:םילשורי ירופיסמ

עקרעכאמ ךאקעל יד השעח לש הרופיס

יקסבוחנג בד

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


יפמ ורקיע תא עמשש ,הכרבל ונורכיז ץיבוניד םהרבא 'ר לש ויפמ יתמשרו יתעמש הז רופיס
העימשו היאר דע ומצע ץיבוניד היה וקלחלו ,רופיסהמ קלח ומצעב היה ןבומכש ,ןמסיוה ןימינב
תואנוטיס יקסעמ דחא תא ץיבוניד לטיג ומא הלהינ םש ,הקיתעה ריעב ותחפשמ ירוגמ ימיב
.הזה רופיסהמ קלח ושענ אוהו איה ףאש ,םיכרותה ימיב דוע םילשוריב םילודגה ןוזמה

רופיסב םיליחתמ .םילשורי ירופיסמ רפסמש ימ לכ ינפב תבצינה הנכסה תא רבכ םתיאר הנה
.חכשנ ןושארה רופיסהש דע ,הנהכו הנהכ םירחא םירופיסל םישלוג ,בל םימש אל םאו ,דחא
רוזחנ .תרחא תונמדזהל םהל חיננ לבא ,הנב לעו ץיבוניד לטיג לע הנהכו הנהכ רפסל יתלכי
.רופיסה רקיעל

ולו ,ןמסיוה רשא-לאומש ומשו ,ראצה לש היסורמ קלח ןבומכ זא ,אטילבש הנבוקב היה שיא
תונשב איה הפוקתה .הנבוקב ול האצמנ אל וז ,הסנרפ לבא ,תונב שלשו - השעת היח - השא
לא היסור ידוהיל הצקוהש "בשומה םוחת"מ ורגיה םידוהי תובבר רשאכ ,ט"יה האמל םיעשתה
הבתכ םשמו ,הקירמאל התחפשמ םע הרגיה ןכא השעח לש התוחא .הקירמאל ,םיל רבעמ
-לאומש הלעב םג לכוי ךכ ,ידוהי דסומב יהשלכ הדובעב םש רדתסה הלעבש םשכ יכ הנבוקל
רבעמש עדונ יתלבה לא עסי םדוקש טלחוה תיתחפשמ תוצעייתהב .המוד הדובע אוצמל רשא
ותשא תא וילא איבי ךכל שרדנה םוכסה תא ךוסחיו םש רדתסיש ירחאו ,רשא-לאומש םיל
-לאומש רובע ךרדה תואצוהו הקירמאל העיסנה ימד תא וכסח םה הטורפ לא הטורפ .ויתונבו
,"הנידמ ענעדלוג יד" ,"בהזה ץרא" לא וכרדב אצי אוה שרדנה םוכסה רבטצהשכו ,רשא
,הקירמאל םולשב עיגה יכ ונממ העדוהל וניתמהש ,ויתונבו ותשא ורתונ הנבוקב .הקוחרה
.ןרובע העיסנה יסיטרכל ,ןמז רובעכ ,ךכ-רחאו

היה ךכ םאה .םילשוריל אלא הקירמאל אל ותוא ליבוה ןמסיוה רשא-לאומש לש ועסמ לבא
תאו ותעד תא הניש וכרדל אציש ירחא קר אמש וא ,הליחתכלמ ותבשחמב ןנכותמ ןינעה
"םייח ץע" תבישיב םידומיל םוקמ ומצעל אצמ ,םילשוריל עיגה ופגב .עדנ אל ?ותעיסנ ןוויכ
,ירוקמה הז אל ,וצפח זוחמל עיגה הנהש הנבוקב ותיבל בתכמב עידוהו ,"הברוחה" רצחב
.שדוקה ריעל ויתובקעב ולעיו םיטעומה ןהיצפח תא וזראי תונבהו השאהש שקבמ אוהו
התצר אל הקירמאלש ,איה .ןמסיוה השעח לש היניע וכשח ,הנבוקל העידיה העיגהשכ
םע דחי הליעפהש עונכשה חוכו ,התוחא לש הייותיפ חוכב אלא ךכל המיכסה אלו עוסנל
םילשוריל וישכע רוקעת איה - רקרקמה בערהו דורמה ינועה לשב רקיעבו ,החפשמה יצחל
,םש םישוע המ עדוי וניא הנבוקב שיאו ,הב ןיאש יאדווב הסנרפש ריעה וז ,תונבה תשלש םע
אלו ,יתבר "אל" הרמא איה .הבישיב דמולו בשויש לעב םש סנרפל תוסנלו לומעל ידכ לכהו
ונממ העבתו ,םילשוריב הלעב לא ,העדיש לככ תוכיראב ,ותוא הבתכ אלא ,ותוא הרמאש קר
יפל .ןירוטפ טג ונממ תעבות איה ,הבתכ איה ךכ ,רוזחי אל םא .ותחפשמו ותיב לא דימ רוזחל
אורק העדי - םימי םתוא יוצמ ךכ-לכ אל רבד - ןכש ,המצעב בתכמה תא הבתכ איה ,רופיסה
לש ןתלכשה תמרל ,ירמגל רחא ןינעל תולקב שולגנ ,רהזינ אל םא ,הז ןינעב .שידיאב בותכו
.םילשוריבו לארשי-ץראב ,אטילבש לארשי תונב
,רוטקפס ןנחלא קחצי יברו ,םילשורי לש הבר ,טנלס לאומש יבר ובתכתה תוכורא םינש שולש
גוזה ינב לש םנינעב ,"הלוגה ינב לכ לש ןבר" לש ותבצמ "להוא" לע בותככו ,הנבוק לש הבר
תולעל הילע הכלהה יפ לעש ןעוט אוה ,"הנבוק" תרמוא איה ,"םילשורי" רמוא אוה .ןמסיוה
וא רוזחל וא וילעו ,הליחת הנווכב התוא העטה יכ ויפלכ תנעוט איהו ,לארשי-ץראל וירחא
.ןיא הרשפו ,טג הל חולשל
תפילחמ ותמכחב ןיבהו ,ףוס רבדל ןיאש טנלס לאומש יבר הארשכ ,וללה םינשה לכ רובעכ
תובר םינש רבכ םילחיימ םהינשו תורגוב תונב שולש קר גוזל יכ לעבה ירופיסמו םיבתכמה
ךרבמ ,םילשורי לש הבר ,אוה יכ ,השאל ובוטב רוסמיש ןנחלא קחצי יברל בתכ ,רכז ןבל
זא וא ,הלעב םע הב דחאתתו םילשוריל הלעת ,רתוות םא יכ ותרבד לע הל חיטבמו התוא
העמש .הכרבה םויקל ברעו חיטבמ ,טנלס לאומש יבר ,אוה .רכז ןבב וכרבתי םשה תוצרב
ריבסהו ולש ותכרב תא ןנחלא קחצי יבר ףריצ הילא ,לאומש יבר תכרב תא השעח השאה
,הילטלטמ טעמ תא הזרא .הענכנו ,ותכרבו וירבד לע ךומסל יאדכש לאומש יבר והימ הל
.םילשוריל התלעו היתונב תא הלטנ

רשא-לאומש יכ תולגל ומהדנ ,1897 ,ז"נרת תנש ימימ דחאב ופי למנל תונבה השאה ועיגהשכ
אוה .םילשוריב ויתונכשמ הנכש ופיל האב ומוקמבו ,ןהינפ תא לבקל םילשורימ דרי אל ןמסיוה
ולגר ףכ תא גיצי אל םלועל יכ יברעמה לתוכה דיל הדעו םע לבק רדנ ,הנכשה הריבסה ,ומצע
.אטילל רוזחל הלילח התפתיש וא וילע ווציש תורשפא עונמל ידכ יאדווב ,םילשוריל ץוחמ

גוזלו ,לאומש יבר לש ותוכרב המייקתנ הצרא השעח לש התיילעמ הנשמ תוחפ רובעכ ,ןכאו
היה טנלס לאומש יבר .ונלחתה ובש ןמסיוה ןויצ-ןב ןימינב אוה אלה ,רכז ןב הבוט העשב דלונ
.התיה אל ןיידע הסנרפ ,הז לכמ לבא .יולגו רורב אלה ויתומש רשפו ,ותירבב קדנסה

וכלה ןמעטו ןמשו ,התיה תוגוע תפוא .היתונדגמב הנבוקב דוע תמסרופמ התיה ןמסיוה השעח
איה .םילשוריב םג בוט היהי ,הנבוקב בוט היהש המש הנקסמל העיגהו התעדב הכלמנ .ןהינפל
לא הבשחמה תא איצוהל ידכ .תוקותמ תוירטא ונייהד ,ןישקולו תוגוע תייפאב קוסעל הטילחה
,טומאזו אטיל יאצוי לש "ללוכ"ה ארקנש יפכ ,הנליו ללוכל .תונחל ,םוקמל הקוקז התיה לעופה
זכרמ היה םידוהיה בוחר ."הברוחה" רצח תוביבסב ,םידוהיה בוחרב תויונח המכו המכ ויה
ויה .ןהל הצוחמ םג םיבר אל םימילו תומוחה ךותב ,הלוכ תידוהיה םילשוריב םיירחסמה םייחה
,ןמיזנב םיחאה לש ,הרכזוה רבכש ץיבוניד לטיג לש הז ןוגכ ,םילודג םייאנוטיס םיקסע המכ וב
,תובר תויאנועמק תויונח םג ןבומכ וב ויהו ,םירע רחסמ ייח קקש בוחרה .דועו רבוקר םייח לש
.םיבר םיריעז הכאלמ ילעבו ,ןוזמ ירצומ לש רקיעב

הסינכל ןימימ שממ ,הנליו ללוכ תויונחמ הנטק תונחב היניע ןמסיוה השעח הנתנ הז בוחרב
היונפ התיהו ,רלדאי ןויצ-ןב יבר ימלשוריה דיגמה לש ומא תקזחב התיהש ,"הברוחה" רצחל
גשומ רבסהב אל ףאו ,ומאו םסרופמ "דיגמ" ותואב קוסעל עגרל ולו הטסנ אל ,אל .העש התוא
ךרעב ,"הקזחה ימד" יכ הל רמאנו ,התוא םירכוש ךיאו דציכ הנינעתה השעח ."הקזח"ה ןינעו
השאל דחוימבו ,קתע םוכס ,םינוילופנ הרשע םה וזה תונחל ,"חתפמ ימד" יורק םויהש המ
.הקנראב דחא ןוילופנ וליפא הל ןיאש

"הנוממ" .הנליו ללוכ "הנוממ" ,לכ יפב ארקנש יפכ ,ויז הקשוי 'ר לצא ןמסיוה השעח הכלה
ןתמ תוברל ,ולש םיפסכה ינינעלו ללוכה שוכרל יארחא הנושארבו שארב ןבומכ היה "ללוכ"ב
ללוכה ינבב לופיטב םירחא םינושו םיבר םידיקפת םג אלימ לבא ,ללוכה ירבחל "הקולח"ה ימד
"ל"כנמ" אלא "הנוממ" ול םיארוק ויה אל םויה .וגישה ללוכה תפוקו ודיש לככ ,םהיתויעבו
הקשוי 'רו ,זא ךכ אל .ופסכ תא תולכלו ללוכה ינינב קוסעל םלש תווצ יאדווב היה ויתחתמו
ילוא ,הנבוק .סרפ לבקל תנמ לע אלשו ,ותטופק סיכמ רתוי וא תוחפ "הנליו ללוכ" תא להינ
.ןמסיוה תחפשמ םג וילע התנמנ אליממ ךכו ,"הנליו ללוכ"ל "תכייש" התיה ,ריכזהל יוארה ןמ
יכ הל רמאו ,היתוינכת תא ויז הקשוי 'ר עמש .ןמסיוה השעח הלאש ?תונחל עגונב המ זא
סופתל לכותש ידכ האוולה ללוכה הל םידקי ,םינוילופנה תרשעל רשאו ,תונחה תא לבקת לבק
בוחרב תונחה תא השעח הלביק ךכ .תויעב ילב וותשי רבכ הרידה רכש ןינעב םגו ,הקזח הב
הסינכל לאמשמש תונחה .התכאלמב הב הליחתהו "הברוחה" רצחל הסינכל ןימימש םידוהיה
תוירטאהו היתוגוע ,השעח לש םמש אצי רהמ שיח .רלדנסה ,רעטסוש לרעב לש ותקזחב התיה
התיהש רקיעה לבא ,החוורב םיתעל ,קחודב םיתעל ,התיבב היוצמ התיה הסנרפהו ,ריעב הלש
."עקרעכאמ חאקעל יד השעח" ,הקוסיע םש-לע יוניכ םיימלשוריה הל וקיבדה ,םגהנמכ .היוצמ
תימתסה הרדגהב קפתסהל ךרטצי ,םה המ טרפב "ימלשורי חקל"ו ללכב "חקל" עדוי וניאש ימ
.תמאב הריכהל ידכ הנממ המיעט םועטל שפחלו ,"הגוע ןימ"

ונייהד ,עק'כורב רתסא לש םיחולמה םיגדה תונח התיה "הברוח"ל הסינכה לומ שממ תונח
החותפה םיחולמה םיגדה תיבח הרקיעו ,ךוכ ישוקב ?תונח .ןמגרב ךורב לש ותשא רתסא
התיה ץוחבש תיבחה .המינפ הכותב םייתש וא תיבח דועו ,תונחה חתפ דיל בוחרב הבצוהש
בברעתה םיחולמה םיגדה חירו ,הכותבש המ תא לכה וארי ןעמל ,המידק והשמ תפפוכמ
יפסכ" הרבחה ילעבמ דחא םימיל ,ןיקסיד רתלא .לוממש תויונחהמ ןרטעהו תוגועה תוחירב
םלהליו רנויסימוקה לש ויקסע תא ושרי הילעבש הלודגה רחסמה תרבח ,"ןלפקו ןיקסיד
רצחב "רדח"ל ותיבמ ךלוה היהשכ ,ותודליב יכ םעפ אל רפיס אוה .דלי ןמז ותוא היה ,סורג
,ול תתל הל היה אל רתוי ןכש ,דבלב הברח תפ ותחוראל ול תנתונ התיה ומא ,"הברוח"ה
הכ לכתסמ היה ,וזה םיחולמה םיגדה תונח דיל ןבומכ רבוע היה וכרדב .םוי לכב אל הז םגו
םיחולמה םיגדה ריצב השביה הסורפה תא לבוטו - וישעמב חיגשמש ימ ןיאש תוארל הכו
.עק'כורב רתסא לש

,לוממש הנכשהו ,עקרעכאמ חאקקעל יד השעח לש השדחה תונחה תחיתפמ םימי המכ ורבע
הידי הבגנ וב ,רוניס םוקמב הינתומל דימת הרגחש קשה תא הריסה ,םיחולמה םיגדה תרכומ
עדוותהל האבו בוחרה תא הרבע ,םיגדה תכאלמב תוקוסע ויה אלשכ ןתוא הקיזחה ויתחתמש
יתחפשמ עדימ לבוקמכ ופילחה ,התוער םע תחאה וחחושו םייתשה ודמע .השדחה הנכשה לא
המכ .קסע ינינעל ועיגה ףוסבלו ,םהמ עדי אל ןבומכ שיאש "רוקיב יסיטרכ" םוקמב רחאו
,"םינוילופנ הרשע" ,הל התנע איה .תעדל רתסא השקיב ,תונחב הקזחה רובע השעח המליש
תרכומ .הקחד תעשב הל רזע הכש ,ללוכה הנוממ לש ותוכזב חבש תולימ המכ הפיסוה דועו
הידישכ ,הלאשו הרזח איה "?םינוילופנ הרשע" .המהדתמ הפ תרועפ הרתונ םיחולמה םיגדה
איה זאו ."!םינוילופנ הרשע" .הינתמל רוגח היה אלש קשה רוניס תא תושפחמ תוינבצעה
אורקל ךירצ .תויוטש ?עקרעכאמ חאקעל יד השעת ,ךל םיארוק ךיא" ,השדחה הנכשל הרמא
וליפא םניא הלש הרזחה ימדש תונח דעב םינוילופנ הרשע םלשל .ענעגושמ יד השעח ךל
השעחל ויז הקשוי 'ר דירוה םאה ,ותילכת תא ךא ,םייפנכ ול השע רופיסה ."!םינוילופנ השלש
.םיעדוי ונניא ,ףדועה תא הל ריזחהו הקזחה ימד תא
םינכומ תוירטאו תוגוע ונק םיימלשורי .וכלה לבא ,המ עדוי ימ אל .וכלה ,ונרמאש יפכ ,םיקסעה
תלעב תא וחלש םייופצ יתלב םיחרוא .םוי לכב הרק אל הזו ,רשוע בורמ וא הרירב תילב וא
.התיה רבכ וזכ רשאכ ,הניפל ביבסמש "הירוטידנוק"ל אקווד ואלו ,חבטמל תזפחנ תיבה
.הכומסה "הברוח"ה יאבג ,הינכש ויה השעח לש "חקל"ה תוגוע ינוק ןיב םיסחוימו םידחוימ
"טרוט" ,תדחוימ הגועב ודבכל ,םנינמל ףרטצהל שדח יאבג רחבנש תמיא לכ וגהנ וללה
תשגל אלא םיקחרמל חולשל םיקוקז םיאבגה ויה אל התוא תונקל ידכש ,וזכ הגוע .יתימא
.לוזב אל .הלעמו םייכרות שורג 10 1896-ב התלע ,םרצחל הסינכב הנטקה תונחל
,החונמו םיבר םימי ופלח אל .תוגועה קושב הדיחי בר ןמז הרתונ אל השעח ,םידוהי לצא גוהנכ
קחרמ ,םידוהיה בוחרב הרחתמ תוגוע תונח איה ףא החתפ ,רעקסנימ לעוולעוו יבר לש ותב
םילשוריב "םירעקעמש ןייפ"ה ,םימעוטה םלוא .השעח לש התונחמו "הברוחה" ןמ םידעצ המכ
הל וקינעהו ,םעטבו ריחמב תופידע השעח לש היתוגועש ,"הברוח"ה יאבג תובקעב ,וטילחה
.תוגועה קושב ןושאר םוקמ

הרושק התיהש הנדע השעח לש תוגועה תונחל התיה ,הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ
רצחל תחתמ לא קחרה הכשמנו ,דאמ הקומעו - דאמ הרצ התיה תונחה .תוגועב ןיפיקעב ךא
םירחהל םיכרותה וליחתה ,המחלמה הצרפשכ .הבחורל טלחומ דוגינב היה הכרוא ."הברוח"ה
ירצומ ושפיח דחוימב לבא ,דיל אבה לכמ ולטנ םה .ביואה יניתנ תויונחו ינסחממ תורוחסה תא
.הזה םשל יואר היה אל ןמסיוה השעח לש םועזה "יאלמ"ה .הלאב אצויכו ,חמק ,רכוס .ןוזמ
רחואמש יסורה ביואה תניתנ ,ץיבוניד לטיג תיאנוטיסה התנכש לש לודגה יאלמה ,תאז תמועל
טלחהב היה ,םירצמל ץראה ןמ התחפשמו איה םיכרותה ידי לע ךכ לשב השרוג ףא רתוי
וביצהו ,תוגועה תפוא לש התונח קמועל הלש רכוסה יקש תא לטיג הריבעה .המרחה תנכסב
םיחלוש ויה אלא ,ןוראה תא םיזיזמ ויה אל רכוס תומכל וקקזנשכ .דבכו לודג ןורא אובחמה ינפל
.תשרדנה תומכה תא רתסב ונממ איצוהלו אובחמה ךותל וילעמ ספטל ,םינוקזה ןב ,ןימינב תא


אלו ,תולחו םחל לש רקיעב אלא תוגוע לש אל לבא ,הייפאה יקסעב ךישמה ןמסיוה ןימינב
הייפאה עוצקמב ותדובע תליחת תא .שממ לש הייפאמב אלא םידוהיה בוחרב הרצה תונחב
,"רנרוו יתב"ל תובר םינש ךשמל ותייפאמ הרבע ךכ רחא ,ומא לש הנטקה התונחב השע דוע
ינובמ ,גרבנטיו השמ' לש ומש לע ,הזה בוחרה תא .םירעש האמב "גרבניו בוחר"ל םשמו
ושפחת לא ,הקיתעה ריעב ןורש הלשממה שאר לש "תיבה לעב"ו םילודגה םילשורי יבידנו
םש הנבש הנוכשה םשכ ,"השמ ירעש"ל בסוה ומש ךא ,םירעש האמב אצמנ אוה .הפמב
ןושארה הארנכ היה ןמסיוה - הישודיחבו התרצות ביטב המסרפתה הייפאמה .גרבנטיו ותוא
התונח תא קיזחהל הכישמה ,השעח ,ןימינב לש ומא .תיתיישעת הרוצב םימינצ ץראב הפאש
ירבד תא .ח"שתב ידוהיה עבורה תליפנ דע ,םינש לבויכ ךשמב תאז התשעו םידוהיה בוחרב
ותייפאממ הנב הל קפיס רבכ המויקל תנורחאה םינשב התונחב רוכמל הכישמהש הפאמה
.תינרדומה

תואמצעה תמחלמב לפנ - ויבאכ שממ ,תונב שלשל חאו דיחי ןב - לאומש ,ןימינב לש ונב
ןכש רתויב ותוא הבהאש ,ותבסל השק הכמ התיה ותליפנ .איבנה לאומש תודמעמ תחאב
ףא - םימי הכיראה ןמסיוה השעח היח .ןכ ינפל תובר םינש רטפנש הלעב םש לע ארקנ
התדלוה םוי ינפל רפסמ םישדוח הרטפנו - טנלס לאומש יבר לש ותכרבמ ,ורמא ,תאז
.האמה