םיכומנ םיחיש

יול םחנמ

ז"נשת ,'ל עובמ

תמיתחש ,םינידעה וינפ יוות .ומש קינזר ףסוי :םידימלתה דחא יתונרקס תא ררוע הרהמ דע
התואל תפסותב ,הלא לכ - רישיה ויניע טבמ ,תוגונעה ויתפש ,םהב תטבונ הלחה הנושאר ןקז
לע תוהתל ידכ ,תודיחיב ומע חחושל ןוצרה תא יב וררוע - ותוגהנתהב הכוסנה תינחור תוקמע
.לעופה לא רבדה אצי ,הרקמ ךרדבכ ,ובש רקוב ותואל דע םידחא תועובש ופלח ךא .ונקנק
,רדסב יתדמלו ,תינור ,יתשא לשו ילש הנישה רדחב ןולחה דיל ,ילגרהכ ,יתבשי רקוב ותואב
יל ןתונ וננולחמ ףקשנה ףונה היה ,ץראה זכרמב הבישיה לא ,ןאכל ונעגה זאמ .ימצעל יתעבקש
רבעמ .לסרודכה שרגמ לש הרוחש הסיפ הירוחאמ ןרוא יצע תרטועמ הבחר .דומלל הארשה
לוכתל תקשונ הקורי םיסוטפילקיא תשרוח ,םיצוק עורז רוב הדש - םינבלה שרגמה ילושל
םינודינה םינושה םיאשונה תא ימצעל םשור ינאשכ ,ארמגה ףד תא אורקל גהונ יתייה .עיקרה
.םירחאה םישרפמב םג רזענ ינאשכ ,י"שר שוריפב ןייעמ יתייה ,אשונ רחא אשונ ,ךכ-רחא .וב
תורדגהה לא :דומילה לש ואיש לא עיגמ יתייה ,יופינו רוריב לש ץמאמב ,בלש רחא בלש
התיה יניע דגנל תבצינ התיה הריהבה הנומתהו ,ןתוא ףשוח יתייהשכ .וב תויובחה תויתכלהה
בשו יניע תא םצוע יתייה ,ץמאמה ןמ האל .יפוג ירביא לכב תטשופו תכלוה תומיענ תשגרה
יניע תא יתחקפשמ ,רקוב ותואב .ןולחה ןמ ףקשנה תוארמה םגאב לובטל ידכ ,ןתוא חקופו
.דומילה תותיכ ןיינבמ תקמוחה ותומדב יתנחבה ,ףונב טיבהל

ןיינעמ ...קמוח ...רועישה עצמאב בזוע - יבש הרומה לש םיטקניטסניאה דימ ודדחתנ - ...ההא
...?ןאל

ירוחאמ ריתומ ינאשכ ,הצוחה םירוגמה רדח ךרד יתצרפו רפסה תא יתרגס הריהמ הטלחהב
ןימימ םירומה לש םירוגמה ןיינב תא יתפגיא .יבגב ץוענ הטבמו ,תעתפומה יתשא תא
לע .ןרואה יטחמ ושוויא ילעמ .חרזמבש ןורמושה ירהמ שלוג לחה םח חור בשמ .יתרצענו
ינפלש המישמה עוציב רוזא תא יתרקס תוריהמב .לצו רוא לש תילג העונת השחרתה ץראה
:המידק הפופש המוקב יתצרו

,ותוא רובעל ךירצ ...ףושחה לסרודכה שרגמ אוה יתייעבה רוזאה ...יב ןיחבי אלש רקיעה
. . .תירקמ השיגפ םייבל םשו השרוחל ךילומה ליבשה לע תולעל

םימצעה ןיב עלביהל יתיסינ .לפשומ וטבמשכ ,וטאל עסופ ויתיאר ,שרגמה ילושב ,ילאמשמ
שרגמ לש ןומיסה תיבחל יתדמצנ :אבצב יתדמלש יפכ שממ ,ףושחה חטשב םירוזפה
ךות לא הריהמ הצירב יתכשמה םשמו ,ינמיה לסה דומע ירוחאמ יתדמע ךכ-רחא ,לסרודכה
לע יתבס ,הצורמ .יתפקדזהו ליבשה לע יתילע השרוחה ינפל רטמ םירשעכ .ינצוקה רובה הדש
.חונינ ותארקל יתכלהו יבקע

לייח ותואכ יתשח . . .וידיב קיזחהש ,המותכ תרבחממ ויניע תא תאשל חרט אל ללכ אוה ךא
.ויתוינסחמב םירודכה ולזא ,וילא עיגהל חילצהשכ קוידבו ,רצובמ דעי לע רעתסהש

:עתפומ לוקב ורבעל יתארק ,תענמנ יתלבה תושגנתהה ינפל עגר ,וינפל רטמכ

ויניע תא אשנו רצענ להובמ "...!?ארמגב רועיש וישכע םכל ןיא !?ןאכ השוע התא המ !ףסוי"
:תרבחמה ןמ תוריהב-תורופאה

עצמאב ...?ךדבל" .יבג ירוחאמ לא עיבצה "םש ...םיסוטפילקיאה לא ךלוה ...ינא ...ינא"
.תושקהל יתכשמה "...?רועישה

,חוטב וניא הרומה םא" :יתמועל סירתהו תימואתפה הפקתההמ רהמ יד ששואתה "!ןכ"
תכלל ךישמהו יתוא ףקע םיצרמנ םידעצב רחא "!ונממ רורחש יל שי - ןמלגנא ברה תא לאשיש
עגר דוע .וקשנ תא ונממ וקרפש לייח ותואכ ,יתדמע תיטלחהה ותבוגתמ עתפומ .השרוחה לא
יתקבדה ,םיריהמ םידעצב ,ךכ-רחאו טעמ תוירירבשה ויפתכ תא ,קדה ווג הארמ תא יתנחב
:החישב תפסונ םעפ ומע חותפל דציכ ,יתעדב ךכוח ינאשכ ,טקשב ודיצל יתכלה .ותוא

לע ונרבידשכ ,םכלש רדחב זא ,םייעובשכ ינפל ,הליל ותוא תא רכוז" ךורב יתלאש "ףסוי"
"...?יתדה רוביצל וידרה תוינכות

.ינדשח טבמ ירבעל קרוז אוהשכ חור-רצוקב םהמה "הההא"

תושרד ,םידיסח ירופיס ידמ רתוי .הילאוטקא תוינכות ללכב םש ןיאש תנעטשכ זא"
םעפה .הכרעהו םוח לש המינב וירבד תא ול יתרכזה "...םיקוספ לש תוטטיצ וא ,תולפלופמ
:ותותפל יתחלצה .רתוי תצק ילע וטבמ ההשה

ויפתכ "...ץראב הפ ,םוי םוי םידדומתמ ונא ןמע ,תויעבל םג יוטיב תתל ךירצש ,תרמא"
,רכינ .תונרקסב יב ץיצה אוהו העתפה לש תשרא ושבל וינפ .רצענ אוהו טעמ וחוורתה תורצה
הארנ םעפה .ול האימחה ,םייעובשכ ינפלמ וירבד תא ,קיודמב טעמכ ,יתרכזש הדבועהש
.ליבשה תא יפוגב םסוח ינאשכ ,וינפל דומעל יתרהימ .יתחלצהש

"...?רכוז"

רתתסהל םיפידעמ ...דדומתהל םידחפמ" :ךישמה עגר רחאל ךא .ןיידע ססהמ הנע " ...ןכ"
:ךורב יתלאשו תוריהבה וינפ תא הכרעהב יתנחב "...םיקוספ וא ,תואמסס ירוחאמ

תרמוא תאז המ ...?הממ" "...?ךכ-לכ דחפל שי הממ :ךתוא לואשל יתיצר זא רבכ ,ףסוי ,לבא"
.ימצעב ןיבהל ילע היה הז רבד וליאכ ,זגורב הלוהמ ההימתב יב טיבה "...?הממ

,יתבבותסה עתפומ .יבג ירוחאמ לא תרבחמב תזחואה ודיב עיבצהו ףוסבל הצרתה "...!םהמ"
.ריהב-םוח םירמונמה םיהובגה סוטפילקיאה יצע לש םהיעזג דבלמ ,רבד יתיאר אל ךא
ויתועד תא ינפל תוצרהל ךישמהו ךכל בל-םש אל אוה ךא ,המתה יטבמ תא וילא יתרזחה
:טהלב

םיכייש ירה ונחנא .רורב רבכ לכה ונלצא ,וילאמ ןבומ לכה רבכ ונלצאש ,בושחל רשפא"
"...ךל רמוא ינאו ...תויעב ןיא רבכ ונל ,תולאש ןיא ונלש הצובקל ,"םייתד"ה לש הצובקל
םותח רבכ לכה ונלצא .תורגתסהה :איהו תחא היעב ...היעב שי ונלש" .ולוק תא ריבגה
ףיצה לק קמוס "...םישדח תונויער םע דדומתהל .תרחא בושחלו חתפיהל םידחפמ .םירפסב
טבמ ול יתרזחה .םיאנה וינפ יוותמ יתלעפתה בוש .תושגרתהב ודער תוגונעה ויתפש .וייחל תא
:ךישמה דדועמ אוהו ןיבמ

וזיא הארת" יבג ירוחאמ לא עיבצהו תרבחמב תזחואה ודי תא םירהו רזח "םהילע לכתסה"
עורז .האנה ודיל דמצנ יטבמ "...עונלוקו הריש ,תורפס - תולבגמ אלל םש תחתפתמ הריצי
די-ףכל דע הבוטח תכשמנו הלוחכה ותצלוח לוורש ךותמ תצרופה ,רוחצ שיש עבצב
.הרזג תוקדו תוכורא תועבצאב תמייתסמה

םירעהו םיעטונ םהש םיסדרפהו תושרוחה ,םירצוי םהש םירחאה םירבדה לכ לע רבדל אלשו"
ךא ,וירבד םיזמור ימל רעשמ יתלחתה וישכע .ורוביד ףטשב ךישמה "...םילעפמהו םינוב םהש
."םהילע" רבדמ אוהש םעפ לכב השרוחה רבעל עיבצמ אוה עודמ ,יתנבה אל ןיידע

ישאר תא יתבבוס ,ורוביד ףטש תא יתעטק "...!ךתנווכ ימל ,ןיבמ ינניא תמאב לבא ,החילס"
ךא .ובל-תמושת תא ריעא ךכבש ,יתבשח .ונינפלש השרוחה תא תונקדקדב יתרקסו רוחאל
:חור רצוקב יבג ירוחאמ ןטור ותוא יתעמש ,תאז םוקמב

.ותובהלתה הננטצה "...ןיבמ ךניאש ,יל דיגת לא ,ונ"

:יתרמאו ךויחב וילא יתינפ ,וניניב החישה תא קתנל יתששחש ןוויכמו ,יתיעט בושש ,יתנבה

."ןכותל םג בל םישל ךירצ ...יתימא תויהל ותוא ךפוה ינשדחו ינרדומ רבד לכ אל ,יתעדל"

:יתעד וז ,ףסוי ,לבא" "!יל הנעת ךכ קוידבש ,יתעדי" ןוחצינ תאירקב יתמועל עירה "!יתעדי"
ותוא וזיגרה קר הלא ירבדש ,הארנ ,ךא "...דציכ קר אלו םירמואש המ לא םג בל-םישל ךירצ
:געלב ירבעל ןניס אוהו ,זובב הטמ יפלכ וטמשנ תוגונעה ויתפש .רתוי דוע

םכלצא קרש וליאכ ,הוואג בורמ םיחופנ םלועב םיבבותסמ :שאר ותואב םכלוכ !תוקדצ וזיא"
ינא ךא ,וכרדב ךישמהלו יתוא ףוקעל שקיב זגרנ ."רמול המ שי םכל קרש וליאכ ,ןכות שי
."חחושל קר - ךב עוגפל יתנווכתה אל ,ףסוי ,האר" .ועורזב תונידעב יתספת

טיבמה הרומ לשכ ,השק טבמב יתוא ןחבו ירבעל בבותסה ,רצע .לצנתמ יתוא עמששמ
היפדב לועלע ידכ ךותו המותכה ותרבחמ תא חתפ ,תימואתפ הטלחהב ,רחא .ררוסה ודימלתב
:רמא

.תונעל יתרהימ "חטב ...חטב" .תורגתהב לאש "?עומשל הצור ...יתבתכש םירבד עמש ,הנה"
ינפל ארוק לחהו הקומע המישנ םשנ .תורפס בתוכה רוחב םע קסע יל שי ,ןיינעה ןכ-םא והז
.רדח ךותב הרוגס ,הנבל רופיצ םש התיה .וירישמ דחא המותכה תרבחמה ךותמ תויגיגחב
ךותמ תבאשנ ,לוממ תפקשנה םיסוטפילקיאה תשרוח לא ודעב תאצל ,חותפ ןולח השקיב
ףועל לכות ונממש ,ןק .ןק םש תונבל ,תוהובגה םיצעה תורמצ לא םינשיה דומלתה ירפס
יתבשקה ינאו ,םיבוצקו םימיענ ועמשנ םיטפשמה םג .טושפ היה יומידה .םיבחרמל
ובצחנ םייומידהש ,רכינ .וראוה וינפ .תויגיגחב םמורתהו ךלה ולוק .ותאירקל בל-תמושתב
רבע לא םעפ לכב עיבצה עודמ ,יתנבה ,ףוס ףוס .ותאירק בצקל יתרכמתה .וכותמ תונכב
."םה"ה לע רבידשכ ,השרוחה

.םיצעה ןיב תישפוח הל הפפועתהו םוטאה רדחה ךותמ קומחל רופיצה החילצה אבה תיבב
םש אקווד ךא .םילפאה הירתסמ תא רוקחל ידכ ,השרוחה הבעמ לא תוצילעב התיה תרדוח
תחא .עקרקה לע חוכב התוא הליטהו םיצעה ןיב הבשנ הזע תינופצ חור .הכרד הכבתסנ
ףילחה תררחושמה תוצילעה תא .ךעד יגיגחה ןוטה ,םיקוסר וכפה רישה ילילצ .הרבשנ היפנכמ
םיחמוצ םמוקמבו םיעורק םהישרוש ,חורב םישלתנ םיבחר םיעזג :םירחא םייומיד לש ףצר
.םהילע התרש תדחוימ הרהנ - ףסוי לש וינפ תא יתנחב .תומוקה יבר ריעה יניינב

.םייאזורפו רתוי םיכורא וכפה םיטפשמה .םילימה ןיב רזשנ לחה בוצע לילצ .הקד הינוריא
המצעל השקיב הנולשכמ תבזכואמ .המוקמ תא רופיצה האצמ אל השרוחב םגש ,הארנ
םיחיש תפקומ תרתסומו הנטק רצח ;םיהובגה םיניינבה ןיב חוטבו טקש םוקמ הזיא .אובחמ
...םיכומנ םיחיש .םיכומנ

ורכזוה וב םג ,ןכ ...םייעובש ינפל ילא חלשנש בתכמה ...ןכ ...והשמ יל ריכזה הזה יומידה
הרעפנ רעצ לש םוהת .הילרטסואמ ילא חלש באוי יחאש ,בתכמב יתרכזנ .םיכומנ םיחיש
םייומידה אלל םנמא ...םידודנה ...ררחתשהל ןוצרה :יל שדח וניא הז לכ ...אל ...אל .יברקב
םג .ונלש יבאוי ...באוי ,יחא לש ותומד התלעו הפצ יניע דגנל .רכומ לבא ,המצוע התואב אלו
...שפוחה לש בנזה ירחא .וירחא ףדר אוה

ןעט "םירחא יל םיביתכמש תומכסומה יפ-לע תויחל ןכומ אל .יתדביא ילש הליפתה תא ינא"
...הלילה ךות לא ונגלפה םהבש םיכוראה םיחוכיווה םתואמ דחאב ינזואב

.םישדח םירבח אבצב ול אצמ .םיידי יתשב וב זחא ךכ-רחא ,שפוחה תא ףטיל קר הלחתהב
.געולו ינצוק רתוי דוע ךפהו םייתנשכ דרעב רג רורחשה ירחא

.טהלב ןעט "ימצע תא תומרל לגוסמ אל .הרותה לע ל"זח לש םישוריפה םיבייחמ אל יתוא"

.הילרטסואל ולש שפוחה םע ףפועתה ,הנש יצחכ ינפל

וא ,רהנ לש המירז ,רעוס םי לש הארמ ,הבוט הקיסומ הז המדאה ינפ לעמ יתוא םירמש המ"
עצמאב ,ןאכ .תמאב יתוא שגרמש המ הז" ובתכמב ילא בתכ "ףוס הל ןיאש הנוואס לש בחרמ
יביבס האורו ישאר תא םירמ ינא .עוגר ,ץראב םייחה לש חתמה ןמ קחרה ,הזה םוקמ-םושה
ול םרוז ןמזה ןאכ ...ףוס םהל ןיאש םיכומנ הנוואס יחיש לש יקנע בחרמו םיריהב םיימש
. "וטיאל

...םיכומנ םיחיש

עיגה רישהו ,קתתשנ ףסוי לש ולוקש ,ךכל בל יתמש אל ,יתונורכזב זכורמו םיניע םוצע
ץנצנ תורופאה ויניעב .ןוהמיתב יתוא ןחוב ותוא יתיארו יניע תא חוקפל יתרהימ ,ךובנ .ומויסל
,אקווד" :רמא ךכ-רחאו וטבמב יתוא בקנ עגר דוע .יניע תא יתלפשה .הבושמ לש ריהב ביבש
"...?ךיניעב ןח אצמ ...תנבהש האור ינא

תפצפצמ .ונדיל הפלח םירורד לש תינלוק הקהל .האנהמ וחרז וינפ .יתינע "...הפי ריש ,ןכ"
בוש יתלקתנשמ ךא ,םיקותמה וינפ חכונ לא בוצעה יטבמ תא יתמרה .םחל תסיפ לע הבירמו
לטומ ינאור אוה הנה ,תורירמב ימצעל יתרהרה ,ןכ .ןטיסהל יתרהימ ,ויניעבש ןוחצינה ביבשב
הנה .םמלוע תפקשה תא וילע תופכלו רעתסהל םיסנמה הלאמ דחא דוע ...ףסונ יובש - וינפל
...וילגרל לטומ ינא

.וביל תמושת תא ריעהל הסנמ ,טקשב יתרמא "...רישה ףוסבש הלאה םיכומנה םיחישה קר"

ותצלוח סיכמ איצוה ,יתבושתל תוכחל ילבמו ,תוחיחזב ירבעל קרז "...?ךל ועירפה םיחישה"
.ןמוקמב תורחא בתוכו רישהמ םילימ קחומ לחהו בוהצ ןורפיע

ךישממ אוהש יתיארשמ ךא ."ךומנ לבא ,טקש םוקמב תוקפתסהה ...עדוי התא ...ןכ"
.יתקתתשנ ,ירבדל בל םישל ילבמ ותכאלמב

םיצויצ קרו רבע לכל הפפועתה תינלוקה םירורדה תקהל .וניניב הקיתשה הכשמנ תוקד המכ
.יב טיבהו בשו ןוקית ךירצכ ויניעב הארנש המ תא ןקתל םייס ףסוי .םשו הפ ועמשנ םידדוב

רבעל עיבצמ אוהשכ ,תינצקוע המינב רמא "...תכלל ךישמהל יל השרי הרומה םא ,וישכעו"
.יניע לומ לא ודי הקיהבה בוש .השרוחה

הילע םיגרתשמה םילחלחכהו םיקדה םידירווה לומ לא .האנה שישה די הארמל - עגר ותואב
באכה לכ םעו ,התוא יתספת ידי יתשב .קפאתהל יתלוכי אל - םיכרד תפמ יבג-לע םישיבככ
:באוי לש ,יחא לש תומהדנה וינפ לומ לא בורק יתשחל ,יבש

לאש ...ךל עד לבא ...םיכומנה םיחישה לאו טקשה לא ...שפוחה לא ןאכמ ךל-ךל ...ןכ"
.ודימ יתיפרהו ונממ ינפ תא יתקחרה "...ינא לבא ...אצא ינא םג רישבש תאזה השרוחה

ידכ ירדח לא רזוח ,אצוי ינאש םדוק ,ינא יכ ...לופא אלו הובג םש ראשא ...םכומכ אלש"
.קחרתמ יתלחתה דימו יתעבק "...!לובטל