שער הגמול

רבי משה בן נחמןתוכן מפורט


הקדמה

יום הדין
       צדיק ורשע ביום הדין
       הדין בראש השנה - לעולם הזה
       על מה נדונים ביום הדין?
       הדין ביום המוות
       הבינוניים נדונים בעולם הזה על מיעוט מעשיהם
       איך מגיע אדם למידת "בינוני" ביום המוות?

צדיק ורע לו רשע וטוב לו
       צדיק ורע לו רשע וטוב לו
       אדם ששינה מעשיו לפני מותו
       מה בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור?
       יסורין של אהבה
       יסורים של אהבה מכפרים על חטא
       יסורים הבאים מפגעי העולם
       יסורים של ניסיון
       הניסיון - מידת הטובה
       נסיונו של חזקיהו וכשלונו
       נסיונות ישראל בכניסתן לארץ
       שלוותם של רשעים
       מדוע שואלים הנביאים על צדיק ורע לו?
       תשובה ראשונה: אין יסורים בלא עוון
       תשובה שניה: ההסבר ליסורים בלא עוון הוא סוד נעלם
       טענת איוב (א) גרמי השמים אשמים בסבלי
       טענת איוב (ב) אם היסורים ברצון ה' - ימיתני!
       בלדד: הרעות - במשפט
       איוב: הבורא אינו משגיח בפרטים
       צופר: יש חכמה נעלמת
       הויכוח בין שלושת הרעים
       אליהוא: תשובתו סתומה
       מדוע נענשו רעי איוב?
       מוסר ה' לאיוב
       סיכום: האמונה הראויה
       מדוע יש ללמוד את דרכי השכר והעונש?
       רמב"ם: אדם גורם הרעות לעצמו
       תשובת רמב"ם אינה מיישבת את השאלה האישית

העונש והגהנם
       גהנם - מהו?
       הגהנם בדברי חכמים זיכרונם לברה
       הנפש - רוח זכה, אש הגהנם שורפה
       איך נגבלת הנפש במקום?
       מהות הנפש - מהי?
       עונש כרת
       העונש בגהנם מיד לאחר המיתה
       ראיה שהעונש מיד לאחר המיתה
       סוגים שונים של כרת
       חייבי כרת המאריכים ימים
       רמב"ם על עונש כרת (א)
       פירוש דברי רמב"ם
       רמב"ם על עונש כרת (ב)
       דחיית דברי רמב"ם
       סיכום: גהנום - מקום העונש לנפשות

שכר וגן עדן
       השכר מיד לאחר המיתה - בגן עדן
       מקומו של גן עדן
       גן עדן - כפשוטו וגם משל
       שכר הנפשות בגן עדן
       יש לנשמות עונג רוחני בגן עדן
       הנפש נגבלת במקום
       השכר - בעולם הבא
       העולם שאחרי התחיה - "עולם הבא"
       ראיות ש"עולם הבא" הוא אחר ימות המשיח והתחיה
       סיכום: העולם הבא - יתחדש לעתיד
       העולם הבא - עולם נברא קיים שיחל באלף השביעי
       קיום הנפש בעולם הבא - מכבוד ה'
       לאחר התחיה יחיו חיי עולם, וקיומם מזיו השכינה
       מדוע צריך גוף אם הקיום מזיו שכינה?
       כיצד יתקיים הגוף לעולם?
       סיכום: דרכי השכר והעונש
       העולם הבא נברא לפני ששת ימי המעשה
       רמב"ם על הנפשות בעולם הבא
       רמב"ם: העולם הבא אחר המות, ואין בו גוף
       שאלות על רמב"ם
       מדוע טען רמב"ם שבני עולם הבא אינם גוף?
       שתי שיטות בעניין העולם הבא

תקציר: בשער הגמול מבאר רמב"ן את ענייני השכר והעונש, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, גיהנם וגן עדן, עולם הבא ותחיית המתים, תוך סיכום דעות אחרים וויכוח אתם.

מילות מפתח: גמול; שער הגמול; גן עדן; גהנום; נפש; צדיק; רשע; עולם הבא; שכר ועונש; רמב"ם; רמב"ן; ימות המשיח; תחיית המתים;