בין פרשנות לפלוסופיה בספר בראשית

הקורס מנתח סוגיות בספר בראשית מנקודות מבט שונות: מנקודת מבט פרשנית מול נקודת מבט פילוסופית; נקודת מבט ספרותית מול נקודת מבט מדרשית; נקודת מבט היסטורית מול נקודת מבט פרשנית.
עיון בפרשיות מקראיות מנקודות מבט שונות מביאות את הלומד לראות את העושר שבמקרא, ואת הרבגוניות שאפשר להגיע אליה תוך כדי עיון. פרקי הקורס:

פרק לדוגמא
פרק 1: עץ הדעת

פרקי הקורס:

עץ הדעת
משמעות אכילה מעץ הדעת, והשפעתו על האדם. רמב"ם; רמב"ן  ואברבנאל.

קין והבל
על מה רבו קין והבל? מהן הבעיות המעסיקות את הפרשנים, את המדרש ואת הפילוסוף.
פרשנות: אונקלוס, רש"י, רמב"ן וא"ע;
מדרש: מדרש תנחומא ומדרש רבה;
פרשנות פילוסופית: רבי יוסף אלבו, עיקרים ג,טו;

מגדל בבל
מה חטאו בוני מגדל בבל? פרשני הפשט: אבן עזרא, רד"ק, רשב"ם ורמב"ן;
המדרש ורש"י. רקע היסטורי-ריאלי של הפרשה.

ברית בין הבתרים
אברהם בן 75, והוא זוכה להתגלות המבטיחה לו את הכל: בנים, וארץ לשבת בה. אבל אברהם נשוי כבר חמישים שנה ואין לו ילדים. הוא מאמין, אבל גם שואל שאלות.

ותעניה שרי
האמנם "חטאה אמנו בעינוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן"? פרשת שרי והגר על רקע חוקי הזמן והמקום בו התרחשו.

העקדה
עקידת יצחק היא מן הפרשות הקשות להבנה: הן מצד החלטתו של אברהם לשחוט את בנו, הן מצד הדרישה מאברהם לעשות זאת, ובעיקר: מה משמעות העקידה לנו, הלומדים את סיפור העקדה ומשתאיםלכוחו של אברהם.
מושג ה"ניסיון". רמב"ם ורמב"ן. רלב"ג, מבאר את הניסיון בדרך מקורית. הרב סולובייצ'יק, פילון, הרב קוק. מאמרו של סרן קירקגור, "שבחו של אברהם", הרואה את הניסיון כמאבק בין התבונה לאמונה.

ברכות יעקב
יצחק מברך את בניו שלוש פעמים: אילו ברכות ייעד לאיזה בן? מערכת היחסים במשפחת יצחק. האם השלימו האחים בסוף התהליך?

יוסף ואחיו
בלימוד הפרק נלמד את הפרשה מנקודות מבט חדשות, החושפות בפסוקים מעמקים לא ידענום. נקרא ארבעה מאמרים חדשים, ונעמת אותם עם הפסיקתא, המסכמת את הפרשה בסדרה של דרשות המבארות את כל פרטי המאבק בין יעקב, יוסף והאחים.

בריאת העולם
אנו דוחים את לימוד נושא זה לסוף החלק העיוני של הקורס. מפני שבלימוד נושא זה נעמיק בנושאים פילוסופיים, והעיונים הקודמים יכשירו את הלומד לעסוק בפילוסופיה.
בלימוד הפרק שלשה מוקדים:
בריאת העולם בפרשנות: רש"י, רשב"ם, רמב"ן;
בריאת העולם בפילוסופיה הקדומה (א): רבנו בחיי, רס"ג;
בריאת העולם בפילוסופיה (ב): רמב"ם;

החלוקה לפרקים בספר בראשית
פרק זה עוסק בנושא חוץ-פרשני: בחלוקת הספר לפרקים. נעמוד על מקור החלוקה לפרקים, וננסה ללמוד מקומות בספר, שהחלוקה לפרקים מסיטה את הלומד מקו המחשבה ההגיוני למחוזות בלתי מוכרים.


פרק לדוגמא
פרק 1: עץ הדעת
פרק 12: מגדל בבל