שבדב רפוש

לובט ןבואר

ו"ל עובמ

,הליל לכבו
,םויה לא ךומס
,הזה קוחצה לוק עמשנ
.םיעזעדזמו םישעור תונליאה לכש דע
.דואמ להבתנו
(ופלחתנש החפש ןבו ךלמ ןבב השעמ ,ןמחנ יבר)

.ססוג ותוא חוכשל החילצמ אלו אירב ותוא רוכזל הצור .שטשוטמב תרכוז הבס תומד תא
,תוליפתב וכסח םג ןכלו ,םירופס וימיש שונא הלוח ירק ,תסנכה תיבב וילע ורמא ערמ ביכש
המ ותומלשב םייקתהו ,ךיא דועו םירוסיי ויהו .התימ תעש אלא םישק םירוסייל הלואג ןיאש
תאז .הלודג הער וילע האב ךכ ,קידצ ראות ול היה הפיש םשכו ,ול ערו קידצ ל"זח ורמאש
לפסב המש ,םימ םג החיתרמו ,רבשת רחמש תעדוי רבכ ,בוש המצעל החיטבמ איה הנורחאה הירגיסה
.ןורפיע תלטונו ולומ תבשוי ,םימושירמ יקנ ,ןיתממ ,ןבל ןיידע ףדה .ענענ לש םיירט םילע ינשו תחא תיזרכוס
תאו ,םיבע םיווקב תמשור ,לתופמ ישוקב ,םינשב ההכ ,קיודמב תרכוז איה רפושה תא קר
ילוא וא הבבי םאה ,הקעזה רשפ המ הניבה אלו ,םלועל דורצ אלש ,קזחה לוקה תעיקב
,םינשב תורשע רבכ ,אוה המ לעו ,העיקתה םעט רבדב הלאשש םג תרכוזו .לגלגתמ קוחצ
רי'גלאמ םילודגה םיקידצל תדדונ הבשחמה םימעפלש הנעו .םיפסומה תעשב בשוחו ןווכמ
,הלודגה תועובעבאה תפגמב התמש התחפשמבו החונמה ותשאב רוהרה ידיל אב םג םכותמו
יקש ןיב תויולג תודמועש שבדה תויבחו םירכונה םירחוסה ויניע לומ םילוע ,לידבהל ,םימעפלו
העיקת .שדח הליחתמ ,הידי ןיב ותוא תטמקמו ףדה תא תשלות .ריע לש הרובטב םידקשהו םירמתה
,םימעפ דוי הלילח רזוחו ,העיקת העורת העיקת ,העיקת םירבש העיקת ,העיקת העורת םירבש
הכורא הפוקת .תולוק תחאו האמ ידכל ,םויה תווצמכ ,םילשמ ,הלודג העורת ףיסומ היה ףוסבלו
הלומ ףשחנ רשא ,לפאה ,קומעה הקוחצ תא רפושה לוקב תעמוש התייהש ,גחהמ הששח
,הקיטמתמל תילגנא ןיב העוקש ,תלכסותמ תיטסינוכית זא התייה .הב קבד זאמו יארקאב םעפ
תונתבערב תלאוש ,טלפמ םירפסב האצמו .המודא טעב םיבותכש םינויצו םיגשיהל תחרכומ
.תנייעמ המצע תא השוע ,תוחרזא רפס לש היולב הכירכב םתוא תפטוע ,ינשה ירחא דחא
התליג הלילה ותואבו .הליפנה :בתכנ רעשב ,קד רפס ,שממ לולא תליחת ,דחא םוי הליאשהו
התייה הרוחאמו .דואמ הלהבנ .רפושב םג הרכזנ םואתפו ,הובג רשגמ הב אב ,הקוחצ תא
:תונטק תויתואב ובתכ תחתמו ,תומוחש ,תוכורא םינפ םע ,תשטשוטמ תצק ,הנטק הנומת
הניבה דימו .רי'גלא ,יבודנומב 1913 -ב דלונ :םג ופיסוה תונטק רתוי דוע תויתואבו .ימאק רבלא
וב םג יכ העדי ,םימחר הב ולעו ,שבד תויבחב םגו ,םהב האלמ ץרא התוא ירהש ,היה קידצש
הלעמ ,ריינב עגונו טעמכ רטנסהש דע םינפה תא תברקמ ,תזחואה דיה תא םושרל הליחתמ. הערה הזחא
תבבותסמ ,תחא דוע הקילדמו תינושארה הציקסה תא המייס .ירפ תוטחוס ומכ ,תוצחול תועבצא לש םיקד םיווק
בוש זא הארק .אסכה לע טקשה ךותב תבשוי ,הדירומו קסיד המש ,תרזוחו חבטמל עגר תכלוה ,הרידב תצק
עיגהו .תטלתשמ אל ,תצק תקחוצ דימתו ,תעזעדזמ ,שדחמ םעפ לכ תשגרתמ ,רופיסה תא בושו
היתורצ ,תאז התייה הער הנש .היתוכרבו הנש לחת ,היתוללקו הנש הלכת ,םויה ומכ תרכוז ,הנשה
ןטשה ילוא לבלבתי ךכ ,רדסה ףילחהל םילבוקמה וקספ תחא הצעבו ,ד"משת תויתואב תוזמרנ
.ם"דשת תנשל ופילחהו ,ול ךליו
התחפשמב הפוסו ,געול קפס קחוצ קפס רפושב התליחתש .רתוי דוע הער התייה ףוסבלו
ןיבל םהיניב הערקנו ,תויורגבה וליחתה קוידבו .דוע הנניאו הדבאש םשאר תרטע לע הכובה
'ו ינוריעב היצח ,ןיגוריסל הבישקמו תננשמ ,םימיה תעבש תא הריבעה ישוקבו ,םילבאה לגעמ
דיל ונכ לע ןעשנ ,עצמאב קוידב ,םלש ,העונת אלל דמע רפושה קרו .רי'גלא תואטמס ןיב היצחו
החוטב התייה וב הטיבהש העשבו .רתוי דוע ההכתמ ,םיבהבהצה םיפדה ילעב םירוזחמה
םישוע ,םהל םילבאו םהל םיכוב ןאכ ולאו ,אב רודו ךלוה רוד ירהש ,ומצע ןיבל וניב דהדהמש
םיללצ תרצוי ,םחפ תכיתחב ןורפעה תא הפילחמ ,רייצל הכישממ .ועמש אל וליאכ םמצע
ןוכיתה ףוסב .התוא םג םיעלוב .ופוס דעו םלועה הצקמ םיכשמנכ וישכע הל םיארנש םיכורא
הכותב ןטקה לוקה תורמלו ,הנוכשב םיטבמה תורמל ,תורבחה תורמל ,אבצ לע הטילחה
הניבה עובש ירחאו .דחא ףאל םולכ חיכוהל הכירצ אל איהש ענכשל הסינש ,בוזעתש ןנחתהש
,תולילב ,םעפ ידימו .תחא ףא ליבשב אל ,הליבשב אל ,הלש םוקמה אל טושפ הז ,התעטש
םייסנכמה לע תקחוצ ,תקחוצו םיבכוכל םינפ המירמ ,להאמה ירוחאל טקשב תקמחתמ התייה
,רשגל הללפתה הזה קוחצה ךותמו .המשנל הל ורדחש תורוחשה םילימה לעו רשבב וכתחש
,קסיד םישל תאז לכב הטילחמ .הזיעמ התייה אל ןכ םא םגש תעדוי ,אווש תליפת תשחולש תעדוי
ירחאש םייחבו .שבד םעט היפ אלמתמ ואקק םוקמב ,םואתפו .םירמשה תגועמ רצ ספ הל תכתוח םג ךרדבו
תעצוב ,דבל תראשנ ,ברעב ןופלטה תא תקתנמ ,העסנו לודג קית החקל ,זיעהל הטילחה
הככו ,הלומ קחשל םיללצל תנתונ ,דיל רדחב רוא הריאשמו ,הנשי הגוע תכיתחמ םירורפ
הראשנ ילוא .החונמ האצמ אל ברעה .ןבל ריק לע תוהכ תוחור תרייצמ ,הלילה לכ הקיתעמ
טיבהל הבהא ךיא הרכזנ ,הרכזנו .הב םג עקש ץיקה ילואו ,הבשח ידימ רתוי המצע םע
ידימו .הבע דבמ קיתרנ לע "רפוש עקתב והוללה" ףסכ טוחמ תומוקרש תוקדה תויתואב
ףכת ירה ,גאדת לאש עיגרמ ומכ ,הליפת ידכ ךות תונידעב ףטלמ ,די חלוש אבס היה םעפ
,תקפאתמ אל רבכ איהו ,הדקעה טויפב םיליחתמ םיללפתמה ויה ביבסמו .ךרות עיגי שממו
רבכו .םלוכ לעמ הובגה הבס תומד תאו תותילטה ןבול תא האור ,תועבצאה תוצק לע תדמוע
ןוצר תעשש ,תועיקתה ינפל חוטשל לארשי וגהנש תושקבה תמישר תא שוחלל ליחתמ היה
,שונא יכרצ ראשו הסנרפה לע םג ףיסוהו םולשהו תואירבה לע שקיבו ,ךרבתי וינפל איה
ירבד שיגרמ קודסה ולוק היהו .התשקבו התרצ לע תחא לכ תונווכמו ,תוחנאנ ןלוכ םישנהו
ורוע :רמולכ ,וב שי זמר ,בותכה תריזג הנשה שארב רפוש תעיקתש יפ לע ףאש ,לודגה רשנה
,םכארוב ורכזו הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו םכתמדרתמ וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי
תונושאר תועיקתש ,בשוי רוביצה לכ היה דימו ,העיקתה תוכרב תא ךרבמ היה ןכמ רחאלו
לבקמ ףוגה .רפושה לוקל תושגרתהב הניתממ ,האסכ ךותב תצווכתמ התייהו ,בשוימ תועמשנ
תומדה תא תפטוע ,הלוכ הקלח ,תילטה ילופיש הדי תחתמ עיפוהל םיליחתמ וישכעו ,הרוצ
הליחתב הל עמשנ ,קוחצל הליחתמ תיציצה ירשק טוטריש ךותבו .רופאה עקרה לע רוא תליהב
קוחצה ךותבו .בוש הליחתמ דימו ,החוכב ןיא רבכש דע תקחוצו ,ברקתמ טאל טאל ךא קחורמ
תועמד המכ תולועו ,תאז תורמל ןשעל הכישממש המצע תא תללקמו ,לועישה תא תעמוש
קולב תא המיתכמ ,םירוצעמ אלל תחפייתמ רבכ ןהיחאלו ,ןיעה תיוזב קר הליחתב ,תונטק
הקיתעמ קרש המצע לעו םדל ךפהנש דמשה לע הכוב ,עורה לעו קידצה לע הכוב .ריינה
תא עומשל דוע רשפאו ןורחאה רישה םייתסה קוידבו .םיקלח םיפד לע םינשי תונורכיזמ
הדישה תא תחתופ איה םחפ תומתכומ םיידיבו .רצענש דע ומצע ביבס בבותסמ קסידה
.יקנ הליל ריווא חוכב תפאוש ,ןולחה לומ תדמענו יוהד דב קיתרנ הכותמ תפלוש ,הנטקה

ערה קוחצה ףוס לכ ףוס םלענש תרשבמ ,הכז ,הלודג העורת הדירחמ הנוכשה תובוחר תא
.לזאזעהו רקשה ירה תודרומב ,םירבא םירבא ,חלתשמה ריעשכ ,קסרתה ,ול ךלה ףלח ,הזה
,הרבעל ושאר םירמ םהמ דחא ,תוחילסל עיגהל םירהממ םינורחא םיללפתמ הנולחל תחתמ
.הבוט המיתחו הביתכ הל לחאמ