לגה תמיא

סייו הינה

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


-יריתע [םיסרפמוק] םירשימ לש דבכ ןעטמ האשנ ,םרומ שארב הקייח הבבותסה הייח לכ..
לע ארפ וחמצ םיבשעה-ינימ ,באכה תמחמ םיסופת ויה הבגו היגיגה ,הדוקדק לע םיחמצ
.תוררוסה היתוקר תא טעמ העיגרה היבוברעב םתשיחבו ,השאר

עדויה איבנל ךפה ,םלש הדש לש תומכ ,תובידנ תונמזהל הנממ הכז ,יאנועמקה ,םימחר
,ללכ-ךרדב .ץראה-ירפ-ירוכבו ,הדשה חיר םע ונממ הרזח דימת ,היתונמזה לסל עולקל
-תוודח תא תיבשהל םלועל ואב ,תעדוי איהש םיחוטשה תוגגה רבעל המישאמ עבצא החלש
ךכ תראשנ איהו ,ןועמה תא ףילחמ וניאש לע ,הדי לע עובק רעגנ היה הלעב ,השמ .הייח
איהשכ תקתושש התיב השאמ םג ,הייחב לבחמ םרוג השמב קר אל האצמ .ףער-תרסח
הניא הרוסמה השאמ המל ,םירוטיקל האושנו ,היתורצ לע תזמרנו ,הנוגי -רוקמ לע החש
ותיא תחצנתמ איהשכ היבאל בישהל ידכ וליפא םימימת םיטפשמ רפסמב חרוט תאצומ
השפנ לע רוסאל הל םרגש המ ,םירדנו ףוריחו תונותיק הברה הגפס השאמ .לובג אלל
שארה -יבאכב תננובתמ התייהשכ ,תיבב התארש תאזה הפגמהש ,הדיתע לע בושחלו
איה יכ ,הנשת ,הנטב-ירפ תויחהלו אשניהלו םוקל ךרטצתשכ ,הלצא עיפות אל המיא לש
תועובשב הרבע הלש התודליש ינפמ ,קוחש הברה המצע לע איבת ,ךופה לע ךופה טוקנת
!שפנ תגרוהו תוחמש -תקיר ,שירחהב ,תומרחבו

לצא האב ,תולולכ-סכטה םדוק ברעבו ,הפוחל התליבומ טק דוע איהו ,הלכ ה'לניצ ,וישכע
גגה-תקוצמ ,רבסהל הכירצ אל ,באכה תמחמ רוטע ,םרומ שארב התאצמו ,הקייח ,המיא
,תוחפט דע דסממ ,תוביטר הלוכ איהו ,תוקנוחו תופסותימ תורוטרפמטב התיא תקדקדמ
ףטו רכז לכש ומכ ,השאמ תעדוי תא ,"ןווע לכ-םא" החנזההו ,לופיטו החגשה םיפוצר ייח
אל ,הנחמל ץוחמ תאצל ,קבאמה תא רתוי ףירחהל ךירצ םימעפל .קלמע לש ורכז םיעדוי
הפוחה-השעמ לכ ,ילש ה'לניצ ,ךיצלח-יאצוי-תעורת תאז וליפא גגוחה םעה םע ףתתשהל
!עגרל ותוא היחמ יתייה אל ,יתעדל הלאש אל המל ,הלש יבצה םע
האבש ,השאמ לע הסעכ ,וישכע ,ךכ היפ דימת ,ןובשח ילב הפזנ ,"דגבה-ינוקית וליעוי אלו"
םיפולאה-רש לע ידקפת ,םינוקית ול וליעוי אל - ךורא ףא :הב התריו ,תלפכמה תא ךיראהל
אל קר ,הלוכ הדעל ךכ השוע דימת ,ללכה םע יתדכנ חמשל ואוב לעו ותאצ לע ,אבא ,ךלש
.וילדחמ לע בל ןובאד תרמושה ,ותייער ,יל

,יכ ,דגב לש דובכ אלל המיאב גוהנל האנ אל ,הכותמ טלפנ אל םוצעה הבאכו העגפנ השאמ
לכב .הייח לכ הערמל הל היהו הל הקיבדהש סראה ףדנתה אל טלחהב ,לבא !םירוציק ןיא הזב
ףסכ ילכ וא ,ה'לניצ לש חצ רוע וא דגב הז םא ןיב ,הפא ךורחב תאמטמ וב תעגונ איהש םוקמ
התוא הליערה המיא ,הרעצמ יקנ ראשנ אל רבד .תיבה ללח תא טשקל הל התנקש תשוחנו
ןמזותמה רעצה-יחתנב אלו ,דבלב ה'לניצ -תנותחל תונכהב תסבוכמ ראשיהל הכירצש ןמזב
הפונתב םילועש ,םיצולח םירענ לעו םיסוס-ילכאמ לע תיבה-יביצקת המר דיב תרמוגה אמא לש
היורש .היבא ,השמ םע ןובשח ,שק הברה .קרי תודוגאו רמוע-יחולשמב התיב-תוגרדמ לכ תא
רענתהל החילצה ישוקבש ךכ ,תובידנב המיא הל השירוהש תורירמב השבכנ תאזה הווחב איה
ןועמב הל הבסה םנמאש ,חוטשה גגה-תריעב ללגב החפשמ -יסחי לוקלק לע אטח-ירוהרהמ
.עקופ םוחו ,תורירמו הניצ טעמ אל הזה

הלכ ה'להניצ ,רחמ :טפשמב םדוק המיאמ הכרבתהש המ הנממ חכתשה אל ,ןכ יפ לע ףאו
ענמא ,ןכלו ,םייתוטש םיפער המכ ללגב -ייח אלכמ תאצל הלוכי ינניא !ןמזמ ולכ יתוחמש לכו
.הדכנה-תחמשב ףתתשהמ תלעותל

!ידעלב ךלוה התא ,השמ !תרעטצמ

ינאש ישפנ יח ,לבא ,ידילוס ,םינוקיתל תאבהש ,תנכהש המ ,חוכיווה תא רצקל ,השאמ ,יאדכ
!?םהמ אצוי בוט ךכ לכ ,ןיאושינב זפחיהל המל ,הזה רשקה ןמ תדלוס

המ ,וביט המ הז אקיר ,יפתוש תויהלמ לילכ רוטפ היה השמ ,ונמזב ןוכנ םעט יל היה וליא
!קושב וריחמ
!תרחא הארנ היה לכה םירשימה אלמלא ,ינא אלמלא
!אבסל ללכ המדיי אל ה'לניצ לש רוחבהש ,ךתוא העיבשמ ינא
...והומכש בל רסח ,ותוקחל זעי אלש

ה'לניצ ,השאר לעש הרופה שרושה ךותמ הלעכ ףדינה השמ דמע וב שרגמל הרבע הכרבהו
,השאמ לש ירמה לכל יתוא ררוג התא ,םשא ,השמ ,התאו ,ןיאושינה תירבב אובל תדמוע
!"ןאכמ הזז ינניא ינא לבא ,ךתוא םלוה ילוא תנכהש המ ,השאמ" :הפיסוה השאמלו

רז ,קושל ץרפש שדחה ןונגסה ,תיניסה הוולעה ,וישכעו ,ישארב יד םתללעתה רבכ ,ואר
ןיינע רסוח לש השוחתו ,רתוימה זגורה ךמ תוועתמ יחומו ,םעט-רסוחב שביתמה ישארל
ךתוא החידמ ,תאנוש ינא ינפל תתנ רשא הפילחה ,תופילח יכותב תבחרתמו תצווכתמ
,ייח ומכ רופא ,ידמ ןיקזמ ,המיימשה תולעל הבורקו ךרעב התוחפ ה'לניצ דיל תואריהל
תולמשבש הפיה הלמש םע םג ,ץראה-הצקב םוקמה חדינ ,םילג-תב ףוחב יל םעט המ ,ילו
!אובי אלו הלעי אל ,סכיא ,ינפל החינמ תאש דגבהו .םשל הלגא אל

ושייבתיש ,יתטלחה תא תונשל ךיא ,ינאו ,אבא םע תירב תתרוכ תאש תעדי ,השאמ ,תא
הלעי ,יתדכנ לש הלזמש ,לחייא ,לבא ,גגה לשב האב יניא ינא ,ךייאורק ,םיצלועה לכ םמצעל
!הנקת-רסח בס-בא לש וחומל הניצה אובת .ילש לע םינומ-תרשע

,תרמשנ הניא ,ךכ הז דימת ,ימוקמ םילשהל אובת ,הרענ ומכ הצר ,הנכסמה יתוחא ,אבילו
ץורל ,התיב ,היפוס לש ןטקה ידיב תתל ,קושה ,ריעה ןמ איבהל ,הב םידגוב םניא היתוחוכ
.םעט אלל הלכו הלב תויהל ,םהלש םחלה רחא

ףילחת ףוס ,ףוס הקייחש ,ןובשחב תחקול אביל ,דכנה ,רואנו היפוס רחא תכרשנ דימת אביל
.ולש תא השוע קחרמה יכ ,םימי הברה םג םיתיעל התוא האור הניא ,םילימ המכ המיע
ימ .התוחא ךרי לע תחאה תודדחתמ ויה תופולש תוברחב ומכ ,וזל וז תוקיצמ ויה ןתונטקב
לכב ,הרמ האנק םימעפל םדה-תברק ,ירה רונתל םחל רתוי המש ימ ,המכח רתוי ,הפי רתוי
תא עיבשהל יפולח ןוזמ ול תאצומו הרעצ לע םילימה תובברב הכמ הקייח ,רורב הז םויכ ,תאז
איהש ,הילע ורמאיש םיענ אלש המ טולקתש גגה לע הניפ םילפאה תונובשחב תקחודו ,המצע
ה'לניצ תא ,אביל לש היפוס לומ הלש השאמ תא דודמת םא קר וליפא ,הברה החילצה אקווד
לש םיציחה-רעצ תא טקלתו רהמתש ,לליל האי אל אקווד הלש ,םעפ הדותו ,רואנ לומ הלש
הפידעמ ,לבא .גגה ללוכ ,ולוכ םלועהו היריקי לכ יבגל המעט תא הנשתו דרחיתו הארתו ,אביל
לעש ןעטמה םע וליפא אובתש ,םשייבת אלש םיעגתשמה ,הל םינמאנה ינפ תא םילכהל ןיידע
בלבלמ דחא ףער וליפאו ,ליווגנז וא ןרופיצ וא ,וחוחינ ,ןירמזור ,לוטיתש דדוב ףנע ,השאר
ןיא הל ,תולוחמב דבל רצעית אל אביל םג ךכ ,ה'לניצ-תפוחל אובתש רקיעה ,גגה-תיחולחלב
- תומחגל אליממ דבע ,ןיינע הל ןיא ,הווקת הל ןיא ,רואנ לש בזה רירה חוניק דבלמ הייחב םעט
לא ,ישוח ,ךלש היפוס-תלאשמל יווחתשה ,רואנ ילגרל ילפ ,ימוק ,הב םיציאמש ,םלוכ לש
הניא אביל .הלשמ םייח לכ הל ןיא .רענה ךילשהש םירוריפו םילוביש טקלל ךירצ יכ ידמעת
הקיספה רבכ םינש ינפל הב ןמטנ הלעבש רחאל המדאה לע םירחא םייח הכירצש השיחכמ
,הלש היפוס ,םילדבהל תעדומ איה בטיה .רואנ ,םויכ הייח ריבא תא ררמל המל ,וב רכזיהל
הטויוטה ךותל התחפשמ םע ץבקתת ןכלו .תוקוצמ עומשל הומכ ןיא .הקייח לש השאמ
איה לבא ,הקייח-תחמשב וחמשי לכה ,החמשל אצתו לברכתת התניפב השדחהו הקירבמה
םהילע הביעמ איהו גח תריווא תררוש הקייח-תוכלמב .האנ ךכו האי ךכש המצע תא חמשת
התפרח תוסכלו התשוב תא ,םיישקה תא ךירעהל הבוחה הרומש דבלב הלו ,ןוטק רענ ומכ
.תוחמשב הריכמ הניא ,הינוריאה הברמל ,הקייח ,התוחא לש גגה-תוורעב

תועובשהו תולאה קמעב חנעופמ-אלו דיחפמ והשמ שי ,םעטה-ירס ייחב הקייח ,ךרכזא םלועל
םהילעו ןשוחהו הלש דופאה הז ,דעומו םוי לכ ,לוח ךרד הב תנתונש הער-ךיע ילואו .ךלש
,הדמגו הקומצ וז ירה ,דוד ,אבילו תילג תא ,רייפ אל ,תוירבה ורמאי אלש ,תעגתשמ איה
.ןהיניב םיוושמשכ הל סאמנו לע לא םיאשנתמה םירשימה םע תרקדזמ ,התמוקב הביהרמ וזו
.וילכב ןוגיה ,דימת ,חמשהו תוחבשת אלמ בצענש ימ וארת

ויה הליחתב ,היפוס לצא תולטובמ אל םינש תאצמנ ?!תוחא רופיסה המ ,םייהדלפ אביל
םג ,הנממ הלטנ הדי אצמת רשא לכ ,תירחאו ץק ,וישכעו התונמלאתה ירחא ץיק ימי הלא
רוזנצ ומכ הל השועש רורטה תחת היחו ,המצעל המיא -תריד תא הנכשמ ,תיבה-תרוק תא
.תובילע המצע לע הפוכ איהש הפוס ,דעצ לכ םע הב תגהונ

,הייחל דחא םעט תאצומ ההער לא לבנ רבדכ המיא לא תרבדמ ,טעמ אל תצרפתמ היפוס
החבטש םחלה ןיב ללכ הניחבמ אל ,ירה ,הייחב רואנ-יכה קלחה ,רואנ לע רוטישו חוקיפ
התלכ ,הלשמ םייח אל םג ,םא לש דובכ הל ןיא ,הירוענב הלכשה לכ השכר אלו ,הידליל
האושה ןמ לוצינה ןומהה לככ הל וקפוס היכרצו ןוממ-תלעב התייהש םינש רחא הערה הילא
םיפטוש םירוגמל העברא לע רטמו ,תולבד שולשו םחל ינשב תקפתסמ וישכעו ,ההובג הטנרב
המצעל רתוימ רלוד ףא תדקופ אל אביל אתבס ,םיגוח הברה ךירצ רואנ ,היזזוגל לד דגב ,הלצא
המצעל תנתונ אל םג .הלימ ףא לע טרחתהל ילב היפוס תרמוא ,ללוזמ רקיה דכנה לכה .קנבב
היפוס איה ,לוטיל המיכחמ היטפשמב תבש ,םיסרטניא לכה .המיא םע היללעמ לע תונובשח
הליווה תורדגב רואנ תא רוצעת וישכע ,ףוס תעל ,המיאב השעיי המ תקולחמה עלסו תיבה בל
,הרעמה-יתכריב הלש הניפל הנפת רחאו !שירחתו תושרחב וליכאתו םישעמה ,םינכשה לש
!תיתחתב אביל לש םייחה ,שוכרל הל הרזעש טנמסייבה
,תונווכה תא הילא ונפי ,ה'להניצ לש אתבסה תא שפחל ואובישכ ,הפוחה ירחא ,הנכסמה ,אביל
הכירצ הקייחש םוקמב תאז התשע דימת ,םחמשל ,תוירבה תא דוצל הביטימ יכ ,םיטבמה תא
המינפהש היתובוחל רבעמ םואמ המצעל תעבות הניא אביל .אובלמ תטמשנ לבא ,תויהל
,םיבהואו םיריעצ ויהשכ וב הצחרש דגבה םע םיקוצה לע הכילשה הנוה תא ,םייחה רבדמב
טלפנ הנוא ,רתסיהל הממ ןיא ,םיאובחמה לכמ תעדוי איה הדיגב וישכעו ,יפוס לש היבא םע ונ
,ץמשב הימי-ץק דע השמשל דיתע ,התיב לצא הלש םיחטבמה ףוח הזו ,ףוח-תזודמ ומכ םיל
והש ימ תורנב השפחו ,ובאטה תכשלל הל הרמא היפוסש ומכ הכלה ךכל ,תורואנ לש דירשב
אצאצ ידיב ורימהל ,רוציקב ,היפוס ידיל םריבעהלו השוכר לכ תא רייגל לכותש ,המיתח השרומ
ךישמת ולזאישכ .התושרבש םילצלצמל הקוקז תעכו ןיד-תכרוע םג איהש היפוס ,הל ידיחי
-ףוח דיל תרבשנ חור-תרכרכב ילסיבהו ילמרקה םע רואנ דצל תולולכה-סכט -תועש לכ רכרכל
ה'להניצ ,התינייחא תא שוחת הניצבו םימתבו ,תועמדה ףחס תא םולבת היניעבו ,םילג-תב
תרדוח הניצהו ,בלה-תמישו תוחכונה רסוחמ השוב איהו ,תרדענ התבס יכ ,תוומ דע הבצע
איה םג ,המיא ,השאמ .רעצה תמחמ םמחתמ וניאו תואדל שקבמה ףנכ ומכ היתומצע תערוקו
לע לבח ,ץראה לע תטשופ התומימתב ירפה-תביל ,אבילו ,תובצעה ךמ התושמל החילצמ הניא
,ןהידליל תוהמיא ,ןהיתומיאל תונב שגר תרדענ ,תוטועפה םוקמב התוא הבישוה היפוס ,הנמה
התא השמ ,המיאב לג לש וביל לע תמלוהו הכמ איהשכ םילעהלו ,תעדוי תורואנב ראפתהל קר
ךירצ הז הככ .ויבק לע הדדמה הדודב החיטמ אובלמ הקייח הדוד תא תכסח המל ,םימחר-רסח
תועש-יאצח המכב התכז אל בר ןמז ינפל יכ ,ול הרפיס אביל .הל הנע םיריעצה תארקל תכלל
תיארחא איה םש ,ומצע רואנמ יאדוו ,התיב לש רואנ ,תיבה-יכרצל הגאדמ רורחשו רוטפ לש
הקייח ול ,הדבל איהו !ודבלמ ןיאו ,ןוממה-תלדגהב תקסוע ,השאמ ומכ אל היפוס יכ ,האלמ
.האב התייה

,הלש ךאלמה ראווצ לע וטשפש העיזה ילגא תחנקמ אביל ,ותלגעמ ץורפל םייאמ רואנ ,הנה
בוטו רוחב .וילא ה'לניצ תא תחקל ןתחה ,אב הנה ,אב הנה ול תרמואו ,וירחא ףודרלמ בשוי
.ךכ תויהל לדגת בבושה ירענ התא םג ,לארשי ירענב

ידכ ףלוקמ םידופת וליק לע רתוומ ינא ,הל רמא השמו ,הל זזפמ אוהו ,ול תמזפמ אביל
היבואכמ לע םידעבו להקב קר התיא ןודל רשפאש ,הקייחמ ןוצר תועיבש לש תונמב תוכזל
ףוזנל תעדוי םג איה ,םנמאו ,השאר לעש םיחמצה לש תוחלהו תוביטרה ללגב םיטשפתמה
לש גוס רתאל תעדוי איה ,ללכ ךרדבו ,הלש באכה תודלותל רושקש המ לכב יקב ונניאש ימב
הקייח ,יכ .רתוי הנממ תושלחנ ויה אביל ךיתומצע ,םצעה-יוודמ לש העגרהל "ןמש-ירתא" הזיא
.התביבסב םיטלושש עבטה-יעגפ לכמ המצע לע הניגמו היפמ םישחל הקיפמ ,תרדונו תפגתסמ
ןמ קחתשהש המ ןקתל ,תודמע רפשלב הקוסע ירה ,םלוכבש לודגה עבט ןוסא תארוק יל
רוזאמ קחרה אצמנ םימעפל ,ינממ ודי לע קחרתהל ידכ רחבת רמיצ הזיא הנשמ אלו תוילוחה
לע תאש ומכ םיחנאנ היקרפ ,םה זא ,םיקרפל "ךרבש ימ" הל השוע תוביטרה יכ ,חל
הל רסח המ .םילודגה לכ םיעור םש םוקמל המצע חותמל הכירצ דימת ,ךלש הירוטסיהה
,היגרנא לש טשפתמ רוא רהנ תרומת שקבת המ ,התוא לאוש אוהשכ ,הלש ורוגהו ?תיבב
הזש תנעוט הקייח ,םהבש םיקוחרה תא םג תראתמו ,תולקב םישוחמ תובקע לע הלוע איה
תששוח ,אמש תקמחתמ איה ,היפוסל הליחנה התוחא אבילש םיקופד םינג-תנממ רתוי הברה
גורהל הל היה ףידע עורה דצמ תוחפל התינייחא היפוסל ןוימדה-תריציב התוא ומישאיש
האיה אשמ היפתכ לע תאשונ יכ לע הל םילכנתמ לכה ירה ,הילע םוקת םרטב האוושהה תא
תא תשדקמו הפוח םהמ השוע ,ןרופיצו ,תוינמכוא ,דפרס ,רבדמ-יחמצ אלמ ,םילמג תוחרואל
תודוגאהו תומולאה תא הל וקפסיש םיבידנ לע ידמ תכמוס הניאו ,רחוסל רבוע ףסכב היתושיכר
,הידי ומב םהירחא שפחל החור אצת ,םהינימל םישרושהו תוריפהו םיחרפה לש תורשוקמה
הלגיש םדא לכ םע חקמתת םג איה ,ה'לניצל ןתח רחא רזחל ונאצי ילש השאמו ינאש ומכ
קריה-ןגש ךכ ידכ עבשומ טפיטנא וליפא ,טפואימוההו גניליהה שיא ,הכרדב העישוהל תונוכנ
,ןועגישה הכי ןפ ,וליצה ,השיא הל רמאת אלו ,השאר לע רדהו דוה הוושי הילע הוציש אלמה
תוארל ,םינפה םחלמ םיבוט ,תוצמהו רוטנקה לס לע רתוות אל םייחב ,הרזעב 'ה יהי ,הקייח
הקייח ,אביל ,ילש תורירמה תועקפל יד וישכעו .ויתובברב ןימזה ןתחהש םינמזומה לכ תא
!חוניקל תועמדל ,הרצ לש םיל תואיבמה לצב לש תועקפ האיבמ ,הנזוא לע הל שחל ךתוחא

ברעב היתוחוכ תא הטחס רבכ הטפטה-תלמש יכ הקייח י"ע טחסנ אל אוה רקובהש רכזנ השמ
רשק םירשימה תאו המצעמ שארה-יבואכמ תא הקיחרה ךכ ,רחואמ דע ןושיל הקיחרה ,ןכלו
ראווצה-ירירשבו רואנב הקיזחמ אביל ,לבא .רסומ םהמ דמלת אבילש ,בל-יצימ םהל תויהל
הכותב ,םעט ילב םדי לע תנקדזמ איהו ,הילעש לועה תא םיעירכמ ,תושעל המו הל םיסופתה
-תנבהב ךרד-ירוציק חתפמ םע ןגה ךמ רוזחל לולעו ,בטיה חתפתמ רואנ ,תודרחה תא המינפמ
ןוטקה םיעורה ריבא ,םות דע היפוס הקיפסה אלש המ ,םיסכנמ אתבס קרפל ןתינ ךיא םייחה
היהת המשנה-תאיציל בורק קר :השמל תרמוא .השפנ תגרוה תודידבה ,איהו ,ליכשמו רואנ
-יפתכ לע תאשינ ה'לניצ ךיא הארת תוחפל ,וילע אשניתש לג ,ךרעו תומצע ןוקיר םע תודחאב
,םיסכטה ךמ התמ רבכ איה ,תמאב םייחמה תוארמה ןמ תדרפנ הקייחש םוקמב הנתח
,היתומצעל אפרמ - ה'להניצ לש התפוח ,תיבה לכב קרפמו םיקמ רואנש תודתיהו םילבכה
ונממ הריבעמו הראווצ לע הכובו הלש הלכה לע תגנעתמ השאמ תא תוארל ,תחנה ףכב שדוק
,הלצא חורבל השפנ השקבשכ ,הייח לכ םניח הל וקנעוהש בהזמ םיציחהו םיטישכתה לכ תא
תלצלצמ הריטס הידימ הליצמו תינפעזה םאה םע תקולחמ לכל תארקנה הדודה
.עובשל תיבב הרגסה-יטפשמו

לע םימייאמו םישלוג םילגב תחא-תבב ויפמ ואצי הכרב תולימ לש שעוגו ףצוק ףטשו ,םהנ השמ
.םכותל ףייע רשב לכ טולקל ןכומה טקשה ףוחה

ךרוצה לע תבשוח ינא !דעומ דועב תוטלחה לבקל תעדל ךירצ ,השמל היפוס העידוה ,זא אקווד
.יאושינ תירבלו רואנל ,ףטלו ימחלל תוקיזמ ילצא היתועמד יכ ,תובא-תיבל המיא תא ריבעהל
לוהינב דואמ קוסע היהש וליפא ,השמ ,הרמאש המ לע בשח ,הז רחא הזב םיאב םילגה הנה
!הדיגב ,ליעמה תא ריסהו רמא המרמ היתודג לע הלוע הקייח לש רעצה-תיינודנ תולולכה-סכט
ףוס ןיאב רהרה ךכ ,תלבוס תמאב אביל וליאו ,דחא םויל ולו היבואכממ תדרפנ הניא איה
תא ילאשתש תעה העיגה ,לאוג חישמ אל תא ,היפוסל הנעשכ םיאגה לש הרזומ היבוברעו
.הלאכ םימיל ועיגי םה םגש םיבשוח אל םידליה ,םיריעצה םיטוונמל יד ,ךמיא-יפ

קיחרמה ןדוד ,םימד-תברק אשונ םגו החפשמה דידי אוה ,ובכר תא הנחה ץלוש 'רד זא קוידב
תודידב לש היגולותפמ דבלו ,אבילב לפטמ אוה ותונמאנמ יצחמ רתוי הברהבו םיעביר רודל
לש רהוזה-ימי לע םידיעמה םירואית אלמ !הנכס הלצא אצמ תוקנוח תועמדו ישוקב םינקדזמ
,הילא הדומצ היפוס לש בלה-תניגמל הרתונש ,הל ערש ,הייחב הדריש עדוי אוה ,אביל
המיא אלא ,ותוא הקיתשמ הניא הרבעל ףיצחמ םא םגו ,רואנ תא הב הברה איה תעסשמש
איה תוינילק תוביס ללגב ,התוא האור ץלוש 'רדש םעפ לכש .חור-תלובחו ,תפזננו תרעגנ
,היפוסב עוגפל הצור הניאש ול הפיסומו ,הניצה-ירוגמב הייחב הניצה לע םנחל אל וינפב תבבימ
סאמתש דרח אוה ,התיא ביטיהל ידכ טוקנל היצקנס וזיא עדוי וניא אוהו ,ילש ףוסה םג הז
הדימתמ הפוח תחת תדמועו הפרחב הנותנה בל-םות לש השודג הנמ הב האור .הייחב
םירחמו ויפל רשייה םישדע דיזנ לכ לבקמ ושעכ ,וייחל-םודא רואנב וטיבה ,תודע ,תורסמתהב
קוחשה הל ריזחמו ,ברע תעל םהב ףטעתהל תשפחמ איהש היברג ,הלש ידיחיה ללשה תא הל
.רכינ ןמז קרפ רובעכ ותובידנב הל קינעמו םתוא אצומ וליאכשכ תומידאמה הייחלל

המלשהב היתונובלע העלבש חוטבו ,אביל לש האלפומה העיקשב וטיאל ןנובתמ ץלוש 'רד
הרידה המל - תרשואמ-יתלבה הקייח לע לאוששכ היפוס רבעל תלזופו ,תכעודו תקמטצמ
קופקפה תא החמו ,ינמעז לג .עדויו ריכמ אוה ,הבושתל קוקז היה אל םצעבו ,האב אלו הילגר
.טבמה ךמ הלעו .תונורכזב ולצא עוטנ היהש

לא רבחתהל רתוי יוצמ הנקז תעלו המצע תא תאשונ הניא תמאבש ,בשח ,ךשוממ עגרל
,םישישק-תאופרב ןיבמ אוהש ףיסוה ותוא ףודרל ךירצש ינורכ ןואכיד ,תאצל אלו הבכשמ
דציכ טבה :הלוקב דימ תרדשמ ןכאו ,תחנ רסוחב תלטלטימ היפוס ,יכ ןיחבהל הנפתה דימו
ילמרקהש החיגשמ הניא ףוא !ולש ירענה ןמזה-ןשד תא ותלגעב דרמתמה רואנל תררממ אמא
אלש הנקזה ימיא ,המשא הב שיש ,הטפטה-ישורשר תא טיעלמ אוהש ,הצרא תחשוה גימצה
-יעגר המכב החמשלו ונתיא תחכונ אתווצב תויהל חוכב האיבהלו התוחא תא ענכשל הלוכי
.רשוא

התנתוח ומכ קוחרמ הדמע ,התאר אל היפוס לש תא ,השאמ-תוחנא תא םייתניב תפסוא אביל
.ה'לניצ לש

איה שעוג-םי ,התשעש םשורה המ קודבל היניע תצעונ ץלוש 'רדל הרמא ,אמאל הל השק המכ
.ריעה-יתכריב הל רקש תננולתמ ,הניצ אלמ ,הייחבש הבכרמה השעמו - קנבה תויועטב
התוחא ןנולתת אלש ,םיסרפמוקה ,םירשימה-תניבשוש ,התוחא הפיאו איה הפיא בל םישתש
,םדי לע תנתונ ןוממ הברהו ,הלאמשלו הנימיל דירטמ - םיאצאצ-קושו השאר לע הניג םנמא
אלב םהל תתל ךירצ ,הצוחה םיאצויו םיטבונשכ םג העקשה םיעבות בלש לכב םייחה םיערזה
הנופצמ תא ךכרל התסנ היפוס ,לופיטו העקשה ,הבשחמל דחא הלוכ ,רואנ קר ילו ,הקספה
.המיא לש שגר - תוכועמ תוטחממ ונממ תורתסנ אלש תעדוי איה ,ץלוש 'רד לומ

וירבשמ ףטוחה - םיה-ףוחב-עוזעזל הפתוש הניאש אתבס ,םינמזומ ףלא ,הפוחה ,אביל
,הרבעל חירפמ רואנש ,תוטבח קשל היתוחינג תפסוא ,הימלבב תקתוש ,עמש-תעורק םצפנמו
םע-בורב תירירבשה אביל ,הביל תא םירבוש םילגה ,ןבאל ןבאמ ויגולידב חרופ אוהשכ
.ויתודימ רהוט לעו םיה תורשכ לע םידיעמה םידמעומ ףלא לומ הכותל תצווכתמ

החמשו רעצמ חופנ דאנ ךותל תלחלחמ תוחילמ םהב שי היתפש תא קשוח הלש לדלודמה םיה
גגה-ןורסח ומכ שגור אוהש ,רבעב התשעש ליחה לע תבשוח ,המצעל הבורק תישנענ וב ברעב
.ירמגל םיחוטש הייח תא האורו ,התוחא ,הקייח לע ער םיעיפשמ םיעותעתה .הקייח לש
הל ןיא איה וליאו ,םייח-ימענמ לובסל הקייח לש התלוכי תא תדדרמ תרמוא איה ,גגה -תקוצמ
איה הלוממ םיה ומכ תוחילמ תשדוג היתועמד-תנמשכ ךכ רחא ,תוקוצמה תא חוטשל ימ ינפב
יכ הייחל לע תרטוסו ה'לניצ לש היתורבח ןחה-תומלע תא האורו רואנ תא שפחל עגרל תמלענ
ילכ ןיאש תרמוא ,םינפ לכ לע .הינפ לע םעפ אל ורטסש הייח לש ןופליעה ןמ ררועתהל הכירצ
!אלמ ונניא םיהו ,םיה לא םיבש םילגה לכו ,רעצל הדימ

-יניע תלעב השאמ -יבוביס תאשל הלוכי הניאו הפוחל תחתמ הנאו הנא תבבותסמ ,אביל
.תולולכה-סכטל האב אלו םויה רוא תא התזיבש המיאל התגאד תא הריתסמ איהשכ - הייבצה
"!ןוימד לכ ןיא ,ךתוחא וז" :רבעב ןהילע ורמאש ןוכנ המכ דע רתוי הניחבמ וישכע

ףא ,תוחמשל הכרד תונשל ליעוי אל דגבה ןוקית וליפאו ,תויהל התייה הלוכי תרשואמ המכ
תצרופ התייה איה ודי לע הברס הקייחש המ רבד ותוא תרחא הרמא םינוקית ול וליעוי אל ךורא
לע חולסל הנכומ הניאש הרוביג אביל תא ושע השאמ-תורצפהל הבוריס .ומירהל החמשב
הפרמ אל הנווכב וליאכש ,התוחא לש תרדענה התפוח לע תופחל הנכומ הניא איה ,לוועה
םוקמב ינא ,םלוכלו המצעל םהמ תטחוס איהש םיצימה-םירשימה-תפוחמ ,םייחב התזיחאמ
ןמאנ ןוכתמ ,רעצל החוטב הקינורכ ,הלש םייחה לוהינ ,תוטש וזיא .ןמזמ התמ יתייה השמ
ןיא ,ה'לניצ לש הפוחל קר ,תורידנב שחרתיש ,וליפא ,דומלג ךויח תרפות המשנ אלב היווגל
םע הילס תא הל איבמ היה ,ותיא ורביד אלש לבח קוושל לוכי אל יאנועמקה םימחרש םימחר
םיאורקה לש םיציחה לכ תא טריל תותשקבו םילכב ,תרדוהמ הבכרמב םילג-תב-ףוחל חילשה
.תעבשומ תוגג תפרחמ התוחאש ,ץלוש 'רד םג ,םיעדוי לכהש המ תעדוי איה ,לבא .הילא

ללגב איה לבא !בוט-לזמ ,אביל ,אביל :הל ארקו ,סוכה-תריבש תעב אבילב ןיחבה ץלוש 'רד
ץלחיהל החילצה ךא החגשהו חוקיפ םשל רקיעב האב םנמאו ,םיאורקה ףלא ןיב הסמרנ רואנ
יעובה לוק-םשרה ,רדרוקר-פיטה-ימשר תא הטלקש םישרהלו ,התינייחאל התבוח אלמל עגרל
ןיב רואנ תא שפחל םינומהה ןיב תדבוא די-תעונת תנמסמ איהשכ םג ףעוז וניא םיה הלצאש
.םינדודה

,םיפוח-תע עיגה !ומצעל ןודאו לשומ ,ירה הלילה ,הטילש רסוח ןימב ול הרמא ,התוא אצמשכ
רעצל םיתמו םידלונ וב סומסוקה בצקל המיאתמה תירב ,הרזח ןיא הנממ הדוקנל ונעגה
הנתנ הלש היפוסמ הלביקש לשאב האיקב איה המכ ומצעל ראת אל ץלוש 'רד םא ,החמשלו
המכ הז עגרב שממ היפמ ול עדונ ,ירה ,תמא אלב ,םעט אלב הבביו התשורי התליכש ,הייח
טעמכ - תולולכה ,םינפ -תלבקב התייה הבוצע המכ דע האר אל .םייוארה תא בזכאמ לרוגה
ונלוכ יכ ,ךשמתמ סכטב רבעב ונלחתהש המ תא םייסל שי ןאכמ ,והז תורמגומ תודבועל םיווה
.דיתעל םילבכהו תודתיה לכ םיעבקנש םוקמב תעכ םיחכונ

!ףיסוהל המ הל ןיא רבכ הל ,תורואנה לא רושקל ךירצ הלש רואנ תא וליאו ,היער טעמכ ה'לניצ
לע תרזוג קר איה הלילה-ירוחש חכונ ,החורב הלובח ירמגל אל אביל ,ךכ ידכ דע אל ,לבא
האירקב וליצה - הקעז ,וליאכ ,ינחווצ םדא םיב עבוט חצנכ םיארנש םיעגרל תוסנכתה המצע
,וב םחליתש הילע רצש ישיאה לגה תא האור ,םילג-תב-ףוחב המצע רובעו התוחא רובע תשאונ
,החפשמה לש םיביבח םידידי ןיב היד תינויח תויהל הדיצמ עקשוהש ץמאמב ןיחבה ץלוש 'רד
חופיס שקבל יממ אצמ ףוסבלו ,היפוס לש השיערמה הטפטב דכליהל ןכומ היה אל ןפוא םושב
,המיא לש החוכב ליח-תשועכ תיארנ היפוס .היפוס לש לשאה-תיבב הרוק םצעב המ םיטרפ
תקעוז איה ,רואנ .ברוצ הזו ,הב העיקשמ הניא ,תחכוש המיא תאו ,תוירב לש םיניד-תכרוע
ה'להניצ ומכ עיגהל הצרת ירה ,הכייא ,תארוקו ,התוהמיא -ידוקפתמ םשרתיש ,וילא בורק
שפנה -ןובשחל ךרעיתש ,םג יאדכו ,רשפא יא ,הלאכ םיקחשמ םע ששו רוביג תויהל ,הפוחל
-ירשק הגיצמה וז םג ,תורטמ יתש גישהל התצר .הנאו הנא ךתוא תשפחמש ךלש אתבסה לש
,ירה איה ,התמוק תותיחפב םהל תתייצמו היתומולח תסמוע אבילו .ירמגל םיניקת התיבו םא
הווטה ,רותפ-יתלב-םי לש ןוכיתה חירבה איהש ,תוארל ידכ םינואג תויהל ךירצ אל הפופש
.םינורחא רויש תוחוכ הגרעב

יובש היה ,יכ הל בישה אל טעמכ ,וינפ לע הכוסנ התייה התקיתשו ,ץלוש 'רד תאבש דמחנ המכ
השאמ ,םהמ דחאמ וליפא קתניהל היה רשפא-יאש דע ,ועבצנ םילגה ,הווחש העיקשה-ינוגב
ףא-ירוחה תומימדא תא היניעב קילדהש ,המיא לש ליתפה לע רעצה וב רבקנש ךורד קושקשב
ןתת אל איה ,תעווג העיקשב הקימסמ המחה וכותל ירה ,תוהדזהל התייה הלוכי ותיא ,םיה לש
הירוהרה תא הסונמב הבזע .תורירמו הנעל-יחמצ ףדועה ןעטממ השאר תא תורכל המיאל
רודזורפב םיניתממה הינמזומ ףלאל םיקיפסמ תומוקמ לע םינתוחמה םע חישהל הבג התנפהו
רשקה-תודתי תא קזחל ידכ רתוי טיטרי הלצא .שעוגה םיה-תפוחמ לכה ובושישכל ,םלואה
ורוקמל ,ותיבל בושי םילגה- ףסאיה תעלו םימיה-ץק דע רשואבו בבל בוטב דימע תויהל םוקיש
ינפמ הל עראש המ ,הראווצ ביבס םיכרכנ המיא-יכירכת תא בוש הארת איהו ,תותבשל תילטב
יואו .םייחה לע טבמ לש ןיינע לכה ,תונכה רובמ השמנ אלש רעצ ףודהל הנכומ התייה אלש
.היתוחמשמ תטלמנ הקייחש השובל
!ינייד - האב התיה ול ,ימיא ,אביל
"ןומיס-ןס" ,ץלוש 'רד לש ולוק עמשנ בוש עגרלו ,הייוחד-הרופאה התלמש ךותמ הרפריפ אביל
גאשת אלו ,רואנ לע םהנת אל םש ,תובא תיבל רובעל אביל תא דדועל ףאש אוה רדהנ םוקמ
אלש קר ,הענכשל הסינ יפוס אל הז ,ןורתיפה ,הל בוט ילוא ,ץראל הליפמה רענה לע הכותב
לע םיגגוחה םיחמצה ךויח הערזמ ףוסי אלשו ,תוער תוצעב הליצהל ףחסנ אלו התונקז שייב
.רתוי עיבשי קומיצ הזיא תעדל ןיאש ,תמאה .הקייח ,התוחא לש רדוקה החומו הדוקדק

איה םג .תונוזחב םישמ אלב התפצו ,רואנ ינפוא תרזעב השושתה החור תא הדנדנ אביל
-תמיאמ הקתנתה עגרל !ידמ רתוי הב התצר אלו בהואה ץלוש 'רד - יפבש החכותב הניחבה
-ידודגב ,ליעמב יוטע יפוס-ןיא הל הארנ ףוחה ,הלפאב טולכ הרוכיש ,ישיאה המויק-םוקיה
תוטפורמ ופצנש ,ןהיתובוראב ןה םג תואפקומ תועות היניעו התנקז איפקמ וליאכ ,וירוחש
.הקייח לצא ףייוזמ עמד עיקפמה לצבה םיב םיפולק םידופת םתוא ומכ קוידב

אל םימי המכ ,התירחאב תניינעתמו תיטקרפ ךכ התשענו הלאש - ?ןומיס-ןס לש ריחמה המ
,םירמ םימב התוא םיקשמ ,אליממ ,םייחה לצב רגפתהל ריחמ הבוג אלב רשפאה ?םש לכאת
ןפוח עולבל דימתמ ףשנב תאצמנ ,וליאכ ,ותוא תמייבמ ,הרשוא יבגל לבא ,םירכוסמ תרזנתמ
-יגיגהל יוטיב והשזיא הפיסוה ,החנה הל ולעיו היתוחנאב ובשחתיש .ילוח-ברועמ החמש -ץומק
.החור לע הלועה לככ הב השועו התמיתח תא תאשונ היפוס םויה ,הסיכמ ואוביש םולשתה

היפוסו ןיקת היה אל םלוסה םנמא ,תויתרגש אל תועשב לופיטל הקוקז התייהו הדעמ םעפ
יכ הרזחהכ הל עיגה אל ,הביס אלב ם"רט לש םולשת הל ןממל הכירצ התייהש לע הנטר
הל הפיטה רקובב ןכל ,המצע לע חיגשהל ךיא תעדל הכירצש קר אל ,ןיתמהל התייה הלוכי
וזיא קקורל ילב הל אצוי אלו ,ער הילע עיפשמ הזו .םיבאכל תגאוד הפוקה ,ףסכ לש רסומ
תולולכה סכט לש הריוואל קרז ץלוש 'רד ...דדוב לג-תמיא ,דיתעל דחפ ,תירחאל הגאד
םירוה לש לועב האישנ אלא ,ןישודיקו הכרב םניאש תונורכז לע ןעשנש ליגל בל-תמושת
.םינקדזמ

רמואו רשבמ רשבמ לוק :ול התנע וזו ?היפוס תכלממ תא בוזעל תישפנ הנכומ תא םאה ,אביל
תא דוע םולחל חוכ יל ןיאו ,יפב שבויה ,הזה שיבמה לגה לש תיטיאה תוקרפתהל תעדומ ינא
תולתפתמ-תוגרדמ םיכירצ םניא םה !תונורתפ ,רשפא יא רבש אלב םולח ,ואוביש םימיה
החיגהש ,היפוס לש בל ץפחב ,ץפחב םשל תכלל הנכומ טעמכ ינא ,ונממ דועמל ידכ םלוסב
רעצב האור הניאש ,תב לש םייתפש סמ .סמה תא ,בוחה תא תובגל האבש ימכ אוהש-ןאמ
םיכלוהו םיגהונו רואנו המיא ןכיה םיבישמ םניאש םיבורקה תא תוכהמ הבש היפוס !המיא
ידכ ,אבילו ,הל םירסחה םיחכונה תא הקיבדה הנה ךא .היישוקל םירוויע וליאכ םהיתושנ םע
בהזה -יסיספ ףוס-ןיא-םיה תוהוגנ-ינפמ םתטילהו החכותה רעצמ הינפ תא הבגע ןנוגתהל
שדקמ םוקמ הל ךונחלו ,באכב םיימשל תושורפה היפכ םע השגנתהש היפוס-תלמשב ףסכהו
תא ףקתו ומוקממ דחא לג רקע הזה טפשמה .הבילמ םיתמה-תייחת לע וב ןנחתהל לכותש
.הזמ אבילו הזמ הקייח .תממוד האובנכ ודמעש תומוד תופוחה-יתש ושגפנ הב ףוחה תעוצר
.התביבסב שוגיר הסנמ ומויב םוי רבדכ ,היפוסו .בבל יבוטו םיחמש םלוכ אל לארשי םג ,ירה
,המצע הקלמה ,המיא תודוא התחישב םישרהלו ןקתל ,דגבל ,תנותכל התבהא יסיספב קיבדהל
תוטבחמ לובסל ול תנתונו רואנ םע ןובנ השעמ תטקונ הניאו ,תונורכזה רדסב תטלוש הניאו
,ןכלו המצע תוקנל התצר ,התנכשמו הסנרפ לע תגרהנ איהש העש תורצחבו תורדגב תוליפנו
תודובעהו תוכאלמה לכ תא המילשהו האב אמא זאמ ,אתווצב םהל היהש םוצע ישוק הראית
יוטיחל תוליתפהו תוסומכה ,זאו תיתייפכ ןויקנ-תלוח אמאש ץלוש 'רד ,ךל עודי ,ירה .התיבב
לוזילה-יקנאנו םיפוריסה-ידבע ונלוכ רובעו רדהב תודמוע שדקמה תיבב תורונמ ומכ רובגתלו
ןוזמל הרובק תונורא ךלוה התאש ןאל ,תיבה-ידומעב ,תותלדה-יבוכורכב ,םירויכב תוחירה
תועיצפהו יוטיחה ירמוח לש תויומכה יכ ,םלוסה ןמ דועמל הל םרגש המ ,הלש םייפכ ןויקנה
ךניא ,השמו הקייח - ינבל קר אל ,חוודל המ לע שי ונל םג ,םינפה ןמ ונל לזנ םדשכ ,יוקינהמ
הדעמ טעמכו ,היניע הטיסה אביל ...ונממ םידלוס לכהש ףירחה חירה דימת ,תושוב וליא ,עדוי
סיבשל ךפה תובר םינש םדוק דוע וב האג התיהש סיבשהו ,רעצמ הפוחה-ילבכ תחת וישכע
איצוהל המצע הצליא סנואה-תכומ איה ,תמא אל וז ירה ,סועכל התצר ,ןוכנ אל תמאל האנק
רמא ץלוש 'רד ."ןומיס -ןס - ןומיס-ןס-ןס"ל םלשומ ןוצרמ רובעל הטלחהל ענכיהלו הריבש -יאגה
.תושגרתה סומלוב ומיע איבהש ,הפיצהש לגה-תמיאמ הגוסנ ,וליאכ עגרל ,רדהנ םוקמ הז ,הל

ןויקנל תאנקמ ינא .יל רתונש ןורחאה םיה-ףצק תא םג ירובע יחידתש דע ךתנמאנ ךתחפש יניא
-יערזמ םיברתמו םיינניח םירשימ ייח תיראש תושעל יצפח רהוט לש רידא לג-תפוחל ,םיה
החמש יל בסמ רואנ רואו תורקי ןבא ךניא הדיחיה יתחפשמכ תא יכ ,עוגרמל תובא תיב ,הווחא
ריתומ וניאו אבצכ רזפמש םילייחו םיגיגד ףוסאל חוכה ןיא רבכ ילו ,הפצרה לע םישמרה לוחממ
,ינליפמ ךיפבש ץורחה לגהו ,לגרה-ךרדמל החונמ תעדוי יניא ,לכה לעו הדועסמ יקנ ןחלוש
ינא אביל ,אביל ,הדודה לש החדהה-ירופיס וכירפי אל םלועל רשואמה גוזה בלו הניצ ,יובא
לכש ,יתוחא לש םייחה תיצמת איהש ,אפרמה-תייבוברע ,האוגה הייחמצה ומכ הנכסמ האור
.הילגר תחת האורש המ לכ סומרל תרכבמ איהו ,התושרל תיב ץפח

-יפוחב יכ ,ןלוכ תופוחה תא רהיטש יודיווה ,שפנה-תאיצי תא וירוחשב רדיה אובל בורקה הלילה
,םילגה-ןואשב ונמיעמ אלפנ ,ןויזחה-םיב ינללוצ המח לגלג ומכ םימיה-לגלג לש ומסק ,םילג-תב
רוכ ףלא םירשע תודלות רופיס לש םילג ,םילג אב רשב ץק האור וניאש םדאה עבטל אפרמו
גגה תחתש וז ומכ תוחל אלל םירמיצל ףעזה קיחרהלו ,התיב תונבל הקייח הפסאש םיטיח
וזו ,לגעמב גח ןיע םתכ לכמ ןשע תורמת השועו ןמש-יצעלו םיבורכל תרסמתמ איהו ,התקיצמ
רחאל תעגל התוא האיבה הלש היפוסש ףוס ,ףוס-תבשחמל ןומיס ןס ךות לא הל הגח אביל
תועלצב התיב תא םימיקמ היתוזוזמ לכו בהז ותופצל המילשהו תיבה-יחותיפ לכ תא העלקש
תודתיה תא ןיבהל ,תופוחה לכיהל התנפתה וישכעו בר ןמז עקרקב הקוסע התייהש המיא ירוסי
.תובוטה תומשנל עלק ,ריבדה םוקמל טעמ דוע הוסינכיש