םלוכמ רתוי

ןהכ זעילא

ז"נשת ,'ל עובמ


איה .תותיכ יתש ראשנ ,יצחו עשת ןב אוה ,עבש תב איה .'ג התיכב אוה .'ב התיכב איה
.הליג תונב תיברממש יאדו ,התתיכ תונבמ הקירבמה

.תילופיטה התיכב לספסה-ישבוח ראש ןיבמ םילשחנה דחא אוה יכ ,יתוא ונכדע וירומ
.יתבשחשמ רהמ ךכל יתעדוותה

אלש ,יתלדתשה , יחוכ לכב ךא ,יתחלצה םא עדוי ינניאש ,תומימחב וילא יתינפ - "...ינד"
.הריהמ הטראק תכמ ירבעל רישייהו דיימ יתוא ןקית - "!לאינד" - .השועמ הארית

תדפורמה ינתומ דעב רודחל ותכמ הקיפסה רבכ ,וביגה ילש םינקזה םיטקיטסניאהש דע
.ךויח ימצעמ ץלחל יתיסינו ידמ ,רחואמ טעמ ,רוחאל טעמ יתעתרנ .יתרדש דע עיגה הבאכו

,תודלי תבושמ קר וז התייהש יתעדיש םושמ ,ולומגכ ול בישהלמ ימצע תא יתרצע תמאה ןעמל
.בל-תמושתל ,םוחל האירק יהשוזיא - ךכל רבעמ ילואו

תוואת התואב ימצע תא יתענכש - "ףסונ רטושל ול היהאש ידכמ קיפסמ לבוס דליה" -
אלב ימצעמ הצורמ ,יתפסוה - "ןכ-לע רתי" .הדגנכ דומעל םעפ ףא ולכי אל ירבחש ,תונחכו
םעפ תייה התא ףאש תחכש" - בר ןמז דוע לכוא הלא םינועיט לש םישואבה תוריפ תאש תעדל
יתודלי-םורט יאליגב ,םעפ-יא יתמ ינורכז יקמעממ תולדל יתיסינ - !?דלי ?םעפ - !?ינא - "?דלי
?יל עייסל שגינש דמחנ םדא לא ידי תא יתחלש

רפסמ םיחנומ ויהש םירפסה טעמו םיישיאה יצפח ןוימב קוסע היה ,לאינד - היהיש ,ונ ,ינד
םילבהה תכאלמב עקתשמ ,ודיצל יתבשייתה ךכו .ילש דצה קיתב דובכ-רחא ןכל םדוק םיעגר
םק רשא דע ,היטרפו םיטירפ תצובק לכ לע לבגומ דלילכ ול ריבסמו ותוא החנמ ,וזה
"!עדוי ינא ,עדוי ינא" :גאשו םינבל תמירע ישאר לע קרז ,תויתנגפהב

תוכרעמ תא ךכ-לכ יתצמיא אלש בר ןמז הזמ .אוושל ךא ,יתמישנ בצק תא רידסהל יתיסינ
היירפסה ןיבו יתיב ןיב םידירפמה תובוחרה ינש תצירמ ופייעתהש יפכ ,ילש המישנהו םדה
יתכילה תא יתטאה .תרחמה םויב יפג-ירירש תודבכ תא שיגרהל יתייה לוכי רבכ .תינוריעה
תונבצעב יתטבה .יחור תא בישה ,תודחא תוינשל ילע ךכוסש ,ןליא לש ופונו ,ידעצ תנטקהב
.וזכ רשא תעל יל הפצמ המ ,יתעדיו ,יתרחיא בוש .שמחו םישולש םיתש .ינועשב

,היירפסה הגצייש לכל עוושמ דוגינ וויה הב רשא ארפה יבשעש - תירוחאה-רצחל יעיגהב
יתיאר רבכ - הלש הממדה תונולחל תחתמ אקווד ,ןהיתובוהאל םימזמזמ םירצרצ םג םהיניבו
.םיבחרה תונולחל דעבמ ירחא תורתה ,היניע תא

.רבס-תרומח הרתונ תרחאה דועב תחאה הניעב ילא הכייח איהו ,ינדכל לחר לש הטבמ

יתברק .המינפ יתעספו ,ןנערתהלו עגרתהל - ייחל לע תולק יתחפט ,ןינבה תא תוריהמב יתפקה
תא הרעינ ,ןכל םדוק תוקד רפסמ יחור יניעב יתיזחש יפכ קוידב ,לחר .רשואמ ןרוק הילא
יתיסינ ,ומכרכתנ ינפ .הינפ לומ לא ןועשה תא הבריק תיתנגפה העונתבו תילאמשה התמא
- הקספ איה ךא (רמול המ יל היה אלש תורמל) ימצע תא ריבסהל ידכ םיתש וא הלימ טלמל
םדא ןיעש ,םילב םירפס םיפופא ,הירפסה יתכריב ,עובקה ונמוקמ לא ונשגינ ."!ליחתנ אוב"
חק" - תופודש תועבצאכ ועוויש הצחמל םיעורקה םהיתוצק קרו ,תולבוי הזמ םתפזש אל
הנבל ןואינ תרונמב ראומה ןחלושה לע יכ ,תוארל יתאלפתה אל .ונבשיתה ."רחב יתוא ,!יתוא
.הלומלו ילומל ,ך"נת ירפס ינש רבכ ויה םיחנומ

קוידב קרפה תא אורקל ונלחתה .הלש ןוחצינה ךויחמ רכינ היה רבדהו ,לכל הגאד רבכ לחר
תרכוז איה ,בושו .הפ-לעב הרצק הרזח ונכרעש ינפל אל ,רבעש עובשב ונקספה וב םוקמהמ
.לכה טעמכ

וניסחי וצלחנ ,הבר יכ יתיישות תוכזב קרו ,השעי אלש השעמ יתישע םיעגר רפסמ רובעכ
.ד"ל קוספב יתארק רשא תעב הרק רבדה .ינסרהו השק ןומא רבשממ

ץרפ ,לגלגתמ ,בבוש קוחצ .היופר 'ב תחת השוגד 'ב יתאטיבו ,יתדעמ הליגרה יתונקדקד ףרח
יתטבצו ,ירציב דוע יתטלש אל רשא דע ,תוכלוהו ינפ תוקמתסמ דציכ יתשגרה .לחר לש היפמ
...דומחה הפא תא תוביבחב

,ולדגיו וכלי קר םירעפהו .הזמ וז םה םינוש הכ רבכו ,םינשב םיכר ,םינטק ךכ-לכ .ידימלת
אל ,םייחה םתוא ויחי אל םה .םהיניב רבחל לכוי בושש רשגה אצמיי אל יכ דע קמעהו ךולה
.תובהא ןתוא םהל ויהי אל ,תויווח ןתוא ווחי

רמוא יביל ךא ,אלש הווקמ ינא - ינד וליאו ,התורגב ךלהמב תובבל המכ רובשת ,ינחוטב ,לחר
...וברקב םועפל לדחי רשא דע ,ומטאיי וירדח ,ערקיי ובבל - יל

ולש תוכנוחה-תינכת תיינבמ בייחתמ רבדה .ותיבב דומלל ,לאינד לא אובל אוה לודגה ישוקה
.רקיעו ללכ הלק המישמ וז ןיא ךכבש תובישחה לכ םע ךא ,ידמע

,ורפס-תיבל עיגמ ינא .קבא תננעכ םלענו הזה לבסה גגופתמ םהב םיעגר םנשי ,תאז תורמל
תוירבכעה ויניע .ונביזכא אמש וא אובא םאה ,תוארל ,רצחה תא בבוס והאור קוחרמ רבכו
לש תכיוחמ תשרא טא טא תטשפתמ וינפ לע .יתוא תוטלוק ןהש דע הנאו הנא תוצצורתמ
עקרקה ןמ דרפנ ותוא האור ינא ,ינפל רטמ ינשכש ,דע וחוכ לכב ץר אוהו ,המיזמו החמש
אוב" .ילגר לע דמוע ראשנ ישוקבו שימגהו ןטקה ופוג תא טלוק ינא ...!חארט" - ירבעל קנזמו
ינא .תונוילע יטבמ ירבעל קרוז אוהשכ ,תינצפוק הצירב חתופו גאוש אוה - "!תיבה דע תורחת
עיגמ ינא ,ויתובקעב יודיד לש תוקד שמחכ רובעכ .הז סואמ םוחתב יחוכ תא הסנמ יניא וליפא
.ותיב אבחנ והצקב ,בוחרה לא

תינמיה ילגר ףכש םעפ לכבש םושמ ,תאז עדוי ינא .לאינד אבחנ ,ךושחה ודצב ,וחתפ ךותב
יתישע הנושארה םעפב .ןפואה ותואב קוידב ינליהבמו יתוא עיתפמ אוה ,חתפה-וק תא הצוח
.תוגרדמה-םרגב ליפעהל ונלחתהו יפכב ופכ ןתנ אוהו ,ןגוהכ להבנ ימצע

םעפ לכב .ידגב תוחצחצ לע רומשל יתחלצה בר ישוקב ךאו ,םהוזמ היה תוגרדמה-רדח
המוקל ונעגה .יכות לא שולפל תמייאמו המהוזה יתוא תפפוא ךיא ,יתשגרה ותיב לא ונלפעהש
לאינד ךא רואה רותפכ תא אוצמל הליפאב יתששיג ,ירמגל טעמכ םצמטצה רואה ,תישילשה
.ינמידקה

.תולעל ונכשמה

דימתש ,המוקב הנושארה הרידה תלד לא יטבמ לפנ בוש תישילשה המוקה לא ונעיגה םע
.הצחמל החותפ התיה

.ול תינייפוא התיה אלש ,תימוהת תוניצר ןמב לאינד רמא - "םיסנכנ אל הפ ...וא"

.חתפל דעבמ ןרקוסמ טבמ בינגהל קיפסמו לוקב לאוש ינא "!?הפ רגש ימ שי"

:תוכופה ןקלח ,תורזופמ תובר תורפאמ ,תינועבצ היזיוולט ,הלובח ,תספסופמ המוח הפס -
."!ןמוקרנ שי הפ .סנכית לא אוב" - רוחאמ יתוא ךשומ לאינד

- !?הז המו ?תרמא ןמוקרנ" - בוש ותוא לאושו רענתמ רחא ,עגרל קתושמ ,ימוקמב עטינ ינא -
הברה ול שיו ,הזכ לודג ,לודגו ןכוסמ שיא הז" - .יל בישהל לכוי אלש הווקמ ,ותוא ןחוב ינא
."!וילא ברקתהל רוסא .תולחמ

.דעור ילוק ."?ותוא ריכמ התא" -

."...ולש תורבחהו םירבחה םע דחיב שער השועו הנה אב דימתו ,דיחפמו לודג אוה ,חטב" -

רבטצהל לחה קנחמ ,יבלב יתרמא - "ילש ןכסמ" .ילא ותוא יתצמיאו ידיב ושאר תא יתחקל
.לאינד לע םימחרו באכ לש קנחמ ,ינורגב

לגעממ ץלחיי ףא ילואו ,יתרעיששמ רתוי הברה קזח היהי ,הארנכ ,אוה .לאינדב ,וב יתיעט
.יתולדתשהמ הפרא אל םינפ לכ-לע ינא .ותוא בבוסה תונכסמהו לבסה

.ותריד רבע לא יתוא ךשומ לאינד ךא ,הזלה לואשה-חתפמ ילגר רוקעל השקתמ ינא

,ברועכ תורוחש ,ויניע ךותל בברתשמה ורעש תא טיסמ ינא - '!קיפסהל המ ןומה ונל שי ,ונ" -
.ותבס לש תוינדפקה ןוחטיבה תוקידב תא ונרבעש רחאל ,ותיבל םיסנכנ ונאו

ןיאש ,ול ריבסמו ,הרעגב הרצה ופתכ לע חפוט ינאו ,לוקב יל רמוא אוה - "התוא אנוש ינא"
האנש אלמ ןודלי .ילא דמצנו שקעתמ אוה - "!התוא אנוש ינא לבא" - .אתבס לע ךכ םירבדמ
וגציימ ינא ילואש םלוע - ול הצוחמש המ לכ לא הגרע אלמו ,וילא בורקה ומלוע לא אוה
רחאל .החונמ ונל תנתונ איה ןיאו ,דימ רכינ רבדה .תיבב הקזחה תומדה איה ותבס .ויניעב
םיינחירה וידאש םיבשע-התו שבדבו ןמשב תויחיפצ ,חרזמה-ילכאמ לש תינוגסס תבורקת
יראכוב בינב תיסורב ,לאינד לא תורעה תקרוז ,ונביבס תרכרכמ ןיידע איה ,יניע תא וחלחל
...ילוא .ןהש לכ תויסרא תויוועה הינפב תוארל המדמ ינא .דבכ

.םיינטלתשה ויפלטב ונילע טשופ לילהו ,התע םירצקתמ םימיה .התיב לא לחר תא יתיוויל
.ןטקה הלש לע ןגהל םייאמ לודגה יליצ ,ונתוא םיוולמ וניללצ וארנ בוחרה-תורונמ רואל

.ךוראה ,בוהזה הרעש תא תרדבמ ,וניתוניב הכרד הסליפ הלילק ויתס חור

הלילב ךיא .היתובוגת ,היתוקיתשב ןהו הרובידב ןה ,רתויב יתוא העשעש לחר .ןומה ונקחצ
לש םוקמ ןוימדל ריתומ ,הב ךוסנ לפא יפוי ,תוירותסמ וזכ שבולו הליגרה ותרוצ טשופ לכה
,שודיח לש ןוהמיתב חותפה היפ ,תויורכה הינזואב םפיערמו ,םירופיס יעטק הדוב ינא .דובכ
םיקחשמ םידלי ינש ,ירוביצה ןגה לש וינפ לע םיפלוח ונחנא .תונינועמה ,תוזכורמה היניע
.יב רתתסהלו התוחכונ תא ירמגל לטבל הסנמ ,תקתתשמ לחרו רודכב

םהו ,ילש התיכב םה יכ" .התעיבק תויטלחה לע המת ינאו ,יל תשחול איה - "םיער םידלי םה"
תחתמ רצוע ינא .תוריהבב לחר תקמנמ - "םידליה לכל םיקיצמו ,םלוכל םיעירפמ םויה לכ
.ותביש רדה איה הבוהצה ותליה קרש ,ןקדזמ בוחר סנפל

לכל וכז אלש ,םידלי לע הל רפסל ליחתמ ינא .תולאוש ,תולוגע םיניע יב הלות ,תרצוע לחר םג
יתיאר .הנורחאל קר היתדמל ימצע ינאש תואיצמ לע ,םירוה אלל םידלי לע ,איה התכזש המ
התקרב םידעורה ,םיקדה םימינה ינשב ץוחלל םיליחתמ ,התוא םיפיקמ ההימתו הלאש ינמיס
.יתיפרה .תינמיה

...רתוויי אל רבד ,הלילח ,קותמהמ ;קותמ אצי זעמ - יתבשח

תלד .בוטה םחירב ונתוא םימדקמ םיחפוטמ םידרו יחיש ,לודג יטרפ תיב .התיב לא ונעגה
.ונכרד תא תמסוח ,הבחר ,הרוחש ןולא

ברקתמ ,רתנספה םעמ םק היבא .לחרב רתתסהל הסנמש אוה ינא םעפהו ,םיסנכנ ונחנא
.תויפוסניא םיילגרב ונילא

ןהנהמ ינא ,קנשנ ילוק "!?ןכ אלה ,ך"נתל לחר לש הרומה התא" ,תורהמנ טלופ אוה ,"םולש"
ינא .ותב םע אל ,ימע אל ,עגמ תריציל ןויסינ םוש ,ופוגל ךומס תראשנ ודי .המכסה תואל
לש םתועקבתה לוק עמשנ םש ,תרעובמה חאה שאב תודכלנ יניע ,בחרה ןולסה תלוכתב טיבמ
חרקה יניע תא יבגב ץעונ קר היבאו ,רבד תרמוא הניא לחר .תאצל הנופ ינא .יל רק .תיז-ירזג
.ןסימהל ינא חילצמ לחרבש םייניע ןתוא ,ולש לוכתה

.תושקונ יניש .הצוחה אצויו רמוא ינא - "תוארתהל"

למנב טושפ אשמ-דבוע .ץראל ולעש רחאל הנש ,םינש שולשכ ינפל גרהנ לאינד לש ויבא
.וכוליה םות תא הצחמו םיימשה ןמ הלפנ הלוכמש דע ,דודשא

הנומתמ ףאו ,םתריד ןולסב ,היזיוולטה לעמ טומשה ףדמה ןמ ילע חנ ,קומעה ,םחה וטבמ
תפחרמ ,בטיה תשגרומ ןיידע ותוחכונו ,תיבב תוחונינ הרשמ ותומד .חבטמב ,תינועבצ ,הנטק
לאינד לש וסחיב בר רופיש לח ןורחאה שדוחב .טושפ ןובשחב לגרתל םימייסמ ונא .ללחב
ילע ותיתיח ליטמה ,תוגרדמה רדח לא אצויו םוחב ונממ דרפנ ינא .וניניב םיסחיבו םידומילל
רהממו ,ןמוקרנה לש הליפאה ותריד תלד ,הצחמל החותפה תלדה לש הינפ לע ףלוח ינא .בוש
,רוקמ תדעור ,בוחר-תרענ תדמוע תידגנה הניפב .בוחרה חתפל עיגמ ינא .ןיינבה ןמ תאצל
.םייובכה הירביאבו הירגיסב םייח-חור חיפהל הסנמ

.לאינד לש ובוחר לא אב ינאשכ ,יתוא םיאלממ םימחרו םעז ,באכ

העלצ םיסכמ ,םימודק םיצע תרידש לע יתמלח ,ףרוחה-יהלש לש ךורא ךורא הליל ,תבש-לילב
.ץיקב והשלכ םוקמב רכרוכ ךרד לש תחאה

וכלה תודוקנה .התרבחמ הלוגעו הלודג תחאה .תורוחש תודוקנ יתש יתיאר ךרדה ילושב
.יתואו לאינד תא ןכוליה ךרדב יתיהיזש דע ,ורהבתהו וכלה ,ולדגו

ריוואה תא םימשבמ ונלאמשלש בורחה יצעו ,וניפרוע תא תפטלמ שמשה ,וידחי םידעוצ ונחנא
םיבורח םילשלתשמ וב ורימא םינפ לא ,םהמ דחא לש ויתוראפ ךות לא עיבצמ ינא .םחירב
וב ספטמו ברחה ועזג תא תפול ןייע-ףרהכו ויתומצע ץלחמ לאינד .שבד-יפטונ ,םיחופת
אוה .וב זחאנו רחא דב אצומ אוה ךא ,המיעפ ריסחמ יבילו ,ןטק ףנע האיטחמ ולגר .ףיפוקכ
םהמ דחא לא ודי חלוש אוה .םירגמה םירוחשה תורפה לא עיגמ אוהש דע ספטל ךישממ
.םייחל ררועתמ בורחהו

לתפתהל ליחתמ בורחה .טרחתמ ךא ,תדרל ול קועצל הצור ,הרושכ וניא ןאכ והשמש ,שח ינא
,םינטק םישחנ דוע .ינועפצ סראכ ןהב ברוצ ויפמ ףטונה שבדהו ,שחנכ לאינד לש וידי ןיב
םשבוד-ןושל תא םיחלושו תורוויעה םהיניעב וב םיטיבמ ,לאינד לע רוגסל םיליחתמ ,םירוחש
,ויתורעשמ םתוא שלות ,תושידאב םהב קבאנ לאינד .םימורמב םתחונמ-תוולשמ וקלסל ,וילא
,ויתולגרמל דחפמ קתושמ ינא דמוע ,רבד תושעל ידי-לאל ןיא ינאו ,וידי-תועבצא ןיבמ ,ופתכמ
.ותציפק-תליפנב ותוא טולקל חלוש ינניא ידי תא וליפא

.תושימגב תחונ ,הטמל רתנמו לותחכ רמקתמ אוה

האלמה ,ודי תא ירבעל טישומ אוה .וידגבו ויראווצ לע רגינ שבדהו ,ויפב ול עוקת יסיסע בורח
.רכרוכה ךרדב םיכישממ ונחנא .האנהב הכותמ קקלמ ינאו ,שבדו בורח ידירש

יכורא ףוסבלו ,םיצוג םיוולמכ הליחתב ,תולגיהל םיליחתמ םיללצו הנימימו הטונ שמשה
.ולש ולצ ירחא ףדרמב עשעתשהל ליחתמ לאינד .ךרד-ירומכ ,ראווצו וג ,םייפג

סומרלו תוסנל ,ולצ לע ךורדלו תוטנל ותושימגב רתנמ אוה .ותומכ ץרו וירחא רגפמ ינניא ינא
.החוטשה הרוחשה ותאובב תא

.וב החומ ינניא ,עשעתשמו וישעמב ותוא האור ינא

תוריהמב רתנמ לאינד .םתויצוגל םיבשו וניללצ םירצקתמ ,םילקתנ ונא ובש ,ןושארה לוקיעב
לע ןכור ,דימ רצוע ינא - !םלענ אוהו סוחפה וליצ שארב תועגונ וילגר ...פוהו ומוקממ
.םלענ וליצ םג ,ונניא לאינד ,רתונ אל רבד ךא ,ובישהל הסנמ ,םירפרפאה רכרוכה-יריגרג

הוולמ לק דער "!...לאינד" - הכותל קעוז ינא .םייח םעלבתו ןומדקה היפ תא החתפ המדאה -
.ןאמסמו יניע לא רדוח בוהצו קד קבאב

,ריהב רואב לכה האור ינא ,ינואמס תורמל .ןוחטיב רסוחב יכרד תא ששגמ ,יכרב לע דמוע ינא
.ינוע-תנוכשל יתעגהש דע ,תכלל יתכשמה ףוסב .ילגר לע דמוע ,ילוכ דעור יתראשנ .בהבהצ
ינא םואתפו ,ילע דרוי םח םשג לש קד ףיזרז .לאינד לש ובוחר תא הריכזמ ,תרכומ הנוכשה
,זוקינ ןיאב ,םימהו ,בוחרה תמהוזב תוססובמ ילדנס .ינפטוע ךורא םשג ליעמ יכ הלגמ
.יל עגונ וניא רבד וליאכ ,ילע הרוש החונינ חור .תושיאבמ תומירע תומירע םישענ ,םיבברעתמ
ינא ותואש ,בוחרה תניפ לא הבהא-םולה עיגמ ינאש דע ילוכ תא תשבוכ ,יכותב תרבגתמ איה
םוח תא גיפהל חילצמ וניא םימחר וא םעז ,באכ שגר םוש .לאינד לש ובוחרכ תוהזל חילצמ
תינחיר תרוטק תנשעמ ,בוחרה-תרענ תדמוע םשו הנימי יטבמ הנפמ ינא .ילע רבגש הבהאה
הכותב ןתונ ילש תא ינאו ,ילא הדי תחלוש איה .םסק הטמבכ הילא יתוא תכשומה ,הקדו
הצור ינניא ךא ,יב רדוח רקוד רוק הגרדמ לכב .לאינד לש ותיב תולעמב הלוע ,הירחא לבומו
הדי ףכב טיבמ ינא .תורקל דמוע ארונ רבדש ,שיגרמ ינא .התזיחאמ טמשיהל לוכי ינניאו
,קועצל הצור ינא .הליפאה תלדה לומ לא םידמוע רבכ ונחנאו ,ילע תרגוסה תיתודליה הנטקה
הרידאה ועורז לע רגוס םיבורח לש רוניצ ;הלודג תומד העיפומ רוחשה ךותמו ,דבוא ילוקו
.ולש ברועה יניע לע טמשנ רוחשה ורעש ,הב ץוענ עבעבמ שבדב אלוממ קרזמו

ךתינ ינזא ךותלו ,תמה ינורגמ דחפ לש ץויצ טלמל הסנמ ינא .תרמוא איה "חרוא ונל יתאבה"
.ררועתמ ינאו ,ילא הינפ תא דדצל הליחתמ איה .דירחהל דע רכומה ,בבושה לגלגתמה הקוחצ

לא בושת יתלבל הרתיה יתמשנ תא יתרצא הב ,הזופח הלדבה רחאל ,תבשה תאצ םע דימ
,יתוברמ ,ירוממ ,ירוהמ - ייחב יתדמל רשא לכ לע יתבשחו יתבתכמ לא יתבשייתה ,הרוקמ
תועדומ ןהש תועידיו ,יל םיינוציח םהש םידומיל - .יתוא תבבוסה תואיצמה לכמ ;ירבחמ
.םלוכמ רתוי - ידימלתמו .יברקב

.יטע תא יתפלש

...עבש תב איה .יצחו עשת ןב אוה