ט"יה האמב םילשוריב תודעה לש ןידה יתב

לאינק עשוהי

ו"לשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
.םיזנכשאה תוינפל ידרפסה ןידה תיב סחי .1   
.םיזנכשאה לע ידרפסה ןידה תיב תויוכמס .2   
.ידרפס ןיד תיב ינפל םיזנכשא םיניידתמ .3   

הליהק לש תינוגריאה תרוסמב םינגועמ ויה םילשוריב תידרפסה הדעה לש טפשמה תודסומ
הנמ ,ינחורה הגיהנמו הדעה שאר "ןויצל ןושארה"ש ,הלוע הפוקתה ינב תורוקממ .וז הקיתו
תדובע .ותקיספו ונויעל ועיגהש תולאש ריבעמ היה םהילא ,ןידה תיב ירבחל םימכח העשת
,הנש שילש ךשמב "ןמזה ןיד תיב"כ תופילח ונהיכ םינייד השולש לכש ,ךכ הקלחתה ןידה תיב
תא ודביכ םיינאמתועה תונוטלשה .םימכח העבשמ בכרוהש לודג ןיד תיב םג םייק היה ןכ ומכ
.ופקות וקזיח ךרוצה תעבו הזה ןידה תיבמ ואציש ןידה יקספ

ישאב םכח יונימל ןאמריפ אצוה 1842 תנשבש רחאל םייתעבש קזוח ןידה תיב לש ודמעמ
םינשב םילשוריב תרשש ןיפ סמיי'יג טירבה לוסנוקה .תידרפסה הדעה לש ימשר גיהנמכ
,סנק לש םישנוע ליטמו םייתדו םיחרזא םיטפשמב קסופ" היה ןידה תיבש :רפסמ ,1862-1845
."תוקלמו רסאמ

םקוה אל ,ט"יה האמה לש ינשה רושעב םילשוריב תנגרואמה תיזנכשאה הלהקה שודיח םע
יזנכשאה בושיהש רחאל .הארוה ירומכ רבד ובישה הנטקה הדעה ישאר אלא עובק ןיד תיב
.ושארב דמע אוהו עובק קדצ ןיד תיב דסונ ,א"רת תנשב ,טנאלס לאומש 'ר לש ותיילע םעו לדג
שי ןאכמ .ד"בארכ הנומו ט"ירת תנשב הלעש ךאברעיוא ריאמ 'ר הוויה ןידה תיבל ףסונ קוזיח
.תיזנכשאה הדעב טפשמה תודסומ לש םתישאר תא תוארל

םאה ונייהד ,טפשמה םוחתב םיזנכשאהו םידרפסה ןיב םיסחיה תלאשב זכרתנ ןלהל וננוידב
תודסומל םג ושרדנ אמש וא דבלב םתדע ישנא לש ןידה יתבל וקקזנ תונושה תודעה ישנא
.תרחאה הדעה לש טפשמה

אלש םידמל ונא ,הפוקתה לש ת"ושה תורפסב רקיעבו ןידה יתב ישעמ ,תורטשב ןויע ךותמ
יתבל ונפ םיזנכשאש איה תטלובה העפותהש הלוע הלא תורוקממ .הז אשונב תוריגס התיה
הדעה לש ןידה יתבל םידרפס לש תובר תוינפ אצמנ אל ךא ,תידרפסה הדעה לש ןידה
:תוביס רפסמ ךכל שיש הארנ .תיזנכשאה
שי ןכ לע .ידרפסה ןידה-תיבל תונפל וז הדע ינב ולגרוה יזנכשאה ןיד-תיב תמקה ינפל
.יזנכשא ד"יב דסונש רחאל םג וילא תונפל וכישמהש
ןכתיי .יפסכ עקר לע תוקולחמ םיתעל וצרפ תיזנכשאה הדעב םינושה םיללוכה ןיב
לש םינפה יניינעב םיסרטניא לעב וניאש ידרפס ד"יבל תובירמה בושיי תא רוסמל ופידעהש
.תיזנכשאה הדעה
םג 'וכו הקזח ,רכמ ירטש תובר םימעפ םימייקמו םימותח םיידרפסה ןידה יתבש אצמנ
,ץראה ייחב הרועמהו קיתווה הז ד"יבל ונפ םהש הארנ כ"ע .םיזנכשא םה םידדצה ינש רשאכ
ילעב ויהי ותמיתחו ותקיספש הנבה ךותמ .ינאמתועה ןוטלשה ידי לע תימשר הרכה לביקש
.יזנכשא ןיד תיב לש הז רשאמ רתוי דימע ףקות

.םיזנכשאה תוינפל ידרפסה ןידה תיב סחי .1
םייפסכ םיכוסכיסב וא תושיא יניינעב אצמנ ידרפס ןיד תיבל םיזנכשא לש תוינייפוא תוינפ
רחאל היזנכשא השא לש הטיג תורשכב קפס ררועתה דחא הרקמב .םיזנכשאה םיללוכב
םירשקב דמע ףאו אשונב ןד טנאלס לאומש 'ר תושארב יזנכשאה ןידה תיב .אשנהל הרתוהש
ינפל םג הניד תא השיגה השאה .טרופאפר י"רהומ הנארט תליהק לש ד"בא םע קפסה רוריבל
ןכמ רחאלו קפסה עדונש ינפל דוע אשנהל הריתהש היפעלובא םיסנ םייח 'ר ישאב םכחה
,ודראפ השמ 'ר םיניידה דחא .השאל רתיה דצ אצמש ידרפסה ןידה תיבל ןוידה תא ריבעה
ןידה תיבב העיפוה השאהש ינפל דוע םיזנכשאה םג הב ונדש ןייצמו וז הלאש הבחרהב ריכזמ
:וזכ היינפל ותשיג תניינעמו .ידרפסה

קסע ןידהמ ונידי םיכשומ ונייה םיעדוי ונייה וליא יכ ,אוהה בתכהמ ונעדי אל ונחנאו"
ונל המו תיזנכשא תאזה השאהד םושמ יאו אוה בר יכ םתרות דובכ םושמ יא ,שיב
ונלשב דומענש וניידו ,ו"צשי םידרפסה 'עמ ונתלהק ישנא אשמ תא אשיל ונל יד ,הרצלו
םה ,םידיסחה ק"ק וניחא 'עמ ונצראב ןוכשל ואב רשא ןמז הזמ ןעיבו ןעי תאזב ךא
."ונלש םיניד יתבב בורה פ"ע םיניידתמ

וז הבושתמ ."ןדידב ןנא ונרתה רשא אריתהמ אצת אל"ש םיזנכשאה םג וקספ רבד לש ופוסב
םידמל םג ונאצמנ .םיזנכשאהו םיידרפסה ןידה יתב ןיב הנבה התיהש קיסהל לכונ
ךרדב וויהו האמה לש 40 -ה תונש תישארב םילשוריב שדחמ בשייתהל ולחהש ,םידיסחהש
לש טפשמה תודסומל םהיניינעב תונפל ופידעה ,םישורפ םיזנכשאה שארל היציזופוא ללכ
.םידיסחה תדע לש ןיד תיב רדעהב הארנכ ושע תאז .םידרפסה

םינייד לש םתלחנ םג התיה וז השיג .םיזנכשא לש תוינפב ןודלמ הרורבה העיתרה תניינעמ
הרבעשכו הדוד ןבל האשנש המותי ןיינעב בישמ וקנארפ ףסוי םימחר ברה .םירחא םיידרפס
:ברה רמוא .םהב טשקתהל הל ןתנש םיטישכתה ונממ העבת ותיבמ רוגל

רגתב לפטהל יתיצר אל ,ו"יה םיזנכשאה תדע וניחאמ 'זנה [ןיד ילעבה] ד"עבה תויהו"
םושמ קר בישהש םייסמו ,"ילש וניאש םוחתב סנכהל יל המו ונלשב ונייד יכ ,הז
.דואמ וב ריצפהש

חורב בישמ ,הרבעש האמב םילשוריב םינברה ילודגמ ,רשילא לואש בקעי 'ר ישאב םכחה םג
ץוחב ללוכה תואישנ לע תקולחמ ןינעב ןילהאוו ללוכ ילהנמ ידי לע וילא החלשנש הלאש לע וז
:ץראל
.יצירת ימעט המכמ [ןיד יפ לע] ד"פע בישהלמ ימצע עונמל יוארה ןמ יכ דיגא תמאהו"
."םיזנכשאה וניחאמ םה יכ ,ילש וניאש לובגב סנכיל יל המד אדח

.תורצפהה בור ללגב בישהל תואנ תאז תורמל ךא

ןודל םתמכסה גישהל ידכ םיידרפסה םיניידב תובר הכ תורצפהב ךרוצל הביסה התיה המ
:תוביס רפסמ ךכל שיש הארנ ?םיזנכשא לש תוינפב
םיפופכ ול רשא יזנכשאה ןידה תיב ונייהד ,רחא ןיד תיב לש ולובג גישהל ןוצרה רסוח
.םיזנכשאה
הדעה לש סמעמה תפסותב םיניינועמ ויה אלו הקוסעת יד הקפיס תידרפסה הדעה
.תיזנכשאה
םייתדעניבה םיסחיה לע הקיזמ הכלשה תויהל הלולע התיה םיזנכשאה יניינעב ןוידל
תויהל לולע דימת ,םיזנכשאה תאמ ןוצרמ האב היינפה רשאכ םג .םיירוביצ םיאשונב רקיעבו
.ןידה קספמ עגפנ ומצע האורה דחא דצ
לש הזמ הנוש יתכלה עקרו תרוסמ ילעב םיזנכשאל הקיספב ךבתסהל ןוצרה רסוח
.םידרפסה

.םיזנכשאה לע ידרפסה ןידה תיב תויוכמס .2
וארקנ םינורחאה רשאכ רקיעב הררועתה םיזנכשאה לע םידרפסה ןיד תיב תוכמס תלאש
.םינוש םיעינמ ךותמ תאז תושעל וברסו ד"היבב עיפוהל

תיזנכשאה הדעה ךותב תובר םינש ךשמב הרעסש תיציבוקשדרה רצחה ביבס תקולחמב
תיבו ישאב םכחה ינפל ךאברעיוא ריאמ 'רו טנאלס לאומש 'ר הדעה יגיהנמ ונמזוה ,םילשוריב
תינש ררועתהב ךא ,וינפל ועיפוהו ונענ הליחתב .םהידגנתמ תעיבת יפ לע תאזו ,לודגה ןידה
עיצהל הסנ ןויצל ןושארה ."אב אלו םהינפל אובל טנאלס לאומש 'ר ברהל וחלשיו" ןוידה
."לודגה וניד תיבו ןואגה ברה ןנואתמ הזה רבדה לע" :ולוקל ועמש אלו הרשפ תחסונ

ןועטל היה לוכי יזנכשאה רשאכ ,תיתדעניבה תיסחיה תכרעמב תירשפא התיה וזכ תונעה יא
לש יללכה קבאמב בלתשה ףא רבדה .םידרפסל תופיפכ-יאלו תדגונמה הדעל תוכיישל
תוינוגריא תורגסמ תמקה ןעמלו תידרפסה הדעה לש תודסומל תופיפכהמ קותינל םיזנכשאה
םיזנכשא דגנ תויפסכ תועיבתב ונד םיידרפסה ןידה יתב רשאכ רתויב טלוב רבדה .תויאמצע
,התיה תבייח םתרומת רשא 'ודכו הרובק ,תונובזע ןינעב םילשורי תונקתל םאתהב םידיחי
.םילשוריב ידוהיה בושיה תא תגציימהו הקיתווה הדעה תפוקל סנכהל ,םתעדל

םינותנ אלא ימוקמה טופישל םיפופכ םניאש תורז תונידמ יחרזאכ םיזנכשאה :דועו תאז
.תידרפסה הדעה לש האכרעב עיפוהל אל הלא לש םדודיעב ולכי ,םירזה םילוסנוקה תורמל

.ןיפ יטירבה לוסנוקה לש וירבדמ דומלל לכונ ,םיינברה ןידה יתב יפלכ םילוסנוקה תדמע לע
טפשמה תודסומב ראשה ןיב ןד אוה ,1957 תנשב םילשוריב םייטילופה םיעוריאה תא וכמסב
:םידוהיה לש
םיברסמ םילוסנוקה ךא ,םיינבר ןיד יתב םייקל םידוהיל רשפאמ ינאמתועה ןוטלשה"
תא םמצעב ושיגה םה םא דבלמ ,םייאפוריאה םידוהיה לע ינברה טופישב ריכהל
םניא םילוסנוקה ךא .םיניידתמה לש םתמכסהב ,הלא ןיד יתבל םייחרזאה םהיניינע
."םידוהיה ןידה יתב לש ןידה יקספ תא םיעצבמ

ךדיאמ ךא ,העובק התיה אל םיזנכשאה לע םיידרפסה ןידה יתב לש םתוכמסש םנמא ונאצמ
ח"רת תנש הז היה .תועטב קספ ,םתעדל ,רשאכ יזנכשא ןייד דגנ תופיקתב תאצל וססיה אל
הכאלמב רוסאו אוה ידוהי םאה :הלאשה הררועתנו לבט אל ןיידעו לומינש רג ןינעב ,(1848)
הויצו םיזנכשא להק ןיד תיבמ חילש עיגה הנהו ?ותורג םילשה אל דוע וליאכ בשחנ וא תבשב
בייח תבשש ירכנ יכ (םיניידהמ דיחי תעד יפ לע השעמל הז היה) תבשב הכאלמ תושעל וילע
,הכאלמ תושעל וילע הפכ חילשה ךא .תבשב דבוע וניא םינש המכ הזש ןעטו דגנתה רגה .התימ
לע ומערתהו ח"ת ןיב ריעב רבדה עדונ תרחמלו" :עמדב בתכו ומש בותכל ץלאנ וחרכ לעבו
וילע רוזגל ו"יה םידרפסה להק ימכח לכו ןויצל ןושארה ברה שקיב טעמכו ...ל"נה ןיידה
."הפיזנ

.ידרפס ןיד תיב ינפל םיזנכשא םיניידתמ .3
ינב םע םהל ויהש תועד יקוליחב עירכהל תושקבב תידרפסה הדעה לש ןיד יתבל ונפ םיזנכשא
הלאכ תוינייפוא תוינפ .םבבד ילעב דגנ ותוכמס ליעפי ד"היבש ושקיב ףא םיתעלו ,םתדע
תכ"ו "רצחה תכ" ןיב העודיה תקולחמב ,לשמל ,ךכ .ירוביצ יפוא ילעב םיניינעב אצמנ
'ר ,(1837) ז"צקת תנשב ,םינופ םילשוריב םישורפ-םיזנכשאה זכרמ םוקימ לע "הברוחה
הנוי 'ר ןויצל ןושארה לא ,שדוחמה יזנכשאה בושיה ישארמ יקדרב היעשי 'רו בולקשמ לארשי
תיבל הרות רפס תסנכהו הליפתה תא וענמיש השקבב ,םילשוריבש לודגה ןידה תיבו ןובנ השמ
המלש םהרבא 'ר ולעפ ותמקהב רשא ,דיסחה הדוהי 'ר תברוחבש "ןויצ םחנמ" שדחה תסנכה
יגיהנממו םיזנכשאה םיבשייתמה ינושארמ םה ףא ,ח"פ המלש 'רו ןדייקמ ףרוצ ןמלז
םהילא ידרפסה ד"היב ימכחמ םיינש ןכש םשקובמ וגישה אל םירתועהש הארנ .הליהקה
ץראל ץוח ידוהיל ארוקהו תיבה תכונח תא רשבמה רשנמ לע םג םימותח השקבה התנפוה
.שדחה תסנכה תיבב םפסכמ ךומתל

לא םתופרטצהל ידרפסה ןידה תיב לא יזנכשאה ןידה תיב תיינפ אוה המוד יפוא לעב הרקמ
,םתוכמסמ םיגרוח "הברוח"ה יאבגש היה הארנ רשאכ םג ."תלצבח"ה לע לטוהש רוסיאה
םיקהבומה םינברה תלעמ דובכ" לא יזנכשאה ד"היב תאחמ ,(1855) ו"טרת תנשב ,התנפוה
."םידרפס ק"קד ר"דב

וררועתנ רשאכ םיפסכ יניינעב ןיד יקספב העורז םילשוריב םידרפסה ימכח לש ת"ושה תורפס
.הקולחה ירדסהו יכרד לע ,םידיחי וא םישיא ,תותיכ ןיב ,םיזנכשאה םיללוכה ךותב תוקולחמ
ןינעב רשילא לואש בקעי 'ר לש ןיד קספל ותמכסה ןתונ לי'זינאפ ריאמ לאפר 'ר ישאב םכחה
,הרותה תקוח תאז ,ןכבו" :תיטלחהו תידיגנ הרוצב עבוקו ןילהאוו ללוכב תימינפ תקולחמ
."ברה לובג תא גישהל םדא םוש לכוי אלש רזוג יננה

םיללוכה יניינעב םינויד םיעיפומ ןזח דוד םיח 'רו ןיגאג םייח םהרבא 'ר לש םהירוביחב םג
.םיזנכשא לש םהיתויעב ואבוה וניד תיבו ישאב םכח לכ ינפל טעמכש אצמנ ךכ .םיזנכשאה

תורמל ,ח"יכ לש רפס תיבל דוד ונב תא סינכהש ןילי עשוהי לש וקבאמל היה דחוימ יפוא
המחלמב חתפ ןילי .הקספוה ותקולח תבציקו םרח וילע לטוה .םיזנכשאה ינבר לש םירוסיאה
ןיב ,םימכח ירבד לע רבע אלש חיכוהל ידכ ץראל ץוחל העיסנבו םיבתכמב ,וז הטלחה דגנ
:םידרפסה ןיד תיבמ לביקש רתיה לע ךמתסה ראשה
ונב תא שיא ןתי ילבל רוביצה לע הריזג םילשוריב םיזנכשאה ינבר ורזג ורבעש םינשבו"
ינבר ילודג לא ךלאו רדג יצרופמ תויהל ןאמאו ,רפסה תיבב תורז תונושל דומלל
הרזגנ הזכ רפס תיב לע אל יכ ילא םרבד יהיו ,הרות םהיפמ לואשל ו"יה םידרפסה
."רבדה יל וריתיו

ןינעב ,תוקהבומ תוירוביצ תוכלשה לעב היה אשונה ירה ,דיחי קבאמ היה וקבאמ יכ םא
תיתדעה תרגסמהמ הגירח ןאכ שי .םילשוריב ידוהיה בושיה תא תובר םינש ךשמב ריעסהש
לע ססבתהל תיזנכשאה הדעה יבושחמ דחא לש ןויסנו תוברתהו חורה םוחתב תמצמוצמה
.םיזנכשאה ינבר לש םתעדל דוגנב תידרפס הקיספ

תחוור וז העפות .תונוש תודעמ ויה ןידה ילעב רשאכ םג תוינפב ונד םיידרפסה ןידה יתב
לש רכממו חקמבו תויפסכ תועיבתב ,תונוש תודעמ םה גוזה ינב רשאכ תושיא ינידב רקיעב
ןמז רחאלו םילשוריב הידרפס אשנש יזנכשאב אוה ינייפוא הרקמ .'וכו תורצח ,םיתב ,תוקזח
ומשב םישוביש בקע ,ותורשכ תלאש הררועתה ,טגה ונממ גשוהש רחאל .ץראל ץוחל חרב המ
ידי לע הנוכש יפכ לדייז וא ,םידרפסה ןיב ארקנש יפכ ףסוי אוה םאה ,לעבה לש ןוכנה
םירבד רפסמ רמוא ראשה ןיבו ,טגה תא רשילא לואש בקעי ברה רישכמ ותבושתב .םיזנכשאה
:יזנכשא וב ברועמ רשאכ וילא שגוהש ןידל ידרפסה ד"היב תשיג לע םיפלאמ

םיזנכשאהש ףא ףסוי םשב ארקיל םלצא קזחוהו םידרפסה םה ריעה ינבד אבורד"
ותואמו םיזנכשאהמ רתויו רתוי ויה םידרפסהש טושפ קרפ ותואבו ...לדייז ותוא ןירוק
."...הליחתכל ףסוי םש בותכל יוארה ןמד יאדו ,םידרפסה לצא ףסוי םשב קזחוהד ןמז

:רתיהל ףסונ םעטו
תשרגתמהו םידרפס םה ד"יבהו טג רדסמהו םידרפסה ןיב קזחוה ודבל ףסוי םשד ןויכ"
."ףסוי םש בותכל יוארה ןמ ,תידרפס איה

:הבושתל םיכסה ,ןויצל ןושארה ,ןזח דוד םייח ברה

השאהש ,טגה ירדסמ םידרפסה ונל ןיא לדייז ותוא ןירוק ו"יה םיזנכשאהש המו"
...ול ןירוק ויה יכהו םידרפסה ןיב רד היהש רחא םשה םהמ עדיל םהמע קסע ,תידרפס
."םייח ונא ויפמ אלו ןיארחא ןנא תיל םסקנפב בותכש לאומש קחצי םשלו

רטש ךותמ .תורטשו םיפסכ יניינעב םידרפס ןיד יתבל םיזנכשא לש תוינפ ויה ונייצש יפכ
ןמאנ הירא 'ר ."הברוח"ה רצח ןינעב םיחא ינשל התיהש העיבת לע םידמל ונא 1866 תנשמ
וילע רחא רטש .ידרפסה ןידה תיב ינפל םהמע רשפתה ,םישורפ-םיזנכשא תוללוכ ישארמ
םייוק ,יוגמ רכשש תונח לע ד"וה ללוכב רבח לש ותקזחב ןדה ,םיזנכשא םידע ינש םימותח
.תיברעמה הדעה לש ןידה תיב ינפל

תנשמ האדוה רטשב םיאצומ ונא ,ןידו טפשמ יניינעב תיתדע ןיבה תוחיתפל תטלוב החכוה
םג" :רמאנ וב .םילשוריב ןושארה יזנכשאה ןידה תיב יניידמ יתבש ירוא 'ר לש (1855) ו"טרת
,"י"נ טנאלס לאומש 'רה יסיג םש לעו ימש לע םידרפסה תליהק] 'ק ינברמ הקזח רטש ונל שי
.םינושארה היניידמ דחאו תיזנכשאה הדעה ישארב ןאכ רבודמ ירהש רורבו

רשאכ היה הזכ הרקמ .יזנכשא ןיד תיב ינפל ןוידל ונפ םידרפס םהב םירקמה םה םיטעמ
"שדקה" רבדב יקדרב היעשי 'רו טנאלס לאומש 'רל (1855) ו"טרת תנשב ונפ ןורבח ימכח
.ךכ לע ורערעו םישרויה ואבו תובישיהו םימכח ידימלת רובע לבב ירישעמ דחא וירחא בזעש
,אטשוקמ םתבוטל ןיד קספ ולביק ןורבח ימכחש רחאל .יתכלה חוכיו ררועתה תאז תובקעב
תורטש יקתעהב ןייעל םילשוריב םיזנכשאה ינברמ םג םישקבמ םה ,זנכשא ינברו יקינולסמ
."תמאהו ןידה לע םניד קספ" בותכלו הנתמה

,םייתדע ןיבה םישגפמהו םיעגמה ,תחא תיפרגואיג תרגסמב םייחהש ,אופא ,רמאיי םוכיסל
לש םקתוו םתרקוי ,םנויסנ ךא .ןידהו טפשמה םוחתב םיידדה םיעגמל םיאתמ עקר םג ורצי
יתב לש הז לע ףידע דמעמ םילשורי ידוהיו תונוטלשה יניעב םהל ונקה םיידרפסה ןידה יתב
.תיזנכשאה הדעה לש ןידה
                                    ארץ ישראל