רזייל

ןאבצ זעוב

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


אמאלו יכרות אבאל קרש תרמוא אמא .שמשב דמע רשאכ רוונסמ טעמכ ,קהוב םודא היה רזייל
דימלת אוהש ללגב אבא םע הנתחתה איהש יל הרמא איה .הזכ י'גני'ג דלי תויהל לוכי הירגנוה
םימכחה ידימלתמ דחא היהש ,אבס לש תבה איהש ללגב אמא םע ןתחתה אבא .יתימא םכח
לע לופונומ ןיאש ,רמואו אתבס תא עיגרמ אבס היה ,אמא תא ריכה אבאשכ .ריעב םילודגה
ונתנ אל רשאכ יתדמל הז תא .ונלש םיגוחב רידנ ערואמ םה הלאכ םיאושינ ,ללכב .הרותה
ונילגר תתכל ונצלאנו ,"לארשי תבהא" רדייחב הנוכשהמ ונלש םירבחה םע דומלל רזייללו יל
עירפה אל םהל ."חרזמה רוא" תתומע לש "םיחא תבהא" הרות דומלת לש ףירצל רקוב לכ
.םליבשב דובכ הז - ךפיהל ,הירגנוה אמאש

אורקל שקעתמ אבא .הזה יוניכה תא ול הנתנ אמא ."רזייל" וניא רזייל לש ומש ,תמאה ןעמל
הרמא אמא .דליה לש תוהמה לע עיפשמ םשהש ולש ברהמ עמש אוה יכ ,"רזעילא" ול
תונייעמ תא ץיפהש ל"ז י"ראהש ,הל הנע אבא .הלבקה יפ לע םיקסופ אל םיזנכשאהש
אורקל הכישממ אמא :הזה אשונב בותכ אל םכסה שי אבאו אמאל .יזנכשא היה הלבקה
.ותוחכונב תאז השוע איהש םעפ לכב תוחונ רסוחב ופא תא דרגל ךישממ אבאו "רזייל" ול

םיררחושמ "לארשי תבהא" ידליש ינפל הברה םוי לכב םירמגנ "םיחא תבהא"ב םידומילה
ונירבחש דע הקוסעת םישפחמו תובוחרב םיבבותסמ ונמצע תא ,רזיילו ינא ,ונאצמ ךכ .םהיתבל
ךות ,ונרבש םעפ .ונלש םיטוטישה לגעמ תא ונבחרהו ץמוא רתוי ונרזא םוי ידמ .םהיתבל ורזחי
אטבמב הריטפה תיבה תלעב .ונתיבמ הכילה תעש יצח קחרמ אצמנש תיבב ןולח ,קחשמ ידכ
דאמ ונייה ."!סעייח עצראווש" ("תידוהי ןושל" הזל תארוק אמא ,אבא תאז הנכמ ךכ) דבכ יתולג
."עצראווש" יצח קר ונחנאש תעדוי אל איה :התוא ונרדיס ךיא ,םיצורמ

שמשהו ןאוס היה שיבכה .יקסניטוב'ז בוחר דע דודנ ונקחרה רשאכ הלחה רזיילב הרומתה
וארנש ,תויונחהמו םינכודהמ ונפאב התלע םירכומ אל תוחיר לש היבוברע .ונינפ לע התכיה
."רשכה" ילב םיחוציפ תונקל אלש חוכב ימצע תא קיזחמ ינאש דועב ערא רבדה .דחוימב םיפופצ
,דימתמ קהובו םודא הארנ ולש רעישה .לותח יניעכ ומצמטצה ויניעו ,ומוקמ לע עתפל אפק רזייל
םודאה הארמה תא ול םינתונ רעישה וא םה םא טילחהל השק היהש ךכ ומידאהו ובהלתשה וינפו
היה אבא) היזיולט יקחשמ לש תונח התיה ונדמע וינפלש קסויקהמ תועיספ המכ קחרמב .ךכ לכ
רזייל לש וילגר .(תאזה הלמה תא ונרמאש םעפ לכב ןובסב הפה תא ונל ףטושו ופא תא דרגמ
רוחב םש דמע .דחא ןוויכל וטבמ תא דקימו החתיפב דמענ אוה .תאזה תונחה ןוויכל ופחיר טעמכ
ילב היפוגו - רזייל לש הדילל הנתמ אבאמ הלביק אמאש הממ הבע רתוי - דאמ הבע דימצ םע
תומד התיה ךכל הבוגתבו ,הבר המצועב םירותפכ לע ץחל רוחבה .ףודשה ופוג לע תחנומ תויציצ
ויניעב בטיה ופקתשה קחשמה לש םיקזבההו םיעבצה .תוער תויומד תלסחמו הרוי ךסמה לע
.רזייל לש תוהכ-תומוחה

"םינוירב"ב ,תלדה חתפמ ,היפצב ומייתסה דימתו ,םיירקמ תויהל ולדח וניטוטיש םויה ותוא זאמ
ולכוי ובושי םה רשאכש רמואו ,"םינוסח םישנא" םינוירבל ארוק אבא) רזייל לש קחשמב וקחישש
וניתועפוהב רהמ יד ןיחבה ,םוקמה לש םילעבה ,ןורוד .(םידסח תולימגלו הרותל םחוכ תא םותרל
ונתוא חקל אוה ,"רשכה" ילב םילכוא אל ונחנאש ול ונרמאשכ .הקיתמ ינימ ונל עיצהו ,תועובקה
םוקמל ונעגהש תורחא םימעפב ."רמוא עיבי" רשכה םע םיקתממ ונל הנקו הבורק תלוכמ תונחל
ונחנא םא לאש אוה .בר היה ולש אבסש רמא ןורוד ."רמוא עיבי" תוירכוס םע תיחולצ ונל הניתמה
תונחה תא בזוע היה אוה םימעפל .הז ליבשב םדקומ ןיידעש ונרמאו ונכייח זא ,תונברל םידמול
הצור אל אוה יכ ,תכלל ונל רתומ ןאלו רוסא ןאל ונתוא לאוש אוה רשאכ ,רוזיאב לייטל ונתוא חקולו
םילביטשהמ ירמגל םינוש ,םיפי תסנכ יתב תוארל ונתוא חקל אוה .אמאו אבאב וא ונב עוגפל
עדוי אל ינא םויה .ותוא ודירטהש תוירסומ תולאש לע ונתיא רבידו ,ונלש תיבה דיל שיש םיפופצה
.םינטק ונייה .ןוכנ ול ונינע םא

םהו ,ללוכב דמול אבאו תדבוע אמאש ול ונרמא זא ,ונל תגאוד אל אמא םא ונתוא לאש ןורוד םעפ
תילגרמ ודיב התיהש יניס רכיא לע ונל רפיסו ,עמוש אלכ ומצע השע ןורוד .הזמ םיעדוי אל ללכב
ץפח הבש ,תילגרמה רובע קתע ןוה רכיאל ועיצה ךלמה יחילש .ולוכ םלועב התומכ האצמנ אלש
אוהו ,תילגרמה הרומש הבש הביתה לע תוחנומ וילגרשכ ןשי ויבאש םושמ ,בריס רכיאה .ךלמה
ןורוד .גרוהל רכיאה תא ואיצוהו חוכב תילגרמה תא וחקל ךלמה יחילש .ותנשמ וריעהל הצר אל
םיארוק ונלש דומלתבש ול רמא רזייל .ויבא דובכ לע גרהיהל ןכומ היה רכיאהש ךכמ לעפתה דאמ
ה"בקה ול ןתונ ויבא דוביכ תוכזב :ךפיהל ,גרוהל אצומ וניא אוה ונלצאו ,הניתנ ןב אמד הזה רכיאל
בא דוביכ לע הזה ןוידהמ תוחונ יאב שוחל יתלחתה ינא םלוא ,ורובידב טהלתה רזייל .בר רשוע
ול ונרמא ןורוד לש תונחל ונעגהש תואבה םימעפב .אשונ ףילחהל יאדכש רזיילל יתזמרו ,םאו
,ןפוא לכב .ונשפנל ונתוא בזע אוהו ,ותיא לייטל רשאמ םיקחשמב לכתסהל םיפידעמ ונחנאש
."רמוא עיבי" תוירכוס ונל וכחי עיגנש םעפ לכבש גואדל ךישמה ןורוד
ורמאש המש רמא אוה .הזה קחשמב ךכ לכ ותוא ךשומ המ יל הליג רזייל תועובש רפסמ רחאל
ןאכ הנה ,עשרה תוחוכ תא עינכמו םיימשב םשור השוע ונלש הרות דומילהש ,רדייחב ונל
םילקש לש ןטק רפסמב הברה ןאכ לועפל רשפא ילואו ,שממ לעופב עשרה תוחוכ תא םיעינכמ
רמא םג אוה .(תאזה תיקינד"בחה תואטבתהה תרוצ תא רזייל ץמיא ןיאמ עדוי יניא וישכע דע)
.הלבק הזב ןיא יכ ,הנייר הליד ףסוי יבר השעש הממ חוטב רתוי הזש
,הנשימב המלש תכסמ הפ לעב דומלל לוכי היה רזייל .סיכ ימד טעמו ןורשיכ הברה היה רזיילל
זא ,השק רתוי ךלה הז ילצא .הלמב הלמ ,בוט םוי תופסות רקיע לכ טעמכו ארונטרבה םע דחי
.ןניש אוהש המ ןיבהל ול רוזעא ינאו ,הפ לעב דומלל יל רוזעי אוהש םכסה ונל היה
תצק איהש ונל הרמא איה םימעפ המכ .הלוח התייה אל םעפ ףא ונלש אמא .והשמ יל ריכזמ הז
הרמא איה ונללפתהש ירחא דימת .המלש האופר הל חלשיש ה"בקל ונללפתה רזיילו ינאו השלח
ידכ התיבה ללוכהמ ץורל ךירצ היה אבאו ,רזע אל הז תחא םעפ קר .בוט רתוי השיגרמ איהש ונל
םימי המכ ונילע רומשל תיבב ראשנ אבאו ,חספ ינפל תצק היה הז .האופרה תיבל התוא תחקל
ןיבמ אוה הנושארה םעפבש רמא אוהו ,חספל תיבה תא ןיכהל אבאל ונרזע .רוזחת אמאש דע
ונעדי ונחנא .םעפ ףא הז תא ול הרמא אל איהש לבחו ,חספל תיבה תא ןיכהל אמאל השק המכ
דומילב עוגפל אלש ידכ אבאל תרפסמ אל איה לבא ,תושעל אמאל השקש םירבד הברה דוע שיש
אוהשו ,תכסמ םויס תושעל הכז אל םעפהש ןיבה אבא ,הנש התוא לש חספ ברעב .ללוכב ולש
אבאש הנושארה םעפה התיה תאז .(הווצמ רב יתייה אל דוע זא) "תורוכב תינעת" תושעל ךירצ
.אמא לש הנורסח לש תועמשמה אולמ תא ןיבהל ול םרג הארנכ הזו ,חספ ברעב תכסמ םייס אל
הלע זאו ,םיעגר המכל םימומה ונדמע רזיילו ינא .תוכבל ליחתהו ,הרות ןיא אמא ילבש רמא אוה
דומלל ונלחתהו ,ונילא בל םישי אבאש ידכ ,םהילע ונדמעו םינטק תואסיכ ינש ונחקל :ןויער יחומב
רקיע תא םלקדמ רזייל ,ריבסמ ינאו ארונטרבהו הנשימה תא םלקדמ רזייל .תוכרב תכסמ תא
ללכ ךרדב הטוע אוהש ,זכורמה הארמה תא הטע אבא .ריבסמ בוש ינאו בוט םוי תופסות
הנשימ ונרבע .טאל רתוי תצק םעפה ,הלחתהמ רוזחנש שקיבו ,ללוכב ולש םידומילה ןחלושב
.ונקז לע הדרי העמדו וצצנ אבא יניע ,ונמייסשכ .תכסמה לכ תא ונמייסש דע ,הנשימ ירחא
.רשוא לש תועמד הז וישכעש רמא אוהו ,בוצע בוש אוה םא ותוא ונלאשו ונתוא קביח אבא
לע וליפא .תיתועמשמ הרוצב העגפנ ולש ןורכיזה תלוכי ,ולש קחשמה תא הליג רזיילש זאמ
תא יל הליגו ינפב הדוותה אוהש דע ןמז הברה חקל אל .רוזחל השקתה אוה ןוגינב הנשימ
קחשל ידכ קיפסמ רובצי אוה דחא םויו ,ול תנתונ אמאש סיכה ימד תא ךסוח אוה .ותינכות
רחאל ,הליל ידמ .קחשמה יבלש לכ תא הפ לעב דמול אוה ,םייתניב .ומצעב ולש קחשמב
ןנכתמו ,ויללכו ויכובמ תא ,קחשמה יבלש תא ונוימדב רזחשמ אוה ,הטימה לעש עמש תאירק
.בלש לכב גוהנל וילע דציכ םיטרפ יטרפל

תוחפ רבכ םיקחשמ םירחאב היפצהו ,קחשמה יזר לכב רזייל טלש ,דבלב דחא שדוח ךותב
םש קחשמש "ןוירב"ה השוע היה המו ,בלש לכב הרקי המ יל רמול עדי אוה .ותוא הקתיר
םוכסה תריבצל וייואמ לכ תא רזייל הנפה וישכע .ודוקדוקב "תידוהי המכוח" טעמ התיה ול
ןיידע הז לבא ,ילש סיכה ימד תא םג ול יתתנ .ומצעב הזה קחשמה תא קחשל ול רשפאיש
.קחשמה לש ןורחאה בלשה דע עיגהל לכונש ידכ תועבטמ קיפסמ רובצל וניצר .קיפסה אל
רפסמ תרומת לסה תא םרובע בוחסל לכויש םינקז םישנא שפיחו ,ריעה לכב ץצורתה רזייל
.עיגה לחוימה םויה .תוטורפ

.ונתנווכמ ונתוא אינהל הסני אוהש ונששח יכ ךכ לע ונחמשו ,םוי ותואב תונחב היה אל ןורוד
סופתי רחא והשימש ינפל וילע ונטעו ,הנפתה רזייל לש קחשמהש דע תונחה חתפב וניכיח
ודמענו ,םהינפ לע ךוסנ קיר ךויחשכ ונילע ולכתסה םיבע םידימצ ילעב םירוחב השולש .ותוא
,הז דמעמל דחוימב איצמהש "דוחיי םשל" חסונ רמא ,ולש םילקשה תא ףלש רזייל .ונדיצל
ונדיצל ודמעש םירוחבה דחא שגינ ,ףעפע דינהל ילב ,עתפל .ורוא ויניע :הנוכמל םתוא סינכהו
."ךמוקמב קחשל יל ןת .רהמ לספית התא ,ךלש ףסכה לע לבח" :רזייל לש ומוקמ תא ספתו
טבמ רזייל לש וינפ לע רכינ ,לחה קחשמה רשאכ .תומוטא םיינזוא לע ולפנ רזייל לש וינונחת
תא םירהלו ,םינפל םעפו הנימי םעפ תוריל ,הלאמש תונפל ךירצ ןאכ" :תושיחנ לש שדח
קחשמל קתורמ היה רוחבה .עווגו ךלה רזייל לש ולוק ,"...ךכ רחא ,הפצירהמ אצויש קובקבה
ומצעל ןנישו רזח רזיילש תויועטה לכ תא טעמכ השע אוה .רזייל לש ןידעה ולוקב ללכ ןיחבה אלו
.התיבה ונרזחו ,ןידה תא וילע לביק רזייל .תושעל אלש

םיכויחו תיציצ ילב תויפוג םע םירענ תורשע .ולש קחשמה ךותב אצמנ אוהש רזייל םלח ,הלילב
הנפ ,ןמזב קובקבה תא תחקל ףפוכתה אוה .הירי ףא איטחה אל רזייל .וילע ולכתסה םיקיר
םיקירה םיכויחה ,קחשמב םדקתה רזיילש לככ .בלש ףאב העט אלו ,ךובמב םינוכנה תומוקמב
תא ןוחטבב סליפ רזייל .תוריאמ םייניעו ןכות יאלמ םיכויח ועיפוה םמוקמבו ומלענ םירענה לש
תוחוכ שאר ןכוש וב ,ימינפה רדחה לומ בצינ אוה .קחשמה לש עירכמהו ןורחאה בלשל וכרד
,רזייל הפיצ הלש תומדה םוקמבש אלא .החתפנ איהו תלדב םימעפ שולש שקנ רזייל .עורה
לעש הבעה בהזה דימצ .קחשמה תא ונממ לזגש הז ,ןורוד לש תונחהמ "ןוירב"ה וינפל עיפוה
,הינש רירבשל ומוקמ לע אפק ןוירבהו ,ףושיכ וילע ליטה רזייל .םייניע אמסמ רואב קיהבה ודי
ףרש רזייל .םסק הטמבכ םילזוא ויתוחוכ דציכ תוארלו ודימ דימצה תא שולתל רזיילל קיפסהש
.ןוירבה תא הקשהו ,ודיבש קובקבה ךותל רזייל ךפש הקבאה תא .קד דע ונחטו שאב דימצה תא
.עורה תוחוכ תא סיבה רזייל

ול יתרמא ."םולח תבטה" תושעל ךירצ םא לאשו ,ולש םולחה תא יל רפיס רזייל רקובב תרחמל
ןנשל ונלחתה ךרדבו ,"םיחא תבהא" לש ףירצל דחיב ונכלה .בוט אוה הזה םולחהש ,ךירצ אלש
.בוט-םוי תופסות רקיעו ארונטרבה םע ,"האפ" תכסמ תא