ביום 6 ביולי 1938 נפתחה באוויאן, ביוזמתו של נשיא ארה"ב רוזוולט, הועידה הבין לאומית מיוחדת למען הפליטים, בהשתתפות נציגים של יותר משלושים ממשלות. את נאום הפתיחה נשא נציגו האישי של הנשיא רוזוואלט, טיילור, שבסקירתו לא הזכיר את הבעיה המיוחדת של הפליטים היהודים:

בשעה זו שבה מתכנסת הועידה יש, בפועל או בכוח, כששה מיליוני אנשים נטולי ארץ. מספרם הולך וגדל מיום ליום, וזה בזמן של חוסר עבודה חמור בכמה ארצות, עת אשר יסודות הקיום והמחיה מצטמצמים, בעוד שאוכלוסיית העולם הולכת ומתרבה. אנשים ונשים מכל גזע, דת ומעמד כלכלי, מכל המקצועות וענפי העבודה נעקרים מבתיהם ומארצותיהם, שישבו בהם שנים רבות, ועכשיו הם נהדפים משם ללא כל מחשבה או דאגה, מה יהי באחריתם או לאן יפנו. יש עכשיו תנועת הגירה גדולה מאונס, והגיעה השעה שהממשלות - אני מתכוון בייחוד לאותן הממשלות, שבעיית הפליטים הפוליטיים הוטלה עליהן עקב שיטותיהן המדיניות של ממשלות אחרות - תפעלנה מיד ובאופן אפקטיבי על יסוד תכנית לזמן ארוך ובקנה מידה מקיף.

מתוך תשומת לב למצוקה זו הדורשת פתרון דחוף נתעורר הנשיא רוזוואלט לקרוא לועידה זו באוויאן. תשובתן של יותר משלושים ממשלות, שהוזמנו להשתתף בועידה זו, הייתה נדיבת לב ומעודדת; ואדיבותה של ממשלת צרפת, שנהגה בועידה במידה רבה של הכנסת אורחים ודאגה לסידורים הטכניים לקבלת פנינו, ראויה להערכה ולתודה רבה ונאמנה.

בראש וראשונה עלינו להבין, כי אנו עומדים לפני צורת נדידה הכרוכה בקשיים מיוחדים... צורה חדשה של הגירה מאונס, שהומרצה באופן מלאכותי על ידי פעולות ממשלתיות בארצות ידועות, הכופות את ארצות העולם לקבל המונים גדולים של מהגרים מאונס, שצריך לקלוט אותם במסיבות בלתי תקינות, מתוך התעלמות מן התנאים הכלכליים של ימי מצוקה.

עלינו להודות בגילוי לב, כי בעיה זו של הפליטים הפוליטיים היא בעיה עצומה ומורכבת כל כך, שכפי הנראה לא נוכל בפגישת פתיחה בין ממשלתית זו לפעול יותר מאשר להניע את המנגנון הדרוש ולהתאימו אל המנגנון הקיים, שיסייעו ברבות הימים בגדר האפשר לשיפור מצבם של אותם בני האדם האומללים, שבגורלם אנו דנים עכשיו. למשל, מטרתנו הסופית צריכה להיות הקמת הסתדרות אשר תטפל בכל הפליטים, בכל מקום שיחס בלתי סובלני מצד הממשלה יגרום להתהוותה של בעיית פליטים; אך במקרה זה עלינו לרכז את תשומת לבנו בבעיה הדחופה ביותר של הפליטים הפוליטיים מגרמניה (לרבות אוסטריה).

לפיכך ציינה ממשלתי בהזמנתה בייחוד את בעיית הפליטים הגרמנים (והאוסטרים) והיא מציעה, כי למטרת עבודתה של ועידה בין ממשלתית ראשונה זו, ומתוך רצון שלא לקבוע תקדים לועידות העתידות לבוא - ייכללו בתחומי הועידה הזאת הפליטים מסוגים אלה:
א) אנשים שעדיין לא יצאו מגרמניה (ואוסטריה) והם רוצים להגר משם, מפני היחס שמתייחסים אליהם שם בגלל השקפותיהם הפוליטיות, אמונותיהם הדתיות או מוצאם הגזעי;
ב) אנשים כמוגדר ב- א' שכבר יצאו מגרמניה והם מבקשים להם מקום מקלט.
...
אין בדעתי לדבר באריכות על הצדדים הטכניים של הבעיה, שנצטרך לדון בהם. ורק יורשה לי להעיר, כי מן הראוי שנחליף בינינו - בתורת אינפורמציה סודית שתימסר לועד - ידיעות ופרטים בנוגע למהגרים, שכל אחת מן הממשלות מוכנה לקבל בהתאם לחוקים ולשיטות המקובלים בארצה, וכן פרטים בנוגע לחוקים ולמנהגים ולידיעות בדבר חלקי הטריטוריה של כל מדינה המשתתפת בועידה, שאפשר ליישב בהם את המהגרים. כן נצטרך להקדיש תשומת לב רבה לשאלת מתן תעודות זהות למהגרים פוליטיים, שנאלצו לעזוב את ארצות מגוריהם במסיבות השוללות מהם את האפשרות להראות את התעודות המקובלות....

בנידון זה יכול אני להעיר, כי הנשיא רוזוואלט הקים בארצות הברית ועד מייעץ בשאלת הפליטים הפוליטיים; היו"ר של ועד זה, מר ג'יימס ג' מקדונאלד, משתתף בישיבתנו זאת, ומובטחני, כי הוא מוכן להמציא לכם ידיעות מפורטות על ההסתדרות שהוא עומד בראשה.

בודאי שמתם לב לכך, כי בהזמנה לועידה זו שנשלחה על ידי ממשלתי צוין בפירוש, שכל פעולה המוצעת כאן צריכה להיעשות בתוך מסגרת החוקים והמנהגים המקובלים במדינות המשתתפות בועידה.

הממשלה האמריקנית מתגאה בליבראליות של חוקיה ומנהגיה, הן לגבי מספר המהגרים שארצות הברית מקבלות שנה-שנה לשם התמזגות עם האוכלוסייה, והן בנוגע ליחסה כלפי המהגרים החדשים האלה. ויכול אני להודיעכם, כי הממשלה האמריקנית עשתה צעדים לשם איחוד מכסות המהגרים הגרמנית והאוסטרית לשעבר, ועכשיו יכולים 27.370 מהגרים גרמנים להיכנס לארצות הברית במשך שנה אחת. זוהי מכסת ההגירה הגרמנית השנתית לארצות הברית.
מראשית הפעולה הנוכחית לטובת הפליטים הפוליטיים עמדה הממשלה האמריקנית על נקודת ההשקפה, כי ועידת אוויאן צריכה לשמש בראש וראשונה התחלה לשיתוף פעולה בין הממשלות המוכנות לקבל מהגרים ולסייע לפליטים הפוליטיים, וכי בעתיד יהיה צורך להמשיך בפעולה זו בצורה קבועה יותר. הממשלה האמריקנית סבורה, כי שיתוף פעולה קבוע זה אפשר לקיימו באופן אפקטיבי ביותר על ידי עריכת ועידות קבועות של נציגיהן הדיפלומאטיים של הממשלות - או של נציגים אחרים, שכל ממשלה המשתתפת בועידה זו תרצה למנות, - ועידות שתתכנסנה באחת מערי הבירה האירופיות; ואני תקווה, כי ממשלת צרפת תסכים לכך, שהועידות הללו תיערכנה בפאריס. ואולי רצוי להקים מזכירות, שתסייע לועד הבין ממשלתי בצורה מתמדת בשטח האדמיניסטרטיבי של פעולתו, והממשלות המשתתפות בפעולה תשתתפנה בהוצאות המזכירות הזאת, בהתאם לתכנית המוצעת בישיבת פתיחה זו.

ואין זו עוד בעיה פרטית הנוגעת לארץ זו או אחרת בלבד. זוהי בעיה הדורשת פעולה בין ממשלתית. אם יניחו לזרמי ההגירה שבהווה להתמיד בתנועתם האנארכית ובלחצם הגובר על המדינות הקולטות מהגרים, ואם תוספנה ממשלות אחרות להטיל בפזיזות חלקים גדולים של אוכלוסיהן על עולם שרוי במצוקה ובלתי מוכן לכך, הרי יש לראות בעתיד רק סבל אנושי קאטאסטרופלי, שסופו לעורר אי שקט כללי ומתיחות בין לאומית כללית, שאינם עלולים להביא לידי שלום בן קיום, משאת נפשם של כל העמים.