2. מבנה התכנית ומגמותיה


א. גיל חטיבת הביניים יוצר אפשרויות מיוחדות להוראת מקצועות היהדות. בגיל זה התלמידים הם בעלי כשרים המאפשרים דיונים עיוניים וערכיים משמעותיים יותר מאשר בבית הספר היסודי, ועדיין ללא המתח והתכליתיות המאפיינים את לימודיהם בחטיבה העליונה, בצל בחינות הבגרות.
התלמידים גילאי חטיבת הביניים מצויים בשלבים הראשונים של גיבוש השקפת עולמם האישית, וזהותם הרוחנית.
החינוך לאמונה וחיזוקה, עומדים במרכז עשייתנו החינוכית במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות בכל שלבי הגיל, החל בגן הילדים וגמור במכללה, בישיבה הגבוהה ובבית המדרש למורים. אצל התלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה יילמד נושא האמונה מן הצד העיוני והרעיוני. יחד עם זאת, קיים כר נרחב לחינוך אישי מצד המחנך ולגישה חינוכית דיפרנציאלית לאוכלוסיות שונות של תלמידים.

ב. גילאי חטיבת הביניים (16-12) מאופיינים בסקרנות רבה המקבלת משנה חשיבות דווקא על קו התפר שבו מצויים התלמידים, בין ילדות לבגרות ובין תלות באחרים לאחריות אישית.
בתכנית לימודים זו אנו מבקשים להעמיק את מידת יראת השמים של התלמידים תוך התחשבות במאפיינים הנפשיים שלהם.

ג. התכנית המוצעת מיועדת לכלל תלמידי חטיבות הביניים בחמ"ד. נושאי הלימוד בכיתות השונות יבטאו מחד-גיסא התחשבות בשונוּת שבין התלמידים הן בתחומי העניין האינטלקטואלי שלהם והן בסגנונות הלמידה שלהם, ומאידך-גיסא הכרה בפוטנציאל הרוחני המשותף לכל התלמידים.

ד. תכנית זו היא הראשונה המיועדת לתלמידי חטיבות הביניים בחמ"ד במחשבת ישראל. היא בנויה בחמישה מעגלים עיקריים:
    1. המעגל האישי - התייחסות התלמיד אל עצמו.
    2. המעגל החברתי - התייחסות התלמיד אל זולתו.
    3. המעגל הרוחני - התייחסות התלמיד לא-לוהיו.
    4. המעגל הלאומי - התייחסות התלמיד לעמו ולארצו.
    5. המעגל האוניברסלי - התייחסות התלמיד אל המתרחש בעולם.
במרכז מעגלים אלה ניצבים התלמידים המתבגר, המצוי על "קו התפר" בין ילדות לבגרות.
מורכבות אופים של המתבגרים, הלומדים בחטיבת הביניים, מחייבת עיצוב תכנית שבמהלכה ייבנה גשר בין למידה אינטלקטואלית לבין הפנמה רגשית, ערכית והתנהגותית, תוך התמודדות עם שאלות רוחניות המעסיקות נוער בגיל ההתבגרות.

ה. הנושאים העומדים במרכז התכנית הם: טיפוח המידות, העמקה בנושא תפילה (הקשר בין האדם לא-להיו) וליבון שאלות בענייני אמונה הנוגעות לחיי יום-יום ולעולמם של התלמידים.

ו. התכנית אינה מציעה ללמוד מתוך ספר מסוים לפי הסדר אלא לעסוק בנושאים השונים על פי טקסטים מספרים שונים.

ז. התכנית בנויה משלושה רבדים עיקריים, בהתאם לרמות הגיל בשלוש שנות הלימודים בחטיבת הביניים, תוך התייחסות להתמודדות הרוחנית ולגיבוש האישיות המאפיינים כל שכבת גיל מביניהן, בנפרד.
בכיתה ז' יתחילו התלמידים בלימודי מידות ודרך ארץ ובהעמקה בנושא התפילה כמפורט להלן.
בכיתה ח' יבררו התלמידים לעצמם מושגי יסוד בעולמה של מחשבת היהדות. (לדוגמה: שכר ועונש, סמכות חכמים וכיו"ב).
בכיתה ט' ייפגשו התלמידים עם מושגי יסוד בעולם האמונה היהודית ויקדישו זמן לליבון שאלות המעסיקות אותם בתחום האמונה.

ח. התכנית מבקשת לקיים איזון בין חופש בחירה מרבי (מקסימלי) לבין הבטחת בסיס תרבותי משותף לכלל התלמידים. מתוך רצון לראות במחנכים ובמורים למחשבת ישראל מורים אוטונומיים, היוצרים ומחליטים בעצמם, על פי שיקולי הדעת שלהם, אין בתכנית פירוט טקסטים שהם בגדר חובה או ואין בה רשימת תוכני חובה שיש ללמדם. התכנית מציעה נושאים אשר יילמדו בכל אחת מן הכיתות, ומשאירה חופש בידי המורים לבחור להוראה טקסטים מתאימים מן ההגות והמחשבה היהודית לדורותיה ולשיטותיה השונות, המתאימים לתלמידי כיתתם. יחד עם זאת התכנית מבקשת לשמש ככלי עזר למורים בשיקול הדעת שלהם, לפיכך מוצעים בה קטעים מתאימים ממוינים לפי הנושאים השונים - כדוגמאות לכללים שנקבעו בתכנית, והבוחרים יבחרו.
אנו מצפים שהעוסקים בהכנת חומרי למידה יציעו לתלמידים ולמורים מגוון רחב של טקסטים לכל אחד מן הנושאים הכלולים בתכנית, מבחר, שמתוכו יוכלו המורים לבחור ושעליו יוכלו להוסיף.
ההצעות יאפשרו הרכבת תכניות שונות לבתי ספר שונים, בהתאם להשקפותיהם החינוכיות, לרמת היכולת של התלמידים ולנטיותיהם, לטעמם של המורים ולצורכי ההוראה המשתנים בכל בית ספר ובית ספר.