ויריעו העם תרועה גדולה
ותפול החומה תחתיה (יהושע ו, כ)