ארוקה לוקה

ןוב קחצי

ב"משת ז"י עובמ

"?יש-לת בשומה תוריכזמ הז ,ולה" -

"?תרבדמ וא רבדמ ימ ,ןכ" -

המכ ,םיטרפ לבקל רשפא .תנינעתמ ,תננג ינא .תננג םיכירצ םתאש העדומ םתמסרפ םתא" -
"?ליג הזיאב ,םידלי  

"?ךמצע תא תעצה ,ונילא בתכמ תבתכ תא" -

".יתבתכ אל ,אל" -

ינעת םא ,ןודנ .ךל הנענ .תולאש ילאשו בתכמ יחלש .תרבג תינופלט החיש לש ןינע אל הז" -
,היפל ,העדומבש תוארוהה תא ףוקעל השקב הניד ."תורכיה-תחישל ךנימזנ ,ונלש תושירדה לע
,ול ףנוסמ יש-לת בשומהש ,ביבא לתב םיבשומה דוגיא דרשמ לא ,הרשמב תודמעומה תונפומ
הנכומ איה .םייח תודלות ,הרבע לע לאשית איה ,םש ןויארה ינפמ הדלס הניד .םש ןייארתהל
ןבומכו ,הדבע הפיא ,תננגכ הדבע רבכ םאו הדמל הפיא .תורעושמה תולאשה לכ לע תונעל
.הל תפכיא אל הז לכ ?םירכמ םש הל שיה .בשומב דובעל הצור איה המלו .תכמסומ איה םא
אלו ל"הצב התריש אל איה ?"ל"הצב תוריש רבדב המ" .לאשיתש קפס ןיאש ,תחא הלאש קר
התודמעומש חינהל שי .הבוח תורישמ הרטפנו תיתד איהש הריהצה איה .תונבל ימואל תורישב
התזעה לע המתת תנייארמה וא ןייארמה .םהלש בשומב התומשכל םוקמ ןיא .ףסה לע החדית
תא םאה" .ימואל -יתד-ינויצכ רדגומה םהלש בשומב תכנחמ-תננגכ המצע תא עיצהלו אובל
תדועת תאז ?וינוגרא לע בושייה תא הריכמ ךניא ,תוחתפתה תרסח תאש וא ,ונב תלזלזמ
.תננגל תוינע

תבדנתה םאה ?ל"הצב תתריש םאה ,הברה תלאשנ איה .הז הבצמ ללגב הברה הלבס רבכ איה
אלו הבוח תוריש התריש אל ןכאש תודוהל אלא הלאכ םירקמב ,הרירב הל ןיא ?ימואל תורישל
הרשמב איהש הדובע לכל ,תכנחמ דיקפתל לספות ,רקשב ספתית םא .רקשת אל ןה .הבדנתה
.תירוביצ

םימעטמ ל"הצב תרשל התצר אלש חיננ ,הזב הדומ איה .תותיחנ לש השגרה הל םרג הז רבד
םוקמב תובדנתהב ,הרומל ,תננגל תרזוע וא םילוח-תיבב ,ימואל תורישב אל המל לבא ,םייתד
הרשמ תעבות תא תושר הזיאב ,רוביצל רבד תתנ אל תא םא" - הקידצמ איה ?הל םיקוקזש
לש המויקל םידגנתמ וא ,רוביצ לועמ םישרופ לש הביבסב תכנוח אלו תלדוג אל ןה ?רוביצהמ
דעב העיבצה רבכ איה ףא .תסנכל תוריחבב םיעיבצמ הירוה .ןוטלשה תודסומלו לארשי תנידמ
םיסמ תמלשמו הגלפמה לש תורבח תדועת תאשונ וליפא .המע ההדזמ איהש ,תמייוסמ הגלפמ
.תרעשמ איה ךכ ,הל ףנוסמ בשומהש הגלפמ התוא ,דיחא סמ תרגסמב

הדיב ןתינ ,הנידמה יקוח יפל הגהנ איה .הזמ לובסת איהש הבשח אל ריהצהל הכלהש ןמזב
,הרשי תוחפל איה .התומכ תושוע הברה .םייתד םימעטמ הרהצה ןיבל הבוח תוריש ןיב רוחבל
תובדנתהל רשאב .יתד םייח חרואב תגהונו יתד ךוניח הלבק , איה .תבזוכ הנניא התרהצה
ןה .הרבחבו הדובע ישופיחב הב םקנתהל לולע הזש ,תוחפ הבשח ,תונבל ימואל תורישל
דמלת איה .זא הבשח ?בדנתתש המל .תבדנתמ אל איה .הבוח הנניא ,העמשמכ ,תובדנתה
הצרת םא ,םינש רובעכ ,ךכ-רחא ,האושנ אל ,הקוור ,הבשחמב ,הריעצ איה דוע לכ ,עוצקמ
היהי הז .תלעות רתוי איבת איה ,רוביצל רתוי תתל לכות זאו .זא טילחת ,רוביצה ןעמל בדנתהל
הלבק אל השעמל .םירוגמה םוקמבו הידליבו הלעבב ,יתחפשמה הבצמב ,הבשח ךכ ,זא יולת
תונש ךות ,ןמזה ךשמבו ,דומלל ליחתת איה .הקוורכ רנימסב םידומילה תא םייסל הילע
תעדב בשחתהלמ תררחושמ היהת םנמא .תיאמצע היהת אל בוש איהו ,אשנית ,םידומילה
תויהל ךכ לכ תקקותשמ איה ןיא .הלעב ןוצרב בשחתהלמ הרוטפ אל ןפוא םושב לבא ,םירוהה
,הברה הז לע הבשח אל זא איה .הדיקפ וא תוחא דיגנ רשאמ רתוי חונ הל הארנ הזש אלא ,תננג
.הריחבה לע הטרחתה ,רנימסב םידומיל תונש רחא ,ךכ רחא קר .העש התואב לקה תא התשע
המיאתמ איהש הל המדנ .רנימסב םידומילה לע תויחאל רפס-תיבב םידומילה תא הפידעמ התיה
איהש התיה החנהה .םכוניחב רשאמ םייופירב ,םינטק םידליב אלו םירגובמ םישנאב לפטל רתוי
,רמג-תדועת לבקל ידכ דוע דמלת ילוא ,ךכ רחאו ,הידומילל תונושאר םיתנש-הנש ךות ןתחתת
.טילחהל רבכ הכירצ הנניאו ,יאדוו אל הזו

הדובע הגישה איה .רחא ירוביצ דסומל אלו ,הדובעל רשאב ךוניחה דרשמל הינפ לע החספ הניד
לכבו התדובע רכשב תחפוקמ אל איה םא החוטב אל איה .התריכמ תננגה .יטרפ םידלי ןגב
אל איה .היסנפו ימואל חוטיב ומכ .םיירוביצ תודסומב תאזכ הדובעב םילבוקמה םיאנתה
,הדיבעמה -תננגה הל העיצה ,הדובע לש תחא הנש רחא .הזב תניינעתמ אלו הזב תאצמתמ
.הלביק איהו ,העצהה תא לבקל וצילמה הירוה .קסעב תיפסכ העקשה תרומת תופתוש
הריכבה תננגב תצעונ איהש רתוי ןוכנ ,ןהיניב תוצעונ ןה .הלש ןגה לע תיב-תלעב הרואכל איה
.הצורמ הניד ןיא הז םעו .ןהיניב תורדתסמ ןהו .הקיתווה

ךות אל ,האשינ אל איהו .םיבצעה לע הל הלוע הז .עוצקמה תריחבב תעד לוקישב התעט איה
הלא ןיבו ל"הצב ותרישש הלא ןיב ,היתורבח .תננגכ התדובע תונש ךות אלו הידומיל תונש
ךסב הקיפסה המ .התוחנ המצע תא השיגרמ איה .טעמ ןהמע תשגפנ איה .ואשינ ,ובדנתהש
הלש הרבחה ,הרבח הל ןיא השעמל .ופלח הלש תופיה םינשה ?ןה וקיפסה המ ?וישכע דע לכה
איה הקיתווה תננגה .ןגה ביבס לכה ,ףתושמה ןמ הברה ןהל שי .התפתוש תננגה איה ,הדיחיה
.ץוח יפלכו םירוהה לצא ןראות והז ,הריכזמה תננגה איה הניד ,הריעצה וליאו ,לעופב תלהנמה
.תכמסומ אל .הריכש הריעצ תלעופ ,תאזכ םג שי יכ .תננגה לש "תרזועה" הנוכמ אל איה ,בוט

,ל"חנ - ל"הצב תורישל תונבה םע ,םרזה םע הכלה אלש תטרחתמ איהש שיאל הרמא אל הניד
רבד ודיספה אלו ןתבוח ואלימש תואג ,הרבחב תוישפוח ןה .תונבל ימואל תורישב תוחפל וא
םולכ ,תקפואמ ןושל תאז ,"הריעצ אל" .הקוור הראשנ ןליג תב איהו .תוריעצ יד ואשינ ןה .םייחב
.שילש דועו רשע הנומש ."הנקז" תבכ הנניא

דוע לכויש ,הטיסרבינואב טנדוטס לעב סנרפל הלוכי איה .תססובמ איה תילכלכ הניחבמש ןוכנ
הזכ םיגישמ הפיא לבא .תודחא םינש "ללוכ"ב דומלל ךישמיש הבישי רוחב וא ,דובעל אלו דומלל
.הגוצתל תונב ןה ,המבה לע םוקמה תא תוספות ןהו ,וגישה הנממ תוריעצ ?הזכ וא

הרג איה .שפנ תרמ איה ,תיבבו ,םינפב לבא .תויעב ילב הרוחב לש םינפ הארמ איה ,ץוח יפלכ
ןגה ינינע תא ? הרדחב התוא רקבמ ימ .הפגב איה לבא ,האנ ,המצעל רדח הל שי .הירוה לצא
.הקיתווה תננגה לש תיבב ,וא .תובישי רדחו דרשמ ןיעמ ,ןטק רדח ןהל שי ,ןגה ךותב תורדסמ ןה
הססבתה איה ?השפט ,הלכשב תרגפמ .אלו אל ?תרעונמ איה םאה ?הפגב דוע הראשנ המל
?ןכ אל והשמ רמוא הז תודחא םינש ךות הפי הפי

אוה ,ושקובמ תא גישה אלש ,םייחב חילצמ אלש ימל רדגומ אל והשמ הז לזמ ?לזמ ?המ ןכבו
הפתוש איהש הדבועה .תילאימולש איהש הילע רמא אל שיא ?תילאימולש איה ןכבו .לזמ-רסח
.תילאימולשל התוא השוע ונניא ,יטרפ םידלי ןגל

ןמזה ?ןקתל הלוכי איה םאה .לולסמה ןמ התטנ .אוהש םוקמ הזיאב התגש איה ,ןכ יפ לע ףאו
."םייח" תונש הנממ לזוג ,התוא קשועו ףלוח

.הדשל תא הנממ םיטחוס ,םיערו םישק םג םימעפלו םידמחנו םיביבח םה .התוא םיבהוא םידליה
.תיבב םלופטב םיישקה תא ,םהידלי לש םהיתויעב תא הל תולגמ ,התוא תודבכמ תוהמאה
,תואופרו תוקידבה תואצותו תודבעמו םיאפור ידי לע תוקידב ,םייאופר םילופט ,םידלי תולחמ
?תעדל הל ןיאמ .הצע הנממ םישקבמ .תויחאו םיחא ןיב תיבב תובירמו .םינושמו םינוש תומשב
ןג תרגסמב םינטקה םע הלש תויעבה הל תורסח אל םולכו התיבב םידלי הלדיג איה םולכ
אמא ?תופורת לש ןכרעבו ,ורבח לע הלוע םהמ ימ ,םיאפורו םידלי תולחמב הניבמ יהמ ?םידליה
ךותמ ,תצעיימ ,הנוע איה .עומשל החרכומ איה .הב תוצעונ תוהמאה לבא .הנממ רתוי ץעייל הלוכי
תרזוח איה .הנוכנ התצעש החוטב אל איה .םאל םאמ עדימ הריבעמ איה ,תרחא םאמ העמשש
ןוכשת יתמ דע ."דרטימ" לעכ הילע םיטיבמה הירוה לא ?תרזוח איה ימ לאו .הטוחס התיבה
איהש אלתמאבו ןוכנ הזו .החונמל הקוקז ,הפייע איהש אלתמאב הרדחב תרגתסמ איה ?םתיבב
.ןוממישו תודידב ?הז דבלמ המו .ןוכנ הז םגו .תרחמה םויל ןנוכתהל ,דובעל הכירצ

.השובל לע הדיפקמ איה ,ןכ .ןחו םעט-תלעב ,תרגובמה הרוחבה לש דיקפתה תא תקחשמ איה
עדימ רבכ הל שי .הלוז תרפות לצא הנימזמ אלו ,םילוז םידגב הנוק אל איה .םישרמ םגו עונצ םג
הפוג .התדימ יפל םידגב הל םיאתהל השק אל .תורשכומ תורפותו ,תוכיא תולעב תויונח לע
,ןהינפל הדמועב ,הפוג הנבמ תא תוחבשמ תורפותהו תוינבזה .בוטח ףקיהבו הבוגב עצוממ
.הידגב תא הל תומיאתמ ןהשכ
הל המו .הינפב רמאנ הז החבש .תאז הניחבמ הצורמו .הארמב תלכתסמ איה .תומישרמ הינפ
הרוחב לש םינפ דימעהל החילצמ איה ךיא .המצע תא תלאוש איה "?הזמ יל שי המ" ?הז לכמ
אל איה .המכח הנניאש המצע לע דיעהל הלוכי איה .רקש והז ןה ?המצעמ הצורמו האנו המכח
שפנ תרמ איהש תעדוי איהו .םיכרד תשרפ לע הדמועב הגוש התיה אל המכח התיה ול .המכח
רקש לכה ,הלש הארמל טרפ הכותב המצע תא תלכוא איה ?הצורמ איה םולכ .הכות ךותב
.תועיבצו

איה ןכיהל .האובבו התאצב התוולל ,ומע תאצל ,ןיע תיארמל ולו ,רבח הל ןיאש הזל העיגה ךיא
?תאצוי

םיצוביקל ,םהירוגמל ,םהיאושינל היתורבחו הירבח ידי לע תנמזומ התיהשכ ,תונושאר םינש
תינענ התיה ,החפשמו תיב ומיקה םש ותחנ היתורבחו הירבחש םוקמ לכל ,םירעל ,תויולחנתהו
אשונ שמשל !איה תאז ,עבצאב הארוהל דקומ שמשל ?המ םשל .אובל הלדח טעמ טעמ .האבו
ינולפ םע ,התוא שוגפל תונויסנו .הבג ירוחאמ תונשרפו ;הנניא עודמ ?התיא המ .תושיחלל
איה ?המ ינפמ .הזמ אצי אל רבד םוש .הל סאמנ .תינומלא לשו ינולפ לש רכמ םע .ןייארתהל
,ימ העדי וליא ?ימ...ןיבל הניב קבד רסח ,תעדוי הנניא .םילאוש םירחאש ומכ ,תלאוש המצעב
.בוט רבד ילואו ,קבדה אצמנו רשפא

הז .ידו םייתחפשמה םיעוריאל תופי תונתמו ,הכרב תומרגלטו ,ראודב תופי תובושת תחלוש איה
קפס הל ןיא .תינהנ הנניאו תמלשמ איהש ,יתרבח סמ הז .היתואצוהמ קלח הז .והשמ הל הלוע
הרק המ .תיתורבח הכ התיהו ,"האב אל רבכ וליפא איה" :החנאב התוא םירכוז תונתמה ילבקמש
,הביבחו הריעצ םעפ התיה איה .תונורכז םילעמ .תרכוז ינא ..רכוז ינא ?הנידל עריא המ ,הנידל
הפיסוהש תעדוי אל איה .ךפיהל ,הרעכתה אל איה ?וישכע אל המל ,ןוכנ הז םאו .תקשחנ םג ילוא
.הארמל ןח לבא .רחא ןינע הז ?יתוכאלמ וא יעבט ןח

- הליסמה ןמ התטס השעמל איה .הדוקנל תרזוח דימת ?התגש קוידב הפיא ,הברה הבשח איה
,וישכע לבא .תומכחתה הזל הארק אל זא .םכחתהל השקב .םייוסמ דעומב ,הלש הרבחה
תויהל הרומא התיה יתמיאמ .המכוחמ אל האצמהו ,תומכחתהכ הארנ הז ,רוחאל הטיבהב
אל םגו ,תמכחתמ אל ,הטושפ הרענ התיה "המכח" ראות המצעל הנתנ אל םלועמ ,המכח
."םילילק" אלו םילק .םימוצע םניאש ,היתוחוכ יפל םילק םייח הל תשפחמ ילוא .תינתפאש

רבעש המ ,קוחרל אל ,ןקתל דוע רשפא םאה ,התגשש םוקמה תא אוצמל וישכע בושח אל בוש
אל םא ,ידמ קוחר ,בורק רבכ הז הנש דועב .םיתרחמ רחמ ,בורק-בורקה דיתעל אלא ,רבע
יניעב וא ,םמצעל םימכח םלוכ .הלש ןינעב ץעייתהל ימ םע הל ןיא , תצעייתמ אל איה .רחואמ
הז הככ לבא ,וחילצה םלוכ ןכאש רמול השק .םייחב "וחילצה" הארנה יפכ םהש ינפמ םמצע
.החלצה תאז ,הילא תיסחיו ,הרבחב לבקתמ

הלקתנ איהו .ןיע-רוקיסב תועדומו ,תוינשער תועידיו תורתוכ אורקל ,םינותעב ץיצהל תגהונ איה
איה ,הננער הריעצ הרבח ,שדח בושיי ,המצע תא הספת איה .בשומב תננג םישפחמ ,העדומב
.ץראה זכרממ קוחר בשומה .הנממ םיריעצ וליפא ילוא .הליג תונב םש תוחפשמהש תרעשמ
הנה ?הלש םייחב לכה הז ?תויונחה תא ,הפ תלצנמ יהמ ?ץראה זכרמב הפ תינהנ רבכ יהמ
בורק .בושייה הצקב ,םש ,חדינ םוקמב ,תאזה הרשמה לע םיצפוק ןיאש החינמ איה .רגתא
תורישל הבדנתה אלו ל"הצב התריש אל ,רוביצל התבוח תא האלימ אל איה ,התעשב .לובגל
םש אצמת ילואו ,הרבחל ,הנידמל ,בושייל התבוח תא אלמל ,ןקתל תונמדזה הנה ,תונבל ימואל
ןהל ןיא הזכ םוקמב תוקוור תונב .םיקוור דוע שי ,ריעצ בושייבש חינהל שי .המצעל ןוקית םג
ללכב אלא ,הזה רפכב אקוד ואל ,תוחישמ ,תועומשמ הילא עיגה הז .תוראשנ אל ןה ,דמעמ
תררועמ תאזה העדומה לבא .הבשחמ הזל השידקה אל איה .םייתובשייתה םיריעצ םינוגראב
?דיספהל הלוכי יהמ .ןויסנל תחא הנשל קר ,עבק םותחת אל איה .תוסנל רתומ .תצרוק ,הבשחמ
תננג הנרוכשת ,התפתוש םע רדתסת איה ?םידליה ןגב תופתושה תא ,הלש הדובעה םוקמ תא
.תופתושב הקלח תא רוכמת איהש וא ,הנש דועל וכיראי ילוא ךכ-רחאו .הנובשח לע ,תחא הנשל
.שרופמב רמאת אל םא םג ,התרטמ תאו התנווכ תא ,התוא ןיבת הדובעל התפתוש .בוט קסע הז
תיכוניח תוחילשב ץראל ץוחל העסנ וליאכ לשמ .לושכמל הל דומעת אלו הלש הבוט הרבח איה
םיכירצש םוקמ ,ךוניחב םש קוסעת איה .לארשי-תנידמ חטשב ןלוגל עסת איהו .םיתנשל וא הנשל
איה ?איה אל עודמ .תרחא אובת ,איה אל םא ,םש תויהל הכירצ יהשימ .תשקובמ איה ,התוא
?רוביצה םע הלמע אל איהש םהל עדוויהב ,תכנחמכ הלבקל םש ומיכסיה .םירחא תעדב היולת

.הפיקע ךרדב אלא ,הרשיה הלולסה ךרדב הכלה אל איה .ןוכנ אלה ןוויכב דעצ התשע רבכ איה
ךרדה תא הל ורוה םשמ .בשומה תוריכזמ לא התנפ ,ביבא-לתב םהלש דרשמל תונפל םוקמב
עודמ ?תסייגתה אל עודמ .ריפחמ ןולשיכ דרשמב םש לחנתש יאדוול בורק ?ןכ השעתה .הנוכנה
.םשל הנפלטש ינפל הז לע הבשח אל איה .תימשר אל ךרד דוע שי ?ימואל תורישב תריש אל
םש עדוויהב ילוא .םוקמב חרחרלו ,םירכמ לש תחרואכ םשל עוסנל ,רתויב הבוטה ךרדה תאז
הילע ורקחיש חינהל שי .עיגפ אל ,דבוכמ רתוי הז .העצהב הילא ונפי ,םוקמב תחראתמ תננגש
.םהל הרישכ איהש עמשמ ,הילא ונפי םאו .היחראמ לצא

,םירכמ אצמת םש היהתשכ ,הל שי ילואו ?עסת ימ לא .םירכמ םש הל ןיא .רחואמ הז וישכע
,הזמ לודחל וא ,ביבא-לתב דרשמל תונפל אלא הרירב ןיא .םירכמ לש תבותכ הל ןיא וישכע לבא
,םש המצע תא ןוחבל תונמדזה תאז ,הצור איהש אלא ,ךלה אלו התסינ .קרפה לעמ דירוהל
"...הנשמ ,םוקמ הנשמ" תניחב

םשב אל ,ומצע תא ההיז אל אוה ?והימ ,וקה לש ינשה דצה ןמ ןופלטב התא רבדש הזה שיאה
לש לוק .שבי ימשר ,דיקפ לשכ עמשנ אל .בורקמ וריכהל ,ותוארל תינרקס איה .דיקפתב אלו
לבקמו םהלש דרשמל ביבא-לתל אב אוה םאה .ישונא יתורבח ריעצ לש לוק ,בושייה ןמ םדא
,םייוסמ דעומל דרשמב התוא ונימזי ילוא ?ילוא לבא .רבתסמ אל ?םש דיקפתל תודמעומו להק
?ןופלטב התא רבדש הז ,ןלוגב בשומה ןמ ריעצה ריכזמה בשי הב
קר אל !אל ,אל ,אל :החוד אל ןכ יפ לע ףאו ?וקל רבעמ רצקה רובדה ןוט ?לוקה דיגהל לוכי המ
ושגפייש החינמ איה ,אוהש םוקמ הזיאב םעפ-יא ותוא שוגפת םא .ךשומ וליפא אלא החוד אל
.םירכמכ

הנניאש םינפ דימעת איה .תעגופ ,המיענ אל החיש הילע לבקת ,ןכתסת ,דרשמל ךלת איה ,בוט
איהו .הלבקל םילוכי םניאש לבחש ,הרוחב לש םשור ריאשהל לדתשת .דובכב ךלתו םוקת .העיגפ
הלאש ,הדיקפ םש הבשי .תמייוסמ המוקב םייוסמ רדחל התוא ונפהו ,ןיעידומב םש הלאש .הכלה
,הרבח יבש !בוט בוט"- .ןותעב םוסרפב תניינעתמ ,תננג איהש הל הרמא .השקובמל התוא
תניינעתמה תננג הפ ךל שי ,אוב" :העמש איה .הנפלטש ימ לא הנפלט הדיקפה ."עגר יניתמה
".בשומב הדובעב

םאה ןינעמ .הלוכ לכב טלבומ הז ,הריעצ איה לבא .תרעוכמ אלו רתויב הפי אל ,הריעצ הדיקפה
השק .תוריש ליגל העיגה םאה ?תובדנתהב וא הבוח תורשב ,התבוח תא האלימ תאזה הריעצה
םוקמב הדובעל לבקתת ,דבלב הרהצהבש חינהל השק .ירחא רבכ ילואו ינפל דוע ילוא ,ךירעהל
הנניאש המ ,המצע תא ףושחל התוא בייחי הז ,לאשת אל לבא .תעדל בושח הז הל ?ילואו .הז
.הצור

ןחלוש ירוחאמ בשייתה אוה .סנכנש שיאה הילא הנפ "!השקבב ךמצע תא יגיצה ?תא תאז" -
הדועתב הדייטצה איה .ולומ תבשל התוא ןימזה אוה .רוחאל תונפל התוא בייח הז .הדיקפל לוממ
רכינ הז .הדועתב םושרה ךותמ הליג תא הארנכ הליג אוה .הדועתה תא ול התארה ,תננג לש
תא בשיח הארנכ ,טעמ בשח אוה .התדובע לע הרפס איה "?וישכע דע תישע המ" .ותלאשב
וישכע .תחא וליפא תוריש תנשל םוקמ ןהב ןיאש אצמו ,הדועתב םושרה ןמזמ הדובעה תונש
המל" :הל הנכומ התיהש ,תרחא הלאש האב הז םוקמב .האב אל איהו "?עודמ" :הלאשה אובת
."בושייה זכרמב ריעב חתופמ ןגו ,הריכש אלו תיאמצע תא ?הדובעה םוקמ תא ףילחהל הצור תא
בצמה רופיש אלו הדובע תשפחמ אל ינאש חיננ .הניבמ ינא .ןכ ,רזומ הארנ הז" .הקחצ איה
םאה .הריואו ריוא טעמ ףילחהל הצור ינא ילואו .תורחא ןיאש םוקמב והשמ תושעל אלא ,ילכלכה
רוזחל לוכי דצ לכ .םיתנש וא הנש ,ןויסנל הזש החינמ ינא ,םא ?םש דיקפתה יולימ יבגל הנשמ הז
."הנשה ףוסב וב

בושח .םימכסמ אל הפ ונחנא לבא .ךירבדב עונכש שיש בשוח ינאו ,אוה ךכש טלחהב ,ןכ" -
."האושנ אל תא .הרבחה - הריואה -רקיעבו ,ריואה ,ךילע עיפשי הז ךיא ,םוקמה תא יארתש
תעבט האר אלו היתועבצא תא רוקסל קיפסה אוה .הלאשכ אל הדבוע ןויצכ תאז רמא אוה
.ןיאושינ
.הכייח איהו ."אל דוע ,ןוכנ" -

,התיבה העדוה לבקת ןכ-ירחאו .בשומב םש תואריהלו תוארל ,עוסנל הנמזה לבקת איהש םכוס
.ןופלט רפסמ םגו התבותכ תא הריאשה איה .הדובעל לבקתת םא

ןח האצמ הארנה יפכ .הב ועגפ אלו התוא ולכא אל .התאצב המצעל הרמא ."ארונ ונניא דשה"
אל הז .בשומב םינייארמה וא תנייארמה וא ,םש ןייארמה אוה עבוק וליאו .הפ ןייארמה יניעב
יאנת הגיצה אל איה ?ןייארתהל םשל עוסנל המל ,ןכ אל םאש ,רבתסמ לבא שרופמב הל רמאנ
.םירוגמ יאנת לעו .הדובע-יאנת לע רבוד אל ללכב .םוקמה תא תוארל הצור איה םדוקש ,הזב
לדתשת םש התויהב ,רחא וא הז ?וקה הצקבש שיאה םאה .םש ןויארה רקיעה ,לפט הזש הארנכ
חלוש הלהו ,דרשמל התוא חלש אוהה !יאוב :הל ארוק ולש לוקה .וקה ירוחאמש שיאה תא תוארל
ןכתיה .התוא חראי והשימ םש ,לייטל תונמדזה ,חוויר הז ?לויט ,דיספת המ ,בוט .םשל התוא
ףסונ ,ולש תויעבה תא ,םש שיאה תא ריכמ התוא ןייארש ,הקלחמה להנמ וא הפ דיקפהש
,ןבומ הז .הזל זמר ןיא העדומב ."הקוור" םג אלא ,השורד תננג קר אל ,רמולכ ?םוקמה תויעבל
.הלעבל םג הקוסעת םש אצמת ןכ םא אלא םש דובעל עסת אל האושנ השא

דועו ואב ילואו ?הדבלמ תודמעומ ןיאה .ןייארתהל רותב תוכחמ תונב םש התאר אל איה ,ןיינעמ
תובשוח ןהמ .התוא ורקס ןה .תודיקפ הארנכ ,העונתב ,רודזורפב תונב םש התאר איה .הנאובת
ןמ הצורמ איה .בושח הז המ ,בוט...תרסוחמ וא הדובע תרסוחמ איה םאה ?האב המל ?הילע
דחא שיא הנוימדב האור איה .םישנא הברה וא שיא םע ,ןויאר דוע הינפל התעו .ןושארה ןויארה
.בזכאתת אלש יאוולו .ולוקל תקקותשמ איהו .ולוקל טרפ ,ותומד לש רויצ ןיא .םלענ

וא ?םש הדובעל לבקתת אלש וא ?היניעב ןח אצמי אלש םוקמה ןמ ?בזכאתהל הלוכי איה הממ
?ארוקה לוקה ןמ - שיאה ןמ

דועו ,ןייארתהל אובל הנמזה הלבק אל דוע .םש הדובעב התונינעתה לע שיאל הרפס אל הניד
עיגי אל הז םא ?ןופלטב ,בתכמב ,עיגת דציכ .םשמ האירקל הריע איה .הדובעל הנמזהמ קוחר
הדובעל הקוקז איה המלו ?םש בשומלו הל המ .תיבב ההימת ררועי הז ,הינזואל וא הידיל רשי
איה .תננג תרוכשמ לש הז לע הלוע ונממ הסנכההו בוט קסעהו ,תיאמצע איהש העשב ?םש
,םויל םוימ התחד איהו .התדובע םוקמ לש ירשפא יוניש תארקל ,תיבה ינב תא ןיכהל הכירצ
עומשל וא ?חנאיהל ורזעיש איה הכירצ דוע ,לחנתש הבזכאב הל יד ,האירקה לבקתת אל אמש
םוקמב תיבה דיל ,רדוסמ בוט קסע ףילחמ םדא ןיא .ךתבוטל קר הז ירעטצת לא" :םימוחינ ירבד
עדי הל ןיאש ןוכנ ?הרכא תויהל אלש הילע רזגנש הל ןיאמ "הרכא אל תא .תיבהמ קוחר הדובע
השא לש דמעמב ראשית איה הרכאכ םג .ןטק בשומב םייחב ,הרכא לש םייחב ,תורכאב ןויסנו
תננגכ דובעל ,םש הדובעל לבקתת םא ,תעסונ איה ןפוא לכב .רבעב ,העוצקמב תננג ,תלכשמ
םלוכ םירבגה םש .הז לע תבשוח הבלב איה...תונמדזה םש הל ןתנית יאוולו ,םש ןסכאתהל אלו
והשמ הנשמ הז םולכ ?רכא וא דיקפ ,ארוקה לוקה לעב והימ .דיקפ דחא םש שי ילוא .םירכא
דומעת םא ,הבכע הזב האור הנניא איה .התוא דירטמ אל הז .רבדב הלקש אל איה ?הרובע
התשגרהב ?םש ריכתש רחא אמש וא .ארוקה לוקה לעב שיאה ,רקיעה .תישעמ העצה ינפב
.ארוקה לוקה ירוחאמ םלענב ,ארוקה לוקב הקיבד איה

דע ,תורחאל ךרע תווש היהתש תבשוח איה ,םש הרכא היהת םא ,תורכאה ןיב הדמעמל רשאב
.תוחפל ןוכית רפס יתב תורגובו אבצ תואצוי ןה תובשיתהל תוכלוהה תוריעצה ,הל עודיש המכ
,הל הפצמ ,הל ןיתממ םש ונאצמת םא שיאה איה היעבה .היעב הנניא תאזש אלא .הזכ בורה
.םלענל ול הפצמ איהש םשכ

אל .הריוואה יוניש םשל אלא ,ילכלכה הבצמ רופישל אל איה ,םשל עוסנל הצור איהש הביסה
םימעטמ םש רוגל ,םש תויהל הצור איהש תרמוא אל איה .וילע ףיסוי ילוא הדמעממ רבד ערגי
םש אוצמל הווקתב ,םיישיא םימעטמ .ןווכמ אל הזש תעדוי איה .ןוכנ אל הז ,םייטסילאידיא
,ןויסינל תעסונ איה .ולזמו דחא לכ .ךרכב הפ אוצמל החילצה אלש המ ,רוגסה ןטקה םוקמב
הצצה ךות ,ןיבה ,ינוריעה דרשמב םש דיקפהש תרעשמ איה .ןיבי ןיבמה .שיאל תאז דיגת אלו
.ריבס יד הז .דואמ תשקובמ הקוורש ,םש בצמה תא עדוי םג אוה ילואו ,היתועבצאבו התדועתב
.תינופלט החיש תלבקל הריבס העשב תיבב תויהל הלדתשה הניד ?ךכב המו

דיל ,דרשמ ןיעכ ,תוריכזמ רדחב םויה לכ ריכזמ ול בשוי םולכ ?ןטק בשומב ,םש גהונה הז ךיא
תא םילהנמו םיבשוי ,ברעה תעשב קר ,םיפכ-למעב קוסע םוי לש ובור ,רכא אוהש וא ?ןופלטה
איה לבא .הלילה לש תונושארה תועשב ןופלט תחיש לבקתש יאדוול בורק ,הז יפל .רוביצה-ינינע
תא המצע ינפב התניכ ךכ ,ארוקה לוקה .הל הנע אוהש ימו ,םירהצה תעשל בורק םויב הנפלט
רכא ,הרושה ןמ רבח םתס אלא בשומה לש ריכזמה הז ןיאש ןכתיה .םשמ המע רבדש שיאה
ילוא ?הילא רשי םשמ אובת האירקהש רמוא ימו ?האירקה לע הנעו ןופלטה דיל חכונ הרקמבש
לוקהש הפידעמ םנמא איה .רתוי ריבס הז .הילא ביבא-לתמו ביבא-לתב דרשמה תא ורשקי םשמ
.הב יולת הז ןיא לבא ,האירקה לע רוזחי ארוקה

הבושתלו ,םהיניב תוצעיתהל םש ןמז תתל ךירצ .תשאוימ אל איה .ארוק לוק ןיאו םימי עובש רבע
בורק הז וישכע לבא ?תונלבס תרסח איהש ינפמ קר ףוחד אל הז ?ןופלטב אקוד עודמ .בתכמב
.ואל וא ןה ,עבוק םוי לכ הערכהל

תשקבתמ איה .בשומב הדובעל התודמעומ ןינעב ביבא-לתב דרשמהמ בתכמב האב האירקה
רשקתהל הילע ,הל חונ הז םא ,תבשב םש ראשיהל תנמ לע ישש םויב יוצר ,בשומל אובל
חראתהל תונמדזה תאז .תבש םש תוהשל הל הארנ הז .ןלוגב בשומה תוריכזמל תורישי ןופלטב
אל הדמל רבכש המא .ןלוגב ריעצ בשומ ריכהל ןיינעמ .םישנאה תאו םוקמה תא ריכהל םש
הדיב בכעל התסינ אל ,הינינעב םיברעתמש תבהוא הנניאש ,האובו התאצ לע התב תא רוקחל
תשקבמו .הרובחתה רדס ,םשל םיעיגמ ךיא תעדוי איה םא הלאש קר איה .קוחר םוקמל עוסנלמ
הנממ השקיב ןכ ומכ .הלילב עסת אלו רקובב ןושאר םויב רוזחתו תבש-יאצומב םש ראשיתש
בתכמב יכ ,הז לע תונעל הלכי הניד .חראתת ימ לצאו ,ןופלטה רפסמו בשומה תבותכ ריאשהל
המשר הניד .ןהכ םרוי לא םש תונפל הילעשו ,בשומה לש ןופלטה רפסמ ,םשל העיסנה ךרד הניוצ
החינמ איה .הז ןהכ םרוי לש ודמעמ והמ בתכמב הנייצ אל איה .המאל הנתנו הקתפ לע הז לכ
ררבתי הז ?ארוקה לוקה אוה םאה .ךוניח ינינעב םש קסועה שיאה ילואו ,בשומה ריכזמ אוהש
הנידש ,הרבח לש הלעב אוהש החינמ איה .הזכ םשב שיא הריכמ אל המא .בשומב םש הל
המאב רכינ .הניד הרפס אל םש הדובעה תורשפא לע ?התוא םינימזמ המל ןכ אל םא יכ .הריכמ
לצא חראתהל תיבה ןמ העסנ אל הנידש ןמז הברה רבע רבכ .תבה לש התעיסנ ןמ הצורמ איהש
הנניא הנידש ןכתי .ריעצ םע ןויארל ,שגפימל התוא הנימזמ הרבחש הרעיש איה .תבשב והשימ
ןמזב יכ .הנמזהל תינענ התיה םא קפס ,תעדוי התיה ול יכ ,ךכ בוטו .הנמזהה תרטמ תא תעדוי
.רוחב םע תורכיה תרטמל איהש ,שרופמב הל רמאנש ,הנמזה לכ תוחדל הדיב גהנמ תרחאה

הבושתב לקתיהל אלש ,הזיעה אלו ,דייטצהל הילע םידגב וליאב התבל ץעייל השקיב המא
"?תבשוח ךניא םיברעב רק תויהל לוכי םש" ,תונידעב הריעה קר ,תינדרמ

הזיאב הניד העדי אל השעמל .הבוטה החור לע דיעמ הזו .הניד הבישה ."ןובשחב האיבמ ינא ,ןכ"
,טלבתהל אל וא .השעמל איהש תומכ תינוריעכ תואריהל הכירצ איה םאה .דייטצהל הילע םידגב
ראשית םא .םש ההשת ןמז המכ תעדוי הנניא ןכ ומכ .תוירפכה לש הזל השובל תא םיאתהל אלא
?חדינה רפכב םש ,לוח ידגב ארקיהל םילוכי הידגבמ הזיאו .לוח ידגבל הקוקז איה ,תבש ירחא
תחקל .הלאש אל לבא .הנממ רתוי הזב הניבמ המא .המא תצע תא ןוצרב תלבקמ התיה םעפה
המע שיש ,םיכורא םיסנכמ גוזו שובלל הליגר איהש יפכ ,היניע תואר יפל תבש ידגבו לוח ידגב
רפכב םשש הרעיש איה .ןגרואמ לויטל התאצב םתוא השבל הנורכז יפל ,תחא םעפש ,התחתלמב
.תיברימ תלעות הל ואיבי

.רתוי אלו ,התעדוה תא ןהכ םרויל רוסמת איה .הריעצ השא לוק הל הנע ,בשומל תינופלט החישב
הרסח םולכ ,רזומ הארנ הז .הדובע-ינינעב ןייארתהל תעסונ איה .ארוקה לוקה הז היה אלש לבח
.הדובע -ינינעב אקוד ואל ןויארל תעסונ איה ,התשגרהב וליאו הל קחצי עמושה לכ !הדובע הל
.םילמ קחשמ הז .ןישודיק תויהל הלוכי לבא השודק אל ,קיחצמ ?הרטמהו ,יעצמא - הדובעה
תעדוי הנניא .ריתסהל הכירצ איה ןיא המצעמ .התנווכ םגו ,התשגרה איה תאז ,ןכ יפ לע ףאו
חספת םא םג ,ללכבו ?םיהז םהינש םאה .ןהכ םרוי והימו ,ארוקה לוקה והימ .םש הל ןיתממ ימ
.םלועמ הלאכ םירבד ויה ,וא ?דיתעב הייחל תילרוג איה התעיסנש ןכתיה ,הלאה םיטרפה לע
תברסמ התיה ,הזכו הזכ רוחב םע ךתוא שיגפנ הניד יאוב ,יולג הל םירמוא ויה ולו .רתסנ לכה
וליאכ .ליחבמ שממ .התוא החוד הז .המואמ הזמ האצי אלו ,התסינ רבכ איה ?עודמ .ףסה לע
הטילחה איה .בלב - רתסנהו .הדובע תעצה יולגב ,םעפה לבא .הריכמל קושל תכלוה איה
לוקהש החינמ איה .תירבח ,תיבשומ ,תירפכ הריוואל םיאתמ הז .תיתורבחו הטושפ תואריהל
התוא ןייארמה םאה .האנו יטרפ םידלי ןג תלעב ,תססובמ ,הסונמ ,הקיתוו תננג - הינפל ךלה
.השע ךכש רבתסמ ?"הקוור" ןויצו התעפוה ,התומד לע רדש םשל ריבעה ,ביבא לתב דרשמב
.םש הדובעל שרופמ אל יאנת הארנה יפכ הז

ןיא םאו ?ראשיהל ןמזותה ?הירחא םש ריאשת םשור הזא ?חראתת ימ לצא ?הינפ תא לבקי ימ
.הדובעה תא לבקל תובייחתה דוע הל ןיא .תואריהלו תוארל תעסונ איה ,בוט ?האופרל קוור םש
םוקמה דצמ הבושתה םגש חינהל שי .בושחת איה .םוקמב טלחומ ואל בישהל הכירצ אל םג איה
."הבושת ילבקתו ,ץעייתנ" אלא תיטלחה היהת אל

איה .וישכע איהש תומכ הככ תואריהל לכות אל איה .העיזמ תחלחולמ איה .םח ץיק םוי היה
םידקהל יוכיס ןיא ,תוריכזמה רדחב האובב דימ ןייארתת םא ?הזכ רבד םש שיה .תחלקמל הקוקז
אוה ,קוחרה בשומב הל הפצמ בוטו שדח והשמ .הילע בוט הבל ,ןכ יפ לע ףא .ןויארל תחלקמ
ותוא קרפתש ,ןעטימ םע התיבה רוזחת איה ,תובישח לעב רבד הזמ אצי אל םא םג .בורק רבכ
הז .שפוחב הפי התליבש דיגהל לכות איה .תורכמלו םירכמל ,תיבב ,תובושק םינזואל קרפו רוזח
אלש עודמ לבא ,תיבה ןמ עוסנל הקיחרה אל ןמזמ איה ,םירכמ םע שגפיהל ,ןינע ,ףחד הל ןתי
?ןיינעמ והשמ םג שדחתי

םיבשויה תא רוקסל הנווכ ךות ,השעמל וליאו ,הדגבב והשמ ןקתל ,חתמתהל וליאכ ,המק עתפל
?ןהכ םרוי הפ בשוי ילואו ?בשומ ותואל עסונה והשימ תינוכמב הפ םיעסונה ןיב ןיאה .תינוכמב
םינפ איהש ,חינהל לוכי אוה לבא ,ותוהזל הלוכי אל איה .דימ הבשיו הרזח איה ?ארוקה לוקה וא
לע זירכה גהנה .תנמזומה תחרואה איהש ,םשל תודעומ הינפו ,הזה וקב ,הביבסב תושדח
אל גוזו איה הרתונ תינוכמה העסנשמ ,היצפח תא הלטנ המק איה .בשומה - הבורקה הנחתה
?"בשומהמ ,הפמ תא :התוא הלאשו המידקה השאה ,םיריעצ

."הזכ רבד ,הרומ -תננג םישפחמ םהש הרמא יתב ?תננג ,הדובעל תנמזומ" :ברעתה שיאה

"תננג ינא ,ינודא ,ןכ" -

שגפינ ונחנא .ןטק םוקמה .תננגה תא ונתא ונאבהש רשבא ינא .חמשת יתדכנ ,חמשת יתב" -
."תבשה ךשמב הברה

האב הנה :לוק איצוהל ,הינפל תכלל םיחרואה גוזל ןתת איה .הל ןיתמי והשימש החינה הניד
ליבקהל ואב םיחרואה גוז לש הדכנהו תבה .וקיעזי והשימ .ןהכ םרוי לא עיגי לוקה ".תננגה
:הניד לא התנפ תבה .ושחלתה תבהו םאה .גוזה ינפ תא

."ונלצא תאצמנ תאש עידוא ינא ,ךתוא ורדסיש דע ונילא יאוב"

.ןולמ תיבב אל יאדווב .ןולתש הפיא ועבקי ,ימוקמ חנומ הארנה יפכ והז ?"ךתוא ורדסי" שורפ המ
תננגה תא רדיס םרוי" :התחראמל הרמאו האב יהשימ .היחראמ תיבב ןמז הברה הבשי אל איה
".הנינפ לצא

בייחמ אוה .םיתייצמ םהו ,םירכאה םירבחל תוארוה ןתונ אוה רפכה שאר .הבשח ?הז םרוי והימ
התיה .הזכ ןטק בשומב אלו ץוביקב החראתה אל הימימ .םהילא חלוש אוהש ימ תא חראל םתוא
.תחרוא התיה אל לבא ,רעונ תעונתב התויהב ץוביקב הדובע הנחמב םעפ

איהש המ קוידב הז .תחלקמו הרק היתש הל העיצה הנינפ .הנינפ תיב היצפח םע האבוה איה
איהש ,הלצנתה איה .המע הבשי אלו .המיעטל תוריפו הגוע הל השיגה ןכ ירחאו .וישכע הכירצ
.הדובעהמ דימ רוזחל ךירצ הלעב .הקוניתבו תבשל תונכהב וישכע הדורט

.החפשמה לש תחרואכ המצע תא השיגרמ אל איה ,םרוי לש וצ יפל הפ תחרוא איהש החינמ הניד
םהו םירכמ הפ הל שיש הלגת ילוא ,הרירב הל ןיא לבא .םינפה תלבק תא המצעל הראית ךכ אל
,תבשה תא הלבת ךכ םאה .הפ םמעתשת אלש הזל גאדיו םרוי אובי ילואו .םהילא התוא ונימזי
.ןינעל התא רבדל ךירצ והשימ ,תמייוסמ הרטמל הנמזוה איה ןה ?הב ןיינעתי והשימש הפצמ

לע בכעתה אל ,םולש הל רמא שיאה ?םרוי והז םאה .עגיי ,הדובע-ידגבב ריעצ ,תיבל ברק שיא
עדוי ונניא הארנה יפכו .תיבה לעב עמשמ .םשמ ולוק תא העמש איה ,הנינפ תיבל סנכנ אוה .הדי
ןיא לבא .וצ יפל תחרוא תויהל ,רתויב םיענ בצמ הזש דיגהל רשפא יא .וילע היופכ תחרוא איהש
.תבש-יאצומ דע הפמ תינוכמ דוע תאצוי םא קפס .הגיסנ ךרד הל תיארנ אל תבש ברע .הרירב הל
.םיתבה רפסמ תא תונמל הלוכי איה .ןטק רפכה

"?הניד תננגה תא !םולש"

ןיאמ התאר אל איה .הב ןיינעתמש ימ אצמנ ףוס ףוס .הקחצ איה "?תננג ינאשו ,ימש ילע בותכ" -
,תוחל דוע תורעש ,תחלקמה ןמ אציש ימכ הארנ אוה .הדשהמ אב םאו ,תיב ךותמ אצי םא ,הב
בותכ אל הז" .םיקורי - םירופא םיסנכמבו הנבל הצלוחב ,תבשל ןכומ ,הגורס הפכ שבוח ,קרוסמ
."תאבש יל ועידוהו "אובל הכירצ הניד תננגה" :ןבל יבג לע רוחש בותכ לבא ,ךינפ לע

?ןהכ םרוי םיארוק ךל" -

".ןכ -

"?ןופלטב ךלוק תא יתעמש אל םאה ."ךילא יתוא ונפה ביבא לתב דרשמהמ

לילב ילכאת הלצאו ינולת הלצא .הנינפ לצא תחראתמ תא .תרדוסמ רבכ תאש האור ינא ןכ -
".םירחא םיתבל ךתוא ןימזהל ואובי תבש םויב וליאו תבש

"?תאזה הווצמל םיפתוש דוע שי -

."ךריכהלו ךתוא חראל םיצור דוע שי ,ןכ" -

".ללכל תכייש ינא" -

".ונלש תחרוא תא .ךמצעל קר ,שיאל תכייש אל דוע" -

"?דעווה שאר התא ?ךתא ,יתנמזוה וללגבש ןינעב רבדל הכירצ ינא ימ םעו" -

,ךתוא ןינעמ םא .דעווה שאר אל לבא ,רפכה דעו רבח םגו ,םיחרואה תא רדסמ קר ינא ! אל ,אל -
ךתוא חראמ אל ינא ,החפשמ לצא דעוסו קוור ינאש ןוויכ ."חלפ" ינא .החלפה ףנע תא זכרמ ינא
,יתוחכונב ,םש דעוס ,רמולכ ,חראתמ ינאש החפשמ התוא לצא תחא החורא ידעסת לבא ,ילצא
"תדגנתמ ךניא םא

.ןופלטב ךלש לוקה תא תרכוז ינא המ םושמ ,בגא .רדסב .תלבקמ ינא .םיחרואה רש הפ התא" -
יתוא ונפהו רחאמ ,חינהל יתלוכי יכ םא .ןהכ םרוי התא םא יתעדי אל ,לוקה יפל ךתוא יתיהיז
".דעווה שאר וא ריכזמה התאש ,ךילא

".ןופלטה דיל יתרבע הרקמב .הז אלו הז אל ,ןכבו" -

".תואריהלו תוארל יתאב ינא .רבד עבקנ אל דוע ילצא .הרקמ יפ לע םיעבקנ םירבד הברה" -

.הדעווהמ דחא ינא ךוניח תדעוו םג העש יפל איהש ,תוברת תדעוו ונל שי .הזל םג ןמז אובי" -
םירבדב הסונמ וא רשכומ ךכ לכ ינאש אל ".רוביצה ןעמל םידיקפת הברה ילע םיליטמ ,קוורכ
רחמ ,התיבה תרהממ אל תא .ךרוצה ךותמ .תואיצמה ךותמ םידמול םיריעצ הפ ונלוכ .הלאכ
,בוט .ץוחב ינולת אל ,םידחא םימי ונלצא תוהשל יצרת םאו .תבש-יאצומו ,ונינפל םויה לכ .תבש
.ךאצמיו ךילא עיגי ךתוא ךירצש ימ ,שפחל הכירצ אל תא ,יתרמאש יפכ .הארתנ .ךלוה ינא ,ןכבו
".ךיתאצמש ןושארה ינא .תרדוסמ תא ימ לצא םיעדוי

".תרשאמ ינא ,ןוכנ" -

אוה ןה ?ךוניחלו ול המ .הפ ךוניחה תדעווב אוה .ינממ םשרתה ךיא תעדל תינרקס ארונ ארונ ינא
אוה .ףרוט הארנ אל אוהו ,רבכע אל ינא .הברקב הקחצ...קקלל לותחה תא וחלש ילואו .קוור דוע
םוי .חוריאל גאוד אוה .ולש תחרואה ינא ,תימשר הניחבמ .וריכהל דוע הכירצ ינא .ביבח וליפא
.תבש לש תורנ קילדהל תגהונ איה םא התוא הלאש הנינפ .שודג היה תבשה

איה םא הנינפ התוא הלאש ,תורנה תקלדה רחאו .תורנ הקילדמ המא קר ונלצא .הרמא "אל"
תסנכה תיבל תכלל תגהונ ,הנינפ ,איה התיה ,קוניתה םהל דלונש ינפל .תסנכה-תיבל תכלל הצור
.הלעב אוה םהרבא "?םהרבא םע יכלת ילוא" .תבשב

תיבל תכלל הנכומ איה .רתוול הפ שי המ לע הניבה אל הניד .םהרבא רמא ".רתווי אל םרוי"
,חתפה תא האצי אל דוע .תואריהלו תוארל האב איה ןה .ןכ תגהונ הנניא תיבב יכ םא ,תסנכה
.אב םרויו

"!רבחה אוה הנה"

.הניד ול הרמא ?תסנכה-תיבל תחרואה תא ליבוהל ,ךלש דיקפתל ךייש ןכ םג הז" -

.תחרואה תא חקול ינא ,הנינפ םולש .בוט ...ינאש אלא ,ילש דיקפתה תרגסממ גרוח הז ,אל" -
".הליפתה רחא ךילא התוא ריזחא
תדעוו ירבח םהב ,םירבחה ינפל םרוי התוא גיצה ,הירחאו הליפתה ינפל ,ףירצב תסנכה-תיבב
ונרבד .ךילע ונעמש" - :הל התליגו ,הדצה הניד תא הלטנ איה .תחא השא ןהב ,תוברתהו ךוניחה
םיאיבמ ונחנא .הסונמ תננג תא .ךב וישכע יולת הז .ונל המיאתמ תאש םיבשוח ונחנא .ךב
.הלעמו שולש ליגמ םידלי רשע דחא לכה ךסב .'א התכב ,תבו ןב ,םידלי ינש םג ידמלתש ןובשחב
."םסקומ" םרוי ,תעדוי תא .ךוניחה תדעוול עגונ אל הז .רפכה ריכזמ ךתא רבדי הדובעה יאנת לע
,ןטק בושיי ונחנא לבא ,תברעתמ אל ךוניחה תדעוו תרבחכ ינא ,הזב .ךתעידיל ,בוט רוחב אוה
תא .רתויו םייתש לע יושנו ,תחא לגר לע הפ דמוע קוור .הניבמ תא .בושייה תא ,לידגהל םיצור
,תיבויח העד ועיבה םלוכ ,הבישי ילב .ךוניחה תדעווב יולת אל השעמל הז ,הפ ךלש ןינעל .הניבמ
ריכזמבו ךתמכסהב ,יתרמאש יפכ וישכע יולת הז .ךתוא ונימזה הז ךמס לע ,ךתוא וארש ינפל
.הזל גאדי אוה םרוי לע תכמוס ינא .ונלצא יראשיתש הוקתב ,ןויסנל ,הנשל הדובע הזוחב ,רפכה
."םינבומה לכב ךדצמ הלועפ ףותישל הוקמ ינא

ילב ךויחב הקפתסה איהו ."תינכדשל הקוקז אל ינא" :םילימה ודמע הניד לש היתפש לד לע
איהש עבק רבכ הפ ולוכ רפכה ,ןינעמ .הל תפכיא אלו ,המכסהכ לבקתהל לוכי הז .רבד רמול
הלאשל הקוקז אל איה .ולאש אל התוא - הרענה יפ תאו .ול םיגאוד םה .םהלש םרויל המיאתמ
ףוטחל התנווכב ןיא ,םהלש םרויל רשאב .רפכב הפ םייחה תא ריכהל הכירצ איה .הבושתל אלו
.רפכב ראשיהל הל יאדכ וניגב םא ,הלש לוקישה .םהמ ותוא

יאנת לע חחושנש הצור תא :הל רמאו ,רפכה ריכזמ הילא שגנ הלדבהה רחא ,תבש-יאצומב
"?בושחל דוע הצור תאש וא ,הדובעה

.ריעצה בושייל והשמ תתל תנווכתמ ינא .הסנרפו הדובע יל שי .ילצא רקיעה םניא םיאנתה ,וא" -
תב ינא וליאו ,הדובעל תדמעומ ינא םכליבשב .יניעב ןח האצמ ,הפ םכלש הרבחה ,הז דבלמ
תעסונ ינאש יתרמא .הפ הדובעב תניינעתמ ינאש םהל יתרמא אל וליפא .םלצא הרג ינא ,םירוהל
םידליה תא יתיאר .הטילחמ ינאש ינפל ירוה םע םדוק רבדל הכירצ ינאש תבשוח ינא .חראתהל
".ראשאש ינממ ושקיב םה .ילע ובבחתה רבכ םה .הפ םכלש

םוי לוטי אוה הללגב ,הביבסב התא לייטל הנפתי אוה .םידחא םימי רפכב ראשיהל הל עיצה םרוי
,בגא .םיענ םוקמה .רפכב םידחא םימי תראשנ איהש ,הירוהל הנפלט איה .המיכסה איהו .שפוח
דוע הל שי .םיכסהל הטונ איהו ,הנממ םישקבמ שממ .הרומכו תננגכ הפ דובעל הל ועיצה הרמא
,הפ ךוניחה תדעווב רבח ,קוור ,דחא רכא .ןופלטב לכה רמול רשפא יא ,תיבב השעת הז ,רפסל
.ןלוגב רייסל לייטל התוא ןימזה

"!ונילא ותוא ונימזה ,ןכ םא" המא הלאש ?ןהכ םרוי והז םאה"

תא לבקל תבשוח ינא .בשומ לש םייחל לגרתהל ,בטיה ריכהל םדוק הכירצ ינא ,אמא ,וא -
.םירוהה םע ץעייתהל הכירצ ינאש יתרמא .ןכ ,הפ יתרמא אל דוע .םידליה ןגב הדובעל העצהה
"...םידליה םע הדובעה קר אל הז ,טלחומ טעמכ הז ילצא