6. נושאי הלימוד להוראה בכיתות ז-ט


א. בכיתה ז' יעסקו התלמידים בנושא חינוך למידות טובות מתוך הכרה כי "דרך ארץ קדמה לתורה", וכי תשתית של אישיות מוסרית, החותרת להיות טובה יותר, היא שעומדת בבסיס כל התפתחות רוחנית. בהמשך השנה, כמפורט להלן, יעמיקו התלמידים בנושא התפילה בעיקר על רקע הדגשת הפן האישי בהתחברות בין האדם לא-לוקיו. החלק האחרון של השנה יקודש ללימוד ארבעה נושאים בסיסיים בענייני אמונה, שייבחרו מתוך מגוון נושאים (המפורטים להלן) מגוון על פי בחירתו של המורה בהתאם לצורכי הכיתה. נושאים אלה יהוו חלק מתכנית המשך בכיתה ח' כמפורט להלן.

ב. בכיתה ח' יתמודדו התלמידים עם שאלות המעסיקות אותם בענייני אמונה, שאלות הקשורות בחיי היום-יום שלהם והנובעות בין השאר מהיותם בראשית גיל ההתבגרות. דווקא מה שנחשב כ"מובן מאליו" - עקרונות האמונה - הוא שיעמוד במרכז ההוויה הלימודית בשנת לימודים זו. התלמידים יכירו רעיונות יסוד במחשבת היהדות כגון האמונה בא-ל אחד, השגחה פרטית, גמול, עם סגולה, קדושה, שכר ועונש, עולם הבא.
במקביל לנושאים האלה יעסקו התלמידים, בעיקר סמוך לחגים, בנושאים רעיוניים מגוונים הגנוזים בחגי ישראל, המרכיבים את השקפת עולמו של האדם המאמין בעולם המודרני. במסגרת זו יתמודדו התלמידים במהלך השיעורים עם נושאים כגון: "יחיד וחברה", "יחס לטבע", "תרבות ישראל מול תרבויות אחרות", "אחדות ואחידות", "חרות" ונושאים הנגזרים מהוויית עולמה של הכיתה בהתאם לקביעת המורה.
הדיון בנושאים האלה יהיה על בסיס של טקסטים מן המקורות, המהווים יסוד ל"מחשבת ישראל" והם יילמדו מחד-גיסא על פי ציר מועדי השנה ומאידך-גיסא על פי סדר מעגל החיים (לידה, ברית, בר מצווה בת מצווה, נישואין מות).

ג. בכיתה ט' תוקדש שנת הלימודים לביסוס עולם האמונה של התלמידים. התלמידים יבררו לעצמם את שאלת קיום המצוות מן ההיבט ההכרתי (כאן יעסקו בשאלת טעמי המצוות) ומן ההיבט הרגשי (הזדהות עם עולם המצוות). הם יעסקו באופן אינטנסיבי בעיון מעמיק בטקסטים של "מחשבת ישראל" ושל ההגות היהודית לדורותיה, כשער ללימוד המחשבה היהודית בחטיבה העליונה.