קווים מנחים להכנת פרוייקט הגמר / דורית באלין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

קווים מנחים להכנת פרוייקט הגמר

מחבר: דורית באלין

קווים מנחים להכנת פרוייקט הגמר

1. כיתת הלימוד המעשית תמנה לכל היותר 15 תלמידים )ראה דרישה בתוכנית הלימודית החדשה ב"תקשורת המונים" במסלול ,אומנות הקולנוע והטלוויזיה(. כל מספר גדול יותר  דורש אישור מפמ"ר.

 
2. הציוד המינימלי הנדרש לכיתה מעשית )בת 12-15 תלמידים( מופיע במפרט של תוכנית הלימודים החדשה ב"תקשורת המונים" במסלול "אומנות הקולנוע והטלוויזיה".
 
3. היקף השעות בחלק המעשי של תכנית הלימודים יהיה לכל הפחות 180 שעות )במשךשנתיים( ולכל היותר 540 שעות.
 
4. בכיתה י"ב יוקדשו הלימודים המעשיים במלואם להפקת סרט הגמר והלימודים יעשו סביב  הפרוייקט.
 
5. כל כיתה )בת 12-15 תלמידים( תפיק עד 4 סרטי גמר באורך של 10-15 דקות - כל סרט  נוסף דורש אישור מפמ"ר.
 
6. סרטי הגמר יהיו סרטים עלילתיים או דוקומנטריים. יש לשקול פעמיים לפני אישור "וידאו  קליפ" או סרט פרסומת, כסרט גמר.
 
7. הפקת הסרטים תתבצע עפ"י לוח הזמנים הבא:
ספטמבר........................... אישור תסריט.
אוקטובר עד דצמבר...... צילומים.
ינואר עד חופשת פסח... עריכה.
 
8. התסריטים יאושרו ע"י ועדת מקצוע בית ספרית + נציגות הנהלת בית הספר, תוך  התייחסות לאיכות התסריט, היקף ההפקה והתקציב הנדרש. )הנחיות לגבי היקף ההפקה  תימסרנה לתלמידים טרם כתיבת התסריטים(.
 
9. תקציב הסרטים יותאם לאמצעי ההפקה ואפשרויות התקצוב של בית הספר. הנהלת בית  הספר תחליט מראש על גובה התקציב לכל הפקה )להוצאות הקשורות במזון למשתתפים,  הוצאות נסיעה, השאלת פרטי תפאורה ותלבושות ועוד(. בית הספר יוכל לגייס משאבים  חיצוניים )ספונסרים וכיוצ"ב(. התלמידים והוריהם לא ידרשו ולא יורשו לממן הוצאות  ההפקה.
 
10. חלוקת העבודה בין התלמידים בצוותי ההפקה תבוצע ע"י מורה המגמה. כל תלמיד יחויב  למלא תפקיד בכיר )מפיק, תסריטאי, במאי, צלם, עורך(. יתכן מצב שבו יהיה תלמיד מוכשר  שירצה להשתתף בהפקה ולהבחן על תפקיד המנהל האומנותי, לדוגמא. כל תפקיד נוסף  מעבר להצעה למעלה, חייב אישור מפמ"ר. מומלץ לצרף להפקות, בתפקידי משנה, תלמידי  מגמה מכיתה י"א.
 
11. צילומי הסרטים יבוצעו בתחום הרשות המקומית או האזורית שבו ממוקם בית-הספר.
 
12. מספר ימי הצילום לא יעלה על 6 ימים כולל ימי השלמה. הצילומים יבוצעו כחלק ממערך  הלימודים של בית הספר, על חשבון ימי לימוד. תוכנית שנתית תוגש להנהלת בית-הספר  בתחילת כל שנה כדי שהמערכת תתארגן לכך שתלמידי הקולנוע יוצאים מבית הספר  ומפסידים שיעורים.
 
13. מורה המגמה יפקח על ביצוע הצילומים )אישורים, בטיחות וכיוצ"ב(. המורה אינו חייב  להיות נוכח בצילומים, אך יהיה בכוננות להגשת סיוע.
 
14. כל תלמיד הממלא תפקיד בהפקה ועל תפקיד זה יקבל את ציון הגמר המעשי, יגיש תיק  מקצועי. התיק יכלול: תסריט הסרט, תהליך העבודה המקצועי )כמו תסריט צילומים לתיק  צלם, תהליך עבודה עם שחקנים לבמאי, תהליך החלטות בעריכה לעורך וכו'(. כמו כן  יכלול התיק פרק מרכזי של מסקנות שבו יבדוק התלמיד את הסרט הגמור מנקודת מבט של  התפקיד אותו מילא.
 
התיק המקצועי יהווה 30% מהציון הסופי. התלמיד ידע שלתיק המקצועי יש משקל בציון  הגמר!
 
 15. הישגי התלמיד בהפקה יבחנו על ידי וועדה מקצועית שהרכבה יאושר ע"י המפמ"ר. הוועדה  תכלול שלושה אנשים: שני אנשי מקצוע )במאי/מפיק/צלם/עורך( ואיש אקדמיה או מבקר  קולנוע.
 הבחינות תתקיימנה בסוף חודש מאי, ולכל המאוחר בתחילת חודש יוני. הבחינה  תכלול צפייה משותפת בסרט של צוות הבוחנים יחד עם צוות הפקת הסרט, שיחה עם כל  תלמיד בנפרד תוך בדיקת התיק המקצועי. )הבוחנים יקבלו לידיהם את התיק המקצועי  מספר ימים לפני הבחינה לשם הכנה והערכה(.
 
16. הציון של הפקת הגמר יהווה 70% מהציון הסופי.
 
הציון הסופי יהיה שקלול של הציון על הסרט )70%( והציון על התיק המקצועי )30%(.
 
מסמך זה הוכן בשיתוף עם המורים המלמדים את המסלול המעשי של מגמות הקולנוע ומבוסס
על ניסיון שהצטבר במשך מספר שנים.