ןוראב הרובד תריציב תרוסמה ןמ תויתשת

רגרבניו םירמ ר"ד

ד/ג"נשת ,ה"כ עובמ


םיפקתשמ ןוראב הרובד לש הירופיסב תיאטילה רסומה תעונת לש היתובקע ,שארמ דגוי
ארקמ תויתשתש דועבש ,ךכב אטבתמ הז ינוש .םימדוק תיתשת-תורוקמ לש הזמ הנוש ןפואב
וא ,תושרופמ ,תוטטוצמ תוילאוטסקט תויתשת ןנה הליפתו טויפ ,הכלהו דומלת ,שרדמו
'הייתש תוארמ' וא ןושל-ירמוח תושבשמו ,תרפסמה לש רישי ייומיד רשקהב תוזמרנ
תורושקה תועפותהו ,תיאטילה רסומה תעונת לש תואדיאהש ירה תויביטרוגיפלו םיביטומל
,םירופיסב םיאבומ שורדו רסומ ירפסמ םיטוטיצ אל :רחא ןפואב ןוראב לע תועיפשמ ,הב
לע העפשה 'תיאטילה תודיגמה' תעפותל שי ןכ ומכ .יאטילה רסומה חורב תונויער אלא
.ינוראבה רופיסה לש בוציעה לעו הקיטמתה

תובישיה יגוחב הררועתנ ,טנלסמ ןיקפיל לארשי 'ר לש ודוסימ תיאטילה רסומה תעונת :עקרה
,תינוסלדנמה הלכשהה ןמ ןה ,וז תודהי לש תוגייתסהה עקר לע ,ט"יה האמה עצמאב אטילב
.הפוריא חרזמב הטשפש תודיסחה ןמ ןהו

ןבו 'ןדמלה' לש ותומד תא שדחמ בצעל השקיבש תיכוניח-תינויער העונת הרקיעב וז התיה
רסוח לע החכותו תרוקיב תינפה ,"בלבש הדובע"ו רסומ ,ןופצמ יניינע תשגדה ךות ,הבישיה
.ומצע םע םדאה לש בקונ ישיא שפנ-ןובשח תכירעל העיבתו ,תויתרבח תולווע יפלכ תושיגרה

העיגהש תולדבתהו ,םינדמלה יגוחב תובישיה ינב לש 'תיטרקוטסיראה' םתורגתסה עקר לע
לזלזל אל ,םדא לכ יפלכ דובכב גוהנל העיבתה תטלוב ,הלא םיגוח לש תמיוסמ תואשנתהל
,(תורחאה תווצמב וגהנש רודיהה תמועל 'תותוחפ'ל ובשחנש) ורבחל םדא ןיבש תווצמב
חיכוהל וששח אל 'סקינרסומ"ה .המודכו ערה ןושל ,האנוהו תונוממ יניינעב רתויב דיפקהל
תסיפתב היזיוור שורדלו ,הרבחה יחפוקמ יפלכ םתומיטא לע תיתרותה תיליעה ינב תא רסיילו
.םמלוע

ךרוצל :"תיאטילה רסומה תעונת" לש תויכוניחה היתוטישב ףא אוצמל ןתינ םיוסמ דוחי
דומילל תונטק תוצובק 'סקינרסומ'ה ומיקה םתרוקיבו םהיתונויער לש תיביסאמ הצפה
וציפה ;תסנכה-יתבבו שרדמ יתבב ,תובישיב ומקומו "רסומ תורבח" וארקנש רסומה יאשונ
תופוקתמ שורדהו רסומה תורפסמ םייזכרמ תונויער ותצמות םהבש רסומ יניינעב םיסרטנוק
.ולא תונורקע לש ימוי םוי ןונישו דומיל לע ודיפקהו ,תומדוק

,םיעובק םיכנחמ-םינשרד "םירשימה ידיגמ" לש העפותה תא רסומה תעונת הדימעה ןכ ומכ
תא ועימשהו ,םהיתונויער תא ץיפהל ידכ הרייעל הרייעמ ורבעש ,םידדונ ףאו םיימוקמ
"ךמע" ינב ףא םכותבו ,תסנכה-תיבב ךכ םשל ףסאתנש בר להק ינפב תוירסומה םהיתושרד
תונמא תא וללכש םידיגמה .רבד םשל התיה "תיאטילה תודיגמה" תעפות .םידמולמ אל
,הפ-לעבש השרדב םהיעמוש להק לע ועיפשה ןכאו ,רתויב ההובג המרל םהלש הקירוטרה
.המוצע הדימב

לשו א"רגה דוסימש ,ידגנתמה םרזהמ רסומה תריווא לעב יאטילה בוחרה לש הז עקר לע
- "ארתאד ארמ"כ רוביצב שורדל ומצעב גהנו םהיתוטישב טקנש ,היבא תיב ,ינברה תיבה
.ןוראב הרובד החתפתהו החמצ

:םידחא םיטביהב תפקתשמ ןוראב תריציב יאטילה רסומה תעונת תעפשה

בוטיקל ,ירסומה לוועל תרפסמה לש תרכינה תושיגרב וז העפשה הלגתמ תיטמת הניחבמ
םיגיצמו הירופיסמ םיברב םיפקתשמה ,תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לש הילדחמלו ידמעמה
.חפוקמה ןימיל תרפסמה לש התובצייתה תא שרופמב

,םהלש השרדה תונמאו 'םירשימה ידיגמ' לש םתעפשה תובקע תולגל ןתינ ,תיבוציע הניחבמ
לעו תוירסומה תועיבתה קוזיחל םיקוספו תורמימ יעטק ץוביש לע .ינוראבה רופיסה תונבת לע
.רופיסה תלילעב העתפהו חתמ תריצי

רופיסש שי .תינויצה היגולואדיאה רובגתל ינוראבה רופיסב 'םירשימה ידיגמ' םיסיוגמ ןכ ומכ
לדומ" אוה םירשימה דיגמש שיו ;הלואגו-הלוג אשונב 'םירשימ דיגמ' תשרד שרופ םלש
.תרפסמה לש הרוד ינבמ םיריעצ םיינויצ םיגיהנמ תוהדזהל "ןקויד

ינוראבה רופיסה לע יאטילה רסומה לש תויטמת תועפשה
:ינוראבה רופיסב 'רסומה תעונת' תובקע םירכינ םיירקיע םיטביה ינשב
.תיתרבחה התרוקיבבו םייתרבח םיניינעל תינוראבה תושיגרה םצעב
.הירופיסב םינשרדה-םידיגמה תעפות רוכזיאב

םהב עיפומו ,הירופיס בורל טעמכ ףתושמ ,ירסומ לוועל תושיגר - ןושארה ןיינעהש דועב
םידחאב קר םירכזומ העפותכו אשונכ ,םידיגמה - ינשה אשונהש ירה ,הריתי תויטננימודב
.("הנוגע" "םילוגלג" "היהש המ" "דימתמ") .תינויצה היגולואדיאל רשקהב רקיעב ,םהמ

תירסומה תושיגרה
ריכזא ונניינעל .םאתהב וילא הסחייתה תרוקיבה ףאו ,םיבר םירופיסב ,רומאכ ,רזוח הז ןיינע
ינושארב רבכ תרפסמה תא קיסעמ ידמעמה בוטיקה אשונ :תובושח תודבוע רפסמ קר
לש התוחתפתה רחא הבקעש ,ןירבוג .נ .סוניכל הלספ המצע איהש רסובה ירופיס ,הירופיס
אוה ילאיצוסה םעזה ,םינושארה םירופיסבש ךכ לע הפיקמה התסמב הדמע ,התישארמ ןוראב
אוה םייתטסא םיכרע וב שישמ רתויו ,תירסומ הפטהל ורקיעב דעונ רופיסהו הטובו ףירח
תוננובתהה הככור ,העבהה הנדוע ,םילשבה הירופיסב תאז תמועל .תויתרבח תומגמל סיוגמ
םירופיסה תא קר ריכזא התביתכב ןושארה בלשהמ .תירופיסה הקיטאופה הללכושו ,םדאב
ישאר" יפלכ ילאיצוסה םעזה ןווכמ "םיללצו תונומת"ב ."תבשד אזר"ו "םיללצו תונומת"
םלבסלו םיינועל ןותנ םבל ןיאש ,םמצע יניעב םיסחוימה ,תובישיה ישאר ,םינברה "אתביתמה
"לוחכו עדרפצכ םהיתונוזמ תשירדב םיעונצ" ויהיש רסומ םהל םיפיטמ םהו ,םהידימלת לש
חורל ינייפוא אוה הז ןויער .תוחונ ייח םייח םמצע םהש העשב ,(ישרדמ ביטומ דוסי לע)
יגוח לש תידמעמה םתורגתסה תא תופירחב ורקיבש ,'םייאטילה רסומה ילעב' לש םהיתועיבת
ןיאש העבק רסומה תעונת .םביבסש הרבחה תוקוצממ תומלעתה ךות ,םמצע ךותב תובישיה
ךיחא יחו" גוסמ םיירסומה הייוויצל תושחכתה ךות - הרותה לש טשפומ ינויע דומילב יד
ובש ,"תבשד אזר" אוה "רסובה" תפוקתמ ינשה רופיסה ."םלעתת אל ךרשבמו" וא ,"ךמע
םמצעל םירישכמ םהש העשב ,רתויב געלנ רואב 'םיקידצ'ה םהייברו םידיסחה םיראומ
.'השודק' לש אלטציאב םתוא םיסכמו ,תחפקמ תוגהנתהו ,תורבע םינושמו םינוש םירתיהב
תודיסחה תא ופיקתהש ,יאטילה רסומלו תיאטילה תודגנתמל תינייפוא הז גוסמ תרוקיב םג
תונתמב ורוקייו ,וידיסח יניעב יברה 'תהלאה' ןיינע תא ולספ רקיעבו ,םינוש םיאשונב
.תונוש האנה תובוטבו

לש ולוצינ תא השיגדמו ,םדא ידיב םדא חופיק אשונל תרפסמה תרזוח םילשבה הירופיסב םג
שרופמהו לבוקמה ,יוצרה ידוהיה רסומהמ קחרתמה ,ידוהיה ודיבעמ ידי לע ידוהי לעופ
םזינמוהל ותוא הסחייו ,ןוראב ירופיסב הז יחירב ביטומל סחייתהל התברה תרוקיבה .הרותב
.יאטילה רסומה תובקע תא םג וב אוצמל טלחהב ןתינ ךא ,ילאיצוס

הריציה תא תסלכאמה 'הלודגה םיחפוקמה תדע' תא קלחל ןתינ יכ ,ונניינעל ןייצל שי
:תוירקיע תוירוגטק שולשל תינוראבה

.םומה ילעב
.םילצונמה םיריכשה-םילעופה
.תולבוסה םישנה

םומה ילעב .א
,םהילא הרבחה תורכנתה תא ריבגמ דוע ינפוגה םמומ .הירופיסב רתויב םיבר םה םומה ילעב
לסוי רזיילכ :םינושארה הירופיסב רבכ םיעיפומ ולא .תיתרבחה תותיחנה תא םלבסל ףיסומו
ןתרבג ןוירב םע ץחרמה תיב רואיתב תמועמה םדיג ןלב - "לסוי רזייל" רופיסב ,םדיגה
הבהא לשב דבאתמה ,הרפתמ לעופ ,"ךינה"-רופיסב ןביגה ךינה .אנח 'ר םשב ,ול לכנתמה
ךרד"מ תקתושמה השומ :םיילגרה תוכנ ביטומ עיפומו רזוח םילשבה םירופיסב .תבזכנ
םניא ךא ,ןולחל דעבמ םייחב םיננובתמ ,"ןולחה די לע" רופיסהמ הכנה גילזו "םיצוק
קיר ללחב תלשוכו התודליב הלגרב תעגפנ ,'םירירבש"מ המורפ-היח םג .הרבחב םיבלתשמ
אוה ףא הב ךמותה ידיחיה םדאהו .תדרושו ,תונוסחה הידיב םייחב תזחאנ ךא ,םדא תביחמ
רוא ליבש" שבוכ אוהש ךות ,הרבחל הריזחמו הרות הדמלמה ,רוויעה ןקזה הז - םומ לעב
,םגמגמו שרוד אוה .ידוקפת םומב הקול ,"החכותה שיא" ,ביל םוחנ םג ."השפנ יכשחמל
םידרושהמ אוה םג .ףונה יפילו ותחפשמל בושקו שיגר ךא ,ותביבס םע תרושקתב השקתמו
תבצייתמ תרפסמהש אוה ולא םירופיסל ףתושמה .םתוצירחו ישפנה םחוכ תוכזב םיחצונהו
יליצאה םקבאמ תא הדהאב הוולמו ,תירזכאה הרבחה ןמ םנובלע תא תעבות ,םילבוסה ןימיל
ינב םינמחר' תויהל םירומאה םידוהי לש םכרדב תגהונ תוחפל איה .'םירוביג-יטנא'ה לש
,יוארה ,יביטמרונה ידוהיה רסומה ןמ הקחרתהש הרבחה תא הנושל טבשב הקלמו ,'םינמחר
.תודסחתהה הווסמל תחתמ התועיבצ תא הפשחב

םילצונמה םילעופה .ב
לש יתרוסמה ידוהיה יווהה עקר לע םקלחב ,תונוש תופוקתמ םירופיסב עיפומ הז ביטומ
הירואיתב תרפסמה הכירפמ םייתרייעה םירופיסב .הלודגה ריעה עקר לע םקלחבו ,הרייעה
וליפא .'םידסח ילמוג'ו ,'םינמחר ינב םינמחר' םה לארשי היפל ,תלבוקמה תימדתה תא
םילפטמ םא .ינעה םדאל תמא תגאד יד ןיא הרותה תווצמ יפ לע היחה תידוהיה הרייעב
ןויוושל וא תודמעמו תובבל בוריקל הנכ הגאד אלל ,דבלב ינפוגה רוסחמב הז ירה ,ורוסחמב
םשל לופיט והז .הלגר הרבשש תעב "םירירבש"מ 'רמורפ היח'ב לופיטה לשמל האר) יתרבח
אלש ידכ ,תבשב הל רסמנ הכודיש לע םגו ,המותיה יפלכ תמא תביח אלב ךא ,הווצמ תיינק
וא ("םירירבש") ,וב ץפח ןיא ילככ דיל דימ רבוע ידוהיה לעופה .(...הלילח הדובעב לשרתת
טבש תוארל המדמ תרכוזה הדליהו ,("ןבלה") ירצמ שגונכ ויפלכ גהונ ידוהיה דיבעמהש
.ףזונה דיבעמה ליעמל תחתמ רתתסמ םישגונ

ידיקפתב םיאשונה ולא ;םייתרייעה שדוקה ילכ יפלכ תרפסמה לש המעז הנפומ דחוימ ןפואב
שמשה תשא :רתוי םיבוט םניא םה ףאו ,תשרופמ הכלה םיעדויה ,תדה םוחתב רוביצ
.התבל ,המורפ היח לש התוברקתה תונויסנ תא הדרמב תומילאב החוד ("םירירבש"ב)
ףא אוהש ,ןקזה שמשהו .םייתרבח םיכרצו שגר לעב םדאל אלו ,תתרשמל תבשחנ המותיה
שיא") ,ולעופ רכש תא ונילהב הרותבש שרופמ ואל לע ורבועב אטוח ,'דמלמ' ,הארוה הרומ
,יטרואית אוה ינרותה עדיהש אלא ,תוכלהה ול תועודי 'שדוק ילכ'כו הרומכ ירהו ,("החכותה
םייתרייעה שדוקה ילכ לע תרוקיבה .םוי םויה ייחב תירסומ-תישעמ תוגהנתהל םשוימ וניאו
,םינדמלה לש םתואשנתה דגנ האציש ,תיאטילה רסומה תעונת לש החורל תינייפוא
םיינמוהו םיירסומ םייוויצמ תומלעתה ךות ,ידומלת לופלפבו טשפומ ינויע דומילב םתורגתסה
תבהאו" וא "ומע בוזעת בוזע - ךיחא ךומי יכו" ,"ךמע ךיחא יחו" :גוסמ הרותב םישרופמ
."ךומכ ךערל

לעופ וניא ,לודג ףוגכ ,הצובקכ ,ולוכ רוביצה ףא ,םיקושעה יפלכ םיאטוח ,םידיחיה קר אל
.ןבלה הקביל לש הרובקל ותאבה רואיתב דחוימב טלוב הז ןיינע .הרותה לש הייוויצ רואל
ימ ,בושל ויה םיצר םיצא םג םהו ,םסחיי קושב רבעמהש וששח יכ" ,ןוזפיחב השענ רבדה
היה לבוקמ אלהו ,ול הוולמ ןיאו שיאל דפוס ןיא .(220 'מע "ןבלה") "ותנדסל ימו ותונחל
."תמא לש דסח" תארקנה וז הווצמב דיפקהל לארשיב

תוירסומה לש יתימאה הפוצרפ תא הלגמו ,המודמה הווסמה תא ערוק ינוראבה רופיסה
םצעב .לבוסל התושידאו התועיבצ תעקוה ךות ,תודהיה ייויצמ הקחרתהש ,הרייעב היוקלה
ינוראבה יתונמאה הדבמב תראותמה תיתרבחה היצאוטיסה תא םג ,תרוקיבה ירבד תעמשה
תועיבת חורבו ,רסומה ישנא םינשרדה םיפיטמכ ןוראב הגהנ ,תמזגומו תפרחומ איה
.'תיאטילה רסומה תעונת' לש םינוקיתה

וא םירחוס ,םירישע תיב-ילעב ידי לע םילצונמה ,םידוהי םיריכש-םילעופ לש היינש הצובק
יווהה תא םישיחממו ,יתרייע אל עקר לע ובתכנש ,רתוי םירחואמ םירופיסל תכייש ,םינתשרח
ריעב תרפסמה לש התייהש עקר לע (תויפרגויבה יפל) ובתכנ ולא .הלודגה ריעה לש יתרבחה
.(לופמארימ) היסנמיגה

'תוקניה תסריג'מ רתויב וקחרתה "םיתבה ילעב" םירישעהש הדבועה תשגדומ ולא םירופיסב
תונמוא םהיתבל םיאיבמ ,לשמל ,םה) יתרוסמ ידוהי םייח חרוא םיגהונ םניא רבכו ,םהלש
לש יתרבחה הרסוממ תומלעתהב םג תפקשמ וז תוקחרתה .(םידוהי אל םירומו תוירצונ
.םהירישעלו םייוגה ינגרובל םייחה חרואב תומדיהל ןויסינבו תודהיה

רואה תא תבצעמ תרפסמהש שי - "הרפש" ,"םיניערג" ,"ןמוש" ,"שפנ תמגע" םירופיסב
ידכ ,המכחהו האובנה תורפסמ ,םייארקמ רוקמ יקוספ לע תוכמתסה ךות ,ידמעמה לוצינה
ינויפא םיטלוב ,ןכ ומכ .יוצרה יביטמרונה תודהיה רסוממ תוקחרתהה תדימ תא שיגדהל
םירישעה יתבב החוורהו בוטה עפש לש תיגולנא הדמעהל םיקקזנה םיידמעמה םירעפה
םנוזר תמועל ,(םיתרשמ ידי לע םש םישגומ םינשד םילכאמו ,רקי טוהירב םיטהורמה)
םרכש יאנתב םידוהיה םהידיבעמ ידי לע םיחפוקמה ,םידוהיה םילעופה לש םיילוחו םנורווח
לש ותומ תמירגב םידשחנה םילעופו ,אישל העיגמ תוירזכאהש םימעפ שי .םתדובע יאנתבו
רבוש לבסהש שיו .("םיניערג") ססובמ דשח אללו םפכב לווע אל לע גרוהל םיאצומ תיבה-לעב
.("הרפש"ב תקנימה הרפש ,"שפנ תמגע"ב ריכשה דיקפה) ושפנב די חלוש אוהו םדאה תא
רומאה ,האחמ לש ףירח יוטיב השעמה םצעב שי ,תודהיה חורל הרז תודבאתההש תורמל
.רוביצל ןופצמ תופיקנ םורגל

תונויער םג תרפסמה תפקשמ המעזבו התונמאבש אוה הלא םירופיס תצובקל ףתושמה
,'ידוהיה בוחר'ב םג וחוורש ,'כה האמה תישארו ט"יה האמה ףוס לש םזילאיצוסל םיינייפוא
תגהונ תרפסמהש ,ןכו ,'רסומה תעונת' לש תויתרבחה היתועיבתל דה םג םהב תוארל שי ךא
.םיירוקמ םיידוהי הכלה תורוקמו ארקמ ירכזב התרוקיב תא ןגעלו 'ךומתל'

לש םיילסרבינוא תונויערו תויטסילאיצוס תומגמ ןיב הזתניס שי ולא םירופיסבש רמול ןתינ
תעונת לשו תודהיה לש םיישרוש-םיידוהי םייתרבח-םיירסומ תונורקע ןיבל ,יתרבח םזינמוה
הנשמ תולבקמ ,הפוקתה תונב ,תוינשדחה תוילאסרבינואה תואידיאה .תיאטילה רסומה
ינוראבה םזיליצוסה ןיב הריתס לכ ןיאו ,יחצנו קיתע ידוהי רסומ לע תוססבתמ ןהשכ ףקות
.התוקני תסרגמ הריכהש - תיאטילה רסומה תעונת חורב תרוקיבה ןיבל

הזמרב ,"החכותה שיא" רופיסב עובשה תשרפב ארקמה ינכת תא רכזאל ןוראב תגהונ ךכ
לע ןומאה ןעמנל העודי הנווכהו ,"םיקולאה ןורח םלגתה ןהב רשא ןודבאה חורה תוראמל"
תונוסא לש הרוש תושרפמה ,"אובת יכ"ו "יתוקוחב" ,החכותה תוישרפ ולא :תורוקמה
...וסאמת יתוקוחב םאו" :ןוגכ ,רשיה ךרדמ הטוסה תא םיהולאה שינעי םהבש םיארונ
תקפתסמ תרפסמהש אלא ."םכיביוא והולכאו ,םכערז קירל םתערזו ...הלהב םכילע יתדקפהו
.הרופיסב םתוא תללוכ הניאו םיטוטיצל זומירב

ירבדמ ,תיארקמה המכחה תורפס ךותמ ונושלכ טוטיצ "ןמוש" רופיסב אבומ ,תאז תמועל
םיקוספב - ןוממה לע ךומסי לבל ,לדה תא חפקמו ורשועב חטובה תא ריהזהל רומאה ,תלהוק
תריבש ,ללכב םדאה תוספא רבדבו ,רמוחה יסכנ תולבה רבדב ,תוגהו המכח ירמא םיעימשמה
קהבומ ןויער אוה ,הז ןיינע .םימש תאריבו הוונעב שפנה תודימ ןוקיתו ,תימצעה הוואגה
העיבתל אתכמסאכ קוספה תא תצבשמ ןוראבו ,תיאטילה רסומה תעונתל ינייפואו
:הלש תיתרבח-תירסומה

תלהוק יפ לע ,335 'מע "ןמוש") ."המואמ םיעדוי םניא םיתמהו ותומיש םיעדוי םייחה"
לצ קרש ,הדוצמב םיזחאנש םיגדכ ...ללכב םדא ינב לש םחוכ תסיפא לע רביד ןכו ,('ט
."ץרא ילע םנה

לשב תמש ,ןוזניבור חספ ,רישעה שיאה לש ותיוולה תעשב ןיידה יפמ םיעמשומ ולא םיקוספ
יאנתבו ורכשב קושעהו לשונמה לעופה ארקמה יקוספ תא עימשמ "םיניערג"ב ..."ןמוש" ףדוע
םכל המ ,ולומחי אל ויחא לא שיא" (ו"ט ,'ג) והיעשי איבנה ירבדמ אוה רוקמה םעפה .ותדובע
חופיקהו לושינה לע םעזהו - תיתרבחה האחמהו רסמה ."ונחטת םיינע ינפו ימע ינפ ואכדת
.(364 'מע "םיניערג") תשדוקמ תירסומ אתכמסאכ קוספה לש וסויג תועצמאב םירבגותמ