הקדמה
       חמשה כוחות יש באדם:
       לכך יש לחמול על אנשים הטבועים בהבלי השווא


שער הראשון - שער הגאווה
       שער הראשון נדבר על מידת הגאווה.
       הגאווה מתחלקת לשני חלקים:
       בעלי-הגאווה הם מתועבים בעיני השם
       וזאת היא גאוות הגוף שהיא טובה:
       גאוות חוכמה ומעשים טובים יש בה שני חלקים:
       והמתפאר בחכמתו ובמעשיו שאין בו,
       תחילת תחבולותיו של היצר הוא מקשה לבו ומגביהו
       הגאווה במעלת החוכמה משובחת
       ומי שיש בו מידת הגאווה, צריך להשתדל ולשוב ממנה
       גדר להתרחק מן הגאווה ומשאר מידות רעות:


שער השני - שער הענווה
       הענווה היא מידה טובה, והיא הפוך הגאווה.
       הענווה ניכרת באדם בששה דברים:
       הענווה הוא סולם לעלות לדרכי הקדוש-ברוך-הוא
       העניו הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום
       יש ענווה שהיא רעה כמו הגאווה


שער השלישי - שער הבושה
       אמרו חכמים: השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל.
       מידת הבושה היא גדר ומחיצת הברזל לפני כל עבירות
       ארבע מדרגות בבושה:
       ויזהר מאוד שלא לבייש שום אדם
       ממידת הבושה יגיע לענווה


שער הרביעי - שער העזות
       העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה
       העז נקרא רשע


שער החמישי - שער האהבה
       האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות.
       ויש תועלת גדולה למי שנוהג בחיבה וברעות עם בני-אדם.
       וצריך מאוד להיזהר מחברת בני-אדם שאינם מהוגנים
       ואהבת אורך ימים תהיה על דרך זה:
       אהבת תענוגים, כגון אכילה ושתייה ושינה.
       יעזוב אדם כל האהבות וידבק באהבת הבורא ברוך הוא.
       ומה היא האהבה?
       וכיצד היא האהבה?
       וזה הדרך להשיג בו אהבת השם ברוך הוא:


שער השישי - שער השנאה
       יש כמה מיני שנאה:
       יש שנאה שהיא מצווה


שער השביעי - שער הרחמים
       ויש כמה מיני רחמנות, והם רחוקים זה מזה.
       אבל הטוב והמעולה שבמידת הרחמנות


שער השמיני - שער האכזריות
       האכזריות היא הפך הרחמנות
       ובכלל האכזריות - הגוזל חברו מאומה משלו
       גם מן הבהמה ירחיק אכזריות
       וצריך להיות אכזרי על הרשעים


שער התשיעי - שער השמחה
       הרבה רעות יש בשמחה ובשחוק
       יש עוד שמחה מרה כלענה
       במידת השמחה תלויה מצוות עשה שיצדיק כל מאורעותיו
       אך הדרך שישמח האדם בחלקו
       הבוטח באלוהים
       והנה כל הדברים שבוטחים בו בהקדוש-ברוך-הוא,
       והביטחון אי אפשר בלא אמונה
       ועתה נחזור לעניין השמחה:
       תפארת הנשמה - שתתפאר בתפארת השמחה אשר תשמח בה'


שער העשירי - שער הדאגה
       הדואג על עולם זה להשיג מאומה הוא מגונה מאוד,
       והדאגה מועלת לעניין התורה
       עוד טובות הדאגות והאנחות


שער האחד-עשר - שער החרטה
       החרטה היא, שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה.
       המידה הזאת מגונה מאוד אצל העולם
       החרטה היא דרך לכל המעשים טובים.


שער השנים-עשר - שער הכעס
       הכעס היא מידה רעה
       הכעסן אין לו חן בעיני הבריות
       הכעס מביא אדם לידי מחלוקת.
       הכעס גורם עזות לאדם
       הכעס מביא לידי טעות.
       השתיקה מבטלת הכעס


שער השלושה-עשר - שער הרצון
       הרצון זו היא מידה טובה מאוד
       ארבע שמיעות הם:
       כל מי שרוצה להיכנס בעומק החסידות
       אין בעולם טוב כשמיעה.


שער הארבעה-עשר - שער הקנאה
       הקנאה היא ענף מן הכעס
       הקנאה היא באה מגריעות הנפש
       לכן מידה טובה באדם שלא ילבש בגדים נאים ומשובחים יותר מדי
       כמה רעות תלויות בקנאה
       וכן יקנא בחטאים וברשעים להלחם כנגדם ולהוכיחם


שער החמשה-עשר - שער הזריזות
       הזריזות היא מידה גדולה לתורה ולמצוות
       ואתה צריך לדעת, כי מידת הזריזות היא תחילה לכל המידות
       וצריך זריזות לפרש ממעשיו הגרועים
       ויהיה זריז לבקש שלום ולרדוף אחריו
       אף-על-פי שהזריזות טובה מאוד, יזהר שלא ימהר בעבודתו יותר מדי


שער הששה-עשר - שער העצלות
       העצלות היא מידה רעה מאוד
       העצל הוא רך הלבב ואינו גולה למקום תורה
       ויש עצלות שהיא טובה מאוד


שער השבעה-עשר - שער הנדיבות
       הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות
       כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאלו עובד עבודה-זרה
       ועתה שמע חשיבות הנדיבות ובעלי הצדקה
       ויהיה נדיב בממונו להדר במצוות


שער השמונה-עשר - שער הצייקנות
       הצייקנות זאת המידה היא מגונה ברוב ענייניה
       והטוב שבזאת המידה - שאינם מפסיד ממונו בהבלים


שער התשעה-עשר - שער הזכירה
       הזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים בלא הזכירה
       הזכירה היא מעלה עליונה, והיא כלי שמחזקת כל המצוות וכל התורה
       [שלושים דברים שתזכור בכל יום]
       ראה מידת הזכירה היא רחבה מאוד


שער העשרים - שער השכחה
       השכחה היא מידה רעה מאוד
       אך ישתמש במידת השכחה לשכוח המצוות שעשה


שער העשרים ואחד - שער השתיקה
       השתיקה מהדברים.
       בכמה מקומות טובה שתיקה
       מי שהוא רגיל בשתיקה, ניצול מכמה עבירות
       ולפעמים שהשתיקה רעה
       הליצנות נחלק לחמשה חלקים:


שער העשרים ושניים - שער השקר
       ויש חלוק בין שקר לשקר
       ויש בעניין השקר תשעה חלקים:
       ופעמים שהתירו חכמים לשקר


שער העשרים ושלושה - שער האמת
       ואיזה דבר נקרא אמת?
       והמדבר אמת, אין מעלה כמוה


שער העשרים וארבעה - שער החניפות
       החניפות נחלקת לתשעה חלקים:
       ויחניף אדם לאשתו, משום שלום בית
       ויש חניפות רעה מאוד
       לכן מי שהוא פרנס או דיין או גבאי צדקה, צריך שלא יהא חנף
       והגרוע שבכל החניפות - המחניף לחברו כדי להחטיאו


שער העשרים וחמשה - שער לשון הרע
       לשון הרע מהו? המספר בגנותו של חברו אף-על-פי שאומר אמת
       כת מספרי לשון הרע נחלקת לששה חלקים:
       ועוד יש עבירה אחת הנקראת רכילות
       אך מעוט פעמים שלשון הרע מצווה
       צריך שתתבונן ותבחין עניין הלשון


שער העשרים וששה - שער התשובה
       עבור שבעה דברים יקדים האדם לשוב בבחרותו כשהוא בגודל כוחו:
       [שבעה דברים בבסיס התשובה]
       ועתה יש לי לכתוב לך עשרים עניינים שהן מעיקרי התשובה:
       ארבעה ועשרים דברים מעכבים את התשובה
       העוונות שני מינים הם:
       יש עבירות שבין אדם לחברו, אשר הן קשות מאוד לתקן
       אך יש תקנה גדולה לתקן הכל
       ויש ארבעה דברים בענייני התשובה:
       ששה דברים יעוררו לב האדם לשוב:
       ארבע מיני תשובות הן:
            תשובת הבאה כיצד?
            תשובת הגדר כיצד?
            תשובת המשקל כיצד?
            תשובת הכתוב כיצד?
       ועתה יש לכתוב עניני הצער לפי כל עבירה ועבירה
       ועניין גדול הוא הווידוי
       התשובה מקרבת את הרחוקים
       כמה מעולה מעלת התשובה!


שער העשרים ושבעה - שער התורה
       אין לך מצווה בכל המצוות שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה
       וצריך הלומד להיות זריז וזהיר ללמד
       לכן יש לכל אדם לכוון מעשיו לשם שמים
       ועתה יש לי לכתוב עניני התלמוד והמצוות:


שער העשרים ושמונה - שער יראת שמים
       שלושה מיני יראה
       עניין הנשמה
       יראת שמים בישראל
       חכמת הנפש והרוח והנשמה
       המלחמה הפנימית
       חכמת האדם וגדולתו
       העולם הקטן
       נשמת האדם דומה לבוראה
       גוף האדם דומה לעולם
       מחשבת הנפש