םאה תלפת השעמ
הפי תורפסל שרדמ ןיב

תורעה אלל ספדנ

ןשח הילד

ו"ל - ה"ל עובמ


:רמאמה ןכות
יטיונמרהה עקבהו -תילאוטסקטה הריזה
עולבה טסקטב השעמהו טלופה טסקטב השעמה
הנשמל אתיירבמ -ןולחל ןולחמ
ינונגעה טסקטה תוכישמו דבעהו ןבה- לגעמה ינוח
םאהו באה ,םינבהו ןבה - תויורזה רושיפו ינוח לש םיטסקטה
םינבל דיחיה ןבה ןיב רושיקה ץורע -ןמה השעמ
ישרדמה עקבה תריציו -יארקמה ךפשה תודג לע -ינונגעה טסקטה
ינונגעה טסקטה תלחתהו םויס - המודקה תודיסחהו -םאהו באה תיינומרה

םיישרדמה ויתורוקמ יפ לע ןונגע לש רופיס חותינ :ריצקת

.תורפסו הדגא שרדמ ,ר"זא ,ןונגע :חתפמ תולימ

הנשה שארל תוחילסהו םימחרה ימיל תודגאו תושרדמו תוגהנמ רפס - םיארונ םימי' טוקליב
,(דסש 'מע) 'השעמ' :םשב ןפוד אצוי עטק יוצמ ,'ןונגע ףסוי לאומש רידסה' ותוא 'םייתניבש םימילו
ךלהמה' ירפוס לע הנמנש ,(ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא) ר"זא לש ומש םותח ותיתחתבו
.השדחה תירבעה תורפסל הלכשהה תורפס ןיב םייניב בלש הוהמ םתורפסש ,'שדחה
לש וטוקליב יוצמה 'השעמ'ל 'םאה תליפת' :ותרתוכ רשא ר"זא לש ירוקמה עטקה ןיב םיוושמשכ
:םולכ אלו םאה יעוגעג השעממ ראשנ אל ,ר"זא לש ומש דבלמש המדנ ןונגע

ןונגע י"ש - השעמ
לעב לארשי יבר לש ותב לידא
תעשב .הקונית הל הלח בוט םש
ליחתהו המח ותצלח הליענה
תסנכה תיבל ךליל הדמע אירבמ
וידי יתש קוניתה טשפ .ללפתהל
הרמא .הילע קפרתמ ליחתהו
וניבא אוה ךורב שודקה ינפל לידא
תרוק אצמתש ןוצר יהי םימשבש
תרוק אצומ ינאש םשכ ךינבמ חור
(ר"זא) ינבמ חור

ר"זא- םאה תליפת
ינרק .הליענ תליפת תע ,םירופיכה םוי
המדאה תא תוקשנמ תונורחאה שמש
תוחור רירקה ריוואבו ,היאצאצו
לכ ..םיצעה יפרט תובבודמ תוננער
האריבו המיאב םידמוע םידוהיה
םש- לעבה תב לידא קרו ,םיללפתמו
םע תקחשמו תיבב הל תבשוי בוט-
הצור .וילחמ םק רבכ אל הזש ,הדלי
.ןתונ וניא בבושה לבא ,ללפתהל איה
ירה :רמוא וליאכו הילע אוה קפרתמ
םיעוגעגו רשוא ישגר .ילש ךלוכ תא
הליפתב וכפתשיו םאה תא ופקת
ןוצר יהי !םימשבש וניבא :הרצק
ומכ ,התא ךינבב חור תרוק אצמתש
.ינא ינבב חור תרןק תאצומ ינאש
אשונ ךז בורכ יכ ,האר ט"שעבה
יכאלמ לכ שארב הלועו וז הליפת
ה"בקל םירתכ םירשוקה ,םימחרה
.לארשי לש םהיתוליפתמ

תירילה החיתפה תטמשה ןוגכ יטתסא ,וא .םימכח ןושלל הלכשהה ןושלמ ינונגס וניא יונישה
לצא ףאו ,יליכשמה טסקטה לש 'תיתדה הקיזה' תדימב ףא ץוענ וניא יונישה .ינונגעה טסקטב
םיגצומ רובצהו דיחיה תליפתו ,םימשב באה לש וינבל לידא לש הנב ןיב סחיה אטבתמ ר"זא
ינונגעה טסקטה ןמ םירדענה הילאיר ינממסב יונישה תא תולתל ןיא ,ךפהלו .תורוקמל םתקיזב
.'בוט םש לעב לארשי לש ותב' :אלמ םשב רכזומ םידיסח לש ןבר רכזומ וב ףאש

תא ןונגע עטנ הכותב (תיגולומטסיפא) תיתרכהה תרגסמב יוניש ונייהד ,יגולוטנוא אוה יונישה
.םודקה ישרדמה טסקטה לש לדומה םע ונדידל ההוזמה ,ר"זא לש טסקטה

לש וביט תא ונדמעהו ,םודקה שרדמהו ינונגעה טסקטה לש וסחי תא ונילעה וז המב לעמ רבכ
ונגצה ןונגע תריצי לע ונכרעש בחרה רקחמב .יארקמה טסקטל סחיב ינשרפה ודוסי לע ןורחאה
לע תידומלתה תורפסב םינושה הימושיי לע ישרדמה טסקטה לש וז הסיפת לש הירואיתה תא
לש םיטסקט ןיב חיש םייקתמ רשאכ םג יכ איה ונתנעט .ינונגעה טסקטב היתובקעבו ,היפנע
הילא סחיב רשא תיארקמה קוניזה תדוקנ תא שפחל שי ,ארקמל דירש םהב ןיאש ל"זח
לעופ ונתעדל איה ףא ,וז תורפס לש םירנא'זה תוגלפתה .םהב חישהו םיטסקטה םישבגתמ
רתוי בורק היהי טסקטהש לככ .יארקמה ץורעה ךרואל תיטיונמרהה הליתשה ןפוא לש אצוי
ימושייב הנממ גילפמ אוהש לככו ,וילע שרדמ םש אהי ארקמה ןמ תינשרפה העיקבה תדוקנל
טמשנ אל ארקמל יטיונמרהה ךילהתה זא םגש ףא לע ,םהלש םייתטסא םישוביגבו תונשרפה
.הדגה וא הכלה רחא םש וילע אהי ,ולש םירחא םידברב ותוא םייקל ךישממ אהו ונממ

אוה הב תיגולומטסיפאה תרגסמב ל"זח תפוקת רחאל האבש וז לכמ הנוש תונשרפכ -שרדמה
ראובמה טסקטה תקיגול ןיב יתוכיאה רעפב הריכמ ,וז .ךכמ רזגנה ותוכלהתה ןפואבו ,לעופ
.לבגומו יראניל אוה ינשה ,ינאטלומיסו יעמשמ בר אוה ןושארה .ישונאה ראבמה הזל יהולאה-
:אתליכמה שרדמב רמאנש יפכו

ה"בקה לבא תחאכ םירבד ינש רמול לוכי וניא םדו רשב תדמ ךתדמ םדו רשב תדמכ אל'
דמלמ אלא' 'הלאה םירבדה לכ תא םיהולא רבדיו רמאנש תחאכ תורבדה תרשע רמא
'ומצע ינפב רוביד רוביד ןטרפו רזחו דחא רובידב תורבדה תרשע ה"בקה רמאש

הדרפהו רוכינל תומיוסמ תויתורפס תויפוסוליפ תוירואיתבכ הליבומ הניא ,ל"זח לש וז הסיפת
רובד תולגתה שגפמ ןמיסב תדמוע אלא ,ותומצע ןויבח לא הגיסנב ראבמה ןמ ראובמה לש
הניאש ,תוינשמו תויסחי ןורחאל הושמ ,רואיבה ידי לע ראובמה לש ויוצימ יאב הרכהה .שאה
הרכה אלא ,אוהש לכ ילאוטסקט טקיבוא םע עגמב אבה ומצע ינפב םוחתכ שורפל ול תרשפאמ
אוה ובו ,אצי ונממ יהולאה סוגולה לש תיגולוטנואה םוהתה לא ,ויבקע לע רואיבה תא הריזחמ וז
אוה בש בושו ,םילדנ יתלב םיילאיצנטופ םייעמשמו םיילאוטסקט םיבחרמב תינטלומס רושק
אוה רשאמ רתוי שרדמה ,ךכ םושמ .יהולאה רובידה תעיבנ לש םירעוסה הילג לע טבלתהל
(םתוח יחותיפ) חותיפ השעמ אוה ,ןעשמכ וא ,רורב ףילחתכ ודיצל דמועה ארקמה שורפ
אוה ,םתחיתפ ינפל חטשה ינפ תא לטבמ וניא יעמשמה ללחה תחיתפ ךותיחה הטירחה .וב
,םיפסונ םיפוליגל ירשפא לאיצנטופכ ילאוטסקטהו יתרכהה וללחב םתוא ריאשמו ,םכותב בלתשמ
,ימאניד ,ןווכמ יפוא ול הושמ ישרדמה טסקטה לש רומג יתלבה יפואה .םיביכרמה לש רחא רודיסו
רשא ,ינולח בר ילאוטסקט חיש לא טסקטה יביכרמ תא חותפל ,תויתריצי ארוקה לע הפוכה
ךוליה ידכ ךות םיטרחנה םתואו ,ונווכ םהילא םינשרפ םיצורעה לא םתורישק םע תעבקנ םתויח
:ןונגע ותויה ינפל ומצע רואיתב ןונגע תאז ןייפאל ביטיה .יהולאה רבידה לש םייפוסניאה םיבחרמב
.'יתעלב אל טולפל דורט יתייהו ליאוהו .ארונו לודג ריש םוי לכ יתבתכו קסופ ונניאש ןייעמכ יתייה'
תיתורפס האירב םגד ונינפל יכ רמאנ ,ונאשל ישרדמ טסקט ןיב הנחבהה לע וז הנחבה םשיינ םא
וללחב רשא ,עולבה טסקטה תמועל ,תימלוע היצננמא ,קספה אלל ,רוציל טולפל דימת םרוזה
ריזחמה ,(ג א 'רב) 'יהי םיהלא רמאיו' :היוה לכל םידקמה ןיאה , יוצימה יא לש והבו והותה חכונ
,יחצנה רואיבה לא ,תשדוחמה הריציה לא ,הצוממ יתלבה רגאהמ לא התודלוה םע הריצי לכ
.והנבמ ,ונושל ,ועמשמ ,טסקטה ידבר לכ לע ומתוח תא ןתונה

תונשב קר רשא ,ישרדמה לדומה לש אלמה םושייל דע תוחתפתה הרבע ןונגע תריצי םנמוא
תישארב רבכ ,םלוא .ללכתשמו ךלוה קר ךליאו ןאכמו ,האלמה ותרוצ תא לבקל ליחתמ םישולשה
תידוהיה תורפסה ןיבו הניב תיגולוטנואה םוהתה הסרפנ ,לארשי ץראל ותולע םע ,התריצי
תרחא וא וז היגלואידיא וא ,תינונגסה המרה אלו ,ןכותה אל .הינפלש הנש ףלאב הבתכנש
לכ הנתשמ הנשבכ רוכב רשא ,תישרדמה היגולומטסיפאהו היגולוטנואה אלא ,וז תורפס תדדובמ
.השדח האירב תויהל ןותנ

יגולוטנואה לדבהה תא םיגדנ ,ןונגע לש 'השעמ'ל ר"זא לש 'םאה תליפת' ןיב הוושמה האירקב
וילאו ,יוצימל ןתינ וניאש והובב ודוסיש ,עולבה טסקטל קספנ וניא ורוקמש טלופה טסקטה ןיבש
לש הירבד תא איבהל ינוצרב תגצומה האירקל המדקהכ .יטקלאיד ישרדמ ךילהתב בש אוה
:ןלוג הנרא תרקוחה

תויצאיסוסאהו תויצטונוקה םלוע לע ססבתהל בייח ןונגע ירופיסמ רופיס לש שוריפ לכ'
לש ףקיהה- בחר םוחתה לא ךילומ הז םלוע .ולש ינונגיסהו ינושלה רושימה ןמ תולועה
,ונא חורב ינע רודו רחאמ .היתובכש לכ לע תיתכלההו תיתוגהה ,תיתורפיסה תרוסמה
בושל ונילע הבוח םלוא .הז ןיעמ ינשרפ עסמל תאצל םילגוסמה םירקבמה םה םיטעמ
שוריפ לכ- הז ןוגכ תוינחור תואקתפרה אלמו ךרפמ ,ךורא עסמ אלבש ונמצעל ריכזהלו
'.דמוע אוה תלוגנרת יערכ לע

עסמל האיצי ונמצע לע לבקל םיביוחמ תורעתה לע אלא ,תויצאיצוסא לע םירבדמ אלש ונא
םיטסקטה םע וסחיב יבחור חותינ אלו ,ינונגעה טסקטה לש יכרוא חותינ אל .םיעולבה םיבחרמל
,חטשה ינפ לע וניאש םיסחי ךרעמב קומע קומע היובח איה .וז הדוקנ ונל הלגי ,זמור אוה םהילא
וימימ םיאלמתמ ונממו ,םיינשרפה ויעקבו ויתוכישמ םירצונ ונממ .חטשה ינפ תא רצוי אוה יכ ףא
.םייעמשמה

יטיונמרהה עקבהו -תילאוטסקטה הריזה
,ללכ וילע דומעל ןתינ אל רשא ,םייוסמ ילאוטסקט בחרמב קומע קומע עוקש ינונגעה טסקטה
ונל תנתונה ,ןושלה ןבומכ אוה ונבל תמושת תא בסמש ינושארה ךרדה רורמת .הלעמלמ טבממ
הלוח קונת ותוא לש ותארבה ךרד לע .רושק אוה הילא תילאוטסקטה הריזב איהש לכ הזיחא
:רמאנ תוכרבב אתיירבב ,'המח ותצלח הליענ תעשב' :רמאנ

ןב אנינח יבר לצא םימכח ידימלת ינש רגש לאילמג ןבר לש ונב הלחש השעמ ןנבר ונת
רמא ותדיריב .םימחר וילע שקבו היילעל הלע םתוא הארש ןויכ םימחר וילע שקבל אסוד
יכנא איבנ ןב אלו יכנא איבנ אל ןהל רמא התא איבנ יכו ול ורמא .המח ותצלחש וכל םהל
אוהש ינא עדוי ואל םאו ,לבוקמ אוהש ינא עדוי יפב יתלפת הרוגש םא ינלבקמ ךכ אלא
אל הדובעה ןהל רמא לאילמג ןבר לצא ואבשכו העש התוא ונוויכו ובתכו ובשי ףרוטמ
תותשל םימ ונל לאשו המח ותצלח העש התואב השעמ היה ךכ אלא םתרתוה אלו םתרסח
לש ונב הלחו יאכז ןב ןנחוי יבר לצא הרות דומלל ךלהש אסוד ןב אנינח יברב השעמ בושו
שקבו ויכרב ןיב ושאר חינה היחיו םימחר וילע שקב ינב אנינח :ול רמא יאכז ןב ןנחוי יבר
םויה לכ ויב ןיב ושאר תא יאכז ןב חיטה ילמלא יאכז ןב ןנחוי יבר רמא .היחו םימחר וילע
המוד אוה אלא ואל הל רמא ךממ לודג אנינח יכו ותשא ול הרמא וילע םיחיגשמ ויה אל ולוכ
(ב"ע דל תוכרב) ךלמה ינפל רשכ המוד ינאו ךלמה ינפל דבעכ
המ .הלוחה ןבה תייצאוטיסב יוהיזה םושמ ,וז אתיירבל הרומ ןושלה ץח יכ ,הארנ ןושאר טבמב
הלחש יאכז ןב ןנחוי 'ר לש ונבבו ,המח ותצלחו הלחש לאילמג ןבר לש ונבב אוה השעמה םש
,םלוא .המח ותצלחו הלחש ... 'ר לש ותב לדיא לש הנבב אוה השעמה ,ןונגע לצא ףא ,אירבהו
,ותארבה תביס לע אלא ,הלוחה ןבה אל דמוע הרקיעש םיאור ונא ,אתיירבב תיאמצע תוננובתהב
הקיזב גצומ ותליפת יפוא .אתיירבב תיזכרמה תומדכ שמשמה אסוד ןב אנינח 'ר לש ותליפת איה
- 'היילעל הלע' :רמאנ אנינח 'ר לע .הנמלאה ןב תאייחהל ותליפתב ןה ,והילא תליפתל הקומע
רזגש תרוצבה תונש רחאל םשגה תאיב לע ןהו ,(טי זי א"למ) 'הילעה לא והלעיו' :רמאנ והילאבו
ןיב וינפ םשיו' :םש והילא ףאו ,'םימחר וילע שקיבו ויכרב ןב ושאר חינה' :אנינח 'ר .באחא ימיב
,קר ,ונא ןיא 'המח ותצלח הליענה תעשב' :וזה טבמה תדוקנמ ינונגעה עטקל םירזוחשכ .'ויכרב
ינונגעה טסקטהש אלא ,ויופיר יכרדל קוניתה ןמ ,השעמה לכ לש דוקימה תדוקנ תא םיצמאמ
- וכל' :והילאכ תוטשפב ריטפהו אנינח 'ר דרי רשאכ .לפרועמ ראשנש אתיירבב עקב ךותל סנכנ
קרו ,רבדה היה יתמ םיעדוי ונניא ,(גכ) 'ךנב יח יאר' :רמוא אוה והילאבו 'המח ותצלח רבכש
:ןהל רמא ,לאילמג ןבר לצא ואבשכו העש התוא ונוכו ובתכו ובשי' :ונל תרפסמ אתירבה
ונל לאשו המח ותצלח העש התואב ,השעמ היה ךכ אלא ,םתרתוה אלו םתרסח אל !הדובעה
דיעהש העש התוא ,ונוכו ובתכו ובשיש העש התוא איה המ הלאשה תלאשנ ,בושו .'תותשל םימ
?המח ותצלחש ,לאילמג ןבר הילע

.התיה הליענ תעש העש התוא :רמואו ינונגעה טסקטה סנכנ הז עקבב

היבג לעש היוהה תא אלא ,הליענה תליפת השעמ תא קר אל וכותב אשונ 'הליענ תעש' ףורצה
תינוציחה היארה תא םיחנוז ונאשכו .הב םירשקנש םישעמה ללכ וא ,הליפתה השעמ שחרתמ
ונא ,רושק אוה םהב םיילאוטסקטה םיבחרמה לא ,המינפ וניטבמ תא םינפמו ,ינונגעה טסקטל
תולעב יהיו' :רמאנ והילא תליפתב .הליפתה וב הרושקש הזה יגולוטנואה הנבמה תא םיאצומ
תחנמ תעש - החנמה תולע' (ול חי) 'יננע םיהלא יננע רמאיו ... איבנה והילא שגיו החנמה
ארוק ,ויתובקעב דומלתה .והילא תליפת השעמב החנמה תעש תא רשוק ארקמה - 'ברעה
אהי םלועל אנוה בר רמא ובלח יבר רמא' :ול המדקש העשה םש לע והילא תליפת תא אוה ףא
תולעב יהיו רמאנש ,החנמה תלפתב אלא הנענ אל והילא ירהש ,החנמה תלפתב ריהז םדא
תולעה תעש תליפת איה החנמה תליפת- (ב"ע ו תוכרב)'וגו רמאיו איבנה והילא שגיו החנמה
תייווהב תנייפואמה ,העשהו הליפתה ןיב רושיקב הצוענ ,והילא תליפתל תונעיהה תביס .החנמה
.תיהולאה ןוצרה
וקה תא ךישממ ,קונית ותואל המח הצלחש העשכ הליענה תעש תא ועבקב ינונגעה טסקטה
,ברעה תחנמ תעש ףוסב הצוענ הליענה תעש ןכש .והילא תליפתל אנינח 'ר תליפת ןיב דחאמה
תא ךישממה ,אתיירבב רסח טרפ םילשמ קר אל ינונגעה טסקטה .המחה תעיקשל ךומס
עקבב סנכנ אלא ,הז ףא ,היה החנמה תעשב הז המו ,אנינח 'ר תליפתל והילא תליפת ןיב יוהיזה
תעש יהוז 'החנמה תולעב יהיו' שרוד אוה .ארקמה -- ןגועמ אוה וב עצמה ךרד ילאוטסקטה
,םימש ירעש תליענל הכומסה העש התוא ,םילקדה ישארל הלוע שמשהש העש ,הליענה
ויוצימל םויה עיגיו ,הל ךלתו החנמה תעש הלעתו 'הרתסנו שמשה דעב םימש ירעש ולעננ'
.המחה עקשתו

ןיא .הילא סחיב ונויווש תאו ,ותואמצע תא ינונגעה טסקטל הנקמ ,אתיירבב תיטיונמרהה תונגעהה
רתויו .ארקמה - תמייקתמ איה וב היחמה בחרמ תרגסמב השענ המע חישה אלא ,הל לפטנ אוה
לע תדמועה ,תילאוטסקט תיגולוטנוא הנבה הלגמ ינונגעה טסקטה לש וז הלועפ ךרד ,לכמ
יתלב הטילפ ותריצי רוקמש םלועל ,העילבה לש והות אוה ותריצי רוקמש םלוע ןיב לדבהה
.תקסופ

עולבה טסקטב השעמהו טלופה טסקטב השעמה
ןיא .השעמל המידקמ היוה חינמ עולבה טסקטה ?עולבה טסקטל טלופה טסקטה ןיב המ
התוא ,הליפת תעשמ אלא ,טסקטה אשונ איהש ףא לע ,הליפתה ןמ ערואמה רואת תא םיליחתמ
הזה יגולוטנואה הנבמה .השעמה שחרתמ הילא סחיבו ,היבג לעו ,הל המידקהש הליפת תייווה
היווהמ שרופה ,יתריצי טלפ לכ לש שוריפה תא ףקשמה ישרדמה יפואה תא רצוי ,השעמה לש
אלא ,הליענה תעש -המידקמה היווהה ןמ ךישממ ןונגע רשאכ ,ךכ םושמ .הילא וינפו המידקמ
םש וליפא - 'ללפתהל תסנכה תיבל ךליל הדמע' :הפ יצחב ריטפמ אוה ,המצע הליפתה השעמ
ומכ אלא ,'האריבו המיאב' םידמועה לע םיעזעזמ םירואית ןכש לכ אלו ,וילע ןיא הליענ תליפת
ונב לע ללפתהש רחא אסוד ןב אנינח 'ר ומכו 'ךנב יח יאר' :הנמלאה ןב תא היחהש רחא והילא
וא אמלעב תועינצ וז ןיאו ,רקיע השעמה ןיא .'המח ותצלח רבכש - וכל' :לאילמג ןבר לש
היווהמ קלח םה ,הלועפה ,הריציה ,טלפה יכ הרכה אלא ,תוילאטנימיטנס ףדועמ תורטפתה
טלופ וניא ךא ,טולקל טסקטה חתפנ ובו ,עולב הז רקיע .רקיעה איה איהו ,הצוממ יתלב המידקמ
שוביגב הטעמהה ,עולבה יתריציה טלפה יפוא תא עבוקש ,הז אוה יביספה דוסיה .רבד
.התוא םימייקמה והובה תודוסי תא םילגמה , ידימת םוקמ יוניפו ,יחכונה ינשרפ ילאוטסקטה

ללפתהל םידמועה םידוהיב -הליענה תליפתב - השעמב ליחתמ לכה טלופה טסקטב תאז תמועל
השעמו ,םאה השעמ ,ןבה השעמ :םישעמה לכ םיכלוהו םילשלתשמ ונממו .םירופיכה םויב
רושק ונננפל יוצמ לכה ,שפנה תוכפתשה ,ארונה םירופיכה םוי ,םיצעה יפרט ,שמשה ,םיכאלמה
ביט יפ לע עבקנ יתטסאה ויפוא .השעמה ,הטילפה לש ליעפהו רצויה ךילהתב ,ומצע ןיבל וניב
.האלהלו ,המידק דימת אוה ןוויכה רשאכ ,התדימו ,הבצקמ ,תוליעפה

טסקטה ןמ ויתוינפ לכ תא ריבסהל ןתינש ירה ,ותוימינפ יפלכ ינונגעה טסקטה תא ונגצהשמ ,התע
תודוסיל ,רתוי הקומע תוביוחמ רחא םיכשמנכ אלא ,םיינונגסו םיינושל םיניינעב אל ,ר"זא לש
.םהילע םייונבה םיילאוטסקט םיבחרמלו ,םירחא םייגולוטנוא

.'הילע קפרתמ לחהו וידי יתש קוניתה טשפ .ללפתהל תסנכה תיבל ךליל הדמע'

ןידע ,הל המידקמה היוהה תא שיגדהל האב איה יכ ,ןכל םדוק ונרמא הילע ,היופרה ןושלה
קוניתה טשפ' :ןבה תליפת לש הליבקמ תוצרפתהב ,םאה תליפת השעמ רואית תא ונילע תבכעמ
תוננוכתה ןיב הלבקה תרצוי ,וז דיל וז תונומתה יתש תדמעה .'הילע קפרתמ ליחתהו וידי יתש
,ומצע ןבה תליפת לש היצאיצוסא תררועמו ,קוניתה לש וידי תטישפ ןיבל , ללפתהל ךליל םאה
.'ןתונ וניא בבושה' םש ,ר"זא לש טסקטל דוגינב


הנשמל אתיירבמ -ןולחל ןולחמ
לגעמה ינוח אוה רחא ןב לש ותליפתל קהבומ ןמיס איה תוקנפתהו תוקפרתה לש ךרדב הליפת
:הנשמב לאילמג ןבר רמא וילעו םימשגה לע ללפתהש

לע אטחתמ אוהש ןבכ ךנוצר ךל השועו םוקמה ינפל אטחתמ התאש ךל השעא המ'
'ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי (ג"כ ילשמ) רמוא בותכה ךילעו ונוצר ול השועו ויבא
. (ח ג ,תינעת הנשמ)

ויבא לע קנפתמה קוניתכ ןב ותוא ראותמ ארמגב אתיירבב

,םיקסרפא ,םידקש ,םיזוגא יל ןת ,ןנוצב ינפטש ,ןימחב ינצחרל ינכילוה ,אבא ול רמואו'
,(א"ע ,גכ תינעת) 'ול ןתונו - םינומרו

.'ךיתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי' :ילשממ בותכב םאה לעו באה לע וז תוקנפתה תמתוח איה ףאו

ןב אנינח 'ר תליפתמ ,ינונגעה טסקטה ןכותב וימושיר תא םיאצומ ונאש ,קתעמה עצבתה דציכ
אמש וא ,ןונגע לש ותאצמה ירפ איה ינוחל אנינח 'רמ הכישמה םאה ?לגעמה ינוח תליפתל אסוד
םה ל"זח לש םיטסקטה ךרדכש ,ףא ?הז גוסמ טסקטל ןולח תחתופ אנינח 'ר לע אתיירבה
חתפו וז הכישמב ינונגעה טסקטה אבו ,הצוממ יתלב לאיצנטופו ,ןווכמ תותיא רדגב קר םיראשנ
?התוא

ןונגס .תינונגעה הריציל תונגעיה טקיבוא תווהל םייושעש םיעקב םיאצומ ונא אתיירבב רזוח ןויעב
,םימשגה תדרוהל והילא תליפתל הקזח הקיזב ,רומאכ ,דמוע ז"ביר לש ונב יופירל הליפתה
ול רשא ,הלוחה ןבה תאייחה לע ןושארה קלחב ומכ דמוע הזש ןויכ ,ןכותב יוסיכ הל ןיאש המדנש
,ינב אנינח' :אנינח 'רמ שקבמ ןנחוי 'ר ףאו ,הנמלאה ןב תאייחהל והילא תליפתל הקיזה האי
ןיינע רדגב תוליפתה ןיב הקיזה תא הריאשמ אתיירבה ןיא ,ינש דצמ .'היחיו םימחר וילע שקב
ילמלא ' :הליפת לכ השעמל םידקמה יתייווהה טביהה ןמ טסקטב התוא תחתפמ אלא ינושל
יכו :ותשא ול הרמא .וילע םיחיגשמ ויה אל - ולוכ םויה לכ ויכרב ןיב ושאר תא יאכז ןב חיטה
הליפתה השעמ יפוא .'ךלמה ינפל דבעכ המוד אוה אלא ,ואל :הל רמא ?ךממ לודג אנינח
תפקתשמ וז .הברקה - תוימיטניאה לש םידקמה יתיווהה עצמה יבג לע עבקנ ,תיב ןבכ ,דבעכ
הרוצב המידקמ היוה לש המויק תא רשפאיש םוקמ יוניפ ןיעכ איהש םילגרה ןיב שארה תמישב
הילא אצוי ,תמייקתמ המידקמה היווההש רחא קר .םש תויהל אלו תויהל ומכ ,תערפומ יתלב
ושאר' :השעמה יפואמ םידמול ונא המידקמה היווהה לע .והשעמ שחרתמ הבג לעו הליפתה לעב
סנכנו אצויה 'תיבה ןב' לש תוליעפל המידקמ תיבה תייווהש ומכו ,דבע לש תוגהנתה 'ויכרב ןיב
,המידקמ היוה התוא לא הז ןוויכמ םג עיגהל החילצמ אתיירבהש ,המדנ ,םלוא .תושרב אלש
ןמ תאז ונרזחשש יפכ וא ,'המח ותצלח העש התואב' :ןושארה קלחה יבגל ,ןכל םדוק התוא ונייצש
תיווה התוא .ךפוהמה הדיצמ םעפהו ,'והילא שגיו' :ךכ רחאו 'החנמה תולעב יהיו' םדוק ארקמה
וכותמ רזוגה טלחומה דובעשה ,תיבה ןב תא וכותמ רזוגה תיבה איה ,תוימיטניאה איה ,ןוצר תעש
,השעמהו המידקמה היווהה ןיבש םיסחיה תפישחב ,אוה ז"ביר ירבדב שודיחה .דבעה תא
יא לש ןבומב אלא ,אוהש לכ ינוציח ןבומב אלש ,וברל דבעושמה דבעכ .יתולתה דוסיב םירושקכ
- 'תושר אלל סנכנו אצוי'ה ,ובר תייווהמ רזגנ -דלונ - 'תיב ןב' תויה .תיתוהמ תואמצע
םייתולתה םיסחיל םיאתמ םינבה תאייחה ןינעב אתיירבב יוצמה םושייה .תויתציחמ יא ,תוימיטניא
לש םייתולתה םיסחיה לש טושפה םושייה ,םלוא .םימש ידיב ולוכ יוצמ םייחה חתפמש ,וללה
טסקטב יוצמ ,והילא לש היצאוטיסב םיזמרנ ונא וילא ,תיסיפה תויחה ,לכואה ,םשגה - 'תיב ןב'
תיב ןבכ ינאש ילע םהינפ ומש ךינב' :ןב םגו דבע- 'תיב ןב' אוהש לגעמה ינוח לע רבדמה ,רחא
.'ךינפל

קר אוה ןיא ךא ,אתיירבה לש םינווכמה םינומיסל ,ינונגעה טסקטה הנענ הז ילאוטסקט ןולחל
םתוח יחותיפ תטרוח ותכישמש ,ישרדמה טסקטה לש וכרדב ךלוה אלא ,םייחטש םיווק ךשומ
.וימיממ אלמתמו יארקמה ץורעה לש ופוחל ךשמנש לוביק תיב תרצויו הרוכ ,טסקטה טשפב


ינונגעה טסקטה תוכישמו דבעהו ןבה- לגעמה ינוח

ירונת וסינכהו ואצ םהל רמא םימשג ודריש ללפתה לגעמה ינוחל ול ורמאש השעמ
הכותב דמעו הגוע גע השע המ .םימשג ודרי אלו ללפתה .וקומי אלש ליבשב םיחספ
ינא עבשנ ךינפל תיב ןבכ ינאש ילע םהינפ ומש ךינב םלוע לש ונובר ,וינפל רמאו
(םש ,תינעת הנשמ) ךינב לע םחרתש דע ןאכמ זז יניאש לודגה ךמשב

,םימשג לאושה ,ךלמה ינפל תיב ןב ,דבע לש םיינוציחה םיווקה קר אל יכ הארנ הנשמב לק ןויעמ
והילא לש ותומד לא םיליבומ וללה אלא ,הנשמל אתיירבה ןיבש רוביח ילולסמ םישמשמה ולא םה
:םימשג תריצע לע הז ,ךופיהב הרואכל ,םימשגה לע םהינש ועבשנש העובש התוא .יטרפ ןפואב
דע הכותב דמעו ינוח רייצש ,לגעמ ותוא .'ינא עבשנ' :םימשג תניתנ לע הזו ,(א זי א"למ) 'ה יח'
יח' :רמא הז .םימ התוא אלימו חבזמה ביבס והילא רפחש הלעת ותואכ והומכ ,םימשג ודריש
,השעמה ףאו ,(םש תינעת) 'ךינפל תיב ןב ינאש': רמא הזו (םש םש) 'וינפל יתדמע רשא 'ה
באחאל הנע הז ,'ה םשל האניק לש םילוקיש םתואמ עבנ ,הז תא הז רתוס הרואכל הארנש
תא םכבזעב ךיבא תיבו התא םא יכ לארשי תא יתרכע אל רמאיו' :םשגה תריצע לע ןנולתהש
ץרתמ ינוח ףאו ,(י טי) 'הל יתאנק אנק' :םש רמוא אוה ןכו (חי חי) 'םילעבה רחא ךלתו תווצמה
התא ןיא םא :התנקסמו .'ךינפל תיב ןבכ' :ותוא ומש י"נבש ךכב םשגה תניתנ לע העובשה תא
אל םאו ,ונוצרכ אצויו סנכנ ,רשכ אלש דבעה ירה יכ ,םיהולא ןיא יכ ורמאי ,ךמש ללחתי הנוע
.ול הנעיש ימ ןיאש ןמיס הנענ

תא ףקשמ ,הליפתב ומא לע אטחתמו וידי טשופ ,ומצע הליפת לעבל ךפוהה הלוחה ןבה
ותיינפב רמוא אוה ךכ .ינוח לש טסקטה דוסיב דמועה ןבה ןויפאב ינונגעה טסקטה לש ותודקמתה
ינוח דחא דצמ ,ינונגעה ךופיהה שרוש הנה .'ךינפל תיב ןבכ ינומש' ,לארשי םע םה - ךינב' :ה"בקל
ןבכ - 'תיב ןב' ומצע אוה םוקמה ינפל ךא ,םימשג ןתונש בא ילוא אוה םוקמ לש וינב יפלכ
יל ןת ,ןנוצב ינפטש ,ןימחב ינצחרל ינכילוה ,אבא ול רמואו ...ונוצר ול השועו ויבא לע אטחתמש
ונייה ,אתיירבה דחוימבו ,הנשמה ךשמה ילוליא .'ול ןתונו - םינומירו ,םיקסרפא ,םידקש ,םיזוגא
,'תיב ןב' ףורצב 'ןבה' דוסי תא הנשמה תשגדה ךא ,דבעכ -ופורצב 'תיב ןב' גשומה תא םיניבמ
,ינוציח וניאש דובעש איהש תולת ,באב- דבע -תיב ןב -ןבה תולת לש יעבטה דוסיה תא השיגדמ
יתודלותה יפואל הנעטה ןונגסב איה העובשה .באל ןבה סחיב תנייפואמה תיעבט תורזגנ אלא
היצטונוקה תרגסמב תראשנ הניא וז השיג .'ךינב לע םחרתש דע' :לאל םלוע יאב ןיב סחיבש
לא הרזח תקרזנ איהש םושמ ,ןבהו באה יסחי לש הז יעבט רואיתמ תשקבתמה תירצונה
ןבהו באה ןיבש ההזמה יעבטה סחיה .תיב ןב אוה ןבה ונייהד ,הנותנ איה הב תיפורצה תרגסמה
תכרעמב בוש םילבטנ וללהו ,ןודאהו דבעה ןיבש םייתוכאלמו םילדבנ םיסחי תכרעמב רושק
,אנינח 'ר לע טסקטבו ,ינוח לש טסקטב קר אל יוצמ הז ידדצ-וד יפוא .ןבל באה ןיבש תיעבטה
םינבא הרשע םיתשמ הנבנ סורהה 'ה חבזמ ןוגכ ,והילא תליפתב םירבדמה תוארקמב םג אלא
יהולא 'ה רמאיו איבנה והילא שגיו' :הליפתה תחיתפבו, (אל חי) 'בקעי ינב יטבש רפסמכ'
.(ול) 'ךדבע ינאו ... לארשיו קחצי םהרבא

ןב אנינח 'ר לא הרזח ותוא תכשומ ןבה לע ינוח לש טסקטב תינונגעה תודקמתה דציכ הארנ התע
.אתיירבב יוצמה ,דבעה -תיבה ןב- אסוד

לש אתיירבה תרגסמ תא וננינפל דימעמ ,הליענה תעשב אירבמ לחהו המח ותצלחש ןבה השעמ
לש הליפת םש התיה םא ,ףאו .לכה השוע םימש תליענ תעש לש המידקמה היוהה הב ,אנינח 'ר
םהילגר ןיב הנותנ איה ירה ,םינבה תאייחהל והילא לש וא אסוד ןב אנינח 'ר לש וז ומכ ,והד ןאמ
האייחהה עגמ רצונ רשאכ .ברה לצא הלטב דבעה תייווהש יפכ ,היווה התוא לצא תלטובמו
ותומד תרבעתמ ןאכ .ללפתמה ןבה לא ,םיללפתמ וילעש (םינבה) ןבהמ ךופיהה תלועפ תשחרתמ
דמועה דבעה-תיבה ןב ,םיתמה תאייחה תליפתב םשגה תליפת ,אנינח 'ר לש ותומדב ינוח לש
.הריציה תייווהב והותה תייווה רוביע ,תושר אלל סנכנו אצוי באה לע קפרתמה ןבב ה"בקה ינפל

םיטסקטב תויוצמה תונווכהה םושייב קר םכתסמ וניא בוש ינונגעה טסקטה לש וכלהמ
םייבחרמה לא תופרטצהה תירב ,אלא .ולא לא ולא םימוטא תונולח לש םתחיתפבו ,םיידומלתה
הלעתה ךותב ,יארקמה ץורעה לא תוכפתשהה תודג לע תתרכנ ,םיכלהמ םה םהב םייתייווהה
.ישרדמה ךילהתה לש תיתרכהה

תבכועמה םאה תליפת לש ילאוטסקטה ללחב תויומד-תוליפת-םיטסקט ירוביע
ןיבו ,קוניתה תארבה ןיב היוצמ 'ללפתהל תסנכה תיבל ךליל הדמע' :םאה לש תבכועמה התליפת
יכ ןועטל ןיאו ,וז הדוקנ ךרד אלא רישי ןפואב השענ אל םיטסקטה רוביח .קפרתהל וידי תטישפ
וניא הז בוכיעש םושמ ,תאז .רקיע איה םאה תליפת םש ,ר"זא לש טסקטה ןמ שקבתמ אוה
לצא השענה תמגודכ ,םאה לש הרצק הליפתבו םיעוגעג תוכפתשהכ ,רבד לש ופוסב רשייתמ
,היפמ םיאצויה םירבדה לע היתותוא תנתונ אטחתמה ןבה תליפת לש תוצרפתהה .ר"זא
:תוליפת רוביעכ םיעמשנה

ינאש םשכ ךינבמ חור תרוק אצמתש ןוצר יהי םימשבש וניבא ה"בקה ינפל לידא הרמא
.ינבב אצומ

אמש וא ,ינושל שוביש איה ,הליפתה תא תמייסמה רכזה ןושל םאה ,ןושל ילעב וטבלתה רבכ
?םויכ תגהונ הניאו ,התרהטב םימכח ןושל תרוצ תא ,ר"זא לש עטקה ןמ הנשמ ןונגע

תנומסת ןה ,ויתוכופהת לע ,ר"זא לש טסקטה לעמ ינונגעה טסקטה לש תיתוהמה ותייטנ ,ונדידל
תרגסמב ןבוי ,'תאצומ'ל 'אצומ' ןיב 'ףוליחה' .םינפ יפלכ הנופ הנוויכש תונעיה ךילהת לש המרקה
'המה' לא רוביח ךותמ קר אל ,םיילאוטסקט-טנואה םיבחרמב ינונגעה טסקטה לש תונגעיהה
תודש לא ינונגעה טסקטה תורבחתה ןפוא תא ףקשמה ,הז .'ךיא'ה לא םג אלא ,יבחרמה
טסקטה לש ודוחייו ותוימצע שוביגב דוסי הוהמ קר אל רשא ,יארקמה ץורעה ךרד ,םייבחרמ
.ךלהתמ אוה םהב םיטסכטה םתוא ברקב ומויק תוכז תא הוהמ םג אלא , ינונגעה

תא םיחתופשכ .'ללפתהל תסנכה תיבל ךליל הדמע' :תבכועמ הליפת התואל רוזחנ ,ךכ םשל
אוה ןיאש םיאור ונא ,תוילאוטסקטה םהיתויווה לע ןותנ אוה םהב םיבצמה ינש יפלכ הזה טפשמה
קוניתל ,אירבמ לחהו המח ותצלחש קוניתה ןמ ,ינשל דחאה ןמ לחש ךופיהל רבעמ תנחת שמשמ
תייווהו אנינח 'ר לש ותומד וילא תכפשנ ,הלעמ יפלכ חתפה חתפנ רשאכ ,אלא .קפרתמה
.ףקומ אוה הב טלחומה דובעשה

ךליל הל המל ,ירהש .תלטובמל תבכועממ םאה תליפת תא וז תוצרפתה תכפוה ,הרואכל
םאה לש תבכועמה הליפתה הלטבש ןויכו ?תקפרתמ הליפתב וידי יתש טשופ אוה םא ?ללפתהל
הליפתה תייווההו אנינח 'ר לש ותומד :הכותב טולק היהש המ לכ המע לטב ,אליממ ,ןבה ידי לע
קוניתל המח ותצלחש קוניתה ןיבש ףוליחה תדוקנל םיעיגמ תאז לכב ונא ,ךכ םא .הב רושק אוהש
.ןבל 'תיב ןב' ןיבש ,ינוחל אנינח י'ר ןיבש ,קפרתמה

ףוליחל רבעמ תנחת ,הוהמ אל ןכא ,םאה לש תבכועמה הליפתה ,רבדה אוה ךכ אל ךא
,וזב וז תורבעתמ ןה וכותבש ילאוטסקט םחר ןיעכ ,ללח םא יכ ,תוליפת ,תויווה ,םיטסכט ,תויומד
.ויתונפד חותמ ףקיה לא תדמצנ ותויחו ינונגעה עטקה תוחתפתהו

תויומדה וכפשנ םכרד םיחתפה תא רוגסלו בושל ונילע ,וז תילאוטסקט הבכש תא ףושחל ידכ
םיכפוהש ,הב םיטולקה תודוסיה אלל הליפתה תא עגרל ןוחבלו תוסנלו ,תילאוטסקטה תויוההו
האשומו .םאה -?ימ 'הדמע' :םאה אוה וז הליפת לש האשונש אצמנ .תבכועמ הליפת תויהל התוא
ומכ וא ,ר"זא לצא ומכ םאה תליפת לע רבודמ ןיא .'ללפתהל תסנכה תיבל ךליל' :תסנכה תיב אוה
ךליל הדמע' :ימתסה חסונה .ןבה -טרפה תליפת תמועל ,םאה-טרפה תליפת ,ןכל םדוק ונגצהש
התליפת תאו ,תסנכה תיבב התוהמ תא םקממו ,םאה לש התויטרפ תא שטשטמ 'ללפתהל ...
שוטשט םצעתמ ,טסקטה לש והלעמ יפלכ ונרגסש חתפה תא בוש םיחתופשכ .םיברה תליפתב
השעמ תטלבהב הטיעממה העשה לש המידקמה תיהולאה היוהה רשאכ .םאה לש התויטרפ
השעמ תטלבהב הטיעממה ,תסנכה תיב - םיברה תליפת תייווה םע הקבד ,אנינח 'ר לש ותליפת
.םאה לש התליפת

,הטמ יפלכ ילאוטסקטה חתפל םג םינופשכ .םאה תייווה ונינפל תמרוקו תכלוה ולא םיטועימ ינשמ
תא דחאה לש לוטיב תנעטל ,םינשה ןיב ףתושמ סיסב ןיא יכ הארנ ,אטחתמה ןבה ץרפתמ וכרד
םע ראשהל ונילע ,ךכ םא .ללכהו טרפה תליפת ,םינוש םילגעמב םיבבוס םה ,הרואכל .ינשה
המ ךא .לוטיבה ןמ אלו הקיזה ןמ וב שיש בוכיע .בוכיעכ םאה לע ןבה לש תוקפרתהה תנבה
ךותמ ןהו ,םינושה תוליפתה ילגעמ ןיב רכזנה קותינה עקר לע ןה ,וז תיתקיז תוקפרתה לש הביט
,ויבא לע אוה אטחתמ ,םש ?קפרתמה ןבה רושק הב ,ילאוטסקטה עצמה ןמ הלועה תוידוגינה
:ה"בקל םדאה ןיבש םיסחיה תכרעמב וז תוידוגינ לש התציענ ?ומא לע קפרתמ ןאכ וליאו
אלא הל ןיא ןושאר טבמבש ,תיתבשחמ תורז תררועמ ,'ךרצוי ינפל' ,'םוקמה ינפל אטחתמ'
.םיירוגילא תונורתפ

יבלשל רבעמ גילפהש ישרדמ טסקט לככ אלא ,םיירוגילא םינוויכל שרדי ןונגע לשכ טסקט אל ךא
תא רזחשל שי וניבהל ידכש ,תויטתסאה תונחתה ןמ תחאב ןגענו םייטיונמרהה ויתויושבגתה
ץורעה ישפוחל תונכושה קוניזה תודוקנ לא תדרל וכותמו ,ילאוטסקט רטניאה ישרדמה ךילהתה
.יארקמה

םאהו באה ,םינבהו ןבה - תויורזה רושיפו ינוח לש םיטסקטה
יתש תא םיאצומ ונא ינוח תליפתלו -אטחתמה ןבה לש תילאוטסקטה הביבסה לא םירזוחשכ
.תורשופמ ןהשכ ,ינונגעה טסקטב ונמיסש תויורזה

הרושק אטחתמה ןבה תליפת יכ םיאור ונא .םיברו דיחי ,תוליפתה ילגעמ ןיב סחיה ,תישאר
ודריש ללפתה לגעמה ינוחל ול ורמאש השעמ' :ותליפתל תינכט הביסכ קר אל .םינבה תליפתב
רואיתש ףא לע .'ךינב לע םחרתש ... תיב ןבכ ינאש ... ךינב' :ןבה תליפת תוהמכ אלא ,'םימשג
דמעו הגוע גע' :ןבה תליפתבש תוידוחייהו תויסינה תא חפטל לכי ,אתיירבב דחוימב ,השעמה
.םהיניב ןימוחתה שוטשט רבעל ,ךפהל םדקתמ רואיתהש הארנ ,'הכותב

.ןיפטנמ םימשג וליחתה
.ךתעובש ריתהל אלא ןידרוי םימשג ןיאש ונא ןימודמכ .... :וידימלת ול ורמא
.ףעזב ודרי תורעמו ןיחיש תורוב ימשג אלא יתלאש ךכ אל :רמא
.םלועה דבאל אלא ןידרוי םימשג ןיאש ונא ןימודמכ ... :וידימלת ול ורמא
.הבדנו הכרב ןוצר ימשג אלא יתלאש ךכ אל :וינפל רמא
םימשגה ינפמ תיבה רהל םעה לכ ולעש דע ןנקיתכ ודרי

םיברעתמ אלא ,תינושאר הביס ,םיחלוש רדגב םיראשנ אל םה ,ילמרופ וניא םעל ינוח ןיב רשקה
ידכ דע ,ותוא תפיקמה רוביצה תליפת לא דיחיה תליפת לגעמ חתפנ ,טא טא .השעמה ךלהמב
.תידדה תוגזמתה

אלא םימשגה ואב אלש ,דיחיה לש חוכ תנגפה ןאכ שי יכ םידימלתה ובשח םימשגה ופטנשכ
ךכ אל רמא' :ינוח לש ותבושת .'ןאכמ זז יניאש ינא עבשנ' רמאש ,ינוח לש ותעובש תא ריתהל
דצה ןמ תרבעומ תרוקב התוא .דיחיה לש לגעמ ותואמ איהש לכ הזוזת הלגמ הניא 'יתלאש
סרהו ןברוח התאצות רשא ,הלש יללכה םושייה אלל הבתככ ינוח לש ותליאש םויקב ,ינשה
ךכ אל וינפל רמא' :יללכל יטרפה לגעמה ןמ החיתפ תעצבתמ תישילשה םעפב קר .םלועל
יפלכ וא ,םידימלתה יפלכ הרימאכ שרפתהל הלוכיש ,'רמא' :תמדוקה הרזחל דוגינב .'יתלאש
הדימעל הרזח ןיעכ ,'וינפל רמא' :הליפתה ןוקית ןאכ עצבתמ ,שדחמ התוא חותפל ילב ךא ה"בקה
,םוקמה ינפל דומעל רזוח אטחתמה ןבה ,תיב ןב ותוא .'ךינפל תיב ןבכ ינאש ... ךינב' :תמדוק
דוע ותליאש ןיא .'הבדנו הכרב ,ןוצר ימשג' :ןבל םינבה ןיב קומע רושיק ךותמ םעפהש אלא
אלא ,םימ םהיתורוב ואלמתיש ,ץראבש םינבל םימשבש באה ןיב ךוותמה ,בוהא ןב תליאש
יסחי לש תפתושמ עקרק לע םמע תגזמתמו ,םינבה תליאש םע יתוהמ רושיק יצורע הרוכ ותליאש
וא הז ןב לש העש ךרוצ יולימ ,אמלעב םימ וניא םשגה .םינבל באה ןיב ,האייחה ,םויק -הבהא
ןיא ,אלממ .התושי קמועב עובטו האירבה תא ףיקמה ,באה לש ידוסי סחי לש יוטיב אוה ,רחא
אלו ידמ תוחפ אל ,ןבה לש ותויח ידכ םה םתוהמב ןבו בא יסחיש ,םימשגה תדימ לע גואדל ךרוצ
.ידימ רתוי

,יתומכה ינושה סיסב לע םהיניב ףוליחל הליבומ הניא ,הזל הז םינושה הליפתה ילגעמ תוחיתפ
תינושאר היווה ךותב ,הז ךות לא הז םתוא תרבעמ ,אלא ,םינבל ןבה ןמ ,םידיחי ץובקל דיחימ
ןוקת המ ,הרואכל .'םימשגה ינפמ תיבה רהל םילשורימ לארשי ואציש דע ,ןנקיתכ ודרי' .הפיקמ
:חוסינה ?'םימשגה ינפמ' טלמיהל םיכירצ ויה םא ,וב שי ןוצרו הבדנו הכרב המו ?הז םשגב שי
ץוביקב ,רוביצב קר דוע רבודמ אל יכ רדשמ 'םעה לכ ולעש דע' אתיירבבו 'לארשי ולעש דע'
,םימשגה ינפמ תטלמנ הניאש ,תיצוביק ,תימואל תושיב אלא ,ינוחל ורמאו וחלשש םתואב ,םיברה
ןבה ומכ ,םינבה םילוע םשל ,באה תניכש קיח לא ,תיבה רה לא םילשורימ תממורתמ אלא
רשא הפוקש העוב ןמ הוהמ תימואלה תושיה .הכרבו ,הבוטו ,םימשג בור ינפמ ,אטחתמה
ידוסיה סחיה ןמ םמויקו םתויח תא םילבקמ םיטרפה ץובקו ,אטחתמה ןבה -טרפה הכותב
םיצור ,ךשמהב ,רשאכ .םייהולאה הבדנהו ןוצרה תויוהמ עבונה ,הלוכ האירבה לש ינושארהו
הנזהה ןמו תיבה רהמ תדרל ,תימואלה היווהה לש העובהמ שורפל ,םיברה ץובק ,רוביצה -םינבה
םהילע ללפתה ךכ ודריש םהילע תללפתהש םשכ ול ורמאו ואב' :הבדנו ןוצר יחתפמ הרישיה
לע םיללפתמ ןיאש ינלבוקמ ךכ' :םתליפת הניא ותליפתו ,םהמ אטחתמה ןבה שרופ ,'ןהל וכליש
'רכ והומכ ,דיחי לש חוכ תנגפה אלו ,םיסנ השעמ וניא ינוח לש ותליפת השעמ .'הבוטה בור
.'ינלבוקמ ךכ אלא איבנ ןב אלו איבנ אל' :ותליפת השעמ לע רמאש אסוד ןב אנינח
םירזגנ הכותמו -תיביטמרונ תכרעמ הכותמ תרזוגה תיהולא ןוצר תייוןהב תורושק םהיתוליפת
תושיה ןמ םישרופ םינבה רשאכ ,ןבכ הדלותה תוהמב הרכהה ךותמ הקוצינ ,וז .םתושיו םישעמה
םהיכרוצ יולימל באו רוקמ ,ךוותמ ,רישכמל אטחתמה ןבה תליפת תא םיכפוהו ,וזה תיתדלותה
סיסבה םג טמשנ אלממ ,באה דצמ םהיפלכ םויק לש סחי לכ םייקתמ אל ,רוביצה לש וליפאו
.אטחתמה ןבה תליפתו םתליפת ןיב ףתושמה

םינבל דיחיה ןבה ןיב רושיקה ץורע -ןמה השעמ
הארנ ןושאר טבמבש (ימלשורי ילבב) תותיירבב אקווד היוצמ וז םיסחי תרגסמל ףלאמ חותיפ
.םישרופה םינבל רתוומ אטחתמה ןבה יכ םהמ

רפ ול ואיבה .האדוה רפ יל ואיבה ןכ יפ לע ףא הבוטה בור לע ןיללפתמ ןיאש ינלבוקמ ךכ
םירצממ תאצוהש לארשי ךמע םלוע לש ונובר ,וינפל רמאו וילע וידי יתש ךמס .האדוה
תעפשה ,דומעל ןילוכי ןניא ,םהילע תסעכ .תונערופ בורב אלו הבוט בורב אל ןילוכי ןניא
חורה הבשנ דימ .םלועב חויר אהיש ךינפלמ ןוצר יהי .דומעל ןילוכי ןניא ,הבוט םהילע
.תוירטפו ןיהמכ םהל ואיבהו הדשל םעה ואציו ,המחה החרזו םיבעה ורזפתנו

.'לארשי ךמע' לע הליפתה לא ,םינבה לע הליפתמ רבעמב תאטבתמ ינוח לש ותליפתב תינפתה
ץבקמ ,אלא םניא ,םהו ,תימואל תיללכ תושי התואמ םישרופ םה יכ םיעידומ םינבהש ףא לע
ףתושמה ימואלה יתושיה סיסבה ןמ שרופ ןבה ןיא ,םירחא וא ולא םיכרצ לעב םידיחי לש הבורמ
לארשי ךמע' :םינפ יתשל תעמתשמ הניאש תשרופמ ןושל טקונ אוה .םינבה תליפתלו ותליפתל
תא םילעמה ,םיסחיה תובגשנ תרגסממ הגיסנ הנשי יכ ,הארנ הרואכל .'םירצממ תאצוה רשא
דע ךא .תירוטסיה הדוקנב תדקמתמה םיסחיה תרגסמ לא ,תיבה רהב ןכושה באה קיח לא םינבה
הרזחו ,תימואלה תושיל באה ןיב םיסחיה תוהמ רוזחיש אלא ,הגיסנ ןאכ ןיאש ררבתמ ,הרהמ
םע .ןמזו םוקמ ביבס םיטרפ לש תירוטסיה תושבגתה וניא םע ותוא .םתורצוויה תדוקנ תישארל
- תירוטסיהה הדוקנה .םירצממ ודי לע אצוה אלא ,םירצממ אצי אל אוה , לאה לש ומע אוה הז
התוהמ לכ רשא ,תימואלה תושיה תורצוויהל תירוטסיה יתלב תרגסמ הוהמ ,םירצמ תאיצי
'ה ינא יכ םתעדיו םיהלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו' :לש ימיטניאה סחיה ןמ העבקנ
,אלא תאזב תמייסמ אל אתיירבה .(ז ו תומש) םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה םכיהלא
הניאש ,ימיטניאה סיסבה לע תימואלה תושיה לש םיינושארה םויקה יכלהמ תא רזחשל הכישממ
תולת לכמ התוא דדובמה ,הז .יפרגואיג דמימ תא םג םא יכ ,ירוטסיהה דממה תא קר תרדענ
,אתיירבה לש הפוס לא ונאיבמ הז רוזחיש .(ג ח םירבד) 'ה יפ אצומ' לע קר התוא הלותו ,ינוציח
םעה אציו' םימשה ןמ םחל לאה ריטממ וב ,ןמה תייצאוטיס תא ףפוחה רואית לא םיפשחנ ונא וב
ןיהמכ םהל ואיבהו הדשל םעה ואציו ,המחה החרזו ,םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ דימ' :'וטקלו
הבגנתנו המחה החרזו םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ דימ' :חסונה ימלשוריה דומלתבו ,'תוירטפו
ןיהמכ אלמ אוהש רבדמה תא וארו' :תינעת תליגמבו ,'םיהמכ אלמ רבדמ ואצמו ואציו ץראה
לארשי ינב ואריו ... רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו' :ןמה לע רמאנ ליבקמב .'תוירטפו
(אכ) 'סמנו שמשה םחו ולכא יפכ שיא רקבב רקבב ותא וטקליו' :ךשמהבו (גי זט תומש) '...
יעיבשה םויב יהיו' (הכ) 'הדשב והאצמת אל םויה 'הל םויה תבש יכ םויה והלכא השמ רמאיו'
.(זכ) 'ואצמ אלו טוקלל םעה ןמ ואצי

הנומאה רסוח תייווהב םרוקמ ,ארקמל סחיב אתיירבב םייוצמה םיכופהה םירבדה ןמ קלח
ירסוחמ םתואו ,הדשב ואצמת אל תבשה יבגל ,רמאנ ןמב .רבדמב לארשיל ןמה ןתינ התרגסמבש
תא וניבה אלש ,םתוא םה וליאו .ואצמ אלו הדשל ואצי ,םימשה ןמ לאה ריטמהש םחלב הנומא
תאמ םירישי םה הנזההו םויקה היבג לע רשא ,תימיטניא םיסחי תכרעמ לש תדחוימה תוהמה
זט) 'רקוב דע ונממ וריתויו' :םויק ידכ קוידב אלא ,טועימ הב ןיאו רותיי ןיא הב רשא ,לאה
ולא ויה ,ואיבהו הדשה לא םעה ואציש יפ לע ףא יכ הארנ .'ואצמו ואצי' :רמאנ אתיירבבו .(כ
ושקבו ,םימשה ןמ ורטמוהש םימשג בור ינפמ תיבה רהל ןכל םדוק ולעש ,הנומא ירסוחמ םתוא
לע ןהו ,תיארקמה היצאוטיסה לע ןה הסורפה תמוערתה תמינ ןיא ,תאז םע דחי .םהל וכליש
ןמ הדיריה .הרישיה הנזהה לצב םויק יסחי לש תיתוהמה תויבויחה תא עילבהל הלוכי אתיירבה
םעה ואצי רשאכו ,םיננולתמה תולוק לצב דוע תשרפתמ הניא הדשה לא ,ינוח לש ותליפתב רהה
םתא לבא הדשב ותוא םיאצומ םתא יא' תבשה םויב קר ,'םויה' :רמאנש ןויכ ,ואצמ םה הדשה לא
:האירבה השעמ לא ודוסיב רושק הרישיה הנזהה לצב ימוי םויה םויקה .'רחמל ותוא םיאצומ
תא וניכהו יששה םויב היהו ... ומויב םוי רבד וטקלו םעה אציו םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה'
םיאצומו הדשל םיאצוי םתא םימי השש - (ה ד ) 'םוי םוי וטקלי רשא לע הנשמ היהו ואיבי רשא
הרישי הנזה התוא -ןמה .(וכ) 'הל םויה תבש' 'הדשב והואצמת אל' תבשבו םיאיבמ םתא ישישב
םלוע תאירבב אטבתהש יפכ םויקה לש יללכה הנבמה תא וכותב סנוכ ,םימשה ןמ הרטמוהש
'ה יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ' ףקשמה ,יעיבשב החונמו םימי הששב
םחלב העובטה תוהולאה - 'הל תבש תבשבו טוקלל ואצת םימי השש - .(ג ח 'בד) 'םדאה היחי
ואיבהו הדשל ואציש םעה אתיירבב םג .םויקה לש יללכה הנבמבו ,תיטרפה הנזהב ,םויקה
ימי תשש לש תדחאמ תמוצ הוהמה ,ישישה םוי םחל תטיקלב םיעוקת וליאכ תוירטפו ןיהימכ
ןמה תייצאוטיס תא םשיימ הז יוניש .תוירטפו ןיהימכ ןיטקול םהש אלא ,תבשל היפצהו השעמה
תא וריאהב ןמה לש ימויקה ןורקיעה תא םימלגמ תוירטפהו ןיהימכה .אתיירבה תייצאוטיסב
םמויק רקיע תא םיווהמ ,םהל וכליש תיבה רה יספטמ ושקבש םימשג םתוא .ללכב שונאה םויקה
הנזה התואל ,םיבורמ םימשג םתואל ?ימל ןיהימכ םה ןכ םמשכש ,תוירטפהו ןיהימכה לש
םלועה לש יגולוטנואה הנבמה תא םיצמאמ םה ףא ,ואיבהו הדשל ואציש םעה .םימשה ןמ הרישי
דוסיה לע ,השעמה ימי תשש -תואיצמה תא הדימעמ וז תמוצ .תבשל הפצמ ישישה םוי ובש
'ה יפ אצומ לע' םימש ילודיג אלא עקרק ילודיג ללכב םניאש ,תוירטפהו ןיהימכה לש ירירוואה
ודבל וילעש הז רובד לא םיפשחנ ונא ,ןמה השעמ רואית ךשמהב .והות ,חור ,רוביד - 'םדאה היחי
ןימכ אלא ,הכותב םעפמש םייקמ ,דוסי ,םרוגכ קר אל ,הלוכ האירבה ונממ ארבתו ,םדאה היחי
יכ םתעדיו' :ותויחו ומויק ףקות תא םוקיה לכ לבקמ הכותב רשא ,הפיקמו תפפוחה תיהולא היווה
,זט 'מש) 'ןנעב הארנ 'ה דובכ הנהו רבדמה לא ונפיו' 'ה דובכ תא םתיאר... 'ה ינא
:םויקה ישרוש תוררועתה תא םיאור םה ,רבדמבב 'ה דובכ ןנע לש תסרפתמה היארה ךותמ .(י-ו
'לארשי ינב ואריו ... ץראה לע רופככ קד ספסחמ קד רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו'
,םויקה תישאר לש תיאמק הנומת וכותב סנוכ ,ץראה לע רופככ אוהש ףוקשה םחלה (וט די)
םשג םיהלא 'ה ריטמה אל יכ חמצי םרט הדשה בשע לכו ץראב היה םרט הדשה חיש לכ' רשאכ
ןנע - דאה (ו ה ,ב 'רב) 'המדאה לכ ינפ תא הקשהו ץראה ןמ הלעי (ןנע) דאו ... ץראה לע
תרטמהכ םשגה תרטמה לש הרישיה הנזהה תא םידקמ ,המדאה לכ ינפ לע סרפתמה (דובכה)
םדאה תא ... רצייו' :םויקה תולובג םילועו םינמתסמ תויחה לש וזה הפיקמה היוהה ךותמו ,ןמה
רקבו ... 'ה ינא יכ םתעדיו ברע' (ה) 'ומויב םוי רבד וטקלו' (ט-ז) '... ץע לכ ... חמציו ...
.םויק לש דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו - (ז ו) 'ה דובכ תא םתיארו

תעפעפמה תיתישאר היווה התואל תרבחתמ ,אתיירבב םעה לש תוירטפהו ןיהימכה תטיקל םג
:הרישיה הנזהה לש םויקה תיתחתב

ואצמו ואציו (וארו) ץראה הבגנתנו המחה םהל החרזו םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ דימ'
תוירטפו םיהמכ אלמ רבדמ(ה) (תא)

,תוירטפהו ןיהימכה הדש לא ,תיבה רה תייצאוטיסמ ינוח לש ותליפתב הדיריהש ,םידמל ונאצמנ
לאה ןיב ימיטנאה סחיה יכ ,רורב ןפואב העימשמ םג אלא ,םיסחיה תובגשנב הטעמ אלש קר אל
ןתינ אל .םיבע םגו חור ,ץראו םימש םילולכ הב ,םלועה לש תימסוקה תרגסמב ןותנ ויתוירב םויקו
יאש םשכ ןהל רמא' :ימלשוריב ינוח תבושתכו ,'םהל וכליש ללפתה' :וז םיסחי תכרעממ קלתסהל
והז ,'םהל וכליש םימשגה לע ללפתהל רשפיא יא ךכ םלועה ןמ תוחמיהל תאזה ןבאל רשפיא
'הבוט בור לע םיללפתמ ןיא' .םויקה לוטיב השוריפ ונממ תוקלתסה ,םלועה תויחל רושקה בצמ
ןכל ,טועמ אלו , בור אל הב ןיא ,ןמב ומכ - הרישיה הנזהה יכ וניאר רבכש 'םימשג בור' לע אלו
חויר אהיש ר"הי' :ללפתמ אוה תאז םע דחי לבא ,'תוידוה לש רפ יל ואיבה' :ינוח םהל רמא
,?םימשג וקספיש וז הליפתב הנווכה ןיא ונתנעטכ םא וז הליפת לש השורפ המ .'םלועב
חויר' ףוריצה .ללכה תליפתב טרפה תליפת תא תגזממה ,תיגולוטנואה האלולה היוצמ ןאכ
.ןמה םג ךייתשמ הילא ,תימסוקה םיסחיה תרגסמ תנוכתמב תוראשהה לע הרומ 'םלועב

יוניש םיאצומ ונא ,תוירטיפה תעפוהלו םלועב חוויר ותואל םימידקמה עבטה ירואיתב םיקדקדמשכ
ואציו ... המחה החרזו' :רמאנ ונלצא וליאש ,ןמה תולגתהב םירושקה םירואיתל סחיב בושח
רקבב ותוא וטקליו' : רמאנ ןמב וליאו ,'תוירטפו ןיהמכ אלמ אוהש רבדמה תא וארו הדשל םעה
,ועיפוה המח החרזש ןויכש תוירטפהו ןיהמכה ולאכ אלש .'סמנו שמשה םחו ולכא יפכ שיא רקבב
המחה תחירז .'ךלוהו רשופ היה וילע תחרוז המחש ןויכ' :אתליכמה ירבדכו ,ךפהל אלא
ןכל םדוק .שמשה וילע החרז אל ןמה טקלנ רשאכ .ותולגתה תא אלו ןמה תומלעה תא תנמסמ
,ריסחהל אלו טיעמהל אל ,ולכוא יפכ דחא לכ תחקל ואבשמ םלוא ,רבדמה ינפ לע ןמה תא ואר
יולת היה םויקה ,ןמה לע דקמתה אל רואה .המח לש התנצב תירחשב תירחשב רבדה היה
היהו ןמה לע תחרוז התיה המחש ןויכ .םייניעה תייאר ןוחטיבב רשאמ רתוי הנומאה תילולפאב
המהב לכו םירומחיו םיאבצו םיליא ןיאבו לודגה םיל ןיכלוהו ונממ ןיכשומ ויה םילחנו ךלוהו רשופ'
דרוי היהש ןמ םעט םהב םימעוטו ןתוא םילכואו םהמ ןידצו תומואה ןיאב ךכ רחאו םהמ ןיתושו
,ולוכ םלועה לש תוימויקל תירוטאינימ אמגוד איה ןמב לארשי םע לש תימויקה תרגסמה .'לארשיל
ךרד ןמה לש תוימויקה ךלהמ לא וז הצצה םג .המהבו םדא םייח שוחרל הליחתמ הלוכ האירבהו
רשופ' :ןמה תומלעה ריחמ תא הבוג ,המחה תחירז םע ,האירבה תשיחר לש ימסוקה יארה
.'ךלוהו
דרוי היהש ןמ םעט םהב םימעוטו' :רוחאל רוזחשב תיביטקא- ורטר הרכה ,קר ,תרשפאמ ,וז
ןיאב ויהשכו .רבד ואר אל ותוא םיטקלמ ויהשכו ,ןמה םעט תא םימעוט ויה לארשישכ .'לארשיל
תילולפאב םינותנה רישיה םויקה לצב םייח ,ךא .האבה תירחשל דע ,ךלוהו רשופ היה רבכ תוארל
(זט ח 'בד) 'ךתנע ןעמל ... רבדמב ןמ ךלכאמה' :וב הסוחל יוניע םיבסמ ,תירחש לש הניצבו
,ולסב תפ ול ןיאש ימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא :רמא דח ;יסא יברו ימא יבר - קוספל שרדמהו
.(ב"ע דע ,אמוי) .לכואו האור וניאש ימל לכואו האורש ימ המוד וניא :רמא דחו

לש הרידח יאו ,םיימיטניאה םיסחיה לש תויטמרהה לע תתשומ הרישיה תוימויקה הבסמש יוניעה
יתלבה תופיצרה ידי לע וא ,היארה ידי לע ,םהלש היצזיביטקייבוא ןוגכ ,םהל הצוחמ תודוסי
תוימיטניאב הרכהה לש רואה תחירזמ וב ןיאש ימ יפלכ קר בסומ אוה .'ולסב תפ' :תנתומ
ולסב תפ ול שיש ימ לכ' לודגה א"ר ירבדכו ,הנומאה (ןטק) רסוחמ ,םצעב ,והזו .הרישיה תימויקה
.(ב"ע חמ הטוס) 'הנמא ינטקמ אלא וניא - רחמל לכוא המ רמואו

אלש הרישי הנזהל השקבכ 'םלועב חוויר יהיו ןוצר יהי' :ינוח לש ותליפת תבלתשמ וז תעבטב
,הלוכ האירבל תויחה תמרזה תא הלגמו רשופו ךלוהש ,'ךביעריו 'ךנעיו' אלל ,'ןמ'ה ייוניע ךותמ
ותוא ,דיחיה ןבה תליפת .םוקיב חיפמ אוהש תויחב הרכהו ,שמשה תחירז םע דרויה 'ןמ' אלא
לש יללכה סיסבה לע ,םינבה הליפתב תבלתשמ ,באה קובחבש תוימיטניאב ריכמה ,הנומא שיא
אתיירבב חורה .ותוא םייקמה לאה םע וסחיב ,םלועל ירוטיינימ םגד הוהמה ,תימואלה תושיה
ןיב םיסחיה תרגסממ הרישיה הנזהה תאו ,םשגה תא קלסל האב אל ,םיבעה תא רזפל האבש
ואציו ,רטמה ךותב המחה תא תחרזה י"ע ,החוורב יוניעה תא ןקתל האב אלא ,םלועהו לאה
.ולוכ םלועה תא הפיקמה תויחב תוירבה וריכיו ,שמשו םשג לש בוליש םהש תוירטפה

לא ,תוירטפה יטקלמ תא תולעהל החילצמ ינוח תליפתב ,םויקב הרכהה ,םשגב רואה רוביע ,ןכא
לש הפיקמה הנטבב ,םינבה םע ןבה לש תרבועמ הליפת תאצויי םשמ ,תיבה רהבש באה קיח
:תימואלה תושיה

?לגעמה ינוחל תיזגה תכשל ינב וחלש המ ר"ת
(ל-חכ ,ב"כ בויא) רוא הגנ ךיכרד לעו ךל םקיו רמא רזגתו
- הלעמלמ ךרמאמ םייקמ אוה ךורב שודקהו ,הטמלמ תרזג התא - רמא רזגתו

ךתלפתב תראה לפא היהש רוד - רוא הגנ ךיכרד לעו
ךתלפתב ותהבגה לפש היהש רוד - הוג רמאתו וליפשה יכ
ךתלפתב ותעשוה ונועב חשש רוד - עשוי םיניע חשו
ךתלפתב ותטלמ יקנ היה אלש רוד - יקנ יא טלמי
ןירורבה ךידי השעמב ותטלמ - ךיפכ רבב טלמנו
הלודג ןירדהנס - המואה לש גוציי אלא ,םהיכרצ לע םיננולתמ ץובק רבכ םניא םיחלושה
,בויאב קוספה שרדמ םהש םהירבד .הניכש הנחמל ךומס תיבה רהב ,תיזגה תכשלב המוקמש
העישוהש ,היבגהש ,הריאהש הליפתה לע ,הידוהו חבשו ,הליפת לש ןונגסבו סומתירב םיאצוי
קסע דוע ינוח לש ותליפתל ןיא .יקנ היה אלש רוד ,ונוועב חשש רוד ,לפש רוד ,לפא רוד ,הטלימש
תרכה לש תראומה עקרקה לע תושגפנ םהיתוליפתו ,תבחרומ תושי -רוד םע אלא ,רובצ םע
ותראה ףאו ,םימשגה לש הליפאה הסיפתב איה רודה לש ותולפא .באה קיחב ימיטניאה םויקה
םימשג תדירי וז אב רב הייח יבר רמא רוא הגנ ךיכרד לעו' ,םימשגבש רואה תרכה לש ףוקש איה
רה ימורממ תוירטפהו ןיהמכה הדש לא ותלפשה ףא .(םש 'ורי) 'ורוא ןנע ץיפי בע חירטי ירב ףא
דוע םיטלמנ ןיא ,התעמ .רישיה םויקה לע ,םימשגה לע רואה הגנ תע תהבגומו תרזוח ,תיבה
:השדח היארב םיעשונ םה אלא ,םהל עיפשהש םימשגו הבוט בורמ ,באה קיחמ הנומאה ירסוחמ
.תוידוהו תוכרבב .םלוע ורובטמ קוניל םירזוחו ,'ותעשוה םיניע חשו'

:םויסל השרדה תבחרומ ימלשוריב

ךתישארמ ךדיב ויהש םיבוט םישעמו תווצמ תוכזב ,ךיפכ תורירבב -ךיפכ רובב טלמנו
רמא אנמ יבר ךתדלוי רמול דומלת המ ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי :רמוא בותכה ךילע
(א"ע זס ,י ג ,תינעת ,ימלשורי) 'ךתעש :רמא ןוב 'ר יב הסוי 'ר ךתמוא

לא טולמה ,םעפה .באה לא טולמל באהמ טולמ טושפ ןוקית ןאכ ןיאש ,םיאור ונא וז הבחרהב
לש ימלשוריה תייגוסב בולישה .'ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא ךב חמשי :םאה תרגסמב אוה באה
אטחתמה ןבל חטש ןב ןועמש חלשש םירבדה םוכסב רופיסה תואסרג לכב יוצמה ,ילשממ קוספה
תיארקמה ךפשה תדוקנ לא ונתוא הליבומ ,תיזגה תכשל ינב לש םתליפתב ,םימשבש ויבא ינפל
לא ונעגה ןאכ .הכ דע רזחשל וניסינ ותוא ,ילאוטסקטה בחרמה בצוע ונממש ןייעמה תא הוהמה
.םימשבש באהו םאה ןיב םיסחיה ךרעמ אוהו ינונגעה טסקטב ונאצמ התוא הינשה תורזה רושיפ

תושי התוא (םאה) המואהו באה לש םיסחיה תרגסמב הרושק ויבא ינפל אטחתמה ןבה תליפת
- םאה .הלוכ האירבה לא םלועה לא ויסחי תא תפקשמה תירוטאינימ הרוצכ איהש תימואל
(הליפתה) תורשקתהה .רוביצה וא דיחיה תואיצמל המידקמה הייווהה ,העשה - תדלומה -המואה
היירבהו באה ןיב תימסוקה תוימויקה יסחי סיסב לע איה ,םינבה רובצ לש ןהו דיחיה ןבה לש ןה
תוימויקה לש יגולוטנואה דבורה לא הצירפ .רוד םה םינבהו ,םע תויהל ךפוה רוביצה רשאכ ,הלוכ
ןיבש םיסחיב ,קר ,הניא ,האטחה לכ .חלשש המ חטש ןב ןועמש חלש ןכ לעו ,הנכסה ןמ הב שי
ישונאה םויקהש ןויכ אלא ,םינומיר םעפו םידקש םעפ ,ןנוצ םעפו ןימח םעפ שקבמש ,ןבל באה
לע אטחתמה ןבה .תימלועה הינומרהה לש רוערעב הנכס שי ,האירבה ללכ לש תוימויקב רושק
הבשנ דימ' :ול הנענ עבטהו 'םלועב חויר אהיש ןוצר יהי' :שקבמ אוה ןכ לע ,תאז ןיבמ ויבא
.תוירטיפו ןיהמכ אלמ אוהש תיבה רה וארו המח םהל החרזו םיבעה ורזפתנו חורה

הבכישהו ,תיבה רהב ןמה יטקלמ לא ילאוטסקטה עסמה תא ץעונ י"התכ לש יטקלקאה חסונה
אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו' :םימיה תירחאב םויקה תישאר לש תיסיסבה
תוימויקב תובלתשהה ידי לע םתאופרו םתויח תא םילבקמ לאה יארי .(כ ג יכאלמ) 'היפנכב
תוימויקב ובלתשי אל רשא העשרה השועבו םידזב ןכ ןיאש המ ,היפנכב םתוא תסנוכה תימסוקה
םהיבא חמשי אל םהילע .'ףנעו שרוש םהל ראשי אל'ו ,רונתכ םתוא טהלי םויה האירבה לש
תייוהב תובלתשהב ,באה לע קפרתהל עדויש תיבה ןב ינוח לע ,לבא .םתדלומ אלו םתמוא אלו
:רמאנ ותומכשו וילע ,המואה תייווה סיסב לע םינבה תליפתב ןבה תליפת תא רבעל ףאו ,םאה
.'ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא ךב חמשי'

ישרדמה עקבה תריציו -יארקמה ךפשה תודג לע -ינונגעה טסקטה
ןמ רתוי אלו תוחפ אל ,תרגסמל ול רחב ינונגעה טסקטהש אצוי גצומה יבחרמה טוטרשה יפל
ללחכ - המואה - םאה .ןגועמ אוה םהב םיישרדמה םיבחרמה תא הניזמה רתויב הקומעה הדוקנה
.םימשבש באה לע (הליפתה) ןבה תוסחייתהל ילאוטסקטו יגולוטנוא
,הליפת תויווה ינימ השולש הכות לא תזכנמ ,ללפתהל תסנכה תיבל ךלילמ תבכעתמה םאה
אנינח 'ר אוה תיבה ןב תליפת האב- ליעלמ :טסקטה לש םינושה וידברמ הילא תוכפשנה
תליענ תעש איה ,תיהולאה ןוצרה תיווה תכלוהו האב ,ומע דחי .המח ותצלחש קוניתה תאייחהל
תאייחהל ותליפת השעמל המידקמה ,םילקדה ישארב תיארנ שמשהש העש התוא ,םימש ירעש
ותליפת תצרופ- הטמלמ .םימשגה תדרוהו םיתמה תאייחהל והילא לש ותליפת השעמלכ ,םינבה
.הליענה תעשב אירבמה קוניתה לש ותומדב תרבעתמו ,ינוח אוה ,ויבא ינפל אטחתמה ןבה לש
תונוכתה תא תפשוח ,תינעתב םיטסקטל ,תוכרבב אתיירבה ןמ תילאוטסקטה הכישמה
שמשה :םיימסוקה םויקה ירדס תרגסמב ,ןבה לא באה ןמ ,האייחההו םויקה לש תויגולוטנואה
ןויכ -תותשל םימ ונל לאשו המח ותצלח - םימש ירעש תליענ -החנמה הלעמ -תונליאה ישארב
םהל ואיבהו ,תיבה רה תא ,רבדמה תא וארו ,המחה החרזו -ךלוהו רשופ היה המח וילע החרזש
םאה לע קוניתה תוקפרתהב ,ןכל םדוק ,וניארש תילאוטסקטהו תיעמשמה תורזה .תוירטפו ןיהמכ
אשונה (אנינח 'ר) תיבה ןב תליפתב (ינוח) באה לע ןבה תליפת תא תגזממ קר אל ,באה לע אלו
בוכיעה ,אלא .האירבל ףיקמה םויקה- המידקמה העשה - תדלומה -םאה תייווה תא ומע
תליפת תא םג םאה תייווה ךות לא ףרוג ,באה ןמ םויקה תעיבת תא ומע אשונה ,יתוקפרתהה
שמשה ,םאה תייווהב .םימש ירעש תליענ תעשב איה ףא הנותנה ,תסנכה תיבב רובצה
.המואה תליפת תא םא יכ ,רוביצה תליפת תא אל היפנכב תאשונ ,םילקדה ישאר לא תממורתמה
יחתפ לא התוא םמורמ ,היפלכ באה דצמ ףיקמה ימויקה סחיב הרכהה רשא ,תימואל תושי התוא
.ולוכ םלועל הכרב אצוי םשמ ,הבדנו ןוצר
םריבעהלו ,רובצה תליפתל תסנכה תיבל ךליל הנממ עונמל ,ומא לע קפרתמה ןבה חילצהשמ
,תיבה רה יטלמנו ינוח לש והשעמב ונראיתש היצאוטיסל םיליבומ ונא ,המואה תליפת סיסבל
,דיחיה תליפת תדכלתמ ,ןאכ ףא .הזב הז םתליפת הדכלתנ ,תיזגה תכשל ינב תויהל ורזחשמש
.דחאכ תאצויו ,הניכש לש הליצב רובצה תליפת םע
,יוצמ והומכו ,'אוה ךורב שודקה ינפל לדיא הרמא' :לארשי תסנכ ,המואה - םאה ונינפל ,ןכ םא
המויקש םינבה לש תיללכ תושי התוא .ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא' :ל"זח לצא ,הברה
ףאש ,ןונגע לש קוניתה לא ונריזחמ ,הז .'םימשבש וניבא' :ויפלכ תבכ התוא הכפוה ,באל סחיב
אוהו ויבא ינפל ןב אוהש -ינוחכ והומכ -ללפתמה באהו הלוחה ןבה תווצקה ינש תא םייקמ אוה
.ה"בקה לש וינבל באכ

ינונגעה טסקטה תלחתהו םויס - המודקה תודיסחהו -םאהו באה תיינומרה
ןוצר יהי :תורחא םילמב העמשמ 'ךינבמ חור תרוק אצמתש ןוצר יהי םימשבש וניבא' :הליפתה
ךמאו ךיבא ךב חמשי' :חתפמה קוספ ךפה ונינפל ןיא םאה םיהות ונאו .וינבב חמשי באהש
תסנכ לש התליפת לא ,קפרתמה ןבה תוצרפתה ןכות אלא ,וז הליפת ןיא יכו ?'ךתדלוי לגתו
אצומ ינאש םשכ' ?לארשי וינבמ חור תרוק אצמיש באה ןמ שקבמו ,הליפתב וידי טשופש ,לארשי
ותעשוה ... ותהבגה ... תראה לפא רוד' :ול ורמאש ,וינבב חמש ינוח אבאש םשכ 'ינבמ חור תרוק
.'ותטלמ ...
:ינונגעה טסקטה לש םויסה תאירקל הינש תורשפא שי םנמוא

:אטחתמה ןבה לש ותליפת וז ?הרמא הליפת המו ,ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
שדוקה חורו ,ךינבב חמשתש - 'ךינבמ חור תרוק אצמתש ןוצר יהי םימשבש וניבא'
:רמואו בישמ
הז ינבב חמש ינאש םשכ- 'ינבמ חור תרוק אצומ ינאש םשכ'
אוה ,המח ותצלחש קוניתב ףקתשמה הז אוה ,חור תרוק ונמיה אצומ םימשב באהש ,הז ןב
סופיט ותוא .'ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא ךב חמשי' חטש ןב ןועמש ארק וילע ,אטחתמ קונית ותוא
םתוימויק רשא ,ינוחכו אנינח 'רכ ,םיאנתה ידיסח דעו והילא ןימל ,לא ארי ,תיבה ןב ,דבע לש
.לאה םע הסחיב תימסוקה תוימויקב תוזחאיהה סיסב לע תוימויקב תבלתשמ תינדיחיה

תחיתפ םע קר אל היעב ול ןיא ,וז תיגולוטנוא הבכשב תמייקתמ ינונגעה טסקטה תויחש ןויכ
םינממסה ןמ ששוח וניא אלא ,ל"זח תורפסב השעמל החיתפ תנוכתמב יושעה ,והשעמ
אירורב' לש השעמכ והומכ 'בוט םש לעב לארשי 'ר לש ותב לדיא' השעמ וב םייוצמה םישדחה
השעמכו ,יאכז ןב ןנחוי 'רו לאילמג ןבר לש ונב השעמכו ,'ןוידרת ןב אנינח יברד היתרב
.אטחתמה ןבה

וניב ןיא ,ינונגעה טסקטה ויתחת ריעבהש ישרדמה ןשבכה רוכב ,בוט םש לעב לארשי 'ר ךתוהשמ
תורפס תא םהישעמב םיאלממה םידיסח ראשו ,ינוחו ,ןוידרת ןב אנינח 'רו ,אסוד ןב אנינח 'ר ןיבו
.םולכ אלו ,ל"זח

תעפעפמה תמאה לע רבד תרמוא הניא ,ר"זא לש טסקטב הרתונש תירוטסיהה הדבועה
תוירוטסיהה תורוצה תא לטבל אב וניא ינונגעה טסקטה ,ןכל .הירוטסיהה ישעמ תיתחתב
וימרז לע םלש ידוהי םלועו ,ט"שעבה תודיסח תמגודכ ,תושדחתמה תוישונאהו תויתוברתה
וניינע לכו ,ןניעב ראשהל תולוכי ןה .ל"זח תפוקת רחא שבגתהו ךלהש םיאריהו םיינוליחה
.םהמ תקסופ אלש ,תיגולוטנוא היוה התואו םישעמה ןיב יתוברת-יתרכה ללח ותוא לוטיבב

.יגולוטנואה םצופיש םדוק ,םתיירב בצמל טלחומ רוכינ ,שדח ללח דחא דצמ רצוי הז ללח לוטיב
הרוצ רוביעל ,רבד לש ופוסב ,האיבמ ,השדח תיגולוטנוא עקרק לע תשדוחמה םליתש ,ינש דצמ
לש יתוברתה םוחתל ל"זח תאו םתוא הסינכמה ,םישעמ םתואו ,הירוטסיה התוא לש ןונגסו
.שרדמה