חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בעלי חיים המותרים באכילה

כיצד מזהים בעלי חיים - בהמות או עופות המותרים באכילה

בהמות המותרות באכילה

פתיחה
כיצד מבדילים בין עוף כשר לטמא, ובין בהמה כשרה לטמאה? חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה תהא מותרת באכילה, והם הצריכו שתהיה מסורת שאכלו את הבהמה בעבר - דין שמשפיע בין השאר על השאלה האם מותר לאכול ג'ירפה.

1. סימני כשרות של הבהמות
בפרשת שמיני (יא, ג), נמנו שלושה סימני כשרות כדי שבהמה תחשב כשרה: מפריסת פרסה, שוסעת שסע ומעלה גרה. בניגוד לסימני הבהמה, סימני הכשרות של העוף לא נזכרו כלל בתורה, ונאמר רק 'כל ציפור טהורה תאכלו' בתוספת רשימה של עשרים וארבעה עופות שנאסרו באכילה.

מתוך עיון ברשימת העופות שנתנה התורה, חילקו חז''ל (חולין נט ע''א) את העופות למספר קטגוריות, וקבעו כללים כיצד אפשר להבחין איזה עוף כשר לאכילה.

* כל עוף דורס, דהיינו שאוכל חיות ונבלות - טמא ופסול לאכילה. מהו עוף דורס?
א. רבינו תם (תוספות סא ע''א) והרא''ש (ג, נח), שעוף דורס נקרא עוף שאוכל את טורפו בעודו בחיים.
ב. הרמב''ן והר''ן (נט ע''א) פירשו, שכל עוף שהורג את הטרף בנעיצת ציפורניים, נקרא עוף דורס.
ג. רש''י פירש, שכל עוף שמחזיק את טרפו בציפורניים ומרים אותו מהקרקע, נחשב עוף דורס.
להלכה כתב כף החיים (פב, ו), שיש להחמיר ככל שלושת הפירושים. הטור הביא בשם הרז''ה, שבמידה ויש לעוף רגליים רחבות וחרטום רחב, הוא לא נחשב דורס (ונראה שכל הפרשנים מסכימים לכך).

* כל עוף שיש לו אצבע יתירה מאחורי שאר האצבעות, ויש לו כיס שהאוכל מתקבץ לתוכו (זפק) - כשר, ובלשון הגמרא:
''סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה, וסימני העוף לא נאמרו, אבל אמרו חכמים: כל עוף הדורס - טמא (עיין הערה), כל שיש לו אצבע יתירה, וזפק, וקורקבנו נקלף - טהור, ר' אלעזר בר' צדוק אומר: כל עוף החולק את רגליו - טמא.''

לכאורה, כאשר ידוע שלעוף יש סימני כשרות הוא כשר, אך למעשה יש שסברו שלא כך. הגמרא ממשיכה לספר (סב ע''ב) על תרנגולת האגם, שבהתחלה סברו שהיא כשרה, אך לבסוף התברר שהיא דורסת, וממילא נחשבת כטמאה. לאחר מכן מביאה הגמרא את דברי רבי יצחק (סג ע''ב) האומר: ''שעוף טהור נאכל במסורת''. נחלקו הראשונים כיצד להבין את דבריו:

א. הרשב''א בתורת הבית (הקצר, בית ג' שער א') הבין, שבעקבות המקרה של תרנגולת האגם שהתבררה כטריפה, פסק ר' יצחק שאי אפשר יותר להסתמך על סימני הכשרות בלבד, ובשביל שיהיה מותר לאכול עוף מסוים צריך (בנוסף לסימני הכשרות) שתהיה עדות שאכן אכלו אותו בעבר והוא מוחזק ככשר, וכך פסק המהרי''ל (סי' צה) בעקבות רש''י.

ב. הרמב''ם (מאכלות אסורות א, טו–טז) הבין, שר' יצחק לא בא להחמיר וכהבנת הרשב''א, אלא להקל. לשיטתו, כוונת ר' יצחק לומר, שבמידה ויש מסורת על כשרותו של העוף, לא צריכים אפילו לבדוק את סימניו בשביל לוודא שאכן הוא כשר, אלא אפשר להסתמך על המסורת בלבד.

להלכה
להלכה נחלקו השולחן ערוך והרמ''א (יו''ד פב, ב – ג). השולחן ערוך פסק כדעת הרמב''ם, שאפשר לסמוך על סימני טהרה גם ללא מסורת ברורה. הרמ''א לעומת זאת חשש לדעת הרשב''א, ולשיטתו צריך מסורת בנוסף לסימני הכשרות, ובלשונם:
''יש אומרים שכל עוף שחרטומו רחב וכף רגלו רחבה כשל אווז, בידוע שאינו דורס, ומותר באכילה אם יש לו שלשה סימנים בגופו. הגה (= רמ''א): ויש אומרים שאין לסמוך אפילו על זה, ואין לאכול שום עוף אלא במסורת שקבלו בו שהוא טהור (בארוך כלל נ"ו ובתא"ו נט"ו), וכן נוהגין ואין לשנות.''

גם לאחר השולחן ערוך והרמ''א נחלקו בשאלה זו: הפרי חדש (ט) והכנסת הגדולה (אות לד) הסכימו לדעת השולחן ערוך, שאין חובה במסורת. כף החיים (שם, כט) בעקבות הזבחי צדק פסק, שצריך לחשוש לדעת הרמ''א, (ומשום כך לא האריך בסימני העופות, כי אין בכך טעם).

יש להוסיף, שגם לדעת המחמירים ומצריכים מסורת, לא כל עוף חדש צריך: הדרכי תשובה (ס''ק כד) הביא בשם ערוגת הבושם, שבמידה ומוצאים עוף חדש שדומה למצוי בידינו, אין צורך במסורת, מכיוון שהמסורת על אכילת העוף המצוי ביננו מספיקה לאכילת העוף החדש.

בעבר, היה פולמוס גדול על כשרותו של תרנגול ההודו: השואל ומשיב (ח''א סי' סט) טען שהוא כשר, כי תרנגול הודו דומה לתרנגול רגיל. הדרכי תשובה (ס''ק כד) חלק על השוואתו וסבר, שרק אם מדובר באותו עוף רק בגודל אחר אפשר לאכול אותו בלי מסורת, אבל אם יש אפילו איבר אחד שונה, הדבר נחשב שינוי שמצריך מסורת.

מי נאמן להעיד על כשרות עוף?
לכל השיטות יש מעלה במסורת. לדעת השולחן ערוך, המסורת נותנת אפשרות להכשיר עוף מבלי להסתכל בסימניו, ולדעת הרמ''א כדי להכשיר את העוף בנוסף לסימנים. האם כל אדם נחשב כנאמן להעיד על כשרות העוף?

א. הגמרא אומרת (חולין שם), שמכיוון שבאיסורים (כמו בשר בחלב, נדה וכו') עד אחד נאמן, לכן גם צייד עופות שאינו יודע בעצמו איזה סימנים מכשירים עוף, נאמן לומר שרבו או אדם כשר שידוע כאדם שיודע לזהות את סימני הכשרות העיד לו על עוף שיש עליו מסורת, והוא כשר, וכן פסק השולחן ערוך (יו''ד פב, ב).

ב. המהרי''ל (סי' צה) צמצם בהרבה את דברי הגמרא. הוא הסכים שבמידה ומעידים בשם אדם גדול ובקי שעוף מסוים כשר - הוא כשר, אלא שהוא טען שכיום אי אפשר למצוא אדם שבקי בדינים אלו, ולכן יש להסתמך רק על מסורות שקיימות מהעבר, וכך פסקו הפרי חדש (שם, א) והחכמת אדם (כלל לו, ט), ובלשונו:
''ואם בא לפנינו עוף שאין אנו מכירין אותו כלל, לא שייך בו מנהגי מדינה, ואם עד אחד מעיד עליו שהוא מקובל מפי נאמן שעוף זה טהור הוא נאמן, דעד אחד נאמן באיסורין, אך בזמן הזה אין לסמוך כלל על שום אדם ואסור לאכול רק מה שהוא פשוט וידוע שהוא טהור.''

2. מסורת באכילת בהמות
מתוך האמור למעלה עולה, כי בבהמות וחיות אין צורך במסורת, שהרי גם לדעת הרשב''א והרמ''א שפסקו בעקבות ר' יצחק שצריך מסורת - ברור שהוא דיבר רק בעופות. ובכל זאת התעוררה מחלוקת אחרונים בעקבות דברי הש''ך (יו''ד פ, א).

לאחר שהביא השולחן ערוך בסימן פ' את סימני הבהמות והחיות, העיר הש''ך:
''ולפי שאין לנו עתה אלא מה שקבלנו במסורת, וכדלקמן סימן פ"ב גבי סימני העוף - קיצרתי''.

נחלקו האחרונים מה כוונת הש''ך:

א. חלק מהאחרונים, כמו הפרי מגדים (שם) וכף החיים (שם, ס''ק ה) סברו, שאין כוונת הש''ך לומר שצריך מסורת בבהמות כמו בעופות, שהרי דין זה לא נזכר בשום מקום לפניו. הם טענו שכוונת הש''ך לומר, שבשביל להבדיל בין חיה שמותר לאכול את החֵלֶב שלה לבין בהמה שאסור - צריך מסורת. כך פסקו, ובלשונו של כף החיים:
''והא דצריך קבלה ומסורת היינו דווקא לעניין חלב, אבל לעניין בשר אין צריך בקיאות, דהא ניכר במעלה גרה ומפריס פרסה, וכן כתב הבית יצחק בעמודי זהב, וכן משמע מדברי השולחן ערוך שכתב, ואם חסר אחד מאלו השלשה סימנין - חלבה אסור, אבל בשרה מותר.''

ב. לעומתם, החכמת אדם (כלל לו, א), ערוך השולחן (יו''ד פ, י) והחזון איש (יו''ד יא, ד) הבינו את דברי הש''ך כפשוטם - מותר לאכול רק בהמות וחיות שיש עליהן מסורת, ממש כמו עוף. משום כך, כאשר התעוררה מחלוקת בדינו של פר הבופלו, הם ינקטו איסור מכיוון שאין מסורת באכילתו ועיין שבט הלוי י, קיד).

הרב אשר וייס (ויקרא, יג) העיר, שהחכמת אדם כתב שצריך מסורת רק באכילת חיות, והחזון איש (שהביא את דברי החיי אדם) הרחיב את דבריו וכתב שצריך מסורת גם על בהמות. אפשר שהחזון איש כתב כך, מכיוון שאחרי הכל בסוף הסעיף החיי אדם מפנה לסימנים המתייחסים גם לבהמות וגם לחיות, כך שגם כוונתו בלשונו לשני הסוגים.

אכילת ג'ירפה
מה דינה של הג'ירפה? האם היא כשרה באכילה? יש בדיחה נפוצה, שאי אפשר לאכול ג'ירפה מכיוון שלא יודעים היכן לשחוט אותה. כמובן שהדבר שגוי, שהרי השולחן ערוך פסק (יו''ד כ, א) בעקבות הגמרא בחולין (יט ע''ב) שכל הצוואר כשר לשחיטה, ולכן ג'ירפה קל לשחוט, שהרי יש לה צוואר ארוך (בנוסף לשאר הסימנים, מפריסה פרסה, מעלה גרה וכו').

השאלה המתעוררת בדינה של הג'ירפה היא, אם יש מסורת שאכלו אותה במהלך הדורות. במידה ויש מסורת, אז כמובן שהיא מותרת באכילה. אך במידה ואין, שאלת אכילתה מוטלת במחלוקת האחרונים שראינו לעיל, לדעת הפרי מגדים וכף החיים תהיה מותרת באכילה, ולדעת החיי אדם וערוך השולחן - לא.

האם יש מסורת? התורה בפרשת ראה (יד, ד – ה), מונה מספר חיות שאפשר לאכול אותן, כאשר אחת מהחיות היא 'זמר'. מהו זמר?

א. רש''י במקום, ביאר מה כוונת התורה כאשר היא אמרה את שאר החיות בפסוק, אבל דווקא את המילה 'זמר' לא פירש, מכיוון שלא ידע (כך רש''י כותב בעצמו, וכן האבן עזרא). יש שנקטו שזמר הכוונה אנטילופה, או כבש הבר ('חי וצומח בתורה'). הרוקח בפירושו כתב, שקוראים לעוף זמר, כי מזמרים לפניו כשתופסים אותו, ולפירושם לדעת החזון איש אסור לאכול ג'ירפה.

ב. אמנם, יש שביארו שהמילה זמר מתייחסת לג'ירפה. כך למשל ביארו הרס''ג והרד''ק (ערך 'זמר'). ולשיטתם כולם יודו שאפשר לאכול גם בזמן הזה ג'ירפה, ובלשון הרשב''ץ 'ביבין שמועה' (הל' טריפות ה, ב):
''הרבה העידו לי על חיה גדולה, שהוא בלשון התורה זמר... ותרגמה רבי סעדיה גאון - אלזראפא, שצווארה ארוך וגופה גדול מאד, עד שכשהיא בתוך החומה, פושטת צווארה חוץ לחומה. והעידו לי כי ראו אותה בפאס.''

מקור הערך: יגאל גרוס

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עופות