ןירמזור

דמלמ ןהכ םימחר ר"ד

ו"ל עובמ

המחה רשאכ ,ברעב ישיש םוי לכב .ןירמזור יחיש תרדש תבצינ ונתיב תניגבש ליבשה ךרואל
חורהש ןיבו היוצמ חורהש ןיב ,ןירמזורה ילע םישחלתמו םיעעונתמ ,תונליאה ישאר תא תפטלמ
בקעי ברה לש ואוב תארקל ליבשה ינפ לא םיווחתשמו םידק ןירמזורה יחיש .היוצמ הנניא
.וניבא ,ןהכ-דמלמ

ןווגל טרפ םיבורמ םיעבצ וב ןיא ירהש ,ובש םיעבצ םושמ אל ןירמזורה תא בהא ל"צז אבא
וילע םושמ אלו .םיינוגסס םיחרפ וב ןיא ירהש ,ובש םיחרפ םושמ אלו .וב טלושה ריהב קורי
ןידע חמצ וניה ןירמזורהש ,וחוחינו וחיר םושמ אלא - םייטחמו םיקד וילע ירהש ,םיבחרה
.ןינא ומעטש ימל םירכינ ומוראו ומשיבו

ןתיבה תניגל אבא דרוי היה ,תונליאה שארמ תקלתסמ טעמכ המחה רשאכ ,תבש ברעב
תנכה תוצמ םייקל ובלב ןווכמו ןירמזורה ליבש לא עסופ היה ךכ .ודיב םיקצקצמ םיירפסמו
.הבוטל ונילע אוביש שדוק תבש יאצומב הלדבהה תארקל 'םימשב יצע ארוב'

,הווצמל ונצצק ,הכרבל ונרזוג :םירמואש ימכ ,ברה ינפל םידומו םיווחתשמו םיערוכ םינירמזורהו
הז ,הנושאר םזגיי ימ הז םע הז םיבירמ םינירמזורה ויהו שי .םיקולאו שונא ינב ןעמלו ךנעמל
,הליחת םינוילעל זזוגו הביחב ןפטלמ בקעי ברה היה .ןושאר ינא רמוא הזו ןושאר ינא רמוא
,םישדח םיפיעס םיעקובו םיצצ ויה ףנע לש םוזיג לכמ ,םימיל .םה םיריעצ םינותחת ירהש
.םוקמה יל רצ ורבחל ףנע רמא אל םלועמ ךא ,םיפופצ םישענו םיברתמו םיכלוה

םימ םהב ןתונ ,ןוראה לע רשא תנצנצל וא לטרגאל ןריבעמו םיינפוח אולמ ןפטוק היה אבא
םויה והולכא ...") "השמ רמאיו" ויפב היורקה תישילש הדועס רחאל דע םולשל םהמ דרפנו
:םירמואו םירעטצמ ןירמזורה יפנע ויה תבשה םוי לכ .("הדשב והואצמת אל םויה ,םויה תבש יכ
.תונווע תרפכ - "םימשב יצע ארוב" הכרבה ונב םיוקתו הלדבהה תעש אובת יתמ

ןקבח ,ןוליינב וא ןותיע ריינב ןפטע ,אבא זרדזה ,תבש יאצומ לש תושמשה ןיב תעש העיגהשמ
-תיבל ךלהמ היה ךכו ,ובג ירוחאמ ולאמש ,וביל חול לע םינממסה םע ונימי חינה ויתועבצאב
.םילשורי ריעה תמוח ינפ לא הפוצה ,"םיננר" תסנכה

יקלטיאה שדוקה ןוראש "םיננר" תסנכה -תיבב בירעמל החנמ ןיב רועש חרז 'ר ןתנ םהה םימיב
וגהנ םיבר .העיקשה ינרקמ ורהז גח ילמס םינירקמ 'זארטיוה תונולחו ,הנינפכ קהוב ובש
םלואב בר םע ולהקתנו וצבקתנ ךכיפל .םיבכוכה תאצ ינפל ןיקד רשע תיברע תליפת םידקהל
למלממ םלואה תניפב םוקמ ול עבק ,ה"ע ,אבא .תסנכה תיב חתפב רשא לש לודגה הסינכה
.ודיבש ןירמזור ויתועבצא ןיב ללוממו "והילא חתפ" ויפב

םיללפתמה ועזו וענו ,ןירמזורה ועזו וענ ,תבש יאצומ לש בירעמ תליפת םויס תעש הברק
דיחי לכל ןתונו ודיבש ןירמזורה יפנע יפנעמ ץצוק היה .ןהכ-דמלמ םייח בקעי ברה תארקל
.םדאל םדאמ בבוסו רבוע ברה היה הנושארב .לבקמה לש ודובכו ותלעמ יפל לכה ,דרז דיחיו
,חפט לש ףנע לבקמ דחא לכ היה הליחת .ןירמזור לש וצוק לבקל וילא ורהנ ,וילגר ושלחשמ
דחא לכ לטנ םוקמה תא ושדג םירייתש םימיב .תרזכ דחא לכ לביק םיללפתמה וברתנשמ
.תועבצא יתש בחורכ

םע המ ,ןהכ" שקבמ היהש אוה רש םא ,וינפל דמועש ימל ודיבש ןירמזור םיאתהל עדי וניבא
אל רישעל' רבוס ובלבו "ךינפל ךלש ירה" ול רמואו ןירמזורה ןיממ ול שיגמ וניבא היה "?יימשב
היה אבאו "םימשב יצע ארוב" לוקב ךרבמ היה ןירמזורה ןמ לטונה לכ .'טיעמי אל לדלו הברי
ישע" רמוא הז .הכרבה תייגה לוקמ עמשנ תויולגו תוצופת ,תודע לש לילבו ,"ןמא" לוקב הנוע
- אבא לש "ןמא"הו ,"םימשב יצע" תירבצ ןושלב רמוא הזו "םימושב יצע" רמוא הזו "םימשב
.םאתהב

לש םיניינע ,תוחמש לש םירבד .םשבתמל וניבא ןיבש החישל ךוותמכ ןירמזורה שמיש םעפ אל
דגנכ ךרבמה ,שארב אבא - תונרקס לש הלאשו דודיע ,קזחמ ךויח ,הבוט הצע ,ונילע אל תורצ
.םייתניב ןירמזורהו

יאצומב םימשב קלחמ היה ןהכ-דמלמ ברהש םימיכ "םיננר" תליהקל םיבוט םימי ויה אל
,ורודיסב הינמיסכ ןירמזור ימ ,ונורטקמ שדב ןירמזור ימ ,ותיבל בש היה שיאו שיא לכ .תותבש
םהבש הוושה דצה .ויניש ןיבמ תישילש הדועס ירייש ריסהל םסיקכ ול שמישש ןירמזור ימו
םא ,םהלש הלדבהל ,םהיתבל םתוא הוולמו ךרתשמ תבש לש חוחינו לוחל שדוקמ ופיסוהש
.הזמ הלעמל אל

ינפמ ,ךרדה םהל הצאש ולא לש םכרדכ הליפתה רחאל התיבה רהימ אלו זפחנ אל ,ץחינ אבא
וכרדכו ,דחאו דחא לכ םולשב שרודו לאוש ,תוקדו תורצק ויה ויתועיספ .תונשיה ינפמו תושדחה
רבע שחר-שחל ,םינירמזורה ליבש לע ךרד ,ונלש תיבל בש .ויתפש לע הכרבו ויפב הליפת
םינוע םיכאלמו "העושיו הלואגל ופצ" בישמכ אבאו ,"םכישאר םירעש ואש" ורמא וליאכ םהיניב
."אבה תבש ברעל דע" םיבישמו

ןירמזור ימשב ,ןיי ,הרוא אלמ תיבה .וימימ הלדבה עמש אל וניבא לש הלדבה עמש אלש ימ
"...בוט לזמבו בוט ןמיסב ,וניתובא יקולאו וניקולא "חתופ היה אבא .םינמוזמו םינכומ ויה רנו
.ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוק היה "לארשי יאנוש לכ לש םמש חמי" ל עיגמשכו

לא הנה"ב םיחתופה םיזנכשאה וניחא לש םכרדכ אל ,"םניה הנה ןויצל ןושאר" הלדבהב חתפ
,ונחילצה" ורמואבו "אנ החילצה"ו "אנ העישוה 'ה אנא"ב םיצעה ."דחפא אלו חטבא יתעושי
ינבל םירושקה אמויד יניינעמ ףיסומ היה "ונתסנרפ חילצה ,ונידומיל חילצה ,וניכרד חילצה
םימעפ שולש ורמא "'ה יניעב ןח אצמ חנו" לצא אב .לארשי-םעלו ל"הצל ,הליהקל ,החפשמה
,םילהוצה וינפ האור ,עיבגבש ןייה ןמ תפקתשמה ולש האובבב לכתסמ היה .'חנ'ב ךיראהו
רשפא יא הז קוחש .תיבה ללח תא אלממ 'אה אה אה' לש לוגלגו חמשו קחוש ,ןייה לע ךרבמ
ש"צוממ ונבלב רמשנ הז קוחש .'אה אה אה' ומע םיקחושו םילגלגמ תיבה ינב לכו וב דומעל
.ש"צומ דע

,וידי תופכ ןיב ןפשפשמ םיתיעל .ויתועבצא ןיב ןלגלגמ אבאו תונלבס רסוחב וילע עינמ ןירמזורה
ובלמ תאצוי תומשבתה לש החוור תחנאו ומטוחב ןככחמו ןחירמ ,"םימשב יצע ארוב" ךרבמ
םג הכשמנ הלהצה .וחירי דע עיגמו ונתיבמ אצוי ןירמזורה לש חוחינה חירש המוד .בחרה
שדחמ ותוארביהב שחו וינרופיצ לע לכתסמ היהשכ אבא קחש בושו .שאה ירואמ תכרב רחאל
.ןושארה םדאכ

ןתוביטר ריבעה ,ןייב ולאמש תרזו ונימי תרז תוצק לבט ,לוחל שדוק ןיב לידבמה תכרב םייסשמ
."רישעת איה 'ה תכרב" רמאו וזב וז וידי ףשפש ,ויסיכל דריו ויפעפע חלחיל ,ויתובג ,וחצמ לע
.ןיבי ןיבמהו

.אוה הווקתו הרמז ,תחנ לש ןמז ,הלדבהה ירחא םירמואש "םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו"
תדמח דובכל" טויפה :וז האירק ירחא אבש המל חור רצוקבו הגרעב וניפיצ ,םידליכ ,ונלוכ
ךשמה ."...בוט עובש ונל ןתוי"מ לחה הז רישב הלימ לכ שיגדהו אבא הלעתנ ןאכ ."יבבל
ןומזפה אב ."םילשורי בוטב ונארי"ב הלכו "...הזה תיבה ךרובי"ב ךשמה "...לאכימ וננימימ"ב
שי .הביחו הבהא לש םיטבמב ה"ע לחר אמא לע לכתסמ היה ,וינפל "יבבל תדמח דובכל"
ונחמשו ונזלע ונלוכ .שממ לש דוקיר המע דקורו רימחמ היהש םימעפו ,ודיב הדי לטונ היהש
.הלודג החמש

דבאו תוכרבה וקספ ,םימשבה ומלענ ,"םיננר" תליהק המתייתנ הזה םלועה ןמ וניבא שרפשמ
.לכיהבש תרוטקה ןנע

.ןירמזורה ינפ ושייבתנ .ןידבאד לע לבח

יחיש תרדש תבצינ ,לוריבג-ןבאו ן"במר תובוחרה ןרקב רשא ,ונתיב תניגבש ליבשה ךרואל
שארמ תקלתסמ המחה רשאכ ,ברעב ישיש םוי לכב .הפייעל הסומע ארפ-תלודג ןירמזור
?הכרב ונמע השעי ימ :הז תא הז םילאושו םילבא ,בג יפופכ ןירמזורה יפנע םידמוע ,תונליאה
?הכרבל קידצ רכז ןהכה-דמלמ בקעי יבר היא