תואלחנב תיב

ןיול לעי

ז"ל עובמ


הצלאנש לע לובקל הגהנ םנוקיתכ םימיב .המלח ותוא תוהלב םולחמ התעבב הררועתה המחור
.הרהרה ,ול תובר םינפ םולחה .הרתי החמיש החמש הז םויב ךא .תמדקומ הכ העשב םוקל
ךותמש ףא שיו - תואיצמהמ ץלחיהלו חורבל ידכ ץיקהב םלוח םדאהו שי .רבדה ילאסקודרפ המ
םלועמ טלמיהל תנמ לע ותנש ךותמ ץיקמ םדאהו שיו - ישממה הנישה םלוע לא אוה עקוש ךכ
.ןוימדה
הנורחאב .היתפש לע "ינא הדומ" תליפת תא לכל תישאר האשנ ,ורקובב רקוב ידימ התגהנהכ
תולגל המהדנ "שרופמה רודיס"ב רבכמ אל הארוקב ןכש ,ףקותו הנווכ הנשמב הרמואל הלחה
יניינעב "םויה רדס" רפסב הנושארל העיפומ דואמ ןימוי תקיתע תויהל הבשחש וז הליפת יכ
אל ,ןותיז ןיעבו תפצב לעפו יחש ,י"ראה ידימלתמ ,ריכמ 'ן השמ 'ר ידיב רבחתנש ,הליפת
.הירוה וררוגתה וב ןורימ בשוממ קחרה

איה יכ הרכזנ ףסומ תליפת הללפתהב .היה ןסינ שדוח שאר םויה ותואו ,רבכמ הז אצי ינש רדא
תודיתע רבדמה רוד ישנש שדוקה חורב התפצש ,ונמא לחר דגנכ ,םירפסב אבומש יפכ ,הנקתנ
.לגעב לשכיהל אלש ויה
םדוק םח הפק תותשלו רקובה ןותיע תא אורקל הכרדכ הבשייתה ,התליפת תא המייסש רחא
ראותל הזתה תביתכ לע הרתי הדיקש המחור הדקש וז הנשב .הירפסל הכרד תא השעתש
תינוירנימס הדובע הבתכ תפלוחה הנשב .תירבעה הטיסרבינואב לארשי תבשחמל גוחב ינש
הטילחה ,תאז תובקעב .ללהה תא הצרמה רמג הילעש ,"םישנ יפלכ וסחיו קוק ה"יארה" אשונב
התוויק התואש ,"ןשיה בושייה םע וירשקו קוק ה"יארה" אשונל ךמסומה תדובע תא שידקהל
.תיחכונה םידומילה תנש םות דע שיגהל
גח תא יכו המימי םימימכ יתבר רדס ןיכהלמ הפייע יכ המא העידוה ןכל םדוק םידחא םימי
,ןוצר תועיבש התליג ,תאז עמשמל .םילשוריב ןולמ תיבב החפשמה לכ הנשה השעת חספה
דועב ,גחה תארקל הירוה תיב יוקינב עויסב םידחא םימי המצעל ךוסחל התייה הדיתע ןכש
חצחצל םייסל התייה הלוכי ,הפתוש םע הקליח התוא ,היבחרב הרוכשה התרידב הקלח תא
השמ היחא יכ הרשבל ידכ וז תונמדזה המא הלטנ דוע .רתויה לכל ,םויה תיצחמ ךותב קרמלו
רוקיבל אובל םה ףא םירומא ,םיהובג םידומיל ךרוצל תירבה תוצראב והש רשא ,ימענ ותייערו
ףא תולבל התוויק רדסה תא .גחה עובש ךלהמב החפשמה תציחמב תוהשלו רצק תדלומ
םירשקה וכלה ומעשו םיפוצה רהב הירפסב הנושארל השגפ ותוא ך"נתל טנדוטס ,ןצינ םע
,ץראה םורדב םיאולימ תורשל ןצינ סייגתה םירופ תרחמל .םינורחאה םישדוחב וקדהתהו
.וארתה אל םייעובשכ הזמו
הלחה רשא ,תואלחנ תנוכשב הריד תיינקב הפסכ תא עיקשהל השקיב םידומילה תנש תליחתמ
,שדח גוסמ הייסולכוא הילא תכשומ איהשכ ,שדחתהלו הינפ תא תונורחאה םינשב תונשל
ירמוש םניאש ימ דצב תווצמ ירמוש ,םיידסממ תוגוז םע דבב דב ךבילרק ןונגסב םיפיה ידירש
תיאדכ העקשה התכחב הלעתש הלחיי ןיידע ,ורימאהו וכלה הנוכשב םיריחמהש ףא לע .תווצמ
.שממ לש
היבחר ןיב רפת תנוכש ,דסח ירעש תנוכשב עודי ךווית דרשמל סנכיהל הגהנ עובשב םיימעפ
ונעש םירוגמ תורידב ןיינע התליג םעפכ םעפ .תושדח תוירשפא תועצה קודבלו ,תואלחנל
ףושחל הדיב הלע הכ דע ,םרב .בל ץפחב ןתוא הל הארה ךוותמה קיציאו ,היתושירדל
.םולכ אלב ומייתסה היתויולדתשה לכו ,היתויפיצ תא ומאת אלש םייתוהמ םימגפ הריד לכב
התלעהש רמאמ ,"ללכ םלועב שואי ןיא" בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ותרימא תא המצעל הנניש איה
.הנושל לע תורידת
שדח ךוותמ םינפ רואמב הלביק םיכוותמה דרשמל התסינכ םע ,םוי ותוא לש ורקובב ,הנהו
םהב םינוש םיקית לע ול רפיס קיציאש ףא .לומתא דוע םוקמב ותדובע תא לחהש ,ןוני םשב
תא ןוני ינזואב הטריפו הבשש רחא .המחור לש הז ונממ טמשנ הרורב יתלב הביסמ ,לפיט
המדנו ,ויניע ורוא עתפל .עציהה תוריד תייקית לע םידחא םיעגר ךשמ רובעל לחה ,היתונוצר
.תוניינעתה וב תולגל היושע התייה המחורש המ-רבד אצמ יכ ול היה
הדיחי הריד התייה הרידה .ביהרמ ףונ ינפ לע הפקשנש תראומו תחוורמ גג תריד וז התייה
.ידיימ היה הילא הסינכה דעומ .המוק התואב
הביל תא הרידה התבש ,ןושאר טבממ רבכ .םוקמב המחורו ןוני ובצינ רבכ הלק העש רובעכ
תא וינפב החטשש תע ,הדועמ הל הרוכז התייה אלש תובהלתה הב הזחאו ,המחור לש
.שדוחמה הבוציעל היתוינכות

.םדקתמ ליגב רשב תאירב השיא ,יאלוזא תרבג תא םה ושגפ תוגרדמה םרגמ םתדיריב
ףוס ףוסש וז הריד היואר ,ןכא" .המחור תא הלאש "?הרידה תשיכרב תניינעתמ תא"
."התוא תואצומה תא םכל רפסאו דבכתא ,יתרידל סנכיהל וליאות םא .לאוגו הנוק הל אצמית
הת לש רחבמ השיגהו ,םחימה תא התפש םירמ .יאלוזא 'בג לש התרידל ורס ןוניו המחור
.םיחמצ
הב תניינעתמ תאש הרידהו" ,הללוג ,"הנידמה םוק רחאל םידחא םישדוח הנבנ הז ןיינב"
תיבמ ובושב .באב העשת לילב םילורחב קחשל וגהנ הנוכשה ידלי .יכדרמ ןודא ידיב השכרנ
,םידחא םיזורח לע תיבל הסינכב יכדרמ ןודא קילחה ,באב העשת לילב תחא הנש תסנכה
ןפואב וחומב עגפנ יכ עבקנ םש 'קדצ ירעש' םילוחה תיבל להבוה אוה .ותרכה תא דביאו לפנ
.יופירל ןתינ וניאש
רחא .ללכ ונתשה אל וינפ יוות יכ ףא ,רחא םדא לכ וא ותחפשמ ינב תא תוהזל חילצה אל אוה
םידליהש העש םוי ידימ ודקופלו ורקבל ותשא הגהנ ,םיינורכ םילוחל םילוח תיבב זפשואש
.המע םתוא לוטיל איה הגהנ השפוח ימי רתיבו םיגחו תותבשב קר .רפסה תיבב והש
היפ לע עמשנ אל םלועמו הפגב םינבה תא הלדיג .התחירפ אישב השיא זא התייה הלב
ףא לע .המצעל התוא הרמש ,יהשלכ הסרתה הל התייה םנמא םא .הנאות לש בוטרוק לכ
עגרל וליפא התעד לע הלע אל ,תושפנ שולש תב החפשמ רובע הלודג התייה הרידהש
.תופילח תרמוא התייה ,ילעב לש וחוחינ חיר הלוע הניפ לכמ .םירוגמ םוקמ ףילחהל טק

.ךכב התכזו ז"כשת תנש לש תועובשה גחל ותיבל ואיבהל תדחוימ תושר תלבקל הלעפ איה
דציכ ונטבהו ,ןיינבה ירייד לכ ,ונלוכ ונבצינ .םינכשה לכ ורמא ,ןוחצינה לש םישוחה ןורכיש
הינפ לע הכוסנ התייה התומכ יל הרוכז אלש תדחוימ הנדע .הרידה חתפל דע הקנולאב אשינ
ומוקמ דיל הבצוה ותטימו ,יכדרמ ןודא לש ויתויחאו ויחא תא הנימזה גחה תדועסל .הלב לש
להקה לש הביזעה ידעצ תא ונעמש דוע תרחואמ הליל תעשב .ןחלושה שארב םימיה רבכשמ
."ותטימב תמ אצמנ רקובב ,םלואו .ברה

םוקמ יכ ועבק םימכח" .המחור לע הטיבהב הרמא ,"תודהיב קרפ תעדוי יתומכ השיא ףא"
ףיסוהל ןתינש יל הארנ יתעד תוינעלו .ןידמוע םניא םירומג םיקידצ ,ןידמוע הבושת ילעבש
אובל הלוכי היירב לכ ןיא ,םידמוע םירוסיי ילעבש םוקמ יכ רמולו םהירבד לע וז חורב
."םתציחמב

תיבב ררוגתהל הרבע תולבאה ימי םות רחאלו ,הרידב ראשיהל תלגוסמ התייה אל הלב
תיבל הלב הכלה בוריקב םינש עברא ינפל .םינשה ןתוא לכ הקיר הרתונ הרידהו ,התוחא
הנושארה לבאה תנש םות דע .םינבה ינש ןיב הוושב הווש היסכנ תא השירוהו ,המלוע
ץפח והילא .הב השעיי המ תובר םינבה וטבחתה ,וז הנש רחאל .הרידב ןיינמ םייקתה
תוברהל תנמ לע םיצופיש הב ךורעל שקיב ארזע דועב קושב הריכמל תידיימ האיצוהל היה
.ער דעו בוטמ הז םע הז רבדלמ ולדחש דע ,הז ןיינע לע םהיניב הטטק הלפנ .הריחמ תא
שקיב הנורחאבו ,ויסכנמ דריו ונוה לכ תא דביא והילאש דע הבוזע תויהל הפיסוה הרידה
.הירבד תא םירמ המתח ,"הרכומל ויחא תא ץלאל

ןמיז ,דרשמל םבוש םע .הרידה תורוק תא םתעידיל האיבהש לע יאלוזא 'בגל ודוה ןוניו המחור
הזוחה תמיתח דעומ .םידדצה ןיב םירבד ןורכיז םתחנ םוי ותואב דועו ,םינבה חוכ אב תא ןוני
.היוסח תינוחטיב תוליעפמ ארזע לש ובוש תרחמל ,חספ ברעל החדנ ומצע

תרחואמ הליל תעש דע הרע שמא הרתונש םע .רחש םע המחור המק חספ ברע לש ורקובב
.תופייע לכ הב הרכינ אלו ,הננער השח ,גחה תארקל תונורחאה תונכהה תא םייסל תנמ לע
הפרש ןכו התושרבש ץמחה תא הרעיבו ,הדומצה הניגה לא התריד תספרמ תא האצי איה
םדוק העש יצח .בורקמ הז הנמלאתהש ,לוממש הנכשה הטרב הל הנתנש ץמחה תיקש תא
ןידה יכרוע דרשמ רבע לא הינפ תא המשו התריד תא הבזע ,הזוחה תמיתחל דעוימה דעומה
אל הרענ התויהב יכ הרכזנ איהו ,הילע תחינ תופעלז םשג .םתחיהל הזוחה היה רומא םש
ןהבש תועסמ ,חספה תשפוחל ודעונש אביקע ינב תועסמ ריוואה גזמ יאנת לשב ולטוב תחא
םירודיסל םכרד תא ושע םהילעבש בכר ילכמ ומה רבכ תובוחרה .קלח לוטיל ליגרכ הגהנ
.םילכ תלעגה לש םידקומ ובצינ תובר תוניפבו ,גחה םדוק םינורחא תוינקלו

ןצינ הנהו ,הזוחה יקתוע לע המש תא תמתוח המחור דוע .ןנכותמכ להנתה הזוחה תמיתח רדס
לע ויתותוא תא ןתיי אל רבדהש ידכ ץמאמ לכ התשע ,תושגרתהה הב התאגש ףא .רדחל סנכנ
התייהש הגרעב וז לע הז וטיבה םהו ,הלומ בצינש דיחיה יונפה אסיכב בשייתה ןצינ .הדי בתכ
ידיל הרידה תוחתפמ ורבעוה ,הזוחה יספטבש ןורחאה תמיתח םע .םדבל םהל הרומשו הסומכ
.המחור

ריעה לע ףיקשהש ,"םילשורי תנינפ" ןולמב המחור לש התחפשמ ינב לכ וסנכתה ,ברע תעל
לש התעש העיגה הדגהה לש ןושארה הקלח תא ורמאש רחא .ףתושמ רדס לילל ,הקיתעה
ונימזה םתצקמ .םיחרואה תשקב יפל ,הנושארה הנמה תא הליחת שיגה רצלמה .גחה תדועס
שדחתמו ךלוהה גהנמ לע הנורחאב העמש יכ הנייצ ימענ .םייופא םיגד םתצקמו םיאלוממ םיגד
רכז חספה תרעקב ישילש לישבת םיחינמ ויה ויפלו ןואג ארירש בר לש ומשמ תורוקמב אבומה
.םירמל

שודיח לכ סינכהל ןויסינהמ ןוצר יעבש ויה אל ,םהב ורכינ ןשיה רודה ינוניגש ,המחור לש הירוה
ירחא .המכסה תואל םשארב ונהנה ,םתלכ תא רעצל אלש תנמ לע ,םוקמ לכמ .חספה רדסב
.הבושחו תעדונ תינרות תוישיא לש המשמ רכזוה הז גהנמ ,לכה תולככ
המחורש הווקמ ינא יכ עידוהל שקבמ ינא" :רמאו וינפב המשוהש םיגדה תחלצ תא היבגה ןצינ
."לארשיו השמ תדכ בורקה ץיקב אשנינש רחאל ,אבה חספב ונתיבב הז גהנמ גיהננ םנמא ינאו

."ונלו וניתובאל הדמעש איהו" תא םישמ ילב םזפמ לחה המחור לש היבא