תומקנ לאה םשב

רנרב רמתיא

ז"ל עובמ
הפשאהו ,קיר היה בוחרה .גגה לעש תושבייתמה םינאתה ןיבמ וציצה רעשה ירוחש םירענה
וצבר ,םייעובש ינפל בשש זאמ רפכל לעמ ולתנש םירופאה םיננעה .הדבל הב הלגלגתה
ןקזה ךורא איבנה .הלימ ףא :םתוא וריהזה .תרתסנ הדוקפל םיניתממ וליאכ ,םיכורדו םיהובג
תורמל האג היה ובג .תוצומקה םינפה לע לצ הליטמ ושאר לעש תפנצמה ,האלהו םהמ ךלה
ךיא תוארל ולכוי ,םהל רמאנ ךכ ,רקובה .תויתילכתב ךלהשכ ופוג דצל ופפונתה וידיו ,ותופיפכ
.טקשב ןושיל בוש ולכוי הלילהו ,םייתסמ לכה

,ול וכיח םה .רפכה תא הוויהש ךוראה בוחרה לש ינשה דצב ,ןרוגה ירחאמ וכיח םירבגה
.ולחיי םוסרפ לש הזה גוסל אל .ויתובשחמב שיא שיא םיעוקש ,םהיכרב לע טקשב םיצבור
םינפה לע הליפנה :תורצה וקלתסי ותיאש וויק ,רפכהמ םינש עבש ינפל ותוא וקרז רשאכ
השיחלה .הקעצבו םיימשל תופנומ םיידיב רפכה תמיב דיל הדימעה .תומויא ,תויולג םייניעב
רביד וב םויהמ רפכה תא ובזע אלש ,וללה םירופאה םיננעה .םיננעהו .ל-אה םשב תינלטקה
קר תורצהש אלא .בוש ותוארל אלש תנמ-לע ותוא וחלש וב םויל דעו ,'ה םשב הנושארל
תואובנל תפדרנ הלימ השענ תותנע םשה ךא ,ותיא דחי וקלתסה ןכא םיננעה :זא וליחתה
,םעזה איבנ ,ררוסה איבנה יכ ועדי םלוכ .םילשורימ ץראה לכב חלשל ךישמהש תונערופה
דלונ תירבה תרפה לע ץראה תא ףרה אלל חיכוהו ,ראשה לככ םשה םשב בוט תונעל ברסש
והיקלח לש םמושה תיבל הקיתשב סנכנו ,רפכל םייעובש ינפל עתפל בש רשאכ ןכל .תותנעב
.הרירב ןיא יכ ועדי ,םינהוכה ןמ

לובטל ןייעמה לא שגי רשאכ .םיצפנ-תלא ,ןושלק ,לגמ :הכאלמ ילכ ודיב זחא םהמ דחא לכ
הבוהצה האובתל ,םהידלילו םהיתושנל תאז םיבייח .םיבייח םה .ותוא וגרהי ,רקוב לכבכ
,םיימשבש םיסעוכה םיננעה םג ותומי ,תומי אוה םא .םמצעל :םהלש טקשל ,ביבסמ תודשבש
םיטושפ תויהל ובושי םירבדה .דחפה ,המקנה ,תומחלמה ,רמאש םישקה םירבדה ותומי
,ביבאב םילוליהה ימי ,תוכוסה ,חספה תגיגח ,עוגרה הנשה לגעמ ביבס הדובעה תרגש :ויהשכ
אל שיא .הדובעה בושו .ויתסב לעבל תונתמה ,הרובקהו הלימה יסקט ,םיהל-אל תונברקה
אלב םה ןיאמ רפסל בוש ולכוי םהו ,ול ץוחמ רפכה םש תא ריכזי אל שיא ,תותנע תא רוכזי
תומדב דקמתה ךורדה םטבמ .תומל וילע - הז לכ ליבשב .הואג תפיט םע וליפא ילואו ,ששח
ךכ-לכ היהי אוהו ,דחי וילע ולפי םה .םיינש דוע .םיעגר השולש דוע .תקחורמה ,הפופכה
ךכיפל .הפי הכ הרוצב וילא וסחייתה ךכ םשל .ואב ןיאמ עדי םרטב דוע תומי אוהש ,עתפומ
עימשהש המיאה תקעזל וביגה אל ןכ לע .הטלחהה זאמ בוחרב םדיל רבעשכ ,וילא וכייח
,הער אובת םרטב םיהולאל קועזלו בושל םהל ארק ,רפכה רכיכב דחא יעיבר םוי ירהצב
ןכלו .םחריו חלסיש ,תינעבות הליפתב םימשל הנפ ומצעבו ,חורבל ולכוי אל הנממ רשא
.ונודא תולגרמל בלכ ומכ הלעמל םש ובשיש ,םיננעה תא שיא ריכזה אל
,יכבמ תומודא ויה ויניע .דעצ לכ םע רתוי תודבכ וילגר תא שח והימרי חכב ומצע תא ךשומ
תיבב רשא ,לודגה ,דיחיה םירוגמה רדח זכרמבש הרודמה דיל בשי הלילה לכ .הניש רסוחמ
עקרקה לע ללותשה ,הכב ,ןנחתה ,קעצ אוה .ורבעש םינשמ רבטצהש קבאב ףקומ ,ןשיה ויבא
רחאל .אובל הנאמש הבושתה .תיקול-אה הבושתל ןיתממ ,זוכירב ,טקשב בשי זאו .תכלכולמה
םה ,ונתשה םה :בל תרובש הליפתב ץרפ ,תמעמעתמה שאב הבואכ םייניע תציענ לש העש
,תמא .בושל םינוכנ ןיידע םה ןיא ,תמא .וירבדל םיבישקמו םיקתוש םה ,םידגנתמ אל רבכ
םשמ הנפ וב םויב ומכ ,המבל לוממ ,רפכה זכרמב םיבצינ ןיידע הרשאהו לעבה יליספ
הטבחב ,זאו ...הבושתל חתפו ןמיס שי ,תוא שי םתקיתשב לבא .םינש ינפל המיילשורי
ךותב ךשוחב רפכה תפיסא :ויניע לומ לוגנ דח הזחמו ,וינפ לע לפנ ,בר ןמז התומכ רכז אלש
אוה .ןולחבש םירקה םיבכוכל דעו תוסועכה םינפהמ ,םיקיודמו םידח ויה םיטרפה .דבה-תיב
:דעומה תאו תינלטקהו הטושפה תינכתה תא ,תצרחנהו השקה הטלחהה תא ,תעובמ ,עמש
!אאאאל :ערקנ ןורגב חרצ ,ויניעמ םלענו םעמעתמ הזחמה דועב .רחמ םוי לש ורקוב

חתפ זא .הליגרה התרוצ תא לבקל הלחה תואיצמה .שאה דצל ,ויכרב לע ומצע תא אצמ אוה
ךותמ ןמצעב ואצי ומכ הליפתה תולמ .הצוחה הצרפ הרובש הבבי קר לבא ,קועצל ויפ תא
הז לכ יכ ןמיס ןתיש ,הנשיש ויהולאל הנפ אוה :תולבלובמ ,תוללמוא ,יכבה

לע ,םתמשנ לע םימחר ,םימחרל ןנחתה אוה .ןיידע הבושתב םרזחהל לוכי אוה יכ ,יפוס אל דוע
,"והימרי" .ונממ קיספהל היה לוכי אל אוהו ,לבלובמ היה יכבה .ומצע לעו ךכ-לכ םיעיגפה םהייח
ךא ,ךר היה לוקה .רבד רמול לוכי וניא יכ שח ,קתושמ וינפ לע לפונ .םואתפ לוקה וילא רדח
ינניא יכ ,הליפתו הנר םדעב אשת לאו ,הזה םעה דעב ללפתת לא התאו ,והימרי ,התאו" :יפוס
."םתער דעב ,ילא םארקב עמוש
ויה ל-אה ירבד .בוש וינפ וחשקתה ,ברוצה הזחמב רכזנ ,רפכה זכרמב ידיחי וכלהב ,וישכע
,וייחל ץק םישל םתטלחה ,םתטלחהל ןיטולחל התייה הרוכמ רפכה ישנא לש םתמשנ .םייפוס
תושר הנתינ אל ,םהב החכותלו הזה םעה דעב הליפתל שדוק ויה וייחש ,ול וליפא .ותאובנל
אטחמ .םירחאה םיהולאה ,חצרה ,לזגה יאטחמ לודחל ,תירבה לא בושל ונאמ םה .רבד רמול
דוע - םהב םירוצעש חכהו םעזהש וניבה אלו ,םיננעבש רוחשה תא קר ואר םה .תושרחה
ודקמתה וליאכ םינשה ךשמב גפסש תונובלעה .םמצע םימשהמ םהילע םיניגמ ,וידיב םינותנ
יפוס ןפואב ותומ תא וצרש ולא םה .ןנחתהל אלש וצה ול ןתינ םהילע .וללה םישנאב םלוכ
וידעצ .לאה לש ומעז לומ לא לופיל םהילע ןכ לעו ,םיהולאה איבנב ,וב עוגפל וויק םה .טלחומו
לוכי רבכו ,רפכה לש ינשה הצקל ברקתה אוה .ותוא ףיצה םיהולאה לש וסעכו ,התע ובחרתה
,ןרוגה ינפל םידעצ המכ .יליפרע ,וב רעב והשמ .ןייעמה דילש םיקוריה םיחישה תא תוארל היה
לעמש העבגב ספטמ ,ףחדנ לחהו ,םיתב ינש ןיב רבע ,הלאמש הנפ הביס אלל .םואתפ רצע
תולגרמל ,ויתחת ולוכ בכש רפכה .בבותסהו השארל דע תושיחנב דעצ הבשחמ אלל .רפכה
,ךורא בוחר ,דחאה דצב דב-תיב ,םילספ ינש ,המב :םתרוצב םימוד םיתב םישולשכ :העבגה
ילכב לאה רבד תא גורהל וצרש ולא ,הטמלש םינטקה םישנאהו .ינשה הצקב הלודג ןרוגו
,לאה רבד תא תאשל וילע :וב הכה ארונה ולרוגו ,סועכו עוגפ שח והימרי .םיבולעה םתדובע
זעמש ,םיהולאה רבד תא עדויש ,וילא .וילא םלועה לש םויאה ןובלעה תא ,האנשה תא תאשלו
תואבצ 'ה :שחלו םיימשל וינפ תא אשנ ,רעוב .ןזוא לכל המויאה תיהולאה תמאה תא רפסל
םיעיתפמ ,זאו ...יביר תא יתיליג ךילא יכ ,םהמ ךתמקנ הארא ,בלו תוילכ ןחוב ,קדצ טפוש
'ה רמא הכ ןכל :הטמל הקזח האירקב ויפ תא חתפ אוהו ,םיהולאה ירבד וב ועיפוה ,דימתכ
'ה רמא הכ :ונדיב תומת אלו 'ה םשב אבנת אל רמאל ,ישפנ תא םישקבמה תותנע ישנא לע
אל תיראשו .בערב ותומי םהיתונבו םהינב ,ברחב ותומי םירוחבה ;םהילע דקפ יננה ,תואבצ
.םתדקפ תנש ,תותנע ישנא לא הער איבא יכ ,םהל היהת

.םימשה דואמ םילוחכ וציצה וכרד ,רוח חתפנ םירדוקה םיננעב .תותנע תודשב טקש היהנ לכה

(א"י והימרי פ"ע)