אשוז

יאור הילימא

ה"נשת ,ח"כ עובמ

ןייטשריופ הטרבו ןבוארל שדקומ

דעו םלועה ףוסמ וב הפוצ םדא - ןושאר םויב אוה ךורב שודקה ארבש רוא" :רזעלא יבר רמא
םילקלוקמ םהישעמש הארו הגלפה רודבו לובמה רודב אוה ךורב שודקה לכתסנש ןויכ .ופוס
.הרותב :ובישה ?וזנג ןכיה :םידיסח ולאש ."אובל דיתעל םיקידצל ?וזנג ימלו .םהמ וזנגו דמע
:ובישה ?הרות םידמול םהשכ זונגה רואה ןמ והשמ םיקידצ ואצמי אל םולכ ,ןכ םא :ולאש
?הרותב זונגה רואה ןמ והשמ ואצמישכ םיקידצ ושעי המ ,ןכ םא :ולאש .ואצמיו ואצמי
.םהייח חרואב והולגי :ובישה
("זונגה רוא" :רבוב .מ)


,ירירבש ,70 ןבכ םדא .רוקיבה תעתפהמ תוחמש ויניע .ןשייב דלי ומכ תלדה דיל דמע אוה
רדחה .הרוחש הפיכ ושארלו ךורא רוחש ליעמ שבל אוה .גלשכ ןבל ורעש ,תונידע וינפ ,רוויח
םע תפסונ הטימ הדיל ,הכימסב הסוכמ ,לזרב תטימ :תיריזנ תולדב טהורמו אילפהל יקנ היה
.ןטנטק ןוחבטמו הדיש ,תואסכ השולש ,שדוק ירפס סומע ןחלוש ,תרדוסמ םידגב תמירע

.ורופיס תא בותכאש ,שקעתה ןמחנ יכ ,"עשוהי-רוא" הבשומב אשוז לש ותיב לא ונאב

ינפל ןילופב ותרייעל עיגה רשא ,ריעצה םלעה לע רפסל ןמחנ קיפסה רבכ הבשומל ונכרדב
,הישוריפו הרותב איקב היה יכ ,יוליעל בשחנו אשוז היה ראות הפי .הנש םישימחמ הלעמל
תיתפרצ ,תינמרג ומצע תא דמיל דוע .הלבקה יזרב לבוט היה ףאו ולוכ ס"שה תא ריכה
לש ותכאלמ .הרייעב לכש-תפר הרענ ,המולב םע ןתחתהל ידכ ,רחא רפכמ אב אוה .תינוויו
אשוז הב לפיט םינשה ןתוא לכ .םינש שש ינפל הרטפנש דע ,םינש לבוי המיע יח אוה .ןכדש
הינודנה תא .רפכה ידליל הרומ היהנו ,היה ינע ךא ,בר תויהל םלח וירוענב .הבהאבו תוריסמב
הפוחל עיגהל ןהל רוזעל ידכ ,ויתויחא יתשל ןתנ ,תומהבה רחוס ,רישעה ונתוחמ לביקש
.ןישודיקו

ורמש אל .רחא זוחמל ןהילעב םע ורבע ויתויחא יתשו ,ןתחתה הבש הנש התואב הרטפנ ומא
.וקחרתנ ,רשק ומיע

םג .לשבל תלגוסמ התיה אל המולב יכ ,המולב לש הירוה תיבב םילכוא ויה המולבו אשוז
לש הירוה .היסורל ודדנ םלועה תמחלמ ןמזב .המא לש התטימב ,םש ןושיל התיה תגהונ
.היחאמ םיינש םע הצרא ולע המחלמה ירחא .ורטפנ המולב

וליפא - ,תאזה השיאה םע תויחל ךרד אצמ אוה" - ןמחנ רמא - "ישונא-לע לרוג לעב םדא"
תאז .איה םג ותוא הבהא ךכו .תקוניתל םישחורש הבהא התוא בהאו - הלכי אל רבדל
".שגפמה .המשנ תשפחמ המשנ .ונלצא תספתנ אלש .הילא םיליגר ונניאש תולכתסה

,רוד תונש ינפל ,תורפס דומלל םילשוריל יתעגה רשאכ :יוולמ לע תודחא םילימ ףיסוא ילואו
תא םייס הז התעש ,ןמחנ הלעבו הנח ואב .יתילח םעפ .ריעב רדח יתרכש .הנח תא יתשגפ
.תודידי ירשק ונרשק .תוריסמב יב ולפיטו ,האופרב וידומיל

ןמחנ .החנמ תליפתל םירבגל ארקו ןכש עיגה ,בשייתהל ונקפסה םרטב ךא ,החישב חתפ אשוז
.בכעתה אשוז ךא ,ןכשה םע ךלה
.לאש - "?תחרואה לש המש המו"
.יתינע - "הטאירנה"

םע יתעסנ דלי יתייהשכ" .םיעוגעגב הלוהמ החמש לש קיז קלדנ ויניעב ,רמא - "הטאירנה"
תוחפשמ שולשמ רתוי אל וררוגתה םוקמב .םיינע םיטילפ וניה .גארפ תברקב הרייעל יתחפשמ
.טמחש ומע קחשל ,ידוהיה חקורה לש ותיבב רקבמ היה יבא .דבלב םשב תוידוהי ,תוידוהי
תפיו הרימט התיה חקורה לש ותב .יתייה דואמ ןשיב דלי ,יתלכתסהו יתדמע ,אבא םע יתאב
ידוהי דלי העדי ישוקב .תואיפ לעב דלי התאר אל םלועמ .תולוחכ היניעו רוחש הרעש ,ראות
ףטיל ,רבדל קיספה אשוז - ".ייחל תא ףאו ,יתורעש ,יתואיפ תא הפטילו ילא האב איה .והמ
האור ינא" .וינפ לע ךוסנ ךור לש ךויח ,וייחל תא ,ורעש תא ,תונבלה ויתואיפ תא םישמ ילב
לש ותב - .וישכע םתוא יח ינא וליאכ תונורכזה תא יח ינא" - ריבסה - "תונומתב לכה תא
תליבח יל הנתנ םג ךכ רחא ...יל האיבה איה ...הגועו הת יל האיבה איה .ילא הכייח חקורה
...יתיבל תחקל תוגוע

תא רכוז דימת ינאו .תוגועה תליבח תא הל יתרסמ .יתלבק המו יתאבה המ אמא הלאש תיבב
- ".הטאירנה היה המש - .ןשייבהו ןטקה ,דליה לע המחיר וליאכ ,חקורה תב לש היניעב ימצע


יתללפתה רבכש ,ןכל הלגא .ןיינמ ןיא תרחא" - לצנתה - "תסנכה תיבל תשגל בייח ינא"
.אציו הפיכה לעמ הרוחשה ותעבגמ תא שבח אוה - ".תכלל ילע לבא ,יתרהימ אל ןכל ,החנמ

,םילוגסו םימותכ םיחרפב תטשוקמ היח רדג החמצ תיבה ביבס .הבשומב לייטל ינא םג יתאצי
וא ,ברע לש לויטב םידדוב םינקז וכלהתה םיכומנה םיתבה ןיב םימודרה תובוחרב .קעוז עבצב
.אשוז לש ותיבל ינוריזחה יילגר .םילס םהידיבו תלוכמהמ םכרדב

תבשה יטומפל אשוז שגינ דימ .למשחה הבכ וסנכנש עגרב ובו ,אשוזו ןמחנ ורזח הליפתה ירחא
לעמ ,ריקה לעש הנומתה תא וריאה םיקלודה תורנה .תורנ ינש קילדהו ,הדישה לע ודמעש
,הנומתה תא חקל אוה - "המולב לש התנומת םכל הנה" .היולג לש לדוגב הנומת ,םיטומפה
.העבה לכ תלוטנ םינפ תשרא תלעב השיא לש םולצת ונל הארהו

.ערה תא םתוארב םהיניע תא םיסכמ רשא םישנא שי" - רמא - "התיה הרוהטו המימת המכ"
תא קר םיאור םה יכ ,םהיניע םוצעל םיכירצ םניא וליפאש ,םירחא םנשי לבא .הלוגס וז םג
ךישמה - "תמאב םישודקה םה הלא .םילעתמ םה ההובג הגרדמ וזיאל וארו - ,הפיהו בוטה
לע ,ותשא תלחמ לע רפיס ךכ רחא .תוטשפב םכיס - "שדקתנ םתברקב" ןכא - המ סוסיהב
,דסומל הרסומל וב וריצפה ןהיתש .םילוח תפוקמ תילאיצוסה תדבועה לע ,תוחאה רוקיב
ינבמ שיא .ובזע ןהו ,בריס אוה .ופגב הב לפטל תישפנה אלו תיזיפה אל ,ותלוכיב היה אל ירהש
.התוא ליכאמו התוא ץחור ,התוא םירמ היה ודבל אשוז .רוזעל אב אל המולב לש התחפשמ
.התומ םוי דע ךכו

,גלדמ ינא ,רוכזל יל השק" - בצעב רמא - "תישפנ הניחבמ תדמתמ הידירי ינא שיגרמ"
לע םכל הדות ....שיא ידמיע ןיא ןמזה לכ .םירוקיבל ליגר אל .םכתליחמ שקבמ ינאו לבלבתמ
ינא .הזל יואר יניא לבא .יילע בותכל הצפח תאש ,ןמחנ יל רפיס .הדות .הדות ,רוקיבה
".יתייהש המ אל ,ץוצר הנק ,"טשינרוג"

עבש לע שידייב רש אוה .רבדל ךישמה אשוז לבא .ביבא-לתב השיגפ ול התכיח .תכלל םק ןמחנ
:רפכה ידלי םע קחיש דליכ םעפ ךיא רפיסו .תובוטה םינשה

םישנאה רשאכ ונקחצ ,תחנ עובשל ידכ ונאבחתהו ישארה ליבשב חרקה לע םימ ונכפש"
אלש יתחטבה .הטרח יתעביה ,יתיכב אל .תוכמ ינכיהו יבא אב - .חרקה לע ולפנו וקילחה
- רמא - "ךתוא הכמ ינא ,תישעש המ ללגב אל" - .ינתוכהל ךישממ אבאו ,בוש תאז השעא
יבר רמא" :יתפסוה דימו .יתרמא - "?ןוכנ ,איסוז יבר ומכ" ".אשוז תייה אלש םושמ אלא"
וילע וניבר השמ יתייה אל המל אבה םלועב ינולאשי אמש רעטצמ ינא ךכ לע אל" :איסוז
יל היהי אלו ,איסוז יתייה אל המל ינולאשי אמש ינא דחפמ אלא ,בישהל המ עדא אלו םולשה
".בישהל המ

תוניטנמלק הנה" :ורמואב םלבקל בריס אשוז לבא ,םיזוגאו תוניטנמלק תליבח האיבה הנח
.ןתוא ונל שיגהו - "הליפתל יל ארקש ,ןכשהמ וישכע יתלביקש

ףקתנ אשוז .ירפה תא ודימ ונחקלש דע ,שקעתה - "הניתנה תווצממ הלבקה תווצמ הלודג"
.תחא חקל אוהו ,ול יתעציה .תוירכוס תיקש יתאצוה .דורצ לועיש

ןמחנ לש ודיב קיזחה דוע ,םירובידו םיכויח עפוש ,ונתוא הוויל אשוזו ,ותינוכמל רהימ ןמחנ
.קתניהל ונחלצהש דע בכרה תידיבו

- "!ןואמצ הזיא ,החיש ןב ול אבשכ" - ןמחנ רמא - "רבדל ילבמ םויה לכ ודבל םדא בשוי ךכ"
.ןיינעמ .ןיינעמ... .תאזה הנכסמה השאהמ השוע אוה היצאזילאידיא וזיאו" - .חנאנ אוה
אוהו - .לרוגב דורמל ךכב הצר וליאכ - ,תונמחר ךותמ הנתינ ותעדלש ,הנתמ לבקל ברס אוה...
."שדקתה התברקב"שו ,"טשינרוג" אוהש ומצע לע רמוא
".ימיימש רופיס" - רמאו רזח - "ימיימש רופיס הז"

היחרפ .החנמה תליפת תארקל - םירוהצה ירחא הז היה בוש "עשוהי-רוא"ל יתרזחשכ
זאמ עובשכ קר רבע .אשוז לש ותיב לא יתוא וליבוה היחה רדגה לש םילוגסהו םימותכה
.הטלקה רישכמ ימיע יתאבה .יוניש יתשח תאז לכבו ,ןושארה ירוקיב
.הב יתקפד .הרוגס התיה תיבה תלד

,יב לכתסה אוה .טושפ יסור רכיא לש ומכ ,םוח הורפ עבוכ ושאר לע שבח םעפה .חתפ אשוז
תכלל ומצע תא ןיכה רבכ .ירוקיבל סחייתהל ךיא עדי אל וליאכ ,תונשייבב ךייח ,עתפומ
.הליפתל
.ההת - "?יתוא תוארל ידכ קר דחוימב תאב תא .ןאכ רבכ תא םא יסנכת" - רמא - "יסנכת"
.יתלאש - "?יתוא רכוז ךניא"
.יתלכא אל ,יל תתנ רשא תחקרמה תיבמ הירכוסה תא" - הנע - "הטאירנה .רכוז ינא יאדוו"
.ישארב יתנהנה - "?הטאירנה לע ךל יתרפיס .ילש ןושארה ןורכיזה ללגב .ילצא הרומש ןיידע
ילבמ ייח תודלות לע רבדל לגוסמ יניא .ירשפא יתלב רבכ הז לבא .רכוז ינא ,ילע בותכל תיצר"
- "...הז יפל בותכל הלוכי תא ,ןמחנמ רופיסה תא יאדוו תעמש .תוכבלו שגרתהל
.יתרמא - "ךיפמ ךרופיס תא טילקהל יתבשח"

ינניא רבכ וישכעו - !העמד ליזי אל אשוז :יבילב יתרמא ייח לכ" - תוטשפב עבק - "רשפא יא"
הז לבא ,ייח רופיס תא בותכל םעפ יתיסינ ינא םג ... הניבמ תא .אשוזכ ימצע תא קיזחהל לוכי
".לכה יתדמשהו םיפדה תא יתערק ןכל .יתיצרש ומכ אצי אל
.ןחלושה לע חנומ היהש םיליהת רפס םירה אוה

םע םיליהת ארוק יתייה - "?םישנל הבוט האירק אוה םיליהת רפסש ,דימת םירמוא עודמ"
והמ... ?עודמ "?הנלפת אלש תורה םישנל הלוגס םיליהתב האירקש" :בותכ עודמ - - .המולב
תא איצוהל הצורו םינפב אלמ םדא. . . .הריצי וא הביתכ לש השעמ ומכ הז ?הלפהה השעמ
".ויהש הממ םילפונ םה זא ,הצרש יפכ םיאצוי םה דימת אל לבא .וכותב םהש ומכ וירבד
יל שי .יל רוסא .הברה רבדל לכוא אל קר" - ןחלושה דיל תבשל יתוא ןימזה - "טעמ יבש"
,רודכ חקול ינא רשאכו .םויב השולש .באכה דגנ םירודכ יל ןתנ אפורה ,םיארונ שאר יבאכ
".רודכ יתחקל וישכע קר... ,המימת העש ךשמב שגרתהל יל רוסא
.ראשיהל יב ריצפה אוה ךא .תרחא םעפב אובלו תכלל יתשקיב .בר ישוקב רביד אוה

לע טבמ ףיעה אוה - "...איה קר" - לצנתה - ".הלוח יתייה אל םעפ ףא ייח לכ ךשמבש ,ינא"
ךיא .תונורחאה םינשב דחוימב .תינלוח דימת התיה איה קר" - ריקה לעש ותשא תנומת
התיה איהו ...?םהל קוקז אוהשכ ,םירתסנ תוחוכ םדא ןב אצומ ךיא ?הב לפטל יתחלצה
ונשי םינבה - רפסל אשוז לחה - "תויחא יתשו םיחא העברא ונייה" ".שלח ינאו ...הדבכ
םע ידבל יתראשנ ינאו ,ארונ ףרוח ותואב ותמ יחא תשולש .תפחשב ונילח .תחא הטימב
הז המ תעדוי תא - הזכ "שטאוק" ינאש ,תרמוא התיה דימת הלודגה ,הדלוג .יתויחא
"...הל'רימל ,הנטקל רתוי בורק יתייה ... אמא לש רניסל רושק יתייהש םושמ - ?"שטאוק"
.וראווצ ביבס רמצ לש ףיעצ ףטעו וליעמ תא שבל אשוז
רזח - "?המולבב לפטל יתלוכי ךיא ... וישכע לבא ...יתרמא דימת ךכ - "העמד ליזי אל אשוז"
".סופתל השק" - וירבד לע


תא ידיל יתחקל .םדוקה ירוקיבב רבכ יתיאר ותוא ,ותשא ןקויד תא ריקה ןמ דירוה אוה
.העבהה תרסח השיאה תנומת
תא וריתסה אל ויניעו ודער וידי ,רסוימ היה אשוז לש ולוק - "?יתלוכי ךיא - ?יתלוכי ךיא"
.ותוא הפקתש תושגרה תרעס
.ידיב יתקזחה ןיידעש ,השיאה תנומתב יתלכתסה
.תוכורא הב טיבהו הנומתה תא ינממ לטנ אוה ".תנבה אל" - טקשב רמא - ".אל"

לכ "!אטח הזיא .יתאטח אטח הזיא - יוא !וניתולולכ לילבו ?ךיא ?הנממ חורבל יתלוכי ךיא"
- "שיאל הזה ארונה רופיסה תא יתרפיס אל םלועל" - .באכהו ןורכזה תמצועמ עזעדזה ופוג
עבש ןב יתייה" :םילימה וכפתשנ ,םוסחמ לכ ץרופה ,רבגתמה ןייעמכ ,זאו ,השיחלב רמא
יתיכז םרטו ,שדח ליעמב הפוחל יתאבו ,ויחא ידי לע רכמנ רשאכ קידצה ףסוי ומכ ,הנש הרשע
יתרג .ןתח ןהל אוצמל יתויחאל שמשת הינודנהשו ,המולב המשש ,יל ורפיס .יתלכ תא תוארל
,םחל תפל ונבער םימיה םתואב .םייחה ןיב היה אל רבכ יבא .יתויחא יתש םע אמא תיבב
?ןתחקל םיכסי ימ .ןקרפל ועיגהש היתונב לרוגל היתוגאד תא החישמ בושו בוש התיה אמאו
.יתחמשו יאצומ ךרד העצוה הנהו ,ישארב הדהדהש הלאשה וז

.דבכ ןבל סיבשב ףוטע היה השאר .הפוחל תחתמ ידיצל הדמעש ,הרענה רבעל טבמ יתבנגה
הלועה קמוסה תא יתשחו תוריהמב קפד יביל .הבע המוניהב ויה תוסוכמ יכ ,יתיאר אל הינפ
יתבשחו ,דמעמה תארקל יתנכהש "םירישה ריש" ךותמ הבהא יקוספ יבילב יתמלקד .ייחל לע
".תופילח ינואלמ הדרחו הבהאו ,לחר לעו האל לע ,הלילה לע

,יתיליג" - חנאנ אשוז - "הלילב" .בושו בוש ושארב ענענמ ,אשוז קתש הכורא העש - "הלילבו"
דוע לכ יתחרב ינא - - ,ינאו - ,הלהב יתפקתנ - .וז תעבטב יתשדיק לחר תא אלו האל תא אלש
רפכל יתעגה רקובה רואבו ,רתויש המכ קחרתהל יתיצר .תורעיה ךרד יתסנ הלילה לכ .יב ישפנ
.םירכיא לש םתיבב יתרתתסה םש .דדובמ

לע ומעז םה .ףוג ילעב םינוירב השולש .המולב לש היחא רפכל ועיגה ,םימי רפסמ רובעכ ,הנהו
לכב ירחא ושפיח .החפשמה דובכבו םתוחא דובכב תברוצה העיגפה לעו ,םהל יתמרגש ןובלעה
תא תפכ אוה .דחוימב תונמחר רסחו םילא שיא היה םיחאה דחא .ינואצמ ףוסבלש דע ,םוקמ
לבחה תא רשקו ותסוס לע הלע אוה .ךורא לבח יראווצ ביבס ךרכ ףאו ,לזרב תוארשרשב ידי
ונתרייש .טוש תופילצ םעפ ידימ ילע םיתיחנמ .תורעיה ךרד ינוליבוה ךכ .הסוסה לש ףכואל
ךותל ינוכילשהו ,תוארשרשהמו לבחהמ ינוררחיש .המולב לש התיב דיל הרצענ השיבמה
ךא ,תויפיפי ויה היניע - .העבהמ תוקיר ,תולוכתה היניעב יב הטיבמ ,המולב הבשי םש .רצחה
םלועמ האב וליאכ .שחרתמ המ ללכ הניבמ הניא וליאכ - .םיקחרמב םש-יא ץוענ היה ןטבמ
יליעמ תא םיתכהו ייעצפמ ףטנ םדה .המילכו השוב זוחא יתייה - .המש רוזחל תשקבמו רחא
.יתשחש השובה תמועל ספאכו ןיאכ ויה םיבאכה ךא ,ישארב ומלה שיטפ תוכמ .עורקה שדחה
לילב דועו ?וניאושינ לש שדוקה תירבמ חורבל יתלוכי ךיא - ?הנממ חורבל יתלוכי ךיא -
.הלא היניעב יב תלכתסמו תבשוי המולב העש התוא לכו" - תוקומע חנאנ אשוז - "!וניתולולכ
.הרסח המוניהה קר .דבכה סיבשה השארל השבח ןיידע ,התפוח תלמש השבל ןיידע
... ןופצמה ירוסיי לבא - - - .דחא םויל אל וליפא ,התוא יתבזע אלו ,המולב לצא יתראשנ זאמ
- ".היניע תא יארת .היניעו - - - הזה םויה דע יתוא םיפדור המשאה ישגר
.ריקל הנומתה תא ריזחה אשוז
.ךרד תרבכ ותוא יתיוול .ונאצי .הליפתה תעש תא תוחדל היה רשפא יא רבכ וישכע
.תסנכה-תיבל שגינו ,ינממ אשוז דרפנ - "תוריהזב יעס"
תא יתשפיח .הבשומל ונסנכנ .ילעב םע םעפה - ,"עשוהי-רוא" דיל בוש יתרבע םיישדוחכ ירחא
תא םג .םילוגסהו םימותכה םיחרפה םע היחה רדגה תא יתאצמ .ויתאצמ אלו אשוז לש ותיב
.יתאצמ אל אשוז תא ךא .יתאצמ תסנכה-תיב
יחאל ןפלטא רחמ" .אשוז תא אצמ אל אוה ףאו ,הבשומב רקיב אוה ףא .ןמחנ תא יתלאש
.רמא - ".לואשל
.םתיב לא הנח ונתוא הנימזה שמאש דע ,ןמחנמ יתעמש אלו םישדוח ורבע
הבשומה לכ .ולש ומכ היוול יתיאר אל םעפ ףא" - .ךומנ לוקב רמא - "ונניא אוהש ,תעדוי תא"
".ףטושה םשגה ףא לע ,םש התיה
".ונלוכל הרפכ וז אהתו" - הדבוע תעיבקכ קפס ,הלאשכ קפס ,ףיסוה - "וישכע וילע יבתכת"

:היתונורכזב ןילמהמ לקילג המשר
.רשע העשב ךרעב הלילב היה הז .םילכ התקינו ליזומה רהנ לע תחא השיא הדמע ט"עת ןסינב
וצפק םשמו ... םיחותפ םה הנהו םיימשב השיאה התאר זא .םויב ומכ רוא היה םואתפ
.רומג ךשוח השענו ,ןוליו םהילע דחא שרפ וליאכ ,בוש םיימשה ורגסנ ךכ רחאו תוצוצינ

.ןמא .הבוטל לכה היהיש ןתי ת"ישה