תידוהיה הטיחשה לע יטפשמהו ירוטסיהה קבאמה

גיטפהרו חרז ר"ד

ג"כשת ,בנ יניס


:רמאמה ןכות
תווצמ םויק דגנ םייוגה קבאמ
תידוהיה הטיחשה לע תוריזגה
"תיעדמ תוימשיטנא"
ןמצעלשכ תוריזגה לע הרצק הריקס
ץיוושב
הינמרגב
תיראצה היסורב
היגברונב
דנלטוקסבו הילגנאב
תיצאנה הפוקתה
םזיצאנה רחאלש הפוקתב הקיקחה
הדנקו ב"הרא הילגנא
הינמרגו הירטסוא
הטיחשה לע תוריזגל תואלתמאו תוביסה
הטיחשה לע תוריזגה דגנ קבאמה
המהבה םומיה

.םהיעינמו תידוהי הטיחש תעינמל םיקוחה תא םכסמ רמאמה :תיצמת

.הטיחש רוסיא .הרשכ הטיחש :חתפמ תולימ


תווצמ םויק דגנ םייוגה קבאמ
דצמ תופירח תופקתהל אשונ םיבר תורוד ךשמב ויה לארשי תרותמ תוידוסי תווצמ הברה
תשלחהב םתוצרב ,םהיתורודלו םהינימל םיימשיטנאה ,לארשי םע תער ישקבמ .םידוהי-אל
הלילע לכ ירחא ושפיח - 'םע-לכמ תונוש םהיתותד'ש לארשי ינב תדמשהב ףאו המואה
.ותולכלו וילע לפנתהל ,ותוזבלו וליפשהל ,'ה תווצמ םייקלמ 'ה םע לע דיבכהל הנאותו

.'ןוכשי דדבל םע' לע הניגמה ןגמה תמוח תסירה ואר תווצמה לוטיבב

םינלצעה םידוהיה תא וניג ,םיאמורו םינוי ,םיירצמ םירפוס ."שדוק תבש" הפקתוה
.םהיתואסקריקו םהיתוארטאית יתבב הפרחל םוביצהו הכאלממ עובשב םוי םילטבמה

ימיב דוחייבו ,ןברוחה תפוקתב םינוויתמהו סונפיפא סוכויטנא ימיב "הלימ תירב" הפקתוה
.תיטסיבשלובה היצולובירה תפוקתבו .דרפס שוריגל ומדקש דמשה תוריזגב ,רתיב תומחלמ
לארשי-ינב לש םהיפל חוכב בחתנ ריזח רשבו .םירוסא תולכאמ רוסיאו תורשכ יניד ופקתוה
םיפוטחה תפוקתבו ,ןברוחה ינפל 2 -ה האמב ,יאנומשחה והיתתמ ימיב סוכויטנא תפוקתב
.ט"יה האמה תלחתהב תיראצה היסורבש

הפקתוה אל ,הכלהה יפל הליכאל תומהבה תתמה ךרד ,תידוהיה הטיחשה אקוד ,םלוא
'ר לש ונמזב ,רשב לע םייסרפה םירבחה לש הריזגה התייה י"שר יפל .תורוד ךשמב דחוימב
.(רשבה לע ורזג ה"ד ,םש י"שרבו ב ,גס תומבי) "הטוחש רשב ולכאי אלש" .ןנחוי

תידוהיה הטיחשה לע תוריזגה
הלא תוריזג ,ט"יה האמה עצמאב םצעב ולחה םה .תושדח ןה תידוהיה הטיחשה לע תוריזגה
רחאל ףא ,םלוא .הפוריא תוצרא לכ תא טעמכ ופיקה תיצאנה הפוקתבו ,רהמ יד וטשפתה
תוצרא לע וטשפתה תונורחאה םינשב קרו ,םירקבל םישדח תושדחתמ ןה ,םזיצאנה יוכיד
ןנויד םצעב םויכ תואצמנ ,התעינמל וא ,תידוהיה הטיחשה הלבגהל תועצהו ,היבנידנקס
.ב"הראבו הילגנאב

םיינמרגה םינוטנאקה ללוכ ,הינמרגב םרוקמ תידוהיה הטיחשה דגנ םיקוחה תועצהו תוריזגה
ילעב רעצ לש תואלתמאו םיקומינב ורזענש ,םיימשיטנאה י"ע ורבעוהו ועצוה ןה .ץייוושבש
.םייח

"תיעדמ תוימשיטנא"
דחוימ לולכש ידיל האיבהו החתפתהש הטיש ,"תיעדמה תוימשיטנא"ב ןרוקמ ולא תוריזג
,םימורגופב תקפתסמ הניא איה ;תיסיפ ,הסג הפקתהב תקפתסמ הניא וז הטיש .הינמרגב
עקרה תא הניכמ איה ."יפוסה ןורתפ"ל ינויער סיסב םג האיצממ איה - ןברוחו תוטיחש
איה .יוזיבו גולגלמ הליחתמ איה .תילאטורבה התוצרפתה ינפל לארשי תאנשל יגולוכיספה
תא התיחנמ כ"חאו הרוטקירק םהמ השוע ,םוקע יארב לארשי תרותו לארשי תווצמ הדימעמ
.תויסיפה תומולהמה

ןוכמה םשב ב"הראב 1942 טסוגואב יתמסריפש ,"The Jewish Religion Axis Ewrope" תרבוחב
תא יתרקס םג םש .וז הטיש לע יתיצרה ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה י"עש תוידוהי תויעבל
.ללכב דעו תיצאנה הפוקתה דע תידוהיה הטיחשה דגנ םיקוחה

םיקוחה לע הריקס הנתינ םשו הטיחשה לע ןמרב .י תאמ רפס קרוי-וינב םסרופ 1941 תנשב
.תיצאנה הפוקתה דע הטיחשה דגנ

בוש 1946 ןמרב .י ר"דו קנומ לאכימ ר"ד ,ןיול .י ר"ד םינברה י"ע קרוי-וינב עיפוהש רפסב
.תידוהיה הטיחשה דגנ םיקוחהו תוריזגה לע הריקס הנתינ


ןמצעלשכ תוריזגה לע הרצק הריקס
:תופוקת 3 ןיב ןיחבהל שי
;תיצאנה הפוקתל דע .1
;תיצאנה הפוקתה .2
.ןכמ רחאל .3

ןדב תנידמב טנמלרפל הנושארל הסנכוה תידוהיה הטיחשה דגנ הנושארה קוחה תעצה
.התחדנו - 1864 תנשב הינמרגבש

ץיוושב
הטיחשה הרסאנ 1867 תנשבו ,ץיוושב הטיחשה הרסאנ ,1866 תנשב ,ןכמ רחאל דימ ,םלוא
.ןרבב לבקתנ המוד רוסיא .ץיוושבש יטנטסטורפ-ינמרגה ןוטנקב תידוהיה

תנשמ תיציוושה הקוחה לש 50 ףיעס לע ךמתסהב ,ןגרא ןוטנקבש הריזגה דגנ וחמ םידוהיה
.תדה שפוח החיטבמה ,1874

:העבק ,17/3/1890 םוימ התטלחהבו םידוהיה תנעט תא הלביק ץיוושבש תילרדפה הלשממה
הקוחה לש 50 ףיעס תנגהמ תינהנ איה ןכלו םידוהיה לש תיתד הווצמ איה הטיחשה יכ
,תיצייוושה
בשחיהל הלוכי הטיחשה ןיא יכ ,הנקסמ ידיל הלשממה האב ,הריקחו רוריב תובקעב יכ
.תומהב תתמהל ירזכא יעצמאכ

לע רוסיאה תא ןוטנאקה תצעומ הרשיא 1891 תנשבו ותדמעב תונשקעב ךישמה ןגרא ןוטנאקה
ףלא 88 י"ע המותח היציטפ תידוהיה הטיחשה ידגנתמ ונגרא הז םע דחי .תידוהיה הטיחשה
.הקוחב ןוקית לע םודנרפר ריבעהל ושקיב הב שיא

םיחרזאל אורקל הטלחה לביק Nationlrat -הש הז תורמלו ,20.8.1893 -ב םייקתנ "םודנרפר"ה
דגנ 191,257 לש בורבו םירסואה ידי ורבג םודנרפרב ירה ,הטיחשה רוסיא דגנ עיבצהל
:ויפל הקוחל ןוקית לבקתנ 127,101

יגוס לכ יבגלו התמה לש ךרד לכב ,םדה תאיצי ינפל םדקומ םומיה ילב תומהב תתמה"
.(ב 25 ףיעס) "הרוסא - ללכה ןמ אצוי אלל תומהב

י"ע ,תישאר .ןמזה ךשמב תולקה רפסמ וב וסנכוה יכ םא ,םויה דע רוסיאה םייק ץייוושב
,תינש .תומהב לע קר תופוע לע לח וניא הז רוסיא יכ ,ש"מהיב י"ע ל"נה ףיעסל ןתינש שוריפה
אוביי ןכ לעו ,הנידמה תולובגב אלא לח רוסיאה ןיאש ,1.6.1898 -מ טארסדנובה תטלחה י"ע
.אוה רתומ טוחש רשב

טארסדנובה ריתה ,הנושארה המחלמה תפוקתב ,רשכ רשב אוביב םיישק ויהשכ ,ןמזל ןמזמ
.1918 - 1920 תונשב טדאוו ןרצולבש םינוטנאקב הטיחש תינמז

.םויה דע ץייוושב םייק םדקומ םומיה אלל הטיחשה רוסיא ללכ ךרדב ,םלוא

הינמרגב
תינמרגה הרבחה י"ע השענש ןויסינ .הטיחשה רוסיאל העש התואב םיצמאמה וכשמנ הינמרגב
.(18.5.1887) דחא הפ טעמכ החדנ ,1887 תנשב ינמרגה גאטסדנובב רוסיא גישהל ח"בעצל

.1910 תנשב לטוב רוסיאה םלוא ,21/3/1989 -ב תידוהיה הטיחשה הרסאנ הינוסקסב

בורה י"ע ולשכנ םלוכ םלוא ,הטיחשה רוסאל םינוש תונויסינ ויה הינמרג תונידמ רתיב
.םיטנמלרפבש

- ןירווש-גרובנלקמ ;1889 - קיוושנורב ;1/7/1897 - ןזיוהרדנוז-גרובצרווש ;1894 - היראוובב
.1914 הינוסקסב ;1899 תנשבו 1897 תנשב ינמרגה גאטסכיירב ;1899

-ב ינמרגה טנמאלרפה לביק ,הינמרגב תונוש תונידמב ושענש תונויסנל ץק םישל ידכ
תונידמ לש תונקת" ויפל ,ילילפה קוחה לש 360 ףיעסל ןוקית ,לודג תועד בורב 12/11/1912
ימיבו ,"תורתומ ןניא - איהש לכ הצובק לש תדה יפל תומהב תתמה יכרדב תוברעתהל
המהבה םד לע רומשל ידכ ,ראוצה ןמ הטיחשה הינמרגב הרסאנשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ
.תדה יפל תידוהיה הטיחשה לע לח הז רוסיא ןיא יכ ,שרופמב הנתוה - םדא י"ע ותליכאל

י"ע לטוב הז רוסיא .14/8/1902 םויב דנלניפב יסורה ראצה י"ע הרסאנ תידוהיה הטיחשה
ןמ אצוי קוח סנכוה זאו ,16/5/1913 -ל דע 12/3/1909 םויב סנכוה בוש ;13/8/1903 -ב ראצה
.םימלסומו םידוהי לש יתדה וצה יפל הטיחשל ללכה

.דנלניפב םידוהי לש םתובשייתה תעינמ לש הקיטילופה םע םירושק ויה דנלניפב םירוסיאה
.םש םבושייו םאוב לע דיבכהל ידכ רבד לכ אופא השענ

תיראצה היסורב
ח"בעצל הרבחה י"ע תידוהיה הטיחשה רוסיאל העונתה הלחה המצעלשכ תיראצה היסורב
תונשב תעד תווחה לכו םיחמומ תודעו י"ע תונשנו תוכלוה תוריקח ושענ .1876 תנשב רבכ
ינפל האבוה רוסיאל העצה .תינאמוה איה תידוהיה הטיחשה יכ ,ויה 1893 -ו 1891 ,1876
העצהה .שארב ץיבקשירופ םע םיימשיטנאה לכ י"ע המותח איהשכ ,1913 תנשב המוד-ה
.הנושארה םלועה תמחלמ ץורפל דע תדמועו היולת הראשנ

היגברונב
אלל הטיחשה לע רוסיא אצוה הירטסוא תריב הניווב .21/11/1929 -ב רוסיא לבקתנ היגברונב
םלוא ,ריעה שארכ ותוכמס ףקותב רגיל לרק עודיה ימשיטנאה ידי-לע ,שארב הכמ י"ע םומיה
הטיחשה לע לוחי אלש ,הז רוסיא ,1905 תנשב ,ליבגה תיתחתה הירטסוא לש לשומה
תנשב לבקתנ אטילב םג .תדה שפוח ליבגמ אוה ןכש ,ינויצוטיטסנוק-יטנא טקאכ ,תידוהיה
לע ולוחי אל תולבגההש ,18 ףיעסב החטבה ידכ ךות ,תומהב תתמה יכרד לע קוח 1925
.תידוהיה הטיחשה

דנלטוקסבו הילגנאב
הללכ ,תיתוכלמה םייח ילעב רעצ תרבח וליאו ,הטיחשה ליבגהל תונויסנה לכ ולשכנ הילגנאב
התחטבהל ףיעס לש תומהב תתמה ינינע רדסה לע קוח לכל ותסנכה הלש תינכתב 1925 תנשב
.ידוהיה ןידה יפל תומהב תטיחש לש

AN ACT TO PROVIDE FOR THE HUMANE SLAUGHTER OF ANIMALSIN SCOTLAND-ה
םידוהיל לכוא םשל תומהב תטיחש ליבגהל אב אוה ןיא יכ ,ףיעס ללכ - (3/4) 1928 תנשמ
.םימלסומלו
ACT TO PROVIDE FOR THE HUMANE A. SCIENTIFIC -ל םג סנכוה הז ןיעמ ףיעס
SLAUGHTER OF ANIMALSFOR ENGLAND PROPER, JULY 1933.

'SLAUGHTER OF ANIMALS ACT.1935 דנלריאבו , 1934 -תימורדה הקירפאב רבדה ותוא
.ידוהי ןיד יפל הטיחשה תבוטל גייסה 22.3.1929 םוימ קוחב ,חטבוה היגלבב םג

.14.4.1934 םוימ קוחב דנלניפב םג סנכוה הז ןיעמ גייס

 

תיצאנה הפוקתה
לש הצחלב .תיצאנה הפוקתב קזב תוריהמב וקקוחו ושדוח תידוהיה הטיחשה לע תוריזגה
גייושנורב ,(1930) היראוובב המהבה לש םדקומ םומיה לע םיקוח ולבקתנ תיצאנה הגלפמה
.(1932) גנירוטו (1932) גרובנדלוא ,(1931)

,גרובנטריווב הטיחשה לע רוסיאה קקוח ,ןוטלשה סכל רלטיה לש ותולע רחאל םיישדח
.הינוסכסבו ןעדאבב

(הנושארה םעפב) תופוע ףאו תומהב תתמה הרסאנ ויפל ,יצרא קוח קקוח - 21.1.1933 םויב
.םדקומ םומיה אלל

ראאס חטש לע לחוה ךכו ושוביכל ךומס ,ותוא השבכ הינמרגש ץרא לבח לכ לע לחוה הז קוח
םיטועימה תנגה לע ינלופ-ינמרגה םכסהה רמג םע דימ הנוילעה היזלש לע לחוהו (1935)
.(1937)

.תונכשה תוצראה לע םג הטיחשה לע תולבגהה טשפתהל ולחה תיצאנה הינמרג תעפשהב
תוזוחמבש אלא .םדקומ םומיה תבוח סנכוה ויפל קוח - (17/4) 1936 תנשב לבקתנ הינלופב
תושרהל רשפא ,הרשכ הטיחשמ אלא רשב לוכאל ןיא התד יפלש ,%3 תוחפלש היסולכוא ילעב
.וז היסולכוא לש זוחאה תולובגבו ךרוצל קר םלוא ,וז הטיחש

אלא ,יקסניזדוד לש ותעצה יפל ןיטולחל תידוהי הטיחש רוסאל קוח קקוח 22.3.1939 םויב
.הינשה םלועה תמחלמ הצרפ ,טניסה י"ע הז קוח רשואש םרט

לחוה 1939 -ב .תידוהיה הטיחשה לע םג םדקומ םומיה לע קוחה לחוה 1938 תנשב ,הירגנוהב
הינמורמ םיחטשה לע 1940 תנשבו ,הירגנוהל וחפוסש היקבולסוכ'צ יחטש לע םג הז קוח
.הירגנוהל וחפוסש

ברה תשקב יפל .תופוע לע םגו תומהב לע םדקומ םומיה לש קוחה לטוה 1938 תנשב ,הינמורב
תופוע יבגלו 1940 תנשב תומהב יבגל הרזח סנכוה לבא ,תינמז הז וצ העשוה הינמורל ישארה
.1941 -ב

הכירצ תומהב תתמה יכ ,עבוקה ,1928 תנש לש קוחל תוארוה 1938 תנשב ואצוה ,הילטיאב
הטיחשה יכ ,בייחמ רבסה ןתינ ולא תוארוהב .םירוסי אללו רתויב הליעיה ךרדב תושעיל
."םירוסי אלל הליעי ךרד" הניא תידוהיה

ףכית תידוהי הטיחש רוסיאל םיקוח םוסרפ הוולמ היה הפוריאב םיצאנה לש םשוביכ עסמ
.גיצנד לע הינמרג יקוח לכ תלחה י"ע 1.9.1939 םויב גיצנדב השענ הז ךכו ,קוחה אב שוביכל

.שוביכה תונוטלש לש ימשרה ןותעה לש ןושארה ןוילגב 26.10.1939 קוחה םסרופ הינלופב
- היקבולסב ;3.12.1940 - גרובנסקולב ;1941 - דנלוהב ;23.10.1940 םויב - היגלבבו תפרצב
.1940

םומיהה תבוח לש הליגרה תוילמרופה אלל ,שרופמב תידוהיה הטיחשה הרסאנ היקבולסב
."ידוהיה סכדוק"ב ןכמ רחאל ללכנ רוסיאה .תמדקומה

.םינמרגה תסינכ רחאל םישדח העבראכ ,1941 ילויב רוסיאה לחוה - הירגלובב

לש ותלשממ י"ע םינושארה םיקוחה דחאב תופועו תומהב תטיחש רוסיא קקוח היטאורקב
.יצאנה ץילעואפ

םומיהה תבוח תלטה י"ע ןיפיקעב וא רישי ןפואב תידוהיה הטיחשה דגנ הקיקחה לגעמ
.יצאנה שוביכה בצקב הפוריאב םלשוה ,תמדקומה

דגנ םייצאנה תונוטלשה י"ע ואצוהש םיקוחה םנמא ולטוב אל יצאנה ןוטלשה תליפנ םע
ינפמ ,םימייק אלכ ,ליגרכ ,ורכוה הלא םיקוח םלוא ,השוביכ תוצראבו הינמרגב הטיחשה
י"ע המסרופש הארוהב ררבוה ןיינעה .תדו עזג ימעטמ םיטועימ תפידרו האנש ךותמ ואצוהש
המכב ואצוהש הטיחשה יקוח םלוא ,4.12.1945 םוימ הפוריאב ב"הרא לש יאבצה הטמה
יבגל השעמל ולעפוה אל אלא ,ולטוב אל ,יצאנה שוביכה ינפל ,הינלופב ןוגכ ,הפוריאב תונידמ
.תידוהי הטיחש

 

םזיצאנה רחאלש הפוקתב הקיקחה
םשב ליגרכ תולעופה ,תונוש תוצובק לש ןהיצמאמ וקספ אל תיצאנה הפוקתה רחאל םג ,םרב
.ידוהיה ןידה יפל הטיחשה דגנ ,ח"בעצ תרובח ,תומהבה תנגהל םיגוח

הדנקו ב"הרא הילגנא
םיקוח תקיקחל תונויסנ םישענו םיכלוה ,הדנקו ב"הרא הילגנא :תויטרקומד תוצרא שולשב
.םדקומ םומיה ילב הטיחש רוסיאל

תעצה לע ןוידב ,הדובעה תגלפממ ליור ס'לרצ י"ע 22.11.1957 םויב הזכ ןויסנ השענ הילגנאב
דרולה .םידרולה תיבב סרומס דרול י"ע 1962 רבמצדב - הנורחאלו ,םייחבטמ יתב לש קוחה
דעצכ ןבות ותעצה יכ ,ול ררבוהש רחאלו הלשממה גיצנ לש ורבסה רחאל ,ותעצהמ וב רזח
.ימשיטנא

העצה יפל םלוא ,84 -ה סרגנוקב רבכ הטיחשל םדקומ םומיה לע קוח תעצה הסנכוה ב"הראב
טחוש לע הלח הניא ,"םיימיכ ,םיילמשח ,םיינכמ םיעצמאב" םדקומה םומיהה תבוח וז
"ךמסומ בר י"ע יוארכ רשואמ"

ןיא ויפל סאסכטמ 'גאופ .ר .וו לש קוחה תעצה לע ססובמ קוח לבקתנ 1958 טסוגואב 27 םויב
וא ,חדקאמ הירי ,תחא הכמ י"ע הקתוש הלש באכה תשגרהש רחאל אלא המהב טוחשל
.םיימיכ וא םיילמשח םיעצמאב

ויפל ,סייק .פ דרופילקו ץבעי .ק בקעי םירוטניסה י"ע עצוהש יפכ ,ןוקית ףסונ הז קוחל
הז םע דחי .הטיחשל תונכהה לע אלו הרשכה הטיחשה לע אל ולוחי אל הז קוחבש תולבגהה
םיעצמא תעיבקל יתנש-וד רקחמ תיישע .תואלקח יניינעל הנידמה ריכזמ לע קוחה ליטה
.תומהב תטיחשל םיינאמוה

ביבסמ ידוהיה קבאמה תדימו ףקיה יבגל תועדה וקלחנ ב"הראבש םיידוהיה םינוגראה יגוחב
יכ ,הרכהלו החכוהל קבאמ ולהינ םייסקודותרואו םייתד םינוגראש העשב הב .וחוסינו קוחל
שפוח חיטבמה גייסב םייטילופ םיידוהי םינוגרא וקפתסה ,תינאמוה איה הרשכה הטיחשה
.30.6.1960 םויב ופקתל סנכנ קוחה .םייתד םימעטמ םידוהיל הצוחנה הרשכה הטיחשל

12 -ב םיינאמוה םיעצמאב תומהב תתמה תחטבהל םיקוח ולבקתנ ילארדפה קוחה תובקעב
םיקוחה .תונידמ 16 דועב תודמועו תויולת הלא ןיעמ םיקוח תועצה .ב"הרא לש תונידמ
ףיעס םיללוכ ,ךכ לכ רורב וניאש ןוגירוא תנידמבש קוחל טרפ ,םלוכ וללה םיקוחה תועצהו
.תומהב תתמהל ינאמוה יעצמאכ הרשכה הטיחשה תא עבוקה דחוימ

םיעצמאה ויפל םיינאמוה םיעצמאב תומהב תתמה לע קוח 1959 תנשב לבקתנ הדנקב
.תונקתב ועבקיי םיינאמוהה

הינמרגו הירטסוא
קוחה לע ךמתסהב ,הרשכה הטיחשה לע רוסיא 1958 תנשב סנכוה תיליעה הירטסואב
תיבמ גישהל ץנילב תידוהיה הליהקה יצמאמ .תוירזכאמ המהבה תנגהל 1953 תנשמ ירטסואה
ורתכוה םרט - תדה שפוח לע תילרדפה הקוחה תונורקעל דגונכ רוסיאה לוטיב הקוחל ןידה
.החלצהב

1933 תנשמ הרשכה הטיחשה דגנ ינמרגה קוחה יכ 1960 תנשב טפשמה תיב קספ ,הינמרגב
רעצ תורבח דצמ השדוח ןמז ותואב ,םלוא ."יצאנ היפכ יעצמא" ותויה לשב ,לטובמו לטב
וא התלבגהל הלומעתה ,םיימשיטנא םיגוח דצמו (ןכנימו טרופקנרפ ,ןילרב) םייח ילעב
לש תיתנשה הדיעווב תימשיטנא תוצרפתה התוול וז הלומעת .הרשכה הטיחשה לש הרוסיאל
הארמה ןוטרס תצפהו 15.9.1962 םויב גרובמהב המייקתהש ,םייח ילעב רעצל ינמרגה דוגיאה
.תפלוסמ הרוצב הרשכה הטיחשה תא

הטיחשה לע תוריזגל תואלתמאו תוביסה
,תידוהיה הטיחשה תעינמ וא רוסיאל איבהל םינוש םיגוח לש םתלועפל םיעינמה םה השולש
:םהו
םג התייה וז .תיצאנהו תיצאנ-םורטה הינמרגב הדיחיה הביסה התיה וז .םידוהיה תאנש .א
קלח לצא תוחפל ילוא ,לעפ םשש י"פעא ץייוושב תידוהיה הטיחשה תעינמל תירקיעה הביסה
םיגוגמד הובילש הגאד ,םייח ילעבמ לבס תעינמל הגאד לש עינמה םג ,הייסולכואהמ
.תידוהיה הטיחשה לש הנוכנ יתלב הנומת רויצ ידכ ךות םיימשיטנא
םעה דגנ תיללכה הכרעמה ןמ קלח הטיחשה תוריזג ,תיצאנה הפוקתב ווה הפוריא תוצראב
.םידיחיכ םידוהיה דגנו לארשי תרות דגנ ,ידוהיה

לשנל תינכתהו תילכלכה האנקה םג ,ללכ ךרדב ,םידוהיה תאנשל ,הל הפסונ תונידמ המכב .ב
הז קומינ .הטיחשה לע תוריזגל םרוגכ ,םידוהי-אלה תבוטל תוילכלכ תודמעמ םידוהיה תא
םהיעינמ תא וריתסה אל ףא יקסניזדודו רוטסירפ 'בג .הינלופב דוחייבו היסורב לעפ
רוסיאל קוחב .תידוהיה הטיחשה לש ,ילאטוט רוסיאל ךכ-רחאו ,םוצמצל םהיתועצהל
רשב תקולח ןיינע רדסוה ויפל ,4 ףיעס םג סנכוה 1936 תנשמ םדקומ םומיה אלל הטיחש
םיירוחאה םיקלחה תריכמ םידוהיה לע דיבכהל ידכ ,בחורל אלו ךרואל הטוחשה המהבה
יכ ,וריבסה תועצהה יעיצמ .םידוהיל - םיימדקה םיקלחה וליאו ,םייוגל - רוקינל םישקה
זא דע היה רשבה רחסמ זוחא 30 ןכש ,םידוהיה ידימ רשבה רחסמ תאצוהל ןווכמ הז ףיעס
.םידוהי ידיב

.םייח ילעב רעצל הגאדה לש קומינה והירה ,םיעיצמה י"ע בורל ןתינש ,ישילשה קומינה .ג
הזיא אוצמל היה השק ,םנמא .תידוהיה הטיחשבש תוירזכאה תא ראתל וברה םיעיצמה
,לבס תמרוג הניאו רתויב הריהמ איה םיחמומה לכ ירבדלש ,המצעלשכ הטיחשב םגפ אוהש
ידגנתמ ,םלוא .תידימ התימל האיבמ ,םיירקיעה םדה יקרוע ,םינמיס בור תכיתח ןכש
ינפל התאבהו המהבה תתיפכש ונעט .הטיחשה תארקל תונכהב רקיעב וזחאנ הטיחשה
וא ,ינכמ םומיה ,םדקומה םומיהה בויחל םהיתועצה ןאכמו ,בר לבסב תוכורכ ,טחושה
.לבסה תשגרה תא המהבה ןמ לוטיל ידכ ,ילמשח

קוחב ןוגכ ,הטיחשה רוסיאל םיקוח םתואב ירהש ,תואלתמא קר ושמיש הלא םיקומינ ,םנמא
לכ לע םיריזח תריחנ הרתוה ,םייחבטמה תיבל ץוחמ המהבה תתמה לע ורסא אל ,ירצייוושה
רחאל וקקוחש ,הפוריאבש םירחא םיבר םיקוחב רבדה ותואו .דיצה רתוהו ,הבש תוירזכאה
.1 ףיעס ,1936 תנשמ ינלופה קוחה תוברל ,ןכמ

-ה ינמרגה) םירחואמה םיקוחב לארשי יניד יפל תופוע תטיחש רוסיא תסנכה ,ןכ לע רתי
לבס לכ ןיא תופוע תטיחשב ירהש ,תוריזגה ירזוג לש תיתימאה הנווכה לע החיכומ (1933
.הטיחשל תונכהב

,אמגודל .קוח תעצה לכ ליגרכ התויל - לארשי תרות דגנו לארשי יניד דגנ תימשיטנא הלומעת
,קאי'צשט ואלסינטנס רמוכה לש תימשיטנאה תרבוחה

שטירפ רודואיט לש תרבוחה וא רכיירטש סוילוי ר"ד לש ונותעב תורוטקירקהו םירמאמה
ינב טחוש ,תומהב טחוש (ידוהיה) אוה" :רתיה ןיב םשו הטיחשה לע קרפ הבו ,1935 תנשמ
."לובג ול ןיא םדל ונואמצ ,םדא

הטיחשה לע תוריזגה דגנ קבאמה
,םייתד םיידוהי םינוגרא הנושארהו שארבו םייטילופ םיידוהי םינוגראו תוצראה לכב םידוהי
.הטיחשה לע תוריזגה דגנ השק קבאמ םילהנמ

הטיחשה לע תוריזגה דגנ ,הנוילעה היזלש תוליהק ולהינש ,זעונה קבאמה לביק בר םוסריפ
הנוילעה היזלשבש תסנכה יתב תוליהק דוחיא .21.4.1933 םויב תיצאנה הינמרג י"ע וקקוחש
םולשה הזוח לע וכמתסהב ,(15.10.1933) םימעה רבח לש םיטועימה תקלחמל הנולת איבה
לע וז ץרא לבחב םיטועימה לש תויתדה תויוכזה וחטבוה ויפל ,1922 תנשמ ינלופ-ינמרגה
וא הינמרגל וחופיס לע טיצסיבלפ םייקתהל היה ךירצ וב ,הינלופו הינמרג ןיבש לובגה
.הינלופל

םויב תוליהקה דוחיא ןיבו ,ירלטיהה ךיירה ,הינמרג ןיב השענש םכסהב רמגנ קבאמה
לש תעצוממה הכירצה יפל תומהב רפסמ לש תידוהיה הטיחשה הרתוה ויפל ,15.8.1934
.תידוהיה היסולכואה

היעבה .הלשממ לכ םע עגמבו טנמאלרפ לכב להנתמו להנתה םינברו םינקסע לש םקבאמ
ורידגה ל"זח רבכ .תינאמוה איה לארשי יניד יפל הטיחשה יכ םע-לבק חיכוהל ,איה תירקעה
תא ןהב ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל ,רמא בר :תינאמוה הטיחשכ ןידה יפל הטיחשה תא
אל יוה - ףרועה ןמ טחושש ימ וא ראוצה ןמ טחושש ימל ה"בקהל היל תפכיא המ יכו ,תוירבה
,(ז ,ינימש אמוחנת הוושהו א ,דמ אבר תישארב) "תוירבה תא ןהב ףרצל אלא תוצמה ונתנ
הלק התימ המהבל הל רורבל ידכ ,ואב ןיכסה דודיחו ראוצה ןמ הטיחשהש ,שרפמ ם"במרהו
.(וכ ,ג"ח םיכובנ הרומ)

,ףא זירכה ,הימוטנאל החמומ ,דחא אפור .הז ןיינעב ונתינ רופס אלל םיחמומ לש תועד תווח
."לארשי יניד יפל תטחשנ המהב ומכ לק הכ תומ ,ותעש אובתשכ ,תומל הואתמ" אוהש

עיפוה רפסה ,ורפסב ובמצ .א .י ר"ד השע ,היסורב ח"בעצל הרבחה תשירד יפל ידוסי רקחמ
ילודגמ תועד תווח תוליכמה תורבוח הברה ועיפוה זא ינמ תילגנאל םוגרתבו תינמרגב
הטיחשה לש החבשב םידוהי אלו םידוהי ,םימוד תועוצקמב םיחמומו םירנירטוו ,םיאפורה
.לארשי יניד יפל

ווצ איה הטיחשה יכ ,חיכוהל םג םינקסעו םינבר לע היה ,ידוהי ןיד יפל הטיחשה לע קבאמב
.יתד

רשפאש ,גהונ קר איה הטיחש יכ ,הנעטה תא םעפב םעפ ידמ ולעה םהינימל הטיחשה ידגנתמ
ילודג דצמ תוכמסומ תועדוהב ךרוצ היה ןאכמו .אתוכלמד אניד לש ץחל תחת ותונשל
.ותונשל ןיאש יתד בויח אוה לארשי יניד יפל הטיחשה יכ ,םינברה

המהבה םומיה
ובו גאטסכיירל ריכזת ,הינמרגב תוידוהי תוליהק 2031 יגיצנו םינבר וריבעה ,1887 תנשב
םינבר םישמחו םיתאמ ומסריפ ,1894 ראוניב בושו ,בייחמ יתד קוח איה הטיחשה יכ ,העדוה
.א .י ישארה ברה .םדקומ םומיה לע תועצהה לכ םילסופ םג םה הרהצהב .הז ןווכב הרהצה
,הינטירבל ישארה ברהו (20.12.1944) ב"הראבש םינברה תדוגא ,(7.8.1944) ל"ז ,גוצרה יולה
.וז ןיעמ העדוה דחא לכ ומסריפ ,(27.3.1945) ל"ז ,ץרה .י ר"ד ברה

םייוסמ גוס יבגל תועדה וקלחנ .הדיחא התיה הרותה תעד םיטרפה לכב אל תאז לכב ,םלוא
אלו המהבל קיזמ וניא ןכש ,וריתהל תורשפא הנשי םא - הטיחשל םדקומ ילמשח םומיה לש
.התוא ףירטמ

רואל םלוא ,ץיוושב םג ךכ וגהנ המ ןמז .הידוושבו דנלניפב םיגהונו וגהנ הז ןיעמ רתיה יפל
.רבדה קספוה ץייווש ינבר תואחמ

הנורחאלו גרבניו .י .י ברה ,רודה ינבר ילודג םע יתכלה מ"ומ להינו וז הלאשב קימעה דוחיב
לודגה וקלחב שדקומה ,א"כשת םילשורי ,א"ח ,"שא ידירש" ורפסב ולא תובושת ומסרופ
.הפוריא ינבר לש םבור תודגנתה וילע הרבגש אלא ,ריתהל הטונ גרבניו ברה .וז היעבל

די תתל םאה היעבל ביבסמ הדנקבו ב"הראב תעכ םג םיגהנתמ םייתכלה םינוידו רוריב
.התטיחשו המהבה לש התתיפכ םשל דחוימ בולכב שומישל

םיינאמוה םיעצמא שופיח תבוח ליטהש ,1958 תנשמ ילרדפה קוחב ל"נה ףיעסה תובקעב
לע רקחמב םירחא םידוהי םינוגראו ב"הראבש תסנכה יתב תצעומ ולחה ,תומהב תטיחשל
.הטיחשל הנכהב תונוש תוטיש

התארנש הטיש ,הרשכ הטיחשל תומהב תתיפכל הטיש איצמה סיוניליאבש היגולונכטל ןוכמה
הרבח החתיפ ,םייתניב םלוא .וז הטיש לע טנטפ תוכז השקיב איהו תסנכה יתב תצעומל
הז םע דחיו רתוימ רעצ תעינמ םושמ וב שיש ,הטיחשה ינפל המהבה תתיפכל בולכ תידנק
םינברה ישאר י"ע ןידה תניחבמ םיאתמכ רכוה הז בולכ .הרשכה הטיחשה תושירדל םיאתמ
.יטניסניסמ רווליס רזעילא ברהו ןוטסובמ קי'צייבולוס בוד ףסוי ברה ,ב"הראבש

ח"בעצל הרבחה תאמ ,הדנקבש תואלקחל דרשמה תאמ ורושיא םג לביק הז רישכמ
הז רישכמ יכ ,ריהצהש ,תיאקירמאה תינאמוהה הרבחה לש ר"ויה תאמ ןכ ומכו וירטנואבש
,םלוא .תילכלכ הניחבמ יאקירמאה קושל םיאתמ םגו תוינאמוהה תושירדה תניחבמ בוט אוה
הנועה רישכמכ ותוא רשיא םרטו ידנקה בולכב םירופיש שרד ב"הראב תואלקחל דרשמה
.Meat Inspection Act -ה לש תויניגיהה תושירדל

.הרשכה הטיחשה לע םיגורטיקה תא קתשל היושע ,השעמל שומישל ידנקה בולכה תסנכה

ןכש ,םיידוהי םינקסעו םינבר הברה דוע קיסעת התנגהו ידוהיה ןידה יפל הטיחשה תייעב
.הטיחשה רוסיאל םהיצמאמ לע ורתיו אל םהיתוצראלו םהינימל םיימשיטנאה