תיקודצ ייהת לא

ירדק אגרש

ב"משת ז"י עובמ

אוה ,םילוחה תיבב םיעבצ ללש לש תונרקהו םירויצ לש תוגוצתו "םיטרצנוק" םיכרענש םוי ותוא
- םינפבמ ןיגפמ עדונ יתלבה ינפב דחפה .הנושארל םהב םיסנתמש הלאל וליפא ,םידליל גח םוי
לש תיללכה הלהצה םלוא .האקהב - ףוסבל ,הבוט-אלה השגרהב ,םינפה עבצב ,םייניעה עבמב
,לבלבמ םוי ,"עגשמ" םוי אוה םידבועל .דחפה לע הסכמו הקיבדמ ,תפרוג םיקיתווה םילוחה
םתודלי ךותמ הגיגחל םיפתושו םידליל םיכפוה םה םג תאז תורמל לבא .םילכה ןמ איצומ ,ףייעמ
,רתויב דבוכמה חרואה לש ,לודגה ,ףיקמה ורויס ללגב ,ללכה ןמ אצויה םויב ,םויה .הרוענש
היתולשכהב הגח תא הגגח איה ;הלקיתו תונבצעה האב .ראפ וכפה תוגצהה ,ףופסוהי 'פורפה
םהב וללעתהו םידבועה לש םתונבצעב ושח ,םידדוחמה םישוחה ילעב ,םינטקה .תונטקה
התוא ךכירו השקה ודי תא טילשה ףסוי .ללמוא היה םורי ר"ד .תעמשמה תרסח ,םתובבושב
,המוקה תנטק ,הרחרחשה תלהנמה ,םירה תב הזרת ר"ד .ךייח ןר יבא ר"ד .החידב לוביתב
םייק אל יליאכ ,םולכ אל וליאכ הלעפ הנרא ר"ד .להוצה שערב השיגרה אלו תבהלושמ התיה
.םילוחה תיב לש ומויק ךשמה יולת וב וליאכ ,הנוילע תועמשמ ול תסחיימ הזרתש ,בושח רוקיב
,המוקה הבג .םרה חרואה לש וינפ תעבה ירחא הבקע ;םישידא םינפ הדימעה .השידא התיה אל
וניא ,ותוא ןיינעמ וניא םילוחה תיב .הזרת לא הבהא וינפב התאר .סיכל הזרת תא סינכמה
םילוח תיב רדס ןמ הזיא - הזרת יפלכ םימחר וב תררועמ השירחמה הלהצה .ספות וניא ,קמעתמ
םיאפורה להק ךות לא םיטרצנוקה םלואל םילוח םע תולגע ועיסה םידלי ?הככ רשפא ךיא .הז אוה
תאזה תוקרפתהה" :ברעתמ ףוצחה "ינורדנסכלאה" ףסוי .לולסמה ןמ וטס "!ךרד ונפ" :םירייסמה
ינכפהמה יונישה תא תוארל ידכ הירחאלו הינפל םידליה תא קודבל יאדכ .תולחמה לוע תקרופ
איה ךילע" :יללכה םילוחה תיבב דבעשכ ,םינש ינפלמ דסח וילא הטנ דבכנה רוספורפה ."םבצמב
לעפתה ,םיינועבצהו םיילקיסומה םיטרצנוקב חכונ רוספורפה ."תינתשה אל התא ,העיפשמ הניא
לש םיללש יללש תונרוקה הפצרהו תוריקהו הרקתה ןמ ,האילפמה תוינועבצה ןמ ,הקיסומה ןמ
?האופרל םרות הזה ינוימדה עושעשה המ ךא .םיילקיסומ םיעבצ ,םיפלחתמ םיינועבצ תורוא
.תינויסנ הנרקה אתל סנכנ ףוסבל

ירחאש בל םש אל ,ותעד הליג אל ךא .רוקחל ,לואשל ףיסוה םיאפורה תווצ םע םוכיסה תבישיב
רכז לכ וריסה ןויקנה ידבוע .םילוחה תיב לכבכ ררושה טקשל ,ותומדקל םילוחה תיב רזח תוגצהה
.תוכירד ךותמ ופיצ םלוכ םידבועה ,הובגה וניד קספל וכיח םיאפורה .תכלכלמה היבוברעה לש
.יוויל אלב ,הרדחל תלהנמה םע רס הבישיה ירחא .יאופרה תווצה תבישי רדח דיל ובבותסהש ויה
אלו תומכסומב לובכ - ,ןרמשו ריהז לודגה רוספורפה" .םמוקמב םיבשוי וראשנ תווצה ישנא
."דחא םויב שבכנ וניא םלועה .ןוכנ" ."דחא רויסב 'ןכ' רמא וליא ןטלרש היה" ."וילבכמ ררחתשה
אל דועו ןשקע-ןרמש התא םג .ומשב רבדמ התא" :ןר יבא ר"ד לש ובג לע החפט הנרא ר"ד
תמדקמ הניא תוקמחתה" ."ןרמש תויהל יאדכ תחפטמה ךדיב החיפטה ליבשב" ."רוספורפ
."שוביכו תורעתסה ךרוצל - תוקמחתה" ."ץמואו רשוי תדועת הניא איה .רבד

לע הצחמל דמעו הצחמל בשי - הנחלוש לע בשי רוספורפה .האסכ לע הבשי םירה תב הזרת ר"ד
וילא המירה ?היתוטישב ריכהל ובוריס תא גיפהל - תירבח-תימיטניא ,תישפוח הבישי ,תחא לגר
המלענ .קתש .רדחב ךלהתה ,םק .התייפיצ לא וטבמ דירוה .עדי ימ תינשדח שפנ .הפצמ - הטבמ
.תיתוכמסה תוכלהתהה ירחא ורת היניע .תירוספורפ טמקתה חצמה .תימיטניאה העבהה
וינפב תוככרתה .טבלתמ .דמע .היתוטיש תא לבקמ וניא .המשנה תא איצומ - ,תחתומ .תזרפומ
."םח .רויסב ךיתפייע .הייתש ךל ןימזא" :ןופלטה ןכ לע הדי המש .ויניעב ץונצנ .םימודא-םיבוהצה
.יהשלכ הערפהב הצור וניא-הדי לע ודי חינה

תיב .דבלב ךיתוגצה לע תכמוס ךניא .בוט" .רדחב בוש ךלהתה ,"רתויב ללכושמ םילוח תיב"
םינוכמה דצל תללכושמה הדבעמהו ןגטנרה ןוכמ .תונשונב םג לזלזמ וניא ינשדחה םילוחה
ברק ."יתדימלת ,ךב האגתמ ינא .תחאכ תוירחאו הזעה םיחיכומ ,םילבוקמ יתלבה ,םינשדחה
ילוק -ארטלואהו ילקיסומה יופירה :דער הלוק .הנטק הדלי התיה וליאכ ,השאר תא ףטילו הילא
.םינש בורמ ןקז לדגל בייח טנמירפסקא" ?םהה םירמאמה יבתוכ תעדכ ,תונטלרש - ינועבצהו
תא תכרוע .יוויטקפא אוה יופיר הזיא תעדוי ךניא :תערגמ וב שי ברועמה יופירה .קונית ונדוע ךלש
תיאופרה הקינכטב איש הגישה הטועפ הרענ ,בוט ,ונ" .הניבמ ינא .גייתסמ" ,"?תרוקיב תוצובק
- התאו" ."רואל אצת ךתקדצ .תויוגייתסה לע רובגל הדיתע איה .תויאמצע תוטישב האפרמו
,הלודג תיטסונגורפ תא .תומדקתה ןיא יאופרה זועה ילב יכ םא !תוריהז .ונדיב תוקונית ייח" ."דצב
אל "...הכירצ הניא ךומכ תרשכומ .קיודמ עדמ אלו יוויטיאוטניא שוח איה .הזונגורפ - ךיתוטיש םג
אפור" .הנטקה החותמ .התיה ידמ תינלוק .הזרת לש ,תינוצר יתלב החנא ,הצרפ החנא ,םייס
עדוי וניא קוניתה יכ ,העימשמ הלחמהש תא עומשל ,תיטולוסבא העימש לעב תויהל בייח םידלי
םדוק תוסנל ,הב קחשל ול רוסא .קיודמ עדמ - ותפורת ךא .ףוסוליפ וליפא אפורה .ןנולתהל
.םערהו קרבה ןמ יתדמל ,ימא יפמ יתדמל" ,"?םילילצלו םיעבצל תעגה ךיא" ."הריהז ינא" ."ןמזה
ר"ד .תוריהמה לשב - ךרדב םידרפנ םה יכ םא ,דעיה לא םעיגהב םיבולש לוקהו עבצהו רואה
יהיו ,רוא-יהי םיהולא רמאיו' :ןושארה םויב לוקב עבצה-רואה תא ארב ארובה יכ ,רמא היטפש
.רישכמה אוה .האירבל םדוק ,יהולא - לוקה .אוה האירב רואה .הרמאנ לוקב הרימאה .'רוא
ןושארה ,רואהמו יהולאה לוקהמ תוחוקל ןה ,יתוטישב דואמ קבד אוה ןכל .לוק איה הקיסומה
.םיימסוקה ,םימודקה רואהו לוקה תוכזב ונממ לעפתה ,ינוזחב לודג ןימאמה ,םחורי םג .םיאורבב
אוה ,םדקתמ היה אוה המ דע וניבהל םחורי תא הריכזה הנווכב ."האירבה ישרושב זחאנ אוה םג
יכ ,םג הזימרה .רגפמ ,ימואלניבה םשה לעב ,לודגה אפורה ,רוספורפה ,אוהו ,סדנהמה-ןבלחה
אל איה .רוזיח ןיבו תיאופר-תירוספורפ תוגייתסה ןיב דירפהל ןיאו ,םהיניב דמוע תמה םחורי
?ךייחמ והמ ."תיטנגמורטקלא הנירק לכ תמצועמ תוחפ הניא ותמצוע יטאה לוקה" .ול אשנית
הדלי התיהשכ ,הזרתב ,הבו רהרה המאב .ותורענ ימי תונורכזב היה ןותנ .בישקה אל ?גלגלמ
ותויהב ,םינש הנומשו םירשעכ הנממ רדענ ,הצרא ובוש ירחא ,הנש םישולש ירחא ,ןכא) הנטק
(.שדחה ןדיעה לש הלודג תרשבמ התיה ;.הקדצ האיצממה הזרת .הגש יכ הדוה ,גלפומ ןקז
תומצוע תדמלמ תא ,ןקזה ,יתואו .ף"רתב ,םייברעה םיערופה ידיב החצרנ ךמאשכ הרענ תייה"
לע תקזוחמה ,היטפש ר"ד לש תיתדה הסיפתב םתוא תנגעמו םייטנגמורטקלא םילגו תונירק לש
ךיתונרקה .תניינעמ הדלי ךנה תאז לכב .תיעדמ הניא ךתסיפת .ךתוא ללמאש ךלש ןבלח ותוא ידי
"!הנכס ןאכ ,תוריהז :ךל ץעיימ יתייה" ."הכ דע" "?ןוחב" ."רקועמ קזנה" "?תוקיזמ ןניאו תוליעומ
המוד ןיאש החמש ,אלפומ םלוע - םידלי" .הדי לטנ ,"ךילע ךומסל רשפא .אל" .רהרוהמ דמע .גוסנ
ףוס איה הבישה .וניתורעשל םימוד םהיתורעש ןיא .אלמ םלוע םשארמ הרעשו הרעש לכ ,הל
רפס אוה .תונבל תורעש המכ ובו רוחש לתלת דרי הזרת לש החצמ לע ."תונושה לש ךילהתה
םלוע ,האירבל ןתינה םלוע םה .םולח םה ,המלש תורשפא ןה ,םלש םלוע ןה םידליה" .ןתוא
תא טשפ ,המ .ימולח-אל ,יניינע שבי ,ימשר היה דימת .הממותשה הזרת ."סרהנ אל ןיידעש
הדלי תייהשכ .םידליו השא ,ירמגל ןיקזאש ינפל ,ילשמ םידלי הצור יתייה" ?רוספורפה תמילג
אל איה .ישיאה ויודיוול הבישה אל .היניע המצע הזרת ."יתואיצמ םולחכ ךילע יתמלח הנטק
.תיאופרה התרות תא לבקי אלש שיאל אשנית אל איה .ותומבו וייחב םחוריל החיטבה .אשנית
אוה .תישונא תומלש לא םידליה תא אפרמ אוה "?ךלאידיא-ךמולח תא םישגמ הזה םילוחה תיב"
.סרהיי אלש םלש םלועל ךוניח תיב םג והז .שונא יסחיו ,רסומו תונמאו םייח ודמלמו ותוא אפרמ
,"?ךיא" ."דיתעה תא חיטבמ אוה .יחצנה הווהה תא ,תירחאה תאו תישארבה תא וילא ךשומ אוה
הטחממב םיעיזמה הינפ תא הבגינ ."שפנה תא םיתיחשמה תופורתה ילערמ רורחש ידי לע"
ןולחה לא שגינ ףופסוהי רוספורפה .אבה ךרוצה תעל דיב התוא הקיזחהו הקנראמ האיצוהש
קר .תימינפ תוננובתהב ויה תוקוסע ויניע .ץוחב שחרתמה תא האר אל .ןגה לא הצוחה ףיקשהו
:רביד ןולחה לא ,עדומב אל - םימה תואלול ירחא בקע ,וטבמ תא הזכיר וליאכ תדקרמה הרטממה
דלי ייח .יתקלחמב תדבעשכ" ,הילא הנפ ,"ךתוירחא תא רכוז ינא .האלפנ םא תויהל הלוכי תייה"
יטרפה הלוחה לא .התיבה תכלה אלו דליה דיל הרע תראשנ ,הנכסב ויה ךנבלח ייחו הנכסב ויה
םיבוהצ םינפ התאר "?ךתיבל ישעת יתמו .תלוזל ,האופרל שדוק ךייח .ןופלטב תקפתסה .ךלש
,הנטקה ,איה - ולומ הדמע ,המק .הגרע לש קוד וסוכש תולודג תורוחש םייניעו םדמ ונקורתנש
תא ףירחה ןוזחה .ובירחה ללכה .ברחנ יתיב" .םהיניב המאתהה רסוח תא ותוארהל ,הובגה ,אוהו
ירוחאמ הבשי ."הנושמ .ינוזחל ףתוש היהש םדאה תא בירקה ןוזחה .ילש ישיאה ןברוחה
ינא רכוז" .תיב לעב ,ןוילע השעמ - ויסנכמ יסיכב וידי םש אוה .רוספורפה םעמ הקחר ,הנחלוש
,םיירירשה ,םיבעה וישרוש לע תבשוי ,תובעה ץעה תחת ,העבש תלחנב הנטק הדלי ,ךתוא
האפורה ,ךמא לצא קדביהל םרותל םיניתממה םידליהמ תדדובמ תבשי .המדאה ינפ לעמ םילועה
ךאיצוהל יתיצר .יתועמשמ בר טבמב םהב תלכתסמ תייה .םיכרותה ימיב םילשוריב הללוהמה
."ךתודידבמ


ב


שחכתיש תעבות תקדוצ הניא איה .ותוא עיתפה הזרת לש םעוזה געלה ,"?תדחפ אל ?התא"
,םישרוש תבהא" :תונורכז תולעהל ףיסוהו ץקועה ןמ םלעתהו גילבה .םייאופרה ויתונורקעל
יתבהא .יתיעט אל .הנימב תדחוימ הדלי :זא יתבשח .תואבל ןמיס םתוא שוחל ,םהילע ךורדל
ידיב החצרנשכ .חרכה היה אלשכ םג הלצא קדביהל אב יתייה ;הלודגה האפורה ,ךמא תא
םידליל ,ילש םיגילוקל הילע רפסא ;הרכז תא רומשאו הכרד תא ךישמא ינאש יתטלחה םיערופה
הפי ורמשנ ךתודלי יווק .ךיתרכה - הב ךיתשגפו םידליה תקלחמ תא להנל יתאבשכ .םיאפרתמה
הזרת יניעש האר אל ."היח ינפל הבצינ וליאכ ,ךמאל ךנוימד - רקיעה לבא .ןח ךל םיפיסומ םהו
המ .לאטיא ומכ .אמא בוש ,אמא .ןחלושה לעש המא תנומת תא התפל .וריווחה הינפו תומוצע
- ,הלולסמב הירחא תכלל ,הל תומדיהל ןוצר ,האידיא .ןוימד ?יל השירוה המ .אמא יל התשע
.אל .יתוא תפדור איה .אמא תא םהל הריכזמ ינאש הלאב הצור יניא .אל .תואצותב תאשל ילב
המישגמ ינא .םלוע יל תחתפ תא .ילש האופרל םעט היה אל ךלש האידיאה אלול .ילש אמא ,אל
ול הטישוה "?תומוד ךכ לכ תמאב ונא" .השחל ,"אל" .הפתכב תולק עגנ "?ךל תמדרנ" ,ךתוא
ןיבה אל "?תיהמא" ."תיהמא .תוישנ האלמ התיה איה .תונושו דואמ תומוד" .אמא תנומת
הצירעמ ינא" :בוש עתפוהו הבושת חסנל קיפסה אל .התוקוור לע גלגלמ אוהש תרבוס ,התהימת
התוא םלצא .ךתצרעהב השעא המ ,המימת הדלי" ."ךירוענמ ךתאפור רכז לע רמוש התא .ךתוא
אל הכ דע .לצלצ ןופלטה ."אוצמ תעל ךבלב התוא רומש" ,"?המולפידכ ריקה לע התוא הלתאו
תוחיש םיענומ ןיא - איה תלהנמה תטיש .דבכנה רוספורפה לא דובכ בורמ םתחישב םהל ועירפה
תא קיזחה רוספורפה .לוצלצה קספ תרפופשה תא המירהש דע .איה העיגפ העינמ .ןופלט
הנומתה תא דימעה ,"התוא יתרכה ךכ" .ןבל קולחב תמלוצמ םאה .הזרתבו הב לכתסהו הנומתה
הפיאש ףואשל יל רתומ יליגב .ןכיתונומת יתש תא יבלב אשונ ינא ןמז ידמ רתוי" .ןחלושה לע
הידי יתשו תבשוי הראשנ הזרת .ותושגרתה תא הזרתמ ריתסהל רמא ;רדחה ןמ אצי "תישיא
וליטהש םרחה דגנכ םילוחה תיבב ךומתל דחפמ ?ךלה ןאל .קפודה תא עיגרהל - היתוקר לע
,ישארה רודזורפב היולתה םחורי תנומת דיל רצענ .וירחא האצי .םולש רמא אל .םיאפורה וילע
אצי .םורי רמל ועידוה םידבועה .רודזורפב שחל=שחר .ודי לע הדמענ םירה תב ר"ד .הסינכב
.ורדחל רזח ?הכימת שי - קוחרמ םהילע ץיצה ,ורדחמ

לא השאר המירה "ותוא יתסייג .ינועה תונוכשל עייסל יתבדנתה ,ךדי תחת הקלחמב יתדבעשכ"
.ינוזחב יתוא דדועו הנובת שיא היה" ."יל רוכז" ".דחי ונדבע .בלח ןהב קלחיש" ,םחורי תנומת
תאזב שחו רשפא" ."וייחב רשאמ רתוי ךתוא ןברד ותומב "...יתעגה ול תודוה .ותיתשת לא דרי
תומכסומה ןמ הלעמל םהש םישנאש יגארט בצמ םימעפל שי .יתוטיש ןעמל ומצע תא בירקהו
ידכ ,תומכסומה ילעב ,םהירבח תאו ןתוא בילעהל אל ידכ ןהמ הלעמל םהש תודוהל םיששוח
,ול חונ אל .הלענה החרואו תלהנמה ביבס ףסאתנ להק ".תחפקתמ תמאה .םיאשנתמ ואריי אלש
הסדנהב םלתשה ינעמל" .וירחא איהו .תלהנמה רדח לא בשו םינרקסה ינפב חחושל ,רוספורפל
ךתינוכמב תרבעשכ יתוא תיאר ול" .ופס לע ודמעו רדחה תא וינפל החתפשכ הרמא "תינורטקלא
- בוש דמעו סנכנ ףוסבל .תוממותשה בורמ זז אלו ןתפמל רוספורפה דמע דומצ "?יתמ" ."יח היה
.וילא ינחקתו רוצעתש ידי יתפנה ינאו הדוהי הנחמב תרבע .ותומ ינפל ,םוי ותוא" .הרהבהל הכחמ
תילח .ךייד תמליש" ."יתרחיאו ,הלצה-דעומב אלו הנוכנ יתוא האור ךניא התא .יתוא תיאר אל
,הלוח הדליו קובקב רבשו לענ ךורשו ךתייאר=יא" ."תירבה תוצראל יתעסנ הווקת אלל ..דע
התוא םישאמ אוה .הלהבנ הזרת ."םיצורית םה .םימרוג םניא הלא" ."ותומלו ירוחיאל דחי ורבח
תישע" .התוא םחיר .אסכ לע הבשיו הפייע ,השאר הליפשה .קדוצ אוה ילואו .הארונ המשאה
שיא .הל הגאד ועיבה וינפ .וב הלכתסה "?םמצע םייחה תמועל תובצמה לכ ןהמ" ."ורכזל תורוצנ
לעמ אשנתהל ששוח וניא .םיאפורה ינפב ששוח וניא .אל .רגוסמ .ספות וניאו םיאפורה לודג .רקי
הרכה ךותמ אלו ןהב ריכי תישיא הנעמל ,היתוטישב ריכי םא יכ ,ומצעל ששוח אוה .תומכסומה
חותפ יאדו היה תישיא ברועמ היה אל ול .ןהב ריכהמ ודעב ענומ טלחומה רשויה .תיאופר-תיעדמ
.רתוי

בשי ףופסוהי רוספורפה .הביגמ הניא תלהנמה .היינש השקה .הנתמה .לקמ שארב תלדב השקה
רבס םאה .הפצרב תחא לגרב ךמתנ אוהשכ ,החישה תישארב ,הנושארבכ ,ןחלושה לע
רדחל סנכיש ימ ינפב ןיגפהל אב וא ,הנהנ ,תערפומ תויהל הצור הניא יכ ,השקהל הנעית אלש
ונא ךכב אל .יופירה יכרדו םילוחה תיב ינוכמ לע תעד תווח ונממ םיפצמה ןמ איצוהל - תוימיטניא
םודא ,ןיליפתו תילטב היטפש לאוי ר"ד .טאל טאל תחתפנ .תלדה לע תישילש השקה .םיקסוע
תלוגב תקזחמ ודי .םירצנ לס יולת ףתכה לע ןעשנה ,ולקמ לש והצק לע .סנכנ ,םיקיז ויניעבו םינפ
הרפיס אל הנרא .ןועגש ףקתומ ךלהתמ בוש אוה .ימומרע ךויח הזרת לא ךייח .ושארבש ףסכה
ןב אוה .חמשמ לולעת איה ותפקתה .ימומרע ךויחו םייניעב שא-יקיז - וינפ תעבהב תוריתס .הל
הנראש דע ,וצפח םהב ליטמ ,םישנא לע ותוטלתשה ילכ איה הפקתהה .וצפחכ תושעל ןירוח
םג וב שי .התמצוע הניגפמ ותונואגו ולש ןוזחה שוח רבוג ויתופקתהב .דסומב ותוא האלוכ
,תונבל השקיבש ,הלש שדחה ףגאה תא וסרהב .הקדצה שי סרהל םג ךא .תוסרוה תופקתה
לע םירצנ לסו וישכע אב המל .םילוחה תיב לש תירויצ -תילקיסומה האידיאה תרהט לע רמש
,הזרת ןיבו היטפש ר"ד ןיב דמעו הזחמה ןמ דלס ףופסוהי רוספורפה ?ופתכ לע ןעשנה ולקמ
הניבה ;לקמה םע םירצנה לס תא דירוהל וילא השגינו ותוא הפקע הזרת .הילע ןגהל ,הריתסהל
אקוודו ,הילא תנווכמ הפקתהה םוקמ לכמ .ודיקפת עדוויי הרסהה ידי לע .הל דעונ לסהש
תונווכהמ ותעד חיסהל רמא שיאה לש ותלחמ תא עדיש רוספורפה ?המל .החרוא רוספורפהשכ
הובגה היטפש ר"ד "?ול םח אל .םויה םח ?ללפתהל רמג אל ?ןיליפתו תילטב ינודא" :לאשו ובש
ול :תמוערת האלמתנ הזרת .יתעד תא חיסיש ןימאמ יתפה : קימעה וכויחו ויניעב לכתסה והומכ
וישכע .לכה סרה היטפש .ול ותוסח ןתונ רוספורפה היה ,ילאנויצנוונוק יופירל ףגאה תא המיקה
.תע םרטב וב עגמה תא הנממ ענמ היטפש ר"ד .לסב העגנ "? הז המ ליבשב" .עירפמו אב

םתוא םישרמ אוה ןיא בוש .ויבצמ לכב היטפש ר"דה תא תוארל םיליגר םילוחה תיב ידבוע
.םינפב רוספורפהשכ ולקמ לע יולתה לסה םע המינפ סנכנ וישכע לבא .ויתוירזומב

ר"ד .המינפ וציצה םהו התיה החותפ תלדה .הרזע תלהנמה ךירצת ילוא ,רדחל ךומס ודמע
הנראל אורקל ךירצ .תלדה תא רגסש אוה רוספורפה ,אבשכ םתוא האר ,ובגמ םהב שח היטפש
ילגר םירהה לע הנה" .לגד אשונכ הלעמל לסה םע לקמה תא םירה היטפש ר"ד .ותוא איצותש
ולוכ ,לעילב ךב רובעל דוע ףיסוי אל יכ ;ךירדנ ימלש ךיגח ,הדוהי יגח ;םולש עימשמ ,רשבמ
,בירחמ ,בירחה אוהו רלטיה תא ולעה םלוע תונווע .תאז האובנ ונלליח .('א 'ב םוחנ) ,"תרכנ
וצבק םלוכ ינפ ,םינתמ לכב הלחלחו ,םיכרב קיפו סמנ בלו ;הקלובמו הקובמו הקוב"ו .בירחי
"?הז לכ המ םשל .בש" .אסכ לא ותכילוהו ותילט ףנכב הזרת הלטנ .(א"י םש ,םש) ."רוראפ
קילחה היטפש ר"ד ."הבושתב תרזוח ינא םוי לכ" ."הבושתב רוזחל ךילע" .התלאש לע הרזח
תיבל המכסה ,ןוזחמו שעממ הינע ,יצבק .םינצבקה לס ךליבשב" :ןחלושה לא לקמה ןמ לסה תא
םידליה .ךלש הלטצא קלס" ,רוספורפה לש וליעמ רותפכב זחא ,"התאו .ךלש יקולאה םילוחה
לפשומהו לפשה דמעמה ישנא םה תומכסה ישקבמ .םה המכסהה ינתונ ,םתואירבו םה ,םיאלפנה
תחצרה :קעוז םחורי" ."אמצ יאדו רוספורפה" ."יתעד תא יחיסת לא" "?אמצ ימ .םח" ."ליפשמהו
,ךתשקב המ" ."םכינש" ."עושיבא לש ותעד יפל ,יקנ ךניא התא .ומש תא ריכזת לא" "?תשרי םגו
תא ,םירה תב ר"ד" ."הזרת" "?השורי הזיא ?חצר הזיא" .הזגורב רוספורפה ברעתה "?ינודא
אוה ,םחורי יבא ,ןד .ןד ןב םש לע םילוחה תיב תא הארק איה" "?תאזה הסרפה תא םייסל הנכומ
לע תרפכמ הנוזח םודיקל יתמחלמ .יעשפ יל ריכזמ םילוחה תיב .ול יתעשפ ינאו .יתודלי רבח
תא ןיגפמ .ןכ ,וא ?הלוח" ."הלוח .אל" "?אפור ינודא" ."לודגה ןוזחה תא דמגת לא התאו .יתונווע
.אוה הלחמ קחשמה .םיקחשמ=םיניגפמ ונלוכ .הדוקנה וז" ."וימורעמ תא ,םדאבש רתסנה דצה
םינדחפ .איה הגרדמ יולג קחשמ .הזרת ,תא אלו ,רוספורפה ינודא ,התא אל .הב םידומ ונלוכ אל
ןיינבל ותוא תכפוה תעדה תשלוח .םירידא רצבמ התנב הזרת .ףוסה דע םקחשמ קחשל םיששוח
.הבדנ - די הטישומ תירנוילימה .ןפלק יניא :הנוע התא .ותוא ששואת התאש תשקבמ ,םיפלק
תא יבירחת לא :םימשה ןמ תדרוי לוק תב ?ןוחטבה היא :תחרוצ האידיאה .רבקב ךפהתמ םחורי
.ונושל ךשונכ ,קתתשנ ."רחא והשימ ילואו .הבירחה םחורי .ךנברוחב ךל יד .ךלש םילוחה תיב
יתאצמנו ןגמכ יל יתדמע .עשופ ינא" .לאטיאל ןווכתמ .הלהבנ - הדרישמ .ותעדל הדרי אל הזרת
עבוק אפור" ."יתואו ,אפרת איה התוא .תיאליעה תיאופרה האידיאל ינא ןגמ וישכע .םיינש בירחמ
ילעב שי .ויתונווע לע רפכל ידכ םיברב הזבתמ ינודאש יל םירמוא .הלוחה אלו הפורתה תא
,תודיחיב םשפנ םע ןובשח םישוע ,םידדובתמ ,הזה לסה ןוגכ ,תונתוואר לכמ םירזנתמה הבושת
תא בוש אשנ ,"הבוט הצע .הבוט הצע" ."םדאל האנ תועינצה .םשפנ ןיבל םניב ןיינע והז .רתסב
עוקתכ ,תינוסכלא לקמה תא דימעה .חור ןיא .חותפה ןולחה לא שגינ .רדחב ךלהתה ,לגדכ לסה
ומכ היטפש ר"ד .לקמה ןמ לסה תא ריסהל הסינ רוספורפה .ץוח יפלכ היה יולת לסה .ןולחב לגד
הקיזחהו ותוא המירה הזרת .הפצרה לא לסה תא קרז רוספורפה .תושעל ול חינה ךכ רחא ,בריס
לודג ,יכה ואלב ללוהמ רוספורפ התא .הל עירפת לא .האופרב הל עייסל תרצונ אל" .הדיב ותוא
,"התוא ספאל אב התאו ,ובר ינפב דימלתכ ,דומעל ךילע היתחת .התטישב ספאו ךתטישב
םיצימו תוריפ תינופלט הנימזה ,החישה תא העמש אל הזרת .היטפש תא אילפה ,ךייח רוספורפה
.הרדחב שיאה תא דוע ההשת אלש ןווכתמכ ,רוספורפה ארק ,"אל" .םיחרואה דוביכל םירק
עיפומ רוגינס םעפ הארה .הניווב ללוהמ ןיד ךרוע היה אוה .ותדימב יתוא דדומ ינודא" .וחלשת
ברעתמ אוה תוכז הזיאב ?םיטפוש ינפב עיפוהל האשרה ול ןיאו ,ןטפשמ וניא אוהו טפשמה תיבב
אוה .סומינב תרמאנ איה .תיתוכמסה וכרדכ אלש ,זגרנ ,םרומ לוקב רביד "?םייעוצקמ םיניינעב
רוזעי ,לוכל ןכומ אוה .םימלועל הדיספיו שקבי אל - הדי תא םויה שקבי אל םא .הזרת לע םחלנ
הלש הכרדב ךלת .ולש םייאופרה ויתונורקע תא ,ולש הריירקה תא בירקי .שקבתש לכ ,לוכב הל
תויתטישב דמלי .אל .םידרפנ האופר יפנע ינש ילעבכ ,הזב הז וברעתי אל .ולש האופרב ךלי אוהו
ותוא ררוע עגושמ ןודא ותוא אקווד .הילגרל חיני עדיה תאו ולש הריירקה תא .היתודוסי תא
ול הדומ ינא ,ינודא" .הוואגה תענכה תא תחא העשב וכירדה ,יהמ שפנ תוריסמ ודמיל ;הבושתל
היה המ עדוי וניא ;ןותנ בצמ לש היפרגופוט אורקל עדוי וניא ,החותפ תלדל ץרפתמ אוה .דואמ
:הדבכנה האיצממל רמול יתייה דיתע המו ,וינוכמ לע םילוחה תיבב רויסב יתדמל המ ,םויה ןאכ
םירה תב ר"ד תרבגב איה השלוח אל .ןתוא דמלנ יכ תויאר ןה .היתוטיש תוידוסיב דומלל ינא ןוכנ
הרכה םישקבמ םיעיתפמה הישודיח .הפי הב תדמועו ,הרובג םא יכ ,יתומכ ןרמש שוכרל תוצרל
ךתעד וז" .הפצרה לע הדימ לפנש לסב הטעב ךרדב ,וקבחל תשקבמכ וילא הצר הזרת ".קדצבו
הנווכב אלש .תוסוכב הגזמ האיבמה ,תוריפו ץימ יקובקב-תבורקת האבוה "?רוספורפ ,הנכה
לע ךפשנ ץימה לבא ,רבשנ אל .הפצרה לע לפנו ןחלושה לע ץימ קובקב היטפש ר"ד ליפה
םחוריש ךופשה הפקה תא הרכזה .הלהבנ הזרת .הפצרה לע ןחלושה ןמו הפצרה לעו ןחלושה
םחורי לש ורדחב ךפש אוהש הפקה תא היטפש רכזה ?ךופשה תוגרדמה רדחב בלחה תאו ךפש
זאמ ,הייחב הנושארל .הזרת תא לאש "?רדנ הרפמ ךניאה" ?הלילה לש תישילשה תרומשאב
אלש הנופצמ רמוש תויהל שקבמ ,ברעתמ אוה .חור תרומ היטפש ר"ד הב ררוע ותוא הריכמ איה
הניא איה ? הרדנל דוגינב ול אשנית איה םילוחה תיבב הל רוזעי ףופסוהי םא :ששוח והמ .שרדנכ
.לגלגתמה לסב השעת המ הלאש ןחלושה תאו הפצרה תא התקינש תדבועה .ותרזע תא הכירצ
.היטפש ר"דה הוויצ ,"ןתיבב רשא םיינפואה ןודיכ לע ותוא ילת ,תיכוכזה ןתיבב ותוא ימיש"
הניבה אלו ,התיה תלבלובמ הזרת .ןתיבל סנכית אל התדוקפ ילב ,תלהנמה לע הלכתסה תדבועה
אל ,היטפש ר"ד ירבדבש תילמסה תועמשמה תא הספת ףוסבל .הקנמה לש לאושה הטבמ תא
תיב לע רוספורפה לש ותוסח תא תשקבמ איהש לע הצורמ וניא היטפש ר"ד :קפס ןיא .ויפ הרמת
?המל .ול תבייח היהת איהש הצור וניא אוה .היתוטישמ התוא הטי אוהש ששוח אוה .םילוחה
אב ,ינליצהל אבו ןוסא הזב האור שבושמה ןואגה אוה ילוא ?ענומ רכזה אל ילוא ?םחורי רכז ללגב
ץימה בברעתנ .םחורי תומ ירחא ,לאטיא ירחא דוע בוהאל תלגוסמ הניא איה .ףופסוהי תא ליצהל
.בלחהו םחורי לש וליעממ ףטנש םשגה ימב ךופשה

האורו דיתעה לא תדדוחמ היטפש ר"ד לש ותייארש תודוהל הילע ךא ,לע-ישוחב הנימאמ הניא
איהש לע םמותשה ףופסוהי רוספורפ .חתפמ תדבועל הטישוה ,"ןתיבב ימיש" .רבד ךותמ רבד
תא דמלי ףאו ותוסח ול ןתי םא םילוחה תיב ךרעל ףיסוי רוספורפה .יופש יתלב םדאל תתייצמ
ןויקנה תדבוע .קוחצב ץרפ היטפש ר"ד .דוע ןהל דגנתהל לכוי אל יאופר םרוג םוש .היתוטיש
תדבועה ידימ הלטנ הזרת "?ךלש ינחורה סופורטופאה הז" .ולהבנ ףופסוהיו הזרת ףא .הלהבנ
רוספורפה ,יקנ ,יקנ" .ןתיבה לא החליש התואו הפצרה תא תבגנמ הליחתהו הבחסה-לקמ תא
תינקמחה יתוואג - ינוסא ,תונובלע ינממ תענומו ךתציחמב םוקמ יל תנתונ תאש לע ההות ,קדוצ
הבושתה .הבושתה אלא הפורת הל ןיאש עדי גנוי .דוע התוא יחפנת לא .הלפשהל הנותנ הניאש
ררחשל ידכ דסומב בוש יתוא רוגסל תשקבמ איה .תאז הניבמ הניא יתב הנרא .לוכל הפורת איה
רפהל ךילע עיפשיו רוספורפה אובי יתחת .הלענה ךנוזח תודימ ,תודימה רוהיטל יתפטהמ ךתוא
? דכנ ךיבאל היהי אל המל ?אל המל ?ירבשת םהל ?ךיעמב םינב ךל ויהיה ?אל עודמ .ךרדנ תא
אל .ךשמה דוד תיב תלשלשמ תענמ - ךיבאלו תאטח םחוריל ?תורוד ךשמה ול היהי אל המל
,החפשמ תמקהש רשפא :התמשנ תיתשת לא רתח" ?םחורי תא ליצהל תרחיאש םשכ תרחיא
ותחלצהו הלעפמ רשועמ האנה ונממ וענמש םהו רתויב םירתסנה היוואמ ויה המחר-דלי תקיבח
קר אלו ,םהמ קלח אוה םילוחה תיבש ,הלש רקחמה ינוכמב תכמותה הדעווה ידי לע תימואלניבה
החפשמ ותא המיקה אלש לע יכבמ קלח איה םחורי תומ לע תורבגתה-יאש רשפא .המצעל הרטמ
האופר דוע הדמליו הלש טנטלוסנוקה היהי רוספורפה יכ זעה הנוצר רשפאו ,םידלי ול הדלי אלו
ךותב תישיא הלאשמ אוה םילוחה תיבל ותוסח ןתיו םהב לודגה החמומה אוהש םימוחתב
םימעפל ?הרזע אובי ןיאמ .םאו השא תויהל םירתסנה היעוגעג הלעמה השפנב המולעה תכרעמה
רכזל ,הרדנל הרוסא איה םלוא .רוספורפה ,ףופסוהי םייחב התע ,ןר יבאב התהימכ תא הלות איה
אוה .רוהט אוה .אל .דיבכמ ,דיבכמ אוהו ,רדנה תרתהל הפצמ איה היטפשמו רשפא .םחורי
,ירסומ םלוע ,רתוי בוט םלוע הנבת ךיא .םינומא רפהל התוא ןתונ וניא ;םינומא רמוש ,רסיימ-קידצ
,ורבק לע ךרוד ךניאש לע הבוט ךל ריכי םחורי" ? םחוריל החטבהה רסומ לע רומשת אל איה םא
ימתכ תא םיקקלמ םניא םילותחש לע ,םיבלכל ורכז תא קרוז ךניאש לע ,ותומ תא סרוד ךניאש לע
תיבה תלעב תא אלה .םירבדל ץק ימיש ,השקבב ?וירבדל רשק שיה ,םירה תב ר"ד" ."ולש םדה
לא ."אוה ותואירב תבוטל הזה לוצינה ןיאו ,ךבל תובידנ תא לצנמ הזה ןודאה .תחראמה ,ןאכ
לא ךתוא ברקמ - ,יתרטמ תא גישמ ,ונוצרל דוגינב ,אוה .ותוא חלשל הצרת לאו יתפ היהת
תניינועמ ינא המל ,ימצע תא הניבמ יניא .ירוספורפה ךמש תא ילע שורפתש ךתוא ןברדמ ,יתוטיש
תא עיקבת תואיצמה ?תונרמשה רצבמ התא יכ וא לודג התא יכ ,ךתמכסה תא אקווד גישהל
ףקותב ודחאתי םה .ילא ךיתושגר ןיבו יאופרה ךרשוי ןיב דוגינ היהי אל בוש .תינרמשה ךתמוח
תא העינה הזרת .םדא ינבב והומכ ןיא ?ותוא חלשא ינאו היטפש השוע הז לכ .תיאופרה תמאה
רבח ,םילוחה תיב לש וצעוי אוה היטפש ר"ד" .םדבל םתוא ריאשיש שקבת אל - הלילשב השאר
."הארשהה בר ,ילאידיאה ומלוע הז" "...?רערועמה ובצמב" ."יתינגס ותב .ישיאה יצעויו ,הלהנהה
תעפשומ םינפ לכ לע ?ותלחמב הקבדנ אמש וא ?וב איה תלתהמה : ןיבה אל ףופסוהי רוספורפה
?ותוא םג האפרמ איה יופיר תטיש וז םג ילואו .הנממ

םה .תלהנמה תכשלב תוניידתהה ףוסל םיניתממ םניא םילוחה תיבב םיעירכמ תוערואמ
יפב רבשנ םוחדמה יכ התליג אל וב הלפיטש הרינ תוחאה .ליחכה הדנזורפ קוניתה .םיעראתמ
ףוגה .הטבלתה .ובצמ תערהל תומרוגה ןהו םינפב וראשנ תיפסכהו תיכוכזש הששח ;תעבטה
?רתסב ,המצע תעד לע םוח תדרוהל הליתפ ול םישת ילוא .תוירחא ?םישוע המ .טהול ןטקה
ילוא .תעדוי הניא .םוחדמה תא רבש ןכל ,לתפתה ,רעב דליה הדידמה תעשב רבכ יכ ,הל המדנ
הניאש רבדב המצע תא םישאת המל ?תעבטה יפב אלו םוחה תדרוה תעשב ,םוחדמה תא הרבש
?הלש היזה וז ילוא .הטימב םירבש ןיא .הטירש ןיא .ןמיס ןיא .תעבטה יפ תא בוש הקדב ?החוטב
.ידמ לתפתמ אוה .רשפא יא" ."םוחה תא ידדמ" .קוניתה תא קדב .ןירמוז ר"דל הארק .חוכ הל ןיא
המ ?רבשנ םוחדמהש רפסל הילע ."ןיתמנ .חתפתמ המ הארנ" "?42 וא 41 הז םא בושח הז המ
ליערמ ערואמ ירחא ןמז המכ" ."יניכה" .הרינ הלהבנ "?המ םשל" ."םד תחקל יאדכ" .הנשמ הז
.ההמת האב הנרא ר"ד .הנרא ר"דל חוודל ךלה "?תלאוש תא המל .יולת" "?םדה תלערה הלגתמ
תויהל לוכי הז .הובג םוח םואתפ .התיבה ותוא תחקל לכות יכ םאל החיטבה רקובב .ותוא הקדב
?תאזה הערהה םואתפ המ .םושר אל סיטרכב .העתרנ הרינ "?םוחה יתממ" .רבוע םוח םג
ךירצ" .ירמגל אירבה דליה .הומת ?והשיממ קבדנה ?האוב ונשחינ אלש הלחמ תרתחמב הרתחה
השוע והמ ."היטפש ר"דה ,ךלש הפאפ םג" "?דוע" ."הלצא םש דוע רוספורפה" ."תלהנמל דיגהל
םד החקל המצע הנרא ר"ד ."לבקי אלש" "?תלהנמה תרות תא לבקי רוספורפה ,המ" "?םהיניב
ומכ החותמ אל" "?המל" ."תלהנמה ומכ ולש הלודג הדיסח אל תא ."חצמבש דליה לש קרועמ
הלחמה" ."םיכובנ ונחנא .קוניתה םע הזכ ערואמ הנה .דמלי ,ןאכ בבותסי רוספורפש בוט" ."ונלוכ
הניא תויליריטסה .תוקבדיהה האב ץוחה ןמש תויהל לוכי" ."תודבעמה תובושת לכ רחאל ,הלגתת
דבכנ ,דכנ ךיבאל יאיבה .הזרת ,יאשניה" "?םוחה יתממ םושר אל המל ."הקנהה תעשב תרמשנ
םג .היוג תב איה .חישמ היהי אוה ,דוד תיבל ,דכנ יל דלתו בוש אשנית יתבו יאוולה .דוד תיבל
לע אונשה השעת לא .תולובג תייצח אנש םחורי ,היטפש ר"ד" ."היבאומה תורמ ואצומ חישמ
הארה - תאז המילגב שבלתמ .ליעומ יניא יכ ,ץורפל ילע ?ילש ןועגשה תולובגב ראשיהל" ."םחורי
חישמ אוב לע הגוש ינא .ללותשהל ליחתמ רלטיהו םלועה ןוקית לע תונויגש הגושו - תילטה לע
וליאכ ,םכתא הפ עשעשמ ינאו הכותב ונידוהיו הפוריאב תללוחתמ הפירשה .גרה ללוחי רלטיהו
הארי אלש רוספורפה לא הבג התנפהו הקימסה הזרת ."ונתוא ףיצמ ןברוח לש לושחנ ןיא
רתסנ רבד ןיא .דוע עומשל התואנ הניאש ימכ ,הצוחה הלכתסהו ןולחה לא השגינ .היעבצ יפוליחב
יקולא דסחל םימוטא םיאפור ינש" :םבג לא רביד היטפש ר"דו הירחא ךלה רוספורפה .ונממ
ךתאשל ןכומ היהי ,הריירק שקבמ ריעצה" ."היטפש ר"ד" ."ןר יבא ר"דו רוספורפה - ךילע יורשה
תסנכה תא לצנמ התא המל .יל קיצהל גהונ ךניא ,היטפש ר"ד" "...רבכמ ןכומ רוספורפהו .השאל
"...יתאב ןכ לע" "... תאב התאו יטרפה יחרואו םילוחה תיב חרוא אוה רוספורפה ?םיחרואה
םע םש ךסכתסי אוה ,ןתיבה ןמ ותוא איצוהל רשפא ?לסה הפיא" .רוספורפה הל שחל ,ץק ימיש"
,םרת .ירוספורפה אנטה ,אלמ אוה .םתוא זיגרמ אוה .בלחה דכ םעו םשגה ליעמ םעו םיינפואה
היהנו רוספורפה דוע קפאתה אל ,"שדחמ ליחתמ עגושמה" ."תיאופרה ותוהבגמ ךל םורתי ,םרות
אלו ופתכמ הטמש ותילט ,"הזרת ןעמל .שדחמ ליחתמ ,ונורתי הז עגושמ" .םיסומינו ןושל סג
ר"ד .ךרוצ ןיא" "...?תעדיה :ךניבא תמכסה המל ןיבתש ידכ .תחטבומ ךתמכסה תומלש" .המירה
.םיקולא תפש ?יהמ עדוי התא הקיסומ" ."םיאפור ןיב ןיינע הז .התרות תא הפי הריבסמ םירה תב
תגהנה ,הגהנהה .הגהנהבו הקיסומב ,האירבב :גיהנמהו ארובה לאה הלגתמ תונושל שולשב
םולח והמו .םדוק התיה אל .איה האירב הנטק העונת לכ .ארבנ עגר לכ .האירב איה ףא םלועה
םיכאלמה .יוויספ היה םלוחה בקעי .תיתעימשה םתמשנב םולחה תא ועמש אל םישרפמה ?בקעי
שמוח איצוה" ,תולודג םייניע ילע דימעת לא ?םירכובה תנוכשב ,שמוח תדמל .םייוויטקא ויה
בצומ .םלוס הנהו םולחיו" :ףדפדו הפ לעב ארקו ףדפד ,םהינש לא שגינו תילטה ירוחאמש וסיכמ
.הזרת ידיב שמוחה תא ןתנ ,"וב םידרויו םילוע םיהולא יכאלמ הנהו המימשה עיגמ ושארו הצרא
םה רחאו םימשה ןמ הליחת םידרוי םיכאלמ :והמת םישרפמה" .ושאר לע הפיכ םש רוספורפל
לע םימשה םע ץראה תא דחאל םיבייח - ןיבה וניבא בקעיש תא ,וניבה אל .התיבה םיבש ,םילוע
הלו איה הבוח היילעה .היילע ינב תויהל ,תולעל םיבייח שונא ינב ;םילוע ,םילוע ובש םלוס ידי
האופרה לבא .הלודג הווצמ םהינשל .אפרתמהו אפרמה ירשא .האפרמ האופרה .המידק תוכז
ודה םה םיבלשה .ילקיסומ םלוס אוה םלוסה .המימש ץראה ןמ הילע - ,יליע יופיר איה תילקיסומה
ןועגשל ,ירקי .םידרויהו םילועה םינושה םיכאלמה ."וילע בצינ ינודא הנהו" .הפהו ימהו הרהו
אלו טאקיפיטרצ אל ול ןיאו דוגרפה ירוחאמ לא היילעו האירבו הייאר וכותב דחאמ ןועגשה .ןורתי
םימצעה םע ךסכוסמ םג םימעפל אוה .יופש וניא - ול רשא הדיחיה הלבגמה .טרופספ אלו הזיו
לא .םילא תויהל לולע ינאש ,ילע םירמוא ,רוספורפ ,ךל עד .ןורכזה םע רשקה תא קתנמו לבלבמו
- רקיעהו ,ימצע ןוחטב ךירצ .רתי תוריהז אל ,דימתו היוצר ,םוקמ לכמ ,תוריהזה לבא .ןימאת
הילע ןגמ ינא .אווש ששח הששח הזרת ,דבכנ רוספורפ ,ךב עוגפל יתנווכתה אל .םשב ןוחטב
תונויזבה .ילש הבושתה לש הנכות תאו התומד תא רפשל ידכ ,תווצמ רגוא ינא .הנוצרל דוגינב
אל .םישרפמל יתאטח הנה .חלס - ךל יתאטח םא .תטעומ הרפכ םה הבהאב ילע לבקמ ינאש
שרדמ ריכזמ "רקי ילכ"הו .130 - וו ילב ,לק הירטמיגב םלסש ,רמוא "םירוטה לעב"ש יתרכז
יבלמ אל .(ב"י ,ח"כ תישארב) "וב תוטלוש ושע ידי ןיא לוקב ףצפצמ בקעיש ןמז לכש הנתוה רבכו"
.המצע הקיסומה םה םיכאלמהו ,אוה ילקיסומ םלוס הימימש עיגמ ושארש םלוסהש יתאצמה
אל יכונאו ,הזה םוקמב םיקלא שי ןכא ,רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו" .דוה-הארונ איה הקיסומה
לכמ הבגשנ ,םוהתמ הקומע ,הדוהב הארונ הקיסומה ."הזה םוקמה ארונ המ ,רמאיו ארייו .יתעדי
שאה-בכר אוה ןמזה .תולובג הל ןיא .םלועה ללחמ הבחר איה .העיגמ איה םימשה דע - ,בגש
.םימב םליאה גדה לשו לוכי-לוכה לש אוה לוקה .ותוא תדחאמה םוקיה תפש איה הקיסומה .הלש
.םדא ינבל ןתנ ןושלה תאו םיקלאל הקיסומ הקיסומה .םלוסה - םשה לא רוהט רשק איה הקיסומה
לכ .םיקולאל הריש ,רמוא אוהש העשב םלועה תמישנ איה הקיסומה .תומותס שי ןושלב
תונוילימ ינוילימ רתוי םיקוחר םיבכוכבו שמשבש הלא ףא ,ןהילע דמלמ עדמהש תויוצצופתהה
רוא אוה ,הזרת תנעוט ,עבצה .לילצ תוקיפמה ,םוקי לש תואירה לוק תוטיטר ןה ,רוא תונש
אוה ,האירבל םדק ךשוחה .אוה רוא תקלדה - עבצב יופיר .תורואמ יוקיל איה הלחמ .האירבה
םאה .הזרת הברעתה ,"םעפ הז תרמא רבכ" ."הנושארה האירבה אוה רואה .הלש ךפיהה
םדוק בצמל וריזחמ אוה ,םלוע ןוקית אוה עבצב יופירש ,רמואו רזוח ינאו" ?וקיספהל התצר
."םלועה תאירב לא בושל ךרוצ ונל ןיא .תווממ ותוא םיליצמו דלי םיאפרמ ונא םא ונייד" ."לוקלקה
הדי תא גישת קר התא .יתעדי .קשה ןמ קופקפה-עצרמה אצי הנה .האירבה תא תנקתמ הזרת"
קפדו קעצ "!יכלת לא .וירחא יכלת לא ,ךיתעבשה ,הזרת .יקולא יופירמ האינהל ךדי התוא גישתו
םשה רבדיו" .וטיברש תא חצנמ ףינהכ ולקמ תא ףינה "!ןוילעה ךלכיה תא יסרהת לא" .ןחלושב
.(בי 'ד םירבד) "לוק יתלוז םיאור םכניא הנומתו םיעמוש םתא םירבד לוק ,שאה ךותמ םכילא
.ךלש האידיאה לש לוקה אוה .רסומה תא תושונאל הוויצש לוקה אוהו םלועה ארבנ וב לוקה"
."לוכי לוכה לוקה תא יסרהת לא

תרחא הסרג שי .ןצמח להואל ותוא הסינכה הנרא ר"ד .םושנל השקתה .ליחכה הדנזורפ קוניתה
רוספורפה לש ורויס :תוערואמ השולש .םילוחה תיבב שודג םוי :תימואתפה קוניתה תלחמ ךלהמל
ר"ד לש ותעפוה .ןהייח רדסמ ,םילכה ןמ תוקלחמה תא איצוה ,ףייעמ חתמ -רויס - ,ףופסוהי םייח
תינגס ,הנרא ר"ד ,ותב ,ותוא האיצוה ףוסבל .בגה לע םירצנ לסו ןיליפתו תילטב היטפש לאוי
הנרא ר"ד .תינוכמב הריעה ועסנו םילוחה תיב תא ובזעו תלהנמה תכשלמ ,םילוחה תיב תלהנמל
םהש ירחא .ןצמח להואל סנכוהו ליחכהש ,הדנזורפ קוניתה רבשמב הדובעל םוי ותוא הבש אל
הדרפנ רעשב .רעשל דע םוויל ןונגנמה ישנא .תלהנמה תכשל תא רוספורפהו תלהנמה ואצי ובזע
,ישילשה ערואמה .התכשלב הרגתסהו הבש איה .לגרב הריעה ךלה אוהו רוספורפה ןמ תלהנמה
הרינ תוחאה לש התונלשר לשב ןצמחה להואב קנחנ אוה .הדנזורפ קוניתה :עזעזמה ,עירכמה
;הכלה תמדקומ העשב ףסוי ,ישארה חאה תושרב ,התיבה הכלהו התלח התדלי .הנכסמה
תוארוה ףוריצב תרחא תוחאל ,ןצמחה להוא לע החגשהה תא ,הדובעה תא הריבעה אלו הרהימ
הדנזורפ דליה .התיבה הקעזוה םואתפ .תיבב התלחש התדלי לא התגאד ךותמ החנזה .תוקיודמ
אל ,םירחאה םידבועל דוגינב ,תלהנמה .הזה םילוחה תיב ילתוכ ןיב רטפנש ןושארה דליה .תמ
דחא םויש העדי יכ ילואו ,חתמהו רויסהמ הפייעו הרדחב ןויזחהמ התיה המומה יכ ילוא .העזעוז
.הימתמ .ויכרח ול אצומ אוה .תוומה לא ךרדה תא תיטמרה תרגוס הניא התטיש .ןושאר דלי תומי
וישכע הנהו ,דלי תוממ דואמ תעזעדזמ התיה םידליה תקלחמב םילוחה תיבב התדובע ימי לכ
וירוה יכ העדי םאה .ימואתפה תוומה תביס לע דומעל ידכ חותינל קוניתה תא רוסמל החרט אל
רבעוהש הרבס .הדנזורפ דליה היה אלו ןצמח להוא היה אל .הדובעל הרינ האב תרחמל ?ודגנתי
העמששמ ,הב ןומא-יא תעבה ,התעדל ,ךכב שי .תרחא תוחא לש לופיטל ,החגשהל ,רחא רדחל
להואב קנחהו םוחה תוצרפתה תביס לע ,וילע םושרה לכב ,ישפנ טקשב ,הנייע ,רטפנ דליהש
האיצוה אל הדובעה תעשב .הנורג תא וחילמה תועמד .הדיב הכשנו ,הינרופיצ תא הססכ .ןצמחה
םהב שי םא ,הלהנההו םיאפורה לשו הירבח לש העונת לכ ירחא ויה תושלוב היניע .היפמ הגה
."ונילא התוא יאיבה" .התדלי תא קודבל התיבה הילא אובתש תלהנמה תאמ השקיב .המשאה
"?עודמ" "!אל .אל"

הארקנ הילעו תלהנמה לש וז הלאשב רפסה םייתסנ ,א"שת תנשב ,הנושארה הביתכב
תוסרג ,ותומו קוניתה תלחמ לע תונוש תוסרג ,רבחמה ינא ,יתעמש םימיל .הלוכ היגולירטה
ינפב התעינכ רפהל אב ;תלהנמה תכשלב היטפש ר"ד לש ורוקיבו רוספורפה רויס לע תונוש
םינשה םע .תובורמ םינש םהב הרסייתהש הלש ןופצמה ירוסי תא ול הרפיס הרינ .רוספורפה
ולש רקחמה ינוכמ לע ינשדח םילוח תיב תונבל הליכשהש םירה תב ר"ד :הלאשה הקמעתנ
םילוחה תיבב ,וב המייק אל הז ךיא ,ילמיסקמ קויד התיה הנועט הנרקה לכש םינקתמו ראפ בורב
רטשמ תונבל התיה תבייח ?וב ונכתיי אל החכש וא תונלשרש קויד לש רטשמ ,הזה ראופמה
לולע םדא יכ שארמ רעשל הכירצ התיה ;הרקמה םע דימ תועט ןוקית לש רטשמ וא תויועט אלל
שונא תועט תגגוח השדחה ונתפוקתב םג ךא .םדא ןברק תעבותה תועט ול רשפאל רוסאו תועטל
התיה יתבר ריעהו קרבמ העגפנ למשחה תנחת ,יתבר קרוי -וינכ ריע .םדאה לע הנוחצנ תא
.הז ללכב עבטה תעיגפ ,העיגפ לכ ינפב הנגה ןיא .הטלעב הנותנ

הגצה םוש גיצה אל היבא וליאכ ,םולכ אלו הרק אל וליאכ ,םילוחה תיבל הנרא ר"ד הבש ברעב
אל תלהנמה .הזרת םע דחי תוצרהל הכירצ התיה ברע ותוא ,תמ אל קוניתה וליאכ ,השיערמ
הזרת ר"ד .תלהנמה רדחל הנרא הסנכנ התאצרה ירחא .םילוחה תיבב התהשש יפ לע ףא ,האב
היתושארמל .תושבוימ תועמד לש תוליסמ הינפ לע ,ןחלושה לע השאר ,הבישיב הנשי םירה תב
.תלהבנ הררועתנ הזרת .השאר תא תולק הפטיל ,התוא הריעה אל הנרא .תדמוע םחורי תנומת
ךלנ ,יאוב .הלילה ןרות אוה ,ול ארוק ףסויש יפכ ,ודוה םורי ר"ד ?הפ ךל תמדרנ המ" "?הרק המ"
."האור ינא ,תורנ הפ וקילדה" .יחרזמ םימחר לש וידי השעמ ןבאה תרונמ תא הרקס ."התיבה
וילא הארק "?הפ התא בוש" .עגרה הזב ארקנ וליאכ ,סנכנ אוה "?ךלש הפאפ םולש המ .ךבוסמ"
.שדוקה תדובעמ ינשת לא" .הזרת לש הינפ לא הכורא עבצא טישוה "!תיקודצ ייהת לא" .הנרא
"?הפאפ ,ךל עגונ הז המ" ."וירחא יכלת לא .ונממ יעפשות לא