אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 4-5 יחידות (מעשיות)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 4-5 יחידות (מעשיות)

אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 4-5 יחידות (מעשיות)

 

4-5 יחידות במסלול "אומנות הקולנוע והטלוויזיה" ילמדו, כאמור, בכיתות על פני שלוש שנים )י', י"א, י"ב( או על פני שנתיים (י"א, י"ב), בהיקף של 180 שעות לימוד.
 
כיתת הלימוד המעשית תמנה לכל היותר 12-15 תלמידים, ולרשותה יועמד ציוד מינימלי כנדרש בתוכנית הלימודים (עמ' 33).
 
תוכנית העבודה במסלול המעשי תכלול את התכנים והמשימות המפורטים בתוכנית הלימודים (עמ' 31-32). התוכנית תיבנה בקווים כללים עפ"י המבנה המוצע בתוכנית הלימודים. ותחולק עפ"י שנות הלימוד.
 
בראש כל סעיף בתוכנית העבודה, תצוין שנת הלימוד וירשם מספר השעות הכולל לשנה זו.
 
הארגון הפנימי של התכנים והמשימות בכל אחת משנות הלימוד, וקביעת מספר שעות ההוראה המוקדשים לכל נושא לימוד ולכל משימה, נתונים לשיקול דעתו של המורה.
 
בכל אחד מחלקיה של תוכנית העבודה יוצגו:
א. פרקי הלימוד כפי שהוגדרו על ידי המורה (כותרות כגון: יסודות הצילום הקולנועי - הכרת המצלמה.)
ב. מספר השעות המוקדשות לכל פרק לימוד.
ג. תמצית התכנים הנלמדים בכל פרק לימוד.
ד. אמצעי או דרכי ההוראה בכל פרק לימוד.
 
המעונינים לקבל מידע נוסף יפנו למפמ"ר: דורית באלין, הטלויזיה החינוכית – המחלקה להפעלה חינוכית, רח' קלאוזנר 14 רמת אביב תל-אביב. טל: 03-5325659, פלאפון: 052-575875.
 
הערה:
 קטעי עיתונים מתאימים יוכרו כפריטי ביבליוגרפיה. מבחר נרחב של קטעי עיתונות בעברית מצוי בספרית "המכון הישראלי לקולנוע", רח' סעדיה גאון 13, תל-אביב, (פינת לינקולן 9), טל' 03-5626098.
 
יש לשלב בתוכנית העבודה פעילויות מיוחדות: ימי קולנוע מרוכזים בסינמטקים, ימי קולנוע המאורגנים ע"י המכון הישראלי לקולנוע, הרצאות אורח, סיור באולפנים ואתרי הסרטה.