הרהט רוב

ןורש רודגיבא

ו"ל עובמ

ךרד תקהוב איהשכ קפואה וק רותסממ ץרפתהל הלחהש רקבה שמשש ידכ ואסיכ תא בבוס ןרוא
זאמ האולימב הנבלה הרהז םימעפ עבש .ויניע תא אמסת אל שרדמה תיב תמדקבש 'זרטיווה
ותיווה לכ תא עקיש אוה ,ןכאו .רדסהה תבישיב הרותה לע דוקשל רזחו יאבצה ותוריש תא םייס
םירשע קבואמו ןמושמ םיאנוירש לברס שובל היהש םימיב וליפא .ארמגל בער טושפ אוה .דומילב
ורבע םימי ינוידמ ,חור ראש טעמ בואשל ידכ ,רצק ולו ,ןמז םעפ ידימ אצמ ,הממיב תועש עבראו
.הדיצב הרבוע אצמנו הרפ חגנ ורושש שיא תובח לעו ,ריע לש הבוחרב רבשנש סרח דכ יקזנ לע
שאכ רגתאה .הב קסע אל םלועמש תכסמב קופיס תבר קמוע תלילצ לש המוציעב אוה וישכע
תא ןיעשה אוה .ויתותעו ושפנ תוחוכ לכב םהישרפמו םיארומאה תורבסל רסמתמ אוהו ,ויתומצעב
,קנטב לופיטהמ הרוחשו תלבוימ ,הסג התייה אבצבש רחאל ,התונידעל הבשש ודי ףכ לע וחצמ
תשעתהשכ .םידליו הנכ הבהא ,תיב תיינב ,הנותח לע םירוהרהל "תופסותה" ןמ ףחרמ ומצע אצמו
רבכו ,יתדלונש םוימ ישפנב הנומט וז תלחג ,ןוועו ער ךכב ןיא ,יעבט :ומצעל רמא םולח יטוטישמ
וירבח לש תונותחל תונמזהה .הפוחל הרשע הנומש ןב ל"זח ירבד לע רבוע ינא םינש עברא
ויה וירבח תועצה םגו ,טהלתהל הלחהש תלחגב חור וחיפה ףוגל הצלוחה קבדתה דע םידוקירהו
,"תרדהנו הטקש" הרוחב ריכהל ול עיצה ילא .ושפנב םירוצע םימותסש וצרפש קלד יוור ןצמח ינוליסכ
,"םימש תאריו האנ" ורמא ןהיתש לעו ,"תססותו תיתוכיא" ותבורק תא סומע וינפב ראת ברע ותואב
ומצעל חתיפ אוה ,ךפהל ,תויהתב דוכל ומצע שיגרה אל אוה .רחא ןקב חונל וזכ רופיצל חינהל לבחו
תינכתל דוגינב תיטיא תופחסיה ינפמ רכס ,תופקתמל ןגמכ ותוא התריש םצעבש ,תיניצ תולכתסה ןמ
.דומילב ססבתהל - וישכע .ומצעל עבקש
,םידדונתמה םיינזאמל לקשמ יפטנ ףיסוה ,יעיברו ןושאר תולילב יושנה ורבח תיבב דומילה םג ךא
הבסהו הפקו תויגוע ןחלושל השיגה ,היירטה הייערה ,לעיו ,הלק אתחנתא ושע רשאכ רקיעב
םיבכוכ אלמנ ובלבש קירה ללחהו ,וז יניעב הז ונתנ גוזה ינבש טבמה תא דכל ןרוא .םתא
ןרוא .דבל דמול אוהש שיגרה סומע ךא ,תוחותפה תורמגה דיל ובשיו וכישמה םהינש .תוצוצינו
ויניעב טיבה ,וער די בג לע ופכ תא ןרוא חינה ,החיפטב רפסה תא רגסש רחאל ,תוצחב ."ףחרמ"
.הננכות אלש הלאשהמ םומה היה ומצע אוה .הניעב תדמוע הרוחבל עגונב העצהה םא לאשו
לכ תא תולגמו החוורל תוחוקפ היניע .יתועמשמ דאמ ןושארה םשורה .ויניעב ןח האצמ איה
השאר תא העינהש םעפ לכבו ,"הראק" רפוסמ היה שבד ןווגב הרעש .רהוזה םוחה לגלגה
.יעבטה ןמוקמל ורזח דימו הפינמכ וענ תוריהמב
לק טומקב התוולו הרעש תא הדיערהש שאר תעונת התייה הבושתהו ,סוסיהב לאש "?הנפד"
.חצמב
החישל וגילפה "?ןמז הברה יל תיכיח" ,תילאנבה הלאשהמו ."דימ ךתוא יתטלק ,ןרוא התא"
תינאטנופס התייה החישה ךא ,הנעי המו לאשי המ ןנכת השיגפל ךרדב .תיטיא הכילה ךות החונינ
תלאשב המא התוא הלבק ,התיבל הנפד הרזחשכ ,הנוכית תרומשא תיצחמב .םתאנהל החלקו
.האבה םתשיגפב שבלת המ הננכת רבכו .יאוולה .דמח רוחב :הבישה תבהו ??ונ
שישו תלכרמ הנניאש ,עונצ השובלש בושח .ומצעל רמא ,ףחסיהל רוסא .ןובשח תושעל בשי ןרוא
,השבל המ ותוא הלאש ומאשכ .םירטמיטנס המכב ונממ הכומנו ,האנ איה .תוינחור תופיאש הל
.תיטנדוטס המצע איהו ,תינוכית הבישיב םידמולש םיחא ינש הל שיש רכז לבא ,בישהל עדי אל
םד ילג וירבא לכל חלשמו ,ריכה אלש בצקמב םעופ ובילש שח אוה ,ףחסיהל אל ןנכתש תורמל
.ויקרועב שדח רמז םיפפותמה םיקומס
ףחרמ אוהו םלוגהמ חיגהש ינועבצ רפרפכ התייה ושפנ .התחפשמ תיבב התייה הינשה םתשיגפ
תא ונוימדב האר ,הפוחה רבע לא והואשנ ויתושגרש ,ןרוא .רבה יחרפ יעיבג ןיב ינוויז ביבא םויב
תלדגהו דוחיאה תיווח תא ,השאר תורעש לכ תא ויתחת סנוכה יתנפוא עבוכ תשבוח הנפד
ירפסב ןויע ידי לע תודהיה תנשמב ןיאושינה לש םתועמשמו םתוהמל עדוותה אוה .החפשמה
דמל םיבר םירפסמ .תוקומע םתא ההדזהו ,רוסאהו רתומה ,יוצרה לע .תודיסחו תוגה ,הכלה
תמשנב עיבטי םמויק יאו ,םינש ךרואל הבוט תויגוזל הבורע איה תושיא יניד לע הדפקהש
ינב" םיארקנ ,הלבט םרטב התרהש השיאל םידלונה םידלי .ותוחמל ןתינ אלש םתכ םיאצאצה
לע ודלוויי ,עדי ,וידלי .רודל רודמ רבוע ףאו שפנל חפתסמש ינחור םומ והז רהוזה יפ לעו ,"הדינ
יניעבו ,ותיב תינבת תא ונוימדב בציעו ךישמה אוה .ששח ץמשמ יקנ אוהש יפכ שדוקה תרהוט
שיגת ותשאו םיעוגעג תוסומע םייניעב הזב הז םילכתסמ םה "םירוסאה" םימיב דציכ האר וחור
תא דימצת איה ,בהוא קוביחב התוא םדקי הווקמהמ הבושב ךיאו ,אקווד לאמש דיב הפק ול
.ויתועורזב התוא ףוטעיו חלה הרעש לע ויחל תא חיני אוהו ,והזחל השאר
שיגרהו הדמתהב ושפנ תוחוכ תא עיקשה םהב םיבוט םימי ול ויה .ךפכפה היה םידומילה חתמ
ומצע תא אצמ םעפ אל .האלהו ונממ היה זוכירה - םימעפלו ,םיכרעבו םינכתב תרשעתמ ושפנש
יפוח לא ןוימדה ילג לע תאשינ ושפנו ,וינזואל ויפ עימשה המ עדוי ונניאו בותכה תא לוקב ארוק
יריאמ םהש ויניעב ןח אצמ .תיתוברתו המיענ תישפוח התייה הירוה םע החישה .ריכהש הרענה
ינש ,תוכשוממ ןופלט תוחיש ירחא .ךלוהו טפרתמ ,םתיב ןולס תירפסבש ס"שהו ,רפס יעדויו םינפ
ןכאש ריעצה רבגה שח ,תושיגפ שמחו לביקש םירטועמ םיבתכמ השולש ,בתכש םיכורא םיבתכמ
תא שקבי ,עובש ןיתמי ,ושפנב הטלחהה לומגתש ירחאש רמוא רמג אוה .ול תדעוימה תא אצמ
.םהירוהל ורשבי םרטב ,םימי המכ דוע ףתושמ דוסכ םתטלחה תא ןומכל הל עיציו ,הדי

.ועיגה אל םה הזה דמעמל

תוחתפמ תא לביק אוה .הללכמהמ הנפד תא ףוסאל ןרוא אצי טבש שדח לש ישמש םירהצ רחא
ודוד לש ובוכיכב "םייחה יבולע" רמזחמל םיסיטרכ גוז אצמ תינוכמה בשומ לעו ,וירוה לש בכרה
ןיעשה ןא'זלו ןא'זב הייפצ ידכ ךות ."אמאו אבא .םיבוהאה ונידלי ןרואו הנפדל" :קתפ ףוריצב ,רשיפ
ןוויכמ ךובנ ךא ,ודי תא ףסא ןרוא .הנפד לש המימחה הדי תא םש שגפו ,אסכה דעסמ לע ודי תא
רחאלו תשגרמה הגצהה םותב .וביל תא טיטרהו ול םענ עגמה ,הז שגפמב הצר אלש תורמלש
ךרכה תורוא לא גוזה אצי ,םימעפ שולש המבה תמדקל םינקחשה תא וריזחהש םייפכ תואיחמ
ןשע תא החרזמ העיסה הזעה חורה .םיל קשונה ףיצרל ולייט םה .שמא ליל ימשגב ףטשנש
שעג תולוקב ריוואה תא ואלימו ףוחה לא וצפנתה םילודג םילג .ךז ריוואב ותוא הרימהו תוינוכמה
.םילגה תשגירלו םביל תימהל ןיזאהלו טעמ קותשל םהל היה חונ ,חלמ יסיסרו
ורטע םהישאר תא .םיבהוא דמצ דוע םדיל דמענ ,לזרבה תורוניצ הקעמב וקיזחהו ודמעשכ
רוא םהל היה וליאכ וצצונתה םהיניע תובגבש םיליגעהו ,רעיש תעפיש ודגאש םיינועבצ םיטרס
.םהלשמ
תולהצ רחאל .םוחב וקבחתה דימו ?תילד ?הנפד :תחאכ ולאשו םיטבמ ובילצה תורוחבה יתש
,ילש רבחה .יריכת ,תילד :הרמא הנפדו התיאש רוחבה תא תילד הגיצה תונושארה החמשה
ששחמ ךא ,םישנ ידי ץוחלל גהונ ונניא ירהש ,הכובמב אב אוה .הדי תא וילא הטישוה תילד .ןרוא
.תטשומה הדיל הנענ ,בלעיתש
תומימחב זחוא אוהש ךות ,הלש רבחל תילד הרפיס ,"'ז-'ו תותיכב וז דיל וז ונבשי ינאו הנפד"
לכו שגפמה תא םייסל ורהימו טעמ וחחוש םה .הינשב הנפד לשו תחאה ודיב ןרוא לש ודי תא
.ותויטרפל רזח גוז
עיבה ,"יחכונה הבצמל יתד רפס תיבמ הכורא ךרד תרבכ התשעש הארנ ,תיארנ תילדש יפכ"
:התנעו בל הבוש ךויח הכייח ,הלילשב השאר העינה הנפד .םילימב ותבשחמ תא ןרוא
הב טיבהו רוחאל ושאר ךשמ ןרוא ."ונתחפשמ רמולכ ,ונחנא אלא ,ךרד תרבכ התשע איה אל"
ןידכ התייה םתנותח .רפסל הלחהו תיניצר תשרא השבל הנפד .םירבסה שקבמה עתפומ טבמב
,'ז התיכ יתמייסש ירחא ,לודגה שפוחב .ומצ אל םירופיכה םויב ךא ,החפשמה ץחלל וענכנש ירחא
וטילחה םירוהה ,םינכתהו היווחה תובקעבו ,תפצב ןטק ןולמב דוד ןב לש "הווצמ רב תבש"ב ונייה
תיינפהב הרמא ,"םשששה ךורב ,זאמו .יתד רפס תיבב יתלחתה רבכ 'ח התכ תאו ,הבושתב בושל
ךרדל םינופ ,תעד לוקישו בושיב ,םירגוב םישנאש ןרוא יניעב ןח אצמ דואמ .הלעמ יפלכ טבמו שאר
,יתרבח ץחלו תרוויע הדמתה ךותמ אל .םייתד םנהו ,םהב םירזוח ,ועט יכ םידומ םצעבו ,השדח
.תיתימאו תישפוח הריחב ךותמ אלא
תא הקזחב תותפול םהיתועבצא ,תוגרדמה רדחב ודמענ םה ,םתדירפ ינפל ןורחאה עגרב
הנפדו ,םילימ לוטנ דגיה לש הכורא הינשל ויניע תא םצע ןרוא .וז יניעב הז םיטיבמ םהו הקעמה
עמג תובוחר ריעה זכרמב ותיבל ךרדה תא .תועמשמ תריתעו שגר תגונע הפש התואב ול הבישה
םיסוטמה לש םתשילג ביתנל תחתמ ההג שיבכ ךרד תוצח רחא םייתש לש ךרדה יאנת .תוריהמב
ליל לש הרק חורו תינוכמה ןולח תא חתפ אוה .הריהמו החונינ העיסנ ורשפא ,ג"בתנל םיאבה
,היניעבש רהוזב בהאתה אוה .הבהאב חרופ ובילש שיגרה ןרוא .ופוג תא הננעיר ריהב ףרוח
ןיבל קילחה ,םמוקמב תוחתפמה תא הלת תיבב .התוישיאבו הרעשב תפנפנמ איהש ךרדב
תאריו בל תבוט ,םיקפוא תבחר איהש תונבב הפיב רהרהל ךישמהו ותטימ לש םירקה םיעצמה
...םימי עובש תונמל ליחתמ אוה וישכע .םימש
.םיינוליחה לש םייחה תוחרוא םע ותעדותב תמעתה ןרוא .תילד םע שגפמל ונוימדב רזח אוה
םייחה תרהוט לש םיגשומב בשח אוה .ול הקיצה ,עור ץמש ילב ,וילע התפכנש דיה תציחל אל
תוכושמב הכובס ,רחב הב תושדקתהה ייח ךרדש ךכ לעו ,םיאושינה ייח תשודק לע ,םדועייו
!לובטל הנממ שקב .תרחא ריעל ךלו םירוחש שבל :ויתוצע תא אישמ "ןומדקה שחנ"הו ,תוירציה
.רבד השעי אל לעופבש ,עדי ,וב טנוס היה רציהש תורמל .םיב וליפא רשפא ,הווקמב חרכה ןיא
הכ הנפד ,תעכ לבא .רכשה בור רעצה לדוגכ - ארגא ארעצ םופל ל"זח תחטבהב ומצע תא םחינו
...המימחו הכר הדי תמאו תישחומ
,ותסורא היהת בורקבש ,הנפדש ושפנב המיד אוה ,ברעה תורוק תא ותבשחמב ריבעהו רזח ןרוא
םיבוט תודוסי לע הנבנ אוהו שבגתמו ךלוה תובבלה ןיבש רשגה ,תוחוקפ םייניעב איה םג תבכוש
ומצעל רמוא ,וביל לא דוע הנפד תא ברקל הסנמש ןרוא .באכ דע הילא תגרוע ותיווה לכו ,םירוהטו
ךרדב תויחל התריחב ,םיינוליח םייח בורקמ הריכהש רחאל יכ .הקומעו הביצי יאדו התנומאש
ולכא .השדקלו הילע גנעתהל ובשו ,תבש ורמש אל הירוהו איה .תיתימא הריחב הנה ,הרותה
תרהוטו ,םינשה לכ םתלחנ היה חרכהב אל עונצ שובל .רוהט םנחלוש וישכעו ,דיל אבה לכמ
רמא אוהו רוחאל תשקכ ךרדנ ופוג ,םואתפ .םהיניעמ זכרמב זא התייה אל יאדווב החפשמה
לכמ וב וכה תושגרו תובשחמ יקזבהו ,הלהבמ ושפנ תא עדי אל אוה "?הדינ תב הנפד" :הדרחב
לוק וב קעז ךדיאמו .םירחאו רהוזה רפס ירבדב רכזנ ,רסוימה טסילאידיאה ,ריעצה ןרוא .םידדצה
!להקב אובל ורסאנ הדינ ינבש ,ונעמש אל :ימינפ
ינפב איבהו ,שגרה םע לכשה תוששוגתהכ ןותנ אוה וב קבאמה תא ומצעל רידגה הבישיה רוחב
ידימלתכ אלא ,עבתנו עבות ,רוגנסו רוגטקכ םתוא רייצ אל אוה .םידדצה ינש תונעט תא וניד תיב
לכשה לש םירבדו ןיד הזש לוקוטורפב םשר ןרואש עגרהמ לבא .הכלה רבדב םיחצנתמה םימכח
תורבחה יתש תשיגפ לע 'הל הדוה אוה .ערכוה ברקה ,תירציה שפנה - שגרה תרעס לומ ןויגההו
תא דביא ךא ,לודגה סרפב סיפב הכזש ימכ שיגרה בר ןמז לבא ,םירבדה ול ועדונ היתובקעבש
.הלרגהה סיטרכ
לת" םילוחה תיב לש הירטיפקב ,םינש רשע םינש רובעכ שחרתת ןרואו הנפד לש האבה םתשיגפ
."רמושה

* * *

.לופיטה ירדחב התייה ,רבעב םימעפ רופסניא ומכ ,םויה .תוירופ ילופיטל ותשיא תא הוויל ןרוא
תצלוחמה הדליה תנומתב תושגרתהב ןנובתמו וידיב ןותיע זחוא אוה ,וינפל חנומ ןקורמ הפק סוכ
הלמחו הבהא תושוחת .ןומיל םע "הלוק-הקוק" תשקבמו היקרוטב המדאה שער תוסירה ןיבמ
הליג תב התייה ,ונאושינ םע דימ תבב ונכרבתה ול .ונורג הלעמב וקחדנו וביל תא ואלימ תלוצינל
.הפוקל רותב תדמוע תרכומ תומד האר ,וטבמ תא םירהשכ .ומצעל רבדמכ שחל ,וז הדלי לש
,הכורא הקד הב טיבה אוה .התלמש ילושב םיזחוא םינטק םידלי ינשש םישולש תבכ תיתד השיא
ויתפש ואטיב ,"הנפד" .םידדצל השאר תא הטיטרהו תיאפוקל התדוה רשאכ קר התוא ההיז ךא
ביאכיש עדי אוה .דרפיהל טילחה יכ הל רמא הב השקה ןופלטה תחישב רכזנ אוה .שרח שרח
הבהאו המאתה ההיזש הרענה בל ךא .הימיכ ןיאש שח אוהש ,רמא העיגפה תא ןיטקהל ידכו ,הל
לא לחלחש תועמדה ףטש תא רוצעל התשקתה דציכ רכזנו בש ןרוא .תאז לבקל ןאימ ,תמשובמ
ימי תרשעב וילא החלשש תרגיאה תא ודיב קיזחה ומכ בושו .וביל לע רבדל התסינ רשאכ הנורג
איהו ,הנבזעי לבל וב הריצפהו תואיכ אלש הפחסנ רשאכ וב העגפ םא הלצנתה הב ,הבושת
ינא" .ותוא חמישש עדימב םייתסה רצקה הבתכמ .וביל וצ ירחא ותכילהב השע ןוכנש הניבמ
םא ,הילע ותעד ןתנ ןמזמ רבכש הבשחמ ושארב הפלח ,םויה ."םיסקמ הבישי רוחבל תסרואמ
- הבוט הרוחב איה םא :הנעא ,הבושתב תרזוחל ךדתשהל םא ידימלתמ הבישי רוחב יתוא לאשי
.בוט לזמב היהיש
"?תבשל רשפא" .ןרוא בשי ודילש ןחלושה לא רשיה השגינו יונפ םוקמ רחא היניעב הרת הנפד
.המהדתב היניע החקפ הבשייתהש ינפל דוע .המכסהל ושארב ןהנה אוהו סומינב הלאש
"??ןרוא"
טרפש הל אימחהו ,תוניתמב רמא "דובכה לכ ,תובעה ןקזל דעבמ יתוא תיהיז םא ,הנפד םולש"
החישה תמזוי תא הנפד הלטנ הרצק הקיתש רחאל .ללכ התנתשה אל היתורעש לע ךכוסה עבוכל
.םיאפור רוקיב רחאל הקלחמל בושתו ,לק חותינ רבעש היבא תא רקבל האב איהש הרפיסו הידיל
"?הפ השוע התא המ ,התאו"
,ןטב ירפב וכרבתנ םרטו םינש רשע טעמכ יושנ אוהש ,בל יוליגב רפיסו ,הקומע החנא חנאנ ןרוא
לכ ףא לעו ,םילופיט ךרוצל ההובג תורידתב ןאכל םיאב ותשיאו אוהש תופוצר םינש עבש רבכו
.תשממתמ םתווקת יכ ורשבתה םרט ,תוליפתהו תונויסינה
השח ,וידי תופכל וקתורש ויניעל הטיבה איה .שאר דינב ויתולימ לע הרזח "תופוצר םינש עבש"
םילימב היתובשחמ תא העיבהו ,םידליה ךושח גוזה לש םתווקתו םבאכ םע הקומע תוהדזה
תועובב הננובתהו סוכל תויטיאב ונכת תא הקצי ,הקשמ קובקב החתפ ,הרצק תוהש ירחא .תומח
.העיקפב תומלענו הקשמה ינפ לא תולועה
היהי הזש דימ טלק ןרוא .סוסיהב הלאש "?רשפא .יתחפשמ תודלותמ והשמ ךל רפסל הצור ינא"
."ירפס" ,ךר לוקב בישה "הנפד ירפס".ןוירפ תויעבל רושק
ןרוא ."הרוכבה תבה ינאו ,יניבל ירוה ןיב הובגה םיליגה רעפל בל ונמזב תמש םא תעדוי אל ינא"
ןוצר לש העשב ,םייתנשכ ינפל קר .ןיאושינ תונש רשע דחא רחאל יתדלונ" .הלילשב שאר דינה
ףטש תא הרצע הנפד "?ךישמהל - יתדלוה דוס תא יל רפיס אוה ,יבא םע המימח תוימיטניאו בוט
אלש תויפיצו ובזכנש תווקת וב וחיפהש םירופיס תורשע עמש רבכ ןרוא .ותבוגתל הניתמהו הרוביד
לכ תוסנלו לכה עומשל ןכומ ,ולשמ קוניתב ךרבתהל םינותנ וינייעמ לכש ימ ,ןכ יפ לע ףא .ושמומ
עיבגב לתש ,תופוקז ויתועבצאשכ וידי תופכ ישרוש תא דימצה ,ןחלושה לע ויקפרמ ןיעשה .רבד
טעמ הרהרה ,וינפמ הטבמ תא הקיתה הנפד .וחיש תבב זוכירב טיבהו ,וייחלו ורטנס תא רציש
.ישירח לוקב רפסל הלחהו תוצופק םייתפשב
תאלעה .תוכורא ונחחושו םוי ידמ טעמכ יבא לצא יתרקב .ימא תריטפ לע לבאה תנשב הז היה"
ללכ ךרדב .תוכורא תועש םתבהאבו ימיאב הגה יכה ואלב ירהש ,וילע הדיבכה אל תונורכיזה
.שדוחמ תובבוש ץוצינ םע תכיוחמ העבה שבל םוי ותואב ךא .וינפב םירכינ ויה רסחהו רעצה
םיקוסע ויה םהינש יכ ,ןוירה תעינמל תולולג הלטנ אמא ,םהיאושינל תונושארה םינשבש רפיס
הדלי תושעל םא קוחצב ונחכוותה' ,םירוה תויהל ןמזה עיגהש ונטלחה רשאכ .הדובעבו םידומילב
הנחבמ תיירפה .'ןיא דליו ופקנ םינשה .שדחמ ונבזכינ שדוח ידמ ךא' ,לק ךויחב רפיס ,'דלי וא
ורופיסב אבא ךישמה ,'דחא רקוב' .וליעוה אל םהל לבא ,ויה תוירופ ילופיט ,האצמוה םרט דוע
םילופיט תרדס לש המויסב' ,םימי םתוא זאמ גפ אל הארנכש באכב תמכרכתמ וינפ תעבהשכ
העינמ איהו ,תוחל היניע ,ונרדח ףוקשמ לע הנועש ,ילומ הדמע אמא ,תובורמ תווקת הב ונילתש
םייעובש ךראש יעדמ סנכל תירבה תוצראל סט אבא ,עובש ותוא לש ופוסב .'הלילשב השאר
דחאב רזח אבא .םוי ידמ טעמכ סונייקוא תוצוח ןופלט תוחיש ולהינו וזל הז ועגעגתה םה .יצחו
.'זאגבב ץווכמ לפקתמ להאו הזורא הדווזמ םע הפועתה הדשב ול התכיח אמאו ,עובשב ינש ימימ
,הנופצ ועסנו םיידי ובליש םה '!םייח .הצחר ,שפונ ,לויט ,תבש ירחא דע' ,ול הרמא 'התיבה ןיא'
".ינבצחה תפש לעש יעבטה שרוחב תדדובמ הניפב ומקמתהו ,םיקונמו םיירט לרופ יגד ינש ונק
החמשה קרבו יבא לש וינפ ונתשנ בוש" .הכישמהו תוקומע המשנ ,הרופיס ףטש תא הרצע הנפד
ירחא .אלמ חריו ונינש קר ונייה' :ולוקב תנגנתמ תוצילעשכ ורופיס תא ךישמה אוהו ,וילע רהנ
וליחכה וניתפששכ קרו ,ןותמ םרזהש םוקמב ונללצו וניחש .רהנל ונצפקו ונדגב ונטשפ לגנמה
תא ונארק .וניתועורזב ךתוא ונלסריע םישדח העשת ירחאו ,יגוז הניש קשל ונקחדנו ונאצי ,רוקמ
ותוא יתקביח ינאו וירבד תא םייס אבא .'הנפד ץוביק דיל אוהה אלפנה עוריאל תרכזמ ,הנפד ךמש
,יתעדב הלע ,תחרפו תרגבש רחאל ,ילש שונפד ,תובר םינש רובעכ קר' ,ינזאב שחל אוה זאו םוחב
.'הרהטב ךתוא ונירה ,םצעבש
.ללחב והבש ןרוא לש עבמה תורסח ויניעל המת טבמ הרישיה הנפד