חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר הקליר

פייטן, חי בארץ ישראל בסוף התקופה הביזאנטינית, כשש מאות שנה אחר החורבן. קרוי גם אלעזר בירבי קליר מקרית ספר.

"קרית ספר" היא כינוי לטבריה, או השם הארכאי של דביר שביהודה (יהושע טו:טו). היה פייטן פורה; וחיבר מאות פיוטים:
קרובות (סדר פיוטים לעמידה של שחרית בשבתות ובמועדים);
שבעתות (לעמידה של מוסף; מנחה וגם מעריב בימים שחזר הש"ץ על תפילת מעריב; מעין "מגן אבות" אצלנו);
שמונה עשרה (פיוטים לי"ח ברכות);
קינות; הושענות; פיוטים לברכת המזון ועוד.

פיוטיו מצטיינים בשפה עשירה, בדמיון ובכוח-הבעה. לשונו קשה לפרקים וצליל צירופיו זר לאזננו. ידועים דברי ר' אברהם אבן עזרא שקרא תגר על סגנון פיוטיו של הקלירי (פירוש לקהלת ה:א) וכן זלזולם של המשכילים בסגנון "אץ קוצץ בן קוצץ" (חלק ד של הקרובה הקלירית "אזכיר סלה" לשבת זכור).
להלן דברי אבן עזרא על פיוטי הקליר:

אבן עזרא קהלת פרק ה
יש בפיוטי רבי אליעזר הקליר מנוחתו כבוד, ארבעה דברים קשים:

הדבר האחד כי רובי פיוטיו חידות ומשלים ואזכיר מפיוטיו אחד והוא, ליראי יקפיל, וחדשים יכפיל, ליום זה פור הפיל, ומציון ימלוך, יש מפרשים כי ליראי הוא ביו"ד, וענינו הוא המשיח יקפיל הארץ לפניו, וחדשים יכפיל שיכפול חדשי השנים וימהר ביאתו.
ויש אומרים כי הוא בלא יו"ד, וענינו יעביר כמלת ראי דרכך בגי וחדשים יכפיל יסתיר והם העצבים החדשים מקרוב באו.
וחכמי הדור יפרשו ליראי יקפיל שיעביר אלה השמים הנמשלים לראי מוצק, וחדשים יכפיל הם השמים החדשים. גם זה איננו נכון, כי אין משמע לשונו כי אם יעביר ראי ויכפיל חדשים, אולי עבותים הם ויכפילם כדי שתהיה המכה בהם קשה, היתכן שיאמר אדם אין בכל החיים חכם כעיר, ויאמר כי ענינו אדם שנאמר ועיר פרא אדם יולד, או יאמר אשרי העם עובדי אש ומשתחוים לשמש, ויאמר כי אש הוא השם הנכבד והנורא שנאמר כי יי' אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא. גם הוא שמש, שנאמר כי שמש ומגן יי', אף כי אלה בלי כ"ף דמות כראי חזקים, ולא דמה הכתוב השחקים לראי כי אם בחוזק, היתפלל אדם ברוך אתה אריה בעבור שנמצא על המקום כאריה ישאג, הייטיב בעיני יי'?
ולמה לא נלמד משלמה, שלא היה חכם אחריו כמוהו, והנה תפלתו שהתפלל מודעת, וכל יודע לשון הקדש יבין אותה, ואיננה חידות ומשלים. וכן תפלתו של דניאל, שהיה משרא קטרין, והנה אלה לא התפללו כי אם בדברים מבוארים שהיו חכמים, אף כי המתפלל על אנשים רבים וכלם אינמו חכמים. וכן כל תפלה לחול ולקדש שתקנו הראשונים, אין בה חידות ומשלים.
ומה ענין יש שיכפיל השמים החדשים, היהיו שנים ויכפילם, ולאמר על המקום ליום זה פור הפיל איננו נכון, כי המשליך גורל לא ידע מה יהיה, והיה ראוי שיברח ממלת פור הפיל, כי לא תמצא כי אם במקום הצורר, ועוד אחר שיעביר אלה השמים והארץ, איך ימלוך מציון והיא חלק מהארץ.
ענה אחד מחכמי הדור ואמר, כי חרוז יקפיל הצריכו שיאמר פור הפיל.
השיבותיו, כי לא מצאנו הנביאים בכל תפלתם שיעסקו בחרוז. ועוד, כי היה לו לעשות על חרוז אחר, ולמה רכב על פיל, ואותו לארץ יפיל, ואם ראה בחלום שיעשה חרוז על פיל, והוצרך בהקיץ לפתור חלומו, יהיה אומר, לוחץ יעפיל, להתנשא יפיל, ורמי לב ישפיל, ומציון ימלוך.

והדבר השני, שפיוטיו מעורבים בלשון תלמוד וידוע כי יש כמה לשונות בתלמוד ואינמו לשון הקודש. וכן אמרו לשון מקרא לחוד ולשון תלמוד לחוד. ומי הביאנו בצרה הזאת להתפלל בלשונות נכריות, הלא נחמיה הוכיח המדברים לשון אשדודית, ואף כי בעת התפלה, ולמה לא נלמד מן התפילה הקבועה שהיא כולה דברי צחות בלשון הקודש ולמה נתפלל בלשון מדי ופרס ואדום וישמעאל,

והדבר השלישי, אפילו המלות שהם בלשון הקודש יש בהם טעויות גדולות כמו אנסיכה מלכי לפניו והנמצא מזה הענין ואני נסכתי מלכי והוא מן הבנין הקל, על משקל נפלתי ונדרתי; והעתיד אסוך או אנסוך כמו אפול ואדור, ומן הבנין הכבד יאמר הפיל והעתיד אפיל, וכן מן הסיך יאמר אסיך או אנסיך בהראות הנו"ן כמו ולנפיל ירך. והנה יהיה פירוש "אנסיכה מלכי", אעשה ממנו נסוך, כמו בל אסיך נסכיהם מדם. ויש מפרשים נסכתי מלכי כמו משחתי. ואם היה הפירוש אמת, תהיה טעות שנית, ולמה לא אמר "ארומם מלכי", או אשבח ואודה, או אקדש. רק ביקש מילה להראות חכמת לשומעים.
ואנחנו חייבים לדעת דקדוק הלשון היטב שלא נטעה, כמו המברכים ברכת המזון שיאמרו "זננו" ולא ידעו כי זננו היא מן זנה, כמו עננו מן ענה, ולא יאמר מן זן, כי אם "זוננו" כמו שובנו אלהי ישענו. ופעם יאמר צו לשון עבר, והוא לשון ציווי, כאשר יאמרו רבים בתענית שחל עניו פניך, וידוע שהשי"ן במקום אשר, כמו מה שהיה הוא שיהיה. ו"חל" הוא לשון צווי לעתיד, כמו "חל נא את פני ה'". והנכון לומר שחלה כמו ובהכנעו חלה את פני יי'.
ועוד כי לשון הקודש ביד רבי אליעזר נ"ע עיר פרוצה אין חומה, שיעשה מן הזכרים נקבות והפך הדבר ואמר "שושן עמק אויימה", וידוע כי ה"א שושנה לשון נקבה וישוב הה"א תי"ו כשיהיה סמוך שושנת העמקים, ובסור הה"א או התי"ו יהיה לשון זכר כמו צדקה וצדק. ואיך יאמר על שושן אויימה, ולמה ברח מן הפסוק ולא אמר שושנת עמק אויימה.
ועוד מה ענין לשושנה שיתארנה באימה, התפחד השושנה? ואין תואר השושנה כי אם קטופה או רעננה או יבשה.
אמר אחד מחכמי הדור, הוצרך לומר אויימה, בעבור שתהיה חרוזתו עשירה.
השיבותי אם זאת חרוזה עשירה, הנה יש בפיוטיו חרוזים עניים ואביונים מחזרים על הפתחים, שחיבר הר עם נבחר. אם בעבור היות שניהם מאותיות הגרון, אם כן יחבר עמה אל"ף ועי"ן, ועם הבי"ת והוי"ו שהוא גם מחבר לוי עם נביא, יחבר עמם מ"ם ופ"ה, ויהיו כל החרוזים חמשה כמספר מוצאי האותיות. ואם סיבת חיבור ה"א עם חי"ת בעבור היות דמותם קרובות במכתב, אם כן יחבר רי"ש עם דל"ת, ואף כי מצאנו דעואל רעואל דודנים רודנים. וכן יחבר משפטים עם פתים, כי הם ממוצא אחד, ונמצא הטי"ת תמורת תי"ו במלת נצטדק הצטיידנו ויצטירו. וכן חיבר ויום עם פדיון ועליון, גם זה איננו נכון, אע"פ שנמצא מ"ם במקום נו"ן כמו חיין וחטין, איך יחליף מ"ם יום שהוא שורש עם נו"ן עליון, פדיון שהוא מן עלה ופדה והוא איננו שרש.
ועוד, מה ענין החרוז רק שיהיה ערב לאוזן ותרגיש כי סוף זה כסוף זה, ואולי היתה לו הרגשה ששית שירגיש בה כי המ"ם כמו הנו"ן ואינמו ממוצא אחד. ועוד חבר עושר עם עשר תעשר, גם זה איננו נכון, רק אם היה המתפלל אפרתי.
יש אומרים אין משיבין את הארי אחר מותו, התשובה: רוח אל עשתנו כלנו, ומחומר קורצו הקדמונים כמונו, ואוזן מלים תבחן. וכלנו נדע כי דניאל היה נביא, ורב על כל חרטומי בבל וחכמיה. והנה אמרו חכמים ז"ל, טעה דניאל בחשבונו, והחשבון הוא דבר קל. ועוד כי ירמיה הנביא בזמן דניאל היה, ואחר שהראו חכמינו הראיה על טעותו, האמור יאמר להם אילו היה דניאל חי היה מטעה המטעים אותו?!
ואחרים אמרו רחמנא ליבא בעי, א"כ למה נצטרך לדבר כי הוא יודע תעלומות לב, והלא תקנו הקדמונים לאמר בצום כפור, היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, ואל יכשלו בלשונם.

והדבר הרביעי שכל פיוטיו מלאים מדרשות ואגדות, וחכמינו אמרו אין מקרא יוצא מידי פשוטו. א"כ אין ראוי להתפלל אלא על דרך פשט, ולא על דרך שיש לו סוד, או הוא על דרך משל, או הוא כעניין שאין הלכה כמותו, או שיתפרש לענינים רבים.
הלא ידענו ממדרש שיר השירים, שכל שלמה האמור שם הוא קודש, וענינו המלך שהשלום שלו. הנכון שיאמר אדם בתפלתו "הושיעני המלך שלמה"? והנה מצאנו במקרא האומרים מה משא ה', וידעו כי יש משא כמו נבואה, והמדברים לירמיה הנביא מה משא ה', לא ידע הנביא סודם, שלא היו אומרים כי אם מענין איש איש על משאו. ואמר היודע הנסתרות לנביא, שיאמר להם כי המשא יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי וגו', אכן תאמרו מה דבר ה' ומה ענה ה', שאין במלה ספק, כענין 'וכן לא תקראו לי עוד בעלי', והלא הוא בעל נעורים כמו אישי. לכן בעבור היות שם בעל, ספק עם הבעל שהוא צלם, אמר הנביא אפילו מלה שיש בה ספק כענין צלם, לא תאמרי לי כי אם אישי.

והגאון רב סעדיה נשמר מאלה הארבעה דברים בבקשותיו השתים, שלא חבר מחבר כמו הם, והם על לשון המקרא ודקדוק הלשון באין חידות ומשלים ולא דרש.
וחכם היה בצרפת גם הוא חבר בקשה, תחלתה אמרי האזינה ה', ויש בה דברים אינמו נכונים, מהם שאמר הרחבת עולמות אין להם גבול, ומה שאין לו גבול איננו נברא, ואמר כי שמך בך ובך שמך, ואילו ידע מה פירוש שם לא היה זה הדבור עולה על לבו.
ועוד אחר שאמר כי שמך בך, הלא הוא בעצמו בך שמך, כי מה הפרש בין שלום עליך או עליך שלום, ראובן אתה או אתה ראובן, תפשום חיים או חיים תפשום, יברכך ה' וישמרך יי' ישמרך מכל רע. ואין זה דרך תפלה אלא דרך שחוק.
וחכם אחד שחבר שתי מלות והיו לאחדים בפיו, כמו אברמל פירוש אבאר מלה או אברר מלה, והנה עשה הפך מה שאמר, כי לא באר המלה ולא דיבר ברור, רק בלל בשפתו שפת הקודש. ולא אוכל לבאר אחד מני אלף מטעות הפייטנים.
והטוב בעיני שלא יתפלל אדם בהם כי אם התפלה הקבועה, ויהי דברינו מעטים ולא נענש בדין.
למרות דברים קשים אלה על פיוטי הקליר, יש להבינו על רקע זמנו: חיבה יתרה נודעה בימים ההם לסגנון קשה וללשון עמוסה. זאת ועוד: הקרובה מילאה בזמן הקדום מקומן של תפילות חשובות ביותר, ובעיקר מקום לימוד התורה והדרשה שנאסרו בגזרת מלך בתקופה הביזאנטינית. הצורך להכניס את כל אלה ליצירה החדשה ששמה "קרובה", על חלקיה, סימניה (אקרוסטיכון) וחרוזיה, סיבך את הפיוט, שהיה קל ופשוט בתחילתו. לא הקליר המציא את הקרובה, אבל אצלו הגיעה כנראה לשיאה.

הקליר גם כתב דברים פשוטים המדברים ללב.

הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא ועל ישראל ואומר:

שמו משותף בעם לו עמותים
ועליו כל היום הם מומתים
יעיר ויחשוף זרוע ויד ממתים
בזיל נטפי לקש להחיות מתים (קרובה לשקלים)
וכן הוא מתאונן ומבקש:

שמם מקדש מבלי באי מועד
על כי ידידים נתנו להמעד
תשיבם כמאז סומך וסועד
תרחם ציון כי בא מועד. (קינה)
חוץ מסימן א"ב, תשר"ק וכו', חתם בשמו: אלעזר (גם בניב הארצישראלי: לעזר); בשם אביו: בירבי קליר (גם: קלר וקיליר) ולפרקים גם בשם מקומו: מקרית ספר. השם קליר אינו מצוי בספרותנו, ושימש חומר להשערות שונות. מתקבלת דעתו של פרלס, שהוא השם הביזאנטיני: קיריל, בהיפוך אתוון הרגיל ובעיקר בשמות הלקוחים בשפות זרות, ויש לקראו: קיליר.

מסתבר שהקלירי שימש חזן וחיבר פיוטיו לעצמו, אלא שחיבר פיוטים גם לאחרים, והחתים אף את שמם בתוכם. משום כך אתה מוצא בפיוטיו גם סימני השמות: יהודה, שמואל ואברהם.

הקדמונים חשבו את רבי אלעזר לאחד התנאים, ואמרו עליו, שהוא רבי אלעזר ב"ר שמעון (תוספתא חגיגה יג:א). חשיבותו בעיני הקדמונים ניכרת גם מתוך האגדות שנרקמו מסביב לשמו ואישיותו. ב"ערוך" ערך קלר מובא, כי נקרא "הקליר" משום שאכל עוגה שהיה בה קמיע ואורו עיניו "שיש מקום שקורין עוגה - קליר". בשם רבנו תם נמסר, כי כשפייט רבי אלעזר את פיוטיו "ליהטה האש סביבו". ובארץ לומברדיאה סיפרו, כי היה תלמידו של הפייטן הקדום יניי (ע"ע), ולבסוף, בגלל הצלחתו הרבה, נתקנא הרב בתלמידו, "והטיל לו עקרב במנעלו והרגו". רמב"ן שקראו "הפייטן הראשון", נתכוון לומר: הראשון במעלה.

פרשת הקלירי, שהיא פרשה סתומה בתולדות ספרותנו, עניינה את ראשי החוקרים בחכמת ישראל, כגון שלמה יהודה רפאפורט (שי"ר), שמואל דוד לוצאטו (שד"ל), יום טוב ליפמן צונץ ואחרים, והתווכחו עליה הרבה ובכישרון רב.
השפעתו של רבי אלעזר ניכרת ביותר בפיוט האיטלקי, הצרפתי והאשכנזי, ופיוטיו שימשו ייסוד ופינה לפיוטיהם. ואמנם הפייטנים הקדומים, רובם ככולם, נשכחו, הם ופיוטיהם, ורק גילוי הגניזה השיבם לתחייה, אבל הקלירי ופיוטיו לא נשכחו עד היום הזה.

עזרא פלישר ושולמית אליצור סבורים כי ר' אלעזר הקליר (או קיליר) ור' אלעזר הקילר הם שני אנשים שונים.

פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
קינה לתשעה באב מאת רבי אליעזר הקליר

מקור הערך: על פי אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים למ' מרגליות, בעריכת יהודה איזנברג


הערות לערך:
שם המעיר: צ מלאכי
הערה: עיין ערך קליר באנציקלופדיה העברית. המילה קליר היא יוונית, ופשר שמו: אלעזר בירבי = בן גדולים, בן איש חשוב. קליר פירושו חזן, משמש בקודש, כמו clergy באנגלית, וביוונית קלירוס.בעברית יש לקרוא את השם בניקוד פעמיים צירה. מוצאו כנראה מקרית ספר, עיר סמוכה בין חברון לים המלח, מקומה של דביר המקראית.חי סביב שנת 600.
מקור ההערה: מחקר אישי


שם המעיר: שנ"א כהנא
הערה: 1. קבעתם באיזו תקופה חי, אבל למען השלימות אי אפשר שלא להזכיר את דעת התוספות שהיה תנא, והוא רבי אלעזר ברבי שמעון.
2. פירוש המילה קליר. מובא בספרי קדמוני אשכנז שכוונתו 'עוגה'. שעל ידי עוגה שאכל ו'השבעה' מסויימת שנכרכה עם אכילה זו - נפתח מוחו ולבו בתורה.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אבן עזרא
פיוטים - דוגמאות