שפנ תוריסמ לש תופי תונתמ שולש
ץרפ ל"י תאמ "תונתמ שולש" רופיסה לע רמאמ יקרפמ דחא קרפב ןויע

רקוט ץרה ילתפנ ר"ד

2-3 ב"סשת דמח הדשב

: רמאמה ןכות
ויטיש ןיבמ הווסומה ברש יולג יטקדיד דגיה
שפנ תוריסמ
תילבק הקילובמיס
םזילאוטקלטניאל תויממע ןיב
ינטשפ ךכ לכ וניאש רופיסל תויממע םינפ
םהיתויועמשמו םישעמה רשפ
תונורתפ רחא שופיחה
תונתמה שולש לש יגוצייה יפואה
ןהיתושופחתב תוינוריאה
רטפנ ידוהי ,אלימ
םידוגינו תוריתס - רפסמה תודמעב תוינשה
תופי תונתמ רחא רוזיחהו שופיחה
תופיה תונתמה הארמל ןדע ןגב החמשה
ירצונה םלועה לש געלנה דסחה רוקמ
ינוויכ בר ינוריא םקרימ


תופי תונתמ שולש איבהל תאטוח המשנ תשרדנ ,"תונתמ שולש" ץרפ לש ורופיסב
תונתמה שולש ,הלרוג תא הבוטל ועירכי הלאש ידכ ,ןדע ןגב םיקידצל (םישעמ)
יאליממ ןפואב .ןדעה ןג ירעש תא המשנה ינפל תוחתופו תופי םינפ רבסב תולבקתמ
,רבתסמכ .ןתוא תוגציימ תונתמה שולשש םישעמה לש םתועמשמל בלה תמושת תינפומ
.לארשי םעל םיבושח םירקיעכ םכירעמ הלעמ לש ןידה תיב םג אולה

ויטיש ןיבמ הווסומה ברש יולג יטקדיד דגיה
םהש םיווסומ םיינוריא םיקחשמ רופיסה יכלהמ ןיב רוזשל ץרפל הרשפא רופיסה תינכת
שולש תרושבבש יולגה יטקדידה דגיהל תודגונמ ,תוינויער תורבתסמ תוכפיא םצעב
םיטקפאל ארוקה בל תמושת תא רופיסה דקממ יולגה רושימב ,עמשמ .תונתמה
לע םתומו םירוביגה לבס .תונתמה שולש ידי לע םיגצוימה םישעמבש םייטמארדולמה
םהישעמ תא ץירעהל הבוט הביס ול םיקינעמו ארוקה שגר לע םיעיפשמ םתנומא שודיק
רופיסה יכלהמ ןיב ץרפ םקר דבב דב םלוא .לארשי תנומאב םיינויער ךוות ידומעכ
תוכרדומו תוחנומ ךכמ תושקבתמה תויגולנאהשכ םייתורפס םיפוריצ לש תכרעמ
הקינעמ וז ןיעמ תבולשתש יתונמאה לקשמה תלוז .םיביטומטייל לש הרזח תועצמאב
םיפוריצה תכסממ קיפהל ,בותכל בושק תויהל עדויה ,ארוקל תרשפאמ איה ,רופיסל
םדוק שרפתנש יטקדידה דגיהה תוניצר תא תוקפקפמה ,תוינוריא תויועמשמ ,תולבקההו
שגדוי םמויסבש הזכ ןפואב ודבוע תונתמה ירוחאמש םישעמה .יולגה רושימב ןכל
רבסב הנתמו הנתמ לכ תלבקתמ הז םייפואב אקודו שפנה תוריסמ לש יגארטה דוסיה
.המשנה תלואגל חתפמה ןתינ ךכבו תופי םינפ

שפנ תוריסמ
.לארשי - םע לש תימויקה הירוטסיהה תא תמלוהכ וז "תיצרפ" הסיפת שרפל חונ ןכא
שודיק לע םשפנ ורסמש םידוהי תויורז םהיתוצופת לכבו םינמזה לכב םידוהיה תודלות
םשב שודיקה לע וכרב יכ דע הביבחו הבושח ךכ לכ התיה שודיקה תווצמ .םשה
,דואמ הברה הבוט המויק לע ןילמוגש הלודג הוצמכ וכירעה םשה שודיק תא .תוכלמו
,ה"לשה רמוא ,"לארשי עמש" לוקב םירמואשכ םירופיכה םוי לש הליענ תליפת םויבו
.לעופב הז םייק וליאכ ול בשוחתו םשה תשודק לע ושפנ רוסמל ובל תא דחא לכ ןווכי
תוריסמ לש התצופתבו התובישחב תגלפומה תוחבתשהה אקודש ,יל הארנ ,כ"פעא
שודיקש רוכזנ הבה .ץרפ לש תינוריאה ותרוקיבל הנותנה וז איה לארשי םע לצא שפנה
,וילא הגרעה לע ורביד םידיסחה .זנכשא ידיסח לש םתנשימב יזכרמ דיקפת אלממ םשה
תמועל וקלחמ ערגי המכ ,ךכל הכז אלו םשה תא שדקל הצרש םדא לש ונובשח ובשיח
,"םיגרהנל םישאר" ויה םידיסחה .ותטימב הוולשב תמש לע ,םשה ישדקמ וירבח קלח
ישדקמ לש וז ההובג הלעמב תוכזל ידכ תולילעו תוריזג לש תומוקמ רחא ורזיחש םהמ
1םשה
םיחבשה .תונוש תויצאירו שולשב "תונתמ שולש" רופיסב המגדוה וז שפנ תוריסמ
ךוות ידומע םהב שפחל ארוקה לע םיעיפשמ יתלילעה רושימב רפסמה הל רשוקש
,ירופאטמה גראמב םלוא .דמעמ הקיזחהו םהילע הנעשנ הלוגב תודהיהש םיינויער
.רבחמה לש תיריטאסה ותדמע תילגתמ םיממתימה םיינושלה םיפוריצב
הדמעה ,םיידוהיה וירוביג לא רפסמה לש וסחיב ארוקה הלגמש תישגרה תויראדילוסה
תוכילהב הרועמה ידוהי רפסמכ "רפסמה" תושממתה רקיעבו םתרובג ישעמל תדהואה
ארוקה לע םיעיפשמ הלא לכ ,הל וללועש תויונערופל שיגרו ותדעו ותמוא לש םייחה
הנומאה תודוסיו היתועד לע תידוהי תשרומ הנמאנ גיצמה ןמיהמ "רפסמ"כ וכירעהל
לע תוכמתסה ךותמ ראתל רפסמה דיפקה ותוא ,ימימשה םלועה דבלמ ,תאז דוע .הלש
םלוע ,תוהדזהו העידי ךותמ ,רפסמה בציע ,ידוהי ירולקלופ רמוחו םייתרוסמ םישרדמ
תצבושמה ןושלה .םיעובקו םיקוספ תוכלהו םיגהנמ יפ לע אוה ףא לעופה ידוהי - יצרא
:םהמ המכ ריכזנ .םיינונאק םיבותכלו לארשי תשרומל תקדוהמו הרושק איה ףא הנה
ירחא םיבשע תשילת ,שידק ,ללוגה םתסנ ,ורפעל םדאה בש ,לארשי רבק ,ןורחא דסח
הניכשה לוק ,שפנ תוריסמ ילבו סיעכהל ילב טושפ ידוהי ,רוחאל םתקירזו הרובקה
םיצוביש .דועו ץקועה ןמ אלו שבדה ןמ אל ,תיארה התא ,ינלק ישארמ ינלק ,תמהנמה
לכ תא םיאלממ לארשי תבשחמ לש יתוברתה ןונאקב םינגועמו םילובכה םיפוריצו
ךכ ."רפסמה" לש ותאובבכ ותוהזל הטונ ארוקהש "רבחמ" םיפקשמו רופיסה יקלח
רבחמה שיגרה אלש אקע אדו .תידוהי תיתוברת העדות תלעבכ המשנה םג הבצוע
התושממתהל דוגינב התוא םליג אוה תילאוטקלטניא הבישח תלוכי המשנל ותוושבש
המשנה תוממותשה הרוכז ארוקל .ידמל תינוניב המשנכ ,תרגסמה רופיסב ,תינושארה
התעד לע הייח םלועב הלע אל התוינוניבב .הלש תוריבעהו תווצמה ןזאמ הארמל
הפילחה םיקרפל ,ערו בוט ןיב םימעפל ןיחבהל הלכי אל םש ,םישעמה ינפ ונתשנ ךכש"
.(זכ) ..."הזב הז

תילבק הקילובמיס
תיפוסוליפ תידוהי העדות תלעבכ ימינפה רופיסב המשנה תמלוגמ וז תוינוניב תמועל
עטק הז ךרוצל םיגדנ .םיילבק םילובמיס תעפוש תירופאטמ הבישח תלוכיב תננוחמו
:הפי רבד ןיאו ,הינשה הנתמל תלחיימו הפע איהש העש הירוהרהמ דחא
:תבשוח איהו ,הנוגיל המשנה הבשו"
ךלוה ,םרוזו ךלוה אוהו ,ןמזה ףטש ךות לא םיהלאה ןוצרמ םלועה ץרפ ךז ןיעמכ
תוימשגה תא וכותל גופסל אוה ףיסומ ןכ ,רוהטה ורוקממ קחרתמ אוהש לכו ...םרוזו
,ןטקו ךולה םדאה ךלוהו ...םירוכעו םיחולד םישענ םירוהטה םימהו .ןילוחה תאמ
.(אל) "תותחופו תוכלוה םימשה ליבשב תונתמהו ,םיערהו םיבוטה םישעמה םיטעמתמו
תנייפאמה תורודה תדירי לש תימיסאפה הסיפתל יוטיב תתל ןווכתמ םירוהרהה ךלהמ
הניא המשנהו םידעומו םינמז םירבועש הביסה וז .(ךלוהו תחופ) ץרפ ירופיס לולכמ תא
.הפי רבד תאצומ
ירויצה גראמה ,תאז םע .תעד תולדו תוינוניב לש האצות אוה הלרוג םצע ,המשנה
.תילאוטקלטניאו תטשפומ הבישח לש ההובג המר שרודו ,רישע אוה ,המשנה לשמב
קחרתמ אוהש לכו ,ןמזה ףטש ךות לא םיהלאה ןוצרמ ץרופה ךז ןיעמ לש יומידה והזכ
שומישמ .ןילוחה תעמ תוימשגה תא וכותל גופסל אוה ףיסומ ןכ ,רוהטה ורוקממ
םילאוש ,םירוכע םישענה םירוהט םימ ,רוהט רוקמ ,ךז ןיעמ ,רהנ תמירז לש םיגשומב
ןכ לע איה הבישחה .האירבה ישעמ רואיתבש תילבקה הקילובמיסה ןמ םתוירויצ תא
.ללכו ללכ תיממע הנניאו תילאוטקלטניא תידוהי

םזילאוטקלטניאל תויממע ןיב
הנתומ ןתנבהל חתפמהש תוינוריאה תושילגה ,תידוהי תשרומב תנעוטמה רופיסה ןושל
אירטו אלקשה ןונגס ןכו ,ידוהי םייח חרוא םע תיעצמא יתלבו הבורק תורכיהב
לש ןיד - תיבה תאמו" :הלעמ לש ןיד תיבה לש ןידה קספ יקומינב דחוימב םעטומה
תויה" :אנשיל יאהכ ןידה קספ אצי ,אירטו - אלקש ברו ,ךורא ןתמ אשמ ירחא ,הלעמ
:אסיג ךדיאלו ---ש ,אוה ןידה ןמ אל ---ש תויה" :אסיג ךדיאלו---ש ,אוה ןידה ןמ אל---ש
הלא .דועו ---"רשא דע ---ןכ לע ---"םירגוסמו םירוגס --- תא ועירכה אל ---ש תויה"
גוס לע עיבצהל םהב שי ,"תונתמ שולש"ל םיקינעמ םהש ידוהיה ןויבצה דבלמ ,םירחאו
רופיסה גוויס תורמל :רופיסה תא בתכש העש ץרפ יניע חכונל ובצינש םיארוקה
חרכהב היה אל ודגנל ץרפ הווישש םידוהיה םיארוקה רוביצ ,םע רופיסכ ותולבקתהו
יוהיזה .דואמ בושח ץרפ לש וחור יניעל ודמעש םינעמנה לש רעושמה םייוהיז .יממע קר
.היצאטרפרטניא לש רחא וא הז ןוויכב קפס ליטי וא קודיצ ןתי
םישיא לש תשרופמה םתודעמ דומלל ןתינ ותריצי ינעמנ לש ילאוטקלטניאה יפואה לע
תא םיצממ 3רנזולק ףסוי לש וירבד . 2ותיב יאבמ ויהש היצנגילטניאה יגוחמ
רתויב ןקיטתסא רפסמ אוה .יתימא רייצ לככ ,טארקוטסירא ועבטמ ץרפ :תויודעה ללכ
םינבומ םניא שידיי ןושלב וירופיס וליפא .וחור יפ לע בותכלו ןומהה לא דריל ידכמ
.ובתכנ ונושלבו ודעונ וליבשבש ,טושפה ןומההל םבורב
שי ותעדל . 4רבוחל .פ לצא הנודנ "תונתמ שולש" רופיסה לש ותויממע תדימ
תוארל ןיאו ,ץרפ לש תירופיס תיטויפ האצמה איהש רופיסה לש תרגסמה ןיב לידבהל
ןמצע תונתמה שולש רבד לע ,םיקרפה ראש ןיבל ,"םעה יפמ" רופיסכ הז קרפ
לש םזילאוטקלטניאה לע .יממעה רופיסה לש ויתונורקע יפ לע םילעופ םהיכלהמש
שומישה לע רבחמה ךמתסמ רתיה ןיב . 5ץירק ןבואר םג רבדמ "תונתמ שולש"
."טשינ טימ טשינראג" ,"סעפע" :ןוגכ ,םיטשפומ םיגשומב רופיסב ץרפ השעש

ינטשפ ךכ לכ וניאש רופיסל תויממע םינפ
"תונתמ שולש" רופיסהש תוינוריאה תופלצההו םיירסומה םיכרעהש ןפוא לכב רורב
עדי ץרפ םלוא .יממע אקוד היה אלש ידוהי םיארוק רוביצ לא םינווכמ םהב עפושמ
יכלהמ לש הנבה רשפיא יממעה ןעמנל .תויממע םינפ ,יולגה ודבורב ,רופיסל תוושל
דבורב שח אל םינעמנ לש לודג רוביצש הדבועהש המוד .תינטשפה םתועמשמב רופיסה
.הינוריאה לש הנברוק ושענ םמצע וללה םינעמנהש המרג רופיסה לש ינוריאה
תא טלוק ,רפסמה לש הרשכה תוידוהיב ןומא ומותל חתיפש ,תוטוידהה ןמ ארוקה ךכ
םהב ןימאהל ררגנו םירוביגה לש םלעופב םימגדומהו םיעקושמה םיכרעה לולכימ
םלועל בטיה םיעדוימ םניאש םיארוק .תידוהיה הנומאה םלוע תא החוכנ םיגציימכ
שפנה תריסמ תבייחמה הפקשה תמייק יכ ןימאהל םיתפתמ תידוהיה הכלההו הנומאה
לבו גרהי תניחבב איה שארה יוליגב הכילהו ,לארשי ץרא רפעמ לוח תיקש רובע
.רובעי
הנומאה םלועב םייוצמה םיארוק לצא ועמשנ ,ןרקיעב תויתרוקיב תורחא תוכרעה
.תידוהיה
השעמכ םירוביגה לש שפנה תויוריסמ לש ןתגצה ןפואל הסחיתה ןכא תיזכרמה הנעטה
שולש לעש הכלה השבגתנ תידוהיה הסיפתה יפ לעש דועב ,יתימא םשה שודיק לש
6.םימד תוכיפשו תוירע יוליג .הרז הדובע :ןהו ,רובעי לבו גרהיי דבלב תוריבע
ענכתשי אל דחאה גוסה .רופיסה םע הנוש תרושקת אופיא םילהנמ םיארוקה יגוס ינש
תא בירקהל בטומש וא ,ושפנ תא ונעמל םדא רוסמיש רפע ץמוק יואר ןכאש ןימאהל
האור תידוהיה הכלההש ןימאהל התפתיש ןכתי לבא .שאר יוליגב ךלהל רשאמ םייחה
םשפנ תא ופרחש הנומא ישנא ןכ לע ויהו רובעי לבו גרהיי תניחבב םהש םירקיעכ תאז
שי סנ לע ותוא הלעמ רופיסהש ןויערה תקדיצ םע ההדזמ ארוקה ןיאש הדבועה .ךכ לע
אליממו רופיסה ןיבל וניב ,תרחא וא וז הדימב ,ץיח תריצי םושמ ,תמאה ןעמל ,וב
המצוע יד ךכב ןיא םינפ לכ לע .רופיסה יפלכ חתפמ אוהש סחיה לע רבדה עיפשמ
.תיתונמאה ותכרעה לע עיפשהל ,קודיצ אל ףא ,תימינפ
םע ההדזי אלש דבלמ ,היתודמעל שיגרו הכלהה יפיעסב יוצמה ארוקה ,תאז תמועל
םלועש תאז דוע עדיי ,הלא ןיעמ תולק תווצמ לע הברקהבש ןויערה תקדיצ םצע
שפנה חוקיפ ןורקעל םאות וניאו ךרפומ ,ופקשל רופיסה שקיבש יפכ ,ידוהיה הנומאה
תא הבעמ הז ףוריצ .ידוהיה רסומה תסיפתב דוסי אוהש ,הלוכ הרותה לכ תא החודה
תובלל ךרד ומצעל רופיסה סליפ כ"פעאו .העדותה ילעב וינעמנל רופיסה ןיב ץיחה
.תירבעה תרופיסב ץרע לעב ןינקל היהו ויארוק

םהיתויועמשמו םישעמה רשפ
תשרומ הגפס ושפנש ,ליכשמה ץרפ םאה ,התוא לואשל יאדכש תיטיתופיהה הלאשה
שפנה חוקיפ רבד לע עדוי בושיה ןמ יוצמ ארוקש המ עדי אל ,תידיסחו תיממע ,תידוהי
ץרפל היה םעט המ ?םירכזנה םירוסיאה תשולש דבלמ ,הלוכ הרותה לכ תא החודה
,ויסיסכטב רופיסה גראמ םאה :תרחא ןושלב .איצמהש יפכ שפנ תויוריסמ איצמהל
רשפ ףושחתש תימינפ היצאטרפרטניא ובוחב ןפוצ וניא ויתויוממתיהבו ויזומירב
רופיסהש העפותה םה םטושפכ םישעמה אל אמש ?םהיתויועמשמו וללה םישעמה
םיפוריצב תונפצומה הלא וא ,תולמתסמה תויועמשמה אלא ,סנ לע התולעהל ןווכתה
תומימתה לש תבורעתב וא ,תרתוסמה הינוריאהו היולגה תיטיתפה תולעפתהה ןיבש
תרחא תועמשמל השוחת .ןקיריטאס רפסמ לש תחקופמה תוארה תדוקנו תיממעה
וב םיננקמ תוכריפהו תולאשה ףרח .ארוקה תא הוולמ ןכא םייולגה םישעמל רבעמש
.רשפו תונורתפ רחא שפחל ךרוצו הדהא

תונורתפ רחא שופיחה
גיצמ וניא ,רקיעב הנושארה הנתמב רופיסה יכ םיבושק םיארוק ,לשמ ךרד ,ולעה ךכ
תינאטנופס הבוגתכ אלא ,"ריבגה" דצמ ןווכמו בשוחמ השעמכ שפנה תוריסמ תא ללכ
שדוקה תמדאמ רפעה ץמוקל ידוהיה שחרש הקומעה הביחה .תעד לוקישמ העבנ אלש
םצעב התיה ותבוגתו םידדושה וילע ופכש המלידה תא עגרל ונממ החיכשה
---"הפ הצפ ,די טישוה ריבגה םואתפו" :תיביסקלפר
הלפנש העש ידוהיה ריסאה לש שפנה תוריסמ יבגל םג תתל ןתינ המוד רבסה
םישוע םהש תוקבד לש התמצוע יהוזכו ,לגרה לש וחוכ והזכ .ושאר לעמ ה"קלומראיה
ה"קלומראיה תא םירהל ידכ ויביקע לע ידוהיה תביש .ינש עבט ןימל הוצמה תא
יוכיס .תוומב תיעמשמ דחו תעדומ תורגתהכ רופיסב תגצומ הניא ,ושאר לעמ הלפוהש
תורוש ןיב ודעצב דמעמ קיזחהל חילצי קר םא וינפב דמע םייחב תודרשיהל והשלכ
וליפא וא ,תיביסקלפר הבוגת לע םעפה רבדל ןיא ןפוא לכב .םיטושב םיקלמה
ךא" :טילחי םרטב ותעדב ךלמנש ימכ ותוא ראתמ רפסמה ירהש ,ידוהיה לש תינאטנופס
אלו המ יהי :טילחהו ,ותעדב ךלמנ וליאכ ,דמעו ותדיבאב שיגרה רפסמ םיעגר ירחא
."שארה יולגב ךלי
לש ולעופמ למתסהל היושעה וז איה תידוהיה הנומאב םירקיע לע תונשקעה תדימ
לע תנתינ ,הנכסה ףרח רתיוו אל התשיבח לע ,יתד רקיעכ ה"קלומראיה תריחב .ידוהיה
התשענו םינורחאה תורודב היתויועמשמ תא התביע ה"קלומריהש ינפמ קמנתהל הז יפ
שארה יוסיכ לש הווצמה םעט ךכל ףרטצמ 7.ידוהי שיאל קהבומו יולג ןמיס
ידוהיה לש שפנה תוריסמ תלבקמ הז עקר לע .םימש תוכלמ ארומ תלבק ןמסל וניינעש
םיפילצמה םיליחה ולא - םדו רשב תמיא ןיב תודדומתהה תא תלמסמה תיללכ תועמשמ
איה הניכשה תמיא .שארה יוסיכב אוה ויוטיבש םימש ארומ ןיבל ,םהיטושב ורשב לע
."שארה - יולגב ךלי אלו המ יהי" .םייוגה תמיא תא לארשי םע תודלותב העירכהש וז

תונתמה שולש לש יגוצייה יפואה
תונתמה שולש 8רוא ןב .א לש ונוידב רבכ התלע תונתמה שולש לש יגוצייה יפואה
:דמעמ הקיזחהו םהילע הנעשנ הלוגב תודהיהש ךוותה ידומע תשולשכ ולצא ושרפתנ
אלש תדלומה תבהא תא תלמסמ שדוקה תמדאמ רפעה ץמוק לע שפנה תוריסמ
.הנמיה הדירפ לש םינשב םיפלא רחאל םגו הנממ םוקמ קוחירב םג בלה ןמ החכתשנ
עזגה לע הרמש וז ,לארשיב החפשמה תרהט וא תועינצה תא תלמסמ הינשה הנתמה
.תולגה תב ,הירבעה השאל הטרדנא יהירה הנתמה .ירבעה
ןיירתשנש תידוהיה תונשקעה יהוז .םשה שודיק ןויער תא תמלגמ תישילשה הנתמה
.יחו םיצחה לכ ינפמ םעה הב
תונתמ ןה ןמצע תונתמה שולש לבא" 4רבוחל .פ רמול םידקה הזל םימוד םירבד
תשודק לעו ץראה תשודק לע ,םשה שודק לע םשפנ םירסומה לע רפסמ םעה :םעה
."רופיסב רקיעב ץרפ רפסמ םהילעו ,תווצמה
אוה ןיא וירבדב 9ןמכיפ בקעי לש תיללכה ותונשרפמ םג תרכינ לומיס לש תועדומ
רתתסמה ןויערל אלא ,םירוביגה לש םייטרקנוקה םישעמה םצעל לקשמ סחיימ
לע זמרנ "תונתמה שולש"ב םג .היקנ תינחור היוח תודהיה התיה ץרפל" :םהירוחאמ
תא ספת .תימינפה הגשהה ,ימינפה חוכה אלא םהב ןיאש ,תמאב םילודגה ןיכרעה
יכ ,רקיעה םה םישעמה אל ,ירמוח דבוכמ תררחושמ היוה : תיתמאה התיצמתב תודהיה
ןתנו ,הארנה םלועה לע רתיו ןכ םא אלא הלוע םדא ןיא .שפנה תוריסמ - הנווכה םא
."הנומאה ריחמב ,הבהאה ריחמב לכה תא
רעד טינ זיא זדנוא ראפ קיטכיוו ןוא" : 2רעגינ לאומש לש וירבד הז ןיעמ
ץרא לפייה א :טגאזעג זנייטשמוא) ...טייקילייה רעקיזאד רעד ןופ טרעוו רעוויטקעיבא
רעד ראפ ךיז ןלעטשנייא סאד זא קיטכיוו .(פאק ןפיוא עקלמראי א ...דרע לארשי
םעד טכאמ הווצמ יד טינ ..."יאנסמד אתקרע לע" ךיז ןייז שפנ רסומ סאד ,טייקילייה
יוזא טינ סיורג טרעוו ןיילא רע ןוא ,סיורג יז טכאמ רע ,טרעקראפ ראנ סיורג ןשטנעמ
רע סאוו ,ןעגנירעטש עסיורג יד ךרוד יוו ,ףיוא טוט רע סאוו ,םישעמ עסיורג יד ךרוד
טאה - "תונתמ שולש" לש ידייה חסונב ךאלמה - רמוא דובכה אסכ םייב" ..."ייב טמוק
..."ענעמוקעגפיוא יד ראנ ,ענעריובעג ןייפ יד טינ ביל ןעמ
לכב םיהזמ םינותנ לש םתורדעיהמ עויס תלבקמ רופיסה לש תילמסה תובציתהה
המשנה .ןמזלו תומוקמל ,תויומדל הוולתמה וקה איה תוימינונא .רופיסה תוכרעמ
שידייב חסונב .תורודו םינש ינפל רטפנש ידוהי םתסכ ההוזמ ,ןוקית המצעל תשפחמה
ןוא ןראי טימ ,לאמא" :םירדגומ ןמזו םוקמ םע עגמ לכמ תוקתנתהל רתי שגדה ןתינ
"ץעגרע זיא" ,(םעפ) "לאמא" תוביתה ."דיי א ןראוועג רטפנ ץעגרע זיא ,קירוצ תורוד
המשנכ הנויפא .יתיישעמה ונויבצ תא רופיסל קינעהל םימידקמ ,(םוקמ והשזיאב)
המשנה תועסמב םיפקתשמ וללהש יפכ םדאה ינב ללכ ישעמ תא םצעב גציימ תינוניב
תוינוניב ךכ לכ תומשנה ,ךכ לכ םה םיינע םייחה" .םינמזה תופולחתבו םלועה ינפ לע
םיכזה םימשה ןיב דנו אוה ענ ינומכ ,דרוי וניאו הלוע םלועה ןיא" ,ןכו ,"תורופאו
.(אל - ל) ..."תחתמ הרוכעה םוהתה ןיבל לעממ
םש יא ,וטנבא דע דרויה ןבל ןקזב ידוהי םתס והירה ,הנושארה הנתמה רופיסב "ריבג"ה
לכש ,תרסוימה הירבעה המלעה וירחאלו ,םינמזה ןמ ןמזבו תומוקמה ןמ םוקמב
היניע ,הפי ,בר - תב :םיללכ םינותנ המכב םכתסמ התוהזו היתודוא לע רפוסמה
םנמא םינתינ םוקמהו ןמזה .תוכוראו תוקד היתועבצאו םיכורא םיסירל תחתמ תוקירבמ
.םהירחאלו םייניבה ימיב הקיתע תיזנכשא ריע :םירעושמ תויהל
שפתנ המ לע תעדל וליפא ןיאש ידוהי ריסא .תישילשה תומדה לש התוינומלא יהוזכ
היה םינפל ,רקש ידעו אוש תלילע - ילואו ...חצר ,לזג ,בנג רשפא ,עדוי ימ" ,ללמואה
.(הל) ..."רבדה
.ישממה המויקל רבעמ תגרוחה הייוה רפוסמב תוארל ארוקה תא םיכירדמ הלא לכ
לש תויח ןהב ןיאש תויומד לש ןתגצהו יפוא לש בוציע ןורסח לע הנעטה אקודש המוד
שי .םירוביגה לש יגוצייה ןויבצה לע זומרל ידכ בשוחמ יעצמא רבחמל ול ויה שממ
תדימ לא רתח התועצמאב ,ץרפ לש תיטסינויסרפמיאה ותייטנל תפסונ אמגוד ךכב
םועמעה 10םייממעה וירופיסב רקיעב תטלבומכ ונייצ התוא יטתסאה םזילובמיסה
ושקב ,תודוזיפאל םיינויגהו םירורב םימוחת םוחתלמ תוענמיהה ,תירופיסה האצרהב
"הלגנה" םוחתמ םירוביגה תא איצוהל ,תיטסילאיר הניחב לכמ רופיסה תא עיקפהל
ןאכ ףא לומיס לש השוחת ארוקב העיבטמה הריצי לכבכ .(10) תיטרקנוקה הילאוטקאב
ויפואבש ,למסה לש ועבט והזכ .םינוש תונורתפ תולעהל רשפה רחא שופיחה יושע
.(5)תויועמשמ לש ףעסימ ןשרפה ינפב דימעמ אוה בכרומה

ןהיתושופחתב תוינוריאה
ךותל םג תשלופו ,תרגסמה רופיסל הוולתמה ,היולגהו תרתוסמה תינוריאה המיענה
תויהל ךירצ ארוקהש תיתוהמ הנוכת איה תונתמה ירופיסבש תויגארט תויצאוטיס ןתוא
ידייה רפוסה לא ץרפ לש ותרגיאב יוטיב ידיל רבכ האב וז .ץרפ ירופיס ללכב הל בושק
,תומימתב בתכהל" ךירצ רופיסש ותצע ץרפ ול אישמ רתיה ןיב 11סופורפ .י .י
געל ץמש"ו "הנומא טעמ" םה היבטקש וז הדמע .!"רתסנ געל ץמש ךאו הנומא טעמב
,ץרפ תונורכז לש יביטקפסרפה קחרהה ךותמ תודעכ 12ססרו .ש לצא תאבומ ,"רתסנ
תויומד" ץרפ בציע ךכ .םהינימל םירופיסב התוא הלגמ ססרוש יפכ תיתוהמה ותדמעל
קחרה ןעויסב םייקל ףאו ןנורג ךותמ ארוקה לא רבדל לכויש ידכ ,עבק לש"תורפסמ
.(128-127) םלוגמה ומלוע יפלכ ינקפס - ינוריא
שחשכ םג ,ינוריאה רדשה ןכ ,ןשרפה ינפל למסה סלפמש תויועמשמה ףעסימל המודב
םייושע םינוש םישוריפ .תיעמשמ דח דימת הנניא ותועמשמ ,ול עדוותמו ארוקה וב
.היציח תא הינוריאה הפלצ וילא אשומה יבגל עמתשהל
התוא ראתל חרוט רפסמהש ,תידוהיה שפנה תוריסמ לש העפותה םצעש חיכוהל יתנווכ
תממותמ תועמשמ איה הלהתל היואר איה המכ דע ארוקה בל תא דדוצלו תויטתאפב
הז אוה וב ראפתהל םיברמ ךכ לכש שפנה תוריסמ ןויזח .העטומ חרואב הל םיספתנש
רשקה לא ותקיזמ ועויס תא לבקמ ינוריאה ןווכהה .ץרפ לש תיריטאסה ותרוקיבל ןותנה
.ינוריא רואב תועדו תונומא םיגצומ הז לש ויכלהמב םג .תרגסמה רופיסבש םאות

רטפנ ידוהי ,אלימ
רבכ ארוקה שגפנ רפסמה לש תימוק הדמע ןיבל תיטתאפ הדוזיפא ןיבש הריתסה םע
ןידל ותדמעהו ,"ידוהי רטפנ תורודו םינש ינפל" ,םדא תריטפ לש ערואמ .רופיסה חתפב
םלוא .תילאטנמיטנס המארד רבע לא רתוחו יניצר ועבטמ אוה ,הלעמ לש ןיד תיב ינפל
תא תיטסירומוה המיענב שרפמו תרדוקה הריואה תא גיפהל רפסמה רהממ ךכל ףכית
םלועל - רטפנ ידוהי ,אלימ" :ונממ שגרתהל שיש ןממס תלוטנ ,השודנ הרגישכ עוריאה
םדאה בש .לארשי רבקל ותוא םיאיבמ :ןורחאה דסחה תא ותא ןילמוג - !רבג היחי אל
תא דימ םינתממה םה "רבג היחי אל םלועל"כו "אלימ"כ םירגסהה ןכא .(וכ) "ורפעל
ןיבש לדבהה ןמ תעבונה תיעמשמ וד הריוא ונינפל רבכ ירה 13.סותאפה תמצוע
.ונכות ןיבל רפוסמה לא "רפסמה" לש סחיה
בל תמושת תיינפה םושמ ,ערואמה ךרעב תטעממה ,רפסמה תרעהב שי תאז םע דחי
.רופיסה לש וניינע אוה ידוהי תריטפ אל .וב לפט המ וכירדהלו רופיסה רקיעל ארוקה
הרגש םה וילא םיולנה םיסקטהו אוה שודנ יכ עדוי רפסמה ףא הנה הז ןיעמ ערואמ
עוריאה .ונממ ךשמנה רחא והשמב ורקיע .המימי םימימ המצע לע תרזוחה תרכומ
לש ןיד תיבה ינפל בציתתו" -ב ליחתמה רובידב זמרנ ,ימעפ דחה ,יראלוקיטרפה
.םימשה תמב לע ,רחא םוקמב ללוחתהל תדמוע רופיסה לש המארדה ,עמשמ ..."הלעמ
.ץרפנ יתלב ןויזח רבכ והירה הז תודוא לע רופיס
, 14םירקבמה ךכ לע וריעהש יפכ ,"רפסמה תומד" לצא היוצמה להקה תעדות
,והער לא שיא רבדכ חחושמ והירהו ,וינפל בשוי ולהק וליאכ ,ומותל רפסמ הלה עמשמ
.ויעמושל רפסמה ןיב המודמ יממע גולאידכ רופיסה תחיתפ תא רזחשל ונל תנתונ
.ידוהי רטפנ תורודו םינש ינפל :רפסמה
.ורפעל םדאה בש ?אתוברה המו ...!רבג היחי אל םלועל - רטפנ ידוהי ,אלימ :םיעמושה
.קוספ ףוס הז ןיא לבא .'וגו "שידק" רמוא םותיה ,ללוגה םתסנ ,ןכ םנמא :רפסמה
אורב םוימ היה אל רשא" השעמ שחרתי םש ...טפשמל דומעל םימורמל הפע המשנה
.(זכ) "ץראו םימש םיהלא

םידוגינו תוריתס - רפסמה תודמעב תוינשה
ימ לכל תרכינ ,תינוריאה וזו תיטתפה וז ,"רפסמה תומד" לש הלופכה תושבלתהה
הרואכל ."הלעמ לש םינזאמה די לע" החיתפה קרפב האירקה םע ול דמוע ובשקש
תועדלו תונומאל ול תיגולואידיא הקיזש תידוהי העדות לעב "רפסמ" וננוימדב שממתמ
ןידלו ותרובק ,ידוהי תריטפל םירושקה תוכלהו םיגהנמ ,םיסקטב ויתועידי דבלמ .הלש
היואר תויטקרוקב רפסמ אוה םהילע הלעמ לש ןיד תיבה ינפל ןתיל דיתע אוהש ןובשחו
ויעמושל ריאהל ידכ םייומידבו םילשמב ,יאול תורעהב "רפסמה" ברעתמ ,הנומא לעבל
ישחומה ןויזחה תא שרפל ךרוצ ןיא ךכ .ןימאמ ןשרפ לש תואר תדוקנמ םיכרעו םיגשומ
קלח" איהש ריבסהל ןוכנל "רפסמה" אצומ ,המשנל רשאב םלוא .ורפעל בש םדאהש
תויומדה רואיתב הטוקנה תירופאטמה ןושלה .םימורמל הפע איה ןכ לעו "לעממ קולא
רוגיטקהו ןנימ - רבה לש רוגינסה ןוגכ ,הלעמ לש ןידה תיב תא תוסלכאמה תויטפשמה
הטמל היהש הז אוה רוגינסה יכ םייממעה ויעמושל שרפל "רפסמה" תא תוכירצמ ,ולש
"רפסמה" תוהדזה .חידמהו תיסמה ,ערה ורצי םש היהש הז אוה רוגיטקהו ,בוטה ורצי
,ןחה - ינבאכ תוצצונ" :תווצמל דימצמ אוהש םייומידב םג תאטבתמ הנומאה םלוע םע
תפזה חירכ ןחירו םחפכ תורוחש" :תוריבעה תאו ."םיבוטה םימשבה חירכ ףדונ ןחירו
וכירעהלו ידוהיה לש תוריבעהו תווצמה ביט תא ןוחבל עדוי אוה ךכו ."הרעובה
ומצע גיצמ רפסמה ."שפנ תוריסמ" ילבו "סיעכהל" ילב ,טושפ ידוהיכ ךכל םאתהב
תא רבשל ליבשב ,קקזנ רשאכ ןכ לע ,תובצע אלו סעכ אל םיקלאל סחייל ןיאש עדויכ
ףיסומ והירה ,ותוא ףטועו הלוע תובצע לש דא וליאכ דובכה אסכ תא ראתל ,ןזואה
םיאיצומ םידדושהש העש ריבגה ישחל ןכותל ותונשרפ .(זכ) "לוכיבכ" :"הארי" ךותמ
ארוקל .םירעפ יולימ תשרוד ..."ול רשא תא אוה ריקפמ ילואו" :בהזו ףסכ ויזגראמ
לכ ריקפהל וגהנש רסומ ישנאו םיקידצ םתוא לע תוכמתסה םירבדב תמייק יכ רבתסי
לש וזה תידיסחה תושממתהה 15.הריבעב בנג לישכהל אל ידכ םהיסכנ תא ברע
תוכירצש תוינוריאה תוצירפב חיגשמ ארוקה ןיאש דע קזח המתוח "רפסמה תומד"
רפסמה הלעמש יומידל בל אנ םישנ .םינפ תדמעהבו תוממתיהב רפסמה תא דישחהל
וללהו" :הלעמ לש ןידה תיבב תוריבעהו תווצמה תליקש תנומתל רתי שחמה תתל ידכ
טאל ,"אוהש לכ" רחא "אוהש לכ" םיכפושו שאר דבוכב םידמוע (רוגיטקהו רוגינסה)
הטורפ םיפיסומו ,"תיארה התא" לש חקמה לע םידמועה ,םיטושפ םיתב ילעבכ ,הנוכבו
.(זכ) ..."הטורפ רחא הטורפ ,הטורפ רחא
םע .םיטושפ םיתב ילעב לש תסנכ תיבב הרות תחמש ליל תליפתמ הלואש הנומתה
התרתוכש הליפת ךותמ םיקוספ תרימא רוכמל םיגהונ תופקהל שדוקה ןורא תחיתפ
רואית .געלנ רואב רפסמה יניעב רייטצמ ןויזחה .ריחמב הברמל "תיארה התא"
דע הטורפ רחא הטורפ םיפיסומו חקמה לע םידמועה קושב םינרגתכ םיללפתמה
תמאות וז הנומתש לככ .תסנכה תיבב םמורמה דמעמל םינפ ריבסמ וניא הריכמל
הדבועה ירה ,הלעמ לש ןידה תיבב רוגיטקהו רוגינסה השעמל הבש "היפארגואירוכ"ב
תעדה חסיהב תפשוח ,יומידה ךרוצל רפסמה ידי לע הרחבנ רשא איה וז תגעלנ הנומתש
.ךרע תרכהו תוהדזה ךותמ וישכע דע ודי לע ראותש המ לכ יפלכ תינוריא תואר תדוקנ
.ויפמ רסמנה עוריא ותוא יפלכ רפסמה לש יעמשמ וד סחי בוש ונינפל ירה
תויתורפסה תולובחתהו םיעצמאה לולכיממ תעמתשמה וז איה רפסמה תודמעב תוינשה
ןיבל ארקנה לש םימתה וטושפ ןיב אוצמל ןתינ םידוגינו תוריתס .רבחמה טקונש
.הריציה יקלח ןיבש םיפוריצו םירושיק ךותמו ןיטישה ןיב תוזמרנה תויועמשמ
,םיינזאמה תא עירכמ תווצמה דצשכ הנר םיאלמתמכ םינוילעה תומלועה םיראותמ ךכ
םלוע תשמממה וז הדוהא הדמע .ףטועו הלוע תובצע לש דא ,תועירכמ תוריבעהשכו
ירבדבש תיתורירשה המינל הריתסב תבצייתמ םימחרו דסח ןה ויתודימש ימימש
ןידה תיב תדהא .ןידה תדימ תא ותקיספב ךכ רחא הצממה ןוילעה םלועה הז .םטפשמ
םטפשמ תורירשו ויכאלמ לש יטילאה יכרריהה דמעמל דוגינב רשאכ תתחופו תכלוה
לש הדימ אקוד ןיגפמה ,םיטושפה ןמ ךאלמכ ןידה תיב שמש בצייתמ ,םשאנה יפלכ
ירבד תא הוולמה תינוריאה המינה וז .המשנה תרצב תופתתשהו תימיטניא הווחא
תולדתשה תאו תושגר תלוטנ הרק הירבכ תימימשה הריפסה תא וכירעהב "שמשה"
תוללמואה תומשנה לבס תמועל .תקפואמו תגיוסמכ םדאה ינב רובעב םיקידצה
.הניכשה ויזמ םינהנו רואב םיקידצה םיצחור תוחדינהו
רכזוה ןדעה ןג ירעש תא "ןתונל" םיחתופ םה הרומתבו תונתמ יבהואכ םיקידצה רואית
םינוקיתל הרומתכש ,תרמואה קידצה תרות יפלכ תיריטאסה ותזימרב ליעל רבכ
תונתמ ול תתל םהילע םינוילעה תומלועב ותדע ינב ןעמל קידצה השועש םייוליעלו
יפב "רבחמה" םשש חונימב תרכינ ,תועמשמ תלעב תיתורפס הלובחת .תונוידפו
ןמ אצוי ,הפי רבד ,בוט רבד יארת םאו"... :המשנל ותצע אישמ הלהש העש ,"שמשה"
..."ןדע ןגב םיקידצל הנתמ דימו ףכית ותוא יאיבהו יפטח ללכה

תופי תונתמ רחא רוזיחהו שופיחה
ואיבהלו וירחא רזחל הילעש בוטה רבדה גוס תא קייודמב המשנל רידגמ וניא שמשה
יד שי לארשי ינב ווטצנש תווצמה ג"ירתב .לודג ןכ לע אוה הריחבה בחרמ .םיקידצל
תעדוי המשנה םלוא .ללכה ןמ םיאצויכ רדגתהל םייוארש םיבוט םישעמ רתוהו
תופי םינפ רבסב ולבקתיש ידכ איבהל הל יאדכ תופי תונתמ יגוס ולא קייודמב
ראתל ידכ "שמשה" הב השועש "הפי" ראתה תלמב שומישה .םיקידצה ידי לע החמשבו
איה ןותנה רשקהב .הטושפל רבעמ תשלוג הניא איבהל הילעש הנתמה גוס תא המשנל
ידכ תאז ,"שמשה" ןהב טקונש ,"ללכה ןמ אצוי" ,"בוט" ,תורחא ראת תולמ לא תפרטצמ
םלוא .הנתמ לש הנוכנ הרירבב דיפקהל ךרוצה לע המשנה תא יללכ ןפואב ךירדהל
תויפיצפסה תונתמה לש םירשקהב בושו בוש המצע לע תרזוח "הפי" ראתה תלמשכ
תועמשמ וכותל רבוצה ביטומטייל תישענ איה "ללש" תאצומכ המשנה הטע ןהילע
.תינוריא
תא המשנה תדקממ לארשי םע םהב ךרבתנש םיבוט םישעמ לש לודגה בחרמה ףרח
בל תא וחמשיו ובושי וללה .םד ייוור תונויזח ירחא ,אקוד שפנ תוריסמ ירחא הישופיח
ךותל תלכתסמו וילא הדרח איהו ,ךלוה ידוהי שיא" הנה .םיפיכ ורדגויו םיקידצה
תולימג תשפחמ הניא המשנה ,קודו .(טכ) ..."םשה תא שדקל אוה ךלוה רשפא :ויניע
םלוא .אקוד םשה שודיק אלא ,םילוח רוקיב וא ,הלכ תסנכה וא ,לשמ ךרד ,םידסח
.(ל) "םיפיו םילענ םישעמ ןיא ...ךכ לכ םה םיינע םייחה"
:המשנה הטע וילע ןויזחה אוה ,חתור םד - םודא ןוליס ץרפ והזחמש ריבגה הארמ
..."םורמל ףעתו ,לעתו ריבגה םדמ הוורה רפעה קבאמ ססר ףוטחתו המשנה טעתו"
העלקנ בושש דע .(אל) "הפי רבד ןיאו םידעומו םינמז ורבע םעפה דוע לבא" .(אל)
בוחרה ינפ לע בחסיהלו סוסה בנז לא רשקיהל הילע רזגנש ,המלעה .םימד הוור ןויזחל
תשקבמ ,(גל) "תואמטה היניעב הביתכהש תפצרמה תא היעצפ םדב סבכת"ש ידכ
התוא בוחסב ,הרשב הלגי לבל התלמש תא סוכרל ידכ רפסמ תוכיס ןורחאה הצפחב
רוביח לש ךרדב םג תירשפא תוכיסב הלמשה תסיכרש ןוכנ לא עדי "רבחמה" .סוסה
,"םימדה" טקפא גשומ היה אל הז ןיעמ רואיתבש אלא .הלמשה ילוש לא הלמשה ילוש
הנודנה רואית לא דמציהל ןכ לע התיה הריחבה .ינוריאה רבצהה יוביע ךרוצל שרדנה
האיצומש המידאמה הכיסה וז .התלמש תפש תא תוכיסב הילגר רשב לא תסכור איהשכ
."הינשה הנתמה הלבקתנ תופי םינפ רבסבו" ,הילגר רשבמ המשנה
םעפה דוע" .רקיעו ללכ לק אוה ףא ונניא הנורחאהו תישילשה הנתמה רחא שופיחה
הנתמ לש גוס הזיא רחא דמל רבכ אצמנ ארוקה !"רבד ןיאו םינמז ופלחתנ ,םיתע ונתשנ
לכ ףוס תתל הדיתעש הנתמה איה שפנ תוריסמ לש השעממ םד תפט .המשנה תרזחמ
לש תוררועתה תויהל ןכ לע הכירצ .ןדעה ןג ירעש תא הינפל חותפלו המשנל ןוקית ףוס
,הארנכ" ,רפסמה ריעמ ,ןכאו .הז ןיעמ השעמ המשנה ינפל תורקהל ידכ םימחרה תדימ
.(בל) "ףותה לוקל הררועתה המשנהו ,םימחרה תדמ הרבג
תרעהב שוחל ארוקה ךירצש תינוריאה המינל תמאות ירבדב יתטקנש תינוריאה המיענה
םא םג ,ךפשנ ומדש ידוהי לש השעמ תורקהל ידכ םימחרה תדימל תוקקזיהה .רפסמה
הרעהה תפשוח הנה ,המשנה ןוקיתל תסחיתמכ יולגה רושימב תעמתשמ םימחרה תדימ
.הווסומ םזקארסו תולעפתה לש תבורעתב וירבד תא הוולמה ינוריאה רפסמה תא
לע ארוקל ףסונ זמר הב שיש הנטק הדוזיפא הצבוש תישילשה הנתמה תשרפב םג
וניאו ךלוה ,םיכמה םיטושה ןיב ךלוהה ידוהיה ןברקה .רפסמה לש תינוריאה ותדמע
תא וטושב ליפיו ,יוארכ ןווכ אל דחא לייח :הרקמ הנהו" ...לשוכ וניאו ךלוה ,לפונ
.(ול) ..."ןודינה שאר לעמ א"קלומראיה
המ ."יוארכ ןווכ אל" ןכו ,"הרקמ" הרימאה רבע לא תינפומ תויהל הכירצ בלה תמושת
המ ?לייחה לש השעמה תרמוחב טיעמהל התרטמש וז תינשרפ המעטהב רפסמה שקיב
היה אל א"קלומראיה תלפה ,עמשמ .רתוי ןיוע רואב לייחה תא גיצהל ול היה תפכיא
.לייחה דצמ ןווכמ השעמ אלא ,הרקמ
לש שפנה תוריסמ יבגל שחור היה ארוקהש קודיצה תדימב יוצמ ךכל רבסההש המוד
הנומאב תודוסי תוזבל יוגה לש ןוצרכ עמתשמ היה ןווכמ השעמ .ידוהיה ןברקה
םע תויראדילוסה תשוחת תא הרגמו תררועמ התיה ,וז הנשונ םידוהי תאניש .תידוהיה
ןינע לכ רשאכ םלוא .ושפנ תא ךכ לע רוסמלו ויבקע לע בושל ידוהיה לש ותושקע
הניא ידוהיה ןיבל יוגה ןיב תודדומתהה ,ןווכמ יתלב הרקמ היה א"קלומראיה תלפה
ךכרל רפסמה שקיב הז ןפואב .םירקיעו תונומא ןיב ינחור קבאמ לש יפוא רבכ תאשונ
תרוקיב חלשלו ,ידוהיה לש שפנה ףורח םע ארוקה לש תויראדילוסה תשוחת תא
תפטוח ךכו .וירחא רזחלו וב ראפתהל םיברמ הכש שפנה תוריסמ ןויזח רבע לא תיווסומ
...הל ףעתו הכומה םד הוור דחא טוח א"קלומראיה ןמ המשנה

תופיה תונתמה הארמל ןדע ןגב החמשה
תרתוח תאז םע דחיו ,תרגסמה רופיס לא תרזוח "תונתמה שולש" תא תמייסמה אקסיפה
לא ארוקה תויפיצ תא החנמ ,"ןדע ןגב החמשה" אקסיפה תרתוכ .תינוריאה הגסיפה לא
החיתפה תרוש ןכאו .הלאגנש המשנה תחמישב יאדו םיפתתשמה םיקידצה תחמיש רבע
..."לאגת ,לאגת המשנה ...הלבקתנ תישילשה הנתמה" :וללה תויפיצל תמאות
.רפסמה לש תינוריא הייעטה ויה ,הל המדקש תרתוכהו ,וז הרימאש רבתסמ דיימ
תופיה תונתמה הארמל םצעב תסחייתמ ןדע ןגב החמישהש דמל ארוקה אצמנ לעופב
םניא הנוקיתו הלרוג .םיקידצה לש םתחמיש שאר לע איה המשנה תלואג אל .דבלב
שימשתל ןניאש רקיעהו ..."תונתמה ןה תופי ,תופי" :תונתמה אלא ,םתונינעתה קפואב
..."יוהמל יעבדכ ...יונל קר ...דבלב יונל אלא ,ללכ
,בוש ןה תונתמה ןמ םתולעפתהל יוטיב תתל ידכ םיקידצה יפב תומשומה ראותה תולמ
."יוהמל יעבדכ ...ללכ שימשתל ןניאש" ,ןכו ,"יונל קר ...דבלב יונל ,תופי ,תופי"
רפעה קבאמ ססר" :תונתמה שולש תנומת תא ויניע דגנל תוושל אלש לוכי וניא ארוקה
ןמ םד הוור דחא טוחו" ,"הרענה ילגר רשבמ המידאמ הכיס" ,"ריבגה םדמ הוורה
ידכ רבחמה רחבש יטסקארסה ילולימה עבמה תא דבב דבו ,"הכומה לש א"קלומאיה
עלוקהו יתימאה הייוטיב תא אוצמל הלכי תולעפתהה תשוחת .םיקידצה יפב ןמישל
תליאש ..."תושודק ,תושודק" ,"תונתמה ןה תורוהט תורוהט" :תמגודכ ראות תולמב
לע עיבצמה םמוקמ גוויז אוה םדאה לבס לע םתשבלהו הקיטתסאה םוחתמ םיראת
הל הריתיה תויראלופופה תא ץרפ רקבמ דחא דצמ .רופיסה לש תויריטאסה ויתונווכ
הגיצה תידוהיה הירוטסיההש ףסכנ דעי ןימל התיה יכ דע שפנה תוריסמ תעפות התכז
,רואב םיצחורה םיקידצב ויציח תא ץרפ חלשמ ינש דצמו ,חופיטל יוארכ ,לוכיבכ ,ותוא
ינב לבסמ םצעב תונוזינה "תונתמ" לש ןייפוימ תחנ םיאלמתמו הניכשה ויזמ םינהנ
.םתדע

ירצונה םלועה לש געלנה דסחה רוקמ
רבע לאו תידוהיה הירוטסיהב תועפות רבע לא הידוח תא הנוויכש ,תינוריאה תכרעמה
.בבר לכמ ףח ירצונה םלועה תא תאז םע הריאשה אל ,הלש הנומאה םלועב תודסומ
רבע לא םעפה תחווטמ וזשכ הינשה הנתמה תשרפ תא הוולמ געל לש הרירמ המיענ
המצוע ןיב היצרופורפה לוטנ תומיעה .תירצונה הליהקה לש יקסטורגה דסחה רוקמ
תלדחו םינוא תאפר המלע ןיבל היביבס לכ לע הל הלשומ העורזש ,תינחוכ ,תירצונ
יפלכ הרמ תרוקיב ףילצהל ץרפ שקיב ותועצמאב יזכרמה ינוריאה הנבמה אוה עשי
םדאה יינומה רואיתב תגלפומ הנומת ארוקה טלוק דחא דצמ .תירצונה הירוטסיהה
לעו ,תורוקה לע םיבכור םיברו ,תוקעמה לע בר םדאו ,תונולחב םיפופצ םישאר :הבש
הז םייאמ ץוביק לא .ריעה רש םשארבו םירש - תודיקפה תיב יצעוי םידבכנה תמב
ליח דגנכ .ונסרלו וב זוחאל ידכ םידבע הרשעב ךרוצ שיש ,בבותשמ ארפ סוס ףרטצמ
ליבקמב .ןולקה דומע לא הרוסאה הירבע המלע הריהזמ תודידבב תבצינ הז ינומה
תקמנמה ,םיפיעסו םיטרפ תבבוגמ ,הכורא השרד ריעה רש אשונ תגלפומה תוינחוכל
אטח, :הרענה האטחש םיאטחה תרדס תא םיביטאלרפוס לש שדוגבו תיטיתפ המינב
,סומרל ,בנגתתו ...ללחתו ...הפוצחה אמטתו ...תאזה הידוהיה האטח אושנמ לודג
ארטס ...ןטש ...תורוראה הינזא ...תואמטה היניע ...תועתהל ...תורוהט תושפנ עורקל
,יטפשמ דמעמל האיכ תיניצר תוילאנוטב ,לוכיבכ ,עמשומה ץלמנה ומואנ ."ארחא
םידמוע הלא לכ ."תופשכמ דיצ" לש יפוא אשונה תומשאה ןכות חכונל ימוקכ לבקתמ
הנכסמכ התוא םישמממה ,הכוראה התקיתשלו הרענה לש םינואה ןויפרל עוושמ דוגינב
.החוכ לקשמל ידמ דבכ סמעמ םה וללה תונודזה לכש
דמועה יתד ןויגה ותואש ,םירצונ םיטנדוטס יפמ תויונמדזהה תחאב העמשוהש הנעטה
לש אשמו עגמ ידי לע שדוקה תואמטיה לש תויורשפא העבוקב תידוהיה הכלהה דוסיב
אוהשכ תעדה לע לבקתהלו ןבומ תויהל ךירצ המוד יתד ןויגה ,(לשמ ךרד ךסנ ןיי) יוג
רחאמ רופיסה שוריפב היזיורל תמרות הניא וז הנעט .תירצונה הנומאה דוסיב לעופ
רודיב אוה הניינע רקיעש תיקסטורג הגצהכ םילבקתמ וירזיבאו הידוהיה טפשמש
.םינומהה
תירוטסיה הקינורכ לע םידסוימ היפואו הנכות ,המשאה םצעש רוכזל ונילע היהי
ויה .םידוהיה לע לופטל םירצונה וגהנש רקש תולילעו תוריזג לע תרפסמה ,תדעותמ
.שדוקה םחל לוליחב םג אלא ,םידלי חצר לש םד תלילע קר אל םידוהיה לע םילילעמ
לאו קושה לא םינופה םידוהיה לש תויונחה תונולח תא םוטאל םירמכה ושרד ךכ
תוכולהת תעב םירצנה ישדקב תלזלזמ םדעב םידוהיה תולכתסהש הנאותב היסנכה
תונולחה תא םותסל םידוהיה לע יכ םיראסימוק לש ןיד תיב קספ 1675 תנשב .תויתד
16ריע לש הבוחרמ קחרתהל תויתד תוכולהת תעשבו
רש שרוד םתוא םיינויערה םיכפהה עמשמל תודדחתמו תוכלוה תוינוריאה תויועמשמה
ןיבל ריעה רש ידי לע םירבדה תגצה ןפוא ןיב דוגינה הזל ףרטצמ .םישמ ילב ריעה
אוה הלש םייבמהש תיניצ המארד וז ירה .ארוקה לצא םהלש תגעלנה תושרפתהה
.הירבעה המלעה איה הנברוקו ירצונה םלועה
וליאכ םינפ הדימעמ ותשרדו ןיד תיב לש תוניצר דמעמה תא ריעה רש שיבלמ דחא דצמ
תעשעושמה תישונאה הרואפתה ךא ,םיללכה יפ לע חסונמו קמונמ יטפשמ ךמסימ התיה
לבקמ דמעמה .תילבנרק הגיגח תפקשמ ותוא בבוסהו קושה תא התוינועבצב תטשקמה
תא שארמ םיעדויה םיפוצ םיאלממ היעיצי תאש םירוטאידלג תריז לשכ ןויבצ ןכ לע
ןודאה" תא ראתל ריעה רש דיפקמ ךכו .ןידה קספ םוסרפ םרטב דוע ,הגצהה תינכת
אלא הרענל חלסי אלש קר אל ןכ לע רשאו םימחרהו דסחה רוקמכ "ומצעבו ודובכב
םדבו קושה תוצוחב סוסה בנזב בחסיתש הילע רוזגל יוארה ןמ אצמיי וימחר טפשמב
.בוחרה תופצרמ תא סבכת היעצפ
םיחלשמ םהש תועורפה דודיעה תוקעצו ירזכאה ןויזחה הארמל םינומהה תעורת
דסחה רוקמב םירצונה תוראפתה תא םידימעמ ,ללותשמה סוסב ץיאהל ליבשב
תא רשוק אוהש העש תדעור וידיש ימכ ראותמ ומצע ןיילתה .געלנ רואב םימחרהו
ינש תותפתהל ביבס םג םילעופ םינוש הנבה ירושימ .סוסה בנזב הרענה תופלחמ
תודעכ םוסקה הייפויב ריעה רש עייתסמ ןידה קספ יקומינב .הירבעה המלעל םישרפ
.ךסה ןמ תורוהט תושפנ עורקל" התיה ותמיזמ .הידוהיה תומד שבלש ןטשל תישחומ
החילצה טעמכש ריבסהל ןתינ דציכה תרחא ירהש ."שדוקה תכולהתמ ןתוא תועתהל
הסינ אלש הדבועהו הרענה תדיכל ?היפוי תודוא לע רוהרהב םישרפה תא איטחהל
אל הטילש" :סנ השעמכ ודי לע ןכ לע תרבסומ וישפות דגנכ ושפנ לע דומעל "ןטשה"
.(גל) "םהילע תפפוח ךסה תשודקו ,רקובב אוהה םויב ודותהש ,םירוהטה לע ול התיה
רציה יכ עדוי אוה .תיניצ הצלהכ הלא ןיד ירוקיחו םיחותינ םילבקתמ ארוקה לצא
העש השפנ לע הדמע אלש הדבועה .םישרפה תדמח תא ררועש אוה ישנ יפויל ישונאה
לשב טושפ אלא .םהילע הפפחש ךסה תשודק ללגב אלו סנ השעמ היה אל ,הושפתש
ענכשל ידכ ריעה רש הלעמש תוחכוה ןתוא לכ .עשי תלדחו םינוא תפר הרענ התויה
,הילע חותמ ארחא ארטסה ןח" יכו הידוהיה תומד שבלש ןטשכ תמשאנה יוהיזב
לע לבקתמ וניא הנממ טעמ וליפאש הסראפכ תועמתשמ ,"לואש ימסק לכב הטשקתנ
.ארוקה תעד
שומישה רקיעבו ויבצינ לש תעשעושמה העפוהה ,דמעמה לכ אשונש ילאבנרקה ןויבצה
הדעה לכ תא םישמממ ,יטפשמה ומואנב ריעה רש השועש םייקסטורג םיביטאלרפוסב
הנימאמ הניא המצע איה םצעבש "תיביטקלוק הנוסרפ"כ ארוקה יניעב וזה תירצונה
תרשפאמ םידוהיה תודלות םע תורכיהה .הרענה לע שבלומה המשאה בתכ ןכותל
,תודעותמה תויונמדזהה לולכימב תונמדזהכ הינשה הנתמה תשרפ תא שרפל ארוקל
לארשי םעש הקיתעו המודק םידוהי תאנישל ןקרופ תתל תירצונה הליהקל הלגלגתנש
הינוריאה הפלצ וילא אשומהו ,ללוכה ינוריאה םקרימה .תורודה לכ ךרואל התוא עדי
הדעה בוציע .רבחמה לש תרתסנה הכירעהו םלגהה ירפ רבד לש ופוסב םה היציח תא
רבחמה לש תגרטקמה ותדמעל יוטיב ןתנ רמ םזקרסב םידוהיה יפלכ הטפשמו תירצונה
.אושהו םדה תולילע תפוצר תירצונה הירוטסיהה יפלכ

ינוויכ בר ינוריא םקרימ
תחתמנה תרוקיבה דצל .םיירטיס - וד םיינוריא םיצח ויכלהמב אופיא ןמסמ רופיסה
םיצח רופיסה חיטמ ,םיקידצה לצא תידוהיה שפנה תוריסמ לש גלפומה הבוביח יפלכ
.םידוהיל הללוע הככש תירצונה הירוטסיהה יפלכ רתוי םיזחשומ
ןיב .ינוויכ בר ינוריא םקרימב תיתונמא תלוכי "תונתמ שולש"ב ץרפ ןיגפה ונמעטל
תויועמשמ לש תורתוסו תונוש תומר תומקרתמ םיפוריצה ךותמו ןיטישה ךותבו ןיטישה
וז תובכרומ .רופיסב האירקה םע ארוקל ול דמועש בשקה תדימב תינתומ ןתטילקש
תא ןיבהש רחאמ הינוריאה ןברוק ומצע תויהל ךפה ארוקה ןעמנהש תחא אל המרג
ץרפ ןתנ ךכב .רבחמה לש םיינוריאה םימויבב שוחל ילבמ םטושפכ הלילעה יכלהמ
,תינויער הניחבמ םירחאו הלא תא םמוקל םנמא היושעה תלתפנ םלוע תפקשהל יוטיב
.הבש בשחה השעמב תשבוכ ךא

:תורעה


.164 ,ינש ךרכ ,םייניבה ימיב לארשי תודלות ,1969 ,ןושש ןב ללה םייח ואר .1
,ותריציו ץרפ .ל.י רגינ לש ורפסב ,"ץרפ שובייל קחצי" ,םיובנירג קחצי הוושה .2
.טכק - כק ,ינש רפס ,א"כשת    
.בנ - אנ ,2רגינ לש ורפסב ,"ותריציו ץרפ ל"י" ,רנזולק .י .3
.64 ,א ,ג ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,ג"ישת רבוחל .פ .4
.88 ,84 ,רופיסה תוינבת ,ו"לשת ,ץירק ןבואר .5
הזתנ תיב תילעב ורמגו ונמינ :קדצוהי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמוא ךכ .6
ץוח ,גרהי לאו רובעי - גרהת לאו רובע םדאל םירמוא םא הרותבש תוריבע לכ :דולב    
תויוריסמל עקרה האר םג .א"ע ,דע ןירדהנס ,םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובעמ    
רמאו ןנחוי ןבר רימחה וז הרצ תעש לע .דמשה תעשבכ ראות אלש רופיסבש שפנה    
.רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפאש    
התקרע ייונשל וליפא היסהרפב ,ב"ע ,דע ןירדהנס ,בר רמאש םירבדל הושהו .7
ךרדב םהילענמ רושקל לארשי גהנמ היה םאש ,עמשמ .רובעי לאו גרהיי אנאסמד    
לבא .ושפנ רוסמל בייח ,יוגל תומדהלו ותונשל וילע םירזוגו ,םירכנה ןמ הנוש תמייוסמ    
.רחא רבסה איבמ דמ ןמיס אראו ,תותליאשב    
.119 ,ב"ח ,תירבעה תורפסה תודלות ,ט"ישת רוא ןב .א .8
.83 ,תונגנמ תוחור ,1952 ,ןמכיפ בקעי .9
.39 - 24 ,רוביג תשפחמ תירבעה תרופיסה ,1967 ,ץיבוניבר היעשי .10
.וצר ,ב קלח ,י ךרכ ,יבתכ לכ .11
.131 - 130 ,ושרשו רופיס ,1971 ,ססרו .ש .12
,יטיתאפ תצק םוקמל ץרפ עיגמש שי :קבק ,'א ,'א לש תעלוקה ותראה הושהו .13
תא שטשטל ,ןווכתמב ומכ וליאכ ,רתויב קיחצמ ,יטסירומוה וק קרוזו זרדזמ אוה זא    
תוסמ ,ה"לשת ,קבק 'א ,'א ,רתויב טלוב יגארטה טנמומה השענ זא אקוודו ,םשורה    
.79 ,תרוקב ירבדו    
,תויודבה ויתויומד עויסב ןהו ומצע חוכמ ןה ,ויארוק םע החיש הברמ ץרפ .14
ןייפאמכ רובידהו החישה ןושל .125 - 122 , 12ססרו .ש האר היגוסל וז הקינכט    
ל"י ,1946 ,קראמ לדוי לצא ןכל םדוק רבכ הראותו הנחבוה ,ץרפ לש ונונגסב קהבומ    
.116 - 112 ,28 ךרכ ,רעטעלב א"וויי" ,ןושל סצרפ    
תויוכיאהש ,חחושמה לש ונושל םא יכ ,הביתכה ךילהת לש האצות הנניא רפוסה ןושל    
.רובידה לש וחוכמ תועבונ הלש    
ריקפמ היהש ,"ךלוהו תחופ" רופיסב הלישוז 'ר לש אלפומה וגהנמל הוושה .15
.לארשי יבנג תא איטחהל אל ידכ ,ול שיש המ לכ תיבה ןמ ותאצב    
.םיפסונ םוקמ יארמ םש 41 ,אטיל תודהי ,1959 ,רנזולק .י האר .16
            חזרה לתוכן בשדה חמד