ירבעה טפשמב ןכרצה תנגה
תורעהה אלל ספדנ

רבוקר םוחנ

ד"לשת ד"ע יניס


:רמאמה ןכות
ריחמב האנוה - ןושאר קרפ
תולקשמו תודימ - ינש קרפ
תואמרו תעד תבינג - ישילש קרפ
הלהב תמירגו הריכממ תוענמיה ,םיכרצמ תריגא ,םירעש תעקפה - יעיבר קרפ
"םינכרצ תתיבש"ו םיחוורה תלבגה ,םיריחמה לע חוקיפ - ישימח קרפ
םיינויח םיכרצמ תריכמב ךוויתה תלבגה - ישיש קרפ
השינעו חוקיפ - יעיבש קרפ
םוכיס

אובמ
דחוימב תשרדנ הז םוחתב הקיקח .יתקיחת רדסה תושרודה תויגוסה ןמ איה ןכרצה תנגה
.היגולונכטהו רחסמה תוחתפתה תובקעב תינרדומה הפוקתב

,תונקל ואובב ,ןכרצה .תועודי תונוכתו תומיוסמ תודימ לעב טושפ ךרצמ וניא םויכ ךרצמה
לש ויתונוכת ןהמ ןוכנ לא עדוי ןכרצה ןיא .תובכרומ תואקסעבו םיבכרומ םיכרצמב לקתנ
ןכרצל תועצומ .ול תועצומה תואקסעה לש ןתועמשמ לע דומעל לגוסמ וניא ףאו ,ךרצמה
ןכרצה תא םימיתחמ ןכ ומכו ;הלאב אצויכו ,םימולשתב הינק ,"תוריכש-רכמ" גוסמ תואקסע
.םהש תומכ םהילע םותחל אלא הרירב ול ןיאש ,("תונטק תויתוא"ב) םייטרדנטס םימכסה לע
תרמאה .םיינויח םיכרצמ לש םיריחמ תרמאה ינפמ הנגהל םיתיעל קוקז ןכרצה :דועו תאז
האצותכ םג םרגיהל הלולע םלוא ,שקובמה ךרצמב רוסחמ ללגב בור יפ לע תמרגנ םיריחמה
ןכרצ לע ןגהל םיכרדה ןהמ .(םילטרק) תוריש ינתונו םינרצי לש תויודגאתהמו ןילופונוממ
? הלא ינפמ

אובל תולולע ןכרצה תנגה ןתרטמש תויתקיחת תולועפש ךכל םירע תויהל ונילע ,אסיג ךדיאמ
ברעתי יתמיאו ,הז שפוח לש ופקיה ,אופיא ,והמ .רחסמה שפוח ןורקע םע תושגנתה ידיל
?רחסמה יכרד לע חוקיפה תלטה ינפוא ןהמו ?וליבגיו קקוחמה

עקרה תא ריהביש ,ירוטסיה-ילכלכ רקחמ לע ףא ססבתיש ןידה ןמ ,ונינפלש אשונב הצממ ןויד
תורחתו רחסמ תוכילה ןניינעש תוכלהה לולכמ תא ןוחבל שי ןכ .תוכלהה תעיבקל יתואיצמה
תנגועמ ןכרצה תנגה .תורכזנה תויעבה לכ תא ףיקהל תרמייתמ הניא ונינפלש הריקסה .תנגוה
ןתרטמש תונקתו ,תולקשמהו תודימה לע חוקיפ ,תעד תבינגו האנוה רוסיא ןניינעש תוכלהב
ןהש יפכ ,ןכרצה תנגה לש תוניחב המכב ןודנ ןאכ ,םירעש תעקפהו םיריחמ תרמאה תעינמ
.וז היגוסב תוידוסיה תומגמה תא ריהבהל הרטמב ,םיירבעה תורוקמב תופקתשמ

הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו' :זי-די הכ ארקיו האנוא ןיינעל םירבד המכ ורמאנ ארקמב
ינש רפסמב ,ךתימע תאמ הנקת לבויה רחא םינש רפסמב .ויחא תא שיא ונות לא ,ךתימע דימ
רפסמ יכ ,ותנקמ טיעמת םינשה טעמ יפלו ותנקמ הברת םינשה בור יפל .ךל רכמי תואובת
.'םכיהולא 'ה ינא יכ ,ךיהולאמ תאריו ותימע תא שיא ונות אלו .ךל רכומ אוה תואובת

לקשמב הדמב טפשמב לוע ושעת אל' :זל-הל טי ארקיו .תולקשמו תודימ ןינעל רחא םוקמבו
רשא םכיהולא 'ה ינא ,םכל היהי קדצ ןיהו קדצ תפיא קדצ ינבא קדצ ינזאמ .הרושמבו
ינא ,םתוא םתישעו יטפשמ לכ תאו יתוקוח לכ תא םתרמשו .םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה
ךתיבב ךל היהי אל .הנטקו הלודג ,ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל :זט-גי הכ םירבד רפסבו ."ה
'ה רשא המדאה לע ךימי וכיראי ןעמל ,ךל היהי קדצו המלש ןבא .הנטקו הלודג ,הפיאו הפיא
.'לוע השוע לכ ,הלא השוע לכ ךיהולא 'ה תבעות יכ .ךל ןתונ ךיהולא

יינע תיבשהלו ,ןויבא םיפאושה תאז ועמש' :ז-ד ח סומע .הלא עצב יפדור לע אבנתנ סומע ףא
לידגהלו הפיא ןיטקהל ,רב החתפנו - תבשהו ,רבש הריבשנו שדוחה רובעי יתמ רומאל .ץרא
'ה עבשנ .ריבשנ רב לפמו ,םילענ רובעב ןויבאו םילד ףסכב תונקל .המרמ ינזאמ תועלו לקש
.'םהישעמ לכ חצנל חכשא םא בקעי ןואגב

םכמתסהב ,ונימכח ושיגדה ,'ודכו םירעש תעקפה ,האנוא םהב שיש םישעמ לש םתרמוח תא
,םירעש יעיקפמו הפיא יניטקמו תיבירב יולמו תוריפ ירצוא" :סומעב רומאה ארקמה לע
חכשא םא בקעי ןואגב 'ה עבשנ, :ביתכו . . . 'שדחה רובעי יתמ רומאל, :רמוא בותכה ןהילע
לש ןשנועמ רתוי תודימ לש ןשנוע השק" :רמאנ יול יבר לש ומשבו ." 'םהישעמ לכ חצנל
."תוירע

ןידל םדא ןיסינכמש העשב אבר רמא" :הנומאב ןתמו אשמ לע םדא לש וניד תליחת ףא
,"הנומאב תתנו תאשנ ול םירמוא

ןושאר קרפ
ריחמב האנוה

תינוממה האצותהו רוסיאה .1
איה תחאה תועמשמה .תויועמשמ יתש הכלהב ונתינ (אובמב האר) ארקמבש האנוה רוסיאל
וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו :רמאנש ,ורבח תא תונוהל הנוקל וא רכומל רוסא" :רוסיאה
לש התעפשה איה האנוהה לש הינשה תועמשמהו . "(די הכ ארקיו) 'ונות לא ךתימע דימ הנק
אלש ןיב דיזמב הנוהש ןיבו" :תינוממ תרגסמב ,הנאמה דגנכ הנאתמה לש ותוכז לע האנוהה
."םלשל בייח - הינוה הז רכמב שיש עדי

ןוכיסה ינפב דמוע הנאמה רכומה ירהש ,הנאתמה ןכרצל הנגה תנתינ תינוממ הפורת תעיבקב
לולע רכומהש עבקנ תישישמ רתוי איהש האנוהב ,ןכ לע רתי .הניאש המ תא ריזחהל עבתייש
יכ עבקנ ,תישישמ תוחפ ,ןטק רועישב האנוהב ,אסיג ךדיאמ .הלוכ הקסיעה לוטיב ינפב דומעל
:דבלב הלק האנוה ןהילא התולתנש תואקסע ומייקתנ ךכב .האנוהל תוינוממ תואצות ןיא

הינוה הז ירה ...?דציכ ,הושב (תישיש =] תותש ?בישהל בייח היהיו הינוה אהת המכו"
הינוהה התיה .הנאתמל הלוכ הריזחהלו הינוהה תא םלשל הנאמה בייחו חקמה הנקנו
לוחמל לכה ךרד תותשמ תוחפ לכש ,םולכ ריזחהל בייח וניא ....אוהש לכב הזמ תוחפ
ריזחהל לוכי הנאתמהו ,חקמ לטב ....אוהש לכב תותשה לע הרתי הינוהה התיה .וב
."... לבקו הז הצר םא רוזחל לוכי וניא ותוא הנאמה לבא ;ללכ הנקי אלו ץפחה

התיה םא ,םרב .ךרצמה לש וריחמ יוושב אלא וניא תישיש לש רועישה תעיבק יכ ןייוצי
רכומה בייח ,אוהש-לכב תועטה התיה םא ףא ,העטו - ןינמ וא לקשמ ,הדימ יפל הריכמה
:ךרצמב םומ ןינעל ןידה אוהו .הנוקל תועטה תא ריזחהל

הינוה ןיאש ,םלועל רזוח - אוהש לכב העטו ןיינמב וא לקשמב הדמב וריבחל רכומה"
דחאו האמ ואצמנו רנידב םיזוגא האמ יל רכמ ? דציכ .רזוח ןובשחב לבא םימדב אלא
אצמנו . . . וריבחל רכומה ןכו . . . תועטה תא ריזחמו חקמה הנקנ-העשתו םיעשת וא
."אוה תועט חקמ הזש םינש המכ רחאל וליפא וריזחמ - חקולה וב עדי אלש םומ חקמב

ןמ לדבהב .יחרזאה טפשמה תרגסמב ןמוקמ םרב ,ןה תובר האנוהבש תוינוממה תוכלהה
ירה ,עגפנה ןכרצל הפורת דבעידב הקינעמהו ,רבעה ינפ רקיעב הפוצה ,תינוממה הפורתה
. דיתעב תוגהנתה לש המרונ תעיבקב ףא ןכרצה לע ןגמ רוסיאה

.רוסיאה לש טקפסאב ןודנ ןאכ

רוסיאה ףקיה .2
.האנוהבש תוינוממה תואצותה לש ןתלוחת ףקיהל לכב ההז וניא רוסיאה לש ותלוחת ףקיה
תוחפב האנוא ןיא יכו ,תועקרקב האנוא ןיא יכ עבקנ תוינוממה תואצותה ןיינעלש דועב
. תותשמ תוחפב ףאו תועקרקב ףא לח אוה יכ םירובסה שי רוסיאה ןיינעל ירה ,תותשמ

הנוקהו רכומה .3
הריכמ לע רבדמה ארקמה ןמ םידמל תאז .הנוקה לע ןיבו רכומה לע ןיב אוה האנוה רוסיא
.(אובמב האר) הינק לעו

תוריכשו רכמ .4
ןושל הזו .איה המוי תב הריכמ תוריכשהש ,תוריכשב םג אלא רכמב קר וניא האנוה רוסיא
אמוי תב הריכמ תוריכשהש ,הינוא םהל שי המהבה תא וא םילכה תא רכושה" :ם"במרה
."איה

האנוה לע האנתה .5
בר ןיב תקולחמ תאבומ דומלתב ?וילע תונתהל ןתינש ,יביטיזופסיד אוה האנוהה ןיד םאה
לאומשו .האנוא וילע ול שי :רמוא בר .האנוא ילע ךל ןיאש תנמ לע וריבחל רמואה" : לאומשו
ךרד לע ושרפתנ בר לש וירבד םנמא .בר לש ותעדכ קספנ הכלהל ."האנוא וילע ול ןיא :רמא
םירבד המב .האנוא וילע ול שי - האנוא ילע ךל ןיאש תנמ לע וריבחל רמואה" :םוצמצה
לע ול רמא םא רמול ךירצ ןיאו ,לוחמיש ידכ וב שי היינוה המכ עדוי ןיאש , םתסב ?םירומא
?דציכ .םייק ןוממבש יאנת לכש ,היינוה ול ןיא - שרפמב לבא .וב שי ירהש היינוה וב ןיאש תנמ
ןיאש תנמ לע ,הנמ אלא הוש וניאש ינא עדוי םיתאמב ןתונ ינאש הז ץפח חקולל רמאש רכומ
ךממ חקול ינאש הז ץפח רכומל רמאש חקול ןכו .היינוה וילע ול ןיא - ךל רכומ ינא היינוה ךל
וילע ול ןיא - ךממ חקול ינא היינוה ילע ךל ןיאש תנמ לע ,םייתאמ הושש ינא עדוי הנמב
."היינוה

ינש קרפ
םירסח תולקשמו תודימ

ורוקמו רוסיאה .1
.םירסח תולקשמו תודימב שמתשהל רוסיאה רבדב ארקמב תורוקמה תא אובמב וניאר רבכ
:ארקמב תוכלהה לש ןרוקמ ןויצ ךות ,תולקשמו תודימ ןיינעב רבדמ ,הבינג תוכלהב ,ם"במרה
דדומה וא ,הנידמ התוא ינב וילע ומיכסהש לקשמה ןמ תורסח תולקשממ ורבחל לקושה"
לוע ושעת אל' רמאנש ,השעת אלב רבוע הז ירה - הילע ומיכסהש הדימהמ הרסח הדימב
ורבח תא העטה םא :עקרקה תדמב ןכו" . "(הל טי ארקיו) 'הרושמבו לקשמב הדימב טפשמב
. "(הל טי ארקיו) 'הדמב טפשמב לוע ושעת אל' :רמאנש ,השעת אלב רבוע - עקרקה תחישמב

םירסח תולקשמו תודימ תייהשה .2
ימ לכ" :הב שמתשמ וניא םא ףא ,ותיבב הרסח הדימ תוהשהל םדאל רוסא ,ןכ לע רתי
היהי אל' :רמאנש ,השעת אלב רבוע - רסח לקשמ וא הרסחה הדימ ותונחב וא ותיבב ההשמש
."(גי הכ םירבד) ' 'וגו ךסיכב ךל

תולקשמו תודימל ןקת תעיבק .3
,התרבחל תחא הדימ ןיב רכינ לדבה אהיש ןפואב אלא תולקשמו תודימב ןקת עובקל ןיא ףא
ל"זח ורמא" :ןחלושה ךורע ןושל הזו .םהיניבש םילדבהה לע לקנב דומעל היהי רשפאש
ורעישו ,ןפילחהל ןהב ועטי אלש ןיע תועיבטב םתוא וריכיש ןפואב תודימה תושעל ןיכירצש
."הזב הז ופילחי אלו םהיניב בר שרפה שיש ,האס יצחו האסמ תודימ ןישוע דציכ ל"זח

רוסיאה תרמוח .4
ןיבל וניב הזש ,תוירע לש ןשנועמ רתוי תודימ לש ןשנוע השק" :תודימ לש ןשנוע ןיינעלו
תליחת איהש םירצמ תאיציב רפוככ תודימ תוצמב רפוכה לכו .ורבח ןיבל וניב הזו םוקמה
."יווצה לכל המרג איהש םירצמ תאיציב הדומ הז ירה . תודימ תוצמ וילע לבקמה לכו ;יווצה


ישילש קרפ
תואמרו תעד תבינג

ורדגו רוסיאה .1
:ונינש אתפסותב .רכממו חקמב תואמרו תעד תבינג הבר הרמוחב האור תירבעה הכלהה
."תוירבה תעד בנוג - םלוכבש ןושארה .םה םיבנג העבש"

היה ;. . . םתעד תא בונגל וא רכממו חקמב םדא ינב תא תומרל רוסא" :ם"במרה ןושל הזו
."רוסא םירבדב תוירבה תעד בונגל וליפאו .חקולל ועידוי - םומ ורכממב שיש עדוי

.ןוממ תאנוא חקמב ןיאשכ ףא אוה תואמרו תעד תבינג רוסיא

תעד תבינג יכרד .2
תעד בונגלו תומרל ןיאש ללכה דוסי לע רכממו חקמ יכרדב ועבקנ םירוסיא המכו המכ
:תוירבה

ךרצמ יופי .א
ןיא" :תמאב אוהש יפכמ בוט ךרצמהש בושחיש ,חקולה תא העטמה ןפואב ךרצמ תופייל ןיא
םישדחה ןיסכרפמ לבא .םישדח ואריש ידכ םינשיה םילכה תא אלו המהבה תא . . . ןיסכרפמ
."ויכרצ לכ הפייו ץהגיו ףושיש ןוגכ

תא חינהלו הלעמלמ רורבל ןיא ,םרב ;התופיל ידכ האובתה ךותמ תלוספה תא רורבל רתומ
.הטמלמ תלוספה

םיגוס בוריע .ב
רתומ-רכינ רבדהש םוקמב םנמא .בוט גוס רותב לכה רוכמלו ער גוסב בוט גוס ברעל ןיא
.(רחא ןיי ןימב ברועמ ןייהש] רכינ ומעט היה םאו" :תעד תבינג םושמ ךכב ןיאש םושמ ,ברעל
."ותוא ברעל רתומ ךכיפלו ,חקולה שיגרמ ומעט רכינה רבד לכש ,םוקמ לכב ברעל רתומ
בזוכ רואית .ג
פ"עא ,הטוחש ללכב ירכנל הלבנ רשב ןירכומ ןיאו" :ול ןיאש הנוכת ךרצמל סחייל רוסא
. "הטוחשכ ולצא הלבנהש

בזוכ רואית י"ע תואירבל הנכס תמלעה .ד
אל" :בזוכ רואית ידי לע וז הנוכת תמלעה ךות ,תואירבל הנכס וב שיש ךרצמ רוכמל ןיא
ינפמ דחא :םירבד ינש ינפמ הטוחש היח לש ללכב התמ (המהב) לש לדנס ורבחל םדא רוכמי
הרוע ןיא הילאמ התמש המהב רוע לש לדנס" :י"שר שרפמו ."הנכסה ינפמ דחאו ,והעטמש
סראהו התמ שחנ תכישנ תמחמ אמש" :י"שר שרפמ הנכסה תאו ."הטוחש המהב לשכ קזח
."רועב עלבנ

רוקמ ןויצב יוניש .ה
התוא רכומש המצע הרוחסה ףוגב האנוא" :תעד תבינגב ללכיהל ,יושע רוקמה ןויצב יוניש ףא
. "רחא םוקממ הרוחס איה תמאבו ינולפ םוקממ הבוט הרוחס תקזחב


יעיבר קרפ
הריכממ תוענמיה ,םיכרצמ תריגא :םירעש תעקפה
הלהב תמירגו

םיינויח םיכרצמ תריגא .1
רוסיאה .א
ןיא" :הלא םיכרצמ לש םתריגא הרסאנ םיינויח םיכרצמ לש םריחמ תרמאה עונמל המגמב
- ןילפלפו ןומכ ןילבת לבא ;תותלסו ןינמש תוניי ןוגכ ,שפנ ייח ןהב שיש םירבד תוריפ ןירצוא
."רתומ

.(אובמב האר) תוריפ ירצואב םה ףא ושרפתנ ,ז-ד ח סומעב םיקוספה

תימצע תרצות תריגא .ב
קסופ ךכו ."רתומ - ולשמ סינכמב לבא ,קושה ןמ חקולב" אלא הריגאה הרסאנ אל םנמא
ובורש םוקמ לכב ןכו ,לארשי ץראב שפנ ייח םהב שיש תוריפ ןירצוא ןיא" :הכלהל ם"במרה
לבא ;קושה ןמ חקולב ?םירומא םירבד המב .לארשיל רעצ הז רבדמ עיגמ ירהש לארשי
;שפנ ייח םהב שיש תוריפב ?םירומא םירבד המב ....;רצוא ובק תושעל רתומ ולשמ סינכמה
םוקממ םתוא איצוהלו לארשי ץראב םתוא רוצאל רתומ - ןילפלפו ןומכ ןוגכ ןילבתה לבא
. "ןירקעה ראשכ םוקמל

תימצע הכירצל הריגא .ג
."ויתודשמ ול ןיא םא תונקל םדא לוכי ותיב תסנרפל"

תרוצב תנש .ד
אבב תכסמב אבומ ךכו .ותיב יכרצל אלא הרתוה אלו ,ולשמ ףא הריגא הרסאנ תרוצב תנשב
."םירעשב הראמ סינכמש ינפמ רוצאי אל ןיבורח בק וליפא תרוצב ינשב" :ארתב

רתוי ללכ רוצאל ןיא תרוצב תנשבו ,ולשב לדגה רוצאל יאשר םדא לכ לבא" :רוטה ןושל הזו
."ותיב תסנרפ ידכמ

לוזה רעשב הריכמ ךרוצל הריגא .ה
,(הלעמל האר) תוריפ תריצאבש הריבעה תרמוחב אתיירבה ירבד רחאל ,ארתב אבב תכסמב
גהנש ,לאומש ארומאה לע רפוסמ ןכמ רחאל ."תוריפ רצוא יתבש :ןוגכ ,ןנחוי 'ר רמא" :אבומ
היה לאומש לש ויבא יכ תרמוא ארמגה ,םרב לוזה רעשכ רקויה תעשב רוכמל תנמ לע רוגאל
רעשש םושמ ,ןבה לש וכרדמ באה לש וכרד הבוט יכו ,לוזה רעשכ לוזה תעשב לכה רכומ
.לוז תויהל רזוח ישוקב קר ,הריגאה תובקעב ,רקייתה םא וליאו ,לוז ראשנ לזוהש

תעשב רצאמ היה אל קושה ןמ והימו" ,ויתודש תוריפ תא רגוא היה לאומשש שרפמ ם"בשרה
שממ רוסיא והימו ,יניעב הארנ ןכ ;ודספהב ורכש אציו תצק רעשה ריקומ םוקמ לכמד ןרוגה
."אכיל

.ןמז רחאל רקויב םרכמל תנמ לע תוריפ רצוא םא אלא רוסיא ןיא יכ רובס ם"בשרה םנמאו
לבא ,רקויב םיינעל רוכמל ידכ" :ם"בשרה רמוא ,תוריפ רצוא יתבש ןוגכ ,ןנחוי 'ר ירבד לע
רקוי םרוגש פ"עא ןמקלדכ רקויה תעשב םיינעל לוזב ןרכומו לוזה תעשב יריפ רצאד ןוגכ
."רתומ - רעשה

,רעשה תא םהב חיורהל ידכ ותנווכ םא םוקמ לכמו" :יריאמה םחנמ יבר וז היגוס םכסמ ךכו
ונממ ואריש ידכ לוזה רעשב אוה םרכומ אהי ורקייתיש העשבש הנוכל םרצוא אוהש ל"ר
ארקנה אוהו וחקמ [ל] ףכת םתריכמב ליחתהל הזמו הזמ בוט םוקמ לכמו .רתומ - ודומליו
ןויכו םירכומה בורל לוזב אצוי ותויהל לחוה רעשה ףא רוכמל ןיליחתמש לכש ,'אפרח אערת'
ונממ תושעל יאשר ולשמ ףסואש המ לבא ,קושה ןמ חקולב אלא ןניא ולא םירבד .חוור חוורד
."רעש תעקפה ןאכ ןיאש הצריש המכ דע רצוא

הכלהל אבוה אל ,רקויב רוכמל תנמ לע רצואב אלא לח רוסיאה ןיא ויפל ,גייסה םנמא
םירומא סומעב תוארקמה םנמאש ךכב תאז ריבסמ ןו'זולוומ ב"יצנה .ךורע ןחלושבו ם"במרב
םרוגד ןויכ ללכ תוריפ רוצאל רוסא םלוא ,"וילע דעימש שנועה לדוג יפל רומח רתויה רוסיא"ב
."םיינעל קזיה

הריכממ תוענמיה .2
אל ןכו ,םירעש תעקפה דחפ ינפמ ולצא שיש המ רוכמלמ רחאתהלו ומצע עונמל רגתל רוסא"
. "םיקוושה ןמ ומצע רחאי

תיבדל ןוהל רסאד" :ןואג יאחא ברד תותליאשמ עמתשמ ,הריכממ תוענמיה רוסיאל גייס
...לאומש רמאד ,הינובזל היל יעבתמ - אקנד אחוור תחכשמ יכ אלא . . . יריפ רצעימל לארשי
אלא . . . תוריפ רוצעל לארשי תיבל םהל רוסאש" :םוגרת) "תותשמ רתוי רכתשי לא רכתשמה
.("תותשמ רתוי רכתשי לא רכתשמה לאומש רמאש ,רוכמל ךירצ אוה - תישיש חויר אצומשכ
.רתומה חוירה רועישב הריכמב חיורהל רשפאש העשב קר הלח הריכמה תבוח ,רמולכ

הלהב תמירג .3
."םלועב תטעומ האובת :ורמאב םדא ינב דיחפמ אהי אלו"


ישימח קרפ
"םינכרצ תתיבש"ו םיחוורה תלבגה ,םיריחמה לע חוקיפ


םיריחמה לע חוקיפ .1
הכלההש דועב .םיריחמה לע חוקיפ ליטהל שי םא הלאשב תונוש תועד םיאצומ ונא דומלתב
"םירעשל ןימדרגא םידימעמ ןיאו ,תודמל (םינוממ =) ןימדרגא םידימעמש" תעבוק אתיירבב
ינפמ םירעשל ןיב תודמל ןיב ןימדרגא םידימעמ"ש הרובסה העד םיעמוש ונא רתוי רחואמ ירה
."ןיאמרה

רפוסמ ילבבה דומלתב .םימכחל הלוגה שאר ןיב תועד יקוליחל אשונ השמיש ףא וז הלאש
(לבבב הלוגה שאר ,אישנה =) האישנ יבד" :םירעשה לע םינוממ הנממ היה הלוגה שארש
,בר ארומאה לע רפוסמ ימלשוריה דומלתבו ."םירעשל ןיב תודמל ןיב ןימדרגא ומיקוא
ותוא אלכ ךכ לעו ,םירעש לע אלו תולקשמ לע הקלמ היהו ,סומרגנאל אתולג שיר והנימש
.הלוגה שאר

רחסמב ברעתהל ךרוצ ןאכ ןיאש ,ם"בשרה ריבסמ ,םירעשל ןימדרגא םינממ ןיאש העדה תא
הז םאד ,ךירצ וניאד אוה ארבס ,רקויב ורכמי אלש םירעשל ןימדרגא ןידימעמ ןיאו" :ישפחה
לע לוזב הז רוכמיו ולצא ןיחקולה וכליו לוזב ןתי תועמל ךירצה ותוא ,רקויב רוכמל הצור
."וחרכ

ריבסמ ,"ןיאמרה ינפמ" ,םירעשל ןימדרגא יונימב ךרוצה תא המיעטמה העדה תא וליאו
."רקויב ןירכומ כ"חאו לוזב רכומה ותוא רוכמיש דע ןיניתממש - ןיאמרה ינפמ" :ם"בשרה
תופי ןיטח ןתנש וא הדימב ופיסוהש םירמואו רקויב םירכומה ןיאמרה ינפמ" :רחא רבסהו
."תואמר ינימ לכ וא ,הטמל תוערו הלעמל

ץראב תוריפ רצואש וא םירעש עיקפמה לכ" יכו ,םיריחמה לע חוקיפ םייקל שיש קספנ הכלהל
."תיבירב הולמכ הז ירה - לארשי ובורש םוקמב וא

םיריחמה תלזוה לע חוקיפ .2
תריכמ רבדב ,האבה תקולחמה תאבומ תעד תבינגו האנוא יניד ןיב ,אעיצמ אבב הנשמב
אוהש ינפמ תוקוניתל ןיזוגאו תוילק ינונחה קלחי אל :רמוא הדוהי יבר" :רעשה ןמ תוחפב
."בוטל רוכז :םירמוא םימכחו ;רעשה תא תוחפי אלו .ןיריתמ םימכחו ;ולצא אובל ןליגרמ

ןיינעל ןה ,תוקוניתל "םיזוגאו תוילק" תקולח ןיינעל ןה ,םימכח לש םתעדכ קספנ הכלהל
אובל ןליגרהל ידכ תוחפשלו תוקוניתל םיזוגאו תוילק קלחל ינונחל רתומו" :רעשה ןמ התחפה
ןיאו וילע בכעל ןילוכי קושה ינב ןיאו ,ונממ ןיפיקמב תוברהל ידכ קושבש רעשמ תחופו .ולצא
."תעדה תבינג הזב

םצמצמ ןחלושה ךורע לעב .םינפוא המכב המצמוצ רעשה ןמ תיחפהל רתומש הכלהה םנמא
יל הארנ םנמא" :תורחתה תויורשפאב תעגופ הניא ריחמב הדרוההש םוקמל קר הכלהה תא
ורכמי הז ךותמו לוזב ורכמי םירחאה םג לוזב רוכמיש הז ידי לעש ינפמ האובתב קר והזד
ךכ ךותמו ,אוה רומג רוסיא - הרוחס תריכמב לזלזל לבא ,(םש ,י"שר) לוזב תורצואה ילעב
דחא יתאצמ ןכו ;(א אצ ארתב אבבמ היארו) םירחא תועמ ןידבאמו רחסמה ךרד לקלוקמ
וניאו רוסאש ארמגמ תצק עמשמ רתוי הדפיש המרעה הזיא תושעל םגו .ןכ בתכש םילודגהמ
."ןכ תושעל לוכי רחאה םגש רבד קר תושעל רתומ

("םילטרק") םיתוריש ינתונו םינרצי ידוגיא י"ע םומינימ יריחמ תעיבק .3
הנודינ ,םיתוריש ינתונו םינרצי ידוגיא ידי לע תישענה ,םומינימ יריחמ תעיבק לש התויקוח
.ירבעה טפשמב איה ףא

.םינוש םיפוג ידי לע תונקת תנקתהל תוכמסה ירדגב טרופמ ןוידל סנכיהל םוקמה ןאכ אל
תויודגאתה ידי לע םומינימ יריחמ תעיבק ןכתית יכ :ןהו ,תודוקנ יתש לע רקיעב ןאכ עיבצנ
.תירוביצ תוכמס םעטמ רושיאל הקוקז וזכ העיבק יכו ,תוריש ינתונו םיקפס ,םינרצי לש

תונקלו תסנכה תיב םהל תונבל הז תא הז ריעה ינב ןיפוכ" :םינוש ונא אעיצמ אבב אתפסותב
רכש לעו תודימה לעו םירעשה לע תונתהל ריעה ינב ןה ןיאשרו .םיאיבנו הרות רפס םהל
ינב םיאשרש דבלב וז אלש אתפסותה תדמלמ ןאכ ."ןתציק [תופכל =] תושעל ןיאשר .םילעופה
.יאנתה םויק לע ףוכל ףא אלא ,תונתהל ריעה

הל ךומסבו ,תאז אתפסות האבוה ארתב אבב תכסמב םלוא ."ריעה ינב"ב תרבדמ וז אתפסות
דובעיש ימ לכש םהיניב יאנת ושעש םיחבטב השעמ :תונמוא ינב ןיב םכסה וניינעש השעמ
רוע תא וערק :וריבח לש םויב דבעו םהמ דחא ךלה .ותמהב רוע תא וערקי וריבח לש םויב
םיאשרש אתפסותב ונינש ירהו :אבר תא ולאש .םלשל אבר םתוא בייח ,אבר ינפל ואב .ותמהב
םירבד המב - בישה אלש אבר השע הפי :אפפ בר רמא .אבר בישה אל .יאנתה םויק לע ףוכל
אלל םכסהל ףקות ןיא ,בושח םדא שיש םוקמב לבא ,בושח םדא ןיאש םוקמב ?םירומא
.בושח םדא ותוא לש ורושיא

ינפמ תוחוקלה לע ןגהל ךרוצב תורוקמ המכב םעטומ "בושח םדא" לש רושיאב ךרוצה
.תורקייתה

עמתשמ וירבדמ .יריאמה םחנמ יבר לצא םיאצומ ונא ,ןכרצל הנגה ןתמב ,תכל תקיחרמ העד
שיש םושמ ,בושח םדא לש ורושיאב וליפא ,םירעשה לע תונתהל תונמוא ינבל תוכמס ןיאש
רעש תציק תושעל ןיאשר תחא תונמוא ינב ןיאש יל הארי םוקמ לכמו" :ריעה ינבל דספה ךכב
."ןידכ אלש ךכב ריעה ינב ןידיספמ ירהש ,ריעה ינב תושר אלב םתונמוא ינינעב

םדא" םירידגמה שי .רבדב שי תונוש תוטיש ?םכסהה תא רשאל ךמסומה "בושח םדא" והימ
םדא" אוה "ריעבש םכח דימלת" ףא יכ םירובסה םנשיו ."רוביצה לע הנוממ"כ "בושח
לע הנוממ םגו םכח דימלת היהיש :דחי םג תונוכתה יתש תא תשרודה הטיש הנשיו ."בושח
.רוביצה

ישנא ןיאשר" :תואבה תוכלהב ם"במרב אבומ ,תונמוא ינב לש םכסהל רושיאב ךרוצה
לע רובעיש ימ לכו ,הזב אצויכו ורבח השעש םויב דחא השעי אלש ,םהיניב קוספל תויונמוא
השעמ ןקתל בושח םכח הב ןיאש הנידמב ?םירומא םירבד המב .ךכו ךכ ותוא ושנעי יאנתה
ליעומ םהלש יאנתה ןיא - בושח םכח םדא הב שי םא לבא ;היבשוי יכרד חילצהלו הנידמה
ושעו םהמע הנתה ןכ םא אלא ,יאנתה לביק אלש ימ לע דיספהלו שונעל ןילוכי ןיאו ,םולכ
."םלשמ - םכחה תעדמ וניאש יאנתה יפל דיספהש ימ לכו .םכחה תעדמ

םיחוורה תלבגה .4
רתוי רכתשי לא רכתשמה . . . לאומש רמא" :לאומש עבק םיחוורה תלבגה ןיינעב הכלהה תא
םימכח תנקת" יכ ,ם"בשרה ריבסמו .תישישמ רתוי הריכמב חיורהל ןיא ,רמולכ . "תותשמ
."רתוי רכתשי אלש וז איה

ול ןיא .רכתשמ ינא ךכו ךכ :רמאו הנומאב ןתונו אשונהש ,ונראב רבכ" :ם"במרה קסופ ךכו
קוספל ןיבייח ןיד תיב לבא .רתומ - רכומ ינא רשעבו עלסב יתחקל הז :רמא וליפאו ,הינוה
תותש אלא ,הצריש המ לכ רכתשמ דחאו דחא לכ היהי אלו ;ךכל ןירטוש דימעהלו םירעשה
."תותש לע רתי רכומה רכתשי אלו םרכשב םהל וקספי דבלב

םהב שיש םירבדב ?םירומא םירבד המב" :דבלב םיינויח םיכרצמל הלבגוה וז הכלה םנמא
ןיא .םהב אצויכו הנובלהו טשוקה ןוגכ ,ןירקיעה לבא ;תותלסו םינמש תוניי ןוגכ ,שפנ ייח
."הצריש המ לכ רכתשי אלא ,רעש םהל ןיקסופ

:םיחוורה תלבגה לש התלוחתל םיפסונ םיגייס ועבקנ ךורע ןחלושב

ותרוחס רכומה ינוונח לבא ,חרוט אלב דחיב ותרוחס רכומב ?םירומא םירבד המב"
הז לכו שוריפ" ."תותש חיורי םהילע רתומו ויתואיצי לכו וחרט ול ןימש - טעמ טעמ
אל וליאמ (רתוי =) יפט אוהו ןרקה לע ףסונ חיורהל ול רתומ לכהמ תותשו ,ןרקל בשחנ
."ןרקהמ תותש אלא חיורה

."רקויה יפכ רוכמי - רעשה רקוה םא לבא ,רעשה רקוה אלשב ?םירומא םירבד המב"

רעשב רוכמל םירכומה לכ תא הפוכה ןיד תיב שיש םוקמב אלא םירומא םירבדה ןיא
.לוזב רוכמל בייח וניא הז ףא ,לוכיש המכב רכומ דחא לכ םא לבא ,הז

"םינכרצ תתיבש" .5
ךרצמ תונקלמ םינכרצ וענמיי היפל הנקתב םיאצומ ונא תורספסב המחלמל תפסונ ךרד
תא ףוכל תורשפא התיה אלש םוקמב האב וז ךרדש ןבומכ .וריחמ תלזוהל דע םייוסמ
וטקנ םימכחש םימידקת םיאצומ ונא דומלתבו הנשמב .בוצק רעש יפל ורכמיש םיקפסה
ועבקי ,םיריחמה תא וליזוי אל םאש םירכומה תא וריהזהש ךכב ,םיריחמ תרמאה דגנ םידעצ
.שוקיבה ןטקי היתובקעבש הכלה

ויהש ,םינוי ירספסב לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ותמחלמ לע רפוסמ ,תותירכ תכסמ הנשמב
:לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא .בהז רנידב םילשוריב ןיניק ודמעש השעמ" :ןברקל תושורד
תרטופה הכלה עבקו ןיד תיבל סנכנ ףוסב ."ןירנידב היהיש דע הלילה ןילא אל !הזה ןועמה
אוהה םויב ןיניק ודמעו" :הנשמה תמייסמו .םימיוסמ םינפואב ןברקה תא איבהלמ
."םייתעברב

תא ריתי ,ןיוושב תורדק ורכמי אל םאש תורדק ירכומ ריהזהש לאומש לע דומלתב רפוסמ ןכ
אל םאש ,תוכוסה גחל םיסדה ירכומ לאומש ריהזה ןכו ,חספה רחאל תונשי תורדקב שומישה
םימוטק םיסדה ףאש ןופרט יבר תעדכ הכלהל הרוי ,םיוושב םימוטק יתלב םיסדה ורכמי
.םירשכ

יבר לש ותבושתל סיסב שמיש ,םירספסב המחלמב לאילמג ןב ןועמש ןבר לש רכזנה ודעצ
למכורק מ"מ יבר ינפב אבוהש השעמה .ז"יה האמב גרובשלקינ לש הבר ,למכורק לדנמ םחנמ
םינוק םידוהיהש וארש יפל ,רעשה תא םירקיימ םיגדה ירכומ םייוגה ויה תחא םעפ :היה ךכ
הנקי אל םדא םושש הנקת להקה ושעו ,רקויה ליבשב תונקלמ םיענמנ םניאו תבשה דובכל
.םישדח ינש ךשמב םיגד

העיגפ םושמ םיגד תיינקמ תוענמיהב ןיא םולכ :התיה למכורק מ"מ יבר הילע לאשנש הלאשה
וליפאש ,הלעמל האבוהש תותירכ תכסמב הנשמה לע ךמתסהב ,בישה ךכ לעו ?תבשה דובכב
רקיתמ םיגד תבש דובכל םינוקש הז ידי לע םא ךכל" :רקויה ללגב ולקה הרותה ןמש הוצמב
. "ולזויש ידכ תותבש המכל ללכ םיגד ונקי אלש ןוקית תושעל ימד ריפש ,רעשה

הנודינ ,םיריחמ תאלעה עונמל התרטמש ,תונקל םינוקה לע תרסואה הנקת לש הפקת
חתפב אבומ השעמה רופיס .ז"יה האמב ,ריהאק לש הבר ,יולה יכדרמ יבר לש ותבושתב
תונקל אב םהמ דחא לכש ,םירצמ הפבש ש"ירוטפו םירחוס םישנא תאמ יתלאשנ" :וירבד
,הטמ הלעמ עודיו בוצק רעשב רבעשל תועיריה ךרע היהו ,ה"ייקנרפל םחלשל ןתשפ תועירי
לכו ,םיווש עיברמ רתויל םכרע ולעה הברה םינוק םהל שיש םתוארב תועיריה ילעב םייוגהו
."חקמה לקלקתיו תונקל ידכ םימדב הלעיש רשפא דחא

םירחוסה תוארכו" :הנקת ללכל םינוקה - םירחוסה ואב תאז תוחתפתה לע רבגתהל ידכ
,םכרע לע ופיסוי לבל ןוקית תושעל רומג יאנתב םהיניב ונתהו וידחי ודעונ הז לכ ש"ירוטאפהו
י"ע רפסב בתכיו לכה הנקי ודבל אוהש דחוימ שיא ודימעהו םינוקה וברתי אלש ןפואב ושעו
הזב וצרתנ םלוכו ,ויתועמ יפל דחא לכ םלוכ ןיב חקמה קלחתי ךכ רחאו םהמ םינש וא דחא
אלו ןתמהו אשמה ןקותי ןכ ידי לעו ,הילע רבועה לכל סנקו ףקות לכב הז לע המכסה ובתכו
ש"ירוטאפהו םירחוסה לכ"ש ,אקע אד ךא ."םולשב אובי ומוקמ לע שיאו חקמה לקלקתי
יבר לאשנ התעו ."םהמע םיכסהל הצר אלו תררוס ףתכ ןתנש דחא יתלוז ,הזב וצרתנ ריעבש
."אל וא ,תאזה המכסהב םהמע סנכיש דיחיה הזל ןידה ןמ ופוכל םילוכי םא" יולה יכדרמ

תונמוא ינב תונקתו "ריעה ינב" תונקת לש ןפקת תלאשב הבחרהב ותבושתב ןד יולה מ"ר
םילוכיו ,ףקות תלעב הניה םירחוסה לש םתנקת יכ איה ונויד תנקסמו ,(הלעמל האר)
.םתנקתל תייצל דיחיה תא ףוכל םירחוסה

תרותמ ,תינשו .הנקת לש הפקת חכמ ,תישאר .ותנקסמל יולה יכדרמ יבר עיגמ םיכרד יתשב
,תונמואה ינב לכ חקמ לקלקמש ,וילע םיאב וריבח לש ונוממ קיזמ תרותמ אכהד" :קיזמ
הזו הנהנ הז'ב וליפאו .רעשה רקיימש [דספה ול שי אוה ףאו =] אדיספ היל תיא ימנ והיאו
.םיטושב ופוכל שיש ,ומצעל רסחמו םירחא רסחמשכ ןכש לכ ,םודס תדמ לע ןיפוכ - 'רסח וניא
עשר הז ירהד ,בקונ ינא ימוקמב רמואו ומוקמב הניפסב בקנ בקנמש ימל ?המוד הז המל אה
. "הניפסה ינב לכו ומצע דבאמש

ישיש קרפ
םיינויח םיכרצמ תריכמב ךוויתה תלבגה

ןמ רישי ןפואב רכמנ וניא ךרצמהש הדבועה איה םיכרצמ לש םתורקייתהל תוביסה תחא
לש ךרדב ירבעה טפשמה טקנ ,ןכש ןויכ .םיכוותמו םינכוס ךרד רבוע אלא ,ןכרצל ןרציה
.םיינויח םיכרצמ לש םתריכמב ךוויתה תלבגה

שי אלא ,ךרצמה תריכמב ללכ ךוותל ןיא ויפל - דחאה :םה ךוויתב הלבגה לש םיגוס ינש
.םיכוותמה רפסמ תא םצמצל שי ויפל - ינשהו .ןכרצל תורישי ורכומל

ןוגכ ,שפנ ייח ןהב שיש םירבדב לארשי ץראב ןירכתשמ ןיא" :ארתב אבב תכסמב אבומ ךכו
רכתשמ היהש [ישילשה רודב אנת] הירזע ןב רזעלא 'ר לע וילע ורמא .תותלסו םינמש תוניי
טעמיש ,ןייה רקייתיש בטומש הדוהי יברכ רובס - ןייב] הדוהי יברכ הל רבס ןייב .ןמשו ןייב
ןב רזעלא 'ר לש ומוקמב =] אחשימ חיכש הירזע ןב רזעלא 'רד הירתאב - ןמשב ;[הלפיתה תא
."[ןמשה יוצמ הירזע

דחאה .לאומשו בר וקלחנ ,"םיימעפ" הלמה שוריפבו ."םיציבב םיימעפ ןירכתשמ ןיא" :ןלהלו
ךרצמב םיימעפ ךוותל ןיאש ,רובס ינשהו .םירניד ינשב רוכמי אל - רנידב חקלש המש ,רובס
.רחא רגתל אלו ןכרצל ךרצמה תא רוכמי - ןושארה רגתה אלא ,הז

רגתה אלא םיציבב םיימעפ ןירכתשמ ןיאו" :ם"במרב תואבומ ךוויתב תולבגה רבדב תוכלהה
לארשי ץראב הרוחס תושעל רוסא .דבלב ןרקב ןרכומ ונממ חקולהו רכשב ןרכומ אוה ןושארה
ונרכמיש ידכ ,רכומו ונרגמ איבמ הזו ,רכומו ונרגמ איבמ הז אלא ,שפנ ייח םהב שיש םירבדב
."ןמשב רכתשהל רתומ הבורמ ןמשהש םוקמבו .לוזב

:םיגייס המכ תורכתשהה רוסיאל

ןכלו .רוסיאה םש לח אלו יוצמ ןמשה היה הירזע ןב רזעלא 'ר לש ומוקמב ,וניארש יפכ .1
אלש יפ לע ףאו" ."ןמשב רכתשהל רתומ - הבורמ ןמשהש םוקמב"ש ם"במרה קספ
."ןלוכל ןידה אוה ,ןמשב אלא ןכ רכזוה

.הלפיתה תא טעמיש ידכ - ןייב ריתהל שי .2

רבדה תריכמב אלא רוסיאה ןיא ויפל ,ףסונ גייס השוע ,וז הכלהל ושוריפב ,ם"בשרה .3
=] ירש אחרט אכיאד ןויכד ,רתומ - תפ תושעלו ןיטח תונקל" ןכלו ,ןיעב אוהש תומכ
,רוסא - תיבה לעבמ התוא הנוקש ומכ ןיעב רבדה רוכמל לבא ;[רתומ - החרט שיש ןויכש
ורכמל לוכי כ"ג ומצע תיבה לעב ירהש = ] חרוט אלב היל ןיבזמ יצמ ימנ תיבה לעב אהד
."[חרוט אלב

 

יעיבש קרפ
השינעו חוקיפ

:דועו תאז .םירעשה לעו תודימה לע חקפל הבוח תלטומש ,ישימחה קרפב ,הלעמל וניאר רבכ
שנועל ןהו ,יפסכ סנקל ןה ,שנועל יופצ אהי הלא םיאשונב תובייחמה תוארוהה לע רבועה
.הזמ רומח

ךלפו ךלפ לכבו הנידמו הנידמ לכב םירטוש דימעהל ןיד תיב םיבייח" :ם"במרה ןושל הזו
ימ לכו .םירעשה ןיקסופו תודימה תאו םיינזאמה תא ןיקדצמו תויונחה לע ןירזחמ ויהיש
יפכ ותוכהל תושר םהל שי - ןילקלוקמ םיינזאמ וא הרסח הדימ וא רסח לקשמ ומע אצמנש
ןיכמ - רקויב רכומו רעשה תא עיקפמש ימ לכו .רבדה קזחל ןיד תיב תואר יפכ וסנקלו וחוכ
."קושה רעשב רכומו ותוא ןיפוכו ותוא

 

םוכיס
רוסיאבו האנוה רוסיאב ,ארקמב רבכ םייוצמ ןכרצה לש ותנגה רבדב תונורקע יכ תעדל ונחכונ
תשגדומ ולוצינו ןכרצה תאנוה םוחתב תוריבע לש ןתרמוח .םירסח תולקשמו תודימ רבדב
.דומלתהו הנשמה ימכח לצא ןכמ רחאלו ,סומע תאובנב

תרוצב ,עגפנה ןכרצל תינוממה הפורתה איה תחאה .האנוה רוסיאל ונתינ תויועמשמ יתש
המרונ עבוקה ,רוסיאה איה תרחאה תועמשמהו ;חקמה לוטיבב וא הנאתנש םוכסה תרזחה
.תוגהנתה לש

תואמר ףא אלא ,הרוסא יפסכ דספה הב שיש האנוה קר אלש העיבקב הבחרוה ףא הנגהה
תא תועטהל קר אל רסאנ ךכ .םירוסא ,ןכרצל יפסכ דספה םהב ןיאש ,ןכרצה לש ותעד תבינגו
אלא ,בזוכ רואית תתלו ,תמאב אוהש יפכמ בוט רתוי הארייש ןפואב ,ךרצמ יופי ידי לע ןיעה
.ךרצמב היובחה הנכס םילעהל וא ,רוקמה ןויצב תונשל ףא

אלל וליפא ,הרסח הדימ תוהשהל ןיאש ,ךכ שרפתנ - םירסח תולקשמו תודימ רבדב רוסיא
לקשמ גוסמ םירכינ םיקחרמ ויהיש ןפואב תולקשמה ןקת תא עובקל שי יכ רמאנ ןכ .שומיש
.םימודו םיבורק תולקשמ יגוס ןיב ןיחבהל אל םילולעה םינכרצה לע ןגהל ידכ ,והנשמל דחא

ליטהל ןיאש הסרג תחא העד .תונוש תועד דומלתב :ונאצמ ,םיריחמה לע חוקיפה ןיינעב
תורחתהש םושמ ,ישפחה רחסמב ברעתהל ךרוצ ןיאש ךכ השרפתנ איהו ,םיריחמה לע חוקיפ
תא ריאשהל אלו ,חוקיפ ליטהל שיש תרחאה העדה הסרג ,אסיג ךדיאמ .בצמה ןוקיתל איבת
,םירשי םניאש םירחוס ידי לע ןכרצל דספה םרגיהל לולעש םושמ ,תישפוח תורחתהל רבדה
תבייחמה העדכ קספנ הכלהל .הובגה ריחמה דעב רתוי הבוט הרוחס םיקפסמ םה יכ ורמאיש
.םיריחמה לע חוקיפ תלטה

העדכ קספנ הכלהלו ,תועד יתש תויוצמ הנשמב .םיריחמ תלזוה ןיינעב םירבדה םיפלאמ
ליבגהל שי יכ םיקסופה דחא עבוק ,הנורחאל ,םרב .בוטל רוכז רעשה ןמ תיחפמהש הרובסה
.םירכומה ןיב תורחתה תרשפאמ הניא איהש הרקמב הלזוהה תא ריתהל ןיא יכו ,וזו הכלה

תודחוימ תויעב - (םילטרק) םיתוריש ינתונו םינרצי לש םידוגיא ידי לע םומינימ יריחמ תעיבק
.הזכ םכסה ידי לע תוחוקלל םרגיהל םילולעה םידספה לשב ,הב תוכורכ

תוכמס י"ע םכסהה רשוא םא אלא ,םיריחמ יניינעב לבוכ םכסהל ףקות ןיא יכ עבקנ ,ןכש ןויכ
.תוחוקלל דספה םרוג וניא יכ ררבתי םא אלא ותוא רשאת אלו ,םכסהה תא ןוחבתש תירוביצ

 

םיריחמ תרמאה עונמל ןתרטמש תודחוימ תונקת םג ועבקנ ,םיריחמה לע חוקיפ תגהנה דצל
המכ םנמא .הלהב תריצי וא רוכמל בוריס ,םיינויח םיכרצמ תריגא ורסאנ ךכ .םירעש תעקפהו
הריגא ןיב ;תימצע תרצות לש הריגא ןיבל ,קושה ןמ םיכרצמ תריגא ןיב :הזב ורמאנ תונחבה
ןיבל ,הליגר הנש ןיב ;תימצע הכירצל וא לוזב הריכמ םשל הריגא ןיבל ,רקויב הריכמ םשל
.תרוצב תנש

לבגוה לארשי ץראב :ןכ לע רתיו .םיינויח םיכרצמב רחסמב רתומה חוירה רועיש והמ עבקנ ןכ
תורקייתהמ לובסי אל ןכרצהש ידכ - תיקלח וא תטלחומ הלבגה - םיינויח םיכרצמב ךוויתה
אלו ;"רקויב רכומו רעשה תא עיקפמש ימל" תוישנוע תויצקנס ועבקנ ףא .ךוויתה ןמ תעבונה
."קושה רעשב רכומו - ותוא ןיפוכ"ש אלא ,דבלב וז

,םיכרצמה תא רקיילמ םירכומה תא עינהל ידכ' הינקמ תוענמיה הניינעש ,"םינכרצ תתיבש"
.םתמזיב תישענ ףא םיתיעלו ,םימכחה ילודג תכימתל הכוז איהשכ ,תורוקמב כ"ג ונאצמ

 

,םרב .ןכרצה תנגהב תוכורכה תויעבה לכ תא ףיקהל האב אל וז הריקס יכ ונשגדה אובמב
תא וקיסעה "ןכרצה תנגה"ב תורושקה תויעבש תוארהל ידכ וב שי ןאכ אבוהש המ יכ המוד
לע ןגהל ידכ ירבעה טפשמה ךלה ןהב םיכרדה ןהמ וניאר ףא .תופוקתה לכב הכלהה ימכח
תויעבה ןמ המכ ןורתפב לארשי ימכח לש םהיתובקעב תכלל ןתינ יכ ,אופיא ,המוד .ןכרצה
.הרבחה תא םויכ תודירטמה