לארשי תנידמ יקוח םע םתושגנתהב תושיא ינידב קרפ

יקסבשרש ןויצ ןב

ך"שת ,אי תועד

הנמלאל הנקמה הכלהל הריתסב דמוע השורי תויוכז הנמלאל הנקמה קוחה :תיצמת
תעדל ?הבותכו תונוזמ םגו השורי םג :הלא ינשל הנמלאה תיאכז םאה .הבותכו תונוזמ
.הבותכו תונוזמל התוכז ןובשח לע היהת השוריה רבחמה

.הקסיע רתיה ,תונבהו השיאה תשורי ,הבותכ ,הנמלאה תונוזמ :חתפמ תולימ

ןכותה
הנידמה ינידל לארשי יניד ןיב תושגנתה .1
הנמלאה יניד .2
?תויוכזה תוכרעמ יתשמ הנהית הנמלאה םאה .3
לארשי יניד יפל הנמלאה תויוכז .4
תונבה תשורי :האוושה תדוקנ .5
הבותכב הכזת אל תשרויה הנמלאה :הנקסמ .6
?הכלהב עגופ השוריה קוח םאה .7
אקסיע רתיה לע קוק ברה .8
הנידמה תקיקחב לארשי יניד .9


הנידמה ינידל לארשי יניד ןיב תושגנתה
םידוהי יבגל תושיא ינידב ,טפשמה יתבב ןה ןידה יתבב ןה ,ונלצא םינד הנידמה יקוח יפ לע
יניד םה םיטעמ .םירחא םישרופמ הנידמ יקוח ןיאש המכ דע ,לארשי יניד יפל ללכ ךרדב
תוצובק יתש ןיב תושגנתה ידיל םיאיבמ םה רתויב תוקוחר םיתעלו ,הלאכ םישרופמ הנידמ
יניד םג ,הנידמה יקוח יפ לע ,םילח יטפשמ חטש ותוא יבגל וב רשא בצמ ידיל רמולכ ,םינידה
היתויוכז יבגל קויד רתיב ,הנמלאה יניד יבגל םייק הזכ בצמ .הנידמה יניד םגו לארשי
אצנש תנמ לע תכלל ונילע ךרד וזיאב איה הלאשהו ;תאזכש תרותב הנמלאה לש תויפסכה
.קוחל אלו ןידל אל הנואתל םורגל ילבמ תאזה תושגנתהמ

הנמלאה יניד
,הדבועה בקע רצונש יטפשמ בצמב רבודמה ירה יכ ;תושיא ינידל םיכייש הנמלאה יניד
לע ןאכ םילח ןכל .האושנ השיא לש ונייה - דחוימ ישיא דמעמ הלעב תומל דע היה וז השאלש
.לארשי יניד ,ונירבד תישארב ונרמאש יפכ ,הנידמה יקוח יפ

הל ונתיש הלעב ישרוימ שורדל תיאכז ,התבותכ יאנתמ דחאכ ,הנמלאהש םירומ לארשי יניד
,וייח ימיב ויפלכ תיאכז התיה איהש הדימ התואב ינורקע ןפואב ,היתונוזמ תא ונובזע ךותמ
תולעב תויוכז הל ןיא רמולכ ,הלעב תא תשרוי הניא איה ךא ;התבותכ תא םג רבד לש ופוסבו
.ונובזיעב

השוריה תדוקפ אוה ירה :הנידמה לש שרופמ קוח הנמלאה תויוכזל עגונב םייק אסיג ךדיאמ
קוח :ןכ לע רתי .(1) הלעב ןובזיעמ קלח תאזכש תרותב הנמלאה תשרוי היפלש 1923 תנשמ
קר ןודל שי השורי יניינעבש 4 ףיעסב דחא דצמ הרומ 1951 - א"ישת תנשמ השאה תויוכז יווש
:6 ףיעסב שרופמב רמאנ אסיג ךדיאמו ;תשרוי הנמלאהש רמולכ ,איהה הדוקפה תוארוה יפל
."השיא איה רשאב השיאה לע ןגהל האבה קוח תארוה לכב עוגפל אב הז קוח ןיא"

?תויוכזה תוכרעמ יתשמ הנהית הנמלאה םאה
הלאמ םגו לארשי יניד יפל הל תונותנה תויוכזהמ םג הנמלאה תינהנ םאה ,אופא ,איה הלאשה
תלבקמ איהש םימולישה וא שוכרה ךרע תא ףוקזל שי וא ,השוריה תדוקפב הל תועובקה
?ינשה םעטהמ הל םיעיגמה הלא ןובשח לע דחאה םעטהמ

,הלעב ןובזיעב תשרוי הנמלאהש עבוק ל"נה השוריה קוחש רחאמ :טושפ אוה ןורתפה הרואכל
לארשי יניד יפ לע הל תועיגמה היתויוכז תא הדיספמ איה םא הלאשה לע םש רבודמ אלו
קוחהש שרופמב םש רמאנ :הברדא אלא ,הלעב ןובזיעב תשרויכ הקלח תא תחקול איהשכ
יפל ל"נה היתויוכזש רחאמו ;השיא איה רשאב השיאה לע ןגמה רחא קוח לכב עוגפל אב וניא
די לע הלא םפקתב םיראשנש רמול ילוא םוקמ שי ,השיא איה רשאב הל תועיגמ לארשי יניד
יפ לע הנמלאכ םגו ,יללכה קוחה יפ לע תשרויכ היתויוכזמ םג הכזת הנמלאה :רמולכ ;הלא
.(2) לארשי יניד

לארשי יניד יפל הנמלאה תויוכז
תארוה לכב עוגפל אב וניא אוהש רמוא קוחה םא .ךכ רבדה ןיאש הארנ תואר קימענ םא םלוא
הילע ןגמ ןכיה דע ,לכ םדוק קודבל םיכירצ ,(3) השיא איה רשאב השיא לע ןגהל האבה קוח
.ןנד הרקמב לארשי יניד רמולכ ,הזכ קוח

הנמלאה ןמ ללוש אוהש ,(ןלהל דומענ הז לעו) ויתורטמו והנבמ יפל ןידה ןמ דומלל םילוכי םא
וניא ןידה הזכ הרקמבש איה הנקסמה ,תשרוי איהש הרקמב הבותכו תונוזמ לבקל תוכזה תא
הנמלאה היהת ל"נה 6 ףיעס תוארוה יפ לעש רובסל אהי ענמנה ןמו ,תאזכש תרותב הילע ןגמ
אצמנב הניא ,ל"נה הנקסמה הנוכנ םא ירה יכ ;השורי םגו הבותכו תונוזמ םג לבקל תיאכז
קוחה") ןידה תנגהב עגופ קוחה אלש ,היהת האצותה .הב עגפי ל"נה קוחהש ןידה ןמ הנגה
ונייה ,השורי תוכז השאל ןיאש הרקמב קר תמייק ,ומצע ןידה יפל ,וז הנגה אלא ,("ןגמה
.לח וניא קוחהשכ

דבלב הזב ןיא םלוא ,(4) השורי תוכז לכ תאזכש תרותב הנמלאל ןיא לארשי יניד יפל םנמא
תמייק ךכ םושמשו ,לארשי יניד יפל ל"נה היעבה תא ללכ רותפל ןיאש הנקסמה תא קידצהל
יכ יל הארנ .יללכה קוחה יפל השוריל התוכז םע דבב דב תובותכלו תונוזמל הנמלאה תוכז
עגונב ,לארשי ינידב תורחא תוארוה יפ לע םא ,קודבלו תוסנל תויהל הכירצ הנוכנה ךרדה
הלוכי התיה ויפל ול ,ןנד הלאשה יבגל הרומ ןידה היה המ דומלל םילוכי ,םימוד םירקמל
.(5) ררועתהל

תונבה תשורי :האוושה תדוקנ
,תונב קר אלא םינב ריאשה אלו רטפנ באהש הרקמב לארשי ינידב תררועתמ המוד הלאש
ןיא ךא ,םינב וראשנ אלש הרקמב קר תושרוי תונבה לארשי יניד יפל .תולודגו תונטק ןהיניבו
תונבה תויאכז ןהיבא תומ ירחא ,אסיג ךדיאמ .(6) םינב םג ריאשה באה םא השורי תוכז ןהל
יאנת יפ לע ןהל םיעיגמ הלא תונוזמ .(7) הנסראתתש וא הנרגבתתש דע ןובזיעה ןמ תונוזמל
.(8) ןיאושינה םע השאה יפלכ ומצע לע לבקמ לעבהש תויובייחתהה רשעמ תחאכ ,ןמיא תבותכ
תונבה םא קר ,רמולכ .םינב םג תונבה םע דחי חינה לעבה םא אלא תמייק הניא וז תוכז םלוא
.םינבל קר השוריב םירבוע הלאו ,ויסכנמ המואמ תושרוי ןניא

שורדל תוכזה ןהיניבש תונטקל ןיא ,תושרוי הלא ,וניארש יפכ ,ןכלו תונב קר לעבה חינה םא
ןובזיעה ףדוע קרשו ,ל"נה הבותכה יאנת יפ לע ,ןובזיעהמ ןהיתונוזמ לכ םדוק ןהל ושרפויש
לכ תונטקל ןיא ,תושרוי ןלוכש רחאמש תרמוא הכלהה .תולודגה תונבה ןיבו םהיניב קלוחי
תונוזמל יוכינ לכ ילב ,הוושב הווש ןובזיעה לכ תא תוקלוח ןלוכ - ןובזיעה ןמ תונוזמל תוכז
.(9) דבלב השוריה קלחב ןהיתונוזמ תא אוצמל תוכירצ רשא תונטקה

הבותכב הכזת אל תשרויה הנמלאה :הנקסמ
םג ךכ ,ןהיבא תריטפ ירחא תונבה לצא ומכ .תוהז תודבועה םירקמה ינשב יכ ונחנא םיאור
תונוזמל תוכוזה ,תונבל ומכ .(10) הבותכה יאנתב הרוקמ תונוזמל תוכזה ,הנמלאה לצא
ןאכ םלוא .השוריל תוכז ןיא ,הלעב ןובזיעמ תונוזמל הכוזה ,הנמלאל םג ךכ ,ןהיבא ןובזיעמ
אל ןהיבאו הרקמב ונייה ,השוריל תוכוז תונבה םא :ןנד הלאשה יבגל עירכמה הנפמה אב
תוכוז ויהש יפ לע ףא רמולכ ,תונטק ןה םא םג ןובזיעהמ תונוזמל תוכז ןהל ןיא ,םינב ריאשה
הנמלאהו תונבה לש יטפשמה בצמה לש וז האוושהמ יכ ונל הארנ .תושרוי ויה אלול ךכל
יניד יפל תשרוי הנמלאה התיה ול :ןנד הלאשה יבגל הדיחיו תחא הנקסמ הילאמ תשקבתמ
.ןובזיעהמ תונוזמל תיאכז התיה אל לארשי

רקיע יבגל םג הנקסמה התוא קיסהל אלש ינויגה םעט לכ ןיא ,ךכ היתונוזמ יבגל םאו
הלאה תויוכזה לכ :יטפשמ רוקמ ותואמ םיעבונ ,תונבה תונוזמ ומכ ,םהינש ירה יכ ;הבותכה
.(11) ןיד תיב יאנת ןה ,ןיאושינה םע ןידה םעטמ תורצונה

?הכלהב עגופ השוריה קוח םאה
עוגפל אב השוריה תויוכז תא הנמלאל קינעמה קוחה ולאכ ,הנקסמל םוקמ שי הז יפל םאה
.ךכ רבדה ןיא ?ןובזיעה ןמ הבותכו תונוזמל תויוכז הל תועיגמ היפלש ,לארשי יניד לש הכלהב
הלאשה ךא ;לארשי ינידב ןאכ עוגפל אב וניאש שרופמב קוחה רמוא ,וניארש יפכ ירה ,הברדא
תא ןיבהל הנכומה השיג ךותמ אלא רותפל ןיא וז הלאשו ,ןנד ןיינעב לארשי יניד םה המ איה
.קוחה ידי לע הרצונש יפכ תיטפשמה תואיצמה רואל ,םה םהיתודוסי יפ לע לארשי יניד

תא ונתעד יפל ןאכ םיבייחמה ,םתרטמו לארשי יניד לש הנבמהמ ןיע םילעהל רוסא ןכל
תא בייחל םגו ,השוריה תדוקפ יפל השוריב הקלח תא םג הנמלאל ריכהל ןיאש ,הנקסמה
יפ לע םישרופמה הנמלאה ינידב ןחבית וז האצותו .התבותכו היתונוזמ תא הל םלשל םישרויה
,הלעב ןובזיע ךותמ הנמלאל םולשת תבוח םושב םיריכמ םניא לארשי יניד ירה .לארשי יניד
,םילוכי םניא ןובזיעה ךותמ הנמלאכ תלבקמ איהש םיסכנה לכ .הבותכ וא תונוזמל טרפ
הקלח תא לארשי יניד יפל בשחל שי ךכיפל .הלא ינשמ דחא אלא לארשי יניד יפל תויהל ,אופא
,השאה תויוכז יווש קוחו השוריה תדוקפ יפ לע תשרויכ תלבקמ איהש ןובזיעב הנמלאה לש
.הל םיעיגמ הלאש המכ דע ,התבותכ וא היתונוזמ ןובשח לע ותוא הלבק ולאכ

,תשרויכ הקלח תא הלבקש ירחא המואמ הל םלשל םישרויה לע ןיא לארשי יניד יפ לע ,ןכל
ןוויכמ .הבותכ וא תונוזמכ הל עיגהל םילוכיה םימוכסה ללכ לע הלוע ויוושש המכ דעו םא
תועיגמ ןהש המכ דע הנמלאה תויוכזב עוגפל אל ,וניארש יפכ ,ותרטמש ,יללכה קוחה םג ,ךכש
.(12) רתויל םישרויה תא בייחל השרמ וניא ,לארשי יניד יפל הל

ידכ םג וב שיש קוחה ןיבו הכלהה ןיבש תושגנתהמ אצומ אוצמל היושע ,ונל הארנ ,וז השיג
.קוחב עוגפל אל ידכ םגו הכלהה לע רומשל

אקסיע רתיה לע קוק ברה
זמר אוצמל ילוא ןכתי .ל"צז קוק ברה לש ותשיגל תנווכמ וז הבשחמ ךרדש ,רמול ילוא רשפא
ץראל יאוב ירחא רצק ןמז ותא יל התיהש החישב ,וירבדב הלא ןוגכ תולאש רבדב ותשיגל
.לארשי

"אקסיע רטש רתיה יפ לע" :ספדומ היה םהילעש בוח ירטש יספט הנושארה םעפב זא יתיאר
רמא .היצקיפ אלא אקסע רטשב ןיא יכ םינעוטה הלאל בישהל המ הלאשל םירבדה ולגלגתהו
יקסע יכ ומסרפיש ברה שרד (Jewish Colonial Trust -ה זא) .ק.פ.א קנבה חתפנש תעב :ברה יל
היצקיפ אלא תאז ןיאש הנעטו הבריס קנבה תלהנה .אקסיע רטש רתיה יפ לע ולהנתי קנבה
םצע :ןכותה הזב רמאמ ,ברה ףיסוה ךכ ,זא יתבתכ .ינרדומ יפסכ דסומב םוקמ הל ןיאש
,האוולה תרזחה תשירד תייהשה דעב הרומת םיחקולו םישרוד ונחנאש ,םעפ לכש הדבועה
השיג םצע ,תידגנ תישממ הרומת תתל ילבמ םולשת םילבקמ ונחנא יכ תודוהל םיארקנ ונחנא
יטפשמ גהנמב שייבתהל ונל לא ןפוא לכב ונחנאש תבייחמ ההובג תירסומ המר תאטבמה וז
דעו ,ול ועמש םהש התיה האצותהו ,תופירח םילמב קנבה תדמע תא רמאמב הניג אוה .הז
.קנבה םעטמ זא ךרענש ןושארה אקסעה רטש לש םולצת קנבה יפינס לכב תוארל םילוכי םויה

תואיצמהמ םלעתה אלש ,לודג שיא לש הפיקת השיג ןאכ םיאור ?הזמ דומלל םילוכי ונא המ
דובכ תניחבב וליבשב היה אלש ,ימצע דובכ לעב ידוהי לש םייניעב הילע טיבה אלא ,תמייקה
הרימש תניחבב אלא ,ונימי לש תירבעל הזה גשומה תא םויה הארנכ םימגרתמש יפכ ,ומצעל
םע לש רתויב רקיה סכנה לע הוואג ךותמ רבד ךכ םושמו .ידוהיה ללכה לש דובכה לע תינדפק
.םייטפשמה ויגהנמו לארשי יניד לע ,לארשי

הנידמה תקיקחב לארשי יניד
השק ךא ,וניקוח תא ונל ביתכמה רז ןוטלש דוע ןיא .ונצראב ימצע ןוטלשל םייתניב וניכז
טילשהלו לארשי םע לש יתימאה ימצעה דובכה לע רומשל תלדתשמ ונלש הקיקחהש ,רמול
ונלצא טילשהל םיצור וליאכ איה השגרהה ,הברדא ;וצראב בשויה םעה ייחב לארשי יניד תא
."ךנוצר יקוחמ ונריבעהלו ךתרות ונחיכשהל" :םירז םיקוח

יבמופב ונינזואב ועימשה םילשוריב ורקבש ,םירכונ ,םילודג םינטפשמש ךכל םירבדה ועיגה
םכבלמ חכשנ םאה ,םירז תותלדב םתא םיקפוד עודמ :ההימתמה הלאשה תא ימואלניב סנכב
ןויצמ יכ" רמאנ אל םאה ?השמ תרותב ודוסיש לארשי םע לש ירוקמ טפשמו קוח םכל שיש
תרוסמב םישרשומה תודוסי לע ויטפשמו ויקוח תא תונבל ףאוש םע לכ ירה ?"הרות אצת
םכנהש ,םתאו .ותמדא תויהל הכירצש המ לע רז עטנ ביכרהמ תדלוס ושפנו ,ולש תיטפשמה
לומ םויה דוע וליפא ראפתהל םילוכי םתא הב ,הרישע תיאמצע תיטפשמ תרוסמ ילעב
קוח שדחל םיאב םתאשכ ,םיצור םתא ,ינרדומה םלועה ימע לש תויטפשמה םהיתוריצי
?םירז הורפח ראב ,ראב ימ תותשלו םכלש םייח םימ רוקמ בוזעל ,םכתנידמב טפשמו

דובכ וארי יכ ,ונל רמול םוקמבש ,םירכנ יפמ .הלא החכות ירבד ,םירכנ יפמ ,עומשל ונצלאנ
ונממ םיפצמ לודגה םלועבש ןיבהל ונל ונתנ ,ונלצא הבוט הינסכא ואצמי םהיקוח םא םתמעל
.םירז םימע לש םתריצי יוקיחל אלו ,ונא וניתורוקמב תשרשומ תידוהי תיטפשמ הריציל
הצור אוה םא ,ויתוקוחב הב תכלל הווצמ לארשי םעש ךרדהמ ונרס יכ ,םהירבד ויה םיקדצומ
.שדוק תמדא איהש וז ץראב המואכ תבשל תוכזל יואר תויהל

ילוא ונייה ,םייטפשמה ונייח שודיחב ידוהי יתימא ימצע דובכ לע רומשל םיעדוי ונייה וליא
ול רשא לודג יוג ימו" :קוספה ירבד תא הקוחר ץראמ םיאבה םירכנ לש םהיפמ עומשל םיכוז
אלו תאזל הווק ל"צז קוק ברה .('ח 'ד םירבד) "...תאזה הרותה לככ םיקידצ םיטפשמו םיקוח
?תוכזל םייואר היהנ םאה ?העשה תא הלילח ץימחנ םאה :םילכה ונתינ ונל .הכז


:תורעה


.ה"לק קרפ ,לארשי ץרא יקוח ,הדוקפל תפסותה לש 6 'ס 'ר .1
.268 ,ט"י ןוילע םיקספ ,95/54 .פ.עב ,ןוילעה טפשמה תיב קספ ךכ .2
.ל"נכ 6 'ס .3
.'ח 'א תולחנ תוכלה ם"במרה ,'ב א"יק 'א ח"ק ארתב אבב .4
תוכז תא השיא הדיספמ לארשי יניד יפל םא הלאשב ןוילעה טפשמה תיב ךלה וז ךרדב .5
םילוכי םש םגש יפ לע ףא .וייח ימיב תדרומ התיהש ינפמ הלעב ןובזיעל עגונב הלש השוריה
אוצמל הלוכי הניא הלאשה ,לארשי יניד יפל השורי תוכז ללכב השיאל ןיאש ןוויכמש רמול
ינידב תומוד תוכלה יפ לע הלאשה תא ןוילעה טפשמה תיב קדב ,לארשי יניד יפל ןורתפ
הלעב תא תשרוי השאה התיה ול ,תדרומה םא הלאשה רבדב הנקסמל עיגהל ידכב ,לארשי
.(993-992) 984 ,'ט ד"פ ,131/54 .א.ע 'ר .תאזכש רותב הדיספמ התיה ,לארשי יניד יפל
.א ו"ער מ"וח ע"וש ;'ח ז"ל רבדמב .6
ב"יק ;'ב ט"ס ע"וש ,ב"יק ;ט"ס ה"א רוטה ,ט"י א"ה ם"במרה ;'ב ,ג"נ ,'ב ב"נ תובותכ .7
.'א
.353-354 ,104 'ע החפשמ יניד ;יקסבשרש 'ר ;תמדוקה הרעהה 'ר .8
ט"י א"ה ם"במרה ;תונבה ןמ תונוזינ ןיאו ה"ד םש ם"בשרה ;'א ט"לק ארתב אבב .9
.ח"י ב"יק ה"א ע"וש ;(ףוסב) ב"יק ה"א רוטה ;ב"כ
.229 'ע םש ,יקסבשרש 'ר .10
.'ב ט"ס ה"א ע"וש ;ט"ס ה"א רוטה ;'ב ב"י א"ה ם"במרה ;'ב ב"נ ;'א ,א"נ תובותכ .11
,1007/51 .א.תב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב עיגה הילא הנקסמה אופא הנוכנ .12
הניא ,273 ,272 ,ט"י ןוילע םיקספ ,99/54 .פ.עב הבותכו תונוזמ ןיב הנחבהה .327 'ד מ"דפ
.תססובמ יל תיארנ