לגרל הילע

לובט ןבואר

ז"ל עובמ


ירוחאמ זוכירב גהונ ,ויבא בשוי וכותב .יצחו שמחב קוידב בוחרה תניפב רצוע לודגה טיזנרטה
.הלוע תירפסמ הרדסב םינשה םע תובחרתמה ויתודימל הנטק תצקש הפילחב סופת ,הגהה
לע ישוקב תרמוש ,תודבכב תרפואמ ,םויה רוביג לש ומיא ,גהנה לש ותשא ,השיא תבשוי ודיל
חלוש גהנה םג .ההובגה התקורסת תא םיידי יתשב הקיזחמ ,בכרה ילוטלט ךותב השאר תוביצי
אלה המוקממ ףוס ילב הקילחמש הקירבמה הפיכה תא םישמ ילב ריזחמ ,םעפ ידמ ודי תא
קיזחמ ,טיזנרטה תשמשל חוכב תוצוחל וינפ ,הנבל הצלוחב טונח ,אוה בשוי םהירוחאמ .יעבט
,תושק ןמש תופיטב תמתכומ השמשה .תאז תמדקומ העשב דואמ רק ריוואה .וילגר ןיב וידי תא
לש עובקה ושומישל היח תרוכזת ,ץמצמח בלח חיר הפידמו תוחורס םיציב לש תונטק תופילקב
.הבונת טיזנרט :רקוב רקוב בכרה

."ךלכלתת השדחה הצלוחהש ךל רסח" ומא וב תרעוג "ןולחל קבדת לא"

םהיליעמב הפופצה םתדימע ךותב דחא שוגכ םיארנ ,השימח םיכחמ רבכ בוחרה תניפב
דודו האל הדוד :רדוחה רוקהו תמדקומה העשה לע ןוטיר לש רורב דה םהילעמ ףחרמ .םיהכה
הלילה יצחב ררועתהל םיליגר ,םלוכ םה היסנפב .הרובד הדודו םייח דוד ,היח הדוד ,השמ
.תונשי תיב ילענבו םייוהד םיקולחב תונטקה םהיתורידב םיבבותסמ ,םויה יצחב םתטממ םוקלו
דוד קר .ןורחאה בשומב םלוכ םיפפוטצמ ,לודגה וטואל םיספטמ םה הטקש החינגבו טאל טאל
ומאו ויבא ."םירשעו האמ דעו תחנ קר ,בוט לזמ ,בוט לזמ" :וסנכיהב רחינ לוקב ארוק םייח
האמ המ ,םייח תעגתשה" :יהשימ תטלופ ןורחאה בשומהמו ,ושארב דחא לכ םיקוסע ,םיקתוש
קר אוה ."ונתאמ ראשנש המ הז ,ימואל חוטיב לע לטנ קר ,ידמ רתוי רבכ הז םינומש ,םירשעו
וילא רשקתה אל דחא ףא" ,ויבא םואתפ הלגמ ,"רסח המלש" .ןולחל רתוי דוע וינפ תא דימצמ
"?םויה

,ףוס ילב לצלצו לצלצ ןופלטהו ,שמחל עברב קוידב" ,תרענתמ האל הדוד ,"יתרשקתה אקווד"
םינוויכה לכמ ."ןמזב עיגהל םעפ דמליש ,וישכע עוסנל ךירצ ,סופת לש שער היהנש דע שממ
.המכסהב תונהנהמ תוטמוקמ םינפ

השימחה .הממד בכרב ."תוקד רשע הכחנ" ,עונמה תא הבכמו ןוידה תא ויבא םכסמ "בוט"
האל הדוד קר .םונמנ ךותמ לופיל םרטנסל םינתונ ,ומוקמב דחא לכ תיפוס םימקמתמ רוחאמ
דיגהל הכחמ ,םיקדוצ הירבדש חיכוהל הצור ,ימדקה ןולחה ךרד בוחרה לע תצרחנ הטיבמ
םיסקרוב חירו לוז םשוב חיר ,תוטקש תומישנ תוכזב ."םכל יתרמא ,ונ" :תובוהאה היתולמ תא
עמשנ םייתפש ץומצמ .טאל םמחתמ וטואב ריוואה ,רוחאמ ןוטרק יזגרא ינשב חטב םינכושה
בהבהמ םיכוליהה טומ דילש ןטקה ןועשה .תידדצה הארמה לומ םדואה תא תקדוב ומא ,עתפל
תחתופ האל הדוד .ךרדל תאצל ןנוכתמו עונמה תא קילדמ ויבא ,םיעבראו שמח וישכע העשהש
ךא ,ותנש ךותמ העינכב ןהנהמ רבכ השמ דוד הדילו ,הטפשמ תא איצוהל תנמ לע היפ תא
וינפ .ידגנה בוחרהמ תוריהמב ברקתמו םילודג םידעצב גלדמ אוהשכ הלגתמ המלש דוד ,הנה
היניע :האל הדוד לש הפוצרפ תא רורבב ןיימדמ אוה ךא תפנוטמה השמשל תודומצ ןיידע
תלדה תא הפונתב חתופ המלש דוד .תרכינ הבזכאב תוצומק היתפשו קד ספל תומצמוצמ
,המינפ תחא הציפקב סנכנו ,הלהבב םיפקדזמ רשא םיבשויה לכ תא ךכ ידכ ךות ריעמ ,תידדצה
תאו ירוחאה בשומה תורעג תא ןזוא יצחב עמוש ,ינשה ןולחל דימ רבוע אוה .ןולחהמ ותוא קחוד
לעו ,הלילה עצמאב ולצא לצלצו לצלצש ןדרטה לע רפסמה ,המלש דוד לש תורופסה ויתולמ
,בוט ,ועסיי רבכו עיגיש חוטב היה ,המ אלא ,רחיא ןכל .ומלועל ךלה םויה אקוודש ןשיה ןועשה
.רקיעה הז ,ףוסבל קיפסה ,הנה ,אלימ

םיעבראו האמ םילשורי :ארוק אוה קורי טלשמ ,ףוחה שיבכב בלתשמ בכרה תוקד המכ רחאל
תא טיזנרטהמ קיפהל חילצמ ,זגה תשווד לע קזוחב ץחול ויבאו ,דואמ הלילד העונתה .רטמוליק
תוריפצמ הפייע תושידאב םימלעתמ ,ובחורלו וכרואל ,שיבכב םיטש .ש"מק םיעשת :םומיסקמה
:ארוק אוה .תנכוסמ תיווזב הדצה הטונ התקורסת ,וישכע תמדרנ ומא םג .ביבסמ םיגהנה
הקורז ותפיכ ,םדרנ ויבא םג וליאכ ,וכרדב ךישממ בכרה .םירטמוליק השימח דוע קלד תנחת
רע אוה יכ תולגמ הגהה תיתחתב ודי תועונת קר ,והזח לע תוטומש וינפ ,םיכוליהה טומ דיל
.ושפנ תאונש האל הדוד חכונל החמשב רחונ ,השמשה לע ץפקמ ושאר ,המלש דוד ודיל .ןיידע
ינפל .רשע השולשה ותדלוה םוי לח םויה .הלק תושגרתה ונטבב שח ,טיבהל ךישממ אוה קר
רב ,דליה לודג רבכ ןה ,תודודו םידוד תבורמ תיתחפשמ החורא עצמאב ,םואתפ ורכזנ שדוח
דיגת ,שי המ" ,טבחתמה ויבא חכונל האל הדוד זא הקספ "שפוח דחא םוי חקית זא" .הווצמ
."םיבייח ,ךל תתל םיבייח ,הווצמ רב ןבל שי

רבב ידוהי דלי ךלוה רבכ הפיאל" ,ומיא יפלכ האל הדוד הכישמה ,"השענ המ תרמוא תאז המ"
לש טיזנרטב דחי םלוכ עסינ ,ןבומכ לתוכל ,תמאב ?םכל ריבסהל ךירצ לכה ,המ ונ ?הווצמה
םירהצה דע ,רוזחנו והשמ לכאנ ,דחי וללפתי םינבה ,ךלש ןבה ,שי המ ,תוגוע המכ יניכת ,השימ
רידנ ףוטיל הפטילו ,"הזה דמחנה דליל ושעת הז תא תוחפל ומיזגת לא ,ונ ,תיבב היהנ רבכ
.םידעוסה ראש דצמ תבהלנ המכסהל הכוז ,םיכובנה וירוהב חור רצוקב הטיבמ ,ושאר תא

ןיאו הכורא העש רחאל .התאצרה תא תיפוס תמתוח ,רשק ילב זא הלמלמ ,"םכל יתרמא ,ונ"
דבאמ ,םילשורי ירהב תולעל ליחתמ בכרה ,תובוהצ קלד תונחתו םירוזמר ,םיקורי םיטלש רופס
השמשה תא הסכמ ךימס חיפ ןנע .ינמיה ביתנב הלודג תיאשמ ירוחאמ ךרתשמו תוריהמ
וביל ,םיכומנ םיחישו ןרוא םיסוכמ םירהב וידדצ ינשמ םוסח ,הלועו לתפתמ שיבכה .תימדקה
,תרחואמ רבכ העשה .םיברקתמו םיכלוה ,םיברקתמש רתסנ שוחב שח ,ויתודג לע םדגנכ הלוע
םי תא תועלוב ויניע .םיגוסה לכמו םיעבצה לכמ תוינוכמ סומע הלועה שיבכהו ,הנומשל עבר
יבכר ינש םירבוע לוממ ביתנבו ,לוחכ בוש ,ןבל בושו ףסכ ,לוחכ ,םודא ,ןבל ,דיל ביתנב עבצה
ועיגה םה ירה ,בוביסל רבעמ םימלענ םהש דע תושגרתהב םהירחא בקוע אוה ,םילודג הרטשמ
תדרחב וב רהרהמ קר ויתפשב שרופמה םשה תא תולעהל זעמ אוה ןיא ,םילשורימ ,םשמ
אוהו ,םיקיתע םיבכר לש םיפורש םידלש המכ שי םילודגה םירהה תועלצ לע .םילשורי :שדוק
לכו הגיהנב זכורמ ויבא לבא ,והשימ לואשל הצור ,הלעמל דע עיגהל וחילצה ךיא ןיבמ אל
תרשבמ :הנימי ץח ןמוסמ קורי טלש לע .טיבהל ךישממו רתוומ ,ודגנכ םימנמנמ ראשה
ותבזכא .המידק לגלגתהל ךישממ בכרה ךא ,תושגרתהב ףקדזמו ועיגהש בשוח ,םילשורי
ךכ ךישמי ויבאשו ,ןמזב םוקי אל דחא ףאש ,םואתפ ששוח ,תועמד תואלמתמ ויניעו תרבוג
.דועו דוע

לא תוריהמב תצמצממ ,טאל תררועתמ איה "?םיעיגמ יתמ" ,ץמוא אלמתמ אוה ,"האל הדוד"
."טעמ דוע ,דלי טעמ דוע" הנועו םייתניב הלעש קזחה רואה לומ

:המדאב תויתוא םינמסמ םיקורי םימשב יחיש האור אוה תיטיא העיסנ לש העש עברכ רחאל
ירוחאה לספסהמ .ועיגה ףוס ףוס ,הנה ,תושגרתהב םעופ וביל .םילשוריל םיאבה םיכורב
,תיחצנה התחפטמ ךות לא תוכורא תלעתשמ הרובד הדוד ,תוררועתה ישורשר עומשל רשפא
.רוויח קרב ןהב תולעל הסנמ ,תולבה היתפש לע םדוא תחרומ היח הדודו לוקב קהפמ םייח דוד
יתלבה תא ןקתל ,תודעור םיידיב ,הסנמ ,הארמב התומד לומ לא תתעבנ ,הררועתה ומא םג
.הגהה יבוביס םע תישירח הזז ודי ,והזחל דומצ ןיידע ורטנס ,ענ אל ויבא קר .ירשפא

חתפש ןולחהמ חורה שער לע תרבגתמ ,ויבא ןוויכל האל הדוד תקעוצ ,"הנימי אבה רוזמרב"
רחאלו התארוהל תייצמ ויבא ."םש יתוא תעמש ,השימ הנימי אבה רוזמרב" ,המלש דוד םואתפ
ךירצ ,םכל יתרמא" ,הנושאר תששואתמ איה "ונ" .לצרה רה :הלודג היינחל םיעיגמ תוקד רפסמ
."ךלי אל הז הככ ,והשימ לואשל

טיזנרטבש ירטה אשמה לע ומצעל חטב קחוצ ,ךרדה תא םהל ריבסמ עשעושמ תינומ גהנ
םהבוג תא ,םיסובוטואה יעבצ תא ,ריעה תוארמ תא עלוב ,השמשל קובד ןיידע ופוצרפ .הבונת
אוה .םהמ ןרקומ רחא רוא וליאכ ול םימדנ םירחא םיפוצרפ ,םירבועה תוזח תאו םיניינבה לש
תא הוואתב חירמ אוה ,רצ קדס ידכ חותפ ןולחה .םילשוריב אוהש הנושאר םעפ :דואמ שגרנ
ילוא ,םינטק םיחרפו ךימס חיפ ,רק םירה ריווא ,תוינוכמ ןמש לש םוסק בוברע ,רדוחה חירה
ריעה תומוח תא קוחרמל םיאור תוקד םירשע רחאל .העונת יא עצמאב םהל םיחמוצה ,תוינלכ
הארנ לכה .םיציבה יריישבו ןמשה ימתכב תובברעתמ ,תופוקש תועמד תוגלוז ויניע ,הקיתעה
,הנהו ,זא םשרתה ךכ לכ .ריעה רורחש לע ודמל םש ,'ה התיכ לש הארקמה רפסב ומכ קוידב
הווצמה רב ,הזה דחוימה םויה תא דואמ בהוא ,דואמ חמש אוהו ,ךכ לכ יח ולומל לכה וישכע
תא לוכאל יאדכ ןכיה םיחכוותמ ,ויבאל ומיא ןיב ינלוק חוכיו ליחתמ המידקמ .ולש קר ,ולש
.בכרה דיל לוכאל אמש וא ,לתוכל לכה םתא בוחסל םאה ,קוחרמ ואיבהש דוביכה

תרמוא ינא ,ףידע ,רוזחנשכ לכאנ ,לכה בוחסל ךל המל" ,האל הדוד דימ תקסופ ,"השימ בוזע"
ףאו ,זכורמ גוהנל רזוח ,קתוש ויבא .תישירח המכסהב םינהנהמ תוטמוקמ םינפ עברא ,"ךל
.תידדצה הארמה לומ לא םילשוכה היקוסיעל תרזוח ומא

,וירוחאל ץיצמ ,םייח דוד חוודמ "דחא קובקב רבשנ" .קותמ ןיי לש קזח חיר טשפתמ וטואב
םירוחב תצובק תיגוגזל דעבמ םואתפ האור ."תפנוטמ ןאכ הפצרה הככ םג ,ארונ אל"
חורב תורדבתמ תולסלוסמה םהיתואפ .היזיוולטב קר םויה דע האר םהומכ ,םירוחש ישובל
ילב ךייחמ אוה ףא .וירבח תא וירחא קיבדמ ,לגלגתמ קוחצב ץרופ םהמ דחא ,תימלשוריה
,הקומע החינגב רצוע בכרה ,םודא רוזמר .טק עגרל םתרובח לא ףרטצהל קקותשמ ,םישמ
טיבמ ,ןטק דלי האור ולומ ןולחהמ .רוחשה הגהה לע ןועש וחצמ ,וישכע ירמגל םדרנ ומכ ויבא
,ונושל תא אוה םג איצוה דימ .ודגנכ וינפ תא הוועמ ,הכורא ןושל ולומל איצומ ףוסבלו ,םג וב
השימ ונ" .םילשורימ דלי םע קחישש ,עדוי ,דואמ הנהנ אוה .ץומח בלח םעט ךכ ידכ ךות םעוט
."רבכ עס ,המידק ,וישכע קורי רוא ,םייניע ךל ןיא" ,הרוחאמ םירעוג ,"המידק

קוחרמ ,עגר דוע םש ול ושעי הווצמ רב תביסמ .לתוכה ןוויכל םימדקתמ ,עינתמו רענתמ ויבא
,בורק שממ םיאצמנ ,הנהו ,קספה אלל םיעסונ זאמו שממ המחה ץנה םע ואצי ,ךכל קר ועיגה
,םילשוריל ,המידק ,השימ המידק" :לודג רשואב קועצל אוה םג הצור .העיגנ קחרמ טעמכ
."ילש הווצמ רבה תביסמל ,לתוכל

.ימדקה סנפל שממ קבדנ ,הקזוחב רפוצ ,לאמשמ תוארפב םתוא ךתוח שעורו לודג סובוטוא
.תחא תבב רצענו השירחמ הקירחב לטלטמ וטואה לכו ,וילגר יתשב סקרבה לע ץחול ויבא
,םיישיאה םהיצפח רחא שואיב םירת ,הטמ םיטומש םהישאר ,באכמ חנוג ירוחאה בשומה
ויבא .וילגר ןיב וישכע לגלגתמ קיטסלפמ ןותפשש ול המדנ .ומלענו ולפנש ,םירירבשו םינטק
.הלוכ ריעה יפלכו רוחאמ םירפוצה םיגהנה יפלכ ,קחרתמה סובוטואה יפלכ הרצק הללק טלופ
הכלה ,טקשב תבבימ ומא ,המידק םיכישממ תונויסינ השולש רחאל .עונמה תא בוש עינתמ
םגו ,תבנגה תירפסל לקש םינומשה לע בלה באוכ אל ,המ .תיתונמאה תקורסתה לזאזעל
.תיבב הדישה לע המלצמה תא החכשש הרכזנ קוידב

ףתכ לע דוד םנמנמ ירוחאה לספסב ,ישארה שיבכב םירזוח רבכ יצחו תועש שולש רחאל
תזחוא ויבא לש ודי ,ולוכ ךופש רדס יאב ךובסה הרעש ,הרוחא טומש ומיא שאר םג ,הדוד
תמתכומ ,תושוודה ןיב וישכע תטמוקמ הנבלה הפיכה .הלאמשו הנימי הענ ,הגהב הרזח
,ידדצ בוחרב םהל םלענ ,הרזה ריעב המלש דוד תא וריאשה .ימוג תיילוס לש םיהכ םימתכ
וינפ .חקלה תא ףוס ףוס דמלישו הרזח עוסנל ךירצ יכ ,האל הדוד לש היוויצ םהילע םיקזחו
תולודגה תומוחל דע ואב .ועיגה אל לתוכל ,תקחרתמה ריעב שואייב תוטיבמ ,השמשל תוקובד
םהל הרמא ךכ ,וכותב ליכמ רשא ,שודקה ,לודגה ריקה תא ונוימדב זא האר רבכו ,רכזנ
ןיידע קתפהו ,םייעובש ינפל ןיכהו בשי ,אוה םג בתכו .תושקב יפלא ,םיקתפ יפלא ,הרומה
ודיב תתוא ,לחלחכ רטוש םתוא רצע המוחה רעשב .ותווקת הזוגנ .וסיכב קומע קומע ןומט
,רחא םויב אובל ,תושעל המ ןיא ,יאבצ סקט ,ימעפ דח ,םויה הסינכ ןיא ,הלאמש וכישמיש
אלל הטמסב וא בוחרב בוביס לכב ךבתסמ ,םימעפ שש ריעה תא בבס ויבאו .רחמ רשפא
םעפו הנורכז הב דגב םעפו .חותפ ילואש שדח רעשב םעפ לכ תרכזנ האל הדודו ,אצומ
.רעשה םהב דגב

."םיעגושמ ומכ תאזה ריעב הרטשמהש יתמשא המ ,םכל יתרמא" ,זא תרמוא התייה ,"ונ"

הכימש לע הסרפ ומא .םילספס ינשו םיקיתע תיז יצע המכ ול ךומסבו ,ןטק ןוינחב ונח ףוסבל
יקובקבב ,םילוטלטה לכמ רבכ וכעמנש תושקה םיציבב םיסקרובה ובברעתהו ,ברה דוביכה תא
ליבשב ןיי .תומוח-תובוהצה תוננבבו תוסג תועוצרל םיכותחה םינופפלמב ,הרוחשה הריבה
םלוכ ולכאו .זוזגאה רוניצ דיל תוניתמב וישכע םיפטפטמ םינורחאה וידירש ,ןיא םייחל תיסוכ
תינכמ םיסרוג ,תוריהזב המידק חולש םשאר ,לגעמ יצחב םהיליעמ ךותב םיפופכ םידמוע ,דחי
םיחנאנו ריינ תיפמב םהינפ תא םיחנקמ .ןושל קוצקצב םיעלובו םהיפ לא אבש לכואה תא
בשוח ,עגרל קר ,ךלה המלש דודו .ףסונ םונמנל ירוחאה בשומה לא טקשב םירזוח ,תחנב
,בש אל המילש העש רבכו .רוזחיו עמשנ המו םולש דיגי קר ,ולש ןשי רכמ רג ןאכמ קוחר אלש
.והשמ וא לפנ הלילח ילואו דוביאל ךלה ילוא ,שפחל ךליי יכ עיצה םייח דודו

חטב ,ותוא בוזע ,דש ומכ ךלוה ירה אוה ,המלשל תורקל לוכי רבכ המ ,קיספת ,םייח קיספת"
דמליש ,הרזח עסינ ,ואוב ,םעפ ףא יניצר היהי אל אוהש רבכ םכל יתרמא ,ליגרכ ומצע תא חכש
."הזה המלשל הביסמ אל ,דליה לש הווצמ רב תביסמ ירה תאז ,תוכחל הז המ תחא םעפ
.ועסנו

הז םיבר םילפק וב תולפקמ ,קדה ריינה תא תוטמקמ ויתועבצא ,םייסנכמה סיכב תששגמ ודי
השקב ,המימת הנומאב םש םשרש השקבה תא תושחלמ ןולחל תודומצה ויתפש .הז ךותב
קיפסמ ,הצוח ריינה תא ךילשמו ףטחב ןולחה תא חתופ .םימיה אובב אלמתת חטבל ,הנטק
לש םילודגה הילגלג ןיב םלענש דע קחרתמו קחרתמ ,הרוחא ףע אוה ךיא ןיעה תיווזב תוארל
.ריעל הרזח .הדבכ תיאשמ