תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 4-5 יחידות (מעשיות)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 4-5 יחידות (מעשיות)

תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 4-5 יחידות (מעשיות)

 

4-5 יחידות במסלול "תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" ילמדו, כאמור, בכיתות על פני שלוש שנים )י', י"א, י"ב( או על פני שנתיים )י"א, י"ב(, בהיקף של 180 שעות לימוד.
 
כיתת הלימוד המעשית תמנה לכל היותר 12-15 תלמידים, ולרשותה יועמד ציוד מינימלי כנדרש בתוכנית הלימודים )עמ' 25(.
 
תוכנית העבודה במסלול המעשי תכלול את התכנים והמשימות המפורטים בתוכנית הלימודים (עמ' 21-24). יש להקפיד שהתלמידים יתנסו בכל אחד מאמצעי התקשורת: עיתון, רדיו, טלוויזיה ופרסומת. התוכנית תיבנה בקווים כללים עפ"י המבנה המוצע בתוכנית הלימודים. ותחולק עפ"י שנות הלימוד.
 
בראש כל סעיף בתוכנית העבודה, תצוין שנת הלימוד וירשם מספר השעות הכולל לשנה זו.
 
הארגון הפנימי של התכנים והמשימות בכל אחת משנות הלימוד, וקביעת מספר שעות ההוראה המוקדשים לכל נושא לימוד ולכל משימה, נתונים לשיקול דעתו של המורה.
 
בכל אחד מחלקיה של תוכנית העבודה יוצגו:
א. פרקי הלימוד כפי שהוגדרו על ידי המורה )כותרות כגון: עבודת עורכים(.
ב. מספר השעות המוקדשות לכל פרק לימוד.
ג. תמצית התכנים הנלמדים בכל פרק לימוד.
ד. אמצעי או דרכי ההוראה בכל פרק לימוד.
 
המעונינים לקבל מידע נוסף יפנו למפמ"ר: דורית באלין, הטלויזיה החינוכית – המחלקה להפעלה חינוכית, רח' קלאוזנר 14 רמת אביב תל-אביב. טל: 03-5325659, פלאפון: 052-575875.
 
 
 
בנספח לכל תוכנית עבודה יובאו הפרטים הבאים:
א. רשימת צוות ההוראה: תחומי ההוראה, המורים, השכלתם וניסיונם המקצועי הפדגוגי או אחר.
ב. דרכי ההערכה של הישגי התלמידים: טיבן של המטלות המסכמות (מבחנים, עבודות, תרגילים מעשיים).
 
תכנית העבודה להוראת היחידה הבסיסית "מבוא לתקשורת המונים" (יחידה 1) תישלח לאישור המפמ"ר לתקשורת וקולנוע, על פי הכתובת: הטלויזיה החינוכית - המחלקה להפעלה חינוכית, רח' קלאוזנר 14 רמת אביב תל-אביב.
 
תוכנית העבודה להוראת "תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" (2-3 יחידות ו- 4-5 יחידות) תישלח לאישור המפמ"ר, על פי הכתובת הנ"ל.
 
לאחר אישור תכניות העבודה על ידי מפמ"ר, יקבל מנהל/ת בית הספר אישור מהמפמ"ר להוראת "תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" עפ"י התוכנית הרשמית "תקשורת המונים" של משרד החינוך והתרבות.
 
במהלך הפעלת תוכנית הלימודים המאושרת, יש לדווח למפמ"ר על כל שינוי בהרכב צוות ההוראה. כמו כן, יש לדווח למפמ"ר על שינויים אפשריים בתוכנית העבודה של הוראת המקצוע.