דוחיאה תמשגה
זכרמה .הנגהה לש םיזכרמה ינשמ דחא הנמתנו תדחואמה הדקפמל ףרוצ ימוהת םהרבא
דקפמ ןגסל (ארויג) יקסב'צירק םהרבא הנמתנ ביבא-לתב .(רוגיבא) בוריאמ לואש היה ינשה
.ימוקמה דוקיפה תודגנתהב עוציבה לקתנ םירחא תומוקמב םלוא ,םכסהה ןמ בייחתמכ ,זוחמה

,זוחמה דקפמ םלוא ,ריעה דקפמ ןגס תונמתהל ,ימוהת ישנאמ ,ויז-ןב םהרבא היה רומא הפיחב
תויעב וררועתה םילשוריב םג .יונימה תא ענמו ףקות לכב ךכל דגנתה ,(ירוד) יקסבורטסוד בקעי
ובייחתהש םייונימל דגנתה ,ולצא ירט דוע היה 1931 לש גוליפה רכזש ,ימוקמה דוקיפה רשאכ
אל דוחיאהש רחאמו םישדוח העשת ורבע ךכ .הליעוה אל במולוג לש ותוברעתה ףאו ,םכסהה ןמ
.םיפסונ םישדוח העשתב תולגתסהה תפוקת תא ךיראהל ימוהת שקיב ,םכסומה יפ-לע עצבתה
םינסחמה דוחיא םוכיסל במולוג םע ימוהת שגפנ םיפסונה םישדוחה תעשת םג ורבע רשאכ
:תודיחיהו

?ארג-ןב והילא תא םילשוריב הנגהה שארב דימעהל תבייחתה אלה :ימוהת
.םימיכסמ םניא ירבח ךא ,ךכ לע יתמחל ,יתיצר יכ תודוהל חרכומ ינא :במולוג
ךישמה ימואלה יאבצה ןוגראה - ותרטמ תא גישה אל םינוגראה ינש ןיב םכסהה

לש ותורמ תא ולביק וישנאו תיטילופה ותפקשהבו ובכרהב ינגומוה השענ אוה .םייקתהל
תרזחהו חקפמה דעווה לוטיב - ןוירוג-ןב לש לודגה וגשיה היה תאז תמועל .יקסניטוב'ז
.םיימואלה תודסומה תורמל םייללכה םינויצהו "יחרזמ"ה תוגלפמ


10 ל"צאב תונגראתה
1937 לירפא ףוסב .השדח הפוקת הלחה ,הנגהל ימוהת לש ותרזחו ל"צאב גוליפה רחאל
(שוטר ןתנוי) חלש לאירוא ,ןרטש םהרבא ,לאיזר דוד תופתתשהב תדחוימ הדעו הסנכתה
:ןוגראה תונורקע תא וחסינש ,יקסניבול םייחו

.תדלומה תמדא לע ירבעה קשנה חוכב ערכוי ירבעה םעה לרוג
.וז הרטמב ךמותה ידוהי לכ ול תירב-ןבכ האור ל"צאה
ותוכזב ריכמה תרחא המוא ןב לכ ול תירב-ןבכ הארי ל"צאה
11 .ותדלומ תואמצעל ירבעה םעה לש

ירבעה םעה לרוג"ש ןרטש םהרבא לש ותפקשה תשגרומ תונורקעה תביתכב יכ ןייצל יוארה ןמ
וא "רזה טילשה" הז םאה ,קשנה הנפוי וילא ביואה אוה ימ ןייצל ילבמ "ירבעה קשנה חוכב ערכוי
תירבה-ילעב ןיינעב ?לארשי-ץראב תירבעה הנידמה תמקהל םילכנתמה םיברעה םה ולא אמש
ירבעה םעה לש ותוכזב ריכמה תרחא המוא ןב לכ" - תוקפסל םוקמ לכ םיריאשמ םיבתוכה ןיא
.יקסניטוב'זל וא תיטסינויזיברה הגלפמל הקיז םוש תרכזומ אל תונורקעב ."ותדלומ תואמצעל

לירפאב 30-ב .ןוגראה לש הנוילעה תוכמסל יקסניטוב'ז ךפה "חקפמה דעווה" רוזיפ רחאל
הגלפמל ל"צאה לש ותופיפכ תא טרפמ אוה ובו בתכמ (רקיב הבש) הקירפא םורדמ חלש אוה
.םיפוגה ינש ןיב ןילמוגה ידחי תא עבוקו תיטסינויזיברה

ןוגראה יניינעל תוארוה

;יח-לת ןרק השרומ ,ר"תיב ביצנ ,ישאר-השרומ םהב ,םירבח העבשמ דעו .א
.[םיטסינויזיבר םישיא לש המישר העיפומ] םינודאהמ ראשה    
אוה .העבצה תושרב דעוה תובישיב ףתתשמ [ל"צאה דקפמל הנווכה] להנמה .ב
תרזוע היגלוק וא םירזוע ול הנמי ,ךרטצי םא .תוטלחהה לכ תא לעופל איצומ    
דסומה ;להנמה םע דחי דעווה - קקוחמה דסומה :רומאל .[הדקפמל הנווכה]    
.ודבל להנמה - לעופל איצומה    
.[יקסניטוב'ז] באז עירכי דעוהו להנמה ןיב ךוסכס לש הרקמב .ג
.[יקסניטוב'ז] באז עירכמ הגלבהה תלאשב .ד
הייטנה ןהב אטבתת םאו ,תוערפה הנשדחתת םא :םיחכונה םיאנתב יתדוקפ    
,גילבהל ךרוצ אצמי םא ,דעול תושרה שי לבא .וגילבת לא ,םידוהי לע םג לפנתהל    
באזל ול תושר ,רחא דצמ .עירכי אוהו - הגלבהל ותמכסה תשקבל באזל תונפל    
.אוה ותמזוי ךותמ הגלבה לע דקפל    
.וירבח תא ןיכמה דסומ רותב ,הבחר יכה הדימב ,ר"תיבב שמתשי להנמה .ז
ביצנל הנווכה ביצנה ןוישרב אלא ןוגראל ולבקתי אל ר"תיב ירגובו םיר"תיב    
דיקפתב ,ןוגראה תודיחי רותב הנרכות סויגה תוגולפ .[לארשי-ץראב ר"תיב    
.ביצנהו להנמה ןיב ידדה םכסהב הנמתי תוגולפה תקלחמ שארו ,לופכ    
לש ימשר ןגרוא אוהש-הזיא ןיבו ,דחא דצמ דעוהו ןוגראה ןיב רשג ןיאו רשק ןיא .ח
.הלא תלועפ לע םיארחא םניא הלאו ,ינש דצמ המודבו ר"תיב ,ר"הצה ,ח"צה    
12 [...] .טרפ רותב הזה ןיינעב ןהכמ באז םג    

הגלפמל וכרד תליחתב ףופכ ל"צאה היה ,"רשג ןיאו רשק ןיא" יכ ח ףיעסב רומאה תורמל
אוהש רחאמ ,תועמשמ םוש ןיא טרפ רותב ןהכמ יקסניטוב'ז וליאכ םירבדל םג .תיטסינויזיברה
.תיטסינויזיברה העונתה גיהנמ היה

תיטסינויזיברה הגלפמה לש תיאבצה עורזכ ןוגראה תא האר יכ 13 ותודעב רפסמ גרבנזור השמ
.ורושיא תא שקבלו תיניצר הלועפ לכ ינפל ןמטלא ר"ד םע שגפיהל גהנ ,ל"צאה דקפמ היהשכו
הנימ 14 ןמטלא ר"ד לש ותודע יפל .ינכטה העוציבל אלו הלועפה לש ינידמה טביהל התיה הנווכה
.ןוגראה לש היגטרטסאה תעיבקב הקסעש "היישילשה" ארקנש ץראב ןוילע ינידמ ףוג יקסניטוב'ז
(ר"הצה לש םישרומה דעו שאר בשוי) ןמטלאו ר"תיב ביצנ ,ןוגראה דקפמ ופתתשה הז ףוגב
רזחו ל"וחל ןמטלא עסנ 1938 לירפאב) ץראה ןמ ורדעה ןמזב ."היישילשה" שאר-בשוי שמישש
(באילא) יקצובול ןימינב רפסמ הילע ,"הייעיבר"ל "היישילש"ה הכפה (1939 רבמטפסב קר
:ותודעב

תמצמוצמה תינידמה הדעוה לש היתושיגפבו ,ץראב הפוקת התואב היה אל ןמטלא ר"ד
הגלפמה ןמ] ינאו ןוסלנצכ ףסוי ,ל"צאה ןמ ןרטש םהרבאו לאיזר דוד קלח וחקל
םוי הזיאבו םוקמ הזיאב ונעבק אל ,רמולכ ,יעצבמ היה אל ונדיקפת .[תיטסינויזיברה
ונייה ונחנא .והטמ ישנאו דקפמה ועבק הז תא .היהת איה לדוג הזיאבו הצצפ ץצופתת
לש תינידמה תועמשמה המ ,רמולכ ;לועפל ןוויכ הזיאב ,לועפל םאה טילחהל םירומא
תדקפמ ידיקפתל המודב והשמ ,ןפקיהו ןהלש לדוגה רדס תויהל ךירצ המו תולועפה
15 .הנגהה

הדעוה .ל"צאה לע תלבגומ העפשה התיה תיטסינויזיברה הגלפמל יכ שיגדהל שי תאז לכ םע
םנמא .תיאבצה וא תינוגראה המרב תוברעתה לכ התיה אל םלוא ,תוינידמ העבק תינידמה
הגלפמה לבא ,םישרומה תדעו ר"וי תצלמה יפ-לע ל"צאה דקפמ תא הנימש אוה יקסניטוב'ז
לש המויק תורמל יכ רמול ןתינ ללככ .תוזוחמה ידקפמ וא הדקפמה ירבח יונימב הברעתה אל
הגלפמה ןיבל ,יאבצ תרתחמ ןוגרא היהש ,ל"צאה ןיב םידוגינה ורבגו וכלה ,תינידמה הדעוה
הגהנהה לע ל"צאה הפכ ןמזה ךשמב .םיפושח הישארו היולגו תילאגל התיהש תיטסינויזיברה
.םהילע תולבוקמ ויה אלש היישע יכרד ,יקסניטוב'ז לע ףא םיתעלו ,תיטסינויזיברה הגלפמה לש
ויחילש תועצמאב תיאמצע הרבסה תוינידמ ןוגראה להינ ןמזה ךשמבו תואמצעל תויטנ ויה ל"צאל
.תאז עונמל וחוכב היה אל םלוא ,תוצרמנ ךכ-לע החמ יקסניטוב'ז .תירבה-תוצראבו הפוריאב

,תינידמה הדעוה תא יקסניטוב'ז לטיב ,תיטסינויזיברה הגלפמה יליעפ ברקב םירסאמה יוביר םע
:רתיה ןיב ,רמאנ ץראב הגלפמה לא 1938 טסוגואב 22-המ ןודנולמ ובתכמבו

.י"אב ר"הצל

[...]
תימשר אל ,רשג ןיאו רשק ןיא .[ףילחת] ץאזרע םוש ילב ,תלטבתמ תיטילופה הדעוה .ב
הנווכה] ןוסלדנמ רמב םירושקה םיגוחה ןיבל י"אבש היפגאו ח"צה ןיב ,השעמל אלו
.[ל"צאל
תיקוח ,תינידמ העונת םה היפנע לכו ח"צה :הילע םידמוע ונא םגש הדוקנה לע ודמעת .ד
הל שי םא .קוחל ץוחמ םהש תוערואמ דעב תוירחא םוש תלבקמ הנניא .וית דע ףלאמ
החירכהל לכויש קוח ןיאו ,איה הקסיע הז - וללה תוערואמה יפלכ ילילש וא יבויח סחי
םג ,היניעב םיער םהש המודכו םיזורכ לע םותחל תברסמ איה םאו ;סחיה תא תונשל
16 ...יקוח רבד אוה הזה בוריסה

17 :ותודעב באילא רפסמ ךכ לע .ל"צאל שדח דקפמב רוחבל ךרוצ היה גוליפה רחאל דימ

לכוי אל - ביבא-לתב ר"תיב ידקפמ תצובק תא גיהנהש - גרבנזור השמ יכ ונל רורב היה
,זאו .תקפסמ תוכמס ול התיה אל לבא ,"תויאבצ תוכילה" ול ויה .ןוגראה דקפמ תויהל
דעו" לש היה יונימה .רקטיב טרבור ןוגראה דקפמכ הנמתנ ,הכובמ לש אצומ רותב
,ינוערז ןימינב :םילודגה םיפינסה ידקפמ לש המכסהב תושעיהל ךרוצ היהו ,"םישרומה
18 .םיפסונ םישנא ילואו קוק ללה ,גרבנזור השמ ,לאיזר דוד ,יקסב'זר'ז קחצי

בר חוכ ןגפמ ךרע ,גוליפה רחאל םימי המכו ,ןוגראה שארב גרבנזור דמע ,רקטיב לש ויונימל דע
ןכמ רחאלו ביבא-לתב ןוגראה ירבח לש רדסמ ןח-תורדשב ךרענ ,ר"תיב לש הווסמ תחת .םשור
.ריעה תובוחרב דעצמב םלוכ ואצי

הז היה םא ןיב ,ובכרהבו ל"צאב ןיינעתהש ימ לכ ידי-לע םלוצש ,רדסמה תכירע לע הומתל שי
וראשנ םיבר יכ תוארהל ןוצרה לכ םע .תיטירבה תשלובהמ וא הנגהה לש תועידיה תורישמ
תויאשחה יקוחב השק העיגפ וז התיהש ירה ,הנגהל הרזחב ימוהת ירחא וכלה אלו ןוגראב
.תרתחמ ןוגרא לש (היצריפסנוק)

םיקיבשלובב םחלנש "םינבלה" אבצב ןיצקכ תריש אוה .תיסורה תורסיקב דלונ רקטיב טרבור
םלוא ,םיללובתמה ןמ היה אוה .ןיסבש יאחנשל עיגה 1921 תנשבו (1917) הכפהמה רחאל
רפסמ רובעכו (ריעב הדיחיה תידוהיה רעונה-תעונת) ר"תיבל ףרטצה םישולשה תונש תישארב
-דודג תרגסמב תיאבצ הרשכה ולביק ר"תיב ירבח .ןיסב ר"תיב ביצנ תגרדל עיגה םינש
תביטחמ קלחכ 1932-ב דסונ דודגה .ריעב ר"תיב ישנאמ ולוכ בכרוהש ,ידוהיה םיבדנתמה
תודיחי הבו ,ריעב ימואלניבה ןויכיזה ימוחתב הייסולכואה תנגהל דעונש םיפוריאה םיבדנתמה
.לנולוק תגרדב ודיקפתב שמישו דודגה דקפמ הנמתנ רקטיב .תוינקירמאו תוילגנא ,תויסור
ובתכ םה .ל"צאה לע דוקיפה תא ול ועיצה ר"הצה ישארו ,הצרא רקטיב הלע 1937 תנשב
(לארשי-ץראב ר"הצה ר"וי) ןמטלא ר"ד לא ובתכמב יונימה תא רשיא רשא ,יקסניטוב'זל ךכ-לע
.1937 יאמב 21 םוימ

21.5.1937
,רקיה ןמטלא ר"ד

יל רצ םיילפכ לפכ .םהב ראפתמ יננהש ונל ונמאנש םיטרפלו םידקפמל אנ רומא [...]
...םהידי תא ץוחללו ץראה תא רקבל לכוא אלש התע
,םירצממ ,תוירחאב חטבומ בתכמב ,יל חלשת .[רקטיב] לרב לש ויונימל םיכסמ יננה
19 .םידקפמה ירדנו ורדנ תא

.הטמהו הדקפמה הנבמ תא יקסניטוב'ז רשיא (1937 ינויב 8 םוימ) רחא בתכמב

תא ריכה אל ןכו (תיסורה הפשה תועצמאב היה ותא רשקה) תירבעה הפשב טלש אל רקטיב
ר"תיבב תוטעמה ותוליעפ תונשב קיפסה אל תאזל ףסונב .היבשות לש תוילטנמהו ץראה יאנת
ןכלו קודה היה אל ןוגראה ירבח םע ולש רשקה .תינויצו תידוהי הירוטסיה וא תודהי דומלל ןיסב
.הלועפ שפוח לש הבר הדימ וידוקיפל חינה

:באילא ןימינב לש ותודעמ דומלל ןתינ רקטיב לא ןוגראב םידקפמ לש סחיה לע

,ןמש ,הובג שיא היה אוה .ידמל לפא סופיטל בשחנ םיבר יניעבו ,רחסמב קסע אוה ץראב
רתויב ההובגה הגסיפה לעב רהה) "ןאלבטנומ" ול אורקל וגהנו הנבל הפילחב תכלל גהנ
ןפוצ תוחישב .("ןבלה רהה" :ומש ןאכמו הנשה לכ ךשמב גלש הסוכמה ,ץיווש ירה ןיב
בורק הדוהי-ןב בוחרב דאבמיב הפקה-תיב םש לע ,"ידאבמיב ובא" םג ותוא וניניכ
טעמ ךחוגמ שיא היהש הדבועה .רקוב תחורא םוי לכב לוכאלו תבשל גהנ ובש ,יברגומל
20 .ןכוסמ םג היה שיאהש ררבתה דואמ רהמ לבא ,הלחתהמ רבכ םלוכל הרורב התיה

הדקפמה ירבח .הטמה תאו השדחה הדקפמה תא ליעפהל התיה רקטיב לש הנושארה ותלועפ
ןורהא ;(ונגס הנמתנ ןימרק ףסוי) םילשורי זוחמ דקפמ - לאיזר דוד ;ריכזמ - ןרטש םהרבא :ויה
שאר - גרבנזור השמו;תובשומהו הפיח זוחמ דקפמ - יעלק ךונח ;ביבא-לת זוחמ דקפמ - ןמכייח
-ץוחב םימרוג םע רשק לע הנוממ - יקסניבול םייח :ויה וירבחש הטמ םקוה הדקפמה דיל .הטמה
ףסויו ;תועידיה תוריש לע דקפוה - קסופ הירא ;םיפסכ יניינע לע הנוממ - קוק ללה ;ץראל
זוחמל וכפהו הפיח זוחממ תובשומה ודרפוה ןמז רובעכ .יאופרה תורישה שארב דמע - ינומעפ
,ןוילעה לילגה יפינס לע דקפל אציש רחאלו ,יקסבדלומ השמ הליחת דמע ושארב .ומצע ינפב
.ןוסח השמ ומוקמ תא אלימ

לומגת תולועפ לע טילחהל תוזוחמה ידקפמל רשפיאו תויעבה דומילב רקטיב קסע וכרד תישארב
התוליעפ בקע ,הגופה ןיעמ התיה הפוקת התואב םנמא .םידוהי לע םיברע לש הפקתה ישעמל
.יוחיד אלל םהילע ביגה ל"צאהו תולכנתה ישעמ םשו הפ ויה תאז לכבו ,ליפ תדעו לש

תמרחה םזי רקטיב .ףסכב ףוחד ךרוצ היהו הקיר ןוגראה תפוק התיה ימוהת לש גוליפה רחאל
אלש "םינוירבה תירב" ישנא םע רשקתה ךכ םשלו (תאזל ארקש יפכ 21 היצאירפורפסקא) ףסכ
רקובב 9:30 העשב 1937 רבמטפסב 12 םויב .(19 'מע ,ליעל האר) ל"צאה לש ינגרוא קלח וויה
י"אל 5,400 ובו ודיב אשנש קיתהו ,םילעופה קנב חילש ביבא-לתב ירויפיטנומ בוחרב ףקתוה
תונפל םוקמבו ךרדב העט גהנה םלוא ,םהל התכיחש תינוכמל וסנכנ םיפטוחה .ונממ ףטחנ
הרוחס סומע ןכודב העגפ תינוכמה .םישנאמ המהש למרכה קושל עיגהו הלאמש הנפ אוה ,הנימי
עורל םלוא ,חורבל וסינ תינוכמה יעסונ ."הנואת" ,"הנואת" תוקעצ ועמשנו המוהמ המק .הרצענו
יעסונ תא רצעו "חרבו עגפ" לש הנואת יהוז יכ בשחש ידוהי רטוש םוקמ תברקב דמע םלזמ
יפתתשמ השימח ורצענ לכה ךסב .דושב אלא הנואתב רבודמ אל יכ ררבתה הרטשמב .תינוכמה
םייח - םירחאה תשולשו תוחכוה רסוחמ וררחוש סינפיק 'או ןמלס 'א - םהמ םיינש ;דושה
רסאמ תונש שולשל ונודינו טפשמל םישדוח השיש רובעכ ואבוה יאבג ןויצו יריבד םייח ,וק'צוב
.ךרפ תדובע םע

ישנא ;תוחורה וטקש אל ל"צאה ךותב םגו םיטסינויזיברה יפלכ בושייב בר םעז ררוע דושה
םרג דושה .תונותיעה ןמ םהל עדונ דושה רבד יכו ןיינעה דוסב ופתוש אל יכ ונעט הדקפמה
.םינפ יפלכ ןהו ץוח יפלכ ןה ןוגראל לודג קזנ

.ןוגראה ישנא ברקבו בושייב תוחורה תא ריעסהש ףסונ הרקמ הרק רקטיב לש ותנוהכ תפוקתב
יאצממ יפל .ריעצ רבג תפוג ןוקריב האצמנ 1937 רבמטפסב 8-ב .לקנרפ יבצב השעמה הז היה
יבצ לש ותפוגכ התהוז איה תצמואמ הריקח רחאלו םימי השולשכ םימב הפוגה התהש הרטשמה
רפכה דיל יברע גרהנ הבש לומגתה תולועפמ תחאב ףתתשהו ל"צאב רבח היה לקנרפ .לקנרפ
חדקא האצמ לקנרפ לש ותיבבו ,הביבסב םישופיח הכרע הרטשמה .ביבא-לת ןופצב ,למוס
הרסא הרטשמה םלוא ,תיבה ןמ קמחתהל חילצה לקנרפ יבצ .יברעה רבעל תויריה ורונ ונממש
שקיב רשאכ םלוא ,לקנרפ תא איבחהל רזע ןוגראה .ןבה ירחא םישופיחב החתפו ומא תא
ששחה לקנרפ לש וידקפמ לצא ררועתה ,םאה תא ררחשת וזש ידכ הרטשמל ומצע תא ריגסהל
.ןוקריב הפוגה תא עיבטהלו וגרוהל טלחוה ןכ-לעו ןוגראה לש תודוס הלגיו הריקחב רבשיי אמש

ןיינעה םלוא ,לקנרפ תא לסחל הטלחהל ףתוש היה אל רקטיב יכ הלוע תונושה תויודעה ךותמ
.ןוגראה ןמ וקוליסל םרתו ותבוחל ףקזנ

ושקבלו שחרתמה לע יקסניטוב'זל חוודל ידכ השרוול ןמטלא ידי-לע חלשנ ץכ (יקומ) לאומש
.ודיקפתמ רקטיב תא רטפל

,חרואה לש ורופיס תא עמש יקסניטוב'זש רחאל .השרוול ץכ לאומש עיגה 1937 רבוטקואב 12-ב
?ומצע דקפמה תועצמאב ילא עיגה אל עודמ ?הזה ןובשחו-ןידה תא יל תאבה עודמ" :סעכב הנע
22 ."המואמ ריתסהל ילבו רשויב חוודמ היהש קפס יל ןיאו ןוגה םדא אוה רקטיב רמ

תא םש שגפ ותעתפהלו ותטלחה תא לבקל ידכ יקסניטוב'ז לא ץכ רזח םימי רפסמ רובעכ
החישבו ץכ וילא סנכנ ,יקסניטוב'ז תאמ אצי רקטיבש רחאל .השרוול םייתניב עיגהש ,רקטיב
ררחשל טילחה יקסניטוב'ז .ץכ לש וזל המוד הסרג רסמ רקטיב יכ ררבתה םהיניב החתפתהש
דקפמל גרבנזור השמ תא יקסניטוב'ז הנימ ץכ לאומש ידיב רסמש בתכמבו ,ודיקפתמ רקטיב תא
.ל"צאה

לטנו 1921-ב הצרא הלע .תיסורה תורסיקבש לופואירמב 1898 תנשב דלונ גרבנזור השמ
םע דחי םידקפמ סרוקב ףתתשהו םילשוריב הנגהה ןוגראל ףרטצה .ופי ידוהי לע הנגהב קלח
דחיו ר"תיב יכירדמל רפסה-תיב דקפמ ,ןירפלה לש ונגס שמיש .ןירפלה והימריו ימוהת םהרבא
גרבנזור לביק ,הפוריאל עסנ ןירפלה רשאכ .וב שמתשהל סרוקה יכינח תא דמלל ידכ קשנ ושכר
שדחה ןוגראל סרוקה יכינח ופרטצה ,ל"צאה תא דסיי ימוהתש רחאל .סרוקה לע דוקיפה תא
רבח היה .ריעב ר"תיב ןק דקפמ ותויהל ףסונב תאזו ביבא-לת זוחמ דקפמ ןגס הנמתנ גרבנזורו
.ומוקמב ביבא-לת זוחמ דקפמ הנמתנ ןמכייח ןורהא .הטמה שאר שמישו רקטיב לש הדקפמב

.תומילאה ישעמ תא םיברעה ושדיח ,ןוגראה שארב דומעל גרבנזור הנמתנ הבש הפוקתב


יברעה דרמה שודיח
תלשממ דגנ םעזהו ,1937 ילויב 7-ב ומסרפתהש ליפ תדעו תונקסמ תא םיברעה וחד ,רומאכ
רחואמ שדוחו ,םידוהיה דגנ תומילאה ישעמ ושדוח טסוגוא שדוח ףוסב .הלעו רזח הינטירב
וכרדב היהש סובוטוא הרונ טסוגואב 29-ב .טדנמה תלשממ יפלכ םג קשנה הנפוה רתוי
תבוגת .הרדח דילש רוכרכ בשוממ םידוהי ינש תוומל ורונ םויה תרחמלו ,םילשוריל ביבא-לתמ
אתפילמ עסנש יברע סובוטוא רבעל תוירי ורונ רקובב 8:30 העשב :אובל הרחיא אל ל"צאה
יברע הרונ ברעה תועשבו היבחר תנוכשב יברע גרהנו הרונ ןכמ-רחאל םייתעש ;םילשוריל
בוחרב יברע הפק-תיב לע םינומיר ינש וקרזנ ביבא-לתב .םילשורי ןופצב הירדהנס תנוכשב
התביבסבש ,הרדח דיל םג ושענ לומגת תולועפ .ביבא-לת ןופצב יברע הרונ ברע תונפלו למרכה
,הנגהב םידקפמ ויה רוכרכמ םידוהיה ינש יכ ררבתהש רחאל ,בגא .רוכרכמ םידוהיה ינש וחצרנ
.ךומס סדרפב םיברע ינש וגרהש םהירבח ידי-לע םג לומגת תלועפ העצוב

יברעה דעווה .המהדתב םיברעה תא וכה חצרה ישעמ לע םידוהיה לש הריהמה הבוגתה
ותואב אצי "ןיתשלפ" יאופיה ןותיעה .גילבהל ץראה ייברעל האירק ובו זורכ םסרפ ןוילעה
המואה" לא הנפ "אויל-א" יברעה ןותיעה ."הלצה יעצמא - תוקפאתהה" :הלודג תרתוכב םוי
23 ."...תאזב הנוגמה היצקובורפה ינפמ הדובכו התוולש לע רומשל הליצאהו הצימאה

2-ב .הרדחב ר"תיב לש סויגה תגולפ ישנא ברקב םייביטרטסינימדא םירצעמב וביגה םיטירבה
םהמ השיש ,םוקמב ויהש םיר"תיב ורצעו םילשוריב ר"תיב ןודעומל םירטוש וסנכנ רבמטפסב
יקצובול 'ב ר"ד ביבא-לתב ורצענ םוי ותוא .וכע אלכל וחלשנו יביטרטסינימדא רצעמ תנשל ונודינ
.שנועה יוצירל וכע אלכל וחלשנ םה ףא .רצעמ ישדוח השישל ונודינו ,ר"תיב ישארמ ,רברא 'מו
לש הפוקתל ,תיטסינויזיברה העונתה לש הנואטיב ,"ןדריה" ןותיע לש ותעפוה הרסאנ ןכ ומכ
תעש יקוח" יפל ושענ םייביטרטסינימדאה םירצעמה .1937 רבמטפסב 2-ב לחה םימי שדוח
.טפוש ינפל םירוצעה תא איבהל ךרוצ אללו ,"םוריח

השמ רבמטפסב 3-ב אשנש םואנבו ,ל"צאה דגנ אשמב םה ףא ואצי תידוהיה תונכוסה ישאר
ידיל עיגנ אל םאש יולגב דגוי" :רתיה ןיב ,רמא ,ביבא-לתב הניר-ןג םלואב (תרש) קותרש
םיחא תמחלמ היהת - םיבעתנה חצרה ישעמ לע ונתבגהב הדיחא תוירחאו הדיחא תעמשמ
24 ."בושייב

העשב ,ןופצה זוחמ לע הנוממה ,סורדנא סיאול תא תרצנב םיברעה וחצר רבמטפסב 29-ב
.ץראה לכב םיטירבה דגנ הביאה ישעמ שודיחל תואה היה הז .ןושארה םוי תליפתמ ותיבל רזחש

30-בו ,םיברע םידושח תורשע ורצענ חצרה תרחמל :אובל הרחיא אל הרטשמה תבוגת
םיברע םיגיהנמ רפסמ ורצענ תאזל ףסונב .ורצענ וירבחו ןוילעה יברעה דעווה רזופ רבמטפסב
תוחוכ .רמוע-דגסמל טלמנ ,ינייסוח-לא ןימא 'גאח ,יתפומה .לשייס ייאל ולגוה םהמ 5-ו םיפסונ
חילצה םייעובש רובעכ .שודקה םוקמל וסנכנ אל לבא תיבה-רה תואובמ לע ורמש הרטשמ
תא להינ םשמ ,ןונבלל עיגה ופי למנ ךרדו יוודבל שפוחמ אוהשכ םילשורימ קומחל יתפומה
.לארשי-ץראב קבאמה

שקבתנ 1937 רבוטקואב ;ץראב ירוטדנמה ןוטלשב ירבג יפוליח לע הטילחה ןודנולב הלשממה
,הקיינגנאט לשומ ,לקיימ-קמ דלוראה ריס הנמתנ ומוקמבו ודיקפתמ רטפתהל פוקוו ןוילעה ביצנה
סנכנ אוה .(תיברעה הפשב טלש) םיברעה יניינעל החמומ בשחנו ןדוסב תובר םינש השעש
.1938 ראורבפב שדחה ודיקפתל

.םילשוריב דחוימב וקזחתה ןה רבוטקוא שדוחבו ורבגו וכלה םידוהיה דגנ םיברעה תופקתה
תנוכשמ וכרדב ףקתוה ינוריע סובוטואו אצומל ךרדב םיעסונ תוינוכמ ופקתוה שדוחב 14-ב
21-בו ריעה םורדבש לחר-תמר ץוביק ףקתוה םויה תרחמל .ריעה זכרמל םרכה-תיב
תקלחמב הובג דיקפ שמישו עדונ ןחרזמ היהש ,ןילי םעוניבא ר"ד גרהנו הרונ שדוחב
םימ הכרד התשעש תוינוכמ תרייש הפקתוה םימי השימח רובעכ .תיתלשממה ךוניחה
.גרהנ היעסונמ דחאו םילשוריל חלמה

ובחרתהו וכלה תועיגפה .1938 לש הנושארה תיצחמבו 1937 תנש ףוסב רבג יברעה דרמה
ףקתוה ,ותיינבב דמעש ,דולב הפועתה הדש .יטירבה טדנמה תלשממ יפלכ ןהו םידוהיה יפלכ ןה
וקיספה תובכרהו לזרבה תוליסמ ולבוח ןכ ,הלבוח ןורבחב םינופלטה תשר ;שאב ולע וינקתמו
רוניצ לבוח ;דדשנ ןקשנו ופקתוהש רחאל ורגסנ הרטשמ תונחת ;תולודגה םירעה ןיב ןכלהמ תא
ןופלטה ידומע ;שאב הלע וב םרזש טפנהו הפיחב קוקיזה-יתבל קאריעמ טפנ ליבוהש טפנה
.השק קוזינ ינופלטה רשקהו ולבוח ץראה יבחרב

יררהה רוזאה תיברמ לע טלתשהל וחילצה םידרומה .1938 ץיקב היה תוממוקתהה לש האיש
.המר דיב םיבשותב וטלשו טפשמ-יתב ומיקה ,םיסמ ובג םה ;היתוביבסו הזע לע ןכו ,ץראה לש
ופינהו םירעשה תא ולענ ,םילשוריב הקיתעה ריעה לע םידרומה וטלתשה 1938 רבוטקוא שדוחב
התלעוה הקיתעה ריעב הרטשמה תנחתו ופקתוה םירטוש תורמשמ .םכש רעש לעמ יברע לגד
דגנ תויפונכה לש ןישנוע תולועפ ולחה ,1938 תליחתו 1937 ףוס לש החלצהה תובקעב .שאב
.בר היה םהיחא ידיב וגרהנש םיברעה רפסמו דרמל ודגנתהש םיברע םישיא

לארשי-ץראב םילייחה רפסמ העיגה 1938 ףוסבו םיל רבעמ תיאבצ תרובגת ואיבה םיטירבה
דיב גהנ ,יתבר הביסנפואב חתפש ,יטירבה אבצהו ץראה לכב יאבצ רטשמ לע זרכוה .16,000-ל
רחא .םידרומה ןוטלשמ הררחשו הקיתעה ריעה ךות לא אבצה ץרפ הליחת .םידרומה דגנ השק
שדחמ הלעפוה רבמצדב .תויפונכה ןוטלשמ םתביבסבש םירפכהו הזע ,ופי םירעה תא "רהיט"
אבצה .םיירפכה םירוזאה לא םירעהמ הגרדהב רדוח לחה אבצו םילשוריל דול ןיב לזרבה תליסמ
תודיחיו ורקענ םיסדרפ ,וסרהנ םיתב :הלועפה יפתשמו תויפונכה ישנא לע םידבכ םישנוע ליטה
םידרומל עויסב םידושח .הנחבה אלל םקנ תולועפ ועציב ,םידרומה ידי-לע וגרהנ ןהישנאש אבצ
ינפב ואבוהו רורט תולועפב ופתתשהש הלא לע ולטוה תוומ ישנועו םוריח תעש תונקת יפל ורצענ
םודרגל ולעוה ,(ןלהל האר) םימואלה רבח תצעומל טדנמה תלשממ ח"וד יפ-לע .םייאבצ ןיד-יתב
ריכזמל לארשי-ץראב ןוילעה ביצנה שיגהש ריכזתמ) .1938 תנשב ורצענ 2,463-ו םיברע 66
םירפסמ 25 .108-ל עיגה 1939- 1937 םינשב ולתנש םיברעה רפסמ יכ הלוע ןודנולב תובשומה
26 .םייברע תורוקמב םג םיעיפומ םימוד

.תויפונכה לש ןוטלשה לוע תחת וקנאנש םירחאה םייברעה םיבשותה ידיב תובר ורזענ םיטירבה
העיגפו הסנרפה תורוקמב העיגפ ,חצרב םימויא ,םיפסכה תטיחס ללגב הבר התיה תורמרמתהה
תא םילשה אבצהו תונכשה תוצראל וחרב תויפונכה ידקפמ .דרמה ךעד 1939 ץיקב .שוכרב
םינושארה םישדוחה תששבו 1938 תנשב .םיקחורמה םייררהה םירוזאה לע םג ותוטלתשה
םילייחו םירטוש 131-ו (םמצע תויפונכה ישנא ידיב רכינ קלח) םיברע םייפלאכ וגרהנ ,1939 לש
וגרהנ הנגהה תודלות רפס יפל) 342-ל עיגה הפוקת התואב םידוהיה תונברקה רפסמ .םיטירב
28 :תואבה תואלבטב עיפומ םיעגפנה טוריפ .(27 םידוהי 378 הפוקת התואב


1939 לש םינושארה םישדוחה תששו 1938 תנשב תודבאה רפסמ

םילגנא
םיברע
םידוהי
 
5
17
83

26
714
57

1,219

263
79םיחרזא
םירטוש
םילייח
תויפונכ ישנא
תונואתב וגרהנ
131
1,990
342
לוכה-ךס


םיטירבה ידי-לע לעופל ואצוהש תוומ ןיד-יקספ

םידוהי
םיברע
 
2
---
52
1429
1938 ףוס דע 1937 רבמבונמ
30.6.39 דע 1.1.39
2
66
לוכה-ךס


םירוצע

םידוהי
םיברע
 
80
36
2,463
2,033
1938 ךשמב ורצענ
1938 ףוסב םירוצע ויה


"רוחשה ןושארה םוי"
ורתוכ השימחה .הדשב הדובעל םיבנע-תיירקב םידוהי םילעופ השימח ואצי ,1937 רבמבונב 9-ב
לש םמש לע) םהיבור תא ודדשו השימחה תא וגרה תוירי יפוליח רחאלו תיברע הייפונכ ידי-לע
ידוהיה בושייה תא המהדתב הכה חצרה .("השימחה הלעמ" בושייה רתוי רחואמ םקוה םיגורהה
.הגלבהלו קופיאל תידוהיה תונכוסה ישאר וארק ,םעזהו באכה תורמל םלוא ,םילשוריב

.לארשי-ץראב םייאבצ ןיד-יתב לש םתמקה לע תיטירבה טדנמה תלשממ העידוה חצרה םויב
:הלא ןיד-יתב לש םטופישל תונותנ ויהיש תוריבעה וטרופ 20/37 תימשר העדוהב

.תוומ שנוע הילע םישנענש הרבע אהת םדא לכ לע םח קשנב היירי (א
.תוומ שנוע הילע םישנענש הרבע אהת ,המודכו תוצצפ ,קשנ תאישנ (ב
.המיא הלטהו הלבח ישעמב ןידה אוה (ג
.1937 רבמבונב 18-ל עבקנ השדחה הנקתה ףקות

-תיירק דיל השימחה חצר רחאל יכ רפסמ ,םילשוריב ל"צאה דקפמ ןגס שמישש ,ןימרק ףסוי
םעפהש םושמ םיברעה דגנ תולועפמ ענמיהל השקבב ריעב הנגהה תדקפמ התנפ ,םיבנע
,הנגהה דצמ הבוגת לכ האב אלש רחאלו םימי רפסמ הכיח ל"צאה .הקזוחב ביגהל וטילחה םה
30 .לועפל ל"צאה טילחה

תומוקמב להנתהש ,ףקיה בחר עצבמל ןוגראה תודיחי ואצי ,1937 רבמבונב 14 ,ןושארה םויב
הקיטקטה תא עבק רשא אוהו לאיזר דוד חצינ הלועפה לע .םילשוריב ןתינ תואה .ץראב םינוש
ביגהל הרטשמה ןמ עונמל ידכ תאזו ,תחא הנועבו תעב םינוש תומוקמב תופקתה עוציב לש
ריבעה דחא :םיפתתשמ השולשמ בור יפ-לע תבכרומ התיה םישקנתמה תיילוח .תוריהמב
.הלועפה רחאל קשנה תא קליס ישילשהו ,ןמרה וא הרויה היה רחאה ,הלועפה ינפל קשנה תא
.קשנ ודיב אצמיי אל ,ומצע שקנתמה ספתיי םאש התיה הקולחה לש תירקיעה התילכת

בשוי ,יבצ-ןב קחצי עבט יוניכה תא) "רוחשה ןושארה םוי" םשב םג עודיה ,רבמבונב 14-ה םוי
הנושארה םעפה וז התיה אל םנמא .הגלבהה תריבש םויכ ןוגראב שדקתנ ,(ימואלה דעווה שאר
תמזיב רבדה השענ םעפהש אלא ,םידוהי תפיקת לע הבוגתכ םיברע ףוקתל ואצי ןוגראה ישנאש
.יקסניטוב'ז לש ורושיאבו תישארה הדקפמה

וקספ םידוהיה לע תופקתההו המהדתב םיברעה תא וכה רבמבונב 14-ב ל"צאה תולועפ
הגלפמה יליעפ ברקב םיבר םירסאמ העציבו הלועפל הצלחנ תיטירבה הרטשמה .המ ןמזל
קיזחמל תוומ ןיד-קספ ןתמ תורשפאמה תונקתה םוסרפו םירסאמה בקע .תיטסינויזיברה
גרבנזור רפסמ ותודעב ."םעז רובעי דע" ןוגראה תולועפ תא קיספהל גרבנזור הרוה ,קשנב
דואמ םישלח ונייה" .המיחל יעצמאו קשנ רסוח ללגב רקיעב תולועפה תא קיספהל הרוה יכ
םירבחה ברקב הבר הסיסת הררוע ןוגראה דקפמ לש וז ותטלחה 31 ."םיקזח ינפ ונדמעה קרו
הכשמנ ל"צאה תולועפ תקספה .רושיא אלל ושענש םידיחי תולועפ לש העפותה הרזח בושו
.1938 ילויל דע - םישדוח הנומש

.הבוגת ישעמ לש הרושב םילשוריב וחתפו ,םיידי קוביחב ובשי אל הנגהה ירבח םג

,ןאילוי בוחרבו הממורב הפק-יתב ינשל תוצצפ וקרז הנגהה ישנא לש תוילוח יתש
"ותרובג" ישעמב ללהתהלו ויכרד לע ץעייתהל ףסאתמ יברעה "באבש"ה היה םהבש
,היה תודסומה יפלכ ימשרה רבסהה .ועצפנ הרשעו גרהנ דחא יברע .םידוהיה יפלכ
.םידוהיה לע הצצפה תקירז רחאל םיחצורה ,םתסה ןמ ,ודעונ הלא הפק-יתבב יכ
תובוגת לש הז רדס םייקתה זאמ [...] הרושה ישנא בלב החמש ררוע הז השעמ
תונכוסה ינפב רוריבל ,תפ בקעי ,ריעה דקפמ ארקנש דע ,םישדוח המכ ךשמב
32 .םיבנע תיירק ירבח השימחה חצר רחאל רבדה היה הארנכ .םילשוריב

תוכיראב ונד וז הבישיב .תידוהיה תונכוסה תלהנה לש הבישי המייקתה 1937 רבמבונב 14-ב
התואב םיפתתשמה ירבדמ םיעטק ןלהל .ןקיספהל םיכרד ונחבנו ל"צאה לש הבוגתה תולועפב
:הבישי

?םמצעל ןיד םישועה םינוירבה תויפונכ םה ימו [...] :[תידוהיה תונכוסה ר"וי] ןוירוג-ןב
,ולוכ בושייה םשב לוכיבכ םישוע םה םישוע םהש המ - תיטרפ המקנ םימקונ אל םה
לכונ אלו תוירחאב אשינ קותשנ םאו ?ךכל תושרה םהל ןתנ ימ .ונתיאמ דחא לכ םשב
זוחאל ,בושייה תודסומ ראש םע דחי ,הלהנהה לע .הזה םדה וכפש אל ונידי :דיגהל
ונידי-לע וחלשיש םהל בטומ הלאה םינוירבה .ונברקמ ערה רועבל םיצרמנ םיעצמאב
.ץראה ןמ
?ירשפא הז םאה :[םייללכה םינויצה] םיובנירג
.תאז תושעל היהי רשפאש ןכתיי לבא ;חוטב ינניא :ןוירוג-ןב

תוינידמ םע םלש היה אל אוה .ןוירוג-ןב ירבד לע קלח ["יחרזמה" גיצנ] ןומימ-ןמשיפ ברה
.ל"צאה ישנא דגנ לועפל דגנתהו הגלבהה

,ישפנל החונמ אצומ יניא [םיבנע תיירק דיל וגרהנש] םיגורהה תשמח תייוולה םוימ [...]
הנהו .הגלבהל תדמתמה ונתפטה ידי-לע הזה םדה תכיפשב םימשא ונאש השגרה יל שיו
ןמזב ...עשר-תלשממ איה ונתלשממ יכ תעדל יתחכונ ירעצל .היילעב תולבגהל ונעגה םג
הכבש בושח בר ודי-לע אצמנ [םיגורהה תשמח לש היוולהב] קותרש לש דפסהה םואנ
אל ?ךל תושרה תא ול ןתנ ימ" :ברה לאש ,הגלבהל ףיטה קותרששכו ןמזה לכ ךשמב
יתייה ינא םג ריעצ יתייה וליא .ץראה תא תונבל ואבש ונלש םיריעצ םד ריקפהל ןכתיי
"... ךפשנש םידוהיה םד תא םוקנל אצוי
תוארל שי ם"במרה יפל ירה הלא םימיב לבא ,םימד תוכיפשו חצרל תדגנתמ ונלש תדה
.עשופ אוה וליאכ - םיעשופה םיאצוי ונממש הדעהמ דחא לכ
ידמ רתוי ןיינעה .ןוירוג-ןב ירבדל םיכסמ ינניא :[לארשיל תמייקה ןרקה ר"וי] ןיקשיסוא
לש הרמיאב רכזנ ינא ...תרחא וא וז הדמע עבקנ הפ ונאש דיגהל רשפא יאו ,יניצרו בושח
רבדל רשפא םכתאש הארנכ" :תוחישה תחאב [תובשומה רש] רוג-יבסמרואל ןמצייו ר"ד
."תוצצפב קר
.הבוגת דעב םהש םישנאה שפנ תא ןיבהל רשפא לבא ,הגלבה דעב יתייה ןמזה לכ ינא
רשפא .ןוכנ אל הז לבא ,םיטושפ םיחצורמ םיעורג םה הלאה םישנאהש רמא ןוירוג-ןב
רורטב רכזנ ינא .םיחצורמ םיעורג םניא לבא ,םכרדב םיעוט הלאה םישנאהש דיגהל
ישנא ,םיבר םישנא תאז לכבו ,עשפמ םיפח םישנא הברה ולפנ .תיראצה היסורב היהש
...רורטה דעב ויה ,רסומ
רבדל םוקמה ןאכ אלש ,בגא ,ףיסוהו םישנאה שוריג לע רביד ןוירוג-ןב ... :םיובנירג
ןכתיי אלו יארחאה ףוגה ונא .הלאכ תולאשב ןודל םוקמה ןאכ קרש רובס ינא .ךכ לע
33 ...םהל םיארחא השעמל ונאש םירבדב טילחי רחא ףוגש

אל ןכ-לעו ל"צאה דגנ הלועפל בור תידוהיה תונכוסה תלהנהב ןיא יכ ןוירוג-ןב ןיבה ןוידה ךלהממ
.העבצהל וז העצה דימעה

:תורעה
יאבצה ןוגרא"ל רוציקכ ל"צאה חנומב שומישה לחה ,הנגהל ימוהת לש ובוש רחאל .10
."לארשי-ץראב ימואלה    
.301 'מע ,א ,בינ .11
.15 'מע ,א ,יספלא ןכו 1 .סמ קית ,"דכה" ןויכרא .12
.ז"ימ ,גרבנזור השמ תודע .13
.ז"ימ ,ןמטלא ר"ד תודע .14
.ז"ימ ,באילא ןימינב תודע .15
.37 'מע ,א ,יספלא .16
.ז"ימ ,באילא תודע .17
.37 'מע ,א ,יספלא .18
.17 'מע ,א ,יספלא .19
.ז"ימ ,באילא ןימינב תודע .20
.היסורב םיינכפהמה םינוגראה ברקב ץופנ היה .םירחא שוכר לש חוכב הסיפת (תיניטלמ) .21
.1020 'מע ,וב'ז ,ץכ .22
.23 'מע ,ב ,בינ .23
.25 'מע ,ב ,בינ .24
היגטרטסאה ןולשיכ ,ןמפוה סורב לצא טטוצמ) MEC OXFORD, II/1 ,םהגינק יכמסמ .25
.(80 'מע ,לארשי-ץראב תיטירבה תיאבצה      
.283 'מע ,הדירמל תומוהממ ,תרופ עשוהי .26
.801 'מע ,ב ,ה"תס .27
הלשממה השיגהש ,ןדריה רבעו לארשי-ץרא יניינע לע ח"ודמ םיחוקל םירפסמה .28
,13.6.39 םויב "ץראה" ןותיעב ומסרופש יפכ ,םימואלה רבח תצעומל תירוטדנמה      
.4.7.39 םוימ ןכו 14.6.39      
.םלוע רסאמב תוומה ןיד-רזג רמוה 45-ל םלוא ,הפוקת התואב תוומל ונודינ 59 .29
.122/26 ה"תא ,ןימרק ףסוי תודע .30
.187/4 ה"תא ,גרבנזור השמ תודע .31
.841 'מע ,ב ,ה"תס .32
.14.11.37 םויב המייקתהש ס"הנה תבישימ לוקוטורפ ,מ"צא .33            תוכן תולדות ישראל