חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כלבו, כל-בו

ספר מנהגים ודינים לכל השנה. מחבר הספר לא ידוע.

כלבו - ספר מנהגים ודינים לכל השנה. הלכות תפלה ותפילין וקריאת התורה; הלכות שבת, ברכת הלבנה, חנוכה פורים פסח ופירוש ההגדה; הלכות יו"ט ותשעה באב, תשובה, ראש השנה ויוה"כ. ספר הנקרא "מורה חטאים", והוא ספר הכפרות לר' אליעזר מגרמייזא (בעל הרוקח), לולב וסוכה; הלכות מילה, אישות, גיטין, ייבום; הלכות צדקה, השבת אבדה, ריבית; הלכות נדה טבילה, ברכות; הלכות שבועות, כלאים, פדיון הבן, יין נסך, ע"ז; הלכות מאכלות אסורות, אסור והיתר, דין חלב, שחיטה והלכות אבל.

בסוף הספר הובאו תקנות רבנו גרשם וגזרות קדמונים (סי' קי"ז); מעשה תורה או מעשה נורא ליקוטים מדברי חז"ל (סי' קי"ח); דמות כסא שלמה (סי' קי"ט); מעשה דריב"ל (סי' ק"כ); טעם מילה ע"פ הקבלה (סי' קכ"א); גימטראות ונוטריקון (סי' קכ"ב); דינים ותשובות מהראב"ן, מהתשב"ץ (סי' קכ"ג-קכ"ז); דין נשיאת כפים, בכור, ההולך לא"י, ארבע אמות לקניין, פיקדון וכו' (סי' קכ"ח-קל"ח); דין העובר על החרם (סי' קל"ט); ברכה ערוכה לכל קהילות הקדש (סי' ק"מ); דינים ותשובות מרבנו פרץ, מרבי יצחק בעל המנחל, מבעל התרומה (קמ"א-קמ"ה); דיני מקווה וברכות מרבנו פרץ ואיזה גאונים (סי' קמ"ו); נוסח כל נדרי לרב סעדיה גאון ועוד דינים (סי' קמ"ז); נוסח החרם לרמב"ם ז"ל (סי' קמח").

מחברו
הספר הזה הוא לדעת בעלי ההסכמות "מגאון קדמון אשר מרוב ענותנותו העלים והסתיר שמו". יש מייחסים הספר לרבנו פרץ, ויש אומרים שהריב"ש חברו (שלשלת הקבלה וסדר הדורות). החיד"א כתב שמחברו הוא ר' שמריהו ב"ר שמחה, שהעתיקו במקצת מספר אורחות חיים לר' אהרן הכהן מלוניל. וכן דעת צונץ (ריטוס 180).
יש דעה שהוא הספר שנקרא לפנים ספר הנייר. בן-יעקב אומר שהוא מהדורא קמא מס' אורחות חיים להרא"ה הנ"ל (עי' כרם חמד ח"ה מכתב כ"ב).

הספר נדפס לראשונה בניאפולי בשנת 1490, ובשנית בקושטא 1519.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן