תומודאה םיילענה

רמרק יכדרמ

ו"נשת ,ט"כ עובמ.הינמורמ אוהש יתנבה ולש שידייהמ .ותשא לע יל רפסל ליחתהו דחא םוי ידרשמל סנכנ ןקזה

יתבקע דחא םוי .ןמז הברהל תמלענו הלאכ תועצעוצמ םיילענ המש איה .רחא רבג הל שי"
.ןלטב םתס אוה - הנוכשהמ ריכמ ינא ותוא .ותיא םש תבשוי התוא יתיארו קראפל דע הירחא
םינש רתוי .הלש תודיגבהמ לבוס ינא ןמז המכ גשומ ךל ןיא .םייתש תחא התוא בוזעי אוה
ינאו ,דובכב יל וראשנש םינשה תא תויחל הצור ינא וישכע .ראתל לוכי ךומכ ריעצש הממ
."טגה ינפל וליפא תובא תיבל לבקתהל יל רוזעתש הצור

קר םינשה ךשמב וב ומשר ,ינפל קיתב ולפיטש ,םיילאיצוסה םידבועה .ינפלש קיתב יתנייע
רובע ףסכל השקבה ,םיבר לצא ומכו ,ףרוחב תוכימשלו טפנ ירונתל תושקב ומכ תושבי תורעה
שמחו םיעבש ןב רדנבש יתבשיח קיתבש הדילה יכיראתמ ריהמ בושיח יפל .תמייק אלש תרזוע
.שולשו םיעבש תב ותשאשו

םלועמ .םירבג םע בבותסהל םואתפ ליחתת שולשו םיעבש תב השאש המל ,רדנב רמ ,יל דיגת"
".התיבה םכילא אובל יל ןת ,תושעל המ טילחנש ינפל .הזכ רבד לע יתעמש אל

ילע ןכלו יתד םדא אוה הפיכ שבוח אלש תורמלש ,יל ריבסהל ליחתה אוה .דיימ בזע אל אוה
ותוא ךופהתו לכה תא בבוסת איהש םושמ ותשא םע חחושאש םעט ןיא .וירבדל ןימאהל
ררחתשהלו תובא תיבב חוטב םוקמ אוצמל הז הצרש המ לכ .חומה תא לבלבתו ,רופיסב עשרל
ךישמהל תע התואבו וליבשב תובא תיב רובע םלשל םיכסת אל היריעהש ול יתרבסה .הנממ
םה דוע לכ םהינש תא שמשל רומא הרידה רכשש תויה ,ותשא ליבשב הריד רכש םלשל
רודיסל גואדל היהי רשפאו םהיקית ודרפוי זא קרו טג גישהל םדוק םהילע היהי .םיאושנ
."עדוי ינא" :רמאו בס לש ןיבמ ךויחב יב טיבה אוה .םהמ דחא לכ רובע דרפנ

דע תולבוי חקל יל ירה ?'עדוי ינא' רמאשכ ןווכתה אוה המל .יתובשחממ הפרה אל הזה רדנבה
ךיא .תילאיצוסה הדובעה תכשל לש תיליוואהו תלברוסמה היטרקורויבה יכבנ תא יתחנעפש
?'עדי' אוה

סנכנ ,תוכוראה וייח תונשב הברה ךכ לכ הארש רחא ,שישי ינמור ידוהי ותוא .לרוגה קוחצ
וייח תונש תאו תוכוראה ויאושינ תונש תא ,םתס ךכ ,יידיב דיקפמו ידרשמל אקווד םואתפ
לופיטל יארחאה ילאיצוסה דבועה הרקמב ינאש הדבועה לשב קר תאז לכ םאה .ול ורתונש
לש היטרקורויבה לש תויתורירשה לשב ולרוג ערכוי םאה ?רג אוה ובש זוחמב םישישקב
?הייריעה

אל תרחמה םויב .ותשא תא שוגפל יתיפיצ ;רוקיבל יתיכיח .םימוי דועל עבקנ תיבה רוקיב
חילצה אוה והשכיא .רדנב לע םשור התשע אל ללכ וז הדבוע לבא ,הלבק תועש יל ועבקנ
.סנכיהלו רעשב ןוחטיבה שיאמ קמחתהל

אוה .רעסנ היה אוה .ירבדל סחייתה אל אוה "?סנכיהל ךל ןתנ ימ .םויה הלבק תועש יל ןיא"
ול התיה ".לכה תא ןיבת וישכע .ילש תיקשב הפ לכתסת .תוחכוה יל שי" :םגמגל ליחתה
עבצב בקע ילענ גוז ףלש אוה ךכ לכ ול הרקיה תיקשה ךותמ .רפוסב םילבקמש גוסהמ תיקש
.םודא

העגתשה תאזה הנקז הנוזה .קראפב לייטל הל תכלוה איהו תכלל הלוכי ישוקב איה ,הארת"
ןושיל ךלוה ינא .יליבשב הז השוב הזיא גשומ ךל שי .הריעצ בוש איהש הל תבשוח איה .ירמגל
רבכ ינא יכ יל תגעולו יתוא תללקמ איה .התיא תויהל לובסל לוכי אל ינא יכ ילש םידליה לצא
ירבעל ףפוכתה אוה "ןימ" הלימה תא רמאשכ) ".התיא ןימ יסחי םייקל ,עדוי התא ,לוכי אל
?הפצמ איה המל .שמחו םיעבש ןב רבכ ינא" .(רבשנ ולוק תאז תורמל .שחול ותוא עמשאש ידכ
."תובא תיבב םוקמ יל גישת ,ןנחתמ ינא ,ךממ השקבב ,םילענה תא תיארש ירחא ,וישכע

 םיחנזומו םידדוב ,םירחא םינקז יל ויה .וינפל הכורא המישר שיש ול ריבסהל יתלחתה
יניינע תא רדסא - םירחא םירוגמ אוצמל היהי רתוי חלצומ ןורתפ .הנשל בורק םיניתממש
שורד ןישוריגל םג .עגרב וב היעבה תא רותפל ןתינ אלש ול יתרמא .טגה ירחא הרידה רכש
.דחוימב םיזרוזמ ןישוריגב העודי הניא םילשוריו ,ןמז

.רדחב שגרומ תויהל ליחתה ןחירש קירבמה עבצה תולעב םיילענב טיבהו ךדכודמ הארנ אוה
םע רבכ קיספת" :יל עירפה אוהו יתדובעל רוזחל יתיצר - יתונלבס תא דבאל יתלחתה
ידכ הלאה םיילענה םע ילע םינוממל ךלא ינאש ,הפצמ התא המ" .ול יתרמא ,"הלאה םיילענה
רבדנ ךכ רחאו ךתשא תא תוארל אובא ינא .השקבב ,התיבה ךל ?תובא תיבב םוקמ ךל גישהל
אלש יתיוויקש ,איה תמאה ."תושעל רשפא המ הארנו ילש חקפמה םע רבדא הז רחא .בוש
רופיסה םע רדנבו ,הככ םג הדובע קיפסמ יל התיה .תובא תיבב אלו ןישוריגב אל ךרוצ היהי
דע ךכ בירל וכישמי דועו הנש םיעברא רבכ םיבר יאדווב ירה םה .ללרוטמ תצק יל הארנ ולש
התא םא .ךתוא קר ,דחא ףא יל ןיא .ךל הבר הדות ,הדות" :רמאו המ לפשומ הארנ אוה .ףוסה
,יתימא ידוהי התא לבא .יל רוזעל ךרטצת ,תובוחרב ןשי ,השובמ תמ יתוא תוארל הצור אל
."האור ינא

תא יתניימדו ידרשמ ןולחל דעבמ םשגב יתננובתה .ול יתינע אל .רדחהמ יטיא דעצב אצי אוה
יתיסינו ילש הדובעה ןחלושב יתלכתסה .הירטמ וא עבוכ אלל עיגה אוה .וטיאל ךלוה ןקזה
דילש אסיכה לע תחנומש בל יתמש םואתפ .רדנב ינמורה לש ותעפוה ינפל יתקסע המב רכזיהל
.םיילענה םע תיקשה ינחלוש

טושפ בוחרה ,הנוכשה תא ריכה אלש ימל .תואלחנ תנוכש לש יסופיט בוחר היה םהלש בוחרה
יחרזמה ידוהיה לש םילשורי תאז .םיבר םיקיתו םימלשוריל ףא רז היה ויפוא .םייק היה אל
םיעבראה תונשב ועיגה םילועה לש םבור .דועו ןמיתמ ,הירוסמ ,סרפמ ,ןאטסידרוקמ הלעש
.רתוי תושדח תונוכשל ובזע וססבתהש םהידליש רחאל רוחאמ וראשוהו םישימחהו

היתובוחרב ריית ומכ יתכלה .יליבשב השדח היווח התיה תואלחנ תנוכשו דיקפתב שדח יתייה
ישונא ןווגמ וא הלאכ םיתבב יתלקתנ םרט ךא םילשוריב םינש הרשע םיתש רבכ יתרג .םירצה
תונטק תוליו דיל םיבולע םיפירצ .םימעפ תואמ ונקותו וצפוש םיתבהש היה המדנ .הזכ
אבסה לצא רוקיבל םידכנה תא םיאיבמש םידליה - תינוכמ הרבע םעפ ידימ .תוצפושמו
.הנשיה הנוכשב אתבסהו

 אצוממ הנקז השיא אלול ותוא אצומ יתייה אל םלועל ,ףתרמ תרידב ורג רדנב גוזה
."םינקזה םיזנכשא"ה לש הרידל יתוא הליבוה איה .םתריד רבעל יתוא הנוויכש ,ינאטסידרוק
תובוח הבוג וא רטוש .םהלש ילאיצוסה דבועה ינאש הל יתרמאשכ יל הנימאה איהש המדנ
.תיבה לש ירוחאה קלחב הרידל הסינכה תא שפחמ ומצע תא אצומ יאדו היה

תא התארשכו תונדשחב יתוא הנחב איה .תפשנתמו תמשנתמ תלדה תא החתפ רדנב תרבג
הפשה תעמשנ רז המכ יתשחו שידייב הל תונעל יתלחתה .שידיי רבדמ ינא םא הלאש ינקז
יתבשה .יתאב המל הלאשו אסיכ האצמש דע תויטיאב התדיד איה .תואלחנב ןאכ תאזה
הריד םיכירצ ונחנא" .הרמא איה ,"ןכ" .תויעב םהל שיש רפיסו דרשמב ילצא היה הלעבש
."תוגרדמה םע הלוכי אל רבכ ינאו תכלל רבכ יל השק .תרחא

וליחתה םה ,ותשא רבעל ףוטח טבמ ףיעהו "םולש" ירבעל ריטפהש רחאל .הלעב סנכנ םואתפ
העטק רדנב תרבג ,ידיצמ תוחונ יא לש תוקד המכ רחאל .תינמורב תוינלוקב םהיניב חחושל
יתיאר "?רכוס המכ .הת סוכ ךל השעא ינא ,אוב" :שידייב יל הרמאו החישה תא תוימואתיפב
יניינע םע קסעתהל הרמגש דע .התעצהל יתמכסהו ,םיניינעה קמועל תדרל תונמדזה ינפל
םע תוחישב תופוכת הרוקש ומכ .ותוא יתלאש "?ץראל תילע יתמ" .הלעב םע יתטפטפ ,התה
.עומשל יתיצר אל .האושה תועווז תא ינפב ללוגל ליחתה אוה ,ורוד ינב ,הפוריא יאצוי םידוהי
םיצאנ ירופיס עומשל אל יל שי תוכז וזיאו םידוהי ונינש ירה .עוקת יתייה .יתבשקה לבא
םכרד קר הז תא יח ינא םא םג ,ןכ םג התוא תויחל ילעו תאזה תואיצמה תא ויח םה .תוומו
םיטרפהמ טרפ םוש ינממ ךסח אל אוה .ףוסוליפה ןמ רבד היה אל רדנבב .םהלש םירופיסהו
ארונה קרפה תא ירובע ושיחמה םתוא רפיסשכ וב ןנובתהלו וירופיס תא עומשל .םיעיווזמה
חונ יל היה אלו םיחונ יד דימת ויה ייח ירה :םשא ישגר יכותב יתשח .ונלש הירוטסיהב הזה
.הזה לבסה לכ םע דדומתהל

.םימח םימ לפסו הת קיקש ידי לע רצענ רלטיה .המייתסה החישה .התה םע העיגה איה

הצור התאש רמוא התאו ,תוגרדמ ילב הרידל רובעל הצור איהש תרמוא ךתשא ,רדנב רמ"
ידכ הארנכ ,תינמורב וז לע הז קועצל וליחתה זאו ,הכובמב וזב הז וטיבה םה ,עגרל ."שרגתהל
ןימאת לא" :שידייב ,רובידה תושר תא החקל איהו רדנב תרבג לע יתלכתסה .ןיבא אלש
ול םתתנש דייסרייפה םע השע אוה המ עדוי התא .ןרקשו בנג אוה .ולש הלימ ףאל הזה יאמרל
אוהש בשוח התא .ונממ לודג רתוי בנג םלועה לכב ןיא .הדוהי הנחמב ותוא רכמ אוה ?דעסהמ
.םיכלכולמ םיקסע הזיאב ךבוסמ היה דימת אוה ?םואתפ המ ?םידליה וא יתוא סנרפ םעפ יא
."םיקפקופמ םיסופיט ינימ לכ םע בבותסמ קר אוה םויה לכ ,הזז ישוקבו הנקז ינאש ,וישכע

הנוז םתס איה" :ורות וישכע ,וינפ לע ינצחש ךויח קרו הלאה םיפודיגה לכ תא עמש רדנב
ינא ,לילו םוי התוא תרשמ ינא .זוזל הלוכי ישוקב איה .הנממ םישייבתמ םידליה .החודו הנקז
."תיבב אל ינאש ןועטל הפצוחה הל שיו ,תוקנלו לשבל ךירצ

,החרצ איה "!רקש הז" .םיענ אל טלחהב היה הזה רופיסה לכ ילו ,תושק הבלענ רדנב תרבג
לאשת .םולכ השוע אל תאזה המהבה .יל רוזעל םוי לכ תסנכנש ,הנבש ,ילש הרבח ,השיא שי"
."ותוא לאשת ,דעסהמ ול םתתנש דייסרייפה הפיא ותוא

תורטמל יתוא םילצנמ ךיא יתשגרה ינא .לעבה רבעל ונינפ ונינש ,ןווכתהל ילב ,המ םושמ
ינשה רדחל ץר אוה ,ודעב רוצעל יתקפסהש ינפלו .ולקשמ יוויש תא עגרל דביא רדנב .םהלש
םירונתה תא םירכומ דעסה ילבקמ בור ?הזה רונתהמ יל תפכיא המ .רונתה תא יל איבהל ידכ
הזש ןימאהל היה השקש ןשיו דולח ךכ לכ טפנ רונת וידיבו רזח אוה .עודי הז .םהל ונתנש
גוז לש םישוריגל ךייש הז לכ המ לבא .ןכל םדוק םישדוח המכ קר ול ןתינש רונתה ותוא
?תובא תיבל וא םהייחל םיעבשה תונשב

דוע ותוכזב חיוורהל הסינ ,ולש דולחה רונתה תוכזב רשוי תדועת לביקש ענכושמ ,רדנב וישכע
לע התוא לאשת ,התוא לאשת ,תמאה תא תעדל הצור תמאב התא םא" :תודוקנ המכ
םירבג שוגפל עליקצוצ הזיא ומכ םיילענה םע תכלוה איה לבא ,תכלוה ישוקב איה .םיילענה
."קראפב

הזה עגושמה המ ?םיילענ ולא ?םיילענ" :ויתוזרכהב קפס ליטהל התסינ רדנב תרבג הלחתהב
עגושמ" :הלעבל הרמאו היתפש לע היתועבצא תא החינהו היפ תא החתפ איה זאו "?רבדמ
"?ילש םיילענה םע תישע המ !ךומכש

ןתוא ריזחא .ילצא ךלש םיילענה" :יתטלפו יתיא ןתוא איבהל יתחכשש עתפל יתרכזנ וישכע
."הנושארה תונמדזהב

.רדנב תרבג הרמא "הלאה םיילענב יתכלה אל הנש הרשע םיתש"

זעמ ינא ךיא .יתרמאש המ לע יתטרחתה דיימ "?תורסח ןהש בל תמש ךיא זא" :יתינע הזל
הלשאפב עקוש ינאש ךות .שפוטמ ךכ לכ ןיינעב קסעתמה ןטק שלב ,םכחותמ ךכ לכ תויהל
.ןוחצנ לש ךויח שבל ומצע רדנבו דאמ תלפשומ התארנ רדנב תרבגש יתנחבה ,ילש

םתוא יתבזע .דרשמל בושל ילעש יתצרית .םשמ קלתסהל ילע היה .ילע קיעהל ליחתה רדחה
.בורקב םהילא בושאש יתחטבהו

התע הזש ןימאהל יל היה השקו תואלחנה תובוחרב תיחרזמה הריוואב רייסל יתינהנ ץוחב
.שידיי םירבדמ ובש םוניהיגמ יתאצי

םישישק גוזל םיילענ גוז בישהל ליחתמ ילאיצוס דבוע לע היה ,יתרכה התואש םילשוריב
םע תלואגל ולש לעה תינכותב ל-אל זא ,יל אל םאו .ינויגה יל הארנ והשכיא הז .הינמורמ
.הסנרפ תאז םג ,םייתניב .לארשי

 יל הרפיס איה ,ןווכתהל ילבמ .םיילענה תא תחקל ידכ הלבקה תועשב ילא העיגה רדנב תרבג
אוהש ,רבג רותב םולכ הווש אל רבכ יכה ואלב הלעב יכ ושרגתיש ףידע תאז לכב התעדלש
.טנטופמיא

ילואו תמאה תא תולגל לכואש הווקתב ,השיגפ ותיא יתעבקו ,םילשוריב רגש ןב היה רדנב גוזל
טושפו הנש שמחו םישולש רבכ םיאושנ ויה םה רבד לש ופוסב .ללכב םישוריגה תא עונמל ףא
ותורשפאב התיה אל יכ ,ברעב התיבה ילא עיגה ןבה .וזמ הז םידרפנ םתוא תוארל לבח
ומיא דצמ לוכיבכ תויורפרפתה לע םירובידהש ,רמא אוה .הדובעה עצמאב החישל תונפתהל
יתלב םייחה תא השוע טושפ ויבא .ויבא לש ףוריטל רורב םוטפמיס םהשו תויוטש םה
תכשלמ הרידה רכשב הרזעל תיאכז ומיא היהת זא .ושרגתיש רבכ ףידעו ומיאל םיירשפא
םוקמ תברקב הייונפ רדח תריד לע עדי אוה .ויבא רובע השעייש רודיסל רשק ילב ,דעסה
.וילא הבורק רוגת ומיאש הצר דאמ אוהו םינומטקב ותרידל

,תובאה תיב לש הנתמהה תמישרל ומש תא סינכהל יתחלצה .םעפ ידימ יתוא תוארל אב רדנב
.טגה תא ולבקיש ירחא הנתמהה תפוקת תא רצקי הזש הווקתב

.םיכילהה וזרוזי ךכ ידי לעו ,בצמה רבסוי ובש ,ינברה ןידה תיבל בתכמ בותכאש ושקב םה
הכסח ילש תודעהש יל ררבתה רתוי רחואמ .דיעהל תנמ לע ןידה תיבל יתנמוז ךכמ האצותכ
ינב ןיבש המאתהה רסוח תכסמל ןיזאה םינברה תווצ .ינברה ןעוטה לש החרטה רכש תא םהל
אל תודיגבה יבגל לעבה לש תונעטה לע .קופקפ לש תמייוסמ הדימב ,םהינפב יתללוגש ,גוזה
לש תועט ןקתל םיצור םהש תוטשפב ורמא גוזה ינב .םיילענה יבגל םג ךכו הלימ יתרמא
ןיבמ ןקזה לש וינפ לע רכינ .םולשב ךא דרפנב םהייח תיראש תא תויחלו הנש שמחו םישולש
רבעל הנפ אוה ,םהיניב תועדה יקולח תא בשייל רצק ןויסנ ירחא .ול באוכ ןיינעהש םינברה
הבושת לביקש רחאל (?שרגתהל םיצור םתא םאה) '?ןטעג טליוו ריא" :שידייב לאשו לעבה
אוה ,ותלאשל ההז הבושת לביקש רחאל .הלאשה התוא תא התוא לאשו השיאל הנפ ,תיבויח
.תריינה קר הראשנ יליבשב .דרפנב דחא לכ ןידה תיבמ ונאצי .(םישורג) "טעגעג" ריטפה
.ירוחאמ ףסונ קיתש יתחמש

ירוקיבב וא בוחרב וב יתשגפש הרק ןכלו ,יתיבל בורקה ינוריעה תובאה תיבב רוגל רבע רדנב
ירבוד טעמ ויהש תויה .םואבנירג בקעי םשב קיתו ימלשורי היה םש רחא רייד .תובאה תיבב
דחא תבש ליל .ודדייתה בקעיו רדנב ,ללכב םירבג טעמ םצעבו ,תובאה תיב ירייד ןיבמ שידיי
זירכה רדנב .םידידי םהש יתיליג זאו ללפתהל יתגהנ ובש תסנכה תיבל רדנב תא בוקעי איבה
.ועישומ לעכ בקעי ינפב ילע

הכחמ ןקזה םואבנירג בקעי תא יתיאר דחא םוי זאו .ףלח הנש יצחש רמאנ ;ףלח ןמזה
,ימולשל אוהו ומולשל יתלאשש ירחא .פמרט ול יתעצהו ,תובאה תיב דילש הנחתב סובוטואל
.ףתושמ ןועמב השורדה תעמשמל לגתסמ ותוא ןיימדל השק יל היה .רדנב לע ותוא יתלאש
.הנע אוה ,"ותשא לא רזחו בזע אוה ?אוה"
."ושרגתה ירה םה" ,יתלאש "?תויהל לוכי הז ךיא ?םואתפ המ !המ"

תא הז וריכה םה .םיאושנ ויה אל םלועמ םצעב םה .בקעי רמא ,"דוס ךל הלגאו בישקת אוב"
םה .תויחונה םשל יושנ גוזכ םמצע תא וגיצה הצרא ולעשכ .דחי וראשנו המחלמה ירחא וז
לכה ,םישוריגה לש רופיסה לכ תא ואיצמה םה .המחלמב ודבא םהלש םיכמסמהש ,זא ורפיס
הז רקשב תומל לבא ,רקשב תויחל דחא רבד הז ,ןיבמ התא .ןידכו תדכ אשניהל ולכויש ידכ
."ןיטולחל רחא ןיינע

"?הזה ןגלבה לכ תא וכרטצה המל ?ןתחתהל טושפ ולכי אל םה המל" ,יתלאש "לבא"

ץוחמ השעמל ודלונש ועדי םהלש םידליהש וצר אל םה" .ךויחב ירבעל טיבה ןקזה בקעי
."ןתחתהל ולכיש ינפל ,םדוק שרגתהל םהילע היה ,ןכל .ןיאושינל
.םולכ רמוא אל ינא ,םילשורי תובוחרב ןבב לקתא הרקמב םאו