משפטיך ליעקב

פסקי דין בבית הדין האזורי בחיפה
הרב צבי בן יעקב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


חלק א: סימנים א-לט
סימן א: התחייבות מוטעית מכח חתימה על הסכם
א.לשון השטר מול כוונת המתחייב. ב.החותם על מסמך וטוען שלא קראו. ג.התחייבות כלפי צד שלישי. ד.שני סוגים של סופרים. ה.מנהל שסמך על מזכירו. ו.כשהסיכום בע"פ שונה מהחתום בשטר. ז.עורך דין שהטעה לקוח. ח.חיוב שליח בגרמא.

סימן ב: מקח טעות במכירת תוכנת מחשב
א.מום שכיח. ב.הכרעת הרא"ש כרבינו אפרים. ג. מקח טעות בשטר חוב. ד.המבי"ט- יש מקח טעות בשטר חוב. ה.משלם חוב במעמד שלושתן. ו.הסיכון שבקנית תוכנת מחשבים. ז.מוכר שטר חוב שאינו שלו. ח.מום בגופו או מום חיצוני. ט.אונאה ביותר משתות. י.זכות היורשים בהפצת התוכנה. יא.אומן שפשע.

סימן ג: ספר תורה שניתן לבית-כנסת
א.ספר תורה שניתן "סתם". ב.קיום מצות כתיבת ספר תורה כשהקדישו לבית כנסת. ג.עדים מהקהל על ההקדש. ד.חובת ההוכחה בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר. ה.מתנה ללא קנין.
ו.דעת האחרונים בנותן ספר תורה "סתם". ז.הורדה בקדושה. ח.הצעת פשרה. ט.ספר תורה גזול

סימן ד: תשלומי נזק במקח פגום
א.כמה קופסאות פגומות מהות חזקה למום. ב.השתמשות אחר הידיעה מהמום מהוה מחילה. ג. מזיק דבר הגורם לממון. ד.מזיק או פושע. ה.מום שאינו בדרך השימוש. ו.האופציה למכור את הקופסאות הפגומות במחיר נמוך. ז.הודעה למוכר על מום במקח.

סימן ה: תפס חפץ והניחו ברשות הרבים
א.תפיסה לענין מוחזקות. ב.תפיסה לענין גביית חוב ולענין מורדת.

סימן ו: תשלומי נזק בלולב.
א.המבקר חפץ על מנת לקנותו-לוקח או שומר. ב.הנפקות בין שני החיובים. ג.שיטת הרמב"ם. ד.חיוב פשיעה מדין שומר חינם. ה.לולב אינו זבינא חריפא. ו.מחיר הלולב.
ז.שווי לולב אחרי סוכות.

סימן ז: שריפה בדירה מושכרת.
א.הכנסת אורחים בדירה מושכרת. ב.האם דין האורח כדין השוכר. ג.בית לענין חיובי שומר. ד.דינם של המחוברים לקרקע. ה.כלים שלא השתמש בהם. ו.חיוב המזיק בתיקון החפץ שניזק. ז.קלקול חלקי שלא ניתן לתיקון אלא ע"י החלפה כוללת. ח.מיהו הנתבע.

סימן ח: אונאה ממונית בטיפול רפואי
א.שכרו לזמן או למלאכה מסוימת. ב.שיטות הראשונים בדין אונאה בפועל וקבלן. ג.פועל- האם גופו קנוי לבעה"ב. ד.אונאה כדי ביטול מקח כשאינו יכול להחזיר את המקח. ה.שליח שטעה. ו.ספק שליחות אינו מוציא מידי ודאי בעלות.

סימן ט: נזק לבגד בניקוי-יבש
א.אומן שהזיק. ב.אומן שויתר על שכרו. ג.האם האומן מפסיד את שכרו. ד.שומר שמסר לאומן ה.שומת הנזק.

סימן י: פסק בוררות שבטל מקצתו
א.דין "את וחמור" בפסק דין. ב.את וחמור קנה מחצה. ג.גילוי מילתא. ד.החילוק בין מקנה בדיבור אחד למקנה בשני דיבורים. ה.קנס לגרושין. ו.בדברי קצוה"ח.

סימן יא: תשלום שכר לימוד והסעות בזמן מלחמה
א.שיטת הרא"ש בדין פועלים שנאנסו. ב.מזל המוציא גרם. ג.תפיסה מהמוחזק. ד.שכר בית ומת. ה.ההבדל בין פועל לשדה. ו.הקדמת שכר. ז.ההבדל בין ספינה לפועל. ח.מכת מדינה בפועלים. ט.שיטת המרדכי במכת מדינה בפועל. י.שיטת הנתיבות בדין מכת מדינה במלמדים. יא.המחלקים בין מכת מדינה לאונס פרטי. יב.הגדרת "כסף". יג.מוחזק בשטר ומוחזק בשיק. יד.שטר שאין בו אחריות נכסים. טו.מוחזקות בשיקים באונס פועלים לשיטת הרא"ש. טז.שכירות הגן- חודשית או שנתית. יז.שכר מלא או כפועל בטל. יח.גובה שכרו של פועל בטל. יט.שכר של פועל בטל בדין פועל שנאנס. כ.סיכום השיטות. כא.מנהג מדינה ודינא דמלכותא. כב.פשרה- לפנים משורת הדין. כג.התשלום להסעות- דינו של קבלן שנאנס.

סימן יב: גביית הוצאות שנפסקו בערכאות
א.תובע בערכאות וחזר ותבע בדין תורה. ב.חיוב ע"פ דין בהוצאות שגרם לחבירו בערכאות. ג.הוצאות כפייה לדין תורה,אימתי הוי גרמי. ד.החילוק שבין הוצאות כפייה לדין תורה, להוצאות שגרם לחבירו בערכאות. ה.חיובים מדינא דגרמי. ו.בנידו"ד חיובו מדין מוסר,והנפק"מ בזה.

סימן יג: אם מותר לערב,שפרע עבור הלוה,למשכן את הלוה שלא באמצעות בי"ד
א.החילוק בין "בית ערב" ל"בית לוה". ב.חוב שאינו על דרך מלוה.

סימן יד: מטמון שנמצא בחצר בית
א.אם חצר קונה דבר שלא עשוי להמצא. ב.רמב"ם- אבודה ממנו ומכל אדם. ג.רמב"ן- אין יאוש בדבר שברשותו. ד.ראב"ד- החצר אינה משתמרת בכגון זה. ה.היתה האבידה גלויה רגע אחד בחצר. ו.פשרה לפנים משורת הדין. ז.מציאה בדירה מושכרת.

סימן טו: חיובים בנהיגה פושעת
א.רוכב על סוס שהזיק. ב.סוס שבעט במרוצתו. ג.מעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו.

סימן טז: תרופות- מדין רפואה או מזונות
סימן יז: חיוב רפואה במורדת
א.מורדת באמתלא מבוררת, אם יש לה מזונות. ב.חיוב הבעל ברפואת אשתו- מזמן החולי או מזמן הריפוי. ג.חיוב רפואתה כשהוזקה ע"י אחר.

סימן יח: מזונות אלמנה מקופת גמל.
א.זכות ממונית המגיעה לאדם לאחר מותו. ב.המנחת חינוך והגר"ח הלוי- כופר אינו מדין ירושה. ג.כופר וקופת גמל- השוה והשונה. ד.כשהבנק השתעבד למוטבים- האם עליהם לבוא מכח ירושה. ה.חיוב קבורה מדמי כופר. ו.העברת זכויות- כיצד? ז.סיטומתא בדבר שלא בא לעולם. ח.סיטומתא עם דינא דמלכותא. ט.שטרות מדינא דמלכותא. י.אודיתא- קנין או הודאה. יא.הקנאת עיסקא באודיתא. יב.מתנה לבת בתורת ירושה כשיש בנים. יג.מזונות אלמנה מראוי.

סימן יט: אשת איש שגנבה ממעבידה
א.מחלוקת המהרי"ק והראב"ן בדין אשה שגזלה. ב.גדר נהנה. ג.המסייע לגנב. ד.קיזוז מעשי ידיה בדמי חיוב גזילתה. ה.זה גובה וזה גובה. ו.חיוב גנב להשכיר את עצמו.

סימן כ: עקול נכסים, צוי מניעה ועכוב יציאה [צוי בית דין]
א.המקור לעיקול- דברי הרא"ש בב"ק. ב.שטר או אמתלא. ג.מהות האמתלא. ד.מיהו עושק. ה.עיקול ע"י דיין יחיד או ב"ד לא מומחה. ו.עיקול בערכאות. ז.עיקול בערכאות במקום הפסד. ח.תש' הרי"ף- העמדת ערב. ט.השעבוד מתחיל משעת ההלואה. י.דוקא כשהלוה מבזבז נכסיו. יא.מבזבז שלא מתוך כוונת זדון. יב.שיטת הראשונים שאין מעקלים תוך הזמן. יג.הפוסקים כרי"ף והרא"ש. יד.שיטת המחבר. טו.מנהג המקומות. טז.כשיש ספק במנהג יז.תובע שעיקל ממון הנתבע בעירו, היכן ידונו ? יח.הנתבע הופך לתובע. יט.כשלא יפסיד אם יעקל בעיר התובע. כ.ערב שרואה שהלוה מבזבז נכסיו. כא.עיכוב נישואין מחמת חוב. כב.עיקול- הפקעה זמנית של זכויות. כג.עיקול לשם הבטחת מזונות. כד.צו מניעה. כה.בקשה לצו מניעה בטענה לא מבוררת. כו.עיכוב יציאה מן הארץ בחשש לאי פרעון חוב. כז.עיכוב יציאה בחשש עיגון. כח.חשש לגט מעושה. כט.סמכות ב"ד לעכב גם ללא בקשת האשה. ל.ביטול עיכוב יציאה תמורת ערבויות מתאימות. לא.סמכות ביה"ד הרבני בהוצאת צוי עיקול ומניעה- ע"פ החוק. לב.סמכות ביה"ד הרבני בהוצאת עיכובי יציאה- ע"פ החוק. לג.התערבות בג"ץ בצו עיכוב יציאה הניתן ע"י בי"ד רבני. לד.סיכום.

סימן כא: תוקפם הקניני של השיקים
א.מבוא. ב.תחליף לשטר החליפין. ג.ממרני מדינא דמלכותא. ד.ב סוגים של ממרני. ה.שיק כסיטומתא וכדינא דמלכותא. ו.שליחות\ הוראה. ז.מעמד שלשתן ע"י הכתב. ח.מעמד שלשתן בשליח המקבל. ט.בין אפוטרופוס לשליח. י.בעה"ת- לא מהני כלל שליח במעמד שלושתן. יא.מעמד שלושתן ע"י הכתב בשולחני. יב.לגאון- מעמד שלושתן תלוי בדרכי השוק. יג.שיקים כמעמד שלושתן ע"י כתב. יד.הבו דלא לוסיף- בהלואה בלבד. טו.חשבון עו"ש- מחצה מלוה ומחצה פקדון. טז.מחצה מלוה נקנית באגב. יז.מהו בעין לענין קנין אגב. יח.מטבע- אינו ברשותו או אינו בעולם. יט.דין ראוי בכסף המונח בבנק. כ.בין עיסקא להיתר עיסקא. כא.מעמד שלשתן במלוה בשטר. כב.כשנמצא החשבון ביתרת חובה. כג.בהסבר דברי הכסף משנה. כד.שיק כמעמד שלושתן- בספיקא דדינא. כה.מעמד שלושתן בשיק מאוחר. כו.מעמד שלושתן- פרעון מוחלט או מותנה. כז.כשאחד מהצדדים לקנין אינו יהודי.

סימן כב: סכום השיק
א.שיק על החלק ]שסכומו אינו מלא[. ב.כשמודה שכתב על החלק. ג.שטר ללא סכום- פסול בגוף השטר. ד.לא קרעינן ולא מגבינן. ה.כשניכר שנכתב הסכום בזמן מאוחר מזמן הגביה. ו.הנוהג המעשי. ז.סתירה בין הסכום במילים לסכום בספרות. ח.האחרון מדוקדק יותר. ט.כתב מנה מאתים. י.פרוט וסיכום. יא.הנוהג המעשי.

סימן כג:תאריך השיק
א.תוקפו של הזמן בשיק, ודינו כשנכתב ללא זמן. ב.זמן במלוה ע"פ וזמן בכתב ידו. ג.התאריך ע"פ החוק. ד.תאריך מאוחר. ה.זמן הגביה מבני חורין. ו.החילוק בין שטר קנין לשטר ראיה. ז.הנוהג ע"פ החוק. ח.שיק ישן. ט.ברור בשטר ישן. י.יאוש בשטר חוב. יא.יאוש בחוב. יב.חשש למחילה בלב. יג.יחס החוק לשיק ישן.

סימן כד: מכירתם\העברתם של השיקים
א.כתיבה ומסירה. ב.ממרני במסירה. ג.שני סוגים של שיקים. ד.סיטומתא וקנין מדינא דמלכותא בשטרות. ה.שטר עיסקא בכתיבה ומסירה. ו.הנוהג ע"פ החוק.

סימן כה: לענין שמיטת כספים [א] בשיקים
א.שיק שניתן בערב שמינית ונפדה בשמינית. ב.חוב מבנק אם נשמט בשביעית. ג.פרעון מיידי מדינא דמלכותא. ד.לסוברים ששיק דינו כממרני. ה.פרעון חוב באמצעות שטר. ו.ממרני על אחרים.

סימן כו: בדין ירושת הבת
א.במקום שדין המלכות שתירש הבת. ב.אם מותר לבנות לדרוש פצוי כספי עבור חתימת הויתור.

סימן כז: ירושת צאצאי הבן
סימן כח: בדין ירושת האח
סימן כט: אם חייב הבעל ברפואת אשתו לפי כבודו ועושרו
א.חיוב הבעל ברפואה שיש לה קצבה. ב.באור שיטת הריטב"א שרפואה תקנה בפני עצמה. ג.ג' שיטות בראשונים. ד.טלי גיטך וכתובתך ורפאי את עצמך, בחולי שיש לו קצבה. ה.דרגות בריפוי. ו.לפי כבודו ועושרו. ז.לפי כבודו או לפי עושרו. ח.לפי עושרו נאמר רק במזונות.

סימן ל: זמן כתיבת פרוזבול, ובאיסור "לא יגוש"
א. שעת ההשמטה. ב. אימתי כותבין פרוזבול. ג. חוב שנעשה בשביעית. ד. תפוס קודם השביעית, אם קאי בלא יגוש. ה.עבר המלוה על לא יגוש ותפס בשביעית. ו. חוב בשישית וזמן פרעונו בשביעית. ז. הנוהג המעשי.

סימן לא: שמיטת כספים [ב] בדין "הקפת החנות"
א.באור דעת הרמב"ם בהקפת החנות. ב.סתם הלואה שיום השלושים חל לאחר השביעית. ג.בין סתם הלואה להקפת החנות. ד.דעות הפוסקים בסתם הלואה. ה.הסתירה בפסקיו של הרמב"ם. ו.כשאינו דרך מלוה. ז.רש"י- פסק פרעונו. ח.זקפו במלוה- כיצד? ט.הרמ"א בבאור דעת המרדכי. י.זוקף בפנקס או בשטר. יא.זוקפו במלוה מוריד את סיבת החיוב. יב.סיכום השיטות.

סימן לב: שמיטת כספים [ג] מכר דירה ולא קבל את כל תמורתה
א.השוני בין קרקע למטלטלין. ב.בלא נתינת מעות לא נגמר קנין הקרקע. ג.חתימה על חוזה. ד.מכירה שלא נרשמה בפנקס המקרקעין.

סימן לג: שמיטת כספים [ד] שכר שכיר ודמי שכירות
א.הטעם ששכר שכיר אינו נשמט, והנפק"מ בזה. ב.אומן שתפוס בחפץ. ג.פעולת המישכון. ד.נייר השטר כמשכון. ה.תורת משכון אינה תלויה בפעולה הקנינית. ו.קנין למשכון מהו? ז.שיטות הראשונים בתפיסה למשכון. ח.השמטה כשתפס משכון. ט.חוב היתר מדמי המשכון. י.שכר שדכן ומתווך. יא.שכר שכירות בקרקעות ומטלטלין יב.זמן התשלום תלוי בתחשיב השכירות. יג.תלוי במנהג התשלום.

ימן לד:שמיטת כספים [ה] תפיסה ומוחזקות בספק השמטה
א.בין ספק גזל לספק איסור. ב.כשעבר ונגש את הלוה. ג.ספק השמטה בזמן הזה.

סימן לה: קנין סודר במינוי שליח למכירת חמץ
א.קנין בשליחות. ב.קנין לחיזוק. ג.משטה בשליחות. ד.כשחותם על שטר ההרשאה. ה.חשש אסמכתא. ו.הודאה גמורה\ קנין בשליח בגיטין וקדושין.

סימן לו: ריח של חמץ בפסח
א.שיטות הראשונים בדין ריחא מילתא. ב.שיטת המחבר. ג.שיטת הפר"ח בדין הרחה בלחם חם בפסח. ד.בין איסורים הבטלים בשישים לאיסורים הבטלים בכלשהו. ה.מריח על מנת להנות. ו.שיטת הרמב"ם. ז.איסור הנאה בחמץ של עכו"ם. ח.הולך לדרכו ומריח.

סימן לז: סגירת גגון סוכה בשעת גשמים והישיבה תחתיו
א.גגון שמחובר במסילה, לענין שבת ויו"ט. ב.העושה סוכתו תחת התקרה. ג.סגר הגגון וחזר ופתחו, לענין תעשה ולא מן העשוי. ד.באור שיטת רש"י בדין פירס עליה סדין. ה.שיטת הגאונים ורבינו תם. ו.באור מחלוקת רש"י ור"ת לפירוש הט"ז. ז.גגון מפני הגשמים. ח.גגון מתחת לסכך או מעליו. ט.האם יש חילוק בין סדין לגגון.

סימן לח: קבורה בטעות
פינוי מת מקבר א.איסור הוצאת המת מקברו. ב.ניוול המת. ג.איסור פינוי- דאורייתא או דרבנן. ד.נקבר בטעות. ה.לקברו בקבר שלו. ו.לפתוח קבר ע"מ לזהות המת. ז.לקבור בקבר שפונה. הקריעה ח.זמן הקריעה. ט.סברו שחי. אבילות ואנינות. י.זמן תחילת האבילות. יא.אנינות. יב.סעודת הבראה. יג.תפילין. יד.יום הזכרון.

סימן לט: גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו.
א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת הרי"ף והרמב"ם. ו.שיטת המחבר והרמ"א בדברי הירושלמי. ז.סילוק מהשותפות- כיצד? ח.שני שותפים בשתי חנויות. ט.היסח הדעת מן האבילות. י.נירות ערך שברשות האבל. יא.כשאשת האבל עובדת בשכירות. יב.בעבודות שמחוץ לבית, האם מעשי ידיה לבעלה? יג.כשיש לאשה עסק עצמאי.


חלק ב: סימנים א-מז
סימן א: דו"ד בענין גביית חוב וחלוקה של מגרש
א. אם דינו של התובע כמוחזק ב. סמכות מנהל המוסד במתן הערובה להלואה ג. גבייה ללא פסק בית-דין ד. החזר חוב ע"י הפקדה בבנק ה. עושה פעולה עבורו ועבור חבירו ו. אופן חלוקת המגרש

סימן ב: אופן ההשתעבדות של ערב קבלן
א. הודאת בעל דין - בקנין ובאסמכתא ב. ערב קבלן לאחר מתן מעות, אם צריך קנין ג. הסוברים שקבלן צריך קנין ד. הטעם ב"תן לו ואני נותן" ה. אינו לשון הלואה או ערבות ו. אומדנא דמוכח שהתכוין להיות קבלן ז. מחלוקת הראשונים בדין הודאה שנעשה קבלן ח. הסוברים דהוי הודאה ט. קבלן כ"תיקון חכמים" י. בלשון התחייבות

סימן ג: חשב בלבו לא לגבות חוב
א. דברים שבלב ב. בין מכר למתנה ג. אומדנא בשתיקה ד. הדבר ברור לפנינו ה. כשאין המחשבה סותרת את הדברים שבפה ו. אם הר"ן חולק על הרשב"א ז. בשיטת המאירי ח. בדעת הריטב"א ט. מגביה מציאה לחבירו י. מחילה בלב יא. אם יש חיוב לפרוע כשאין המלוה תובעו יב. בדעת הקצוה"ח והנתיבות בנ"ל יג. בבאור דעת הרש"ל יד. האם בנדו"ד היתה מחילה בלב טו. צדדים נוספים של הבעיה טז. מחילת מלוה בשטר

סימן ד: שני שעבודים על מגרש אחד
א. אם יכול הממשכן למכור את המשכון ב. במשכנו בשעת הלואתו ג. משכון בקרקע ד. מכירת המגרש - כולו או חלקו, ואופן המכירה ה. שטר בעד אחד, ושטר שזמנו בכתב ידו ו. עד אחד המעיד על זמן ההלואה ז. שני מלוים שאין להם דין קדימה שבאו לגבות מנכסי הלוה ח. ריבית החוב של נתבע 1לנתבע 2ושומת המגרש ט. אופן חלוקת השעבוד י. זמן הפרעון של נתבע 2 יא. נפקד שרוצה לתפוס ממה שהפקידו בידו

סימן ה: גביית חוב מיורשים
א. נאמנות הרושם בפנקסו ב. בזמן הזה כשחייב שבועת היסת ג. שבועת היסת של יורשים ד. גביית מלוה ע"פ מיורשים

סימן ו: גביית שיק שחזר באמצעות ההוצאה לפועל
א. עביד איניש דינא לנפשיה בחוב מחמת מכר ב. אסור מישכון ודין עביד איניש דינא לנפשיה ג. הגדרת שיק שחזר ד. גביה באמצעות ההוצאה לפועל ה. הוצאות גביית השיק ו. גביית הריבית

סימן ז: נוסח להיתר עיסקא שנערך עבור בנק דיסקונט
סימן ח: היתר עיסקא (2)


סימן ט: חוזה למכירת דירה
א. התחייבות למכור ב. מהות ההתחייבות ג. בדעת הנתיבות ד. גדר חיוב על הגוף ה. אם המוכר יכול לחזור בו ו. אם הקונה יכול לחזור בו ז. לשון ההתחייבות ח. לשון "ישלם" ט. באופן המועיל י. תוספת לחוזה המכר

סימן י: קנין באמצעות גורל
א. מקור הדין מחלוקת הארץ ב. חלוקה לשבטים וחלוקה ליחידים ג. בשיטת הרמב"ם והראב"ד ד. שיטת הרא"ש - גורל עם חזקה ה. הסבר הדבר אברהם בדברי הראב"ד ו. הסוברים שאין צורך בקנין לאחר הגורל ז. גורל שיוכל לבחור ראשון ח. גורל בדיני נפשות ט. גורל במצוות

סימן יא: בדין עני המהפך בחררה
א. אם כופין את הקונה להחזיר המקח ב. כשיהיה לקונה הפסד ג. כשהקבלן אינו רוצה למכור לשמעון

סימן יב: דו"ד בענין מכירת מוצרי חשמל
א. קציצה על מקח שאינו מצוי בידו ב. חובת ההוכחה להספקת המוצר ג. איני יודע אם פרעתיך, בשמא טוב ד. שיק שנתן המוכר לתובעת ה. אחריות החברה ו. כשאין המוצר שנמכר בנמצא

סימן יג: חזרה ממקח שנקנה באמצעות כרטיס אשראי
א. כרטיסי אשראי - עבר והווה ב. התשלום בכרטיס האשראי ג. כרטיס אשראי כקנין כסף ד. שיטת הרמב"ם בדין קנין כסף מדין עבד כנעני ה. החולקים על דעת הר"ן בהבנת דעת הרמב"ם ו. האופן בו פועל קנין מדין עבד כנעני ז. התחייבות לתשלום ח. כשהחיוב לא היה בשטר ט. מי שפרע - כשחנויות אחרות מוכרות במחיר מוזל י. כשאין לחשוש שיאמר לו נשרפו חיטיך בעליה יא. כקנין סיטומתא יב. האם קונה מספק

סימן יד: אונאה במכירת מוניטין
א. זכיון - לענין אונאה ב. אונאה בדבר שאין גופו ממון ג. מוניטין לענין דיני אונאה ד. בכדי שיראה לתגר ה. מום שניתן להבחין בו לאלתר

סימן טו: פרשנות של חוזה שכירות
א. המושג "אופציה" ב. פירוש סע' 9להסכם ג. טענות נוספות

סימן טז: דינא דבר-מצרא במכירת קבר
א. תקנת בר מצרא ב. אלמנה המבקשת להקבר בסמוך לבעלה ג. למי להציע מבין המצרנים ד. כאשר באים לקנות שתי חלקות ביחד ה. באשה ו. הוקרה החלקה ז. כשיש לחברא קדישא הפסד מהמכירה למצרן

סימן יז: קבעו מחיר ולא הזכירו אם כולל מע"מ
א. מחיר לפי מנהג המקום ב. מדין אונאה

סימן יח: אונאה בכשרות
א. יפות ונמצאו רעות ב. שינוי מחמת אנינות דעת ג. כשכבר הוגש האוכל לאורחים

סימן יט: דו"ד בין אלמנה ליורשים
א. חובת הראיה כשיש רישום בטאבו ב. תפס מיורשים בחובו ג. אם יכולה האלמנה להשביע את היורשים היסת ד. אי פרוט הדירה בצואת המנוח ה. חתימת המנוח על ניר חלק ו. נאמנות אלמנה הנושאת ונותנת בתוך הבית ז. חשבון עו"ש משותף ח. הוראת מוטב בקופת גמל ט. זכות אלמנה למזונות י. כשהאלמנה מוטבת בצוואה יא. מדור אלמנה

סימן כ: זוג הנמצא בהליך גרושין - לענין דיני ירושה
א. פקיעת חיובי אישות כשנתן עיניו לגרשה ב. הדעות החולקות ג. כאשר הבעל מורד ד. כאשר האשה כתבה צואה ה. לענין דיני אבילות

סימן כא: תיקון מדור אלמנה
א. מדור אלמנה שנפל ב. חיוב היורשים במדור האלמנה ג. החלפת הדלת והתקנת סורגים

סימן כב: תביעה להשבת ספר-תורה (2)
א. שטר שלא כתוב בו "מנא דכשר למיקנא ביה" ב. צואה שאינה ע"פ דין אלא ע"פ חוק ג. ספר תורה שניתן "סתם" ד. מכירת ספר תורה ה. טענת הנתבעים להחזר דמי תיקון ס"ת

סימן כג: דין ירושה ברוצח מורישו
א. ירושת בן סורר ומורה ב. ראית האו"ש מדברי האשה התקועית לדוד המלך ג. הפקעת ירושה מדין קנס

סימן כד: נוסח צואה מחיים
סימן כה: ספק ויתור על פיצויי פיטורין
א. פיצויי פיטורין - מנהג או תקנה ב. ויתור בדבר שלא בא לעולם ג. האם בנדו"ד הסתלק מזכות הפיצויים ד. יד בעל השטר על התחתונה ה. כשיש ספק בסילוק, על מי חובת הראיה ו. ספק מכח הדין וספק מכח המציאות ז. החילוק בין ספק בפרעון לספק במחילה ח. האם יש חיוב פיצויים על עמלות ט. מתן קבלה ע"י העובד י. פשרה קרוב לדין יא. כפיית פשרה יב. תביעת התובע להוצאות משפט

סימן כו: תיווך עיסקי
א. תביעת דמי תיווך לאחר זמן רב ב. שנים שתיווכו עיסקה ג. העדר תביעה ד. אמצעי וגומר

סימן כז: עובדי הוראה - שכר ותמורה
א. קבלת תשלום עבור לימוד תורה. ב. גדר שכר בטלה ג. אחריות הציבור לשכרו של המורה ד. הסנקציה כנגד הלנת שכר ה. התועלת שבלימוד למלמד עצמו ו. החיוב לעשות את מלאכתו באמונה ובמסירות ז. מנהג מדינה ח. מלמד עם טעויות ט. חזרת מורה מהסכם עבודה י. חזרה בדבר האבד יא. ההיתר לשבות

סימן כח: דו"ד בענין שכר מורה
א. תואר B.A.אקויולנטי ב. ותק צבאי ג. הפרשות לקופת מבטחים ד. קרן ההשתלמות

סימן כט: דו"ד בין חברת קייטרינג לקבלן ארועים
א. הסכמה שבשתיקה ב. דבר האבד ג. הוצאות משפט ד. הצמדת החוב למדד או לדולאר ה. בחובות עבור שכר עבודה ו. דין ההצמדה בנדו"ד ז. התחייבות לתשלום בדולארים ח. תביעות הנתבע

סימן ל: מציאה ברכב שכור
א. קנין בכליו ברשות הרבים ב. בקנין משיכה ג. מכונית - אם דינה כחצר מהלכת ד. חצר שכורה ה. המהרי"ט אלגזי - בהסבר דעת הרמב"ם ורש"י ו. הסבר דעת רש"י ז. בדעת רבינו תם ח. לא יצא מרשותו ט. הדין להלכה י. אם הוי חצר משתמרת יא. יאוש שלא מדעת בחצר

סימן לא: תביעת נזיקין על עבודה רשלנית
א. ספק מתי ארע המום שבמקח, ובדין חזקת הגוף ב. חזקת הגוף כנגד חזקת ממון ג. טעות של אומן

סימן לב: סמכות בית-דין לדון בזמן הזה דיני נזיקין, ובדין תביעת נזיקין כשהניזק מבוטח בחברת ביטוח
א. בדין שליחותייהו קעבדינן ב. תקנה שיפייס את הנחבל ג. בזמן הזה שחותמים על שטר וררין ד. חיוב המזיק כשהניזק מבוטח ה. בין ריפוי לנזיקין - בשיטת הקונטרס שעורים ו. בחיוב שבית-דין מחייב בזמן הזה כשהניזק מבוטח

סימן לג: פירוק שיתוף בחנות
א. פירוק שיתוף תוך הזמן ב. שותפות סתם ג. שינה השותף מתנאי השותפות ד. החזר שכר העבודה ה. חלוקת שבח ו. החלוקה המעשית

סימן לד: "ברוקר" ששינה משליחותו
א. שליח ששינה והשביח ב. שליח ששינה והפסיד

סימן לה: שיק שלא נפרע בזמנו
א. קביעת הזמן לטובת מי ב. שליח של הלוה ג. אם גבאי הגמ"ח חייב בפשיעה

סימן לו: מורשה והרשאה
א. עורכי הדיינים ב. ואשר לא טוב עשה בעמיו ג. מינוי מורשה לנתבע ד. המנהג במינוי מורשה ה. חזרה מטענות המורשה ו. הרשאה - קנין או שליחות ז. בבאור שיטת הרמב"ם ח. הרשאה מדינא דגמרא ומתקנת הגאונים - אליבא דרמב"ם ט. נתבע שלא רוצה לדון עם מורשה במלוה י. הרשאה במלוה בשטר בכתיבה ומסירה - מדינא דגמרא יא. הרשאה במלוה ע"פ יב. חזרה מהרשאה, ויפוי כח בלתי חוזר יג. מורשה שעשה פשרה יד. עדות מורשה טו. מינוי אשה למורשה

סימן לז: סוכה בחצר בנין משותף
א. חזקה בחצר השותפים ב. חזקת תשמישים בחצר השותפים ג. בשימושים שאין נהוג לעשותם בחצר ד. שימוש כהאי גוונא בחצר חבירו ה. בין סוכה לחזקת תשמישין ו. אופן החלוקה ז. השטח המשמש מעבר לחנית שמעון

סימן לח: רעש בנזקי שכנים
א. רעש כנזק ב. רעש שעושה בביתו ג. רעש סביר ורעש כתוצאה משימושי הדירה ד. דירת מגורים כחנות ה. כניסה ישירה מהחצר ו. נזקי עשן וריח

סימן לט: מחסום אלקטרוני בחניה משותפת
א. דברים שבני החצר כופין לעשות זה על זה ב. מנהג בני המדינה ג. דברים שהחצר צריכה להם צורך גדול ד. שותף היורד לשדה השותפות ה. כשמוחה השותף בהוצאה ו. לדידי סגי בנטירותא בר זוזא, והשתמשות במחסום

סימן מ: מניעת אור כתוצאה מתוספת בניה
א. מניעת אור כנזק ב. בניית מרפסת מעל חלון ג. אופן המחילה על הנזק

סימן מא: תוספת בניה על הגג המשותף
סימן מב: היזק ראיה כתוצאה מתוספת בניה
א. היזק ראיה מגג לגג ב. פותח חלון לחצר חבירו

סימן מג: בת לאב נכרי ואם יהודיה, אם רשאית להנשא לכהן
א. עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל - בדעת הרי"ף ב. דעת המכשירים ג. דעת הפוסלים לכהונה ד. אם נשאת לא תצא ה. אם הבת כשרה להנשא לישראל ו. אם הבן פגום ז. אם הבת צריכה גיור ח. אם נשאת בעברינות ט. חזקת כהונה

סימן מד: שעור חיוב האב במזונות ילדיו, כשהאם עובדת
א. חיוב עצמאי או מכח מזונות האם ב. כאשר האם מתה ג. לפי כבודו ועושרו ד. כאשר האם משתכרת ה. שיעור החיוב בתקנת אושא

סימן מה: כפיית גט בבעל אלים
א. שיטת הרא"ש ב. בעל המכה את אשתו ג. בנ"ל, כשהאשה הודתה שזינתה תחת בעלה

סימן מו: בדין צב' ימי הבחנה
א. בת ישראל שנשאה אזרחית לנכרי ב. הבחנה בגיורת ג. גזירה אטו ישראל או גזירה עצמאית ד. יהודיה הנשואה לנכרי, והתגייר

סימן מז: הסכם ממון לפני נישואין
א. מתנה על מה שכתוב בתורה - בתנאי של ממון ב. מתנה בדבר שאינו קצוב ג. סילוק קודם הנישואין ד. הסיבה לפירוט הנכסים בסע' ב 1וג1 ה. כשיש ספק בסילוק, על מי חובת הראיה ו. סילוק מירושה ז. הודאת חוב/ התחייבות ח. ההתאמת ההסכם לכל מקרה ומקרה ט. הסכם ממון


חלק ג: סימנים א-מז
הקדמה

שער ראשון - קנינים, מקח וממכר, הלואה
סימן א: שימוש בשם מסחרי (מוניטין*) של אחר
א. האם יש זכות יוצרים על שם ב. תביעה מדין נהנה ממלאכת חבירו ג. אימתי חייב נהנה ממעשה חבירו ד. בהסבר מסקנת הנודע ביהודה ה. בנידון הדברי מלכיאל ו. מדין זה נהנה וזה לא חסר ז. הנזק שנגרם לבעל הרשיון ח. מרחיקין מצודת הדג מן הדג - בדעת רש"י והתוס' ט. שימוש ברשיון ובשם עיסקי של אחר - לאור דברי התוס' י. קצוה"ח - גזל גמור יא. בשיטות הראשונים בסוגיא יב. אונאת דברים יג. מוניטין שוה כסף יד. מדינא דמלכותא טו. גורם ההטעיה

סימן ב: בדין קנין כסף במקום שנהגו לכתוב שטר
א. קנין או תנאי ב. שני קנינים או קנין אחד ג. אם קונה למפרע בקנין כסף ד. פירוש לא סמכא דעתיה ה. דאורייתא או דרבנן ו. הודאת מכר

סימן ג: מום במקח לאחר תום זמן האחריות
א. אם יש כאן מום ב. טענת מום במקח אם מוגבלת בזמן ג. אין מכר במום ד. שיטת הראב"ד ה. השתמש אחר ידיעת המום ו. מתנה שלא יהיה עליו טענת מום ז. אחריות המוגבלת בזמן ח. בבאור שיטת הרמב"ם בסוגיא דספסירא ט. החילוק בין שיטת רב האי גאון לשיטת הרמב"ם י. דמי בשר בזול יא. מזיק דבר הגורם לממון יב. התחייבות המוכר לקבלת המקח בחזרה, ותשלום הבדיקה במכון התקנים יג. הדין בנדו"ד

סימן ד: כונה בקנין
א. דין בקנין או בקונה ב. כונה חיובית או אי כונה שלילית ג. כונה בדעת אחרת מקנה ד. כונת משלח ה. שני דינים בכונת קנין של משלח ו. קושית הנתיבות על הקצוה"ח ז. בדעת הראב"ד ח. דעת אחרת מקנה בקטן ט. מתכוין לקנות אך בקנין אחר י. ישוב הסתירה בדברי הרמ"א יא. תרוץ האחרונים

סימן ה: אסמכתא במחילה עתידית
א. אם יש אסמכתא במחילה - שיטת הראשונים ב. בשיטת הרמב"ם וסברתו ג. אם מחילה בכה"ג צריכה קנין ד. מדין סיטומתא ה. חיוב הקונה בנזקי גרמא של המוכר

סימן ו: בדו"ד בענין ערבות, ובתפיסת שיק בגין הערבות
א. השתעבדות כערב ב. אם צ"ל "חזי דעלך קא סמיכנא ג. על מי חובת הראיה ד. בדין סטראי ה. תפסו למשכון

סימן ז: פסקי דין ותש' קצרות
1- טעות בשטח דירה 2- פרעון בטרם הזמן של חוב צמוד לדולאר 3- שיק שחזר ללא כיסוי, ושניתן בתמורה לחוב צמוד לדולאר 4- שיק שניתן עבור חוב


שער שני - אבידה ושומרים
סימן ח: נזק כתוצאה מהשבת אבידה
א. חובת ההשבה - לבעלים או לשומר ב. החיוב להחזיר לבעלים ג. אם יכולים הבעלים להתנגד להחזרת המציאה ד. איני יודע אם נתחיבתי או איני יודע אם פרעתיך ה. כאשר החיוב ודאי

סימן ט: תלמיד ששאל מצלמה ונשברה
א. בשיטת הרמב"ם בדין מתה מחמת מלאכה ב. מחמת מלאכה וע"י מלאכה ג. פשע המשאיל ד. שאלה בבעלים ה. שליח ופועל לענין שמירה בבעלים ו. שואל או שוכר

סימן י: השבת אבידה בשיק
א. השבת אבידה בשיק ב. יאוש בשיק ג. תקנה לשיק שאבד שלא יפסיד בעל החשבון ד. זמן השיק

סימן יא: יאוש מנכסים שנותרו במזרח ארופה בזמן השואה
א. אבודה ממנו ומכל אדם ב. יאוש בקרקעות ג. בדעת המחבר ד. בטעם הדין ה. יאוש בנכרי ו. כיבוש מלחמה

סימן יב: "החרמת" חפצים ע"י מורה
א. מי הבעלים על החפצים של התלמידות, ודין המורה בנטילת החפץ ב. בעליו עימו ג. חיובי השמירה

סימן יג: שמירת חפצים בחנות
א. חיוב שמירה ב"הנח" סתם ב. במקום שאינו משתמר ג. "הנח" סתם בבית ובחצר ד. מאחרי הדלפק - כקנין חצר ה. לשון שמירה ו. פשיעה בהנח סתם

סימן יד: פסקי דין ותש' קצרות
א. פשיעה בגביית כספים ב. שיק שניתן לבטחון


שער שלישי - שלוחים, שותפים, פועלים
סימן טו: נזקי פיחות בגזבר עמותה
א. אחריות הגזבר כאפוטרופוס ב. פשיעה או אונס ג. חיובו באונס ד. שימוש במה שהלוה במסגרת הגמ"ח

סימן טז: שליח שקיבל החזר מע"מ
א. שותף שקיבל הנחה ב. בקשת השותף או אמירת המוכסים ג. מעבר לשעור חלק השותף ד. מתעסק בשביל כולם ה. שני הסברים בדעת רבינו שמחה ו. בנ"ל, בשליח

סימן יז: ביטול הזמנה לטיול ולארוח במלון
א. השוכר קבלן וחזר בו ב. אם יש בזה משום מחוסרי אמנה ג. שכירות מטלטלין אם נקנה בכסף ד. שכירות פועל וקבלן, אם נקנים בכסף ה. חיוב תשלומין או חיוב קיום השכירות ו. דמי קדימה אינם עבור הקנין ז. שכירות חדר במלון כדבר שאינו מסוים ח. קנין דבר שאין בו ממש ט. מבטל כיסו של חבירו בריוח ברור י. כשהזיק בשוגג ובחוסר רצון

סימן יח: שכר פועלים אחרים להשלמת המלאכה
א. אונס בשכירות פועלים ב. גדר דבר האבד ג. דבר האבד כשלא הושלמה המלאכה מחמת פשיעה ד. שוכר עליהן או מטען

סימן יט: תביעה לתשלום שכר עבודה
א. חזרת בעה"ב משכירות הפועל ב. רבים ששכרו מלמד ג. חזרה בדבר האבד ד. כפועל בטל או שכר מלא ה. חיוב התובע להשכיר עצמו

סימן כ: מצרן בשכירות
א. בשיטת הרמב"ם והרא"ש ב. עומדת לשכירות או עומדת למכירה ג. שוכר בדמי מפתח ד. פתח בקיר המפריד

סימן כא: פסקי דין ותש' קצרות
1- קבלן שיפוצים שהשביח 2- פיטורי מורה 3- עני המהפך בחררה בשידוכין 4- הזמין תור אצל רופא ולא בא


שער רביעי - נזיקין ושכנים
סימן כב: בדין מיצר שהחזיקו בו רבים
א. מקור הדין בגמרא ב. אופן חזקת הרבים ג. כשהשתמשות הרבים אינה מפריעה לבעל השדה ד. החזיקו ברשות

סימן כג: פתיחת חנות מתחרה בסמיכות לחנות הקודמת
א. בר מבואה ובר מתא - מקור הדין ב. קרוב הדבר להגיעו ג. פסיק לחיותיה לגמרי ד. ריוח ללקוחות ה. בזמן הזה

סימן כד: נקב וסדק בצינור מים
א. מדין בור ב. מדין אש ג. הבעלות על המים שבצינור ד. קלקול בצינור הביוב ה. חיוב תיקון הצינור - בשוכר ומשכיר ו. חיוב תשלום המים

סימן כה: פסקי דין ותש' קצרות
1- נזק כתוצאה מרישום דירה בטאבו 2- קנס בחוזה למכירת דירה 3- נזק כתוצאה מעיכוב יציאה


שער חמישי - ירושה
סימן כו: ספק צלילות דעת בצואה
א. חזרת עדים מחתימתם שבשטר ב. כשנודע להם אח"כ שטעו ג. הדין בנדו"ד

סימן כז: מדור אלמנה שניתן קודם הנישואין לאחר
א. מתנה גלויה ומפורסמת או שאינה מוסתרת ב. תקנת חכמים, והדין במתנת מטלטלין ג. תפיסה במתנה מוסתרת ד. שיטת הרמב"ם בהסבר טעם הדין ה. בין מתנת קרקע למתנת מטלטלין ו. מכירה מוסתרת עד לאחר מיתה ז. אומדן דעת במתנה ח. מבריח נכסיו ט. זכות אלמנה במדור כשניתן לאחר מיתה לאחר י. כשלא נרשמה הערת אזהרה על המדור

סימן כח: בענין העברת נחלה
א. מעביר מיורש ליורש ב. גדר האיסור ג. במתנה מחיים

סימן כט: הקנאת עזבון מבן לאמו
א. בירושה שאינה מאבותיו ב. אם המכר חל ג. נותן במתנה

סימן ל: פסקי דין ותש' קצרות
1- חלוקת ירושה 2- נספח לצואה ולהסכם ממון לפני הנישואין


שער ששי - דיינים
סימן לא: נימוקים לפסקי דין
א. בעל דין חושדו ב. חושדו ואינו מלגלג ג. פרוש אחר בדברי רב פפא ד. אופן הנימוק ה. בע"פ או בכתב ו. כפיה לדין או על מקום הדיון ז. טעם כתיבת הטענות בדין בכפיה ח. נימוקים בבית דין הגדול ט. חשש טעות י. עד מתי יכול לבקש נימוקים יא. למנוע טעות בעתיד יב. קיבל על דעת שיכתבו נימוקים יג. נימוקים בזמן הזה יד. נימוקי דעת המיעוט טו. דין בהלכות סנהדרין ולא בהלכות דעות - בדעת הרמב"ם טז. כשיש טעם לשבח לגלות

סימן לב: הודאה במכשיר הקלטה
א. טביעות עינא דקלא בסומא שהביא גט ב. נאמנות בטביעות עין ג. הודאה בטביעות עינא דקלא ד. טענת משטה, ואם טענינן ליה ה. כשרק שני דיינים מזהים את קול המודה

סימן לג: חיוב מאסר וקנס על הפרת צווי בית-דין
א. עונש מאסר כצורך שעה או כתקנה לדורות ב. דעת הרשב"א שמועיל כח בי"ד להקנות ממון ג. בדעת הסוברים דהוי רק הפקר ולא הקנאה ד. שני סוגים של הפקר בית דין ה. לאיזה בי"ד ניתן כח להפקיר ממון

סימן לד: פסיקת דין ע"פ אומדנא
א. מקור הדין ב. הוצאת ממון ע"פ אומדנא ג. בדין מרומה ד. בין אומדנא של דיין לאומדנא בדעת מקנה ה. בשבועה מתקנת הגאונים ו. פסיקת דין בזמן הזה ע"פ אומדנא - בדעת הראשונים ז. הנוהג המעשי

סימן לה: הבהרת הסכם גרושין שאושר ע"י דיין אחד
א. מקור הדין, ובשיטת הריטב"א בסוגיא ב. מדין עדות או מדין נאמנות ג. נאמנות בשנים או בשלשה ד. פס"ד שניתן ע"פ טענות ה. פרשנות של פס"ד

סימן לו: מספר הפעמים שיש להזמין את הנתבע
א. ג הזמנות שתי הזמנות או הזמנה אחת ב. הנוהג למעשה.

סימן לז: כתב תביעה
א. אם הנתבע יכול לכוף את התובע שיודיע לו תביעתו ב. קריאת כתב התביעה ע"י הדיינים


שער שביעי - אבן העזר
סימן לח: חלוקת חוב בחשבון עו"ש משותף
א. איש ואישה שלוו ב. שליחה של הבעל או משועבדת באופן עצמאי ג. כשלוו לצורך מזונות ומדור ד. לותה כשבית דין לא פסקו לה מזונות

סימן לט: גרושי אשה מאושפזת בבי"ח לחולי נפש
א. גרושין של שוטה - מהתורה ומדרבנן ב. בדיעבד כשגירשה ג. בדיקה שיכולה לשמור עצמה ד. רצון או שלא יהיה בעל-כורחה

סימן מ: חיובי ממון במעוכבת נשואין
א. כשגירשה ולא פרע עדיין כתובתה ב. שיטות הראשונים במגורשת ואינה מגורשת ג. בשיטת הרמב"ם ד. ירושת הבעל בספק מגורשת ה. הגיע הזמן ולא נשאו ו. מזונות במעוכבת בנשואי איסור ובנאסרה לבעלה ז. חיוב מזונות ליבם המסרב לחלוץ

סימן מא: בענין חיוב גרושין ובהתנית קבלת הגט בעניני ממון
א. אם יש לחייב בגט ב. התנית קבלת הגט בעניני ממון ג. אם מפסידה האשה כתובתה ד. תביעה להחזר הוצאות משפט על הדיון שבוטל

סימן מב: החזר מתנות בעקבות גרושין
א. דין שמין לאלמנה וגרושה ב. זכות בבגדים או בעלות עליהם ג. בחילוק שבין אלמנה לגרושה ד. בין מתנת בגדים לשאר מתנות ה. מתנה במדור הצדדים ו. מתנות שנתנו קרובי הצדדים ז. החזר מתנות במורדת ובמקרים שאסורה לבעל ח. כאשר היתה אסורה עליו קודם הנישואין

סימן מג: תביעה להפחתת מזונות שהתחייב בהסכם גרושין
א. טענת שינוי במצבו הכלכלי ב. התחייבות למזונות ילדים בגירים ג. הוצאות משפט

סימן מד:בעל שאינו שומר תורה ומצוות שטוען על אשתו שעוברת על דת
א. ריקודי עם מעורבים כעוברת על דת ב. התראה בעוברת על דת ג. בבעל שאינו שומר תורה ומצוות

סימן מה: ג חודשי הבחנה בגט שני שניתן מחמת חומרא
א. שינה בגט את מקום עמידת האשה ב. כתיבת "דודיק" במקום "דאדיק" ג. חודשי הבחנה בגט שניתן לחומרא

סימן מו: בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן
א. בשיטת הראשונים בדין אם מעלין משטרות ליוחסין ב. אם בנדו"ד הוחזק ככהן ג. גט לחומרא - לענין אסור לכהן ד. גיורת שהתגיירה לחומרא - לענין אסורה לכהן

סימן מז: פסקי דין ותש' קצרות
1- התחייבות לתשלום שכר דירה בתמורה לעזיבת המדור המשותף 2- צו מניעה


חלק ד: סימנים א-לז
הקדמה

שער ראשון - מקח וממכר
סימן א: למי שייכים הפקקים והתויות של בקבוקי המשקה
א. ידו וחצירו קונים לו שלא מדעתו. ב. בעה"ב המגיש שתיה לאורחים. ג. בנו של בעה"ב. ד. בן גדול הסמוך על שולחן אביו, ובן נשוי המתארח אצל אביו. ה. באולם שמחות, או קיטרינג, או בבית בעל השמחה. ו. במסעדה או במלון. ז. גבאי ביכנ"ס שקונה עבור ציבור המתפללים. ח. הגביה ולא התכוין לקנות. ט. קטן המוצא. י. שותפים באיסוף. יא. סיכום.

סימן ב: בפעולת הקנינים
א. שני סוגים של קנין משיכה. ב. בקנין הגבהה. ג. בין רשות להכנסה לרשות. ד. הוראת בעלות בחזקה. ה. גמירות דעת בחזקה. ו. הוראת בעלות בשכירות. ז. הגבהה וחזקה בעבד כנעני. ח. קנין מסירה. ט. כליו של אדם. י. נשרפו חיטיך בעליה.

סימן ג: חלוקת ריוחי מוניטין
א. שנים שהטילו לכיס. ב. אומדנא דמוכח שדעתם לחלוק בשוה. ג. מזלא דבי תרי וההתעסקות המשותפת. ד. כשהתעסק רק אחד מהשותפים. ה. מתי חלק הרוב צריך לחלק המיעוט. ו. הטילו זה מנה וזה מנה ואח"כ הטיל אחד מנה נוסף. ז. חלוקת דירת בני זוג.

סימן ד: מוסיף על מחיר דירה

שער שני - ירושה
סימן ה: בדין מתנת שכיב מרע
א. גביית מלוה ע"פ ממתנת שכיב מרע. ב. ככתובין וכמסורין וכירושה שויוה רבנן. ג. קנין באיסור. ד. קנין ד אמות בגנב. ה. תקנו חכמים, ועשה שלא כהוגן. ו. מוכר שטר חוב לחבירו ומחל יורש קטן. ז. שכיב מרע שנתן לנכרי. ח. לא תיקנו בעכו"ם. ט. בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן. י. מאימתי חלה מתנת שכיב מרע. יא. בדבר שלא בא לעולם, בדבר שאין בו ממש ובמלוה ע"פ. יב. דין ירושה ודין קנין. יג. נתן חובות שיש לו על עכו"ם. יד. שני אופנים במתנת שכיב מרע. טו. באסמכתא ובדבר שאינו קצוב. טז. כח יורש מול כח מקבל במתנת שכיב מרע. יז. נתן מטלטלין במתנת שכיב מרע.

סימן ו: קביעת יורש על-סמך בדיקתD.N.A.
א. ירידה לנחלה ע"פ שני עדים . ב. סימן מובהק ביותר. ג. גדר סימן מובהק ביותר. ד. האם תוצאת בדיקת D. N. A. בכלל סימן מובהק ביותר. ה. טביעות עין וסימנים לענין ירושה. ו. הוצאת מת מקבר ע"מ לקחת דגימה. ז. אם יכול לחייב את חבירו לתת דגימה.

סימן ז: קיום צואה שאין בה קנין
א. אם בצואה צריך קנין. ב. כשכתוב בצואה שנעשתה באופן המועיל. ג. מצוה לקיים דברי המת, אם דוקא בהושלש הממון. ד. שיטת הראשונים דלא בעינן השלשה. ה. מצוה ואין כופין. ו. מוחזקים ע"פ דינא דמלכותא.

סימן ח: ירושה בגבאות של גמ"ח
א. הקדש של יחיד והקדש של רבים. ב. ניהול הקדש ע"י אדם גדול. ג. ירושה בטובת הנאה. ד. טובת הנאה - ממון או אינה ממון. ה. ירושה בשררה. ו. ירושה בחזקה במצוה. ז. מינוי גבאי צדקה.


שער שלישי - הלואה וגבייתה, ושטרות
סימן ט: דו"ד בענין החזר הלואה
א. טענת "יש לי בידך". ב. קיום חתימת הנתבע על הודאתו. ג. תוקף הודאת בע"ד.

סימן י: שילם לפני הזמן מחשש לפיחות
א. כשהאונס אינו כאן אך ניכר שיבוא. ב. מניעת ריוח. ג. פסידא דשכיח. ד. פרע למנהל חשבונות.

סימן יא: דינם של שיקים גנובים שניתנו כמשכון
א. שטר כמשכון. ב. תקנת השוק בשטרות. ג. יאוש ושינוי רשות, והדין בגנב מפורסם.

סימן יב: דו"ד בענין עמלות של תרומות למוסד
א. יד בעל השטר על התחתונה. ב. פירוש המבטל את השטר. ג. פרשנות ע"פ כוונת הצדדים. ד. כספים שהגיעו מכח כוחו. ה. תרומות שאסף בארופה.

סימן יג: בדין פורע חובו של חבירו
א. בחוב מזונות ובשאר חובות. ב. כשהפורע מוחזק בממון הלוה. ג. שעבודא דרבי נתן ע"י ביהמ"ש.

סימן יד: חתימת עדים קודם קבלת הקנין
א. אם ערב לכתובת אשה צריך קנין. ב. ערב דנדוניא. ג. ערב עבור הקנס. ד. מחזי כשיקרא בחתמו קודם קבלת הקנין.


שער רביעי - שכירות ומציאה
סימן טו: מת המשכיר תוך זמן השכירות
א. שכירות ליומא ממכר הוא - בשיטת התוס'. ב. זכות הדיורים כמכר. ג. בדעת הרמב"ם הרא"ש. ד. הסוברים בדעת התוס' דדוקא לענין אונאה שכירות כמכר. ה. אם בשכירות קונה גוף הבית. ו. קיום התחייבות המוריש ע"י היורשים.

סימן טז: דיירים נוספים בדירה שכורה
א. אין השוכר רשאי להשכיר - במקרקעין. ב. דמי השכירות - לשוכר הראשון או למשכיר. ג. בזמה"ז, והדין בדירות מרוהטות. ד. שוכר שהשכיר מטלטלין - לכתחילה ובדיעבד.

סימן יז: דו"ד בענין שכירות רכב
א. מום בשכירות. ב. מום בגוף או מום בפירות. ג. מום עובר ומום שאינו בגוף הבית. ד. בית שאינו בדוק מחמץ, אם דינו כמום עובר. ה. ביטול שכירות הרכב מחמת אי פעולת המזגן. ו. מחיר השכירות עד לביטולה. ז. ידע או לא ידע המשכיר מהמום. ח. חיוב השוכר בנזק שארע לרכב.

סימן יח תשלום עבור הסרת היזק מחבירו
א. מבריח ארי מנכסי חבירו. ב. שני תרוצי התוס'. ג. תקנת חכמים. ד. דוקא כשיש בידו מממון חבירו. ה. מוציא הוצאות עבורו ועבור חבירו. ו. ירד להציל ולא הציל.

סימן יט: החזר מציאת קטן
א. מציאת קטן לאביו. ב. חיוב השבה של האב.

סימן כ: תיקון רכב בתקופת אחריות היצרן
א. החיוב לתקן הנזק. ב. להזיק לכתחילה בגרמא ובהיזק שאינו ניכר.

סימן כא: תביעת נזיקין בגין הסרת כשרות
א. שיקול דעתו של גוף נותן הכשר. ב. נאמנות שליח בית דין. ג. תקנת הציבור שלא לדון בזה. ד. דיין שטעה. ה. כשכוונתו לטובה. ו. מניעת ריוח. ז. מבייש בדברים.

סימן כב: דו"ד בענין נזקי ממון בתאונת דרכים
א. חניה כפולה של מכונית. ב. קטן שהזיק.


שער שישי - דיינים ועדות
סימן כג: פוליגרף כראיה בדין
א. קבלו עליהם קרוב או פסול כעד. ב. קבל בבית דין, אם בעי קנין. ג. תרתי לריעותא. ד. החילוק בין קיבל קרוב או פסול לקיבל עליו תוצאות הפוליגרף. ה. הסכמה לבדיקה בפוליגרף, אם הוי אסמכתא. ו. שניהם מתחייבים. ז. תנאי לשעבר. ח. טענת אונס באסמכתא בקנין. ט. קנין בבית דין חשוב. י. מתחייב להבדק בפוליגרף. יא. התחייבות באופן המועיל. יב. המתחייב לגרש בהתאם לתוצאות בדיקת הפוליגרף. יג. בדיקת הפוליגרף כאומדנא. יד. מסקנת הדין.

סימן כד: עדות בערכאות
א. קבלת רשות לדון בערכאות. ב. אומדנא דמוכח שלא יבוא לדין תורה. ג. עדות בערכאות.

סימן כה: לפנים משורת הדין
א. המקורות בש"ס. ב. שיטת התוס' בבאור מקור הדין. ג. החיוב להחזיר האבידה עצמה. ד. החזר דמי האבידה. ה. בעשיר ועני. ו. כפיה לעשות לפנים משורת הדין. ז. חיוב לפנים משורת הדין ביורש ובאשת איש.


שער שביעי - פס"ד קצרים ותש' קצרות בעניני חושן משפט
סימן כו
1 - טענת נזיקין בגין תוספת בניה. 2 - תביעה להחזר שיקים ועיכוב הליכי הוצאה לפועל. 3 - תשלום לכונס נכסים - על המלוה או על הלוה. 4 - חיוב קבלן שאיחר במסירת דירה בתשלום שכר דירה. 5 - תשלום עבור שימוש במעשה חבירו. 6 - אופן תשלום שותפים בהסעה. 7 - עיקול נכסי תובע. 8 - בסוגיא נאמן דיין לומר לזה זיכיתי ולזה חייבתי.


שער שמיני - אישות וגיטין
סימן כז: שיחת טלפון כבסיס להיתר עגונה
א. עדות שמת ע"פ קול. ב. טביעות עינא דקלא. ג. דברים שחזקתן למיתה. ד. נשאת בדברים שרובם למיתה - האם תצא. ה. נפל לשריפה או לכבשן האש.

סימן כח: יהדות הקראים מרוסיה
א. מקור האיסור. ב. דעת המתירים. ג. שמא התערבו בהם נכרים, ובנולדו שלא במקום הקביעות. ד. הקראים מאיי קרים. ה. דעת הפוסקים בזמנינו.

סימן כט: מתן גט בבעל שוטה
א. סימני שוטה. ב. בעל שוטה ובית דין עומד על גביו.

סימן ל: הרשאת כתבו ותנו ממקומות בהם לא ניתן לסדר ג"פ
א. אומר אמרו. ב. לא שמעו מהבעל הוי חסרון ב"לשמה". ג. אמרו לפלוני ופלוני. ד. ממנה להדיא. ה. מינוי בכתב. ו. דעות האחרונים במינוי בכתב, ובאיזה אופן ניתן להכשיר. ז. כשההרשאה כתובה בלשון זרה. ח. קיום חתימת הבעל. ט. קיום ע"י שטרות הנשלחות עם ההרשאה. י. קיום חתימות דייני הקיום. יא. מינוי סופר ועדים באמצעות הטלפון. יב. נחפז לדרך - מינוי ללא תנאי. יג. כשהסופר והעדים זוכרים המינוי מתוך ההרשאה. יד. אם יש לחשוש שיבטל הבעל את המינוי.

סימן לא: הקנאת הגט לאחר כתיבתו
א. אינו נותן אלא מעשי ידיו. ב. שכיר יום. ג. מחלוקת הראשונים אם קונה בשבח כלי. ד. שיטת הרא"ש. ה. הסברא שקונה האומן בשבח הכלי. ו. קנין גמור. ז. קנין חלקי. ח. הראיה מטבילת כלי שהשביח אומן עכו"ם. ט. אומן העושה חינם או שפרעו לו שכרו קודם כתיבה. י. כשאין ממשות בשבח. יא. קנין הסופר בגט. יב. כיצד קטן יכול לכתוב גט.


שער תשיעי - עניני ממון שבין בני זוג
סימן לב: דירה שנקנתה מכספי צד אחד
א. קונה קרקע ומעלה השטר בשם חבירו. ב. טוען בעל השטר שהקרקע שלו. ג. שטרי קרקעות הכתובים מחציתם ע"ש אשה. ד. דעות הפוסקים. ה. פשרה קרובה לדין. ו. מתנה שניתנה - אם חוזרת בגרושין. ז. קופות גמל, ביטוחים ותגמולים. ח. כתובה ופיצוי.

סימן לג: בעלות וחלוקת מטלטלין בין בני זוג
א. מטלטלין שתחת ידו. ב. מוחזקות אשת איש במטלטלין. ג. חזקה שאינה מעיזה. ד. נושאת ונותנת בתוך הבית. ה. הראיה שעליה להביא. ו. האם בנדו"ד הממון תחת ידה.

סימן לד: דו"ד בענין הדירה ותשלום המשכנתא
א. בחינת טענות הצדדים. ב. רישום כל הדירה על-שם האשה - מתנה או הברחה?. ג. ביטול מתנה מחמת אומדנא. ד. תשלום המשכנתא.

סימן לה: תביעת מזונות הפחותה מהחיוב ע"פ דין
א. בסוגית רוניא אקפיה רבינא. ב. לימוד הדרכי משה מהסוגיא והסבר הנו"כ. ג. מחילה בטעות. ד. כשגזל ביד הנתבע. ה. במזונות האשה והילדים. ו. אם בית דין חייב לברר את הסיבה לתביעה המועטת.


שער עשירי - פסקי דין קצרים בעניני אבן העזר
סימן לו
1 - מזונות לאשה התובעת גרושין. 2 - נשואי עולה מחבר העמים שאומצה ע"י הורים יהודים. 3 - כפיית גט בבאה מחמת טענה. 4 - גרושי אשה חולה. 5 - היתר נישואין באשה שוטה. 6 - חיוב גט באשה שוטה. 7 - חיוב גט באשה שוטה (2) . 8. חיוב גט באשה שוטה (3). 9 - היתר נישואין למי שנישא בנשואי פראגוואי.

מפתח הענינים