םוד ןמיתב שמש

שהגרב הדידי-הלאירא

ז"ל עובמ


.הדודה הפיסומ ,אבס לש רבח .שרופ אל ותוקידצ המבו .אוה היה קידצ שיאש הזב ליחתנ
.םיחאכ םרבחמ םתוקידצ רתכו .אוה קידצ - ל"צז אבסש ונל עודיבו

,םירהצ וא רקוב ותוא רטפנ ול ,אלימ .היה שדוק תבש ברע ישיש םוי ,קידצ ותוא רטפנש םוי
.תבש לצא הבורק התיה הזה םלועה ןמ רטפיהל ותעש ךא .םויב וב ורבוקל תוהשה התיה

,םיכירכתב והושיבלה .םויב וב תוזירזב ורבוקל ורמאו ,תושעל המ םוקמה ישנא םתעדב וככח
,התיה םהמ הזירז שמשה ךא .ומע תושעל ךרצנה ושעו ,םירופיכה םוי לש םינבלה וישובלמ
רובקל ומייסיש דע ,ןיתמתו דומעתש הנודא הל רמאש ,תדמועכ קר .עוקשל תדמועכ התיהו
לצא םהו ,םהישאר לע םהיתורטע רשא ,םיקידצ םע בשילו ,ןדע ןגל סנכיהל דמועה ,הז קידצ
.ךרבתי 'ד אסכ

!הדמע

תבש ינפ הלכ תארקל ידוד הכל" .השודקב תבש לבקל וסנכנו ,תמה םע תמא לש דסח ומייס
"...הלבקנ

ףאש םימעפ ,תוזירז לש םוקמב ךא .םוקמה ישנאב םהב התיה תוזירז לש הבוט הדימ
.תפחדנ תוזיזפה

והורבקש ושע הפי :ונממ שקבל הרייעה לש ירומה לא םולחב קידצ ותוא אב שדוק תבש לילב
םהיתותילטב םיפוטע םלוכש .תבש לש ולש תילט ולצא םישל וחכששכ ,ושע הפי אלו ,םויב וב
.ומע ותילט ןיאש ,שייבתמ אוה קרו ,ךרבתי ולצא

,ולש ותילט םג ואיבי והורבקיש העשבו ,אובל םלצא יורק ,ינומלא ןב ינולפ אבה עובש :ושקיבו
.ושע ןכו .ולש ורבקב הוחיניו

.הדותו הכרב ול ןתנו ,םולחב ירומ לצא קידצ ותוא תינש אבו