פרק 9: השבת אבדה באמצעות המשטרהמטרות
1. להדריך את הילד כיצד לקיים את המצווה הלכה למעשה, כאשר אין סיכוי סביר שייוודע לו או למבוגרים שבסביבתו מיהו בעל האבדה.
2. יצירת קשר חיובי לשוטר; הילד יהיה מוכן לפנות לעזרת השוטר.
3. שחרור הילד מפחד של "הליכה לאיבוד".

דברי הלכה - הרב ש' מן ההר
בזמן הזה קיים ליד המשטרה מדור להחזרת אבדות, ואף על פי שאין המדור הזה מנוהל לפי דיני-התורה, בכל זאת קיים בטחון סביר שבאמצעותו תוחזר האבדה לבעליה. על כן מן הראוי ומן החובה להביא כל אבדה בת-ערך למשטרה, ואנו חייבים לה תודה שבאמצעותה יקבל בעל האבדה את אבדתו, ובאמצעותה יזכה המוצא במצוות השבת-אבדה.
המשטרה דורשת שיביא המוצא אליה גם מציאה שיש בה סימנים, וגם מציאה שאין בה סימנים. ואנו חייבים להחזיר דבר שיש בו סימנים משורת-הדין, ודבר שאין בו סימנים לפנים משורת-הדין".

מר כהן עומד בפינת הרחוב ובידו ארנק כסף שמצא. היא רוצה לקיים מצוות השבת-אבדה.
"למי שייך הארנק?" מכריז מר כהן, "אולי שלך גבי לוי? לא? אולי שלך מר ראובני? לא? אדוני הנהג. אדוני הנהג! אולי אבד לך ארנק כסף? לא?". אפילו את רותי החוזרת מן הגן שואל מר כהן: "ילדה חביבה, אולי אבד לך ארנק כסף? גם לך לא? מה אעשה?"

מי ייתן עצה למר כהן ?

פתאום עבר במקום שוטר-השכונה. "מה קרה מר כהן, מדוע אתה מודאג?"

"מצאתי ארנק ואיני יודע למי להשיב אותו".
"אני אייעץ לך עצה טובה מר כהן" משיב השוטר: "בוא אלינו למשטרה, אצלנו קיים מדור אבדות ומציאות, הפקד את האבידה בירי השוטרים עד שיבוא בעליה לדרוש אותה".

"עצה טובה יעצת לי, אני באמת שמח ומודה לך."
1. הבה נבקר במשטרה.
2. או אולי נזמין שוטר לגן.
3. כל ילד יחשוב איזה שאלה הוא רוצה לשאול את השוטר.
4. האם גם ילדים יכולים ללכת לאיבוד"
5. אילו סימנים תוכל אימא לתת במשטרה"

לגננת: מדברי חכמינו
ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת-הדין מחזיר את האבדה בכל-מקום.
(רמב"ם אבדה יא, יז)

אמר רבי יוחנן:
לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין-תורה ולא עשו לפנים משורת הדין.
(בבא מציעא ל ב)


הקמת הפינה בגן:
1. רצוי לתלות לוח או "מיקדו" שעליו יהיו תלויות הודעות מצויירות. תמונת השער של סדרת הציורים יכולה להיות כותרת ללוח-זה.

במקום הזה יכריזו בנוסח קבוע, רצוי גם בשעה קבועה, ויתנו סימנים ויהיה בה דיון לגופו של עניין.

2. הילדים יכתיבו להוריהם סיפורים שימציאו בעצמם על השבת אבדה, ואנו נערוך מהם ספרון שיהא מוצג בפינת - "השבת אבדה".

זהירות לגבי חפצים חשודים:
בזמן חירום יש להזהיר את הילדים מפני הרמת חפץ חשוד, העלול להיות ממולכד.

כדאי, אפוא, לייעץ לילדים, לא להרים חפצים כאלה (העלולים להיראות גם כתמימים) אלא לקרוא למבוגר שיחליט מה לעשות בהם.