חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טרפות

בעל חיים שנפגע במחלה או נפצע, והוא אסור באכילה גם אם יישחט כהלכה

תוכן הערך:
שמונה סימני טרפות
שמונה עשר טרפות
שבעים מיני טרפות
שיטת הרמב"ם

שמונה סימני טרפות
שמונה מיני טרפות נאמרו למשה מסיני. חז"ל מנו את כל המחלות בשמונה כללי טרפות אלו ונתנו בהם סימנים: ד"ן חנ"ק נפ"ש - דרוסה, נפולה, חסרה, נטולה, קרועה, נקובה, פסוקה, שבורה.

א) דרוסה, שדרסה ארי;
ב) נקובה, ניקב קרום המוח, או אחד האברים הפנימיים;
ג) חסרה האונה מתחילת ברייתו;
ד) נטולה, ניטל לחי התחתון והעליון, ונטילת הכבד וצומת הגידים;
ה) קרועה, שנקרע רוב בשר החופה את הכרס;
ו) נפולה;
ז) פסוקה, פסיקת חוט השדרה, פסוקת הגרגרת;
ח) שבורה, שנשברו רוב צלעותיה, חביסת הגלגולת ועקירת הצלע (שם סי' נ"ד).
כל הטרפות נכללות באלו שמונה אבות הטרפות.

שמונה עשר טרפות
במשנה, וכן בברייתא דבי רבי ישמעאל, מנו 18 טרפות - הוסיפו עליהם עשרה תולדות:
א) נקובת הושט,
ב)
פסוקת הגרגרת,
ג)
ניקב קרום של מוח,
ד)
ניקב הלב לבית חללו,
ה)
נשברה השדרה ונפסק החוט שלה,
ו)
ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום,
ז)
הריאה שניקבה,
ח)
או שחסרה,
ט)
ניקבה הקבה,
י)
ניקבה המרה,
יא) ניקבו הדקין,
יב) ניקבה הכרס הפנימי,
יג) או שנקרע רוב החיצונה,
יד) ניקב המסס,
טו) ובית הכוסות שניקבו לחוץ,
טז) נפלה מן הגג,
יז) נשתברו רוב צלעותיה,
יח) ודרוסת הזאב וכו'
(חולין מ"ב).

שבעים מיני טרפות
רמב"ם מונה שבעים מיני טרפות:
א) דרוסה,
ב)
ניקב תורבץ הושט,
ג)
ניקב קרום של מוח,
ד)
נתמסס המוח עצמו,
ה)
ניקב הלב עצמו לבית חללו,
ו)
ניקב קנה הלב,
ז)
ניקבה המרה,
ח)
ניקבו קני הכבד,
ט)
ניקבה הקיבה,
י)
ניקב הכרס,
יא) ניקב המסס,
יב) ניקב בית הכוסות,
יג) ניקבו מעיה,
יד) יצאו המעים לחוץ ונהפכו,
טו) ניקב הטחול בעביו,
טז) חסרה המרה,
יז) נמצאו שתי מרות,
יח) חסרה הקיבה,
יט) נמצאו שתי קיבות,
כ)
חסר הכרס,
כא) נמצאו שני כרסים
כב) חסר המסס,
כג) נמצאו שני מססים,
כד) חסר בית הכוסות,
כה) נמצאו שני בתי כוסות,
כו) חסר אחד מן המעים,
כז) נמצאו שני מעיים,
כח) ניקבה הריאה,
כט) ניקב הקנה למטה במקום שאינו ראוי לשחיטה,
ל)
ניקב סימפון מסימפוני ריאה אפילו אחד לחברו,
לא) נאטם מקום מן הריאה,
לב) נימוק סמפון מספוני הריאה,
לג) נמצאה ליחה סרוחה בריאה,
לד) נמצאו בריאת מים סרוחים,
לה) נמצאו בה מים עכורים אע"פ שלא הסריחו,
לו) נתמסמסה הריאה,
לז) נשתנו מראיה,
לח) נהפך הושט במראיו,
לט) חסרה הריאה ממניין האונות,
מ)
נתחלפו האונות,
מא) הותירו האונות מגבה,
מב) נסרכה אונה לאונה שלא כסדרן,
מג) נמצאה הריאה בלא חיתוך אוזניים,
מד) חסר מקצת הריאה,
מה) יבש מקצת גופה,
מו) נמצאה הריאה נפוחה ועומדת,
מז) צמקה הריאה מפחד אדם,
מח) חסר הרגל בין מתחילת ברייתו בין שנחתך,
מט) או שהייתה יתירה רגל,
נ)
ניטלה צומת הגידים,
נא) ניטלה הכבד,
נב) ניטל לחי העליון,
נג) כוליא שהקטינה ביותר,
נד) כוליא שלקתה,
נה) כוליא שנמצאה בה ליחה,
נו) כוליא שנמצאו בה מים עכורים אע"פ שאינם סרוחין,
נז) כוליא שנמצאו בה מים סרוחין,
נח) נפסק חוט השדרה,
נט) נמרך מוח חוט השדרה ונתמסמס,
ס)
נקרע רוב הבשר החופה את הכרס,
סא) נגלד העור שעליה,
סב) נתרסק איבריה מנפילה,
סג) נתדלדלו הסימנים,
סד) נשתברו רוב צלעותיה,
סה) נעקרו רוב צלעותיה,
סו) נעקרה צלע אחת מחלייתה,
סז) נעקרה חוליה אחת,
סח) נשמט הירך מעיקרו,
סט) חסרה הגלגולת כשיעור סלע,
ע)
נחבט רוב הגלגולת ונתרוצץ
(רמב"ם הלכות שחיטה פ"י ט).

שיטת הרמב"ם
בעל כסף משנה מחלק את שבעים המינים שמנה רמב"ם לשמונה הקבוצות הראשיות שקבעו חז"ל:
נקובה - כ"ו טרפות,
חסרה -כ"ג טרפות,
פסוקה - שתי טרפות,
נטולה - שמונה טרפות,
שבורה - שש טרפות,
קרועה - שתי טרפות,
נפולה - שתי טרפות,
דרוסה - סוג לעצמו.
בס"ה שבעים מיני טרפות.
רמב"ם שחיטה י, י"ב י"ג:
ואין להוסיף על טרפות אלו כלל, שכל שאירע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות, וכן אלו שמנו ואמרו שהן טרפה אע"פ שנראה בדרכי הרפואה שבידנו שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר על פי התורה אשר יורוך.מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מאכלות אסורות
סירכא
נבלה
נבלה