לגעב השעמ

אריפש םהרבא

ב"משת ז"י עובמ


ותואכ ותפילקמ ףלקתה וליאכ אוה .רקובה לש ןושארה רואה תואריהל ליחתה חרזמ יתאפב
חורפאה תא םיאורש דע טאל טאל אצויו בשוי הבש הציבה לש הפילקה תא רקנמה חורפא
ללפתהל ורהימש הלא .בלכ ןיבו באז ןיב ןיחבהל רבכ היה רשפא .הבהבהצה ותמולפב ולוכ
םיליפרעה .ןירדהמל וליפא :ףיסוה םהיניב אכמס-רבה .ללפתהל רבכ רשפא :ינשל דחא ורמא
תופי תוצלחמ תשבולה אתינורטמ התואכ ;המחה .ריהב רתויו רתוי היהנ םעפ לכב .ולפקתה
,םייחפט הסכמו חפט הלגמ תניחבב ,תונשיבב ןיפיט ןיפיט התוימומדא תא תוארהל הליחתה
.שדח םוי דלונ .התרדה אולמב התלגתנ רפסמ תוקד ירחאו

ןגל קלח ;ןסחמל תונב תוצובק .קשמה תוניפ לכל םישנו םירבג תאצל וליחתה םיפירצה ךותמ
...יתרחאש המכ ,יתרחאש המכ :הנטר ןמזה לכו לולל תוסג תועיספב העספ תינלולה ;קריה
םיזופח םידעצב ;הסיבכה תחתרה רובע םיצע תריסנל ואציו ןזרגו רושמ וקיזחה םירוחב ינש
ןנוכתהלו םישנאה רובע התו הפק ןיכהלו םיסומירפה 4 תא קילדהל חבטמל תיחבטה הרהימ
.לושיבל

ובבריש ,םוקל הינשה תא תחא וזריז ץוחב העונת רבכ שיש ועמששכ ,םילהואב ונכשש תונבה
ינרק תא םהב סינכהלו ררוואל ידכב להואה תועירי תא ולפיק ,ואצי .םילהואה ךותמ ןהישאר
.תונושארה שמשה

.םינושארה םיללפתמה לש תולוק ועקב ,תסנכ תיבל םגו לכוא רדחל שמישש ,"לודגה" ףירצהמ
וניקולא 'ה התא ךורב" :חוטבו קזח לוקב זירכה הביתה ינפל דרויהו הליפתב ליחתה קר קלח
ךורב" :וירחא קיזחה הרחה ינשה ."הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבהל הניב יוכשל ןתנ רשא םלועה ךלמ
,םישנל דעויש ףירצה לש תינוציקה הניפהמ ."השא ינשע אלש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא
רודיסב) "ונוצרכ ינשעש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב" :השא לש ןגנתמו להוצ לוק ועמש
.(תוריעז תויתואב המ םושמ הבותכ תאזה הכרבה הליפתה
:םר לוקב וקעצו "השודק"ב ודמע רבכ (ןושאר ןינמ) הליפתב םינושארה וליחתהש הלא
."שודק ,שודק ,שודק"

רתוי דוע ורהימ - הייקשהל תורוב תנכהל וא ףיטקל ,סדרפל ,ץוח תדובעל תאצל ודמעש םירבחה
ורהימו ןיליפתה תא וצלח ,תותילטה תא םהילעמ ולישה ,"חבשל ונילע"-ב "חנק"ל וקיפסה רבכו
.םתאיצי ינפל הלק רקוב תחורא ףוטחלו םיידי לוטיל

דוע וניכה םהיתונמה תא .תכרפמה םתדובע ףרח דחוימו בוט לכוא ולביק יכ םירשואמה ויה הלא
,(דואמ םיעט - הטיחמ רוחש יצח) ןטק םחל רככ ,הציב ,םיתיז 7 -מ הנמ לכ ,תובכרומ ויהש ברעב
ודבע וללה םישנאה .(וחנק הזב) גנידופ ןקנק תרתוכה תלוגו (שיאו שיא ןוצרכ) ןבל ,רוחש הפק
הזש ללגב ילכה םע םש דובעל ורסא הפוריאב .הכורא תידי םע 20 X 20 תכתמ ילכ) "הירוט" -ב
הרומח הזה ילכה תעיגפ רתויב קזח וניא םבילש הלא יכ) לודג יזיפ חכ הזל ךירצו (בלל קיזמ
הסכמה תא קיפסהל ידכב רובל רובמ ץורל ,םיברעה םע ,תורחתהל םיחרכומ ויהו ,(םבילל דואמ
.םהילעמ דמוע חיגשמהו ר"מ X 44 רוב לכ ,םויל תורוב 20 לש

לע התוא ולת הצלוחה תא ודירוה ,וחנ תוקד 15 -ו ודבע תוקד 45 :ןמקלדכ היה הדובעה רדס
רזוח ךכו תינשב הושבל תוקדה 15 ףוסב ,הכירבב התוא ולבט וליאכ הבוטר התיה יכ שובייל ץע
.םיירהצ תעש לש הקספה טעמל צ"החא 4 דע רקובב 7 -מ ,םויה לכ הלילח

.התו ,הביר ,םחל ,םיתיז 3 לש הבצקהב קפתסהל םיחרכומ ויה קשמב דובעל וראשנש םירבחה
דחא רבח :היה ךכ היהש השעמו (תבשב תודועס שולשל קר) תואיצמה רקי היה חולמ גד
םוקמב יל תתל הלוכי תייה ול" :ןושלה וזב רמאו חבטמה לעש תינומוקאל הנפ ,ועבטמ סינטסיא
ךסב אוה המ) וילע הביל רמכנ הרבח התוא ."ישפנ תא הייחמ תייה ,חולמ גד תכיתח םיתיזה
ותואב היהש ימו תוקד תוכיתחל ותוא הכתח ,חולמ גד 1 האיבה ןסחמל הסנכנ ,(?שקבמ לכה
לע םירבחה תדעוול הנלבוק השיגהו תמדוקה תינומוקאה הבשח ןכ אל לבא .הזמ הנהנ דמעמ
רואל אצי קדצהש ןבומכו םידדצה ינשמ תויודע ובג ,םילילפ ינפב "תאטוחה" תא ואיבה .הז השעמ
ילבמ ינמוה רבד התשע איה יכ .תיאכז האציו טפשמב התכז ינמוהה רבדה תא התשעש הרבחהו
.האנה תבוט המצעל תחקל

בולחל תפרל יתינפו םידכה ינש תא יתלטנ רחשה תולע ינפל הברה ,םוק יתמכשה דימת ינא
בולחל יל הרזעש הרבחהו ("הבונת"מ יתרזחש ירחא תודיחיב ללפתהל יתצלאנ ינא) ,תורפה תא
.יתובקעב תכלהמ

תורפה תחאש האור ינא םואתפ ;המינפ ןתוא ונסנכה הבילחה תארקלו ,רצחב תורפה ויה ץיקב
ביבסמ ,תוגגוזמ היניע ,ןוטבה תפצר לע חנומ השאר ,המידק תוטושפ הילגר ,ץראה לע העורש
.הילעמ תוגח םיבובז תדעו ןבל ףצק זי היפל

:ההימתב הלאשו רוחאל העתרנ איה ."התמ תאזה הרפה .האור תא" :רמואו הרבחל הנופ ינא
תצבור אלא תאזכ הרוצב תבכוש אל םלועל הרפש הל ריבסהל ליחתמ ינאו ?"תאז ךל ןינמ"
םיעטו רקיו ןיזמ לכוא) האבה "תבורעת"ה תנמ לע תמלוחו ;הרג הלעמו היתחתמ הילגרו טקשב
יתטעב ירבד תקדצ תא חיכוהל ידכבו ,(דועו תומצע חמק ,הטיח חמק ,סרית חמקמ בכרומה
:תוומה תביסל יתרעשה תא יתעבה .העז אלו הענ אל הרפהש הל יתארהו תולק הרפב

;התמ ןבלו ןמזב הרזע הל ושיגה אלו יסרא שחנ התוא שיכהש .א
;חופנ לוחט רקיעב ,תימינפ הלחמ הל התיהש .ב
(...ןיא המהבה ןמ םדא רתומו) התמשנ תא הרפה החפנ בלל עיגהשכו טחמ ףוגב הלצא דדנש .ג

יבג לע בלחה ידכ ינש תא יתסמעה ;דחא טפשמ ףא וניניב ףילחהל אלב הבילחה תא ונרמג
"היצקס" השעיו אוביש רנירטוה תא קיעזהלו הבונתל בלחה תא רוסמל הבשומל יתדריו רומחה
;תקבדמ הלחמ ןאכ שי ילוא תוומה תביס תא עבקיו
.חוטיבה תרבחל עידוהל ןכו

.םירובד תדעכ השחר הבשומה ..."םלועמ םירבדה ויה אל ילואו" רישה תא יל יתמזיפ ךרדב
הדבע תוצובקהמ תחא לכ .השארב ךירדמו ףוטקל תוכלוהה תולעופ תוצובק ואר םוקמ לכב
חיגשמה הירכזו "ריעצה רמושה"מ תונב תצובק אקוד הדבע יקסנלימס לצא .רחא ןסדרפ לצא
.שארב קיתוה

,איצוהש המ איצוה ,הרפה לש היברק חתפ ,תבשה תסינכל ךומס עיגה רנירטוהו ישש םוי הז היה
רבודמ אמש ,הקידבל תויתלשממה תודבעמל ,ופיל רקובב ןושאר םויב דימ הז תא חולשל רמאו
רובקלו קומע רוב תורכל שי םכשה רקובב דימש תשרופמ הארוה ןתנ אוה .תקבדמ הלחמב ןאכ
.(תבש החוד שפנ חוקיפ) תוקבדה תנכס שי יכ ,הרפה תא

המ חיכשהל תנמ לע דוקרלו רישל ונלדתשה .דימת רשאמ רתוי הרע הליפתב תבשה תא ונלבק
...רקובב היהש

הלהב ררועל ילב טקשבו סוכה ןמ ןיי תצק עמג ,ןייה לע שדקל םירבחה דחא שגינ הליפתה ירחא
....םכותב ינאו ןייה ןמ םיפסונ םירבח ועמג םייתניב .איקהל לחהו הצוחה אצי

הפורת) ןגמרפיה ילק ליכהש םיקובקבהמ דחא השיגה ןיי שיגהל םוקמב תורבחה תחאש ,ררבתה
.(ןיי לש עבצה ותוא קוידב הל שי הרקמבו תופועה רובע םיניכמש

הנטק הנמ תאז התיהו רחאמ ,הנכס ללכמ ונאציו הביק תפיטש ונל ושע ,הבשומל דימ ונלהבוה
,הבוט רשב תחורא ונדספהש היה "םיתושה" ונא ונלבסש ידיחיה קזנה .קיזהל הקיפסה אלש
.אפורה תדוקפ יפל ,הלילה ךשמב ןבל תיתשב ונקפתסהו עובשה ךשמב הדיחיה
תאיצי ינפל "ונתמ" תא רובקל קיפסהל ידכ ,הלוהב הרצק הליפת ונללפתה םכשה רקובב תבשב
;המחה

,המינפ הונפחד ,רובה יפ לא הלבנה תא ונבחס ,דיסב והונדפיר ,הנחמל ץוחמ קומע רוב ונירכ
.לוזיל הברה ונזתה הלעמלו רפעב וניסיכו ףסונ דיס ונכפש

תורימזה .דימת ונלצא התיהש תובהלתהו החמש התוא ילב םייתלצעב הלהנתה תבשה תדועס
ינפ לע "חור בצמ"ה תא ושיגרה .תבש תחמש תבוח ידי תאצל ידכב קר לכה ,האכנ חורב ורשוה
.םלכ

הממיה ךשמב ונל הרקש המ לע ורביד הבו םירבח תפיסא המייקתה םירהצה ירחא תבשב
...הבושתב רוזחלו ונישעמב שפשפל םיכירצ ונאש ונעטש םירבח ויה ;הנורחאה

דימת וניטצהש הלא ,בר שגרב תורימזה תא ונרש .תרחא חור רבכ התיה תודיעסה שולשב
אלכיה ינב" .אליעלו אליעל םעפה היה .ר רשש "שפנ דידי"ה .דחוימ םעט םעפה ופיסוה" הרישב
תאיצי ףוסו שדח עובש אוב לע רשבמה רואה קלדנשכו ."ארפושד ארפוש" היה .ש רשש "ןיפיסכד
.החמשו הבוט חורב ןכ םג ךשמנ "הכלמ הולמ"ה .רתויו רתוי ךשמנ אל הזש ונרעטצה ,תבשה
ודובכל ונארבש וניהולא ךורב" רישבו .הריואל םיאתה "דחפא אלו חטבא יתעושי לא" רמזהו
רקובה תועש דע וכשמנש םידוקירבו םירישב ונכשמהו שדח עובשל ונסנכנ ."םיעותה ןמ ונלידבהו
דודג וליאכ ץוחב שער םיעמוש ונא הנהו קינחמו דבכ ויסמח היה תבש יאצוממ תחאב .תונטקה
המ לכ לע לפנתמ דבכ הבראש וניארו הצוחה ונאצי .םיחתפהו תונולחה לע קפדתמ םילייח
םיקיר םיחפ רקיעבו היה לוכי קרש המ ספת דחא לכ ,םישנאה לכ תא דימ ונסייג ,וכרדב הרקנש
שערבו ,הנחמה ינפל רבועה ץולחה קר ויה ועיגהש הלא .הבראה תא סינהל ןעמל ,תולקמ םע
עיגהל וקיפסה רבכש הלאו עיגהל םיכירצ ויהש הלא תא ונסנה הביבסה לכב ונמקהש לודגה
וניאר ,רקובה ריאשהכ .םדימשהלו םסינהל ונחלצהש הלילה לכ םהב ונמחלנ .ונדמשהו ונסמר
.הב םהיציב ליטהל וללה וקיפסהש ינפל ונלש הלדה קריה תניג תא ליצהל ונחלצהש

תא תואירבה וינישב ערק ,םומעש ותוא ףקתשכ הלילב .תורצ הברה השע םעלב ונלש רומחה
לעב היה ."תואקתפרה" שפחל הבשומל דע דדנו רמושה יניעמ קמחתה ,וב רושק היהש לבחה
אוהש יל דיגהל ואב םעפ אלו והוריכה הבשומב םלוכ .לודג "ןכרצ" היהו הובגו קזחו לודג ףוג
ול רסמתהל הברסב "הבקנ" וזיא םע ךסכתסה הארנכ .ץעל רושקו עוציו לובח הבשומב דמוע
...הנותחתה לע ודישכ הנממ אציו

רומחה םעלב .םיציב לס םהיניבו םיכרצמ תסומע איהשכ הבשומהמ ונלש הרבח הרזח םעפ
הנחמל העיגהשכ .חרבו הדובכה לכ םע התוא ליפה ,ףרוטמכ ץורל ליחתהו קוחרמ "והשימ" האר
?"ותוא "רדסמ" אל התא המל" :הקעצו םיצומק םיפורגאב ילא השגינ ,יכבב הרבחה הצרפ

תנוזר הרוחב ונלצא התיה .תויעב תושעל חילצמ היה אל ילצא ,וילע בכור ימ שיגרה הארנכ
םועטל הצור איה םג .רומחה לע התוא בישואש ינממ (שקיב אל ימ) השקיב איה םגש הנכסמ
התיא השע ?רומחה השע המ ךא ..הנוצר תא יתאלמש ןבומכ .רומחה לע הביכרבש גונעתה תא
לארשי תב םילכה ךכ....הוורואל רשי סנכנו התוא ליפה הוורואל הסינכה די לעו ונוצרכ ןטק בוביס
.הרשכ

,הילע חספ אל קלב בלכה וליפא .ערואמב ףתתשה יונפ היה קרש ימ .היווח ונלצא התיה הטלמה
?"םדקתמ הז ךיא" ,"עמשנ המ" :לאש וליאכ ויניעב לכתסה ,ינשל דחאמ ךלה
הטקשהו הבוטה תידנלוהה הרפל ונארק ךכ) "אמא"ש ,הנחמב רהמ שיח הרבע העומשה
םוקמב ."דליל השקמ" לבא ,הטלמהל תננוכתמ (םויב בלח רטיל 30 - בוט בור ונילע העיפשהש
הזו ,לגעה לש תוירוחאה םיילגרה אובל וליחתה ,גוהנכ םדוק וכלי שארהו תוימדקה םיילגרהש
,םימח םימו ןובסב תינמיה ידי תא בטיה יתצחרו ינרפצ יתלטנ ,הברה יתהמהמתה אל .הנכס
יעדיב ץוחבמ לאמש דיב ימצעל יתרזע .רשפא קרש המכ קומע התוא יתסנכהו ןמשב היתחרמ
האיצילו ןוכנה םוקמל שארבו תוימדקה וילגרב ותוא יתבבוס טאל טאלו דלווה אצמנ ןכיה הפי
שיגאו ידי תא איצוא ינא רשאכש םהל יתרבסה .םילבח ינש םע םירוחב ינש ודמע ידי לע .הנוכנה
לבא ,תוריהזבו טאל טאל וכשמיו םיילגרה לע םילבחה תא רושקל םהילע ,םיילגרה יתש תא םהל
.דואמ לודג היה דלווהש םושמ הל באוכ הז יכ ןריזחהל הצרת הרפה יכ ופרי אלש

החנאנ הרפה .ץוחב רבכ היה שארהו רחאמ ונל הרזע הרפה יכ ,ונמדקתהו טאל טאל ונכשמ
רחאל ,ףוסב .(חיכש אל הז ,תחנאנ הרפ יתעמשש ייחב הנושארה םעפה התיה וז) הרזעו
.ג"ק 50 -כ לקשש לגע ונאצוה םישק םיצמאמ

לע םק תוקד 15 ירחאו בטיה והונפשפש ,וב חיגשת אל הרפהש רחא םוקמל דימ ותוא ונסנכה
ןיב וקיזחהל יתלוכי ישוקב יכ "ןטקה רושה" ול ונארק ,בלח יקובקב המכב ותוא יתיקשה .וילגר
הנחמה) םוקמ לכל ירחא ץר .ינממ הפרה אל ונלצא היהש םימיה תנומש ...וקינהל ידכב ילגר
יל וארק הרבחה .ותוא תומרל היה רשפא יא .יב ןיחבה תבש ידגבב יתייהשכ וליפא (ןטק היה
- דואמ קודה ,ךוותב ינאו תורוש יתשב םירוחב 12 ונדמעה :קירט הזיא ונישע םעפ ."תקנימה"
לכתסהל הצר קר - לכוא קיפסמ ול ונתנ - עבש היה .רבד םוש ינממ הצר אל .יב ןיחבה תאז לכבו
.הניבמ הירב ומכ ,דעצ ירחא דעצ יתיא דעצ דימת .תורוהטו תולודג תלכת יניע ול ויה .ינפב

תורוהט םייניע םדא ןבל הנייהת זא חישמ אובישכ :"רצה לועשמב" ורפסב בתכ קבק .א.א רפוסה
.תורפל ומכ

םיבצקלו םירחוסל לגעה תא רוכמל טלחוה ,םינוש םינינעב הנדש תילכלכה הדעווב יתפתתשהשכ
.טועימב יתייה יכ ליעוה אלל לבא ,יחוכ לכב יתדגנתה ינא .(ריחמב וברה םה יכ)

לא" :ה'רבחה ינפל יתננחתה ,םיבצקלו םירחוסל "הנורחאה וכרדל" ותוא ליבוהל םיכירצ ויהשכ
."העיספ רחא העיספ יתא ךלי אוה .הבשומל דע ותוא הוולא ינא .ותוא ורעצת לאו ותוא ורשקת
,הקזוחב יב םלוה יביל ליחתה ,ונל םיניתממש םירחוסה תא קוחרמ יתיארו הבשומל יתעגהשכ
...יניעב טיבי לגעהש יתיצר אל ,ישאר תא יתבבוס

יתדריש יתמלח םעפ .םיבר םימי יניעמ השמ אל הטיחשל לגעה תלבוה לש תאזה הנומתה
םידוקע ובכשש םילגעהו תורפה לכ לע יתלכתסה .םייחבטמה תיבל יתבנגתהו הבשומל
םא םיסנמו ףלחה לע הרעש םיריבעמ ,הטיחשה תארקל םיפלחה תא םיניכמ םיטחושהו
םיכורא ויה (םירפו תורפ) תוסגה תומהבה יטחוש לש םיפלחה .ודיב ופלחו טחוש לכ .רשכ אוה
(םילגעו םיזע םישבכ) תוקדה תומהבה לש םיפלחהו ,ןנובתמה לע דחפ ליפמו ץצונ םבהלו
.םירצק ויה

"ןטקו הטוש שרחמ ץוח הרשכ ןתטיחשו ןיטחוש לכה" :ארמגב יתרכזנ וז תוננובתה ידכ ךות
שרדמה תיבב דומילה ,ץראל-ץוחב תיבה בצינ יניע דגנל .וזב וז תובברעתמו תוצר תונומתהו
..."הטושו שרח" י"ע וליפא הפנעה ונתחפשמ לכ לש "הטיחשה"ו

תא דירומ (ןקז ינמית) טחושהש יתיארשכו יב וניחבי אל םיטחושהש ןעמל הניפב יתדמע ינא
ילוא" :רמא וליאכ תולוחכה ויניעב ילע טיבהו דימ ינריכה אוה) "ילש לגעה" לש וראווצ לע ףלחה
יתדמע יכ יב חיגשה אל טחושה .לגעה לש וראווצ לע ידי תא יתמשו יתצפק ,(..ינליצהל לוכי התא
תומרומ ויניעשכ "הטיחשה" לע הכרבב קוסע היה אוה .םינפל תטשומ התיה דיה קרו וירוחאמ
,הלודג המוהמ הליחתה .ידי לע רשי ףלחה תא דירוהו לכתסה אל הכרבה תא רמגשכו הלעמל
..יתמלענו תידדצ תלד ךותמ יתקמחו תונמדזהה תא יתלצנ ינאו

...ישפנ תא יתעדי אלו יתוא התסיכ הרק העזו דער יפוג לכ יתנשמ יתוציקהשכ

תולוק ועמשנ קוחרמ .יניס רה תולגרמל אצמנ ינאש יתמלחו תינש יתמדרנ הברה תופייעה ללגב
.ןאכ שחרתמ ליגר יתלב והשמש יתשגרה רתוי יתברקתהשכ .ינזא תא ושירחהש תויגרואו קוחצ
.זכרמל וכשמנש םירוכש לש םימלש םידודג ועיגה הנחמה תוניפ לכמ .הבר הסיסת התיה הנחמב
השמ שיאה ?אבחתמ אוה המל ?ןורהא ןכיה .םירחינ תונורגבו םינושמ תולוקב וחרצו ודמענ
השעיש והואיבהו ןורהא תא ושפת .םיהולא ונל ןיא .ונל יובאו יוא ?ונאיבי ימו ונינפל אצי ימ .םלענ
,העורק התיה התלמשש השאב וקיזחה ,לעילב ינב ינש ושלג רהה דרוממ .םירחא םיהולא ונל
.םהלשב םהו .יכונא שיא תשא ,ינוחינה ,אנא :תננחתמו רמ לוקב הכובו תקעוצ איהו עורפ הרעש
ןמז דהדיה דוע הלוק דה קרו התיא ומלענ םהו היהש שערב עלבנ הלוק .ונתיא יאובת תא יכ אל
.המ

לע רשב ולצ םירחא ,םיקתממו תוריפ ינימ לכ ועיצהו םילכור הברה ובבותסה הנחמה חטשב
דע וכיחו םביבס ודדוגתה םישנאה .םיינזא שירחמ שערבו תוקעצב םתרוחס לע וזירכהו םירופיש
.םהידכבש ןייהמ ומגל םייתניבו הלציי רשבהש

וצלח ,הדיצה ונפנ םישנה .םנוזמ תא ועבתו וחרצ תוקוניתה :ןהיתועורזב תוקונית וקיזחה םישנה
.ןוקיתשהו דש

היה חטשה לכ .םנוזמ תא ושרד יכבבו ןהיתולמשב םהיתוהמא תא ובחס םילודג רתויה םידליה
.וילא רבוד ינשה המ עמש אל דחאו לודג שערו קינחמ ןשע אלמ

ולליו וכבש םיערוצמ הברה םהיניב .םהיכירי לע םיעלוצו םיחספו םירווע וקחדנ ןומהה ךותב
,גגוחה םעל םהירומח לע ןיי וליבוהש םירמחה .םשפנ תא תויחהל והשמ םהל ונתיש וננחתהו
.שפנ םכחצרנ ןפ הנחמהמ וקחרתה ,םיאמט ואצ :וקעצו םיללמואה ישאר לע םהיטושב ופילצה
תוניפב .םב םשפנ דוע לכ וסנ הלאו המוהמהו שערה תא רתוי דוע וריבגה םיללמואה לש תולליה
.הדועס וניכהו חתור דוד ךותל ןוליטהו םרוע תא וטישפה ,םישבכ וטחשש םישנא ודמע תוידדצ

החפשמ לכו םיחתנל םתוא וחתינ ,םרוע תא וטישפה ,םתוא וטחש ,םירפ ודקע תרחא הניפב
תוחפשמה ובשי ,ןומההמ קוחר ,רהה ךותב קומע .הילצל ימו לושבל ימ ,ורזפתהו הקלח תא הלטנ
םינבל םינידס םיסורפ םהילע ,םירקי םידברמ לע םיצובר .הדעה יאישנו תורישעהו תוסחוימה
ךותמ בוש םואלמ ונקורתהשכו ,ןיי םיאלמ ויה (םירצממ ואיצוהש) בהזהו ףסכה ילכ ,םייקנו
.דצב םיחנומ ויהש תודאנה

ועש אלו הולשבו טקשב ותשו ולכא וללה םישנאהו לשובמו יולצ רשב םעפ ידמ ושיגה םיתרשמה
.םהל בוט .ללכב עיפוי אל ילואו אובל ששוב השמ םא ונינעתה אל הלא .םהילא עיגמה שערל
ןכשמה תא וכנחשכ ,חותפ בלבו הבידנ דיב ונתנ םהמ ושרדו ןכשמה תא ונבשכ .םהל בוט דימת
.שדוקה לקשב לקש םיעבש םילקשמ ףסכ יקרזמ ובירקה

.ונתי ןכ םג ,תושעל םידמועש בהזה לגעל ושרדי םא התעו .ובירקה תרוטק יאלמ בהז תופכ םג
.(אבר תישארב) "םינתונ לגעל םיעבתנ ,םינתונ ןכשמל םיעבתנ"

הזחא תובהלתהה .הכסמה לגע תיישע תארקל םתוא וניכהו םעה תא וביהלה "םריבאו ןתד"
ףטו םישנ ,םישנא םורזל וליחתה הנחמה רככל .החמש ךותמ וגאשו ,וקעצ םה .םעה יקלח לכב
המיימשה ולע היתובהלש שא וריעבהו ןמש ידכ ,םישבי םיפנע ,םידרז ,םיצע תוליבח םהידיבו
ןמשב םולבטו םיעורק םיקש ,תולב תולמש םש יאמ ובחס םירענה .הנחמה תוניפ תא הריאהו
הכלה תובהלתהה .רישל וליחתהו םהידיבש ןייה ינקנק תא וקרז םירבגה .הרודמה ךותל וקרזו
.םעה לכ םהירחאו םירבגה ןהירחאו דוקרל וליחתהו ולטרעתה םישנה .הקזחתהו הכלה ,הלדגו
ודמע העבג לע .םויה ונל גח יכ ,ודקר ורמז ורש הלהקמב םלוכו םישוח ןדבוא דע וגאש ,ולהצ
השעיש ןורהא תא ואיבה :וקעצו לע לא ופינה םתוא םינויגפו תוברח םהידיב ,לעילב-ינב תצובק
.ושארב ומד ,אל םא .הכסמ לגע ונל

םהמ דחא ץפק ,תושעל םידמוע םהש השעמה לע םתוא חיכוהו ןורהא לש ותוחא ןב רוח שגינשכ
,םוקמ לכב והושפח .רבגו ךלה ןורהא ירחא שופיחהו .(אבר תישארב) ותימהו ודיבש ןויגפב ורקדו
ךושמל וליחתהו גגוחה םעל ןיי םיליבומה םירומחה ןיב בכוש ותוא ואצמש דע ,רתס תוניפ לכב
ויתפשו המיימשה תוטיבמ תויובכ ויניע ,ץובו ןבת אלמ ונקז ,םירווח ויה וינפ .הרודמה םוקמל ותוא
וניחא ,השמ :תוטטורה היתפשב העינמ איהשכ וירחא הכרשנ ותוחא םירמ .השמ ,השמ :תוללממ
תואלה ךילגר תא םרה ,רבכ זוז ,ןקז חרת :ול וגעל ,ןורהאב וציאה םיחחרפה ?ונתבזע המל
.ויתועלצ ךותל תונטק תוכיס ובחתו

רשא ,שיאה השמ הז יכ ונינפל וכלי רשא םיהולא ונל השע ,םוק" :וילא וקעצ םיגגוחה והוארשכ
ינזאב רשא בהזה ימזנ וקרפ :ןורהא םהילא רמאיו ,"ול היה המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה
."ילא ואיבהו םכיתונבו םכינב ,םכישנ

טרחב ותוא רציו םדימ חקיו ןורהא לא ואיביו םהינזואב רשא בהזה ימזנ תא םעה לכ וקרפתיו"
"םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהולא הלא ,ורמאיו הכסמ לגע והושעיו

:שרח ול השחלו ודי לע הבשי ותוחא םירמ .טרחב והחיניו ןנובתהו ודיב םזנו םזנ לכ חקל ןורהא
ינוגרהי ןפ יכונא ארי ,יתוחא :(ועמשי אל םישגונהש) שרח הל הנע ןורהא ,יחא תאז השעת לא
.הקתשו טהולה לוחה ךותל היתועמד תא הדירוה םירמ .רוח תא וגרהש םשכ

םישנו םישנא ואב תוניפה לכמ .ובחורו וכרוא לכל אלמתה טרחה .ההבגו הכלה םימזנה תמירע
עיגיש קחדנ דחא לכ .החפשמה םשו תושפנה רפסמ לע הזירכה החפשמ לכ .םהימזנ תא ואיבהו
.ומזנ תא ונממ חקיש ןורהא לא

תא ומיריש םישנא 6 ול ונתיש שקיב ןורהא .םהיטהלב ושעיו םירצמ ימוטרח ודמע הרודמל ביבסמ
.דבכה טרחה

י"ע ראובמש יפכ ,א"ק ,ןירדהנס) ."הכסמ" אירטמגכ ,שאה ךותל וכלשוה בהז לש ןירטנק ה"כק
.(אשית יכ תשרפב י"שר

האצי הלחתהב .הרידא הגאשב ןומהה ץרפ ,רוכה תיתחתל דרי טרחהש הטבחה העמשנשכ
םיבחר שא תונושל .המודא הבהלל הכפהנ טאל טאלו לע לא האשנתהש הלוחכ הבהל רוכהמ
בר הבוגל ואשנתה תשקה יעבצ לכמ רוניד ןיקוקיז .םיצופצפ ועמשנ הביבסה לכב .ורבגתהו וכלה
לגע אצי תרעובה הבהלה ךותמש ואר הנהו .רוכה ךותל ושחלו ןמזה לכ ודמע םירצמ ימוטרחו
הלודג החמשבו הגאשב ץרפ לגעה תא םעה תוארב .(אבר שרדמ) בשע לכואו רוש תינבתב בהז
:ורמאיו
.םהמע דקר אוהו וביבס דוקרל וליחתה ."םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהולא הלא"

ןעמל תודיוסמ םינבאמ יונב היהש ליבש ליבוה תואסרפ יתשכ הנחמהמ קחורמ היהש דעומ להאל
עשוהי לש ולוק קר .וביבס הררש הממדו והופטע םילוחכ םיליפרע .וילא םיכלוהל ךרדה תא ריאיש
.רהה לא ותולע ינפל השמ ול רסמש הנורחאה הכלהה תא וירענ ינפל ראבמ אוהשכ ונממ עקב
תולאשב םעפ לכ והודירטה ןכשמה תוכאלמב וקסעש םירחא םירענ ."הטוס" תכלה תאז התיה
ובילל סנכנ ישירח בצעו ודומל תא קיספה םיעגרל .הכלהה רואב תא טקשב רומגל ול וחינה אלו
וירבד תא רכז יכ ומצע תא עיגרה לבא ?רההמ תדרל ששוב השמ הז המל .חונמ ול ןתנ אלו
ינש הצורמב וסנכנ ,םואתפו ."ךבלל הגאד סינכת לא ,בכעתא םא" :ול דיגה השמש םינורחאה
.רההמ דרוי השמש וארש עשוהיל ודיגיו םירענ

אל) .םיפעוז וינפו ודיב םינבא תוחול ינשו רההמ דרוי ונודא השמ תא אריו להאהמ עשוהי אציו
תונע לוק תאז ןיא ."הנחמב המחלמ לוק" :רמאיו השמ לא עשוהי שגיו (תונרוק ויה וינפש דימתכ
.עמוש יכונא תונע לוק ,השולח תונע לוק ןיא הרובג
רבשיו תוחולה תא ודימ ךלשיו השמ ףא רחיו תולוחמו לגעה תא אריו הנחמה לא ברק רשאכ יהיו"
ךל השע המ" :ןורהא לא השמ רמאיו .שאב ףורשיו ושע רשא לגעה תא חקיו .רהה תחת םתוא
.ןורהא םודיו ."הלודג האטח וילע תאבה יכ הזה םעה

לכו לספ לכ השעת אל .םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהולא הוהי יכונא" :לוק אצי שאה ךותמו
".ךל השעת אל הכסמ יהולאו הנומת

.עמשנו השענ :קעצו תינרוחא עז ,הוהי רבד תא םעה עמששכ
.תמא ותרותו תמא השמ