רפוהגנילק טנדוטסה

לאירא יבצ

ז"ל עובמ


.היה ךרד רשיו קידצ שיא רפוהגנילק
.ןתנוי םג ומשש ועדי םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטעמ

.אצי םיללובתמ םירוה תיבמ יכ ,היה םייוג תמכח גופס

םיחוכיוה ושער רבכ וז ריעבש ידוהיה םיטנדוטסה תיבבו ,יצולח זכרמ היה בובל ותדלוה ריעב
.םיטסילאיצוס ןיבל םינויצ ןיב

תודגנתה תורמל ףרטצה תורחאו "ריעצה רמושה" ןוגכ תוינויצ תודוגא לש וז הריוואמ עפשומ
ילגמ דחאב הצרא הלעו ,תידוהי הנידמ תונבל םיצורש ,םינויצה ןועגיש דגנ ונעטש ,וירוה
.תונורחאה םירשעה תונש לש היילעה

קוסעל םיאתמ אוה ןיא יכ םרבסב וקדצ םירוהה יכ הרהמ דע חכונ ,םיצוביקה דחאב ,ץראב
.המיילשורי הלעו ץוביקה תא בוזעל טילחה ןכ לע .תינפוג הדובעב

.וישרוש םיאצמנ ןאכש ,השגרהה תא דימ ול ונתנ וילע התעפשהו םילשורי
םיהולאה ריע תא תעדל ויה וינייעמ לכ .קחדנ ותדלוה ריעב וידומיל תונשב שחש רוכינה
.ונמע תדלוה שרע התייהש
.וידומילב ךישמהל טילחה ןאכ

ריעב וכלהתהב .זאמ היתודלות תעידימ קניש ,ןירותסימב ותוא הפטע םילשוריב הרצקה ותוהש
איבנ וא הז איבנ האר ונוימדב .תורתסנ ול תודיגמ רומיק לכו ןבא לכש ול היה המוד המוחה
.םימודקה םימיה לש רחא ךלמ וא הז ךלמ ,רחא

היילעה תארקל ותרשכהמ קלחכ באש ונמע לע ויתועידיש ,ונדמל םירבח םע ולש תוחישה ןמ
ותרשכה התייה ,השעמל .ץרג לש תידוהי הירוטסיהו תונויצה-תודלות ,תירבע-ןושל :ומכ הצרא
.תימואלה תודהיל ובוריק תישאר הרומאה תיצולחה

טעמ ול ושמיש ןוימדל ךמת .תושממל ,לוכיבכ ,ןוימד לש ךפונ םע ךפה הז ירוטסיה עדי
.ונמזב רוקסל היה רשפאש םג ,תיבה רה תומוח ביבס םייולגה םייגולואיכראה םידירשה
.הקיטמתמל תויטנ םע ילנויצר שיא ומצע בשח ,םילשוריל ואוב דע ,ןתנוי

.ןירותסימהו יזויגילרה דוסיה ול ףסונ וליאכ םישמ ילב ןאכ
תונש לש רוכינל רומג דוגינב תיבב ומצע שח הקיטמתמל הטלוקפב םילשורי לש הטיסרבינואב
.הלוגב וידומיל

.ומעל תוסחייתה וב הקימעה םילשורי לש התריוואו הקיטמתמה תמכח

:ןוגכ ,תויורזומ וליא יאב ואטבתהש ,תויטסימ תועפשה םילשורי וילע העיפשה ןמזה תצורמב
.הקיטמתמל הטלוקפל ותולעב תילטב ףטעתהל ותטלחה

,ונימכחל לוכיבכ ותוא בריקש ןומדק ןממס ןיעמ וליבשב התייה םירועישב תילטב ותופטעתה
היה אל ,וז הניחבמ .תופנכ עברא םע היה היבעה תמגודכ םהלש שובלהש ,ותנבה יפלש
אטבל ודמלש תיחרזמ תירבע היצקידב חחושל ופאשש םיריעצ הלא יא ןיב דיחי איהה תעב
.תיברעה ןמ

תחתמ תומוחה ויניעו תוקדה ויתותפש ,רשיה ופא תא ,םיילבואה וינפ תא הטילבה תילטה
.הקדה תילטה תרטע ןיבל דימת הרותסה הרוחשה ותירולב ןיב דוגינ היה אלו ,ויתובגל

ועקשש ןמזב וב רשא ,םיריעצ םיצולח ויה תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטסה םג םימיה םתואב
.דימת היוצמ התייה אל הדובעה םלוא .ץראה ןיינבב קוסעל םדימ וחינה אל ,םהידומילב
:ריש ורש םה
עודמו המל שדוקה ריע םילשורי
.עובשב םיימוי יל תתנ אל
הדובע לע יכ ,םירקבב םייונמה יתבל "רבד" ןותיע תקולחב ותסנרפ אצמש לזמ רב היה ןתנוי
,תורוזפ ויה םילשורי תונוכשש םשכ ןכש ,הלק התייה אל וז הסנרפ .םיצפוק ויה אל וז העובק
.העבש יפ םירוזפ ןותיעה לע םהיונמ ויה

.וידומילל רוסמ ןתנוי יח תודידב ייח

קפסלו ול רובחל ול'צ ומצעל שכרו ויתואצוה תא םייתנש ךשמב םצמצ ינועה ייח ףרח ןכ לע
תומלועה םע עגמ אצמ הז ןוגינ ילכמ רתלאל עדיש םילילצמ .ונורסחב שחש ישפנ ךרוצ
.ףוזואית יוניכה תא ול וסחיי םיטעמה ויעדוי .םיינחורה

הבשי ,ןיילקו הטקפ :םירוספורפה וצרה הב ,ההובג הקיטמתמל הטלוקפב םידימלתה ןיב
יחש תוישיא וב ריכהל הליכשה וז הריעצ תיטנדוטס .םידומילב וילא הרבחש תיטנדוטס
.חורב רישע ךא ,ירמוח ינועב - תועינצב
.דחוימ ינחור םדא וב תולגל הנממ וענמ אל ןתנוי לש ויתויורזומ

,םיעצמא ירסח ויה םיטנדוטסה בור .דחוימ והשמ היה אל ןתנוי טנדוטסה לש ירמוחה ינועה
.המסקוה הנממש תוינחורב רישע םתמועל היה אוה םלוא

.הפוריא חרזממ ידיסח תיבמ היה האצומ - הלזיג היה המשש וז הריעצ

הטיסרבינואל תיטנדוטסכ ,הנוש גוסמ הצולחכ לבא ,התלע םירוהה ןוצר דגנ ,והומכ איה םג
.םילשוריב תירבעה

היסנמיגב הידומיל המייסש ךכ ידי לע העגפנ אל התודהיו ,התייה הרשכ לארשי תב הלזיג
.םיידוהיה םיידיסחה החפשמה ייחל םיעוגעג המע האיבה הלש אבא תיב יגהנמ םע .תירצונ
.אב םיללובתמ תיבמש ןתנוי ןיבל הניב דוגינ היה ךכב

םגפ אלש המ ,םיינשה ןיב תודידי יסחי ורצונ טאל טאל יכ דע םהיניב בריק הז טסרטנוק
.וירוה תיבמ ול רז היהש דצ ,הלזיג לש יתודהיה דצה הלגתנ ןתנויל .ןתנוי לש ותוריזנב

יכ ול הרפיס ,הלוגבש הירוה תיבב תבשל היעוגעג תא וינפל חישהל תונמדזה האצמשמ
תיבב רמזל וגהנש תורימז טקשב ררמזל ףאו תבש ברעב תבש תורנ קילדהל איה תגהונ
תוחפל ילע ולקיו ,תבשה תא שדקנ ןעמל תבש יברעב ירוגמל אוב ,ךנוצר" :ול הרמאו .היבא
.קתשו ןתנוי עמש ."םיעוגעגה

תא תונשל ילבמ הילא סחייתהל דציכ ,עגרב וב עדי אלו םואתפ עתפל וילע הלפנ הלזיג תעצה
.קתש ןכ-לע ,וייח חרוא

:תוטשפב ול העיצהו זוע הלזיג הרזא ןאכמ .רתויו רתוי םהיניב ובריק דחי םידומילהו ןמז ףלח
םא ,לכות ןייה לע שדקל םגו ,תבש תורנ ינפל הבישיה ונל ברעתו ,ינועמל אבה תבש ברע אוב"
."בוט ןויער" :רמאו התעצה תא לביק ,םילדבנה ,םיישיאה וייח לע ותדפקה ףרח םעפהו .הצרת

ותוברקתהל ףסונ ןווג הז היה ,ןתנויל רשאו .םהיניב עובק גהונל הזה רבדה ךפה תבש התואמ
.תודהיה לא

ול ךוסחי ,הטיסרבינואל הילעל רתוי בורק םידרוכה תנוכשמ ותריד תא קיתעי םא יכ ,אצמ ןתנוי
.ןמזו תרתוימ הכילה

ךרדל הברקה םושמ םיחפ תנוכשב וירוגמ םוקמ תעדל החרט רשאכ הלזיגב הב התיה תונרקס
.אוושל לבא ,וייח חרוא לע רתוי םירבד ויפמ ליצהל לכות יכ הרבס וישכע .הטיסרבינואל הלועה
ןתנוי וימי לכ - הבלב הלזיג התהת .רבד תולגל אלב םייטרפה וייח לע הדיפקב רמש ןתנוי
?ויתונוזמ םיאב ןכיהמ ,הירפסבו הטיסרבינואב הלבמ

הניאו הבהא ול הבישמ הניא וזש הקיטמתמה עוצקמ תא בהוא) דחא יחצנ טנדוטסש דע
תקולח רובעב לבקמ אוהש לדה רכשב קפתסמו ןתנוי יח יכ הל הליג ,ומש ץרווש ,(ול תינענ
.הנשה תונוע לכב םירקבב םייונמל "רבד" ןותיע

תעידי רסוחש ,םירגובמ הבישי ירוחב ויה תיאמדקא הלכשהל ופאשש תעדה ירחוש ןיב
הלא םירוחבמ םידחאל .הטיסרבינואל הסינכה תוניחבב לושכמל םהל הדמע הקיטמתמה
ולש עוצקמב םניכהל םהמע השע דסח ,תעד רחוש ינע בל עדיש ,אוה .עישומכ ןתנוי דמע
.הרומת אלל

חילצמ אוהש םילילצה םימיסקמ ;ובשח יח רוציל וליבשב .ול'צה ול היה רבוח החונמה תועשב
ויה וירותלא .םיניחלמ תוריציל קוקז וניאו ,ותוא םיקפסמ םינוטה תוקמע .וירתיממ קיפהל
םוקיבש תומלענ תויוזח וליאכ םיפשוחש וללה םינוטה םא יכ הקיסומה אל יכ ,ונוצר םיעיבשמ
ותוא ,ןיאב ןאכ םידילומ תועבצא עגמבו רתימב תשק עגמש תומלענ לע תובשחמ וב םיררועמ
.לוכיבכ ךורב "םייק אל"

.רתסנהו יולגה יזר לכ ןפוצ ויכרב ןיבש אלפומה הז לולח ץע ילכ
רמש הילע ,ותוריזנב תעגלו ברקתהל הל ןיא יכ השיגרהו ןתנוי דוביכב הקפתסה הלזיג
.ןמזה םהיניב ףלח הכ .תורבח לש הברק םייקל ךא ,הדפקהב
.םיירמוחה ויכרצ יולימב ךישמהל ךרוצה תא רתפ אל ןמזה םלוא
רמסמ לע ולגר הכרד רקובה ימודמדב יונמל יונממו הנוכשל הנוכשמ וזפוחב םירקבה דחאב
.ולגר ףכל הלבה ולענל דעבמ רדחו שרקמ טלבש דולח
ופוג ינדגונ לע ךמס אוה .םימב הציחרב ינלטקה ועצפב לפיט ותיבל ובושבו ותדובע תא ומייסב
גהנ אוהש םירוחבה דחא ותוא אצמ וירוסייבו תיתודידבה ותוריזנב .אפרתי ועצפש ריעצה
.תמו ותמשנ תא חפנ אוהו ,אובל הרחא הרזעה לבא ,הרזע קיעזהל הסינ .הקיטמתמב וניכהל
רבעב וידימלת םג ןבומכ םהיניבו םיטנדוטס ,םירוספורפ ויה רפוהגנילקל ןורחא דובכ יקלוח ןיב
הלא ויה וללה .הריעה תורבקה תיבמ םאיבהש סובוטואב דחי ועסנ םלוכ .חונמה הז םרומ לש
.תירבעה הטיסרבינואב ןיינמה ןמ םיטנדוטס םתויה תוכז חונמל ובחש
םיטנדוטסה ובשי םימוגע .םילשוריב הווהתמה הימדקאה ןמ לטקנש הדבאה לדוג תא ועדי לכה
.הריעה םרזוחב ויתובשחמ םע שיא שיא חונמה ידימלת
ודריו לאינדו רדנסכלא ותוא ואר .חונמה ידימלתמ היהש ,ףסוי דרי םיסובוטוא תנחתל םעיגהב
תברקב רגש לאינד רמא .הזמ הז דרפהל ולכי אל יתימאה םלבאב .םהיניב ורבדנ וליאכ ,םה םג
דיגהל םהל היה חרוכ .םבילמ חישהל הזו הז יפ חתפנ רבכו ול ונענ ."ינועמ לא ואוב" :הנחתה
תוגרדב ךרוצה יפל םסינכהלו םהל תורוהל ידכ ונמז לע סח אלש םביטימ לש וחבשב םירבד
.הקיטמתמה תרות
ובל בוט תא רתויב וכירעה דחי םביסהב .ןמזב - זפמ רקי ול היהש המב - חונמה היה ןבדנ
.רדנסכלא רמא דיפקה הכ ותויטרפ לעש ,ולש דיחיה תושרל אובל ותעשב דחא לכל ונתונב
ללכב רדחה תא" .רפוהגנילק ירוגמ םינפ תא ראתו ,היה הקיסומ בבוחש ,ףסוי וירחא אלימ
לזרבה תטימ תא :שיאה לש איילימה תא הווהש הלוכתה יטרפל בל םתמשה לבא ,םתרכה ןה
,םידגב ןורא ול שמישש ,דב ותואמ תכסוממ תחאה רדחה תניפ ,ינוחרפה דבה תסוכמ הכומנה
דביכ ןה .םתעדי תואסיכה ינשו ןחלושה ,םירפסה תיננוכ תא ,ונ .ול'צה - ול רקיל תיווז-ןרקו
סרח דכ .םתוא הניכש יפכ םימה תא ,וכות ןנצמה ,סרחה דכמ ןושארה-םדא-ןייב יתואו םכתא
םתנועב םיבנעה-ילוכשאו ומחל תא הליכהש הלסלס דצל דחאה ןולחה ןדא לע דימת דמע הז
."םתיעב בהזה יחופתו
וז ותודידבב םיארונ םירוסייב ופוס לעו וייח חרוא לע ,ויתונוכת לע ,שיאה לע רפסל וברה הכ
.ול רחבש
יתראשנו ,ףסכ-ןיא-םניחה רועיש תעשל אובל יתמדקה תחא םעפ" :רמאו ףסוי ששואתה םלוא
ירומ לש ול'צה תניגנל הנושארל בישקמ ,רפוהגנילק ירוגמ תלד ינפל תודחא תועיספ עוקת
ןיידע ששוח ,ורדח תלד תא יתחתפ טאל טאל .המדנ הניגנהש דע בישקמ יתנתמה .ץרענה
הארנכ ...ההות ,הגוה ,ויכרב ןיב ןיידע ול'צה ,ןחלושל ובג בשוי ותוא יתאצמו ,ועירפא אמש
.ול'צב םולעה ןמ רותליא ,ורדחל ץוחמ יתעמשש הקיסומ רתליאש רחאל ויתאצמ הז בצמבש
."ןגינ שדוק תדובעבכ יכ יתחכונ

הסינכ תניחבל רפוהגנילק םתוא תנכהב םיכוז םתויה תעבש לאינדו רדנסכלא ,ףסוי
יגרטה ותומ םהיניב בריק התע לבא ,תפפור תורכיה הז תא הז וריכה ,הטיסרבינואל
.ףתושמה םרומ לש

רצוע רצואה תאו הטלוקפל וירפס טעמ הוויצ וב ,עוקת קתפ ואצמ םתוימה ול'צה ירתימ ןיב
.הלזיגל ול'צה תא - ןירותסימה ראב

.יסורה שלופה ידי הדוכל וירוה תיב אצמנ הב ,בובל ותדלומ ריע רבכ התייה תע התוא ,בגא
.המוציעב רבכ התייה היינשה םלועה תמחלמ