םינואגה תפוקתב הבישיה

ץיבורוה עשוהי ר"ד

ג"כשת ןויס ,םיינחמ
(תורעה אלל ספדנ)


תוטיש ,םינואגה תפוקתב לארשי ץראבו לבבב תובישיה הנבמ תא רקוס רמאמה :ריצקת
תורקסנ ןכ ומכ .דועו הלכ יחרי ישדוח ,הבישיב יכראריהה םידיקפתה הנבמ ,דומילה
.וז הפוקתב תובישיה לע תוילכלכהו תוינידמה תועפשהה

,הלוג ישאר ,הלכ יחרי ,אתידבמופו ארוס ,תונקת ,תובושתו תולאש ,םינואג :חתפמ תולימ
.םיטפוש יונימ ,אתביתמ=הבישי

.('ב ח"כ אמוי) "םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ אנינח יברב אמח יבר רמא"
הדבועה תא ועבקב אנינח יברב אמח 'ר לש וז ותודעב שי תילמסו תדחוימ תועמשמ
ךשמב הכוראה וכרדב לארשי םע תא תוולמ - הרות לש תוינסכא - תובישיש תירוטסיהה
ךות ,תפרצו זנכשא ,דרפס ,הקירפא ןופצל םירצמ ךרדו לבבל לארשי ץראמ תובר תופוקת
תולודגה תובישיה לש ןדוסי תפוקת דע היכרותו דנלוה ,הילטיאב םישדח םיזכרמ תמקה
.אטיל-ןילופב

דומילב םיקסועה םימכחה תורבחל תרגסמה תא םימודק םינמזמ הוהמ - אתביתמ - הבישיה
םימכח זוכיר םוקמכ הבישיה תא .םידימלתל הארוה םוקמ שמשל ירקיעה הדיקפתמו הרות
המייקתה תרוסמה יפל :תובאה תפוקתב רבכ ונא םיאצומ המכחו הרות ירבדב רוקחל
;('ב ח"כ אמוי) הבישיב םיבשוי ויה בקעיו קחצי ,םהרבא ;רבעו םש לש שרדמ תיב - הבישיה
םידסונ שרדמ תיבו הרות דומלת תיב .(םש אמוי) הבישיב םיקיזחמ רבדמבו םירצמב וניתובא
םגו י"אב םג דחוימב םיצופנו ינש תיב ימיב םיססבתמו םיקזחתמ ,תיארקמה הפוקתב אופא
שרדמה יתב י"אב ודסונ םיארומאהו םיאנתה ימיב .םיארומאהו םיאנתה תפוקתב לבבב
הירבט ,ירופצב תובישיה ודסונ י"א יארומא תפוקתב ;אשואו הנביב םיזכרמהו םימסרופמה
ןנבר" - .אתידבמופו אעדרהנ ,ןיביצנ ,ארוסב תובישיה לבבב וחתפתה ןתמועלו ,ןירסיקו
- אעדרהנו אתידבמופ ,ארוסב םילודגה שרדמה יתב ימכח - (הריפסל 600-500) "יארובס
.דומלתה ספוט תא םג והיגהו םיארומאה ירמאמו הכלהה תורוסמ תא ראבל וכישמה

אתידבמופו ארוס תובישי שארב ודמע - םינואגה תפוקת - הריפסל 1040-600 םינשה תפוקתב
ושמתשה ןואג ראותבש םנמא ןייצל שי :"םינואג" וא "בקעי ןואג תבישי ישאר" םינוכמה םימכח
.םירחא תומוקמבו לארשי ץראב תובישיה ישאר םג

הדימב עיפשה ילבבה זכרמהו ידוהיה םעה ייחב בושח דיקפת םינואגה תפוקתב האלמ לבב
לש ןתובישח התלע םינואגה תפוקת לש הינשה תיצחמב - .הלוגה תוצופת לכ לע הבורמ
הדמע תילבבה הינומגההו ילבבה זכרמה תעפשה תובחרתה תובקעב אתידבמופו ארוס תובישי
- ואלימו תובישיב ודמל םיבר םידימלת .(1099-638) תיברעה תופילחה תפוקת לכב הפקותב
יתש יגהנמ" .הלוגה תוצופת לש תונושה תוליהקב םידבכנ םידיקפת - םדומל קוח תא םרמגב
םינואגה ןיב קסופ יתלב רשק ווה תובושתו תולאשו םהיקספב םינואגה תא וכירדה "תובישיה
םינואגה וסחיש תדחוימה תובישחה תא םיפקשמ םיאבה ןואג םרמע 'ר ירבד .הלוגה תוצופתו
:תוליהקה ןיבו םניב ללכב רשקלו ת"ושל
.םכיתולאשב ונא םיחמשו ונינפל םתא םידבכנו םירקיו םיבושח הברהש ןיעדוי ווהו"
ןינתונ ונא הכלהב םיקדקדמ םתאש קודקדו םכתניבו םכתמכח ןיאור ונאש ןמז לכו
ונא (םירעטצמו=) ןיטמוקתימו 'וכו הנובתו המכח םכב ןתנש ה"בקה ינפל חבשו האדוה
םתייה וליאש ,הבישיה ןמ םתא םיקתורמו ןווע םרגש אבוט ןיתעד אשילחו הברה
."הברה הניבו לכשהו המכח םיפיסומ םתאו ינא ונייה הבישיב
םיטפוש ,םינשרדכ" ולעפש תובישיה יחולש ידי לע םג רמשנ תובישיל תוצופתה ןיב הזה רשקה
,ם"במרה לש ורוד ןב ,ילע ןב לאומש ילבבה ןואגה ."תויבגמ יכרועו ךוניחה לע םיחקפמ ,םיבבוס
רזוח-בתכמ לש קלח ליכמה הזינגה ןמ עטק רמשנ הז דבלמ .הלא תולועפ לע םיטרפ רסומ
תבישי תורמב ריכהל ףקותב ןואגה שרוד הז בתכמב .םירצמ תוליהקב לעפש חילש ידיב ןתינש
.לבב

:םיירקיע םידיקפת ינש ואלימ םינואגה תפוקתב לבב תובישי
.הרות דומלל ואבש םידימלתל דומלת תיב רותב הבישיה לש דיקפת
ןכות תא םיררבמ ,הכלהב םינתונו םיאשונ ויהש םימכחה ילודגל תודעוותה םוקמ
יכרצב םיקסועו תונוש תונקת םינקתמ ,הלוגה תוצופתמ ועיגהש תולאשה לע תובושתה
.רוביצ

יאשונ לש ףעוסמ גורד וירחאו יכראריהה םלוסה שארב דמעש ןואגה שמיש הבישיה שארכ
ןירדהנס ירבח ,הלכ ישאר :ןוגכ ,תובישיה להנמב םינוש םידיקפת ואלימש םינוש הרשמ
ויה "אציברת ינב" - .םיעובקה הבישיה תיב יבשוי םע ונמנ םירדסה ישארו ,הנטקו הלודג
ואציש תויטפשמ תוערכהב הארנכ ופתתשה אל לבא דומלל הבישיל ואבש םידימלתה
שרדמה יתבל ונוגראו ונונכתב המוד םינואגה תפוקתב הבישיה לש הז בכרה .הבישיהמ
,הנביד לאילמג 'ר ,יאמשו ללה לש םדוסימ דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץרא לש
.אישנה הדוהי 'ר לש שרדמה תיבו הירבטב ןנחוי 'ר

םיפלא רדאו לולא ישדחב ופסאתה רשאכ "הלכה ישדח"ב תובישיה ואלמ בושח דיקפת
- הדגאו הכלהב םהיתועידי תא שדחלו תויחהל ידכ - תובישיה לש רבעשל םידימלת - לארשימ
תורוצב ךשמנו דומלתה תפוקתב ץוענ "הלכ ישדח" לש ןתישאר .תובישיב םימי שדוחכ ובשיו
.ונימי דע תונוש

ורוקמש אבה עטקה ראתמ הלכ יחרי יפתתשמו םימכחה תרבח ,ןואגה ןיב הלועפה ףותיש תא
:10 -ה האמב
תושר םהל ןתונו וילא ועיגהש תולאשה לכ םהילא איצומ רדא שדוחהמ םוי לכב"
ףקות אוהש דע ךינפב בישנ אל - ול ןירמואו ותוא ןידבכמ םהו םהילע הבושת ובישיש
לכב ןינתונו ןיאשונו ןיקרפמו ןישקמו ,ותמכח יפל - ותעד יפל דחא לכ םירבדמ זאו םהב
רפוסל הוצמ דימו ,תמאה ול ררבתיש דע ...םהירבד תא עמוש הבישיה שארו ...רבד
תולאשה לכ תבושת ןיבישמש דע םויו םוי לכב תושעל םגהנמ היה ךכו ,בותכלו בישהל
"לארשי תולהקמ הנשה םהל ואבש
רשקב עבוקו תוילבבה תובישיה ירדס לע םיטרפ רסומ [ךרעב 970-920] ילבבה קחצי 'רב ןתנ 'ר
:םידימלתה ןמ דחאו דחא לכש הלכ ישדחל
הבישיה שאר םהל רמאש אתכסמה םישדוח השמח םתוא לכ ןייעמו סרוג ומוקמב"
רמוא לולאב ןכ ומכו ,לולאב סורגנ תינולפ אתכסמ :םהל רמוא רדאבו ,ומעמ םתאצבו
רדאב תובישיה ישאר ינפל ןיבשויו ןלוכ ןיאבו ,רדאב סורגנ תינולפ אתכסמ :םהל
הבישי שאר הצרישכו 'וכו םתוא קדובו םתסריג לע םהילע דמוע הבישיה שארו ,לולאבו
."'וכו רדא שדוח לש תותבש עבראב םלוכ וילע ודעוי ןתסריגב םתוסנל
22 תובישיב ורוקמו ןימוי קיתע היה םתובישח תגרד יפל הבישיה שאר ינפל םימכחה תבישי רדס
ןיד תיב לש דיקפת םג האלמ הבישיה - .תובישיה לכב רמשנו ןנחוי 'ר תפוקתב לארשי ץרא
הזה ןוילעה ןידה תיב לש ושארב דמע "ןיד תיב בא" וא [רעשה ןייד=] "אבבד אנייד" .הובג
.םהיתוארוה תא ןידה יתב רתי ולבק ונממש

םיטפוש יונימ לש דיקפתה תא םג תובישיה ואלימ םינואגה תפוקת לש היינשה תיצחמב
ידי לע םינואגה תפוקת לש הנושארה תיצחמב אלמתנש דיקפת ,לבב תוליהק בורל םיניידו
תא תובישיה ישאר ונימ ,אתידבמופו ארוס תובישיה לש ןתובישח התלע רשאכ .הלוגה ישאר
תואצמנה תוליהקה לכל םינייד הנימ הלוגה שארו ןתעפשה תחת ואצמנש תוליהקל םיניידה
אקתפ=] תושרה תרגא םע וחלשנו "תובישיה יתש" ירגובמ ויה םיניידה בור .ותושרב
רשפא .תונושה תוליהקב םיינחור םיכירדמו םיטפוש רותב םדיקפת תא אלמל [אתוניידד
רותב הבישיה שארשכ "יטרקומדה" ןנוגראב רכינ לבב תובישי לש ירוקמה יפואהש עובקל
לש להנמ דעוומ תבכרומ התיה וז הצעומו ,םימכח 10 לש הצעומ לע ךמסנ היה ןוילע קסופ
דסומכו ןיד קסופ ףוגכ הבישיה לש לופכה דיקפתל םאתהב .תורושה ישאר העבשמו השולש
ןגס" ינש דצמו "לארשי לכ לש ןיד תיב בא" דחא דצמ הבישיה שאר די לע שמיש הארוה
הבישיה ןיב רשקמ הבישיה רפוס היה הלא םיינשל ףסונ ;םידומילה לע חיגשמכ "הבישי
.הלוגה תוצופתל

:בתכמב ןייצמה ןואג ארירש בר ירבד ודיעי תובישיב דומילה תטיש לע
םימכחה תאו םיפולאה תא םיפסוא ונחנא רעצו קחד ךותמ יכ ונישודק ינפל עודיו יולגו"
םיקרפ םיעבוקו ,תרחא תכסמ דוע םילגמו אלכד אתכסמ םיסרוגו אלכו אלכ לכב
תע ידמ ונינפל םידימלתה תא ןיאיבמ וניקלא 'הב םירזענו ץורפי אלש רדגה תא םיזחואו
לצעתי רשאו ודובכב ףיסונ - ףיסוי רשאו ,םתבשב ודמל המו ונש המ תוארל ותעב
ונדמלי לואשל עדי אל רשאו ,םהיפב םושלו םדמלל דקוש ונרוחב יאה םג .ונא והדירחנ
."ויניעב ךרדה תא בבחיו אישוקה ךרד
ןהילע ורבעו ,התוחתפתהב הכורא הירוטסיה אתידבמופו ארוס תובישיה יתשמ תחא לכל
ועבק םיילכלכו םיינידמ םימרוג ,םינפו ץוח ימרוג .הדיריו לפש תופוקתו רהוזו היילע תופוקת
.ןבצמ לע ועיפשהו תובישיה לש ןלרוג תא

השדחו התלע םיברעה ידי לע ץראה שוביכ ןמזמ קרו ארוס תבישי הלבס םיארובסה תפוקתב
בר ןב יאדוהי בר הנמתנ רשאכ .הלוגה ישאר דצמ תונוש תויוכז תקנעה ידי לע היתולועפ תא
הנש 130 -כ הכשמנש ארוסל רהוז תפוקת הליחתה [757 - ז"יקת א"ד] ארוס תבישי שארל ןמחנ
,םולש רש בר ,קדצ ןהכ בר :ןוגכ ,םימסרופמ םינואג הבישיה שארב ודמע וז הפוקת ךשמבו
ארוס תבישי לש תדמתמ הדירי הליחתה וז הפוקת רחאל .ןושחנ ברו םרמע בר ,יאנורטנ בר
הבישיה שארל ןואג הידעס 'ר לש ויונמ ןוגכ] - הנשויל הרטעה תרזחהל תונויסנ םג ושענ םאו
וייחב קר .הבישיה סוסיבל תומישמב וחילצה אל [ב"שת א"ד דע ןהכו 928 - ח"פרת א"ד תנשב
העיגה ןורחא אישלו השארב ודמע םינוש םינואג :שדחמ ארוס תבישי החתפנ ארירש בר לש
.[1013 - ג"עשת רטפנ ,997 תנשב ךרעב הנמתנ] ינפח ןב לאומש 'ר ןואגה לש ותלהנהב הבישיה
היגהנמו אעדרהנ תורוסמ לע הרמש - אעדרהנ לש המוקמ לע הדסונש - אתידבמופ תבישי
םיארומאה תפוקת ףוסב לבב תא ודקפש תומוהמה ללגב .םינואגה תפוקת לכ ךשמב
תינמז הרבע הבישיה .ארוס רשאמ הדימב תוחפ םג םא - אתידבמופ םג הלבס םיארובסהו
התייה החירפ תפוקת תלחתה .םיברעה ידי לע לבב שוביכ דע המייקתנ םשו רובש-זוריפל
קזחתנ [890-872] חמצ בר ונב ימיו וימיב .[858-842] ןואג יוטלפ בר לש ותיילע םע אתידבמופל
דומלת" םהל חלשיש יוטלפ ברמ ושקב דרפס ינב .דרפסו הקירפא ןופצו לבב ןיב רשקה
תותכסמ המכל םיגשומו םילימ ישוריפ יאדוב ליכהש הז "ןורתפ" םהל חלשנ תמאבו "ונורתפו
.דומלתה

רשקב .ארוס ידימלת לע ולעו וברתנ הידימלת ,ארוס תבישי לע הלוע אתידבמופ תבישי
הגישהש דע אתידבמופו ארוס ןיב ביר היה תובישיה תקזחה ליבשב תובדנה יפסכ תקולחל
קלח םהל אביש המ לכ םיקלוח ויהיש" - הפקות יובירו התיילע תובקעב - אתידבמופ תבישי
ודסונ תונוש תוצראב ;לבב תובישי תדמעב יוניש לח 10 -ה האמה עצמאב ."הוושב קלחכ
לש הגושגש תדיריל יעבט ןפואב םרג הז ;םילודג םימכח םידמוע ןשארבש תושדח תובישי
תוארל שי - םישדח םיזכרמ לש םתיילעו לבב לש הנרק תדיריל ילמס יוטיב - .אתידבמופ
,(לאישוח בר) ןאוריקב םישדח םיזכרמ לש םדוסיו "םייובשה תעברא" לע עודיה רופיסב
וכרע לוטיב תורמל .(ןנחלא 'רב והירמש 'ר) טטסופ - ריהק ,(ךונח 'רב השמ 'ר) הבודרוק
שי ,תונורחאה תוריקחה בצמ יפל ועבקל םכסומש םייובשה תעברא לע רופיסה לש ירוטסיהה
קספנ הקירפאו הפוריא תוצראב הרותה תוטשפתה ילגרלש" דיעמה קזח ירוטסיה ןיערג וב
תוצופתו אתידבמופ ןיב רשקה ."קיתעה יחרזמה זכרמה לש וכרע דריו לבב תובישי לש ןמויק
ילכלכה בצמה תובקעבו טעמתנו דרי הבישיל ץוח תוצרא דצמ ירמוחה עויסה ,ףפורתה הלוגה
'ר לש ותיילע םע הלסוח אתידבמופ ליבשב וז לפש תפוקת .ינחורה בצמה םג לבס השקה
אתידבמופב ונהיכש - יאה בר ונבו ארירש 'ר .968 תנשב אתידבמופב תונואגה אסיכ לע ארירש
תבישי תודלותב הנורחא רהוז תפוקת וללוח - [998 תנשב הנמתנ יאה] הנש 70 ךשמב
אוה ברה םכרעל הנמאנ תודע .ידוהיה םלועב הדובכו התובישח תא הל וריזחהו אתידבמופ
ןואג יאה בר לש ותריטפ םע .הלאה םינואגה ינשל וחלשנש תובר תובושת לש םוצעה רפסמה
.לבב תובישי לש דחוימה םדמעמ םג קספנו םינואגה תפוקת תמייתסמ [1038-ח"צשת א"ד]

ןיב הרותה תעידי .לבב ידוהי ליבשב בושח יתוברת םרוג וויה לבב תובישיש איה העובק הדבוע
תפוקתב לבא ,המצע לבבמ ואב לבב תובישיב םידימלתה בור ;ההובג המר לע הדמע לבב ידוהי
התיה הבר .ןוויו הילטיא ,דרפס ,הקירפא תוצרא לכמ םידימלת ותבישיב ודמל יאה בר
םתוצרב ינידמה םחוכ תרבגהל םג ופאש םימיוסמ םינואג .תובישיה לש תינחורה ןתעפשה
.יתדה ןוטלשל ףופכ היהי ינידמה ןוטלשהש רמולכ ,ןואגל ףופכ היהי הלוגה שארש גישהל
תורשמה יתש ןיב גוליפל המרגו םינואגה תפוקתב םעפ ףא הקספ אל וז תימינפ תוחיתמ
ינש תשלחה תא ףוסבל ואיבהו תודהיה לש תימצעה הגהנהב ךוותה ידומע ויהש תודבכנה
.םימרוגה

שאר תוכמסש דועב .םינואגהו הלוגה ישאר לש םתעפשהו םתוכמס ןיב םייק ינורקע לדבה
אקווד ןואגה לש ותוכמס התיה ,םיפילכה לש םנוטלש תולובגב קר הדומצו תלבגומ הלוגה
םיינידמ םייוניש ידי לע תינתומ התיה אל ותעפשהו ידוהיה םלועה לש הדימ הנקב "תימואל ןיב"
הרומח תעמשמ םינואגה ושרד םג םא .תיברעה הירפמיאה לש םינוש םירוזאב וללוחתהש
תזכורמו ילבבה דומלתה לע תססובמ ,תחא הביטחל וכפה תופיקתב םהיקספ תא ורוהו
.תונואגה לש יאמצעה ןוטלשל ביבסמ

תוצעייתה ךות תובישיה יתש ינואג לש תודעוותהב ןרוקמ ,םינואגה תפוקתב ונקתנש תונקתה
תא אטבלו תונקתל תינידמ אקנפשוג תתל ידכ - הלוגה שאר םעו תובישיב םימכחה ילודג םע
תונקתל .תידדגבה תופילכה תוצראב םייחה רודסב ןואגהו הלוגה שאר ןיב הלועפה ףותיש
םג ערתשמ ןתעפשה רוזאו תידדגבה תופילכה לש תולובגל ץוחמ םג ףקות םנמא היה םינואגה
.תירצונה הפוריא תוצרא דע

רחסמב תוקסעתהו המדאה תדובע תביזעו לבב תודהי לש ילכלכה הנבמב יונישה תובקעב
ובשייתה דדגבב .תולודגה םירעה לא תונטקה תורייעהו םירפכהמ הריגה הלחה - הכאלמבו
.דדגבל 9 -ה האמה ףוסב תוקתענ אתידבמופו ארוסב תוקיתעה תובישיהו םידוהי תובבר
תא עצבל וסינו אתידבמופו ארוס ינואג תדמע תא םמצעל שוכרל ופאש דדגב תבישי ישאר
הבישי שאר"ו "בקעי ןואג תבישי שאר" םמצע תא וניכ דדגב ינואג - .דדגב תבישיב םתמישמ
םימסרופמה דחא .יולה ילע 'ר הבישיה שארב דמע 1150-1140 םינשה תפוקתב ."הלוג לש
םע .ם"במרה לש ותקולחמ לעב ,[1164 הנמתנ] יולה ילע ןב לאומש 'ר היה דדגב ינואג ןיב
.דדגבב תונואגה םג הפפורתה לבב תודהי תדירי

לע העפשהה תניחבמש ןייצל שי םינואגה תפוקתב לארשי ץראב םידוהיה בצמב םינדשכ
לבא ,ילארשי ץראה זכרמה לע הלודג רתוי תופידע ילבבה זכרמל םנמא שי הלוגה תוצופת
.וז הפוקתב םג קספנ אל הלוגהו ץראה ןיב יחצנה רשקה ךדיאמ
ינואג לש םהיתופיאשו ,לבבו לארשי ץרא ,םיקיתעה םיזכרמה ינש ןיב דימת הררש תוחיתמ
ףקות תתלו לארשי ץראב םג םהיתובישי תרותו ילבבה דומלתה תא טילשהל ויה לבב
תדימ תא תיחפהל םג ובשח הלא תולועפ ידי לע .י"אב םג תוילבבה תובישיה יגהנמל
:שי רציבוטפא א"רה לש ותעד יפל .לארשי ץראל תוצופתה ןיב תורשקתהה
ץראב תובישיה תרותו ילבבה דומלתה תא טילשהל םתפיאשב םינואגה לע תוכז דמלל"
ינפמ דוחייב ,תורות יתשכ לארשי תרות היהת אלש התיה הזב םתנווכ .לארשי
לבב ןיבו לארשי ץרא ןיבש םיפוליחב םינברה דגנ םתמחלמב ושמתשה םיארקהש
.הקיתע תרוסמו הלבק הניא - םינברה תרות - פ"עבש הרותהש הזמ חיכוהל
ימיב הדובכו הירוענ דסח תא הידורמו הינע ימיב הריכבה התוחאל" לבב הרכז אל ךדיאמ לבא
הכרעה .הכרעו התובישחב התוחפ לארשי ץראו הזכרמו הרותה בשומ לבב קרש העבקב "םדק
[879 תנשב הנמתנ] ארוס ןואג םייח רב חמצ בר ירבד ךותמ - אמגוד רותב - תפקתשמ וז
:ינדה דדלא רבדב ןאוריק ישנאל ותבושתב
םה הפי ,תויולגה לכ לע ךכ רחאו הנושארב לבב ימכח לע םיללפתמ םהש דדלא רמאשו"
הבישי ועבקו הרותה תא ודסי םהו ,ולג לבבל םיאיבנהו םימכחה רקיעש ינפמ ,םישוע
."הזה םויה דעו הדוהי ךלמ ןיכיוהי ימימ תרפ רהנב
הרותה דומילבו הבישיה יניינע תלהנהב םצמטצה אל לארשי ץראב הבישיה שאר לש ודיקפת
םינואגה ןיב םידיקפת תקולח התיה םשש לבב תמועל .בושיה יניינע לכ תא ףיקה אלא ,דבלב
שאר - 5 -ה האמה תליחתב תואישנה לוטיב רחאל - לארשי ץראב דמע ,הלוגה ישאר ןיבו
לארשי ץראב .תונוטלשה יפלכ בושיה לש ינידמה וגיצנ םג היהו ןירדהנסה שארב הבישיה
ץראה הבישיה לש המוקמ .תחא דיב תינידמה תוגיהנמהו תיתדה תוגיהנמה אופא ודחאתה
תישישה האמב ודמע השארבו הירבטב היטנזיב תפוקתבו דומלתה תפוקתב היה תילארשי
520 תנשב לבבמ חרבש ילבבה הלוגה שאר לש ונב ,ארטוז רמ לש ותחפשמ ינבמ תיעיבשהו
.ןירדהנסה שארל לארשי ץראב הנמתנו ךרעב

הבישיה ישאר וליחתה יתממו םילשוריל הירבטמ הבישיה הרבע יתמ קוידב עובקל רשפא יא
רשפא .תוקיתעה תוילבבה תובישיה ישאר תמגודכ "ןואג" ראותב ארקיהל לארשי ץראב
ישאר םינוכמ ןכלו הקיתעה הירבט תבישי לש הכשמה התייה םילשורי תבישיש חינהל
תפוקתמ ןמז הברה רבעש יפ לע ףא ,"הירבט ןואג" ראותב 11 -ה האמב תימלשוריה הבישיה
שאר" םשב לארשי ץראב תובישיה ישאר תא וניכ לבב ינואג .הירבטמ הבישיה לש התריקע
.םינואג םשב םתונכלו ריכהל ומיכסה אל יכ "הבישי שאר" וא "הרובח

דמעש ןידה תיב בא .הנטק ןירדהנסו הלודג ןירדהנס תמייק התיה לארשי ץרא תבישיב םג
ןואגה לש ונגס היה "בא"ה ."לארשי לכ לש ןיד תיב בא" םג ארקנ לודגה ןידה תיב שארב
.הבישיה תא להינ - םירבח 5 דועו הבישיה בא ,ןואגה - םירבח 7 לש דעו .וירחא ומוקמ אלממו
תבישיב םג .לארשי ץרא תבישי לש םיימשרה םייוניכה דחא היה "קדצה תרובח" וא "הרובח"
ןיידעש םימכח - "הרות ינב" ןיבל םיכמסומ םירבח - "ןירדהנס ינב" ןיב ולידבה לארשי ץרא
.וכמסוה אל

רב - ריאמ ןב ןרהא 'ר תא ןייצל שי לארשי ץראב תונואגה אסיכ לע ובשיש םיעודי םימכחמ
שארב דמע] הדוהי ןב המלש 'רו [920 תנשב הנמתנ] םיגחה תעיבק ןיינעב ג"סר לש היתגולפ
והילא ןב רתיבא בשחנ לארשי ץרא ינואג ןורחאל .[1051-1025 םינשה ןיב בושיהו הבישיה
.[1109-1084]

,תילכלכ הניחבמ לארשי ץרא תבישיב וכמת הילטיאו םירצמ ידוהי דחוימבו תוצופתה ידוהי
תמיוסמ הפוקתב התיה - הל הפופכ התייה לארשי ץראש - םירצמב הלשממהש עודי יכ םא
םוקמ שי ךדיאמ .תובדנל הקוקז הבישיה התיה אל ךכ ידי לעו הבישיה יכרצ תא תסנרפמ
,יאה ברו ארירש בר םינואגה תפוקתב .לבבבש תובישיל תובדנ וחלש לארשי ץרא ינבש חינהל
תבישיל םהיתובדנ וחלש םייטרפ םישנאו תוליהק םגו לבב תובישי תכימתב תופפורתה הלח
.לארשי ץרא

םג תומיוסמ םינשב התוא ונא םיאצומ ,םילשוריב הבישיה לש עובקה המוקמ היה יכ םא
הרבע םיקו'גלסה ידי לע םילשורי שוביכ רחאל .[1020-1015] הלמר :ןוגכ ,םירחא תומוקמב
הבישיה הרבע ךכ רחא ;ריעל םינבלצה וברקתהש דע םש לועפל הכישמהו רוצל הבישיה
האמכ דוע היתולועפ תא הבישיה הכישמה םש .המצע קשמדב העקתשהו קשמד די לע ךרדחל
.םינש

עיגהש הירמש 'ר לש ויבא ,ןנחלא 'ר ימיב דוע הבישי תמייק התייה םירצמב רשא טאטסופב
- אתידבמופ תבישי ידימלת - ןנחלאו הירמש .םייובשה תעברא לש רופיסה יפל הירדנסכלאל
לארשי ץראו לבב תובישי לש םתופפורתה רחאל ;יאה 'רו ארירש 'ר םע םיבתכמ רשקב ודמע
תונואג תארקל םירצמ תוליהק םג ופאש ,ינש דצמ תוצופתה לש תינחורה םתיילעו דחא דצמ
לעו רוצב הבישיה ישאר לע טלתשהל הסינ [1089-1083] לאינד ןב דוד .םהלשמ תיאמצע
תבישי שארב דמעש - המלש ןב חילצמ רבע 1127 תנשב .םילארשי ץראה ףוחה ירעב תוליהקה
ינואג ךותמ ."בקעי ןואג תבישי שאר" ראותב ומצע תא הניכו טאטסופל ךרדחמ - לארשי ץרא
ץרא תבישי שאר" ומצע תא הניכש [1170 תנש ירחא הנמתנ] םולש רש תא ןייצל שי םירצמ
תפוקת תמייתסמ ותומ םע .טאטסופב םג לארשי ץרא תובישי לש ןתלועפ ךשמה למס - "יבצה
.םירצמב תונואגה