ץרפ

רחש תב הנח

ו"נשת ,ט"כ עובמ

אצי הנהו ודי בישמכ יהיו .הנושאר אצי הז ,רמאל ינש ודי-לע רשקתו תדלימה חקתו..."
(טכ-חכ ,חל בשיו) ."ץרפ ךילע תצרפ-המ רמאתו ויחא
תעתפומ הננובתה - "זאמ ףלח עובש קר" .הרזכ היבב הטטוש ,םילוחה תיבמ הקיר הרזחשכ
הליפשמ התיה ,הילע חנ יבוק לש וטבמש השיגרמ התיהשכו השולחו התיה הזר .ריקה-חולב
.ריכזהל הזעה אל ,לפנה תא ,קוניתה תא .הברקב הווהתנש ללחב ןיחבי אלש היניע

העתש רוויח רוא .הל רז הארנ לכה .ןאכל ןאכמ םיצפח הזיזמ .םירדחב תכלוה התיה תוריהזב
רדחה לש תפגומה ותלד הניבלה ןורדסמב .טא-טא התהדש תילולפאה תא ריאמ ,תיבב
המה דוע תוקוניתה יכב .םילוחה תיב תא הרכז הקיר .קוניתל רומש היהש רדחה הז .ישילשה
ולבנ םוינרגה יחרפ .יברשו רופא םייברע ןיב רוא רשנ םיתבה ןיב .תספרמל האצי .הינזואב
.האמצה המדאה לע שורק םד לש תופיטכ ופטנ םתרתוכ ילע .םיציצעב

.יבוק לע המערתה ."ירדעהב םיציצעה תא תקשה אל המל"
.ןוהמית תעבהב הב ההב ."םיציצע ולא"

םישדח םיטמק .וינפ לע הגונ הרונמה רואו וירפס לע ןוכר .דימתמ רופא הל הארנ ורעש
.וחצמ תא םיצווכמ

,תורחואמה ברעה תועשב היה רזוח .ומצעל יורש ,הנממ גלפומ אוה המכ השח רתויו רתוי
תננובתמו ,תיזכ איה ףא תמעוט ,וינפל ןחלושה תא תכרוע התיה .םירפסו םיסרטנוקב סומע
המ" :בר קחרממ בשש ימכ וינפ תשרא .הב ןנובתמו וטבמ חלוש היהו שי .םהיניבש ןחלושב
,הקתש ."לושכמ הווהי אל וישכע .דליב תיצר אל אלה .תסעוכ תא המל" ,לאוש ,"הקיר ךל שי
.רתוי לק היה ,םערתמ ,הילע קעוצ היה ול .הב ףילצה וליאכ ,תצווכתמ

."חנה" .תופייעה וידיב היפתכ תא הסעמ .הירוחאמ דמועו אב היה .םילכה תא חידהל המק
הלילה ריווא תא תמשונ ,הדבל תדמוע םש .תספרמה לא וינפמ תקמוח .תטמתשמ התיה
.הווג תא וב םחהל הסנמכ ,שביהו יצייקה

םוקמוקה תא עומשל הלכי ךכ םג .הכימשב תלברוכמ הנדוע איהו םיכשמ יבוק היה רקובב
.דרפיהל הילא ברקתמ היה ,ודיב וקית ,ונורטקמב שובל .חבטמהמ טשפתמ הפקה חירו חתור
הקזוחב היניע תמצוע התיה .הילא רודחל הסנמכ תושקה ויתועבצאב הכימשה ינפ לע ששגמ
.ויתועורזב הנדע יתשח םיעגר םתוא .ותוא יתבהא אלה .יל המ :תבשוחו

ןוליוול רבעמ .הדילה רדחב הפיקהש בוהצה ןוליווה יספכ םיבקועו םיינווגדח םימיה םיפלוח
.הביבסמ הברה הממדהו .תררחשמ ,הכר הייעפ התוא םש יאמ םגו םיבאכה ,תוקעצה ויה

וארנ םיטיהרה .הממדה הטלש ןאכ םג .םירדחב תרבוע התיה הדיב קבאה תילטמ םע
,המדנ ךכ ,יבוק לש וירפס קרו .סירתה יכרח ןיבמ םהילא הכרד הששיג שמשה .םימנמנמכ
םוקמ לכב .הרוצ ירסח םילדגמל םמצע םינובכ .םינווגתמו םיבבגתמ .תדמתמ העונתב ויה
,וירפסב סומע ,התיבה יבוק רזח דחא םויו .םוקמ םהמ רתונ אל רבכ .םיחנומ וירפס ,הננפתש
ןיקתהו ,קוניתל רומשה רדחה ,ישילשה רדחה תלד תא חתפ .םחינהל םוקמ אצמ אלו ,ולגרהכ
?המל .ארוק לוקלכ ריקב שיטפה תומלהל הניזאה .התחמ אל הקיר .וירפסל תואבטצא וב
.תעדוי התיהו יאולה

דמע לפת חיר .תדנדנתמו םיסרטנוקב תלקתנ ,הדיב תילטמה ,רדחב תרבוע התיה ןכמ רחאל
ףונ ,המינפ בר רוא םרז ,סירתה תא הלישפהשכ םלוא .שומיש-אלל ללחו דיס חיר .ריוואב
הפ יאו ,הלילד התיב תייחמצ .ץיקה שמשב םייולק ,םיפושח םיסכר .ןאכמ הילא הלגנ םירהה
.תושק תושרבמכ םיפודש שורב יצע םש יא

ותרקתבו םיפושחה וילתכב ,םינשי טלמ ימתכ ןיידע תבבורמו המוריע ותפצרש רדחב הננובתה
.וכותב תוהשל הכיראה שמשהו ןולחה תא וסיכ אל תנוליוו .הקחורמהו הנבלה

הקוסיע לא בושל הסנמ .םיעבצה תאו הלש רויצה-ןכ תא םג ןמז רובעכ הריבעה הזה רדחל
עבצ יפטנ וזתינו שי .קירה דבה לאו ףונה לא ההובו הטלפה לע םיעבצ תבברעמ .ןשיה
הרקתה וא .האחמ םהמ הלעתה :ההותכ ןזוא הרוכ התיה .תוריקה תאו הפצרה תא ומיתכהו
?היפב לגלגת תוקונית יכב םאה

תומרע תא םנטב לע םיטילבמ ,תוריקה םגו .יבוק לש ויסרטנוקב הסומע .הקתש הפצרה ךא
.םיביהצמה םיפדה

 ,וקעצי ,ובברעתי םיעבצה .הממדה טולשת אל ןאכ .ןורחאה הרצבמל ישילשה רדחה ךפה ךכו
תא אלמתו הרקתה דרת יתמ .תמתכומה הפצרה קותשת דוע ןמז המכ .תוריקה תא ועצפי
!ללחה

.תוטטרושמ קר ןיידע ןקלח .ופסאנ תורומג-אלה תונומתהו .היעבצ תא המרע תיווז ןרקב
םיסרטנוקהו ברע םע רזוח היה יבוק .עבצ אללו ,ןתישאר קר וא ,תונויער ,םירומג אל םיווק
התיה ,ךישחיש דע ,איהו .המח ןיסמח חורכ םירדחב הבבוס הקיתש .וינפ תא םיריתסמ
.השדח םילימ תפש תארובכ ,ותל -ות ,וקל-וק תרייצמ

ןטק שיא .ןותיעהמ ויניע יבוק ריסה ןותמ ןותמ .תלדה ןומעפ לצלצ ,היה ץיק ףוס ,דחא ברעו
ךייחו .ומצע תא גיצה "ןמדייז ץרפ" .ודיב הקורי הדווזמו הרופא ותפילח ,שוחכ .חתפב דמע
."ךלעב לש החפשמ בורק" :תולק
.ותארקל םקו ונותיע תא לפיק יבוק
".ךמולשב םישרוד םיבורקה" .חרואה רמא ".יתעגה ןרצולמ"
דלי ןיידע .המחלמה רחאל רצק ןמז יבוק ררוגתה ןרצולבש העדי ןכא .הקיר העתפוה ,ןרצול
.םלוכ ודמשוה ויבורק ןה .םיבורק לבא .זא היה
תפש לע חינה ותעבגמ תאו אסרוכב בשי ץרפ .רדחל הצרפ הגיגח וליאכ ןולסב רוא הקילדה
.ןוהמיתמ תועורק םייניעב וב ץיצה .ויכרב לע תוגליעו תולודג ,תוקירה וידי ,ולוממ יבוק .ןחלושה
.הקיתשה תא הקיר הרפה ".והשמ ותשת"
.הילא וטבמ ריבעה ץרפ

."ןויסנל ,םכילא יתאב הרצק הפוקתל קר" :לצנתמכ הנפ יבוק לאו .הל הדוה ,"ןכ"

רדחל הרזח הקיר .סומינב ההת ,"תרמא םיבורק" :העמק ןכרנ ,ואסכב ףוקז בשיש יבוק
הקחטצהו ,בל עתפל המש ,תוקורי חרואה לש ויברג םג .תוהובג תוסוכב הדוסה תא הגזמו
תא הדימ חקל ץרפ .תוסוכב הדוסה לש תישירחה הסיסתל הניזאמ .תמעפנ ,הניבל הניב
,לאומש ויחאו ץרוק ךורב בר דודה .תומשה תא טרפמ לחה רחא .תישקהמ ץצמו הקשמה
.תונחמל החקלנ ךכ רחא .ןפרווטנאל המחלמה ןמזב החרב איה ?יטב םתוחא תאו .רכוז התא
...יפוס תא רכוז אוה קפס ילב אלה .יפוס הריעצה ותבו .טסילאיצוסה לאונמ תאו

בושק סוסיה .וחצמ לע ודי ריבעמ .טקש יאב עז יבוק .תומשה תא ןייצ תובישחבו השגדהב
תא ליפשמו וקיחב תוקדה וידי תא בלשמ .גלגלמכ ץרפ ךחיג ,תחכש ,תחכש .וינפ לע חתמנ
יבוק .וישעמל יבוק תא לאש ,השיחלב טעמכ ,רחא .ויתועידיב תואגתהל שובכ ,תונשייבב ויניע
.ןחלושה לע םחתפו ויסרטנוקמ המכ איבהו םק .םוגמגב הנעו תשעתה

לא האציו המק .דחי םפטועו םהילע ףטונה הרונמה רואב הקיר השח ,הפסה תניפב תבשוי
אולמ םיבכוכ .םח ירשת ליל .םיהכ םיחיש ישוגמ תכסמנ ,המרז הכישחה .החותפה תספרמה
עטק לע חנ בוחרה סנפ רוא .תוקיתמו לט יוורה ריוואב םירצרצ תריש .קד חרי שמרחו םימש
לספסה תא .םש יבוק םע הילויט תא הרכז עתפל .תקחורמה הרדשה לא ךילומה שיבכה
העיקשה קפוא םהילא הלגתנ דציכ .ותבהא לע הינפל הדוותהש רחאל םהירוחאמ וריתוהש
תנעשנ איהו ,םישורבה תורוש ןיב םידעוצ ,רתוי רחואמו .יגיגחו דורוו ,םיפופצה םיצעה ןיבמ
המ תורדשה ,םינורחאה םימיהו .רפעה ילועשמב תכרתשמו הסומע ןטב תאשונ ,ועורז לע
.ולוכ רהה לטנ תא ויפתכ לע אשונכ ףופש ,ודבל התיבה רזוח יבוק - םהמ וקחר

תא סעול יבוק .םהינפ תא תואלב ךחלמ ןיידע בוהצה רואה .תולוקה וקתתשה רדחב הירוחאמ
.והזח לע טומש ורטנסו ,םנמנמ ,ץרפו .ומצעל סרטנוקב ןייעמו ויפ תיווז

"?ןושיל בכשנ .רחואמ" :םקו יבוק רענתה הב וניחבהב

ותדווזמ הנה לבא .הילשא אלא וניא וליאכ .ץרפ לש ותוחכונמ םלעתמש המ םושמ הל המדנו
.הדעיל העיגהש הליבחכ אסרוכב לפוקמ ,ומצע ץרפו .קפס ילב הדבכ ,החופתו הסוכר ,הקוריה

.שידא וטבמו קוהיפ שבוכ ,ףעפע יבוק .הל רוזעיש יבוקל הזמרו ןוראהמ ןבל ילכ האיצוה
הטימה-יערכ תא םיבצימ ,ןרזמה תא וחתמ דחי .העיצה ".תלפקתמה הטימה תא חתפנ"
קדה ופוג לטלטמ .שאר עונענב םהל הדוה ץרפ .םירפסה תומרעו םיפדמה ןיב ,ישילשה רדחב
,ךוחיג וא ,הלמח תררועמ תיתודלי תוהמ .וירחא הקיר הטיבה האתשמ .הקוריה ותדווזמ לא
.ירירבשה ופוגמ ובשנ

 .הבגמ הירחא תובקוע תורז םיניע השח .ול הרתענ אלו התברק תא יבוק שקיב הליל ותוא
.המחה חורב וענ תונוליווה .קתש יבוקו .קנתשמ לועיש תטלופ ,הקמחתה ,"בוט השיגרמ יניא"
תשובחת ריסהל ומכ ,םילימהמ הרהזנ ךא ,"קוניתל המוד הז ץרפ" :ול רמול התצר עתפל
התא המל .תמאה תא יב חטה .ילע ךתעד תא רומא .יבוק רבד :רמול השקיב דוע .עוגנ עצפמ
.קתוש

.ול תינענ יתייה םאה ,ףקותב יתוא שרוד היה ול :הבשח רחא

רדחב ץרפ לש וילענ שודשד .תיבה ישחרל הניזאמ .הכימשב תלברוכמ ,ונממ תקחורמ הבכש
הבכ רחא .תפגומה תלדה קדסב םרז למשח לש קיקד חוליק .רויכב םימה תמירז ,היטבמאה
היתונומת לש תגעלנה ןתוזח תא ןחוב .ישילשה רדחב עורש ץרפ תא התארו היניע המצע .רואה
הכפהתה החונמ תרסח .הבגב הפלח הניצ .םיטלובה עבצה יזיז תא ויניעב ששממ .תורומג-אלה
סירתה יכרחל דעבמ .גופנ אלש וטהלמ םשנתמו חנוג הדיצל ןשיה יבוק תא תעמוש .רכה לע
ןתוא קר .בובנ הכות תא האצמו המצעב הרבנ .תומישאמ תועבצאכ חריה רוא הרבעל ןנתסה
.תוכיס ישארכ הבגב תורקוד םייניע

דימעהל שיו םתיבב חרוא ןה .יארה לומ הרפאתהו השבלתה .ליגרהמ םדקומ המיכשה תרחמל
.חומצל לחה ונקזש רענכ ,םיריהב םיפיז וצצ ורטנסב .חבטמל שדשד ,םיספ קולחב ,ץרפ .םינפ
איהו ,יבוק לוממ ,האסכב ץרפ .דועסל ובשי .רבד ריעה אל ךא ,תוינרקס םייניע וב שטל יבוק
ילב ןולחב הטבמ הצענו ".הבער ינניא" :התנע יבוק לש וטבמל .הפקה תא התוש ,דמועמב
.דוע הילא הנפ אל ,ץרפ לא ןכרנו ,"םויה תא הלבת ךיא" :םואתפ לאש יבוק .המואמ תוארל
וליפא .הרורב אל הבושת םגמגש ץרפל בישקהל לדתשמ ,חור רצק ,ותוא התאר הניע תיוזמ
הריאשהל רהממ אוה המכ .ןורדסמב םיזפחנ וידעצ .םקו ואסכ תא ףדה .םייסיש דע ןיתמה אל
םהמ דרפנ .םירפסהו רינה תונוילג תא וב סחוד .ודיב ןשיה וקיתו רזח !הזה ץרפה םע הדבל
הז לא הז םיכייחמ ויה דוע זא .םהיאושינל הנשה םויל ול התנק קיתה תא .ימתס שאר עונענב
םגו .ףשפושמו יוהד והארמו םורפ קיתה התע .וילאמ ןבומ ,טושפ ןיינע התיה החישו ,םירקבב
.אלמתהל הממ ןיאו הב הווהתנ ללח .ולכ הכותמ וחלקש םילימה ,איה

ןיידע :התארו הננובתה .ויניש ןיב ץציחו חתמ תורצקה וילגר תא .ןחלושה דיל רתונ ודבל ץרפ
םש ,ישילשה רדחה ףסל דע ושודשד תא העמש .ןורדסמל הנפו םק ףוסבל .תוקורי םיברגה
תא ררועמו םיצפח ררוג .סירתה תא לישפהו סנכנ ףוסבל ךא .ותממדמ ארייתמכ ,רצענ
.םיביהצמ םיסרטנוק קר ,תורומג-אל תונומת קר .םש הלגי המ ההות ,הבישקה .תולוקה
.םהיניבש ריקה תציצחב חגונ .הל הנע עכעכמה ולועיש

החותפ הדווזמה ,תעצומ הטימה :טבמ הבינגמ .ןורדסמב איה םג הרבע בגא ךרדבכ
.ותליחמב רפחתמה רבכעכ .תובהלתהב הב רבונ ,הילעמ ףפותשמ ץרפו .היתולגרמל

 :חל טבמו תוקומס וייחל ,אסרוכה תפש לע בשוי ,ותרענ לע ץרפ םהל רפיס ברע ותוא
.תושגרתהב רמא ".יל הכחמ יתרענ"
םיפלאה ירה לע תשלוג .והומכ ווג תקדו ,יאדוב תירירבש :התוא ןיימדל התסינ החור יניעב
.םיגלשומה

ףלוחה ןמזב זחאהל הלכי ול .םהיסוריא תפוקתב הרכזנו ,יבוקל רמול השקב ."סרואמ ץרפ"
.חרק וכפהש םילגרב וילעמ שולגל אלו

תורמל .תרהרוהמה ותומד תא ףפא הירגיסה ןשע .תושידאב ןשעמ אסכה דעסמ לע ןעשנ יבוק
העש אל הטבמל .אב ונממ ןוכמה ילתוכ ןיב ילוא .האלהו םהמ וחורש המוד רדחב םמע חכונש
.ללכ

.בל לא בלמ ץרפל החש ,"עגעגתמ"
.שייובמ ךויחב ויתפש לישפה ץרפ
."ונניב דירפי אל קחרמה" ,רמא ,"יל בותכל החיטבה יתסורא"

,הדורוו הפטעמ .ראודה תא וילא הלעת ,םיבתכמה תבית לא דרת המצע איה .ךכ םנמואה
עגמל םישגור ,הכותמ ורשני ,חרפ לש תרתוכ יחרפכ ,םישרשרמ ,םינידע םיפד .תמשובמ
.ויתועבצא

ןשעה תא השח הקיר .ךבאתמה ןשעל רבעמ תופעוצמ ויניע .הירגיסהמ הדמתהב ףשנ יבוק
םיננעב הטש היוצחה הנבלה .תספרמל האציו המק .קנחמ דע התוא ףפוא ,הראוצ לע ךרכנ
לע הידי תא הטישוה .ךעדו ץצונתה םיימשב בכוכ .םיללצהו םיצעה תא הריעסה חור .םיכימס
עתפלו התחתמ ףלח ןנוצ ריווא ,הימימ הזיתה הכומסה הניגב הרטממ .הייפצ תכורד הקעמה
.הנממ לטינ ועגמו הקיחב קמח ,יובכה הפוגב ףלח טטר .הב עגפ

ומכ .הלהבנו הלסאב םד ימתכ התלג .לילבו םויב םפדר ינדרוטה ולועיש .ץרפ הלח תרחמל
.םוקע יארב הילא הפקשנ המצע תאובב

ףגומ ורדחב .םתיבב ראשי חצנל אל ןה .הווקת הב ררוע הלוחה ולוקו ורדחל הל ארק אוה
תבבורמ הטחממו ,ץווכמ ,ןטק ,ותטימב בכוש .אפרמ ינממס לש ףירח חיר דמע םיסירתה
.ויפל הצוחל

יערכ ןיב םירוזפ ,םימהוזמה וינבלב הלקתנ ,רדחל חצ ריווא םירזהל ,ןולחה לא תששגמ
הבר המ .היתונומת לע החותפ הנעשנ הקוריה ותדווזמ .םיסרטנוקה תומרע לעו הטימה
.רדחהמ הטלמנו תקנתשמ הטלפ ",הת סוכ ךל ןיכא" .התוא תפקות הליחב !הבוזעה

.האוג הליחבה לג תא בוש השח ,תומוה הינזואו היניעב לפרע ,חבטמב שישה חול לע תנעשנ
תא התסיכ המילכש דע "וט"ה תא זיתמ "!תויוטש ישעת לא" :אפורה הב רעג םילוחה תיבב
גופס ןידסה תא היתחתמ תטרומ ,רבס-תרומח תוחא הילא הנכרנ רתאה-ידא ךותמ .הינפ
הרונמה .היברקב אפורה רפח ,בצקכ ,קיטסלפ רניס רוגח .םיהכ ,םירוחש םישוג ,המדב
.הילע ורביד ,םהיניב ושחלתה םה .תעשופה תא תולגל רוקרזכ הילע הריאמ תרוונסמה
לבחב הרבוע קנחנ ךיא הל ריבסהשכ םג .הב טיבמ אל ,ויתוריינב טברישו דמע אפורהו
.הרובט

בישקמ ,קוחרמ יבוקו .תגצומ הווארל התמשא וליאכ תודלויה תוטימ ןיב הקנולאב תעסומ
קעוז ,בלחמ חופנה ,הזחו הת סוכ תוואיבמ רחש םע תויחאה .אפורה לש םיטקשה וירבסהל
הדיב הביצי אל התה סוכ .תינבבי הייעפב הילא עקוב ץרפ לש ולוק .ןורדסמב תוקוניתה יכבל
תא הפיגהו הנממ שקיב .תולפוקמ וילגרו רוויח ,ותטימ תאפב בכוש אוה ץווכמ .ורדחל הרזח
.הל ואצמנ אלו ,וילע םימחר הבילב השקיבו ךושחה רדחב השובכה ותחנא תא העמש .סירתה

 ףונל עגעגתמה םדאכ ןרצול לע רפסמ ,רוויח ,רשב לד .ןחלושה לא םמיע בשיו םק ברעב
עוקש ,יבוקו .ונורכז תא ררועל הסנמכ ,יבוק תא לאוש "?ןרצול תא רכוז התא" .ןשי תדלומ
.שקיע בובז וילעמ דרוטכ תפסכומה ותירולב תא רענמ .םומע טבמ וילא אשנ ,ויתובשחמב

ףסוא לחה ןרצולב .םילימ רזה ואטבממ תננסמ .ול הבישקמ הקיר התיה ,םילכה תא החידמ
.ומא לצא ודרשש םיבתכמ אצמ הליחת .השודק ישימשתו םינשי םירפס

םהיבורק תומשב ארוק .דלי ינפכ תוקלחה וינפ .םהילא תואושנ ויניעו רביד תוחכשנ ריכזמכ
ךישמה תושידאב .ויניעב ץרפ היה עתעתמכ .וטבמ םירה אל יבוק .בותכ ףדמ ןנשמכ ופסינש
התהיז םירחאו הלא תומש םנמוא .םינווכמ הילא קר ,ץרפ לש וירבד וילא אל וליאכו ,לוכאל
.ויתונורכזב המצע תא ףתשל הסנמו ותודליב תניינעתמ התיהש םימי םתוא .יבוק לש וירופיסמ
םתוא .תפרצבש ןובמאש לבחב ,ןטק רפכל ןאלדמ םאדמ ותוא האיבהשכ היה עברא ןב
הממדבו םינטק רפכ יתב ןיב ,ילרוטספ ףונב אוה הליב ,ארונה טהלב וחמנ תוליהקש םימי
.הרצק הפוקתל קר לבא ,ותיא הרתתסה ותדוד םג .תגלשומ

היה רשפא יא .םוהתבכ וירוהרהב יורש .דבכ םישוח ןויהכב התיבה רזוח היהש םימי םתוא
.םוחה תא וב תשפחמו הילעמ שרחה וטבמ תא תפלקמ התיה םירקה תולילב .םשמ ותושמל
.םהינשמ תנקורמ המצע השח איהו הנממ היה קוחר .קשח אלל ,הבהא אלל

תודע .םה םג וקחמיי אלש ,ןולחבש תוארמה תא וב טטרשל .רויצה ףד לא תחרוב הלחה זאו
םה .םביאב םיקונחכו תויח ירדענ ,העונת אלל םטלק ףדה ךא .המינפ הבילב קר אלו םתויהל
אל ףונה הארמ .םישק התב יחמצו החיחצ המדא .םירופא םיעלס ושבל םירהה .הנממ וקחר
.ףלח הז םג .ןואמיצ ושח הישרושו שי .שבויו הרמוח קר .שוגיר רוע הב ררוע

ןאלדמ םאדמ לע .המחלמה הצרפשכ הרשע עברא תב התיהש ומא לע .ץרפ לש וירופיס וליאו
.ןמוזמ ףסכ הל הוולמ םג היה םימעפל .ץמחה תא הל רכומ לאומש דודה היה חספ ברעבש
קרו .םדנו ואסכב ףוסבל ץווכתה ,יבוק לש ותקיתש חכונו .ועל וירבד ,יאקנב וא ,חלצומ רחוס
,וסעכ תא םלובכ םימעפל .רכוז ךניא ,רכוז ךניא :הינורט ןיעמב רענתמ ןיידע היה םעפל םעפמ
םתעסנ .אמא םע ךתוא האיבה ןאלדמ םאדמ ,הפיו ןטק רפכ היה הז" :ךורב וליפא םימעפל
ילושו ןטק תייה התא .רצקה הליעמב ךתוא הפטע אמא .הארנ אל שיא .גלש דרי .תבכרב
לש ולוק םנמואו .םמעושמ אוהש רכינ ,קהפמ ,ףעפעמ יבוק ."בוטרה ליבשב וררגנ ליעמה
.םתקיתשמ ןוזינכ ,םהיניב חפות טא-טאו וחכינ ההוב .ינוטונומ ץרפ

תגזומ ,םוקמוק לש ותחיתר הבכמ .הב אל ,םשאה הב אל :המצע תא עיגרהל השקיב יכ םאו
,הלוח לועיש .התלאש תא עילבמ ץרפ לש ולועישו .הגועה המיעט םא תלאוש ,ינחיר הפק
:הל המדנ ,ביבס תננובתמ .וברתהש תוקיתשה תא .םילימה ןיבש חוורה תא אלממ ,חלאנ
.ריקב םיצרפנ םיקדס

ותעבגמ תא קרממ .ורדח לאו ןורדסמב ץרמנ ץצורתמ .וילוח תטיממ םקו ששואתמ היהו שי
תא םג .םיקסע לע הל רפסמ תלבלובמ ןושלב .תצהוגמה ותפילח תא סכורו ולוורש תפחב
חופת לטונ ררקמהמ .הילא עסי אוה וא ,וילא ףרטצתו ןאכל עיגתש הפצמ ,ריכזמ ותסורא
התאר תואתשהב וירחא תבקוע .תומדואמה ויניעב תקחוצ הרזומ שמש .ןובאתב ללוזו
.עסונ-ןכוסכ והארמ התע .הקוריה ותדווזמב ויצפח תא זרא הניהש

,החרוכ לעב טעמכ ,הינפ לע הלעמ זילעה וקוקחצ .תלדה דיל ונממ תדרפנ איה תממותשמ
ךומס הכ .ול ןקתל הדי תחלוש התיה טעמכ .הכלהכ יושע ותבינע רשק םא לאוש .ךובנ ךויח
.הילא דמע
.ובכעל השקיב "?ןאל"
.הקוריה ותדווזמ לע חפוט תוצילעב אוהו
."הזינגל תסנכה תיבל איבא "תומש"ה תא" ,עידומ ,"יתזרא לכה"
.תממותשמ איה "?הברה הכ"
."םינשי די יבתכ םג .םיבתכמ םג .םלש ףסוא"
."םה ימ לש"
:תענמנ יתלבה הבושתהו
."םהב ךרוצ שיאל ןיא ןאכ אלה" :םואתפ ךחגמו ."םיבורקהמ .ןבומכ ,החפשמה לש"

 תא רגס יבוק .םדבל יבוקו איה ודעס ברעה-תחורא תא .רזח אל ןיידעו ועיגה ברעה תועש
דמוע הפצפצה ץעו ויתס רבכ .חור הבשנ ךושחה ןולחב .הקיתשב ולכא .וב ןייעל ילב רפסה
.תיכוכזה תשמשב םימוריעה ויפנע הכמו חווצ .תכלשב
.שרח הקיר התגה ,"ליעמ ןיא ץרפל"
.ןחלושה לע וטבמ .הנע אל יבוק
.םינוא ןיא הנעטו הרזח ,"ףרוח טעמ דוע"
."ול גואדל בייח יניא" ,יבוק םואתפ ץרפתה ,"הז ץרפ יל תפכא המ"
.תולילב ולועיש תא עמוש ךניא" .ךכ לכ לפת היניעב הארנ לכה .העלעלתה ,"ךבורק אוה"
."ונתוא ומישאי
."ךיבורק .םלוכ" "?םישאי ימ"
."יל ןיא .ךל יתרמא" .ןחלושה לע ופרגאתה וידיו ןטר ,"םיבורק יל ןיא"
.החכוה הל האצמנ ."ךיבורקמ םיבתכמ ץרפל לבא"
".טוידא וא םימת הז ץרפ .ףויז .רקש"
."םיסרטנוקבו ,ךירפסב שפחמ התא המ ,ךכ םא"
."היהש המל תודע" .רמא ,"תודע קר"
"?ץרפו"
.שריפ אלו םתס ."ןרצולמ ץרפ"

ומיע התיהש ,הרענה ,ותדוד לעו ,ןאלדמ םדאמ לעו .וז ןרצול לע הל רפסיש התוויק הכ איהו
םוי ומכ .םיעורפ וידמו ,יופח ,ךומנ .ץרפ רזח תרחואמ הליל תעשב .ןורבאש לבחב ותודליב
האלמ ותדווזמ ןיידע .ודיב החלצ אל ותמישמ ,רכינ .םותס יובמב תילכת אלל דדנ םימת
.התיהשכ

תוצראל ןכרדב תודדונ תוקהל .היוהדה תלכתב תונרמתמ תוינבצע םירופיצו ברקתמ ףרוחה
.םיצורפ ןיידע תונולחהו םתיבב רק םיברעב .ןמיע ףפועתי ץרפ םגש התוויק הבילב .תורחא
תא שבכש חרואה ,ץרפ תודוא דוע םיחחושמ םניא תולילב .ןנואתהל הלדח רבכ יבוק ינזואב
לאש "?ותוא שרגאש הצור תא" .יבוק לש ותיירפס תאו הלש הילטאה תא .ישילשה םרדח
."םידיחיה ויבורק ונא אלה" .הקיר הבישה ,"ךליי ןאל .אל" .יבוק םעפ התוא

םיציצעב .תספרמל הליחת .ותוחכונמ טלמיהל .הצוחה התוא קחד ,ונממ אלמה תיבה לבא
חירו ,ףרוחה ידגב םיררוואתמ םילבחה לע .םיצוקכ ושבי םהילועבג ,םוינרגה יחרפ ולבנ
.היתודימ תא םימלוה בוש םידגבה :יארב הטיבה .ןשי ןורכיזכ ףירח ,םהמ ףדונ ןילטפנה
.אפרמ ינממסכ הפוג חיר וליאו ,החוטש הנטב .ערא אל רבד וליאכ

תוכרדמה ילושב תמרוז תכלשה .המחופמ תודבכב םיצבור .הצונה יננע םיבעתמ קפואבו
םיכימנמ םיימשה .היתחתמ תחפוטו תהבגתמ המדאה תא השח םילדנסב תפפוט .תוחלה
.םלועה רועב תפלוח תרומרמצו

וליכהמ םירצ םילתכה .תעבוט הינואב רבכעכ ורדחב ץצורתמ ץרפ הנהו התיבה תרזוח
תא דרגמו שי ?ברקה ףרוחה ינפמ ששוח םאה ?שקבי המ .וילענב תקחשנ ומכ הפצרהו
ויסרטנוקמ לטונש וא .ואלכב הליחמ רפוחה ריסאכ ריקב ףלוח שחרה .תוריקהמ עבצה ימתכ
ןדאה לע ןעשנו ,םירוהרה הכומ םדאכ ומצעל חס .םיפדה תא ףרוטו םהב לעלעמ ,יבוק לש
.תולמלממ ויתפש ,ויפערשב עוקש ךלהתמ ,ךכ רחא םגו .ךעודה םויה רואב אורקלו ךישמהל
.חתפב דמועו רענתמ רחא

רוויחה וחצמל תחתמ .םיסרטנוקה אשמ תחת חש ווג .דאמ שחכ הנורחאל .התיבה בש יבוק
חתפי הנה ,ץרפ לא ותמוק תא יבוק ףופכי הניה המדנו .םהיטבמ םידמצנ עגרלו .ףשור וטבמ
:ישירח ףעזב טלפ קרו .וכרדכ ,קתוש יבוק ךא .בל לא בלמ ףוס ףוס ורבדיו וביל רוגס תא וינפל
.ןחלושה לא עגי ךוליהב ומצע ררוג ,ויפתכב ךשמ דימו ".םירפסל חנה"

,םילוחכמהו ,ץרפ לש ורדחב היעבצ םג .תיווז-ןרק לא קחדנ הלש רויצה-ןכ .תרייצמ הניא הקיר
!הזה ץרפה הלצא ןימשי .תלשבמו חבטמב תדמוע איה רקוב ידימ .תורומג-אלה תונומתהו

ומוחב השח .קרמל תוקרי תצצוק ,רויכה דיל ,איהו .הירוחאמ דמעו חבטמל סנכנ דחא רקובו
.תומונצה ויכרי לש רזומ דער ותוא .הבגב וטטר רצה והזח תומיעפ .הכרדנו הב עגונ רזה
"?עירפמ ינא ,הקיר"
.קלקלחה אושקב וצעננ הינרופיצ .בוטרה הרוניס לע הקילחה היונפה הדיב
.היתפש ומגמג ,"המ ,המ"
."עירפהל הצור יניא ...ינא"
."המל ,אל"

םטמוטמ ךויחו הב וקבד ויניע .וחצמ לע תצבצבמ העיזו רוויח .וינפ לע הפלח תדרטומ העבה
םיתפש ךותיח ותוא .שממ ובורקכ ,יבוקל המוד ןכא :בל המש התע .תופוקזה ויתפש לע שרקנ
קרחכ הילעמ ודרוטל השקיב .הבשח ,ןכתי אל .המדב קמח רזומ שוגיר ?ול המ ךא .םהל
."אצ .ץוחב הפי ריוואה גזמ" ,הרמא ,"לייטל אצ" .ןכוסמ

.רואהמ תדחופש הכיכר ןימכ .םיחותמה וינפ לע הפלח תיווע
ישדוחל רדח ול רוכשל לכוי ןכיה יבוק תא לאש רחא לוקב .אשונב ןדו ץרפ רזח ברע ותוא
.ףרוחה
"?רדח" :יולג טבמ וב ץענ יבוק
.ותסורא לע םהל רפיסש ברע ותואבכ .ץרפ לש וייחלב החרפ תימומדא
."םכל ןאכ עירפמ ינא ,רמולכ"
"?המל" :ויקפרמ חווירו קרמ ףכ עלב יבוק
.הקיר לש היטבממ םלעתמ ,"תיבב ומכ ךמצע תא שגרה" :תובידאב קספ ףוסבל

 םאה .םיברועמ תושגרב רינה תא הפלק .םימודא םינפיס לש רז יבוק הל חלש תבש דובכל
.תבשל םיחרפ הל חלוש היה םתנותח רחאל תועובש ךשמב .םירחא םימי הל ריכזהל ותנווכ

תפנפנמ .תננוגתמכ םגו ,הוואג ץמשב ול התארה ".ילעבמ" .רזב ץיצה ,חבטמל סנכנ ץרפ
.הז ץרפ תא היתושגרב תפתשמש תגעלנ המצע השחו .לגדבכ םיחרפב

השח רתויו רתוי .סיסעה תא ץצומ .תוירבכעה ויניש תא וב ץענו ררקמהמ חופת לטנ .ביגה אל
הממדל תתוצמו לצכ םהיניב ךלהמ .איה ולש םג וליאכ הב קבד .םתקיתשל רדח המכ
.בויבב םימה תמירז תא ,התלמש שושוויא תא ,םהידעצ שחר תא רמוש .ביבסמש

םתחרפת .םירימתו םיילועבג .ןחלושה רובטב םתוא הביצהו לטרגאב םיחרפה תא הרדיס
תא לטלטת ,םיחרפב בושיתו חור אובת ול .ןולחה תא החתפ .םילעב תפפותסמו המותח
.המוסחה םתחרפת

לוביבכ הב ץיצה .ודיב חופתה תיצחמו וקיחב סרטנוק .רדחה תא ץרפ הצח הירחא שלובכ
שיו .דימת הפיס לע ןיתממכ .המיע רזומה וחרואב השח הנורחאל .תספרמה לא אציו יארקאב
הליהבמ הקושת .היכרי לע ,הבג לע לחוז .הב קבד .וטבמב לקתיתו השאר בסת עיתפמבו
.בתכמ הנממ לביק אל עודמ .ותרענ לע ותוא הלאשו הקפאתה אל םעפ .רומקה ויפב הנכתשנ
.הלאש "?הילא עגעגתמ ךניאה"

."הל םיאתי אל הזה םוקמה ,ןרצולל הליגר איהו" ,בישה ,"הנה יתאב ןויסנל קר אלה"

הפצמה םישרט ףונ .םיפושחה םירהה יסכרל לעמ וחפת םינבל ויתס ימש .ןדאה לע הנעשנ
ותיירפסב ןופס .םתוא הארי אל יבוק .ויתסה יחרפ ועיפויו תודשה וקירוי הרויה רחאל .םשגל
םעטונל .םיתורכה וישרוש רחא שפחמכ םהב רבונ .םירפסב לעלעמ וא תוטויט םשור .ןוכמבש
.הכותב קנחנו שבייתמ קמוצמה וירפש הזה ףונב שדחמ

ראוצ לע הרובט לבח תא הידי ומב תכרוכ המצע התאר ךא .המינפ הלליי ,"תחצור ינניא"
תא תרגוס .לטרגאב ,הזה ןפייסכ תייה המוסח .חיכומ לוק הב שחל ,וב תיצר אל .הקונית
.ירפה ינפמ ,םישרושה ינפמ ךיחרפ

עורש תספרמב .םהילעב םינופס םהיחרפו םילועבגה ודמע םיפוקז .ןולחה דעב הבשנ אל חור
שמשב הל ןיתממ ךכ .קתושו לתופמ .ותומד תא םירתבמ לצ יספו עולקה שקה אסיכב ץרפ
ילע ןיב תעדה חסהב תששגמ .רוגס ןצינ הקתיבו רזהמ ןפייס הכשמ .ץרפ .השולקה ויתסה
המוסח ,חרפה בלל ךרדה יא היתועבצא ןיבמ ורשנ םיפוטק םד-ילגאכ .םיכירפה תרתוכה
.הנממ האלפנו

 חור .םהיניב לחוז לצו הזמ הז םיקחורמ .תפגומ תלדהו ךושחה םרדחב ובכש תבש לילב
חל ןוושח-רמ ליל .םיסנפכ םהינפ לע םיששגמ .רדחב ועת הנבלה רוא יצר .םיסירתב התמה
תושימגב .ןורדסמב ץרפ לש וידעצ .הניזאהו התמישנ הרצע .םשג ןועט ריוואה .ריעה לע חנ
.םתלד לא ברקו ךלוה .הכישחב וכרד סלפמ השדח
."ןאכמ ותוא קלס" ,לוק ספאב הנניס ,"ךלייש ול רומא"

הטיבה .םיצעב הפלח תפעוז הקירשב .סירתה תופרפר תא הלטלט חורה .יבוק עמש םאה
.תוקתושו תועוגר ופוג ידיצל וחנ ןה .וידי תא ,ויפתכ תא ,ותומד תא ולתיח ךשוח תויטר .ורבעל
.עגי רותיווב תודרויו תולוע ,תובוצק ויתומישנ
.עיגפמב העבת ,"ךבורק וניא אוה אלה"
:הילא ושאר בסה התע
."רכוז ינניא .ךל יתרמא רבכ"
.חרואכ הילא אב קוניתה םג :הב האוג םוח לג השחו .דחפב הבשח ,ובורק אוה תאז לכב ילואו
.יוצר אלו יופצ אל
"!יבוק" ,רכב הינרופיצ תצעונ ,הטאל ,"יבוק"

יבוק יניע .תלפכומו הבושק הממד התיהו הככש חורה .תתוצמכ םתלד דיל םדנ ץרפ לש ופופיט
טקשו חונינ .התברק תא שקיב דוע אל .הנממ קחרה ,םש יא ףחיר וטבמ ךא ,הליפאב וחרז
.רחא ןייעממ ןוזינכ

"!תפכא אל ךל" ,תמטוש הארק "!התא וה"

לע תדעורו הפחי הדמעו המק ,הילעמ הכימשה תא הכשמ .רעב הפוג לכ .הב הרעב התמח
.תלדה לא הכרד תששגמ הרועל התנתוכב .הרקה הפצרה

.תלדה לא הדמצנ תמהדנ "...להביי קוניתה .םש ץרפ" .הב עגפ םנמונמה ולוק ,"הקיר ןאל"
תא םהיניב הצח םמודו ךורא עגר .ועגפי אל ,הב ועגפי אל םילימה .םירוי תתיכ ינפבכ הכורד
.הטימה תפש לא הבש תדעורו תנבוגמ .חש הפוג .רדחה

איה וכותמ .ןויטבמסה רהנכ הב שעגתמו םיתיעל רוענ המחר קרו .הב םדנ והשמ :העדי רבכמ
הכמ ,ססבתמ .םהיניב ץצוח רזה הניה ךא .רתונש המב זחאהל הסנמ .יבוק לא די תחלוש
.םיררואמה םימה יגלפ לע לותש חמצכ ,םישרוש