לחמנ יתלב עשפ

רטכש המיס

ו"נשת ,ט"כ עובמ


התכלב הל העירפה אל תובוחרב הבשנ חורש הדבועה .םעפה םג הדיפקב השובל התיה הגייפ
דעווה שארכ םויה ךשמב הלהינ רבכ תושיגפ המכ .'גרו'ג ךלמה בוחר תניפב ןופלטה את רבעל
סוסיהב השארב רומשה רפסמה תא הגייח הגייפ .תחא דוע ןנכתל הילע הנהו ,היינבו ןונכיתל
.המ

.ןקז םדא הנע ,"ןויכרא ,סקמ"

.רשקתהל םא יתעדי אל לבא .םימעפ הברה .םימעפ המכ רבכ .םכלש העדומה תא יתיאר"
"?תאזכ העשב םיחותפ דוע םתא

."90 ןומולס בוחרב ונחנא .עיגהל דוע הלוכי תא .תלצלצש חמש ינא .יאדווב .הלאש וזיא"
.רוריבב ,ינלופ היה אטבמה
."יל יאדכ םא .ליעוי הז םא החוטב אל ירמגל ינא" .הגייפ הרמא ,"תעדוי אל תמאב ינא"
."ילכותש יתמ .עיגהל ילכות םא חמשנ"

תא התסיכ הרוחש הננע .ופי בוחר רבעל דועצל הלחהו המוקמב תרפופשה תא החינה הגייפ
םיקלדנ ולחה בוחרה יסנפו תודבכב הלהנתה העונתה .םייתלצעב ףטפטמ לחה םשגו םימשה
.טא טא

רתויב ףיקמה ןויכראב קיזחה סקמ .םילוצינה תליהק ברקב קוחרמל עיגיה סקמ לש ועמש
.הנומתו ריינ תסיפ לכ ,תודע לכ לביקו ןררב היה אל םג סקמ ."דעו םש" ןויכרא חתפנ זאמ
,םייקו יח רנגאו ךירנייה יכ העומש הטשפ .הזכש ןויכראב ףוחד ךרוצ היה הגייפל םג םעפה
תכ ןיעמ ,תפעוסמ תשר ,ןוגרא םיקהו קרוי-וינל רבע יכ הרמא העומשהש ירה ,ךכב יד אל םאו
.ינרדומ םיריבא רדסימ וא

זאמ .ויניע ןיב תוחונינב ול בשי דימת רקשה ,םשגה תופיט ןיב המצעל הגייפ הרמא ,ול םיאתמ
לש המורדב םש ,לכואו לוממש תיבה תוגרדמ לע בשוי ךירנייה תא תרכוז הגייפ ,םלועמו
קחצשכ ,םדאה לככ םדא אוה יכ המדנ היה דוע זא .ךשוחה ירהל רבעמ םש .הריבה השרוו
.הנוכשה ידלי ראש םע רודכב קחישו

ךישמהלו ,הלאמש תונפל הילע התעו םייתסה 'גרו'ג ךלמה בוחר .הירוהרהמ הרועינ הגייפ
.והשמב ךעד רוקיבב ךרוצה .ןומולס בוחר תניפל דע ,בוחרה דרומב תדרלו

,תוליל המכ הזמ התנש תא הנממ ענמ ינדרוט שותי לבא ,חרכה הזה רוקיבב התאר אל הגייפ
םישנא" .רעסה תוגולפב לייחכ ינמרגה אבצה ידמב ,ותורגבב ךירנייה תא הל ריכזהש שותי
לבא ,םינתשמ תמאב םישנא .תרמוא איה המ ןיבהל ילבמ ,המצעל הלמלמ איה ,"םינתשמ
.וריכהל היה ןתינ אל ,םידומילל הינמרגל עסנו השרוו תא בזע זאמו ,הזופרומטמ רבע ךירנייה
הז אוה .םישודקבש שודקל ,ישילשה ךיירה לש ןמאנ דהואל ךפה ,רודכב קחישש הז ךירנייה
ףתתשהש הז אוה .םאובחממ םידוהי תורשע ריגסהש הז אוה ,הגייפ לש התיב תא ףרשש
.המחלמה ירחא ,ןורחאה םורגופב

המ םשל .השרפב םיברועמה לכל חונ היה ךכ .בר ןמז הזמ הגייפ יניעב תמל בשחנ ךירנייה
הרבחב סמנו הניטנגראל עסנש וא הנואתב גרהנ םתסה ןמ .המצע תא הלאש ,ותויחהל
.תימוקמה

ול דמוע וניא ראופמה ורבעו ,םייקו יח ךירנייה יכ ,תרמגומ הדבוע הגייפ ינפב הדמעוה התע
עצמאב ווקנש תוילולשה ךותל הסנכנו השאר לעמ הירטמה תא השרפ הגייפ .וייחב ץעורל דוע
.ןמזמ העקש רבכ שמשה .הכרדמה

ןב ןשי תיב .המצעל הרמא ,תיבה הז 90 ןומולס 'חר ינפב הבצינו בוחרה תא בוש התצח הגייפ
רמול לכוא ,וחתפי אל םאו .רתוי אל ,תושיקנ שולש .הנושארה המוקל התלע הגייפ .הנש האמ
.ףסונ ץמאממ הרוטפ ינאו ילש תא יתישעש

אוה .הינפ תא לביקש אוה ,תושוחנ םינפו הביש רעיש םע סקמו ;החוורל החתפנ ןכא תלדה
.וחתפל םיאבה םהימ הפי עדי

יפדמ םיסוכמ םלוכ ויתוריקש םלואל הסנכנו ,תיבל הסינכב הלתמ לע הליעמ תא התלת הגייפ
.תואסכו ןחלוש וזכרמבו ,םירפס

שער תא עולבל ידכ ילוא .חיטשב הסוכמ התיה הפצרה .טקשב הגייפ הרמא ,"רנגו ךירנייה"
.הגייפ הבשח ,תוקעצה
.סרכ הבע קית ףלשו תונוראה דחאל שגינ סקמ

השולש לש התיה ףלשש הנושארה הנומתה .ןחלושה לע קיתה תא שרפו רמא ,"רנגו תיפונכ"
.םיינפוא גוז דיל םידמוע םינכייח םירענ

."ךירנייה הז ,עצמאבש הז" ,הגייפ הרמא ,"עצמאבש הז"
לעב ,ךירדירפ לש ונכש הזו .הינמרגב רגש ,ךירדירפ ודוד ןב הזו ךירנייה הז ,יאדוב"
."םיינפואה
.הבשייתהו הגיפ הרמא ,ךירנייה הז"
.דיב תונמתה תא הלטנ הגיפ .ןחלושה לע הנכות תא ךפשו תפסונ הפטעמ ףלש סקמ

בוש אוה הנהו ,הקנילברטב ךירנייה הזו ,השרוו וטגב ךירניה הזו ,ינמרגה אבצב ךירנייה הז"
.קתש סקמו בצעב ןולחה לע ףטפט םשגה .הגייפ הרמא ,"המחלמה ףוס תארקל ,ןילרבב
יח אלא ,אבחתמ אלו ,רתתסמ אל אוהשו ,קרוי-וינב רג אוהש ,יח אוהש יתעמש .ךירנייה הז"
."םייקו
."תוארל יצרת ילואש םירבד המכ דוע הפ "שי"
.ףדה שארב םושר היה ,"רנגו תיפונכ" .היקיתב הפדפד הגייפ
."לסקוו הטירמ .רנגו ךירנייה .רנגו ךירדירפ"
."הרלק םג הל וארק" ,סקמ רמא ,"הטירמ תא תרכה חטב"
השאר תא החינהו היניע תא המצע הגייפ ."ילש םידוד ינב ינש הריגסה איה .יאדוב ,הרלק"
.הידי ןיב
.סקמ לאש ,"?הפק ?םימ"

תומוקמ לכ תא ופרש הרלקו ךירנייה" .הינוריאב הגייפ הרמא ,"לכה תעמשו תיאר רבכ"
אוה וישכעו םינשה לכ תמ היה אוה .וידי ומב םידוהי ןיינמ גרה ךירנייה .ונלש וטגב רותסמה
םלצ תא דביאו ,ערו רזכא היה אוה .םידוהי האמ לש חצרל ,גרהל יארחא אוה .היחתל םק
."המחלמה תליחתב דימ ולש םדאה

ןיאו ,תופייוזמ תודועת לביקו ,ומש תא הנישו" ,תופיקתב סקמ רמא ,"יטסלפ חותינ רבע אוה"
.ףטושה םשגב טיבמו ןולחה דיל דמע סקמ ."תונשיתהה קוח וילע לח .ותוא שפחל חרטיש ימ
לע יאדווב תעמש .ןיוולא טרבור םשב ןופלטה ךירדמב עיפומ אוה .קרוי-וינב רג רנגו ךירניה"
."ןהכ קימ
."ותוא יתיאר אלש םינש רבכ ,יאדוב ןהכ קיימ"
."וירחא בקעו קרוי-וינב תיתרקוי הדעסמב ךירנייה תא ההז קיימ"
."הרטשמל תכלל ךירצ .יח תמאב אוה" .תורוויח םינפב הגייפ הרמא ,"יח אוה"
.ףטשב תדרל ךישמה םשגהו תיבה תא הדירחה םימער תרדס

.סקמ רמא ,"תונשייתהה קוח וילע לח"
.הקתש הגייפ
."וב תורילו חדקא תונקל ןנכתמ קיימ"
."םניא רבכ םיגורהה ,המ ליבשב ,המ ליבשב .םלוע רסאמ לבקי אוה"
."ודיצל דומענש ,ול רוזענש שקיב אוה .הרזע ול ןגראאש שקיב קיימ"
."םניא ,םניא" ,הגייפ הלמלמ ,"םניא רבכ םיגורהה"
"?רוזעל הלוכי תא ךיא ,תושעל הנכומ תא המ ,שקיב קיימ"
."םייחהמ ול ראשנש המ לכ תא סורהי קיימ"
."הז תא תעדוי תא .םייחהמ רבד םוש ול ראשנ אל"
."היסנפל אצייש .ןקז םדא אוה"
."ךירנייה תא לסחל ול רוזעל תירסומ הבוח ךל שי"
םעט ןיא תפכיא אל דחא ףאל םאו קתוש םלועה לכ םא .רבד םושל תירסומ הבוח יל ןיא"
."הז לע רבדל
."הזב הנימאמ אל ךמצעב תא"
ותוא לאשת .ותוא אצמ אוהש דואמ הפי הז - רנגו ךירנייה .הלאכ תורשע דוע שי ,סקמ ןודא"
."םהב הרייו ינשל דחאמ ךלי אוה םא ,ןכ םג ראשה לכ תא גורהל ךלי אוה םא
."םידוהי האמ חצר אוה"
."תמ ראשייש ,הככ םלוכל בוט רתוי .ןמז הברה ינפל .תמ אוה יניעב"
ךלי קיימ .ףסכ ידמ רתוי הלוע הז .םיצאנה יעשפב לופיטל תוקלחמה תא תורגוס תורטשמה"
."ונרמגו וב הרייו

ךירנייה .ץמאמה לע לבח ,רבע אוהש המ לכ ירחא .רהוסה-תיבב תבשל ךרטצי אוה הזכ ליגב"
גרוהל אצוהו ,בושייה ןמ םדאל ךפהו וייח תא םקישש םדא .ותוא וכבי םלוכ .שודקל ךופהי
."טפשמ אלל
.סקמ רמא ,"ישפוח בבותסמ אוהו ,רק םדב חצור ךירנייה"
.תלדה דיל הדמעו ליעמב השובל התיה רבכ הגייפ

ינאו שאה תא יתיאר ינא .ךממ בוט רתוי תעדוי ינא ,תעדוי ינא" ,ורבעל הארק ,"תעדוי ינא"
יליבשב תמ רבכ ךירנייהשו .םש יתייה ינאש .קיימל דיגת .םש יתייה ינא .תויווגה תא יתיאר
."אבה חצרל דע .םיתמ םהינש וראשיישו .הטירמ םגו .הנש םישימח הז
.םימערה תפוס לא האצי הגייפו הקרטנ תלדה
.תונומתה ףסוא םע ,ודבל ,םלואה זכרמב דמע סקמ