הנחיות כלליות להכנת שאלון ב"אומנות הקולנוע" או ב"תקשורת"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הנחיות כלליות להכנת שאלון ב"אומנות הקולנוע" או ב"תקשורת"

הנחיות כלליות להכנת שאלון ב"אומנות הקולנוע" או ב"תקשורת"

ההנחיות להלן מתייחסות להיבטים טכניים חשובים, והן מבוססות על ידע וניסיון .

 
מומלץ לעיין במודל המוצע בנספח וניתן אף לאמצו.
 
באשר לתכנים - יש להקפיד על ייצוג נאות בבחינה של חלק ניכר מנושאי תוכנית הלימודים.
 
1. בדף המבוא ירשמו הפרטים הבאים:
 שם בית הספר, מקצוע הבחינה, מספר יחידות הלימוד, סימול השאלון, מועד הבחינה.
 
2. דף המבוא יכלול הוראות לתלמיד:
 משך הבחינה, משך הכתיבה, מבנה השאלון, מפתח הערכה, מהלך הבחינה, הערות מיוחדות.
 
3. הבחינה העיונית של 2-3 יחידות לימוד ב"אומנות הקולנוע והטלוויזיה" או 2 יח"ל  ב"תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" עפ"י אפשרות א' תורכב משני שאלונים:
 
א. שאלון אנסין(Unseen) על סרט קצר/תוכנית טלויזיה/תוכנית רדיופונית/קטעי עיתונות/פרסומות שלא נלמד בבית הספר - 45% מהציון.
ב. שאלון ידע והבנה על חומר הלימוד - 55% מהציון.
הבחינה העיונית ב"תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" על פי האפשרות השניה )שאלון בהיקף של 3 יח"ל( יורכב משני שאלונים:
 
א. שאלון אנסין(Unseen) על תוכנית טלויזיה, או קטע רדיופוני או כתבה מהעיתונות - 30% מהציון.
ב. שאלון ידע והבנה על חומר הלימוד - 70% מהציון.
 
4. מספר השאלות והיקפן יעמוד ביחס נאות למשך הבחינה. יש לציין ניקוד מדוייק ליד כל  שאלה או שאלת משנה.
 
5. תינתנה אפשרויות בחירה סבירות (שאלה אחת מתוך שתיים, שתי שאלות מתוך ארבע, שלוש מתוך חמש.)
 
6. הבחינה תתחלק לפרקים. בכל ראש פרק יש לציין את אפשרויות הבחירה, את סה"כ הניקוד לקבוצת השאלות בפרק, את הזמן המומלץ לכל שאלה.
 
7. שאלת נושא גדולה תזכה את התלמיד ב- 20 נקודות לכל היותר.
 
8. הניקוד להגדרת מושגים לא יעלה על 3 נקודות לכל מושג.
 
9.  שאלה גדולה או בינונית יש לפרק לשאלות משנה.
יש לנסח פתיח קצר המציג את נושא השאלה ומתחתיו שאלות משנה מפורטות כשלצד כל  אחת יש לציין את הניקוד המתאים.
 
10. את השאלות מתחילת הבחינה ועד סופה יש לסמן במספרים. שאלות המשנה יסומנו  באותיות.
 
11. בניסוח השאלות יש להקפיד שהדרישות מהנבחן תהיינה ברורות וחד משמעיות. עם זאת, יש להימנע משימוש בשאלות המזמינות תשובות של "כן" או "לא".
 
12. בשאלה שבה התלמידים מתבקשים להביא דוגמאות יצויין במפורש מספר הדוגמאות )וכן גם  מספר הסרטים שיש לאזכר, או מספר התוכניות, או מספר הדמויות שיש לנתח, מספר אמצעי  המבע שיש להגדיר).
 
13. בשאלה שמבקשים לגביה תשובה בהיקף מסויים יש לציין במדוייק את ההיקף (בשורות,  בעמודים).
 
14. יש להמנע משאלות שהופיעו בשאלונים של בית הספר בשלוש השנים האחרונות (שאלות אלו תפסלנה).
 
לכל אחד משאלוני הבחינה יצורף תשובון. ובו תשובות תמציתיות ובהירות לכל אחת מהשאלות )כולל שאלות המבקשות את חוות דעתו של התלמיד(. התשובות תהיינה ממוספרות עפ"י מספרי השאלות.
 
המסמך הוכן בשיתוף פעולה הדוק עם גדעון דרורי, המדריך הארצי לקולנוע.
 
תהליך מורכב זה של הגשת שאלוני בגרות דורש מכולנו לעמוד בלוח הזמנים, לשמור על סודיות באשר לתוכן השאלונים, להיות ישרים עם עצמנו ועם התלמידים. רק נוכל לשמור על רמה גבוהה ומקצועית.