?שרדמה תיבמ הימרי יבר אצוה עודמ

ץלזניטש ןידע

ד"כשת ,ד"נ ןויליג ,יניס

:םיקרפ ישאר
הימרי 'ר לש ותלאש
ומילפ לש ותלאש
תולאש יגוס ינש
הימרי 'ר לש ותלאש
הימרי 'ר לש תופסונ תולאש
הימרי 'ר לש ויתולאשב םגפה

םהיתולאשמ תונוש ויתולאש .הלאש לאשש לע שרדמה תיבמ אצוה הימרי 'ר :ריצקת
.ויתולאשב םימכח תוכמס לע רערע אוהש ךכב םירחא לש

.םימכח תוכמס ,הימרי 'ר :חתפמ תולימ


הימרי 'ר לש ותלאש
:(ב ,גכ ארתב אבב) הנשמב ונינש
ירה ,המא םישימחמ ץוח ;ךבושה לעב לש אוה ירה ,המא םישימח ךותב אצמנה לופינ"
."ואצומ לש אוה
:(םש) הימרי 'ר לאוש וז הכלה לע
."?והמ ,המא םישימחמ ץוח תחא ולגרו המא םישימח ךותב תחא ולגר"
:(םש) רמאנ וז הלאש לע
."אשרדמ יבמ הימרי 'רל הוקפא אד לעו"
(לעו ה"ד) תופסותה יפל וליאו ."םהילע חירטמ היהש" םושמ והואיצוהש ,ריבסמ (םש) י"שר
.תואיצמב תויהל לוכי וניאש רבד לאשש םושמ והואיצוה

יכו :הבר ההימת וז אהת ,י"שר יפל םא .תוטישה יתש יפל הנבהל רבדה השקש יאדו ,הנהו
םירקמ ונאצמש ףאו ?שרדמה תיבמ והוחדי תולאשב הברמ היהש וא ,םהילע השקהש ינפמ
"חרפ אברוע"ב אבס איוא ברל ואחדש ,אנוה בר ןוגכ ,םינוש םינפואב םהילאוש וחד םימכחש
.(ב"ה ,ג"פ םילקש) וב טעב ,אנסיב רב קחצי 'רל תונעל םוקמבש ,יביב ברכ וא ,(א ,אכ הציב)
דחוימ הרקמ יכו ,ךרדה וז ןיא יכ ,תאז השעש םכחה ריבסה הלא םירקממ דחא לכב ,םלוא
.הלאש לאשש ליבשב קר שרדמה תיבמ םדא החדייש ,ונאצמ אל לבא .ךכל םרג

דע ,תואיצמה ןמ םיקוחרה םירבדב תולאש המכ ונאצמ ירהש .השק תופסותה תטיש םגו
ונודי אלש וא ,םהב םיפזונ והיש ונאצמ אלו ,הזכ ןיינע תואיצמ אהתש ראתל ןיא תמאבש
:רוכב תדילל עגונב הלאשה ,ןוגכ .םהיתולאשב
,(א ,ע ןילוח) "?והמ ,וילאמ אציו ותאיקהו ותסינכהו (םחרהמ) ותאיצוהו (הדלוח) ותעלב"
המכו) הלאשהש ףאו .תואיצמ ןינעל אלו ,רידאיו הרות לידגי תניחבב קר הארנכ ,איהש הלאש
תויהל הל רשפא יאש רמול רשפאו ,דואמ הקוחר איה (ש"ייע ,היגוס התואב תורחא תולאש
.הב םינדו תלאשנ איה ןכ יפ לע ףא - תואיצמב

ומילפ לש ותלאש
:אוהו ,לאושב ורעגו הלאשנש הלאשב השעמ דוע ארמגב ונא םיאצומ ,הנהו
:היל רמא ?ןיליפת חינמ םהמ הזיאב םישאר ינש ול שיש ימ :יברמ ומילפ הינימ אעב"
.(א ,זל תוחנמ) "אתמש ךלע לבק וא ,ילג םוק וא
םייקתה אלש ,אלא .הלאשה לע תולג לש שנוע רכזומ הז הרקמב םגו ,הקוחר הלאשה ןאכ םג
,םישאר ינש ול ויהש ,ול דלונש קונית לע הלאש לאשש םדא אב ךכ רחא דימש ינפמ ,שנועה
.וזכ תואיצמ שיש לילעב הארנ אליממו ונוידפב םלשל ךירצ המכ
?תואיצמב תויהל הל רשפאש הלאש לע יבר סעכ עודמ :לואשל םוקמ שי ,הרואכל ,ןאכ םגו

תולאש יגוס ינש
.םעפ ידמ ולעש םירידנ םירקמ לע תולאש ןתואב תוננובתה ךותמ רבדה תא ןיבהל רשפא ,םרב
.םיגוס ינשמ ןנה ולא תולאש

אלא ,דוסי תויעב ררבל תואבה תולאש ,תוינורקע תולאש אוה ,רתוי יוצמה ,ןושארה גוסה
רידנו קוחר אוה םימעפל רשא ,יתואיצמ רואית ידי לע םיאטבמ תינורקעה הלאשה תאש
.דואמ

תרדגהל סחיב תוינורקע תויעב ררבל האב ,ןילוח תכסממ ליעל האבוהש הלאשה ,אמגודל
תוטסל רשפא וא ,ילולמה ועמשמכ גשומה תא ןיבהל שי םא - "םחר רטפ" תרדגהו ,"הדיל"
תכיישה הרוצב הלאשה לאשיתש ידכ ,םנמא .וזכ היטס תירשפא המכ דעו - וז תועמשממ טעמ
םינויעב תולאש ררבל דומלתה ךרד ןיאש) דבלב ינורקע רוריבכ אלו תישממ תואיצמל
הנררובת םדי לעש ,םיכבוסמו םירידנ םירקמ איצמהל ךרוצ איה ,(םיטשפומ םיינורקע
תויורשפאל רתויב תובורק ןניאש לע הלאכ תויעב ףיקתהל םוקמ ןיאש ,ןבומכו .תויעבה
.תויתואיצמה

םילוכי וא ,ועריאש םירידנ םירקמ לע תוססובמה תולאש ןתוא אוה ,תולאש לש רחא גוס
,"רכזה בלח" ןינעב תוכלה ,לשמל ,הז ןיעכ .הלאשב דחוימ ינורקע ןיינע ןיאש תורמל ,עראתהל
הלאש לככ ,ישעמ ןורתפ ךכ םושמ הכירצו ,תאז לכב הרוקה - רתויב הרידנ תורשפא אוהש
.תרחא

גוסל תסחייתמ הניא ,םישאר ינש ול שיש םדאב ןיליפת תחנהל סחיב ומילפ לש ותלאש
ןיאו - וז הלאשל תובישח לכ ןיא תינורקע הניחבמ ןכש ,תוינורקע תולאש רוריב לש ןושארה
םלועל עראת אל וזכ הלאש יכ יבר רבסש רחאמו .התוא רותפל (ןיליפת תוכלה ךותמ) חתפמ
קר וז הלאשב האר ךכיפל ,(ןיליפת תחנהל עיגי אלו לפנ ללכמ אצי אל הזכ דלי םינפ לכ לע וא)
.לאושה לע סעכו ,תועמשמ אלל ,דבלב החידב

הימרי 'ר לש ותלאש
וסעכ המ םושמ ןיבנ אל ןיידע ,הימרי 'ר לש ותלאשב הלא הדימ-ינק יפ לע ןייענ םא םג ,םרב
.הז קפס לש וביט ררבל שיו קפס לש תינורקע הלאש וז ירה ,ןורקעה תניחבמ םא .ךכ לכ וילע
לבא ,אוה רידנ הרקמ ילוא ,ןכתיי אל הזכ רבדש ,הרואכל ,רמול השק - תישעמ הניחבמ םאו
.(הלעמל ונאבהש תופסותב ,תצק רחא ןפואב) ירשפא הרקמ

הניא והוריזחהש הביסה םג אלא ,שרדמה תיבמ הימרי 'ר תא ואיצוה הללגב הביסה קר אלו
הנעו הימרי 'רל וחלשו .םינייד ףוריצל עגונב תועד יתש ויהש ,אוה ותרזחה השעמ .ללכ הנבומ
,הסק ארתב אבב) "ופרטציש הטונ םכדימלת תעד ךכ אלא ,יל םתחלשש יידכ יניא ינא" :םהל
.הבושתה ןונגס רבדב םימיכסמ לכה לבא ,הלאשנש הלאשה התיה המ תואחסונ המכ שיו .(ב
.(םש) "אשרדמ יבב הימרי 'רל הולייע אד לעו" :ורמא הז לעו

ירבד ןיבנ םאו ."ןגוהכ אלש לאשש הוקפאד אהד ,ןגוהכ םהל בישהש" :לע ה"ד ,םש י"שרבו
אוה ףאו .הכלהכ םהל הנעש ושוריפ "ןגוהכ"ש עמשמ ירה ,הרואכלש תועמשמה יפ לע י"שר
?ןאכ שי "ןגוהכ" המו ,דחא דצל ותעד ףריצ אוהו קפס לש םידדצ ינש ונממ ולאש ירה ,הומת
םוש וז הבושתב הארה אל ךכל ףסונו .הכלהל ןווכי םא ונחבל ידכ ול וחלש אלש רורב ירה
.(ןמקל האר) ןתנ 'רו ריאמ 'רב עריאש ךרדכ ,שרדמה תיבל וריזחהל וכרטצי וללגבש ,שודיח
?רבדה והמו ,ותלאשב לקלקש המ ןוקת םושמ הב היה ותבושת ךרדש ,הארנ אלא

הימרי 'ר לש תופסונ תולאש
.ומצע הימרי 'ר לש ויתולאש ךותמ ,םירחא תומוקמ ידי-לע הבשייל רשפא וז ההימת ,םרב
האיבה אלש האובתל שילש האיבהש האובת ןיב לדבהב אריז 'ר תא הימרי 'ר לאשש ,השעמ
:תיעיבש ןיינעל שילש
ךשפנ קיפת אל ,ךל אנימא ואל :היל רמא ?שילשמ תוחפל שילש ןיב ןנברל והל םיקו"
(א ,גי הנשה שאר) "אוה ןכ םימכח תודמ לכ .אתכליהמ רבל

:ערוצמה תרהטב רופצל סחייב םעפ דוע הייוצמ וז ןיעכ הלאשו
םימה ינפמ תיחדנו הנטק ,םימה תא תחדמו הלודג ,אריז 'רמ הימרי 'ר הינימ אעב"
"ןנבר ורעיש רורד רופצב ,אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל ךל אנימא ואל :היל רמא ?והמ
.(ב ,זט הטוס)

וררוע אלא ,םתס תולאש ויה אל הימרי 'ר לש ויתולאשש ,דומלל רשפא ,הלא םישעמ ךותמ
ןמ ירה ,ךכל ףסונו ."אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל" :וב ףזנש דע ,אריז 'ר לש ותרוקב תא
.תחא םעפמ רתוי ,לואשל גהונ הימרי 'ר היה ךכש עמשמ "ךל אנימא ואל" ןושלה

ייבא ידי לע הלאשנ המוד הלאשש ,ךכב אוצמל רשפא ,הימרי 'ר לש וגהנמ הז היהש היארו
:וב ףזנ אל - "איה ךכ םימכח תדמ לכ" :ףסוי בר ול רמאש ףאו ,(א ,דק תובותכ) ףסוי ברל
.הימרי 'רל דחוימ תולאש חסונ הז היהש ,עמשמ ."אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל"

הימרי 'ר לש ויתולאשב םגפה
,רמול שי ?"אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל" :ול ורמא וללגב רשא ,הלא תולאשב םגפה היה המ
לע רערעל תונויסנ אלא ,םיעודי םירקמ ררבל ןוצר אל ,תונויסנ םימכח ואר ולא תולאשב יכ
היהת אלש ,םילוקיש לש תרחא תכרעמ המוקמב דימעהלו הכלהה לש םירועישה תטיש לכ
.תורחא תועיבק וא ,הנדמואב אלא ,םיטלחומ םירועישב היולת

ןיינעב ויתולאש ,ןוגכ .הכלהה לש לובגה ירקמ לע תויונב הימרי 'ר לש ויתולאשמ תובר תמאבו
תועיבקל רוערעכ וארנ וללה תולאשה לכ .דועו ,(א ,אכ אעיצמ אבב) תומא עבראב בק
הכלהה תעיבק ןיא םהבש ,םירקמ תוארהל הימרי 'ר הסינ ןכש .הכלהה לש תוטלחומה
'ר ותוא ריהזה ךכ לשבו .םימכח רועיש לש ויתורוקמ וא ומויק רבדב קפקיפש וא .הליעומ
ללכמ ומצע תא איצומ והירה ולא תולאש ידי לע יכ - "אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל" :אריז
.הל םידגונ וא הב םייוצמ םניאש ,םישדח הדימ-ינק רוציל הסנמו ,הכלהה

המ ,המא םישמח הדדמש לזוגל עגונב םימכח ועבקש רועישה לע הימרי 'ר לאש רשאכ ,ךכיפל
אל וז הלאש התיה - םישימחל ץוחמ הינשהו םישימח ךותב תחאה ולגר התיה םא ןידה אהי
תאז לאשש ןויכמו .הרקיעמ הפקות רקיע תא רערעל ידכ ףא אלא ,וז הכלהב קפקפל ןויסנ קר
םימכח ירבד רקיע לע גולגל הזב ואר ,דואמ דע הקוחר התואיצמש הלאשב ,ךוחיג לש ךרדכ
.שרדמה תיבמ והואיצוה ךכ לע שנועכו ,שרדמה תיב תרוסמ לעו

'רב השעמה ,אוהו ,שרדמה תיב ךותמ םימיוסמ םימכח ואיצוה ובש ,הרקמ דוע עודי ,תמאבו
םתוא סנק ךכ םושמו .ותנוהכמ לאילמג ןב ןועמש ןבר תא חידהל ושקיבש ,ןתנ 'רו ריאמ
שרדמה תיבמ האצוה לש הז שנוע יכ ,םידמל ונאצמנ .(ב ,גי תוירוה) שרדמה תיבמ םאיצוהו
לע גולגל - הימרי 'ר לש והרקמב ,רערעלו שרדמה תיב לש ותוכמסב םוגפל ןויסנ לע ןתינ
םירקמה ינשב .הכלהב עבקנש רועיש לע ךוחיג לש הלאשב אטבתהש ,םללכב םימכח ירועיש
לע הפירחה הבוגתל רואיב הזב שי ירהו .שרדמה תיבמ האצוה - םימכח ועבקש שנועה היה
.הכלה רוריב הב שיש הלאש

ןושלב םהל בישה אוהו ,תרחא הלאשב הימרי 'ר תעדל םג םימכח וקקדזה רשאכ ,םלוא
הימרי 'ר לש ודצמ יוניש שרדמה תיבב םימכחה ואר ,םימכחה תורמ תלבקו הוונע העיבמה
יכ ,אוה ינייפוא ךכליה .שרדמה תיבל והוסינכהו ורזח ךכ םושמו ,הכלהה תפקתה לש ךרדב
יכ לכה םימיכסמ - הימרי 'רמ םימכח ולאשש הלאש התיה המ ,'מגב תועדה תוקולחש ףא
."הטונ םכדימלת תעד ךכ אלא ,יל םתחלשש יידכ יניא ינא" :איה ותבושת תא חתפ הב ןושלה
:י"שר ןושל אוהו ,םימכח ידימלת יפלכ יוארה סחייה תא ומצע לע לבקמ אוהש ,הארה ךכב
."ןגוהכ אלש לאשש הוקפאד אהד ,ןגוהכ םהל בישהש"