לארשי תנידמב יחרזמ םזיבונד'ז

ואדנל בד

ג"סשת, ח"ל עובמ ךותמ


םילהנמה לכל "הארוה" ןתונו ,תואירבה דרשמ ל"כנמ םק ול ,לארשי תנידמב הרוק היה המ
תודבעמ תרצותמ קרו ךא תופורתה ןמ שילשכ ךליאו התעמ םילוחל קפסל םילוחה יתב לש
,תאזכ השירד לש ידרוסבאה יפואה תא שיאל ריבסהל ךרוצ לכ ןיא ?יחרזמ אצוממ םינעדמ לש
םייחרזמל שילש םילוחה יתב לכב חיטבהל השירד וליפא .דבלב תיטתופיה איה רשאכ וליפא
.תעדה לע תולעהל השק ,םיגרוריכה ןיב שילשו םיגולוידרקה ןיב שילש ,םיגולוקנואה ןיב
המויק רוביצב עדוויי םא .יגולונתאה םאצומ יפל אלו תיעוצקמה םתמר יפל רוחבל שי םיאפור
אלש ותלוכיבש המ לכ ,יחרזמה םדאה םגו ,םדא לכ השעי ,הזה גוסה ןמ תנקתמ הילפא לש
תואירבב .תנקתמה הילפאה תוכזב אלא ,וירושיכ ןיגב אל ותרשמב הכזש ,אפור לש וידיל לופל
.הרקמ םושב םינכסמ אל םייחה תאו םייחה םייולת
תיל"כנמ ,שורית תינור 'בגה ידי לע תורפסה םוחתב הנורחאל התלעוה המוד תידרוסבא השירד
תארוה לע תזכרמה תחקפמל הארוה הנתנ שורית 'בגה .[7. 10. 2002. ץראה] .ךוניחה דרשמ
ןפואב תורפסב םידומילה תינכת תא רתלאל תונשל יול ילינ ר"ד 'בגה ,יללכה ךוניחב תורפסה
ןיגב ,האופרב ומכ אלש תורפסב .חרזמה תודע ינב ןיבמ ורחבי םירצויה ןמ שילשש ,הזכ
רומח אוה אלא ,םייק קר אל אוה קוחר חווטל ,םוקמ לכמ ךא ,ידיימ וניא קזנה תאזכ הפדעה
תורשעב יתרבסה רבכ .תימואלה תוברתה תא ןיטולחל ףלסמ אוה ירוטסיה טבמב יכ ,רתויב
הניאו ,םיחמומ ידיב ןונכת ידי-לע תוארוה תחנצה ידי לע תונבהל הלוכי הניא תוברתש םירמאמ
גופסל ידכ םינש תואמל הקוקז תוברת לכ .םייתנש הנש לש ןמזה חווטב תונתשהל הלוכי
הירצוי ידי לע קר ,המצע תוברתה ךותמ קרו ךא שחרתמ הז רבדו ,תונתשהלו ,תועפשה
אלל ,ינגרואו יטיא תויהל בייח הז ךילהת .הינכרצ ינומה לע התולבקתה ידי לעו ,םייטנתואה
קופ" :םיאשונ רפסמ יבגל םרמואב ל"זח ונווכתה הזל ילוא .םיטילש לש םהיתוארוהב תולת לכ
תונש םיעבש .םהיגהנמ םיעדויו "םיאיבנ ינב" םהש לארשי לע םרמאב וא ,"רבד אמע יאמ יזח
,תיסורה תוברתה תא תונשל וחילצה אל םיבונד'זה לעו םיקורטילופה לע יטסינומוק רטשמ
,יקסביוטסוד םע ,ןיקשופ םע ,יוטסלוט םע בוש תגגוחו היחתל המק איה רטשמה ףולח רחאו
?גרובנרהא היליא תא םויה רכוז ימו .תיולסוברפה היסנכה םע וליפאו יקסבוקי'צ םע
וא םיטילש םעפל םעפמ םיררועתמ ,ידימה קזנב שוחל השק תורפסבו ליאוה הז לכ םעו
םייתרבחה םיכילהתה תא אל םרושיאל םיניבמ םניא ךא ,בוט ןוצר ילעב םנמא םהש םינלדתש
םוחתב ףא היואר הנבה ללכ ךרדב םירסח םה ךא ,רעצמ .םייתוברתה םיכילהתה תא אל יאדוו
תוינכת לש םיכרצבו תורטמב ,תוהמב ,הנבמב םיאצמתמ םה ןכמ תוחפ דועו ,תורפסה
םביל ירוהרה דוסי לע ,ךוניחה תכרעמ לע םמתוח תא עיבטהל םיסנמ םה .םידומילה
תוקימעמ תויעוצקמ תועידי סיסב לע אלו םירוהכו םידימלתכ םהיתונויסינ לע םיססבתמה
םה ובש םוחתה תא קמועל ריכהל ילב ,עיפשהלו ברעתהל םישקבמ םה ךכו ,תוינוגברו
תכרעמל ביתכהל איה תיטרקומדה םתוכזש םירובס םיבר םירוה םג רעצה הברמל .םיברעתמ
תונותיעה ןמ קרו ךא וטלקנ הז םוחתב םתנבה לכו םהיתועידי לכש יפ לע ףא ,הכרד תא ךוניחה
ךוניחה ףוליסבו סרהב םנמא הליעי איה וז ךרד .הזמ ינטשפהו יביטקייבוסה םנויסינמו ,הזמ
וחילצה םיטסינומוקה .התרשעהל וא תוברת תריציל הליבוה אל איה םלועמ ךא ,תוברתהו
םה המצע וז תוברתל לבא ,תירבעה תוברתה תא םידוהיה ינומהמ עונמל הנש םיעבש ךשמ
לש הדחכהה תפוקתב ,היסורב םירבעה םירפוסה חצר לש הפוקתב .ללכ קיזהל וחילצה אל
הקירמאב תירבעהו תידוהיה תוברתה ןכו ירבעהו ידוהיה ךוניחה וחרפ רבכ ,םש ירבעה ךוניחה
אל םידמול םניא םדא ינב ?תושעל המ ךא .המוא םושב םידקת הל ןיאש החירפ ,לארשי ץראבו
תא הלעמלמ עובקל םילדתשמו ,בושו בוש םלזמ תא םיסנמ םהו ,ןויסינה ןמ אלו הירוטסיהה ןמ
.לארשי ץראב ןאכ וליפא םהינכות תאו תוברתה תונורקע
םייחרזמה וניחאל סחיב תילכלכו תיכוניח ,תיתרבח ,תיתוברת היעב ונלצא התייהש רבדה ןוכנ
ודמע ,םהינפב ונדמעוהש םינותנה םיכבוסמהו םייופצ יתלבה םיבצמב .הנידמה תונש תישארב
הנידמה תייסולכוא תא וליפכהש תולודגה תוילעה .םינוא ירסחו הנבה ירסח םיחמומה וליפא
ךוניחה ןכ יפ לע ףאו .לכו לכמ םינכומ יתלב ונלש תויתרבחה תוכרעמה תא וספת םימעפ רפסמ
הנש םישולשכ רחאל .ולש תא השע ןמזה םע ,תוניחב המכמ ןויווש רסוחב יוקל םנמא היהש
התויחהל תועודי תוגלפמ לש םהיתונויסינ ףא לע ,וז היעב םויה .םירעפה בור רגסהל ולחה
תושדחו תונוש ,תורחא תויעב תילארשיה הרבחב וצצ המוקמבש םגה ,קפואה ןמ המלענ
תמאב אוה ,םייחרזמה חופיטב םויה תלגודה הגלפמה לש קבאמה .ףוחד לופיט תושרודה
ןהבש הפוקתבו הנידמב הנהו .ונימי לש תירבעה תוברתב הנומאהו תדה םוקמ לע קבאמ
,[ירבחמ םידחאב ישיא ןויד ןאכ ןודל ןינועמ ינניאו] תירבעה ןושלה םוחתב םירוספורפה ילודג
ך"נתב ,תורפסב תואטיסרבינואה ירומ ןיבו םירפוסה ןיב רבדה המודו ,חרזמה תודע ינב םה
תינכתב םייחרזמה תוברתמ שילשכ ףתשל ךרוצה לע רבדל השק ,םינושה עבטה יעדמב םג ךא
לע ןה ונלש ףונה ןמ םלענו ךלוה םייחרזמה תיעבכ האור שורית תינור 'בגהש המ .םידומילה
תוללכמב ,תוהובגה תובישיב ,תוינוכיתה תובישיב ,רפסה יתבב תיברימה םתובלתשה ידי
הישעתב ,הלכלכב םג רורבב תרכנ וז תובלתשה .םירומכ ןהו םידימלתכ ןה תואטיסרבינואבו
הז לכל ףיסונ .הקיטילופב תרכנ איה הלא לכב רשאמ רתויו הארוהבו תודיקפב ןכו ,רחסמבו
,הנש םירשע ינפל רבכש ,ךכ ידכ דע םהלש תא ומרת תודעה ןיב םיפתושמה ןיאושינה ףאש
.ואצומ הדע וזיאמ ונל רמול עדי אל אוה ,תבשל ותתיכמ רבח התיבה איבהל שקב ינב רשאכ
םאש ,אוה ןאכ רמול שקבמ ינאש המ .רבד ןקתל ךרוצ לכ ןיא בושש ,ןבומכ יתרמא אל הז לכב
האיבמו הליעי ,הליעומ ,תירשפא הישעה םהבש םימוחתב תאז תושעל שי ,תושעל המ דוע שי
החפשמה ימוחתב ,יתוברתה יתרבחה םוחתב ,ילכלכה םוחתב הישעל איה יתנווכ .תואצותל
דחאו דחא לכב תיגול הבישחל ךוניחל תדחוימ השגדה םע ,ךוניחה םוחתב דחוימבו ,דועיסהו
,לארשי יטבש לכל שורד הז לכש ןוכנ .םייחה ימוחתמ דחאו דחא לכבו ,דומילה תועוצקממ
ישיאה ןויסנה .אלמה ןויוושל הזב ועיגה םרטש םיטבש םתואל תאש רתיב שורד אוה לבא
הריהבה תיגולה הבישחה ןינע תובישח תא םיניבמ םניא ךוניחה דרשמ ישאר יכ ,יתוא דמלמ
בושחל .הנעמל הכז אל וליפא ,שורית 'בגל הז ןינעב יתחלשש ריכזת יכ דע ,הלוכ הנידמל
חרזמה תודע ינבל תורפסב םידומילה תינכתב תומוקמה ןמ שילש תבצקהב אוה ןוקיתהש
.לבה תבשחמ ןבומכ אוה
תינוציחה הילארהש ,תעדל בייח תורפסה תרות דמולה טנדוטס לכ יכ ,בל לא םישנש דוע יואר
רופיס םג וב שי ןמור לכ רעצה הברמל" .וז תונמא לש לפטה קלחה איה תוריציב הלגתמה
השעמה רופיס וז הסיפת יפל ."ןמורה לש םיטקפסא" ורפסב רטסרופ מ"א רמוא ,"השעמ
רשקמה ינחורה דוסיה אוה רופיס לכ לש ורקע .םירופיסה לש יביטימירפה ,ינוציחה דצה אוה
- ישגרה ,ישפנה ,ינחורה ,יטנדנצסנרטה םלועה אוה הז דוסי .תחא תודחאל הלילעה יקלח תא
ילאירה םוחתהש העש .תויתוברתהו תויתרבחה תוישונאה ,תוביסנה לש ,תוביסה לש ישונאה
סחיב ןכ רבדה ןיא ,תולקב ןחבומ ולש "יחרזמה" ילקולה ןוגה לע ,תורפסה לש ישחומה
תוהמה תאש ,אוה רתויב רעצמש המ .םירבדה לש תינחורהו תימינפה ,תיתוהמה תויחרזמל
"םייחרזמ" םויה םיארקנה םירפוסה לש םבור בר ,תיטנתואה תימינפה תיחרזמה תינחורה
םניא םה .ןכש לכ אל תימינפה התניחבמו ,תינוציחה התניחבמ אל ,אטבל םילגוסמ םניא רבכ
םישולש םירשעב תוחפל .תויחרזמ לש הלטצא םיטוע םה ץוח יפלכ רשאכ וליפא ךכל םילגוסמ
ידיב םויה תבתכנה תורפסה םא" הלאשה תא לואשלמ סונמ ונל ראשנ אל תונורחאה הנשה
"?התוהמב תיחרזמ תורפס ןיידע איה חרזמה תודע ינב לש םיאצאצה
,ינמרג אצוממ רצוימ אוה דחאה רשאכ ,הריש ירבד השש ןאכ ןתונ ינא ,וז יתנעט תחכוה םשל
דועו יאקורמ אצוממ ףסונ דחא דועו ,ירגנוה אצוממ דחא דועו ,יקריע אצוממ רבחממ רחאה
שקבמ ינאו והשלכ רדס אלב םיאב םירישה .ינלופ אצוממ דחא ףוסבלו ,ינמית אצוממ דחא
.יברעמ אצוממ ולאו יחרזמ אצוממ םה םירישה ןמ וליא הלגיו ,וחוכ תא אנ הסני ,ארוקה תא
םאצומ יפל םתוא ןיימלו םירישה אצומ תא תוהזל לכויש ארוק אצמיי םא ןבומכ דאמ חמשא
.(רמאמה ףוסב ןורתפה) .יטבשהםהש ,חרזמה תודע ינב וניחא לשמ םה םיקולא תברק םיאטבמה םירישהש בושחל שי הרואכל
בזכאל ילע הנהו .םיזנכשאה םהיחאמ רתוי תיתדה תימואלה תרוסמל םיבורק ללכ ךרדב וראשנ
וליפא ."יזנכשא אצוממ" אקווד םה "םיקולא תברק" םע םירישה יכ ,ךכ ורבסש םיארוקה תא
תויחרזמ לש ןמיס לכ ונל ןתונ וניא ,"תיאקורמ החנמ" םשה תא אשונה ץבוקמ יתחקלש ריש
םייחרזמה םירצויה לכש ריעהל שי החרוא בגא .םידומילה תינכתמ תשרוד שורית 'בגהש
.תורפסב םידומילה תוינכותב תרחא וא וז ךרדב םילולכ ויה ,ןאכ יתאבהש

,הלש יטבש ילקולה ןוגה לע תרבוג ,הבטימב תורפסה םג ךכ ,תונמא לכ ומכ יכ ,ףיסוהל בושח
שוריפב רמול םג ךירצ .ילאטנדנצסנרטהו ינחורה ,ילסרבינואה ,ישונאה רבעל הלעתמ איהו
תואיצמה רואת לע תבכעתמה תורפס .תונמא לכ לש לודגה הנורתי איה וז תולעתהש
יתרבחה ןמ והשמ ,םהל רבעמ והשמ אטבל ילב ,יטבשהו ילאירה ,ילקולה התוהמב ,העמשמכ
,תיביטימירפ קר אל איה ,יזיפאטמהו ינחורה ,ילסרבינואה ,יתוברתה ,ישונאה ,ימואלה ,יללכה
רבד וניבה םייחרזמה םירצויה לש םבור בור .ללכב תונמא הניאו תורפס הניא םג איהש אלא
הירוגטקל ךייתשהל םינינועמ םה ןיאש דבלב וז אלו ,ונוחינ הבש האירבה היציאוטניאב הז
ב"א וליפא םה ךכ .םאצוממ האנה תבוט לכ קיפהל םיצור םניא םג םהש אלא ,"תיחרזמה"
עברא יתשמיש .טעמ אל םהיתוריציב ץבצבמ אקווד יחרזמה אשונהש ,ןוטיב זראו עשוהי
רוכז אל דחא הרקממ ץוחו ,יתדה ךוניחה להנמב תורפסה תארוה לע חקפמ הנש הרשע
,םיצחלה לכ .יחרזמה ןאצומ תוכזב תידומילה תינכתב ויתוריצי תא לולכל ץחלו הנפש ,רצוי יל
.דבלב תויטבשה ינקסע דצמ ואב ,הלאכ ויה םא
רבודמ יכ ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב ריהבהל שי התיינב יכרדו םידומלה תינכתל רשאב
,רשוי לש םייתרבח םיכרצל תונעיהל םנמא תבייח תורפסל תינכתה .דומיל הכירצה הרותב
תבהאו תונויצה תלבק ,המואה תודלותכ םיימואל םיכרצל ,'דכו תמא לש ,קדצ לש ,תוניגה לש
יגהנמ ,תורוקמה ןושל תרכה ןוגכ םהשלכ םייתד םיכרצל ףאו םייכוניח םיכרצל ,דועו ץראה
תיתונמאה המרל תונעהל איה תבייוחמ הנושארו שארב םלואו ,המלוע תשיפתו תודהיה
לש הילאירה תועצמאב ינחורה םלועה יוטיב ידי-לע] ןכותו הרוצ תבלשמה תיתורפסה
,['דכו המרד ,הריש ,ןמור] .םינושה תורפסה יגוסב היוטיבל האב וז המרש יפכ ,[תואיצמה
תונדפקב קודבל תינכותה ירחוב לע .םינושה םייתורפסה םימרזבו תונושה תוימואלה תויורפסב
סומתירה לע ,הלש תויביטרוגיפה לעו הנושל לע ,הבש םיביטומה לעו םיאשונה לע ,הריצי לכ
רבודמ םא ררבל םיקדובה לע .הכותב תמעפמה תיטאופה חורה לעו ,הלש יטווקדאהו ןגנתמה
דוד ירישמ םידחא הניכ רימש השמש יפכ ,םיילנב םירישוקשיקב וא ,תמא לש הלענ הרישב
תינכתב וקלח תא עבות ולא הדימ ינקמ דחא לכו ,הזה םוחתה תוהממ םה הלא לכ .ןדיבא
.אלמ קדצב
תישונאה תושיגרהו שגרה חותיפ ולא ירה ,תינכותה ןמ תימיטגיל העיבת ץוח ימרוגל שי םא
םדקומ יאנת םהש ינפמ ,תקדצומ הלא ינש לש םתעיבת .הזמ תיגולה הבישחה חותיפו ,הזמ
,הבישחבו שגרב תיתורפס הריצי לכ לש תטלחמה התולת .תיתונמא תיתורפס הנבה לכל
הנוכנ וז העיבקש ףא לע .תורפס ירבדב ןויד לכ לש ילרגטניא קלחל ולא תויונמוימ ךפוה
,תמגמוגמ אלא ,תיביסמ הניא םהב הישעה ,םייחה ימוחת לכ יבגלו דומילה תועוצקמ לכ יבגל
.סייוו-וקנרב ןוכמ לש תוכורבה תולועפה תצקמ ףא לע ,תיקלחו תיחטש
אוה תורפסל תויטנויליר ןניא ןתוהמ םצעמש תושירד ,וללה תויתוהמה תועיבתה ינפל דימעהל
,תיזנכשא תורפס וא ,תידרח תורפס וא ,תיטסילאיצוס - תינויצ תורפס דמלל השירדה .דרוסבא
חרזמה תודע לש תורפס וא ,םישנ לש תורפס ,תיטסיאיתא ,תירפכ ,תינוריע ,תינמי ,תינלאמש
תינכת לש הנבמה תאו ,דמלנה םוחתה לש יתוהמה הנבמה תא תסרוה איהש דבלב וז אל ,'דכו
התע ןיבהל רשפא .תוליעי לכו תלעות לכ תרסחו רחש תרסח תלויא םג וזש אלא ,םידומילה
,ךורא ןמז ךשמב תינבנ םידומיל תינכת ,םהב בשחתהל שיש הדימה ינק לכ רואל יכ ,הלקנ לע
תידימ ,תנמדזמ "הארוה" יפ-לע התונשל תורשפא ןיאו ,םינש עברא שלש וליפא םימעפל]
.ןוטלשה ישנא לש הזופחו

:םירישה ירבחמ
לאימח םייח .1
יבצר םולש .2
ריאי יבצ .3
רימז .ש .4
רנביר היבוט .5
ןוטיב זרא .6