ץראל היילעה רבשמ חכונל םינבו תובא

:הצרא היילעה םע באה תומד תוצפנתהל םינבה רוד לש הבוגת יסופד
חרזמה ןמ תינומהה היילעה לע יתורפס טבמ

קקח רופלבו לצרה תאמ

2-3 ןויליג ,ט"נשת ,"דמח הדשב"

המק םייתרבחהו םיירוטסיהה םיאנתה ולשב רשאכו ,תורודה לכ וכשמנ לארשי ץראל תוילעה
תומשגתהכ הספתנ הנידמה תמקה .ונא ונדלונ ,התמקה ינפל םירופס םימי .ח"שתב הנידמה
,הלבקהב בוש ךישמנ םאו .יגולוטכסא טעמכ עוריאכ וספתנ ץראל תונושה תוילעה םגו ,תורוד םולח
םינועט הכ תומש ונל וקינעהש אלפ ןיאו ,ינויצ םולח לש שומימכ ונירוה ידי לע השרופ ונתדיל םג
.תינויצה הירוטסיהב

וספתנ ץראל םילועהש ררבתמ ךא ,היילעה תא הריקוהו הבייח דימת תינויצה היגולואדיאה
רחא םגד תורצוויהל וויק םהו ,תוברת יקקוחמ םמצע ואר םידסיימה תובאה .םדא קבאכ ,םירזכ
ךילהתהו ,התוחנ תוברתכ הספתנ םילועה לש םתוברת ."שדחה ידוהיה" - לארשי ץראב ידוהי לש
ינשה הדיצמ תאצלו הסרגמל סנכיהל שקבתה הלועה :"ךותיהה רוכ"כ זא ראות יונישה לש
םייתעבש רמ היה אוהו ,הפוריאמ םילועל השקו רמ היה ךילהתה .לבמט עבוכ םע קילורשכ
יאצוימ ובורב זא היהש ,טילשה דסממל רתוי לודג רוכינ ושחש םאלסיאה תוצראמ םידוהיל
.הפוריא תודהי

יתוברתה רבשמה ישרוש
שגפמל .תונוש תויוברת לשו תונוש תודע לש שגפמ :יתוברת ינוש לש רבשמ ורקיעב היה רבשמה
,תויולג ץוביק :וילא תוולנה (תויאובנה ,תכל קיחרנ םאו) תירוטסיהה תויפיצה בקע תובישח שי הז
תוכייש חוכמ תונוש תוצופתמ םידבוא םינב לש שגפמ ,תולג תונש םייפלא רחאל ןויצ תביש
ררבתה .םולחה תומשגתה לע וביעה שגפמה םע ורצונש םייתרבחה םיחתמה .תחא תימואל
םתוברת דגנ ךא תוברת דעב ,םילוע דגנ ךא היילע דעב ויה תדסיימ הטילא םמצע וארש וללהש
.(יהמ תעדל וסינ אלש םושמ ילוא) םילועה לש
לש תללוכ טעמכ הריקע :ןפוד אצוי ירוטסיה עוריא התייה םישימחה תונשב תינומהה היילעה
םדוק ורצי םילודגה היילעה ידממ .לארשי ץראל לודגה םבור תיילעו םאלסיאה תוצראמ םידוהיה
לש דחפ לע דמלמ הפוקתה ןמ דועיתה .חרזמה ידוהיל רורב בור רצונ :יפארגומד ךפהמ לכ
.זא דע הרצונש תילארשיה תוברתב םילועה וללוחיש יונישהמ יתוברתהו יטילופה דסממה
ופיצש הממ הנוש התייה ץראה .םולחה לש ורבש לומ םיבזכנ ושח םילועה םג :ידדה היה םלהה
,יתרוסמ םלועמ הבורב האב חרזמה תודהי .יתרוסמה םמלוע לע המייא תינרדומה תוברתהו
הפוקת"ב תוינרדומל תרוסממ יתוברת רבעמ לש ךילהת הרבעש הפוריא תודהימ לידבהל
.(הפוריא ברעמ תודהי רקיעב) "הלכשהה
הנידמב דסממה אשינ תוירוטסיהה תוביסנה בקעש ךכמ עבנ חרזמה ןמ םילועה ווחש ףסונ ישוק
לש הזיתניסל הפיאש אטבל אב אל "ךותיהה רוכ" לש לגדה .תיפוריאה תודהיה ידי לע םימיה תכר
.תרחאה תוברתה ינפ לע הפוריא ידוהי לש םתוברתל שגד ןתינ תילארשיה הרבחב .תויוברת
ודמעמב עגפ םג יתוברתה רבעמה .חרזמה ןמ םילועה לש תורזה תשגרה הפרחוה ךכמ האצותכ
,תילכראירטפה תרגסמה הטטומתה ןאכ .דובכלו תויצל ,םר דמעמל הכז רבעבש ,החפשמה-בא לש
.םינוש ויה םיכרעה השדחה הרבחב .הערכהה תוכז לעבלו תוכמסה רוקמל דוע בשחנ אל אוהו
- ררבתה ךכ - וז הרבחבו ,(היצזינאברוא) רויעלו היגולונכטל הינפ תאשונה הרבח ושגפ םילועה
.תירבעה הפשב םתטילשו הלכשהה ילעב םתויה בקע םהירוהמ רתוי םיכרעומ םיריעצה

םינבה רוד לש רבשמה
םינבה רוד לע תוכלשהה .תובאה רודל קר אל שפנ חפמו באכ ליחנה יתוברתה רבעמה ךילהת
םינבה רוד .יטמוארט היה רפסה-תיב תוברתל תיבה תוברת ןיב תומיעה .תוחפ אל תושק ויה
אל" תוברת וז רשאב ,תיבה תוברת חכונל רוכינו הכובמ ושח םה :ךוותב םיעולק לש רודל היה
יפלכ םג רוכינ ושח םה .(רתוי יתרקוי בשחנ הלכשהה זועמכ רפסה-תיבו) רפסה תיבב "תבשחנ
םאצומב ,םהירוהב ,םמצעב השוב םהב טיבנמו םתוהזמ םלעתמ אוה רשאב ,רפסה-תיב
קחצי) ימוימויה דוקפתה לע הדיבכמה "הלופכ תונמאנ"ו היוצח תוהז דילוה רבשמה .םתוברתבו
.("הדיקרב ךלוה" ורופיסב תאז ראת ןובנ
ררבתמ ,תונורחאה םינשב חרזמה תודהיל ומקש םינוש םירצוי לש תויודע רחא בקעמ ךותמ
היווח וז התייה .באה תומד תוצפנתה לש היווחה התייה םתורגבב ווחש תבצעמה היווחהש
בור .ישילשה רודה היה המוארטל יתורפס יוטיב ןתנש רודהש רמול ןתינ .תיטמוארטו תבאוכ
לש הליפנה באכ תא ובבודש ,םידכנה םה באכה תא ואטיבו ןורחאה רודב ומקש םירצויה
.םיבסהו תובאה
יסחילו יתוברתה רבעמה רבשמל םינושה הבוגתה יסופד רחא בוקעל תורשפאמ תורפסה תוריצי
לומ הכובמ ,תורודה ןיב םיחתמ ןימזמ יתוברתה יונישה ךילהת .הז רבשמ לש ןדיעב םינבו תובא
ךילהת .תוהזמ החירבכ הומכש (החפשמל ,הדעל ,תוברתל) רבעל תושחכתה ,תובאה תוטטומתה
הנגה ךות ,תיתדעה תוהזב תורצבתהו יתוברתה יונישל תודגנתה לש תושוחת םג בינהל לוכי הזכ
.תובאה לש םתוהז לע
רבועל םיעדומ תויהל םג ךא םהילע רבועה תא תווחל ונל תרשפאמ םיררושמ לש םירישב האירק
המו ונמצע םע דדומתהל תינמז ובו םירחא לש תויווחב תוסנתהל ונל תרשפאמ תורפסה .ונילע
.(םיקיחדמ ונאש תויווחו םירכוז ונאש תויווח) וניווחש

םתדלומב םילוגכ תובאה
רופלב תאמ "תולג" רישה .הצרא היילעה רחאל תובאה רוד לש רבשמה תא םיגיצמ םיבר םיריש
ילויב הנושארל םסרופ רישה .תובאה לש תוכיישה רסוח תשוחתו רוכינה תיווח תא אטבמ קקח
םאה ובש ,יתוברת םלועב בסה לדג הז רישב .(1987) "ןיסחויה ץקב זאו" ורפסב ללכנו 1978
:בתוכ ררושמה .םיספה תנותכב -ותוהז תא- ומש תא ול תמקור
,ץראל (לבב) םידשכ רואמ המואה-יבא םהרבא תיילע לש יארקמה זמרב הנועט ץראל בסה תיילע
תתחשנ ותנתוכו ,ותלעמ-םורמ לפונ אוה קאריעמ הצרא היילעה רחאל .יהולאה רובידה יפ לע
:תדבואו
ץרא יפלכ יארקמ יחישמ חתמ שי ינשה תיבב םא .םלוכמ השקה אוה רישב ישילשה תיבה
לע ןאכ רבודמ אל םג ךכ .הוולנ ראות םש אלל "ץרא" םתסב רבודמ הזה תיבב הנה ,תדלומה
:המצע תדלומב איה תולגה .תולגל האיצי לע אלא ,היילע
:ינוריא קפס ימיטפוא קפס אוה םויסהו ,בסה לש ופוס תא רפסמ םייסמה תיבה
,ותוכלממ הלג בסה .איבנו ןהוכ ,ךלמכ הז רישב בסה ראותמ ,בסה לש הליפנה לדוג תא ראתל ידכ
עגמב דוביאל תכלוה - תנותוכה - ומיע איבהש תשרומה .תשרדנ הניא ותאובנו ותחשנ ותנוהכ ידגב
.רזו ירכונ שח אוה תיתעדות הניחבמ ךא .תדלומה ץראל עיגהל הכז םנמא בסה .השדחה ץראה םע
.ותדלומב רזו הלוג אוה :םוקמל ךייש אל אוה תיתעדות ,לארשי ץראב אוה תיזיפ

תויוברתה ןיב םיעולק
סופד יופצ - תיחדנה וז איה םירוהה תוברתו ,השדחה תוברתה איה תטלשה תוברתה ובש בצמב
ךותמ) "ףוגנזידב היינק ריש" ורישב ןוטיב זרא .השדחה תוברתב זחאיהל וסניש םיריעצ לש הבוגת
:יתוברת רבעמ לש ןויסנ ירופאטמ ןפואב ראתמ ( 1978 א"ת ,תיאקורמ החנמ" ורפס
ףוגנזידב תונח יתינק
שרוש תוכהל ידכ
שרוש תונקל ידכ
. לוורב םוקמ אוצמל ידכ
הרבחה ישגפמל םילמס ,"לוור"ו "ףוגנזיד"ב תושרתשהכ תראותמ שדחה םלועב תושרתשהה
תועקתשהב רבודמ אל ."היינק ריש" :ןולשיכ לע תזמרמ רבכ המצע תרתוכה .ביבא לתב ההובגה
קלח תויהל ונוצרש םנמא זירכמ ררושמה .דבלב תינמז תוהשב רבודמ .שדחה םלועב עבק לש
,תימצע הינוריא ךכב שי ."שרוש תונקל" :רמואו קיידמ אוה דימ ךא ."שרוש תוכהל" ,הז םלועמ
.ול םייתוהמ םניאש םיינוציח םירבד ץמאמ אוהש ךכב האדוה

:בתוכ אוה ךשמהבו
לבא
לוורב םישנאה
לוורב םישנאה םה ימ
לוורב םישנאב שי המ
לוורב םישנאב ךלוה המ
לוורב םישנאל הנופ אל ינא
יילא םינופ לוורב םישנאהשכ
הפשה תא ףלוש ינא
תויקנ םילמ
ינודא ןכ
ינודא השקבב
. דואמ תנכדועמ תירבע
תינגומוה הרבחכ םיעיפומ םהו ,"לוורב םישנאה" ףוריצב םילמוסמ שדחה םלועב םישנאה
הארנ .היתומכסומ לע ההותו השדחה הרבחה יבגל ינוריאו ןקפס רישב רבודה .ולומ תדמועה
הרבחב םימתבו תמאב ןיינועמ וניאש םג ןכתי .ויניעב םינפ תדמעה הלוכש ,וז הרבחב רז שח אוהש
ינוניגב זוחאלו םינפ דימעהל ץלאנ אוה :המודמ איה - תרושקת תרצונשכ םגו ,("הנופ אל ינא") וז
ילכב ,("הפשה תא ףלוש ינא") קשנב שומישכ ראותמ םהלש הפשב שומישה .םייתוכאלמ סומינ
?תוברקתהה תאצות המו .ול יתוהמ וניאש ינוציח
:בתוכ אוה
יילע ןאכ םידמועה םיתבהו
יילע ןאכ םיהובג
ןאכ םיחותפה םיחתפהו
. ןאכ יל םירידח יתלב
.ךייש אלו רכונמ שח אוה .ודבוכבו ותמצועב וילע רגוס ,קנוחו םייאמ ול הארנ שדחה םלועה
םיחתפ שי ."םירידח יתלב" םה ,תאז לכבו .וינפל חותפו ןימז לכה הרואכלו ,"םיחותפ םיחתפה"
ףוריצה .הז םלועב םוקמ ול ןיא תאז לכבו ,ךרד ינוויכו תויורשפא לש שדוג ,שדחה םלועב םיבר
השגרה איה וינפב שדחה םלועה לש תוריגסהש הבשחמה תא קזחמ "ןאכ יל םירידח יתלב"
? ןורתיפה ,ןכ םא המ .תיביטקייבוא הדבוע אלו ,ולש תיביטקייבוס
תילולפא העשב
ףוגנזידב תונחב
םיצפח זרוא ינא
םירוורפל רוזחל
. תרחאה תירבעלו
לש דמעמה לע רותיוובו ולש וישרושל הבישב ,תירוקמה תימצעה תוהזל הרזחב רבודמ הרואכל
ךותמ ,ומצעל ןמאנ תויהל הצור אוה .השדחה תוברתב בלתשהל תונויסנה לעו ךוותב עולק
ףוס לש השוחת שי .תילולפא העשב איה הרזחה .שדח שרוש תיינק לש תורשפאה יבגל תונקפס
תירבעל םגו חמצ הנממ תיטנתואה הרבחל ,םירוורפל רזוח אוה .לשכנש והשמ לש ףוסו םוי
המו :ריוואב תפחרמה החותפ הלאש ריאשמ רישה .םינוניגהו ףויזה תלוטנ תוהזלו תיתימאה
םירישב םג הז אשונל שרדנ ןוטיב זרא ררושמה ?שדח רקוב הלעיו תילולפאה רמגית רשאכ היהי
.יעמשמ דח וניא ,הארנכ ,טקילפנוקל ןורתיפהו ,םיפסונ
ןיב ךוותב עולקה יריש רבוד ןכ םג ראותמ "םיינושאר עקר ירבד" ןוטיב זרא לש רחא רישב
לע עקר ירבד רסומ ררושמה :המימת איהו ,רבד תזמרמ הניא ןיידע המצע תרתוכה .תויוברתה
אוהו ,וב תשרשומ דאמ וירוה תוברתש ררבתמ .ולש הארשההו הקיניה תורוקמ לע ,ירישה ומלוע
שידקמ אוהו ,רתוי תיטננימודכ תספתנ םאה .ותריש תא ורפהש תויומדכ ויבאו ומיא תא ראתמ
:רישב םיתב ינש הל
ימא ימא
רחא קוריב םיקוריה םיחישה רפכמ
קותמ לכמ קותמ בלח תובילחמה םירופיצה ןקמ
.הליל דועו הליל ףלא ירימז שרעמ

ימא ימא
תודרצ תועבצאב תוער הקיחרהש
הזח תואקלהב
.תוהמיאה לכ םשבו
בלחה ,רחא אוה קוריה ובש ידגא ןדע ןגכ ראותמ רפכהו ,םאה לש התודלי רפכל עגעגתמ רבודה
ךרד לע תראותמ רבעה תוברת .הליל דועו הליל ףלא ירימז יוור ריוואהו קותמ לכמ קותמ אוה
םג םיאטבתמ ומיאל ויעוגעג .הלא םימיל ולש היגלטסונה תא עינצמ וניא ררושמהו ,היצזילאדיאה
ערה םע דדומתהל תעדויו תוטשפב םייחה תא היח איה .אלפומה המלוע םע ולש היתפמאב
תואקלהב ,תודרצ תועבצאב" .תיברעמה תוברתה לש םיגשומה ןמ תוקוחרה ,תויממע םיכרדב
יכ עדוי ומיאל עגעגתמה ררושמה .ערה תא חצנל םאה החילצמ ךכ ,"תוהמיאה לכ םשבו הזח
.עורלו םיטקילפנוקל םיטושפ תונורתפ ןיא בכרומה ומלועב
רמוחה תא הלעמ אוהו ,(רתסנה תרותב) "תומלועב קסע"ש ,באה לש ומלועל םג ףסכנ ררושמה
איקב היהש ,ויבאב האנק עיבמ םג ןבה .(רכשמ הקשמכ ספתנה) קארעה לע תבש ברעב ושדקב
:בתוכ אוה ךכו .תודהיה תוכלהב
יבא יבא
תומלועב קסע רשא
יקנ קארעב תותבש שדיק רשא
והומכ ןיאמ יקב היה רשא
. תסנכ תיב תוכלהב
אוה המכ דע ,תויוברתה ןיב עורק אוה המכ דע םילגמ ונאו ,ולש ומלוע רואיתל עיגמ אוה ןאכו
:תינרדומה תוברתה ןיבו וירוה תוברת ןיב ךוותב עולק
ינא ינא
ימצע יתקחרהש
יביל ךות לא קחרה
םינשי ויה לכהשכש
ןנשמ יתייה
יביל ךות לא קחרה
ךב לש תונטק תוסימ
תידוהיב
. תיאקורמ
תמאב לגוסמ וניא אוה ךא ,ולש הקיניה תוברתמ ,רבעה םלועמ ותורגבב קחרתה רישב רבודה
לא ,וביל לא רזוח אוה .םיימינפה םיפתרמה בוש םישחור ,עדומ-תתה ץרופ הלילב .ומצעמ חורבל
לש הקיסומה .םידוגינה ןיב סויפ שפחמ ףא ילואו תומלועה ינשב יח אוהש ול ררבתמ זאו .ומצע
התוא םזמזמ אוהו ,השדחה תוברתה תא תלמסמ (!ךאב לש תוסימה ,הנצקהבו) ךאב
טקילפנוקה ןמ אצומכ תיתוברת הזתניס לש ןורתיפ ןאכ זמרנ םא רורב אל ...תיאקורמ-תידוהיב
םישוריפה ינש ,וניניעב .הל לחיימ הכ אוהש הזתניסה לע תימצע הינוריא יהוזש וא ,ותוא ערוקה
.םיימיטיגל

יתוברתה רבעה ןמ הדירפ
הזתניסל עיגהל םולח שיו ,רבעל םיעוגעג שי .תויוברתה ןיב רפתב ענ ןושארה הבוגתה סופד
םינבה רוד לש ינשה הבוגתה סופד .שומימל השקו תקפוסמ תיארנ הזיתניסה םא םג ,תיתוברת
ןמ תעדומ הדירפב ,ילטוט ערקב רבודמ םימעפלו קותינמ הדרח לע רבודמ ןאכ .רתוי השק אוה
.השדחה תוברתב בלתשהל ידכ יתוברתה רבעה
ראתמ (1978 ,"טקשה ןמ חקלינ םא" ורפסב) "תוחורה ךותב תרגסמב" קקח לצרה לש וריש
,יטנמורו יטסימ רואב ראותמ רבעה .תיבה תוברתמ ,החימצה רוקממ תוקתניה לש ביאכמ ךילהת
:וימסקמ דרפיהל ישפנ ישוק שיו
תוחיר ,םיינוגסס םיעבצ לש םלועכ עיפומ חרזמה .תולגתהכ ,החירזכ תראותמ חרזמה ןמ החימצה
יתרוסמה םלועב ןיא ,"םיינושאר עקר ירבד" ןוטיב זרא לש ורישב ומכ .תונושמ תונומאו םיפירח
.םימוד םיגהנמלו הניחה גהנמל זמר שי םיקיזממ הנגהל "חשמנ ינש"ב .תולחמלו ערל םוקמ
- "ארדכ קאתנס" :םיקורי םילע לש רורצב ןעמנה תאכה ךות ךרבל גהנמל זמר שי "קורי תבוט"ב
תומיזמ לכסל ,תוסמח לע םייניע רייצל גהנמל זמר שי "םייניע המוסק"ב .הקורי ךתנש היהתש
םימ ריסל ךופשלו תכתמ ףכ ךותב ץבא וא לידב חיתרהל גהנמה זמרנ "ביהרמ לידב"ב .הערה ןיעה
דצה - "ארחא ארטס"ה ןמ ןגהל םיאב םיגהנמה לכו .הערה ןיעה ןמ עגפנש םדאה לש ושאר לעמ
ןמ הארנ ךא ,הזה םלועל םיעוגעג שח רישב רבודה .הקיטסימב ןטשה לש ויוניכ והז ,רחאה
.הווהה ןמ קלח אל ךא ,רבעה ןמ קלח והזש ךשמהה
:בתוכ אוה ךשמהב
קלח וניא אוה .ריק לע היולת הנומת אוה ,ןורכיזה ןמ קלח קר אוה רבעהש ,ןכ םא ,ררבתמ
,רתוי רק םלועל למס :רק אוה רבעה ןמ הנומתה היולת וילעש ריקה .יוושכעה םייחה חרואמ
הנומתה .תטלשה תוברתה ריק לע יטוזקא טושיק ,טנמנרוא קר איה רבעה תוברת .רתוי רכונמ
רישב רבודהש ןכתי םא םג .המילב לע היולת ,השדחה תוברתב דבלב רמסמ לע היולת רבעה ןמ
.ףפור הנומתה לש הדמעמ ,הב "םותחו רוכז" ומצע האורו רבעה ןמ הנומתל הבריק שיגרמ
:בתוכ אוה ?תיבה תוברת אלל יח אוה ךיאו
לובלב ידכ דע ,םירקנמ תוקפסו תונתלכשו רוק וילא רדשמה ,רקו רז םלועל עלקנ רישב רבודה
יפלכ ירמ ,הכובמ רצוי תומלועה ןיב תומיעה .תודידבהו דחפה םירבוג תאזכ תוברתב .תוהזה
תרצויו תוקפסה תא תררועמ תוינוציחה תוחורל תופשחיהה .שדחב זחאיהל ידכ ןשיה םלועה
אלל ,המחנ אלל רתונ רבודה . ("דבל תויהל ,דוחפל .רק תותשל") םישדח םיבצמ םע תודדומתה
,בהזומ היה ענענה וליפא ןשיה םלועב .תוכלמ אללו םות אלל ,תיתליהקה הרבחה לש דחיה תיווח
הל ןיא הקיסומה .םירתנספ ידילק לע יופיצ אוה בהזהו ,ףיוזמ אוה קרבה שדחה םלועב וליאו
.תרוויחו תספור איה שדחה םלועבו ,יכבה לש המצועה
.רבעה ןמ טושיקכ הליחתב הספתנ ריקה לעש הנומתה .בקונו רדוק אוה רישב ראותמה ךילהתה
:בתוכ אוה ךכו .םינשה םע הילכל ןודינ הלרוג ךא
הז רשקהב "סרה" הלמל .רק לוחכב ףלחתמ םחה םודאה .תשטשטימו תקחמנ רבעה ןמ הנומתה
21 ט"י תומש האר) הכותל ץרפ ריוואה ,םג ןכו .הנומתה תא רבשו קסיר ריוואה :םיעמשמ ינש שי
.םינשה םע םיכלוהו םיקחמנ רבעה ידירש :תיגארט איה תוזחה .(שדוקה לא הצירפ לש ןבומב
:ןדבואו הכיעד לש השוחתב ארוקה תא ריתומ םייסמה תיבה
אוה .רבעה ןמ הנומתב ירישה רבודה תא םיאור ןיאו התהד הנומתהש ןוויכ ,השק איה תוזחה
."תרגסמב זחוא" ןיידעו ,םינפב וניאו ץוחב וניא ,תומלועה ןיב לטלטימ
הנומתה ןיב יולת אוה םא ,ול הדבאש רבעה תנומתל רבחתהל הסנמ רבודה םא רישה ןמ רורב אל
םע .רבעה ןמ הדירפה תדרח לע ,דחפו תודידב לע הארמ תירישה תודעה ךא .ינוציחה םלועה ןיבו
:ןוציחה םלועה לש םינויפיאב יובש אוהו היהש המ וניא רבכ ומצע אוה ,ןשיה םלועל ותבהא לכ
יוטיבה .רק םלועב רבודמ ןאכו ,ימינפה םלועל יוטיב איה המשנה . "ןנוצ בהז" הפידמ ותמשנ
.ןדבואו הסיסג לש םג ילואו ,תורגינ תועמד לש השוחת ןתונ "תרגינ"
,"ףסה לע בשע" ורפסב ללכנ) "ךובמ" - ויבא המלש לש וריש אוה ,באכ דע עורקו בקונ ,רחא ריש
דבכ אוה תויוברתה ןיב םייוצח םייח לש ריחמהו ,רבעה תוברתל רוזחל ןוצר ןיא הז רישב .(1973
:בתוכ אוה ךכו .אושנמ
םדב יתגפס
םדק ישחל
.ףרטל ייח

יתערקנ םיקיפא
.ברעמ בזכא ךא
יתלחיי תע רוזמלו
.חרזמה רז המ

םיניכס יתזחשה ייתועלצ ןיב
.ףסשל ייתומקר
הלמל ."םדק ישחל" ומדב גפסו חרזמה ןמ חמצ בתוכה .ןיכס תחביאכ דחו דואמ רצק רישה
חנומב טקונ אוה הרקמב אל .חרזמ לש םג ךא (תוקיתע) תומדק לש תועמשמ שי "םדק"
ךרדבו) הז םלוע לש ותוקיתע תורמל .םיפשכו היגאמ לש יתרוסמ םלועמ חמצ אוה :"םישחל"
.רישב רבודה לש ובילל דוע רבדמ וניא אוה (תוביצי לש השוחת תנתונ תוקיתעו תומדק ללכ
,ולש אצומה- תוברת םע טקילפנוקה לש ביאכמה ךילהתב ףרטנו ערקנ אוה :"ףרטל" ויה וייח
.תיטנגה ותשורימ קלחכ ומדב תמרוזה תשרומה םע
."ךובמ"כ בצמה תא הרידגמ רישה תרתוכו ,תומלועה ינשב אצומ רסוח לש בצמ רייטצמ הז רישב
רייטצמ ץוחב וילא הלגנה םלועה .שדחה םלועב אפרמ אוצמלו ותוהזמ חורבל הסנמ ירישה רבודה
םלועב םג ,תילידיאה הנומתה תורמל .םיבר םיצורעו "םיקיפא" לש םלוע ,יטסילארולפ םלועכ ול
. בזכא יקיפא םה היקיפא ,בזכא םלוע איה השדחה תוברתה םג .ול אפרמ ןיאו ,ערקנ אוה הז
הז רישב ךא .םדוקה םלועל הרזח ךרד שיש המדנ דימת השדחה ךרדה ןמ שואיי לש בצמב
תורמל הרז ול תיארנ תיבה תוברת .אפרמו העושי הב ןיא אצומה-תוברתל הרזחהש הארנ
ערקה .(חרזמה ,רז המ ,רוזמ :לולצמה תועצמאב תשגדומ תורזה תיווח) ותוהזמ קלח איהש
ףסשל וילעש שיגרמ ירישה רבודה :באוכ םויסה .אצומ ןיאו ,אושנ אלל אוה הז רישב ראותמה
םיטקילפנוק אלל דורשל ,שדחה םלועב דורשל ידכ תויתוהמה תוימינפה ויתומקר תא םיניכסב
.תילאטוט הדירפכ ןאכ תנמתסמ רבעה ןמ הדירפה .םיימינפ

רבעל בשש ימ םג שיו
וריש .תוקפסו ערק וב ןיאש ימיטפוא הבוגת סופד םג םייק ,ליעל וגצוהש הבוגתה יסופד ינש לומ
סחיב תינומרה הדמע גיצמ (1973 ,"םיירהנה תודג לע" ורפסב עיפוה) "קיתע ריש" בתכ םולש לש
תא ןאכ גציימ רישהו ,בסה לש ורישל ירישה רבודה לש וסחי תא ראתמ אוה .םירוהה תשרומל
:(ליעל "תולג" רישב תנותוכל המודב) רבעה תשרומ
ריש היה יבסל
ורבקב ומיע עווגש

ריש היה יבסל
ינב ומזפמש
ומש לע ויתארקש

ריש היה יבסל
יינזוא רבסלמ לדח אל אוהו

ריש היה יבסל
-ימיע יח והנהו
.! יח
תנמתסמו ,תחכשנה תוהזה לא הבישה לש המארדה תא זוגא תפילקב וכותב ןפוצה רצק ריש והז
.התוא שטנ ןבהש בסה לש ותשרומל רזוח (יעיברה וא) ישילשה רודהש תיגולויצוסה העפותה ןאכ
תביש בקע ,ירישה רבודה - דכנה לש ורודב שדחמ ןגנתמ אוהו ,םיוסמ רודב עווג רישהש ררבתמ
רישה תא םזפמ ונבש ןוויכ ,ובס תשרומל בש אוהו ,דכנה אוה רישב רבודה .בסה תשרומל ןינה
,בסה לש ומש תא אשונ אוה :לופכ ןפואב תורודה תופיצר תא שיחממ ררושמה לש ונב .חכשנה
,יאלפ חרואב הייחתל םקש תמכ רישה תא ראתמ ררושמה .בסה לש וריש תא םזפמ םג אוהו
טבמ ןאכ גצומ .ונמז ףלחש רבדכ רבעה תשרומ תא דיפסהל ןיאש איה םירבדה לש תועמשמהו
ירישה רבודה זמור ןאכש הארנ ,םימדוקה םירישה ןמ לידבהלו ,רבעל הבישה תורשפא לע ינומרה
.המימי םימימכ הייחתל המק רבעה תוברתו ,השדחה תוברתהמ ןיטולחל קתינ אוהש

תובאה לש הליפנה רבשמל םיישפנה הבוגתה יסופד תא וניארה יתורפס ןויד תועצמאב ,םוכיסל
תנידמ .יתוברתה רבעמה בקע םינבה רוד לצא ורצונש םיטקילפנוקה תאו הצרא היילעה םע
חרזמה ידוהי לש תינומהה היילעה רבשמו ,תוילעה ןמ דימתמ חרואב הנוזינה הנידמ איה לארשי
םילועה םירבועש רבשמה לדוג תא דומלל בזכא אל רוקמ ונל שמשל לוכי םישימחה תונשב
.םינבה לש תודדומתהה יכרד תאו ,תובאה לש הליפנה רבשמ תא :ץראל ץראמ םירקענה