המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות

שלושים השנים של שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל היו שנים רוויות אירועים. הקורס יכלול דיון בנושאים אלו: הספרים הלבנים השונים שהגבילו את העליה, מאבק היישוב נגד הגבלת העלייה ונגד הבריטים, המחתרות ומלחמתן זו בזו ובבריטים, תנועת המרי העבברי שאיחדה את כל תנועות המחברת למלחמה משותפת, תקופת מלחמת העולם השנייה,  היחס לבריטים כלוחמים נגד הנאצים ובמקביל כמגבילי העלייה, העלייה הבלתי יגאלית.

מחבר הקורס:
 פרופ' יהודה לפידות

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס

 1. העשור הראשון של המנדט הבריטי בארץ-ישראל 
 2. הפילוג בהגנה וייסוד האצ"ל 
 3. פרעות תרצ"ו-תרצ"ט (1936-1939) והמרד הערבי 
 4. הפילוג השני והקמתו של האצ"ל הרביזיוניסטי 
 5. העלייה הבלתי לגאלית בשנות השלושים 
 6. מלחמת-העולם השנייה והפילוג השלישי 
 7. מנחם בגין מפקד האצ"ל 
 8. הסזון 
 גלות אפריקה - פרק קריאה 
 9. תנועת המרי העברי 
 לוחמה נגד הבריטים - פרק קריאה 
 10. הבריטים מגבירים את מלחמתם במחתרת 
 גרדומים - פרק קריאה 
 11. הסזון ושאלת המרות הלאומית 
 על השנאה - פרק קריאה